instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC"

Transcriptie

1 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Studiejaar

2 1. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGELING Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verzorgd door het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg dat deel uitmaakt van het Erasmus MC. De Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg valt onder de bepalingen van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). ARTIKEL 2 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. wet de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593); nadien gewijzigd; b. examencommissie de commissie als bedoeld in art van de wet die door het instellingsbestuur is ingesteld ten behoeve van het afnemen van examens en ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van de tentamens; c. bachelor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 welke wordt afgesloten met het behalen van het Bachelorexamen; d. coördinator de persoon belast met de organisatie van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management gezondheidszorg, en onder meer (mede)bevoegd tot het nemen van beslissingen op verzoeken tot het volgen van keuzevakken die elders aangeboden worden; e. master de op de Bacheloropleiding aansluitende initiële opleidingen van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg; f. propedeuse de propedeutische fase van de Bacheloropleiding of van de ongedeelde opleiding welke wordt afgesloten met het halen van het propedeutisch examen; g. studiejaar de periode die loopt van 1 september tot en met 31 augustus; h. student/kandidaat degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de Bachelor of van de ongedeelde opleiding; i. voltijdstudent de student die direct voorafgaand aan het tijdstip van invoering van dit Onderwijs- en Examenreglement was ingeschreven voor de voltijdse variant van de ongedeelde opleiding; j. ECTS 2

3 de op grond van het European Credit Transfer System vastgestelde eenheid waarin de studielast van de Bachelor wordt uitgedrukt; één ECTS staat gelijk aan 28 uren studie; k. studiepunt de eenheid waarin de studielast van de ongedeelde opleiding wordt uitgedrukt; één studiepunt staat gelijk aan 40 uren studie; l. onderdeel een onderwijseenheid, als bedoeld in artikel 7.3 van de wet, van de Bachelor of van de ongedeelde opleiding waaraan een tentamen is verbonden en waarvoor ECTS of studiepunten worden toegekend; m. tentamen en onderzoek als bedoeld in art van de wet naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek ; n. bachelorexamen het geheel der tentamens van de tot de Bachelor behorende onderdelen; o. doctoraalexamen het geheel der tentamens van de tot het doctoraal behorende onderdelen; p. propedeutisch examen het geheel der tentamens van de tot de propedeuse behorende onderdelen; q. practicum een praktische oefening, als bedoeld in art van de wet, in een van de volgende vormen: het deelnemen aan groepsonderwijs, het maken van een opdracht of werkstuk, het verrichten van een leeronderzoek, het deelnemen aan veldwerk of een excursie, het doorlopen van een stage, het deelnemen aan andere leeractiviteiten die gericht zijn op het bereiken van bepaalde vaardigheden; r. programmaboek het document, verbonden aan een onderdeel, waarin in elk geval per onderdeel de wijze van tentaminering en de aard en omvang van de practica, alsmede de daaraan gestelde eisen, is geregeld; s. examinator de aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg verbonden docent of deskundige van buiten de instelling die door de Examencommissie is aangewezen om tentamens af te nemen, conform bepaald in art van de wet; t. bestuur het bestuur (MT) van het instituut BMG; u. voorzitter de voorzitter van het bestuur; v. SSC Studie Service Centrum voor de administratieve afhandeling van onderwijsaangelegenheden; w. beschikking besluit van de Examencommissie of examinator inzake een bezwaar of verzoek van een student op grond van dit examenreglement; x. Regels en richtlijnen 3

4 het reglement met betrekking tot de tentamens en examens behorende bij dit Examenreglement. ARTIKEL 3 DOEL VAN DE BACHELOROPLEIDING De Bachelor is een wetenschappelijke opleiding tot gezondheidswetenschapper die kennis heeft van en inzicht heeft in beleid, organisatie en management van de gezondheidszorg. De Bacheloropleiding heeft als doelstelling de student het volgende bij te brengen: academisch denken en handelen; multi- en interdisciplinair denken en handelen; kennis en vaardigheden met betrekking tot het gezondheidszorgonderzoek; basiskennis en inzichten met betrekking tot de hoofdrichtingen van de professionele beroepsuitoefening in de gezondheidswetenschappen communicatief vermogen; reflexief vermogen. ARTIKEL 4 AANWIJZING AANSLUITENDE MASTEROPLEIDING Wie het Bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd heeft toegang tot de volgende masteropleidingen van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg: de masteropleiding Zorgmanagement; de masteropleiding Health Economics, Policy, and Law; de masteropleiding Health Economics; de masteropleiding Health Services Research. 4

5 2. OVERGANGSBEPALINGEN ARTIKEL 5 EXAMENS ONGEDEELDE OPLEIDING 5.1. Onderdelen van tentamens behorende bij de ongedeelde opleiding behaald vóór het studiejaar zijn niet langer geldig vanaf 1 september Sinds die datum is het behalen van een vervangend tentamen, op te leggen door de Examencommissie, verplicht. Op 1 september 2005 is de mogelijkheid tot het afronden van tentamenonderdelen behorende bij de ongedeelde opleiding komen te vervallen. Tot 1 september 2008 blijft de mogelijkheid tot het aanvragen van het doctoraalexamen bestaan met het bijbehorende recht op beoordeling door een beoordelingscommissie bestaande uit een docent en twee meelezers. Wanneer er bijzondere omstandigheden gelden, is een uitloop van maximaal een jaar extra mogelijk. Het recht op begeleiding is per 1 september 2005 komen te vervallen. Het examenrecht is niet aanwezig indien de student op het moment van examen niet als extraneus is ingeschreven. ARTIKEL 6 OVERSTAP VAN DE ONGEDEELDE OPLEIDING NAAR DE BACHELOROPLEIDING 6.1. Studenten die vanaf het studiejaar of vanaf een eerder studiejaar zijn ingeschreven als voltijdstudent voor de ongedeelde opleiding en op 1 september 2003 niet ten minste het propedeutisch examen alsmede alle onderdelen van het tweede jaar van de ongedeelde opleiding hebben behaald nemen deel aan de Bacheloropleiding krachtens dit Onderwijs- en examenreglement, onder de volgende voorwaarden: a. behaalde studieresultaten van de ongedeelde opleiding gelden voor overeenkomstige onderdelen van de Bachelor volgens de equivalentietabel in Bijlage 1; b. studenten die per 1 september 2003 hun propedeutisch examen van de ongedeelde opleiding hebben behaald worden toegelaten tot het onderwijs en de tentamens van de onderdelen van het tweede en derde jaar van de Bacheloropleiding Studenten die in het studiejaar voor het eerst zijn ingeschreven als voltijdstudent voor de ongedeelde opleiding, nemen deel aan de Bacheloropleiding krachtens dit Onderwijs- en examenreglement, onder de volgende voorwaarden: a. behaalde studieresultaten van de ongedeelde opleiding gelden voor overeenkomstige onderdelen van de Bachelor volgens de equivalentietabel in Bijlage 1; b. uitsluitend studenten die het propedeutisch examen hebben behaald mogen deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van het tweede en derde Bachelorjaar Studenten die voorafgaand aan het studiejaar waren ingeschreven als voltijd- of deeltijdstudent voor de ongedeelde opleiding en op 1 september 2003 niet ten minste het propedeutisch examen alsmede alle onderdelen van het tweede jaar van de ongedeelde opleiding hebben behaald kunnen bij de Examencommissie een verzoek indienen om over te stappen naar de Bacheloropleiding. De Examencommissie neemt daarop een besluit, waarbij geldt dat: a. behaalde studieresultaten van de ongedeelde opleiding gelden voor overeenkomstige onderdelen van de Bachelor volgens de equivalentietabel in Bijlage 1 of worden door de 5

6 Examencommissie vastgesteld met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 23, 25 en 35. b. een eenmaal genomen besluit van de Examencommissie, waarbij het verzoek van de student ongedeelde opleiding tot toetreding tot de Bacheloropleiding wordt ingewilligd, onherroepelijk is. 6

7 3. OPBOUW VAN DE BACHELOR ARTIKEL 7 INDELING EN EXAMENS VAN DE BACHELOR 7.1. De Bachelor bestaat uit een propedeutische fase (het eerste Bachelorjaar) en een postpropedeutische fase (het tweede en derde Bachelorjaar) In de Bachelor kunnen de volgende examens worden afgelegd: a. het propedeutisch examen; b. het afsluitend of Bachelorexamen. ARTIKEL 8 STUDIELAST 8.1. De Bachelor heeft een studielast van 180 ECTS, waarbij één ECTS gelijk staat aan 28 uren studie De propedeutische fase heeft een studielast van 60 ECTS De studielast wordt uitgedrukt in hele of halve ECTS. 7

8 4. VOOROPLEIDING ARTIKEL 9 TOEGANG TOT DE BACHELOR 9.1. Diploma's van de volgende opleidingen geven toegang tot de Bachelor a. vwo alle profielen b. vwo oude stijl met wiskunde (A en/of B, I en/of II) c. Propedeuse wo d. Propedeuse (vierjarige) hbo e. Tweejarige (deeltijdse) hbo: Lerarenopleiding verpleegkunde Kaderopleiding MGZ opleiding Operatieassistent Radiodiagnostisch laborant 9.2. Voor toegang tot de Bachelor is een voldoende beheersing van de Nederlandse taal vereist De Examencommissie beoordeelt, krachtens de wettelijke bepalingen, of een in het buitenland behaald diploma toegang geeft tot de Bachelor Degenen die in aanmerking komen voor een Colloquium Doctum, als bedoeld in artikel 11, en voor toelatingsonderzoek een voldoende resultaat behalen, hebben toegang tot de Bachelor. ARTIKEL 10 VERVANGENDE EISEN DEFICIËNTIES VOOROPLEIDING Deficiënties in de vooropleiding met betrekking tot het vak wiskunde op in artikel 9.1 aangegeven niveau moeten voor de aanvang van de opleiding worden vervuld door het met goed gevolg afleggen van: vwo wiskunde A (certificaat); Wiskunde A, afgenomen door het James Boswell Instituut, Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC Utrecht (certificaat); Albeda College, Workshop "wiskunde op maat", Breitnerstraat 92/94, 3015 XJ Rotterdam (certificaat); Andere Wiskunde A certificaten, zulks ter beoordeling van de Examencommissie; Wiskunde-examen, afgenomen door de Erasmus Universiteit Rotterdam; of door het aantonen van voldoende wiskundige kennis, zulks ter beoordeling van de Examencommissie Aan de eis van voldoende kennis van de Nederlandse taal wordt voldaan, indien: a. De betrokkene in het bezit is van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) of van een diploma dat ten minste daaraan gelijkwaardig is en het vak Nederlands deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van het diploma; of b. De betrokkene de toets "Nederlands als tweede taal, tweede niveau" (NT-2, Staatsexamen II) met goed gevolg heeft afgelegd. 8

9 ARTIKEL 11 COLLOQUIUM DOCTUM Bij het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de wet, behoort de kandidaat blijk te geven van voldoende algemene ontwikkeling, kennis en geschiktheid voor het volgen van onderwijs en het afleggen van examens in de studierichting Beleid en Management Gezondheidszorg Het onderzoek omvat een toets van: a. Passieve beheersing van de Engelse taal en van een andere moderne taal naar keuze door het maken van een Nederlandse samenvatting van een tekst uit een tijdschrift, krant of boek. Uit de vertalingen moet blijken dat de kandidaat de oorspronkelijke tekst naar inhoud en strekking heeft begrepen. Het gebruik van een woordenboek is toegestaan. b. Wiskundige kennis op vwo-niveau, zoals omschreven in artikel 9.1 sub a en b, getoetst door middel van een schriftelijk tentamen. Bij het tentamen Wiskunde A is het gebruik van een rekenmachine toegestaan. c. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal en schrijfvaardigheid. De voldoende beheersing van de Nederlandse taal en schrijfvaardigheid worden gecombineerd getentamineerd door middel van een aantal opdrachten. De kandidaat krijgt minimaal vijf opdrachten over algemene onderwerpen gepresenteerd. Twee door de student te kiezen opdrachten dienen nader te worden uitgewerkt De resultaten van de toets worden door de Examencommissie met de kandidaat besproken. Dit gesprek wordt mede bij de beoordeling van het toelatingsverzoek betrokken De eindbeoordeling zal worden uitgedrukt in "toegelaten" of "niet toegelaten". Voor alle onderdelen zal de kandidaat een voldoende moeten behalen. De kandidaten ontvangen binnen vier weken na het afleggen van het colloquium doctum bericht omtrent de door hen bereikte resultaten Het Colloquium Doctum wordt twee maal per jaar afgenomen, tenzij de Examencommissie, voor het onderzoek als geheel of voor onderdelen, anders beslist De Examencommissie is bevoegd om naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komende personen desgevraagd vrijstelling te verlenen van één of meer van de onder artikel 11.2 a. tot en met c. genoemde onderdelen De Examencommissie beslist uiterlijk binnen vier weken na indiening van het verzoek over de eventueel te verlenen vrijstelling(en). 9

10 5. PROPEDEUTISCH EXAMEN ARTIKEL 12 SAMENSTELLING PROPEDEUTISCH EXAMEN Het propedeutisch examen omvat de volgende onderdelen met de daarbij behorende ECTS: BACHELOR 1 (Eerste Bachelorjaar) 1. Introductie in de gezondheidszorg 8 ECTS 2. Stage Blik op de Zorg 3 ECTS 3. Methoden en technieken 1 (M&T 1) 5 ECTS 4. Statistiek Methoden en Technieken 2 (M&T 2) 7 ECTS 5. Sociaal medische wetenschappen 7 ECTS 6. Organisatiewetenschappen 7 ECTS 7. Gezondheidsrecht 7 ECTS 8. Algemene economie van de gezondheidszorg 7 ECTS 9. Bedrijfseconomie van de gezondheidszorg 5 ECTS 10. Lijnprogramma Vaardigheden I 2 ECTS Vaardigheden II 1 ECTS Vaardigheden III 1 ECTS De uitwerkingen van de in het vorige lid genoemde onderdelen, opgenomen in de uitgave van de studiegids als van kracht op 1 september 2007 van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, maken integraal deel uit van deze Onderwijs- en examenregeling, onverminderd de overige bepalingen in deze regeling De ECTS van de in lid 1 genoemde onderdelen worden toegekend bij het behalen van een voldoende tentamenresultaat, met inachtneming van hetgeen in artikel 13.2 is bepaald De in lid 1 genoemde onderdelen van het propedeuse examen kunnen practica omvatten. De aard en omvang van de practica, alsmede de daaraan gestelde eisen, zijn geregeld in het programmaboek van het betreffende onderdeel. Het tentamen van een onderdeel, genoemd in lid 1, kan alleen worden afgelegd dan nadat aan de gestelde eisen voor de bijbehorende practica is voldaan. ARTIKEL 13 VEREISTEN VOOR HET HALEN VAN HET PROPEDEUTISCH EXAMEN Het propedeutisch examen is behaald indien alle onderdelen als bedoeld in artikel 12.1 zijn afgesloten met tenminste een 5,5. Tentamenresultaten worden uitgedrukt in gehele getallen en decimalen op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij een cijfer 5,5 of hoger geldt als een voldoende resultaat. Wordt een onderdeel op meerdere wijzen getoetst, dan geschiedt ter bepaling van het eindcijfer afronding tot op een decimaal pas na middeling van de behaalde (niet-afgeronde) deelresultaten Indien voor ten hoogste 1 van de in artikel 12 genoemde onderdelen het cijfer 5,0 of hoger is behaald, maar lager dan 5,5, kan deze worden gecompenseerd indien het ongewogen gemiddelde van de behaalde eindcijfers van alle onderdelen tezamen tenminste een 6,5 (niet afgerond) bedraagt. Indien voor ten hoogste 1 van de onderdelen als bedoeld in artikel 14.1, met uitzondering van de Bachelorscriptie, het cijfer 5,0 of hoger is behaald, maar lager dan 5,5, kan deze worden gecompenseerd indien het ongewogen gemiddelde van de 10

11 behaalde eindcijfers van alle onderdelen, met uitzondering van de Bachelorscriptie, tezamen tenminste een 6,5 (niet afgerond) bedraagt. Wordt een onderdeel op meerdere wijzen getoetst, dan kunnen behaalde (niet-afgeronde) deelresultaten met het cijfer 5,0 of hoger, maar lager dan 5,5, worden gecompenseerd indien het gewogen gemiddelde van alle deelresultaten van dat onderdeel het cijfer 5,5 of hoger heeft. 11

12 6. BACHELOREXAMEN ARTIKEL 14 SAMENSTELLING BACHELOREXAMEN Het Bachelorexamen omvat de volgende onderdelen met de daarbij behorende ECTS: BACHELOR 2 (Tweede Bachelorjaar) 1. Kwaliteit en doelmatigheid 12 ECTS 2. Verdelingsvraagstukken en gezondheidszorgbeleid 12 ECTS 3. Integrale zorg en bekostiging 12 ECTS 4. Multivariate analyse (M&T 3) 4 ECTS 5. Wetenschapsfilosofie 4 ECTS 6. Kwantitatief gezondheidszorgonderzoek (M&T 4) 8 ECTS ** 7. Kwalitatief gezondheidszorgonderzoek (M&T 5) 8 ECTS BACHELOR 3 (Derde Bachelorjaar) 8. Veranderen en vernieuwen 12 ECTS 9. Zorgverzekering en zorgstelsel 12 ECTS 10. Gezondheidszorg en democratie 4 ECTS* 11. Inleiding financieel management in de gezondheidszorg 4 ECTS* 12. European (health) policy making: problems of positive integration 4 ECTS* 13. Praktijkstage 10 ECTS 14. International Health Law 4 ECTS* 15. Etnische verschillen in de gezondheid en zorg 4 ECTS* 16. Passende zorg en Morele dilemma's 4 ECTS* 17. Bachelorscriptie 18 ECTS * Studenten dienen twee van de met * aangeduide keuzevakken te kiezen. Per trimester kunnen studenten kiezen uit één van de drie keuzevakken die in het betreffende trimester worden gegeven. **Aan dit vak mogen studenten slechts deelnemen indien zij zowel het onderdeel Methoden en Technieken 1 (M&T 1) als het onderdeel Statistiek, Methoden en Technieken 2 (M&T 2) met een voldoende (cijfer 5,5 of hoger) hebben afgerond dan wel het propedeutisch examen hebben gehaald De uitwerkingen van de in het vorige lid genoemde onderdelen, opgenomen in de meest recente uitgave van de studiegids van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, maken integraal deel uit van dit Onderwijs- en examenreglement, onverminderd de overige bepalingen in deze regeling De ECTS van de in lid 1 genoemde onderdelen worden toegekend bij het behalen van een voldoende tentamenresultaat, met inachtneming van hetgeen in artikel 15.2 is bepaald De in lid 1 genoemde onderdelen van het Bachelorexamen kunnen practica omvatten. De aard en omvang van de practica, alsmede de daaraan gestelde eisen, zijn geregeld in het programmaboek van het betreffende onderdeel. De regels, richtlijnen en eisen met betrekking tot de Bachelorscriptie zijn geregeld in het programmaboek Bachelorscriptie. Het tentamen van een onderdeel, genoemd in lid 1, kan alleen worden afgelegd dan nadat aan de gestelde eisen voor de bijbehorende practica is voldaan Bachelorstudenten mogen ook elders een keuzevak volgen ter vervanging van één van de keuzevakken, indien dit vak: a. aan een universiteit aangeboden wordt en van Bachelor 3-niveau is, en 12

13 b. het past bij de eindtermen van de Bachelor opleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg en c. formeel getentamineerd wordt, en d. minimaal 4 ECTS beslaat, en e. toestemming is verleend door de Examencommissie en de coördinator Teneinde de toestemming te verkrijgen als bedoeld in het vorige lid, dienen studenten hiervoor een aanvraag in te dienen bij de Examencommissie en de coördinator. Deze aanvraag bevat de persoonsgegevens van de student, de gegevens van de universiteit waar het vak aangeboden wordt, de naam van het vak, het aantal ECTS van het vak en een beschrijving van het vak zoals gegeven in de betreffende studiegids. ARTIKEL 15 VEREISTEN VOOR HET BEHALEN VAN HET BACHELOREXAMEN Het Bachelorexamen is behaald indien alle onderdelen als bedoeld in artikel 14.1 zijn afgesloten met tenminste een 5,5. Tentamenresultaten worden uitgedrukt in gehele getallen en decimalen op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij een cijfer 5,5 of hoger geldt als een voldoende resultaat. Wordt een onderdeel op meerdere wijzen getoetst, dan geschiedt ter bepaling van het eindcijfer afronding tot op een decimaal pas na middeling van de behaalde (niet-afgeronde) deelresultaten Indien voor ten hoogste 1 van de onderdelen als bedoeld in artikel 14.1, met uitzondering van de Bachelorscriptie, het cijfer 5,0 of hoger is behaald, maar lager dan 5,5, kan deze worden gecompenseerd indien het ongewogen gemiddelde van de behaalde eindcijfers van alle onderdelen, met uitzondering van de Bachelorscriptie, tezamen tenminste een 6,5 (niet afgerond) bedraagt. Wordt een onderdeel op meerdere wijzen getoetst, dan kunnen behaalde (niet-afgeronde) deelresultaten met het cijfer 5,0 of hoger, maar lager dan 5,5, worden gecompenseerd indien het gewogen gemiddelde van alle deelresultaten van dat onderdeel het cijfer 5,5 of hoger heeft De Examencommissie stelt de uitslag van het Bachelorexamen vast, zodra de student voldoende bewijzen overlegt van door hem behaalde tentamens. ARTIKEL 16 GRAAD Aan degene die het Bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science in de Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg verleend. Als slaagdatum geldt de datum van het aanvragen van het Bachelordiploma. 13

14 7. AFLEGGEN VAN TENTAMENS ARTIKEL 17 DOORSTROMING VAN PROPEDEUSE/BACHELOR-1 NAAR BACHELOR De student dient met inachtneming van het bepaalde in lid 2 uiterlijk in het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de student aangevangen is met de studie alle onderdelen van de propedeuse als vermeld in artikel 12.1 te hebben behaald om recht te houden op deelname aan onderdelen van het tweede Bachelorjaar als vermeld in artikel De student is gerechtigd tot deelname aan onderdelen van het tweede Bachelorjaar als vermeld in artikel 14.1 vanaf het moment dat hij 40 ECTS voor de onderdelen van de propedeuse als vermeld in artikel 12.1 heeft behaald, waarbij de ECTS voor de propedeuseonderdelen waarvoor vrijstelling is verkregen worden meegerekend Indien niet voldaan is aan het gestelde in lid 1 en lid 2 vervalt het recht op deelname aan onderwijs en tentamens in het tweede en derde Bachelorjaar. Eventueel behaalde tentamens van onderdelen van Bachelor 2 en 3 blijven echter geldig Behaalde ECTS of studiepunten voor onderdelen die zijn gewijzigd of vervallen blijven geldig met in achtneming van het bepaalde in art. 23. Ingeval zich onbillijkheden voordoen beslist de Examencommissie ambtshalve of op schriftelijk verzoek van belanghebbende met inachtneming van het bepaalde in art Voor onderdelen die zijn vervallen bestaat de mogelijkheid tot een individuele regeling tot uiterlijk 1 jaar na het studiejaar waarin het betreffende onderdeel voor het laatst gegeven werd. ARTIKEL 18 TIJDVAKKEN EN FREQUENTIE TENTAMENS Tot het afleggen van de tentamens van de in de artikelen 12.1 en 14.1 genoemde onderdelen wordt twee maal per studiejaar gelegenheid geboden. Dit betekent dat er per studiejaar per onderdeel van het Bachelorprogramma twee tentamenmomenten worden geroosterd Voor onderdelen waarin in een bepaald studiejaar voor de laatste keer onderwijs is gegeven, wordt in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid gegeven tot het afleggen van een tentamen In bijzondere gevallen kan de Examencommissie toestaan, dat ten voordele van de student wordt afgeweken van het bepaalde in lid 1 van dit artikel Tentamens mogen meerdere keren worden afgelegd. Het hoogste cijfer is geldig. ARTIKEL 19 TENTAMINERING De tentamens van de onderdelen, genoemd in art en art. 14.1, worden schriftelijk, mondeling of op andere wijze afgelegd. De wijze van tentamineren wordt bekendgemaakt in het programmaboek van het betreffende onderdeel. Wanneer nadat het programmaboek is verschenen, wijzigingen van de vorm van tentamineren aan de orde zijn worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Examencommissie. Van deze wijzigingen mogen studenten geen nadeel ondervinden. Voor elk onderdeel worden in de programmaboeken de volgende tentamengegevens opgenomen: 1. de wijze waarop het eindcijfer wordt bepaald; 2. indien 14

15 van toepassing de weging van de deelcijfers en het minimaal te behalen deelcijfer; 3. informatie over de herkansingsmogelijkheden; 4. de publicatiedatum (weeknummer) van de uitslag en de wijze waarop publicatie plaatsvindt; en 5. de geldigheidsduur van de cijfers Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen, conform de Modelregeling voor gehandicapten bij tentamens van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Betrokkenen dienen hiertoe zo spoedig mogelijk na aanvang van het studiejaar, doch uiterlijk binnen vier weken voor het eerste tentamen waarbij de handicap een rol speelt een verzoek in te dienen bij de voorzitter van de Examencommissie, onder overlegging van verklaringen of bewijzen van zijn of haar handicap, tenzij hierin reeds op andere wijze is voorzien. De Examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen Het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg draagt zorg voor een correct verloop van het tentamineren en is gerechtigd daartoe maatregelen te treffen als vermeld in de Regels en richtlijnen tentamens. Zo nodig wordt deze bevoegdheid door de Examencommissie gedelegeerd aan de daartoe meest gerede instantie of persoon. ARTIKEL 20 TENTAMENS DIE MONDELING WORDEN AFGELEGD Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald Het mondeling afnemen van tentamens is openbaar, tenzij de Examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen een gegrond bezwaar heeft gemaakt. ARTIKEL 21 VRIJSTELLING VAN TENTAMENS Voorafgaand aan de aanvang van het onderwijs kan de Examencommissie op voorstel van de desbetreffende examinator vrijstelling verlenen van een tentamen van een in art respectievelijk art genoemd onderdeel Vrijstellingen worden verleend op basis van elders gevolgde vakken (hbo en universiteit), zulks ter beoordeling van de Examencommissie die hierover advies inwint bij de betreffende examinator. 15

16 8. TENTAMENUITSLAG ARTIKEL 22 VASTSTELLING EN BEKENDMAKING TENTAMENUITSLAG De examinator stelt de uitslag van een tentamen vast binnen drie weken na de dag waarop het is afgelegd, en verschaft het Studie Service Centrum (SSC) van het instituut BMG de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student. De uitslag van het tentamen wordt binnen vier weken na het afleggen van het tentamen door het SSC aan de student bekend gemaakt. Van elk onderdeel worden zowel de eindcijfers als de deelcijfers via Osiris bekend gemaakt, met inachtneming van de toepasselijke privacy-wet- en regelgeving Ter zake van een schriftelijk of mondeling afgelegd individueel tentamen stelt de examinator op zo kort mogelijke termijn de uitslag vast, doch uiterlijk binnen drie weken nadat het tentamen is afgelegd. Zodra het resultaat van een individueel tentamen is vastgesteld wordt het SSC hiervan door de examinator op de hoogte gesteld Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de Examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen. ARTIKEL 23 GELDIGHEIDSDUUR De geldigheidsduur van behaalde onderdelen (met inbegrip van deelonderdelen) is beperkt tot 5 jaar. ARTIKEL 24 INZAGERECHT Gedurende dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden Na de bekendmaking van de uitslag van een tentamen biedt binnen redelijke termijn, de examinator een mogelijkheid tot nabespreking tussen de examinator en de student. Alsdan worden de gegeven beoordelingen gemotiveerd. Na de uitslag wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt wanneer en op welke wijze de nabespreking plaatsvindt Gedurende een termijn van twintig dagen, die aanvangt op de dag na bekendmaking van de uitslag, kan de student(e), die een tentamen heeft afgelegd aan de desbetreffende examinator om een nabespreking verzoeken De nabespreking van een tentamen geschiedt op een door de examinator te bepalen tijdstip en plaats, als regel ten hoogste drie weken na het bekendmaken van de uitslag Indien door of vanwege de examinator een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student(e) een verzoek als bedoeld in het derde lid pas indienen, wanneer hij/zij bij de collectieve nabespreking aanwezig is geweest en het desbetreffende verzoek motiveert De Examencommissie kan afwijkingen toestaan van het bepaalde in het eerste, tot en met het vierde lid. ARTIKEL 25 ECTS 16

17 25.1. Voor onderdelen waarvoor reeds ECTS zijn toegekend kunnen niet voor een tweede maal ECTS worden toegekend Deelresultaten van een tentamen blijven hun geldigheidsduur behouden, behoudens beperkingen bij of krachtens de wet, of hetgeen bepaald is krachtens art Voor onderdelen waarvoor op grond van prestaties die eerder in het kader van een andere opleiding zijn geleverd, en waarvoor door de Examencommissie vrijstelling is verleend, worden geen ECTS toegekend Voor onderdelen waarvoor op grond van prestaties die in het kader van dezelfde opleiding bij een andere instelling zijn geleverd, en waarvoor door de Examencommissie in hetzelfde studiejaar goedkeuring is verleend, worden in dat studiejaar ECTS toegekend. ARTIKEL 26 VERZOEKEN EN BESCHIKKINGEN Onverminderd het gestelde in deze regeling ten aanzien van termijnen voor het indienen van verzoeken en de bescheiden die daarbij moeten worden overgelegd, dient elk verzoek dat op grond van deze regeling wordt ingediend zo spoedig mogelijk, schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de Examencommissie Onverminderd het gestelde in deze regeling ten aanzien van de termijnen waarop de Examencommissie beslist op bepaalde verzoeken, beslist de Examencommissie zo spoedig mogelijk. Elke beschikking van de Examencommissie wordt schriftelijk en gemotiveerd gegeven De Examencommissie kan de uitoefening van één of meer van haar bevoegdheden opdragen aan één of meer leden van de commissie, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet. Dit lid of deze leden legt/leggen hierover periodiek verantwoording af in de vergadering van de Examencommissie In overige gevallen beslist de Examencommissie bij gewone meerderheid van stemmen. ARTIKEL 27 BEROEP Beroep kan worden ingesteld tegen elke beslissing van de Examencommissie wegens strijd met het (geschreven en ongeschreven) recht bij het College van Beroep voor de examens (CBE). Hieronder valt mede het beroep tegen de uitslag van een tentamen, mits het beroep uiterlijk 40 dagen na de bekendmaking van het tentamenresultaat is ingediend Daartoe uitgenodigd door het CBE roept de voorzitter van de Examencommissie binnen twee weken na ontvangst van de uitnodiging betrokkenen op om in overleg met hem of haar na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. Indien de voorzitter van de Examencommissie zelf partij in het geschil is, wordt zijn of haar taak in de minnelijke schikkingpoging overgenomen door een ander lid van de Examencommissie Ingeval het CBE de Examencommissie opgeroepen heeft tot minnelijk overleg roept de voorzitter de Examencommissie binnen redelijke termijn bijeen. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de uitnodiging van het CBE bericht de voorzitter van de Examencommissie tot welke uitkomst het beraad heeft geleid, waarbij, indien is gekomen tot een minnelijke schikking, een door de appellant en de examinator gezamenlijk ondertekende verklaring wordt overlegd. Indien geen minnelijke schikking tot stand is gekomen, draagt de voorzitter van de Examencommissie er zorg voor dat de examinator zo mogelijk binnen vier weken een verweerschrift aan het CBE zendt. 17

18 27.4. Het staat de voorzitter van de Examencommissie vrij om indien het belang van de appellant daartoe aanleiding geeft de in dit artikel relevante termijnen naar redelijkheid in te korten teneinde eventuele schade aan het belang van appellant zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Slechts indien het in redelijkheid onmogelijk is de Examencommissie tijdig bijeen te roepen kan de voorzitter zelfstandig besluiten het beraad tot minnelijke schikking met de betrokken examinator te voeren. 18

19 9. STUDIEBEGELEIDING EN BINDEND STUDIEADVIES ARTIKEL 28 STUDIEVOORTGANG EN STUDIEBEGELEIDING Het bestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat tenminste eenmaal per trimester aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem behaalde resultaten in relatie tot het Onderwijs- en Examenprogramma van de opleiding Het bestuur draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten, die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. Een en ander is vastgelegd in het document Studiebegeleiding. ARTIKEL 29 BINDEND STUDIEADVIES. AFWIJZING Aan het studieadvies van de opleiding kan door de voorzitter op grond van art. 7.8b, derde lid van de wet een afwijzing worden verbonden, zolang de student nog niet alle onderdelen van cursusjaar Bachelor 1 van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd dan wel vrijgesteld heeft gekregen. Deze afwijzing wordt slechts gegeven indien de student, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt geacht wordt voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan de normen zoals bedoeld in art van deze regeling. De afwijzing geldt voor een termijn van drie studiejaren Het eerste lid van art. 29.1is niet van toepassing tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding op de student aan wie op grond van zijn vooropleiding door de Examencommissie van de opleiding vrijstellingen zijn verleend voor minimaal 40 ECTS van het cursusjaar Bachelor 1. In de studiegids van de opleiding worden de bedoelde vooropleidingen vermeld. NORMEN Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving dienen minimaal 40 ECTS van het cursusjaar Bachelor 1 te zijn behaald. Aan het eind van het tweede jaar van inschrijving dienen alle onderdelen van cursusjaar Bachelor 1 behaald te zijn. In het kader van deze regeling worden de ECTS voor vakken waarvoor door de Examencommissie vrijstelling is verleend, meegerekend De Examencommissie kan op basis van een individueel studieplan als bedoeld in het tweede lid van art de normen als bedoeld in het vorige lid aanpassen, met dien verstande dat de student ten minste tweederde van het aantal ECTS van de onderwijseenheden van het cursusjaar Bachelor 1 die in het betreffende studieplan zijn opgenomen dient te behalen. De Examencommissie neemt het besluit binnen vier weken na indiening van een individueel studieplan, met inachtneming van de omstandigheden, de studievertraging en de mogelijkheid van de student om de studie voort te zetten. Op gemotiveerd verzoek van de student kan de Examencommissie van de opleiding nadien het individueel studieplan en de norm aanpassen, indien het verloop van de persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geeft. De aangepaste norm wordt uitgedrukt in hele ECTS, waarbij de gebruikelijke regels voor afronding in acht genomen worden. 19

20 TIJDSTIPPEN 29.3 Het Bindende Studieadvies van de opleiding wordt uitgebracht op de volgende tijdstippen: zowel tijdens het eerste als tweede jaar van inschrijving voor de opleiding, na de laatste herkansingen van de onderdelen van het cursusjaar Bachelor 1 aan het einde van het studiejaar, maar uiterlijk vóór de aanvang van het nieuwe studiejaar. STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANGSCONTROLE 29.4 Gedurende het eerste jaar van inschrijving wordt door de Examencommissie van de opleiding ten minste driemaal een voorlopig advies uitgebracht aan alle studenten van het cursusjaar Bachelor 1, waarbij aan studenten van wie op grond van het behaalde aantal ECTS verwacht wordt dat ze niet kunnen voldoen aan de normen, genoemd in art van deze regeling, dringend geadviseerd wordt hun studievoortgang te bespreken met de studieadviseur. Ook gedurende het tweede jaar wordt de voortgang bewaakt met betrekking tot het voldoen van de norm als genoemd in artikel 29.2 van deze regeling. PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN De persoonlijke omstandigheden die in acht worden genomen bij het uitbrengen van het bindende studieadvies zijn: a. ziekte, handicap of zwangerschap van betrokkene, b. bijzondere familieomstandigheden, c. lidmaatschap van de universiteitsraad, de faculteitsraad, het bestuur van de faculteit, opleidingscommissie of het bestuur van de faculteitsvereniging, d. overige omstandigheden als bedoeld in art. 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW De student die als gevolg van persoonlijke omstandigheden redelijkerwijze kan vermoeden studievertraging op te lopen, dient dit tijdig aan de studieadviseur te melden. De aanmelding heeft tot doel de studievertraging ten gevolge van de omstandigheden te beperken en, indien naar het oordeel van de studieadviseur nodig, een individueel studieplan op te stellen. De aanmelding is tijdig indien dit geschiedt binnen vier weken na het begin van de omstandigheden. Indien de omstandigheden zodanig zijn, dat de student of diens zaakwaarnemer niet in de gelegenheid is dit binnen vier weken aan te melden, wordt het al dan niet tijdig kenbaar maken beoordeeld in het licht van de omstandigheden. INHOUD EN VORM VAN HET BINDEND STUDIEADVIES 29.6 Het Bindend Studieadvies is schriftelijk en omvat: a. de norm die geldt voor de betrokken student, uitgedrukt in het aantal te behalen ECTS van cursusjaar Bachelor 1, b. het aantal ECTS van het cursusjaar Bachelor 1, c. indien de norm niet is behaald, de persoonlijke omstandigheden die in acht zijn genomen, d. het al dan niet verbinden van een afwijzing zoals bedoeld in art.7.8b, derde lid WHW, e. indien een afwijzing wordt verbonden aan het studieadvies: 1. de mededeling dat de student zich in de volgende drie studiejaren niet kan inschrijven als student of extraneus voor de opleiding, 2. advies over de voortzetting van de studie binnen of buiten de EUR, 3. de mogelijkheid van beroep bij het College van beroep voor de examens en de termijn waarbinnen het beroep moet zijn ingediend. 20

Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2002-2003

Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2002-2003 Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2002-2003 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2006-2007 1

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid

Nadere informatie

Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen. Studiejaar

Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen. Studiejaar Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2005-2006 1.

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de masteropleiding Zorgmanagement Cohort 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de masteropleiding Zorgmanagement Cohort 2012-2013 instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de masteropleiding Zorgmanagement Cohort 2012-2013 1 Inhoudsopgave Onderwijs- en Examenregeling...

Nadere informatie

Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar

Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2003-2004 1.

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2007-2008

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2007-2008 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2007-2008 1 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de vrijdagvariant van het Schakelprogramma Gezondheidswetenschappen Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de vrijdagvariant van het Schakelprogramma Gezondheidswetenschappen Studiejaar instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de vrijdagvariant van het Schakelprogramma Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2010-2011

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de vrijdagvariant van het schakelprogramma Gezondheidswetenschappen Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de vrijdagvariant van het schakelprogramma Gezondheidswetenschappen Studiejaar instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de vrijdagvariant van het schakelprogramma Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van het pre-masterprogramma Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Cohort 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van het pre-masterprogramma Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Cohort 2015-2016 instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) van het pre-masterprogramma Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2010-2011

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2011-2012

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Academisch

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie Regels en richtlijnen van examencommissie van de bachelor- en masteropleidingen van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen, onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen September 2009

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie