instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC"

Transcriptie

1 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Studiejaar

2 1. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGELING Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verzorgd door het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg dat deel uitmaakt van het Erasmus MC. De Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg valt onder de bepalingen van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). ARTIKEL 2 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. wet de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593); nadien gewijzigd; b. examencommissie de commissie als bedoeld in art van de wet die door het instellingsbestuur is ingesteld ten behoeve van het afnemen van examens en ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van de tentamens; c. bachelor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 welke wordt afgesloten met het behalen van het Bachelorexamen; d. coördinator de persoon belast met de organisatie van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management gezondheidszorg, en onder meer (mede)bevoegd tot het nemen van beslissingen op verzoeken tot het volgen van keuzevakken die elders aangeboden worden; e. master de op de Bacheloropleiding aansluitende initiële opleidingen van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg; f. propedeuse de propedeutische fase van de Bacheloropleiding of van de ongedeelde opleiding welke wordt afgesloten met het halen van het propedeutisch examen; g. studiejaar de periode die loopt van 1 september tot en met 31 augustus; h. student/kandidaat degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de Bachelor of van de ongedeelde opleiding; i. voltijdstudent de student die direct voorafgaand aan het tijdstip van invoering van dit Onderwijs- en Examenreglement was ingeschreven voor de voltijdse variant van de ongedeelde opleiding; j. ECTS 2

3 de op grond van het European Credit Transfer System vastgestelde eenheid waarin de studielast van de Bachelor wordt uitgedrukt; één ECTS staat gelijk aan 28 uren studie; k. studiepunt de eenheid waarin de studielast van de ongedeelde opleiding wordt uitgedrukt; één studiepunt staat gelijk aan 40 uren studie; l. onderdeel een onderwijseenheid, als bedoeld in artikel 7.3 van de wet, van de Bachelor of van de ongedeelde opleiding waaraan een tentamen is verbonden en waarvoor ECTS of studiepunten worden toegekend; m. tentamen en onderzoek als bedoeld in art van de wet naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek ; n. bachelorexamen het geheel der tentamens van de tot de Bachelor behorende onderdelen; o. doctoraalexamen het geheel der tentamens van de tot het doctoraal behorende onderdelen; p. propedeutisch examen het geheel der tentamens van de tot de propedeuse behorende onderdelen; q. practicum een praktische oefening, als bedoeld in art van de wet, in een van de volgende vormen: het deelnemen aan groepsonderwijs, het maken van een opdracht of werkstuk, het verrichten van een leeronderzoek, het deelnemen aan veldwerk of een excursie, het doorlopen van een stage, het deelnemen aan andere leeractiviteiten die gericht zijn op het bereiken van bepaalde vaardigheden; r. programmaboek het document, verbonden aan een onderdeel, waarin in elk geval per onderdeel de wijze van tentaminering en de aard en omvang van de practica, alsmede de daaraan gestelde eisen, is geregeld; s. examinator de aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg verbonden docent of deskundige van buiten de instelling die door de Examencommissie is aangewezen om tentamens af te nemen, conform bepaald in art van de wet; t. bestuur het bestuur (MT) van het instituut BMG; u. voorzitter de voorzitter van het bestuur; v. SSC Studie Service Centrum voor de administratieve afhandeling van onderwijsaangelegenheden; w. beschikking besluit van de Examencommissie of examinator inzake een bezwaar of verzoek van een student op grond van dit examenreglement; x. Regels en richtlijnen 3

4 het reglement met betrekking tot de tentamens en examens behorende bij dit Examenreglement. ARTIKEL 3 DOEL VAN DE BACHELOROPLEIDING De Bachelor is een wetenschappelijke opleiding tot gezondheidswetenschapper die kennis heeft van en inzicht heeft in beleid, organisatie en management van de gezondheidszorg. De Bacheloropleiding heeft als doelstelling de student het volgende bij te brengen: academisch denken en handelen; multi- en interdisciplinair denken en handelen; kennis en vaardigheden met betrekking tot het gezondheidszorgonderzoek; basiskennis en inzichten met betrekking tot de hoofdrichtingen van de professionele beroepsuitoefening in de gezondheidswetenschappen communicatief vermogen; reflexief vermogen. ARTIKEL 4 AANWIJZING AANSLUITENDE MASTEROPLEIDING Wie het Bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd heeft toegang tot de volgende masteropleidingen van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg: de masteropleiding Zorgmanagement; de masteropleiding Health Economics, Policy, and Law; de masteropleiding Health Economics; de masteropleiding Health Services Research. 4

5 2. OVERGANGSBEPALINGEN ARTIKEL 5 EXAMENS ONGEDEELDE OPLEIDING 5.1. Onderdelen van tentamens behorende bij de ongedeelde opleiding behaald vóór het studiejaar zijn niet langer geldig vanaf 1 september Sinds die datum is het behalen van een vervangend tentamen, op te leggen door de Examencommissie, verplicht. Op 1 september 2005 is de mogelijkheid tot het afronden van tentamenonderdelen behorende bij de ongedeelde opleiding komen te vervallen. Tot 1 september 2008 blijft de mogelijkheid tot het aanvragen van het doctoraalexamen bestaan met het bijbehorende recht op beoordeling door een beoordelingscommissie bestaande uit een docent en twee meelezers. Wanneer er bijzondere omstandigheden gelden, is een uitloop van maximaal een jaar extra mogelijk. Het recht op begeleiding is per 1 september 2005 komen te vervallen. Het examenrecht is niet aanwezig indien de student op het moment van examen niet als extraneus is ingeschreven. ARTIKEL 6 OVERSTAP VAN DE ONGEDEELDE OPLEIDING NAAR DE BACHELOROPLEIDING 6.1. Studenten die vanaf het studiejaar of vanaf een eerder studiejaar zijn ingeschreven als voltijdstudent voor de ongedeelde opleiding en op 1 september 2003 niet ten minste het propedeutisch examen alsmede alle onderdelen van het tweede jaar van de ongedeelde opleiding hebben behaald nemen deel aan de Bacheloropleiding krachtens dit Onderwijs- en examenreglement, onder de volgende voorwaarden: a. behaalde studieresultaten van de ongedeelde opleiding gelden voor overeenkomstige onderdelen van de Bachelor volgens de equivalentietabel in Bijlage 1; b. studenten die per 1 september 2003 hun propedeutisch examen van de ongedeelde opleiding hebben behaald worden toegelaten tot het onderwijs en de tentamens van de onderdelen van het tweede en derde jaar van de Bacheloropleiding Studenten die in het studiejaar voor het eerst zijn ingeschreven als voltijdstudent voor de ongedeelde opleiding, nemen deel aan de Bacheloropleiding krachtens dit Onderwijs- en examenreglement, onder de volgende voorwaarden: a. behaalde studieresultaten van de ongedeelde opleiding gelden voor overeenkomstige onderdelen van de Bachelor volgens de equivalentietabel in Bijlage 1; b. uitsluitend studenten die het propedeutisch examen hebben behaald mogen deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van het tweede en derde Bachelorjaar Studenten die voorafgaand aan het studiejaar waren ingeschreven als voltijd- of deeltijdstudent voor de ongedeelde opleiding en op 1 september 2003 niet ten minste het propedeutisch examen alsmede alle onderdelen van het tweede jaar van de ongedeelde opleiding hebben behaald kunnen bij de Examencommissie een verzoek indienen om over te stappen naar de Bacheloropleiding. De Examencommissie neemt daarop een besluit, waarbij geldt dat: a. behaalde studieresultaten van de ongedeelde opleiding gelden voor overeenkomstige onderdelen van de Bachelor volgens de equivalentietabel in Bijlage 1 of worden door de 5

6 Examencommissie vastgesteld met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 23, 25 en 35. b. een eenmaal genomen besluit van de Examencommissie, waarbij het verzoek van de student ongedeelde opleiding tot toetreding tot de Bacheloropleiding wordt ingewilligd, onherroepelijk is. 6

7 3. OPBOUW VAN DE BACHELOR ARTIKEL 7 INDELING EN EXAMENS VAN DE BACHELOR 7.1. De Bachelor bestaat uit een propedeutische fase (het eerste Bachelorjaar) en een postpropedeutische fase (het tweede en derde Bachelorjaar) In de Bachelor kunnen de volgende examens worden afgelegd: a. het propedeutisch examen; b. het afsluitend of Bachelorexamen. ARTIKEL 8 STUDIELAST 8.1. De Bachelor heeft een studielast van 180 ECTS, waarbij één ECTS gelijk staat aan 28 uren studie De propedeutische fase heeft een studielast van 60 ECTS De studielast wordt uitgedrukt in hele of halve ECTS. 7

8 4. VOOROPLEIDING ARTIKEL 9 TOEGANG TOT DE BACHELOR 9.1. Diploma's van de volgende opleidingen geven toegang tot de Bachelor a. vwo alle profielen b. vwo oude stijl met wiskunde (A en/of B, I en/of II) c. Propedeuse wo d. Propedeuse (vierjarige) hbo e. Tweejarige (deeltijdse) hbo: Lerarenopleiding verpleegkunde Kaderopleiding MGZ opleiding Operatieassistent Radiodiagnostisch laborant 9.2. Voor toegang tot de Bachelor is een voldoende beheersing van de Nederlandse taal vereist De Examencommissie beoordeelt, krachtens de wettelijke bepalingen, of een in het buitenland behaald diploma toegang geeft tot de Bachelor Degenen die in aanmerking komen voor een Colloquium Doctum, als bedoeld in artikel 11, en voor toelatingsonderzoek een voldoende resultaat behalen, hebben toegang tot de Bachelor. ARTIKEL 10 VERVANGENDE EISEN DEFICIËNTIES VOOROPLEIDING Deficiënties in de vooropleiding met betrekking tot het vak wiskunde op in artikel 9.1 aangegeven niveau moeten voor de aanvang van de opleiding worden vervuld door het met goed gevolg afleggen van: vwo wiskunde A (certificaat); Wiskunde A, afgenomen door het James Boswell Instituut, Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC Utrecht (certificaat); Albeda College, Workshop "wiskunde op maat", Breitnerstraat 92/94, 3015 XJ Rotterdam (certificaat); Andere Wiskunde A certificaten, zulks ter beoordeling van de Examencommissie; Wiskunde-examen, afgenomen door de Erasmus Universiteit Rotterdam; of door het aantonen van voldoende wiskundige kennis, zulks ter beoordeling van de Examencommissie Aan de eis van voldoende kennis van de Nederlandse taal wordt voldaan, indien: a. De betrokkene in het bezit is van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) of van een diploma dat ten minste daaraan gelijkwaardig is en het vak Nederlands deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van het diploma; of b. De betrokkene de toets "Nederlands als tweede taal, tweede niveau" (NT-2, Staatsexamen II) met goed gevolg heeft afgelegd. 8

9 ARTIKEL 11 COLLOQUIUM DOCTUM Bij het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de wet, behoort de kandidaat blijk te geven van voldoende algemene ontwikkeling, kennis en geschiktheid voor het volgen van onderwijs en het afleggen van examens in de studierichting Beleid en Management Gezondheidszorg Het onderzoek omvat een toets van: a. Passieve beheersing van de Engelse taal en van een andere moderne taal naar keuze door het maken van een Nederlandse samenvatting van een tekst uit een tijdschrift, krant of boek. Uit de vertalingen moet blijken dat de kandidaat de oorspronkelijke tekst naar inhoud en strekking heeft begrepen. Het gebruik van een woordenboek is toegestaan. b. Wiskundige kennis op vwo-niveau, zoals omschreven in artikel 9.1 sub a en b, getoetst door middel van een schriftelijk tentamen. Bij het tentamen Wiskunde A is het gebruik van een rekenmachine toegestaan. c. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal en schrijfvaardigheid. De voldoende beheersing van de Nederlandse taal en schrijfvaardigheid worden gecombineerd getentamineerd door middel van een aantal opdrachten. De kandidaat krijgt minimaal vijf opdrachten over algemene onderwerpen gepresenteerd. Twee door de student te kiezen opdrachten dienen nader te worden uitgewerkt De resultaten van de toets worden door de Examencommissie met de kandidaat besproken. Dit gesprek wordt mede bij de beoordeling van het toelatingsverzoek betrokken De eindbeoordeling zal worden uitgedrukt in "toegelaten" of "niet toegelaten". Voor alle onderdelen zal de kandidaat een voldoende moeten behalen. De kandidaten ontvangen binnen vier weken na het afleggen van het colloquium doctum bericht omtrent de door hen bereikte resultaten Het Colloquium Doctum wordt twee maal per jaar afgenomen, tenzij de Examencommissie, voor het onderzoek als geheel of voor onderdelen, anders beslist De Examencommissie is bevoegd om naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komende personen desgevraagd vrijstelling te verlenen van één of meer van de onder artikel 11.2 a. tot en met c. genoemde onderdelen De Examencommissie beslist uiterlijk binnen vier weken na indiening van het verzoek over de eventueel te verlenen vrijstelling(en). 9

10 5. PROPEDEUTISCH EXAMEN ARTIKEL 12 SAMENSTELLING PROPEDEUTISCH EXAMEN Het propedeutisch examen omvat de volgende onderdelen met de daarbij behorende ECTS: BACHELOR 1 (Eerste Bachelorjaar) 1. Introductie in de gezondheidszorg 8 ECTS 2. Stage Blik op de Zorg 3 ECTS 3. Methoden en technieken 1 (M&T 1) 5 ECTS 4. Statistiek Methoden en Technieken 2 (M&T 2) 7 ECTS 5. Sociaal medische wetenschappen 7 ECTS 6. Organisatiewetenschappen 7 ECTS 7. Gezondheidsrecht 7 ECTS 8. Algemene economie van de gezondheidszorg 7 ECTS 9. Bedrijfseconomie van de gezondheidszorg 5 ECTS 10. Lijnprogramma Vaardigheden I 2 ECTS Vaardigheden II 1 ECTS Vaardigheden III 1 ECTS De uitwerkingen van de in het vorige lid genoemde onderdelen, opgenomen in de uitgave van de studiegids als van kracht op 1 september 2007 van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, maken integraal deel uit van deze Onderwijs- en examenregeling, onverminderd de overige bepalingen in deze regeling De ECTS van de in lid 1 genoemde onderdelen worden toegekend bij het behalen van een voldoende tentamenresultaat, met inachtneming van hetgeen in artikel 13.2 is bepaald De in lid 1 genoemde onderdelen van het propedeuse examen kunnen practica omvatten. De aard en omvang van de practica, alsmede de daaraan gestelde eisen, zijn geregeld in het programmaboek van het betreffende onderdeel. Het tentamen van een onderdeel, genoemd in lid 1, kan alleen worden afgelegd dan nadat aan de gestelde eisen voor de bijbehorende practica is voldaan. ARTIKEL 13 VEREISTEN VOOR HET HALEN VAN HET PROPEDEUTISCH EXAMEN Het propedeutisch examen is behaald indien alle onderdelen als bedoeld in artikel 12.1 zijn afgesloten met tenminste een 5,5. Tentamenresultaten worden uitgedrukt in gehele getallen en decimalen op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij een cijfer 5,5 of hoger geldt als een voldoende resultaat. Wordt een onderdeel op meerdere wijzen getoetst, dan geschiedt ter bepaling van het eindcijfer afronding tot op een decimaal pas na middeling van de behaalde (niet-afgeronde) deelresultaten Indien voor ten hoogste 1 van de in artikel 12 genoemde onderdelen het cijfer 5,0 of hoger is behaald, maar lager dan 5,5, kan deze worden gecompenseerd indien het ongewogen gemiddelde van de behaalde eindcijfers van alle onderdelen tezamen tenminste een 6,5 (niet afgerond) bedraagt. Indien voor ten hoogste 1 van de onderdelen als bedoeld in artikel 14.1, met uitzondering van de Bachelorscriptie, het cijfer 5,0 of hoger is behaald, maar lager dan 5,5, kan deze worden gecompenseerd indien het ongewogen gemiddelde van de 10

11 behaalde eindcijfers van alle onderdelen, met uitzondering van de Bachelorscriptie, tezamen tenminste een 6,5 (niet afgerond) bedraagt. Wordt een onderdeel op meerdere wijzen getoetst, dan kunnen behaalde (niet-afgeronde) deelresultaten met het cijfer 5,0 of hoger, maar lager dan 5,5, worden gecompenseerd indien het gewogen gemiddelde van alle deelresultaten van dat onderdeel het cijfer 5,5 of hoger heeft. 11

12 6. BACHELOREXAMEN ARTIKEL 14 SAMENSTELLING BACHELOREXAMEN Het Bachelorexamen omvat de volgende onderdelen met de daarbij behorende ECTS: BACHELOR 2 (Tweede Bachelorjaar) 1. Kwaliteit en doelmatigheid 12 ECTS 2. Verdelingsvraagstukken en gezondheidszorgbeleid 12 ECTS 3. Integrale zorg en bekostiging 12 ECTS 4. Multivariate analyse (M&T 3) 4 ECTS 5. Wetenschapsfilosofie 4 ECTS 6. Kwantitatief gezondheidszorgonderzoek (M&T 4) 8 ECTS ** 7. Kwalitatief gezondheidszorgonderzoek (M&T 5) 8 ECTS BACHELOR 3 (Derde Bachelorjaar) 8. Veranderen en vernieuwen 12 ECTS 9. Zorgverzekering en zorgstelsel 12 ECTS 10. Gezondheidszorg en democratie 4 ECTS* 11. Inleiding financieel management in de gezondheidszorg 4 ECTS* 12. European (health) policy making: problems of positive integration 4 ECTS* 13. Praktijkstage 10 ECTS 14. International Health Law 4 ECTS* 15. Etnische verschillen in de gezondheid en zorg 4 ECTS* 16. Passende zorg en Morele dilemma's 4 ECTS* 17. Bachelorscriptie 18 ECTS * Studenten dienen twee van de met * aangeduide keuzevakken te kiezen. Per trimester kunnen studenten kiezen uit één van de drie keuzevakken die in het betreffende trimester worden gegeven. **Aan dit vak mogen studenten slechts deelnemen indien zij zowel het onderdeel Methoden en Technieken 1 (M&T 1) als het onderdeel Statistiek, Methoden en Technieken 2 (M&T 2) met een voldoende (cijfer 5,5 of hoger) hebben afgerond dan wel het propedeutisch examen hebben gehaald De uitwerkingen van de in het vorige lid genoemde onderdelen, opgenomen in de meest recente uitgave van de studiegids van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, maken integraal deel uit van dit Onderwijs- en examenreglement, onverminderd de overige bepalingen in deze regeling De ECTS van de in lid 1 genoemde onderdelen worden toegekend bij het behalen van een voldoende tentamenresultaat, met inachtneming van hetgeen in artikel 15.2 is bepaald De in lid 1 genoemde onderdelen van het Bachelorexamen kunnen practica omvatten. De aard en omvang van de practica, alsmede de daaraan gestelde eisen, zijn geregeld in het programmaboek van het betreffende onderdeel. De regels, richtlijnen en eisen met betrekking tot de Bachelorscriptie zijn geregeld in het programmaboek Bachelorscriptie. Het tentamen van een onderdeel, genoemd in lid 1, kan alleen worden afgelegd dan nadat aan de gestelde eisen voor de bijbehorende practica is voldaan Bachelorstudenten mogen ook elders een keuzevak volgen ter vervanging van één van de keuzevakken, indien dit vak: a. aan een universiteit aangeboden wordt en van Bachelor 3-niveau is, en 12

13 b. het past bij de eindtermen van de Bachelor opleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg en c. formeel getentamineerd wordt, en d. minimaal 4 ECTS beslaat, en e. toestemming is verleend door de Examencommissie en de coördinator Teneinde de toestemming te verkrijgen als bedoeld in het vorige lid, dienen studenten hiervoor een aanvraag in te dienen bij de Examencommissie en de coördinator. Deze aanvraag bevat de persoonsgegevens van de student, de gegevens van de universiteit waar het vak aangeboden wordt, de naam van het vak, het aantal ECTS van het vak en een beschrijving van het vak zoals gegeven in de betreffende studiegids. ARTIKEL 15 VEREISTEN VOOR HET BEHALEN VAN HET BACHELOREXAMEN Het Bachelorexamen is behaald indien alle onderdelen als bedoeld in artikel 14.1 zijn afgesloten met tenminste een 5,5. Tentamenresultaten worden uitgedrukt in gehele getallen en decimalen op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij een cijfer 5,5 of hoger geldt als een voldoende resultaat. Wordt een onderdeel op meerdere wijzen getoetst, dan geschiedt ter bepaling van het eindcijfer afronding tot op een decimaal pas na middeling van de behaalde (niet-afgeronde) deelresultaten Indien voor ten hoogste 1 van de onderdelen als bedoeld in artikel 14.1, met uitzondering van de Bachelorscriptie, het cijfer 5,0 of hoger is behaald, maar lager dan 5,5, kan deze worden gecompenseerd indien het ongewogen gemiddelde van de behaalde eindcijfers van alle onderdelen, met uitzondering van de Bachelorscriptie, tezamen tenminste een 6,5 (niet afgerond) bedraagt. Wordt een onderdeel op meerdere wijzen getoetst, dan kunnen behaalde (niet-afgeronde) deelresultaten met het cijfer 5,0 of hoger, maar lager dan 5,5, worden gecompenseerd indien het gewogen gemiddelde van alle deelresultaten van dat onderdeel het cijfer 5,5 of hoger heeft De Examencommissie stelt de uitslag van het Bachelorexamen vast, zodra de student voldoende bewijzen overlegt van door hem behaalde tentamens. ARTIKEL 16 GRAAD Aan degene die het Bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science in de Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg verleend. Als slaagdatum geldt de datum van het aanvragen van het Bachelordiploma. 13

14 7. AFLEGGEN VAN TENTAMENS ARTIKEL 17 DOORSTROMING VAN PROPEDEUSE/BACHELOR-1 NAAR BACHELOR De student dient met inachtneming van het bepaalde in lid 2 uiterlijk in het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de student aangevangen is met de studie alle onderdelen van de propedeuse als vermeld in artikel 12.1 te hebben behaald om recht te houden op deelname aan onderdelen van het tweede Bachelorjaar als vermeld in artikel De student is gerechtigd tot deelname aan onderdelen van het tweede Bachelorjaar als vermeld in artikel 14.1 vanaf het moment dat hij 40 ECTS voor de onderdelen van de propedeuse als vermeld in artikel 12.1 heeft behaald, waarbij de ECTS voor de propedeuseonderdelen waarvoor vrijstelling is verkregen worden meegerekend Indien niet voldaan is aan het gestelde in lid 1 en lid 2 vervalt het recht op deelname aan onderwijs en tentamens in het tweede en derde Bachelorjaar. Eventueel behaalde tentamens van onderdelen van Bachelor 2 en 3 blijven echter geldig Behaalde ECTS of studiepunten voor onderdelen die zijn gewijzigd of vervallen blijven geldig met in achtneming van het bepaalde in art. 23. Ingeval zich onbillijkheden voordoen beslist de Examencommissie ambtshalve of op schriftelijk verzoek van belanghebbende met inachtneming van het bepaalde in art Voor onderdelen die zijn vervallen bestaat de mogelijkheid tot een individuele regeling tot uiterlijk 1 jaar na het studiejaar waarin het betreffende onderdeel voor het laatst gegeven werd. ARTIKEL 18 TIJDVAKKEN EN FREQUENTIE TENTAMENS Tot het afleggen van de tentamens van de in de artikelen 12.1 en 14.1 genoemde onderdelen wordt twee maal per studiejaar gelegenheid geboden. Dit betekent dat er per studiejaar per onderdeel van het Bachelorprogramma twee tentamenmomenten worden geroosterd Voor onderdelen waarin in een bepaald studiejaar voor de laatste keer onderwijs is gegeven, wordt in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid gegeven tot het afleggen van een tentamen In bijzondere gevallen kan de Examencommissie toestaan, dat ten voordele van de student wordt afgeweken van het bepaalde in lid 1 van dit artikel Tentamens mogen meerdere keren worden afgelegd. Het hoogste cijfer is geldig. ARTIKEL 19 TENTAMINERING De tentamens van de onderdelen, genoemd in art en art. 14.1, worden schriftelijk, mondeling of op andere wijze afgelegd. De wijze van tentamineren wordt bekendgemaakt in het programmaboek van het betreffende onderdeel. Wanneer nadat het programmaboek is verschenen, wijzigingen van de vorm van tentamineren aan de orde zijn worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Examencommissie. Van deze wijzigingen mogen studenten geen nadeel ondervinden. Voor elk onderdeel worden in de programmaboeken de volgende tentamengegevens opgenomen: 1. de wijze waarop het eindcijfer wordt bepaald; 2. indien 14

15 van toepassing de weging van de deelcijfers en het minimaal te behalen deelcijfer; 3. informatie over de herkansingsmogelijkheden; 4. de publicatiedatum (weeknummer) van de uitslag en de wijze waarop publicatie plaatsvindt; en 5. de geldigheidsduur van de cijfers Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen, conform de Modelregeling voor gehandicapten bij tentamens van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Betrokkenen dienen hiertoe zo spoedig mogelijk na aanvang van het studiejaar, doch uiterlijk binnen vier weken voor het eerste tentamen waarbij de handicap een rol speelt een verzoek in te dienen bij de voorzitter van de Examencommissie, onder overlegging van verklaringen of bewijzen van zijn of haar handicap, tenzij hierin reeds op andere wijze is voorzien. De Examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen Het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg draagt zorg voor een correct verloop van het tentamineren en is gerechtigd daartoe maatregelen te treffen als vermeld in de Regels en richtlijnen tentamens. Zo nodig wordt deze bevoegdheid door de Examencommissie gedelegeerd aan de daartoe meest gerede instantie of persoon. ARTIKEL 20 TENTAMENS DIE MONDELING WORDEN AFGELEGD Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald Het mondeling afnemen van tentamens is openbaar, tenzij de Examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen een gegrond bezwaar heeft gemaakt. ARTIKEL 21 VRIJSTELLING VAN TENTAMENS Voorafgaand aan de aanvang van het onderwijs kan de Examencommissie op voorstel van de desbetreffende examinator vrijstelling verlenen van een tentamen van een in art respectievelijk art genoemd onderdeel Vrijstellingen worden verleend op basis van elders gevolgde vakken (hbo en universiteit), zulks ter beoordeling van de Examencommissie die hierover advies inwint bij de betreffende examinator. 15

16 8. TENTAMENUITSLAG ARTIKEL 22 VASTSTELLING EN BEKENDMAKING TENTAMENUITSLAG De examinator stelt de uitslag van een tentamen vast binnen drie weken na de dag waarop het is afgelegd, en verschaft het Studie Service Centrum (SSC) van het instituut BMG de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student. De uitslag van het tentamen wordt binnen vier weken na het afleggen van het tentamen door het SSC aan de student bekend gemaakt. Van elk onderdeel worden zowel de eindcijfers als de deelcijfers via Osiris bekend gemaakt, met inachtneming van de toepasselijke privacy-wet- en regelgeving Ter zake van een schriftelijk of mondeling afgelegd individueel tentamen stelt de examinator op zo kort mogelijke termijn de uitslag vast, doch uiterlijk binnen drie weken nadat het tentamen is afgelegd. Zodra het resultaat van een individueel tentamen is vastgesteld wordt het SSC hiervan door de examinator op de hoogte gesteld Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de Examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen. ARTIKEL 23 GELDIGHEIDSDUUR De geldigheidsduur van behaalde onderdelen (met inbegrip van deelonderdelen) is beperkt tot 5 jaar. ARTIKEL 24 INZAGERECHT Gedurende dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden Na de bekendmaking van de uitslag van een tentamen biedt binnen redelijke termijn, de examinator een mogelijkheid tot nabespreking tussen de examinator en de student. Alsdan worden de gegeven beoordelingen gemotiveerd. Na de uitslag wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt wanneer en op welke wijze de nabespreking plaatsvindt Gedurende een termijn van twintig dagen, die aanvangt op de dag na bekendmaking van de uitslag, kan de student(e), die een tentamen heeft afgelegd aan de desbetreffende examinator om een nabespreking verzoeken De nabespreking van een tentamen geschiedt op een door de examinator te bepalen tijdstip en plaats, als regel ten hoogste drie weken na het bekendmaken van de uitslag Indien door of vanwege de examinator een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student(e) een verzoek als bedoeld in het derde lid pas indienen, wanneer hij/zij bij de collectieve nabespreking aanwezig is geweest en het desbetreffende verzoek motiveert De Examencommissie kan afwijkingen toestaan van het bepaalde in het eerste, tot en met het vierde lid. ARTIKEL 25 ECTS 16

17 25.1. Voor onderdelen waarvoor reeds ECTS zijn toegekend kunnen niet voor een tweede maal ECTS worden toegekend Deelresultaten van een tentamen blijven hun geldigheidsduur behouden, behoudens beperkingen bij of krachtens de wet, of hetgeen bepaald is krachtens art Voor onderdelen waarvoor op grond van prestaties die eerder in het kader van een andere opleiding zijn geleverd, en waarvoor door de Examencommissie vrijstelling is verleend, worden geen ECTS toegekend Voor onderdelen waarvoor op grond van prestaties die in het kader van dezelfde opleiding bij een andere instelling zijn geleverd, en waarvoor door de Examencommissie in hetzelfde studiejaar goedkeuring is verleend, worden in dat studiejaar ECTS toegekend. ARTIKEL 26 VERZOEKEN EN BESCHIKKINGEN Onverminderd het gestelde in deze regeling ten aanzien van termijnen voor het indienen van verzoeken en de bescheiden die daarbij moeten worden overgelegd, dient elk verzoek dat op grond van deze regeling wordt ingediend zo spoedig mogelijk, schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de Examencommissie Onverminderd het gestelde in deze regeling ten aanzien van de termijnen waarop de Examencommissie beslist op bepaalde verzoeken, beslist de Examencommissie zo spoedig mogelijk. Elke beschikking van de Examencommissie wordt schriftelijk en gemotiveerd gegeven De Examencommissie kan de uitoefening van één of meer van haar bevoegdheden opdragen aan één of meer leden van de commissie, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet. Dit lid of deze leden legt/leggen hierover periodiek verantwoording af in de vergadering van de Examencommissie In overige gevallen beslist de Examencommissie bij gewone meerderheid van stemmen. ARTIKEL 27 BEROEP Beroep kan worden ingesteld tegen elke beslissing van de Examencommissie wegens strijd met het (geschreven en ongeschreven) recht bij het College van Beroep voor de examens (CBE). Hieronder valt mede het beroep tegen de uitslag van een tentamen, mits het beroep uiterlijk 40 dagen na de bekendmaking van het tentamenresultaat is ingediend Daartoe uitgenodigd door het CBE roept de voorzitter van de Examencommissie binnen twee weken na ontvangst van de uitnodiging betrokkenen op om in overleg met hem of haar na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. Indien de voorzitter van de Examencommissie zelf partij in het geschil is, wordt zijn of haar taak in de minnelijke schikkingpoging overgenomen door een ander lid van de Examencommissie Ingeval het CBE de Examencommissie opgeroepen heeft tot minnelijk overleg roept de voorzitter de Examencommissie binnen redelijke termijn bijeen. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de uitnodiging van het CBE bericht de voorzitter van de Examencommissie tot welke uitkomst het beraad heeft geleid, waarbij, indien is gekomen tot een minnelijke schikking, een door de appellant en de examinator gezamenlijk ondertekende verklaring wordt overlegd. Indien geen minnelijke schikking tot stand is gekomen, draagt de voorzitter van de Examencommissie er zorg voor dat de examinator zo mogelijk binnen vier weken een verweerschrift aan het CBE zendt. 17

18 27.4. Het staat de voorzitter van de Examencommissie vrij om indien het belang van de appellant daartoe aanleiding geeft de in dit artikel relevante termijnen naar redelijkheid in te korten teneinde eventuele schade aan het belang van appellant zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Slechts indien het in redelijkheid onmogelijk is de Examencommissie tijdig bijeen te roepen kan de voorzitter zelfstandig besluiten het beraad tot minnelijke schikking met de betrokken examinator te voeren. 18

19 9. STUDIEBEGELEIDING EN BINDEND STUDIEADVIES ARTIKEL 28 STUDIEVOORTGANG EN STUDIEBEGELEIDING Het bestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat tenminste eenmaal per trimester aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem behaalde resultaten in relatie tot het Onderwijs- en Examenprogramma van de opleiding Het bestuur draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten, die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. Een en ander is vastgelegd in het document Studiebegeleiding. ARTIKEL 29 BINDEND STUDIEADVIES. AFWIJZING Aan het studieadvies van de opleiding kan door de voorzitter op grond van art. 7.8b, derde lid van de wet een afwijzing worden verbonden, zolang de student nog niet alle onderdelen van cursusjaar Bachelor 1 van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd dan wel vrijgesteld heeft gekregen. Deze afwijzing wordt slechts gegeven indien de student, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt geacht wordt voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan de normen zoals bedoeld in art van deze regeling. De afwijzing geldt voor een termijn van drie studiejaren Het eerste lid van art. 29.1is niet van toepassing tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding op de student aan wie op grond van zijn vooropleiding door de Examencommissie van de opleiding vrijstellingen zijn verleend voor minimaal 40 ECTS van het cursusjaar Bachelor 1. In de studiegids van de opleiding worden de bedoelde vooropleidingen vermeld. NORMEN Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving dienen minimaal 40 ECTS van het cursusjaar Bachelor 1 te zijn behaald. Aan het eind van het tweede jaar van inschrijving dienen alle onderdelen van cursusjaar Bachelor 1 behaald te zijn. In het kader van deze regeling worden de ECTS voor vakken waarvoor door de Examencommissie vrijstelling is verleend, meegerekend De Examencommissie kan op basis van een individueel studieplan als bedoeld in het tweede lid van art de normen als bedoeld in het vorige lid aanpassen, met dien verstande dat de student ten minste tweederde van het aantal ECTS van de onderwijseenheden van het cursusjaar Bachelor 1 die in het betreffende studieplan zijn opgenomen dient te behalen. De Examencommissie neemt het besluit binnen vier weken na indiening van een individueel studieplan, met inachtneming van de omstandigheden, de studievertraging en de mogelijkheid van de student om de studie voort te zetten. Op gemotiveerd verzoek van de student kan de Examencommissie van de opleiding nadien het individueel studieplan en de norm aanpassen, indien het verloop van de persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geeft. De aangepaste norm wordt uitgedrukt in hele ECTS, waarbij de gebruikelijke regels voor afronding in acht genomen worden. 19

20 TIJDSTIPPEN 29.3 Het Bindende Studieadvies van de opleiding wordt uitgebracht op de volgende tijdstippen: zowel tijdens het eerste als tweede jaar van inschrijving voor de opleiding, na de laatste herkansingen van de onderdelen van het cursusjaar Bachelor 1 aan het einde van het studiejaar, maar uiterlijk vóór de aanvang van het nieuwe studiejaar. STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANGSCONTROLE 29.4 Gedurende het eerste jaar van inschrijving wordt door de Examencommissie van de opleiding ten minste driemaal een voorlopig advies uitgebracht aan alle studenten van het cursusjaar Bachelor 1, waarbij aan studenten van wie op grond van het behaalde aantal ECTS verwacht wordt dat ze niet kunnen voldoen aan de normen, genoemd in art van deze regeling, dringend geadviseerd wordt hun studievoortgang te bespreken met de studieadviseur. Ook gedurende het tweede jaar wordt de voortgang bewaakt met betrekking tot het voldoen van de norm als genoemd in artikel 29.2 van deze regeling. PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN De persoonlijke omstandigheden die in acht worden genomen bij het uitbrengen van het bindende studieadvies zijn: a. ziekte, handicap of zwangerschap van betrokkene, b. bijzondere familieomstandigheden, c. lidmaatschap van de universiteitsraad, de faculteitsraad, het bestuur van de faculteit, opleidingscommissie of het bestuur van de faculteitsvereniging, d. overige omstandigheden als bedoeld in art. 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW De student die als gevolg van persoonlijke omstandigheden redelijkerwijze kan vermoeden studievertraging op te lopen, dient dit tijdig aan de studieadviseur te melden. De aanmelding heeft tot doel de studievertraging ten gevolge van de omstandigheden te beperken en, indien naar het oordeel van de studieadviseur nodig, een individueel studieplan op te stellen. De aanmelding is tijdig indien dit geschiedt binnen vier weken na het begin van de omstandigheden. Indien de omstandigheden zodanig zijn, dat de student of diens zaakwaarnemer niet in de gelegenheid is dit binnen vier weken aan te melden, wordt het al dan niet tijdig kenbaar maken beoordeeld in het licht van de omstandigheden. INHOUD EN VORM VAN HET BINDEND STUDIEADVIES 29.6 Het Bindend Studieadvies is schriftelijk en omvat: a. de norm die geldt voor de betrokken student, uitgedrukt in het aantal te behalen ECTS van cursusjaar Bachelor 1, b. het aantal ECTS van het cursusjaar Bachelor 1, c. indien de norm niet is behaald, de persoonlijke omstandigheden die in acht zijn genomen, d. het al dan niet verbinden van een afwijzing zoals bedoeld in art.7.8b, derde lid WHW, e. indien een afwijzing wordt verbonden aan het studieadvies: 1. de mededeling dat de student zich in de volgende drie studiejaren niet kan inschrijven als student of extraneus voor de opleiding, 2. advies over de voortzetting van de studie binnen of buiten de EUR, 3. de mogelijkheid van beroep bij het College van beroep voor de examens en de termijn waarbinnen het beroep moet zijn ingediend. 20

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Communicatie- en Informatiewetenschappen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 6 Paragraaf

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie