HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Van de Vereniging van Eigenaren Henriette Roland Holstlaan 1 t/m 79 (oneven nummers) en de garages onder no. 75 e t/m h, j t/m q, te Rijswik (Zuid Holland), gevestigd te Rijswijk (Zuid Holland). Bijlage: één (alfabetische lijst). 1. Akte van Splitsing in appartementsrechten. 1. Bij Notariële akte d.d. 2 juli 1974 is opgericht bovenstaande Vereniging, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie D nummer en Alle leden van de Vereniging hebben een afschrift ontvangen van de Akte en een exemplaar van het Reglement van Splitsing van Eigendom (afk. R.S.E.) Eigenaren worden verzocht deze (afschrift) akte en reglement als zeer belangrijke documenten te bewaren. Eigenaren, die nog niet of niet meer in het bezit zijn van deze documenten kunnen een kopie daarvan tegen kostprijs aanvragen bij VvE Diensten Nederland Den Haag BV te Rijswijk onder vermelding van V Bij de samenstelling van het R.S.E. werden hierin alle essentiële zaken betreffende de splitsing in appartementen en van het hierbij behorende Huishoudelijk Reglement (afk. H.R.) verwerkt, zodat dit H.R. een aanvulling daarop vormt. Voor het gerief van betrokkenen kan worden volstaan met een alfabetische lijst van zaken en onderwerpen, waarbij wordt verwezen naar de betreffende artikelen van het R.S.E.. Het alfabetische register wordt als bijlage 1 aan dit H.R. toegevoegd. Artikel De eigenaar resp. gebruiker is verplicht het plaatsen van ladder en/of steigerwerken ten behoeve van reiniging en eventueel onderhoud van gevels en ruiten en mede ten behoeve van schilderwerk toe te staan. 2. Zij zijn verplicht hun medewerking te verlenen bij het uitvoeren van reparaties aan daken, gevels, balkons ed. Artikel 2. Het is niet toegestaan: 1. vogels te voederen vanaf de voor-, achter- en zijbalkons. (Dit mede ter voorkoming van het aantrekken van allerlei ongedierte en het bevuilen van onderliggende appartementen, tuinen en geparkeerde auto s). 2. afval e.d. over de balkons of uit de ramen naar beneden te werpen en affiches aan de buitenruiten van het trappenhuis te hechten. 3. kleden, lopers, bezems, e.d. buiten de balkons schoon te maken. 4. duiven te houden. 5. dieren te houden, die aan andere bewoners schade, hinder of last veroorzaken. 6. wasgoed zodanig op te hangen, dat dit onder de onderzijde van het eigen balkon uitkomt. Tevens dient geen wasgoed te drogen worden gehangen aan de straatzijde. 7. om naast de gemeenschappelijke geleidingen andere geleidingen voor radio, t.v. of anderszins aan de buitenzijde van het gebouw aan te brengen. 8. om schotelantennes aan de gevels(s) van het complex te bevestigen Indien plaatsing van een schotel daarentegen op het eigen balkon gewenst is dient daar vooraf contact voor opgenomen te worden met de heer Holdert (nr. 21).

2 Artikel De eigenaren resp. gebruikers moeten er gezamenlijk zoveel mogelijk toe bijdragen, dat de gemeenschappelijke ruimten en de tuin zo zindelijk mogelijk worden gehouden. 2. In de brievenbussen aangetroffen, niet gewenste, drukwerken e.d. mogen niet in de gemeenschappelijke ruimten worden gedeponeerd. Artikel 4. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de vergadering: 1. in de gemeenschappelijke ruimten rijwielen (met of zonder hulpmotor) motorrijwielen, kinderwagens of andere voorwerpen te plaatsen of te doen plaatsen, die de doorgang voor anderen zouden kunnen belemmeren. (Dit mede i.v.m. de bereikbaarheid van diverse gedeelten van het gebouw bij zich voordoende calamiteiten). 2. in de woningen, garages en kelderboxen, motoren, werktuigen gereedschappen of goederen, welke door geluid, trilling of stank overlast kunnen veroorzaken, te gebruiken, te repareren of op te slaan. 3. flats, garages of de kelderboxen te onderverhuren en te verhuren (zie R.S.E. art 9-20) 4. voor of in de privé-gedeelten en garages onderhandse of openbare verkopingen te houden of te doen houden. 5. Tijdelijk parkeren aan de achterzijde is toegestaan mits dit aan de voorzijde niet mogelijk is en wel zodanig dat overige bewoners hiervan geen hinder ondervinden. 6. reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen en ornamenten van de trappenhuis- c.q. keldergangverlichting te verrichten. 7. zonneschermen en warmte-isolerende ramen aan te brengen; e.e.a. dient in overleg met en volgens de voorschriften van de Technische Commissie te geschieden. De vastgestelde kleur van de zonnenschermen is oranje. 8. veranderingen aan het gebouw aan te brengen, waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd zou worden. 9. de centraleverwarmingsinstallatie te wijzigen of uit te breiden. Artikel 5. Het dak van het gebouw mag alleen door bevoegden worden betreden t.b.v. inspectie en/of reparatie. Het e.e.a. mag slechts plaats vinden in overleg met de contactpersoon van de Technische Commissie. Artikel 6. De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de Technische Commissie voorgeschreven uniform model fabrikaat zijn. Artikel 7. De eigenaren resp. gebruikers zijn verplicht jaarlijks het schoorsteenkanaal voor eigen rekening te laten vegen, door een erkende, schoorsteenveger, indien daarop een verwarmingstoestel is aangesloten. Coördinatie via de Technische Commissie is gewenst. Artikel 8. Voor rekening van de Vereniging van Eigenaren komt het onderhoud en het herstel van: 1. funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren, buitengevels, waaronder begrepen raamkozijnen, deuren, balkonconstructies, borstweringen, het dak, schoorstenen en ventilatiekanalen, de trappenhuizen en de voor-, zij- en achtertuin.

3 2. technische installaties met de daarbij behorende leidingen, met name voor centrale verwarming (met uitzondering van de radiatoren en radiatorkranen in de privé-gedeelten), afvoer van hemelwater met de riolering, gas, water, de bliksembeveiliging, de liften, de alarminstallatie en de systemen voor oproepen deuropeners. Artikel 9. Indien er twijfel bestaat of een zaak tot de gemeenschappelijke gedeelten of zaken behoort, wordt hierover beslist door de algemene ledenvergadering. Artikel Tussen 12 uur s nachts en 7 uur s morgens zal het voortbrengen van muziek, op welke wijze dan ook, slechts zijn toegestaan op voorwaarde dat daaruit niet de minste hinder voor de buren ontstaat. Overigens zorge men er in het algemeen voor, dat bij gebruik van radio, televisie, platenspelers, bandrecorders, e.d. daarvan geen hinder door buren wordt ondervonden. 2. Het verrichten van verbouwingen aan het appartement is na goedkeuring van het bestuur en Technische Commissie en met inachtneming van art. 7 van het R.S.E. alleen toegestaan tussen 8 uur s morgens en 10 uur s avonds waarbij bovendien geldt, dat na 8 uur s avonds het voortbrengen van storende geluiden niet is toegestaan. Bovendien geldt dat verbouwingen of andere reparaties, die storende geluiden voor de overige bewoners kunnen geven op zon- en algemeen erkende feestdagen in het geheel niet zijn toegestaan. Artikel De voorschotbijdragen inzake de servicekosten moeten maandelijks bij vooruitbetaling voldaan worden op de wijze zoals wordt aangegeven door de administrateur van de Vereniging. 2. Bij verzaken is daarover een rente verschuldigd gelijk 2% boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank. 3. Eigenaren die tot verkoop overgaan zijn verplicht de eventuele uitstaande schulden te verrekenen met de administrateur. Artikel Elke schade, door welke oorzaak dan ook, toegebracht aan het gebouw, grasveld, bomen, heesters, afrastering en overige beplanting zal op kosten van de veroorzaker daarvan worden verhaald. 2. Bij schade, veroorzaakt door meerdere leden tezamen, is elk daarvan hoofdelijk aansprakelijk. Artikel 13. Het vestigen van een bedrijf, of vrij beroep in een appartement in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na goedkeuring der Algemene vergadering. Artikel Voorzover reparaties en storingen ten laste komen van de Vereniging dient men allereerst het daarvoor aangewezen lid van de Technische Commisie te waarschuwen. 2. Voor directe reparaties moet, wanneer bovengenoemd lid, of diens plaatsvervanger niet te bereiken is, de administrateur worden gewaarschuwd. Artikel 15. Voor het gebruik van de liften dient men zich te houden aan het hiervoor aangegeven gewicht. Men wordt verzocht in en aan de liften geen beschadigingen en/of vervuilingen te (doen) veroorzaken. Mocht door overtreding schade optreden dan wordt dit op de veroorzaker verhaald. Artikel 16. De bewoners dienen de riolering doelmatig te (doen) gebruiken. Dit betekent: géén overtollige etens-vet-koffiethee en/of materiaalresten, onoplosbare papierresten, maandverband via de afvoeren door te spoelen. De

4 vereniging moet zich het recht voorbehouden, om indien redelijkerwijs kan worden aangetoond wie zo n verstopping heeft veroorzaakt, de herstelkosten op die eigenaar c.q. gebruiker te verhalen. Artikel 17. Aan de bewoners wordt verzocht bij verandering van de vloerbedekking geluiddempend materiaal resp. een geluidsisolerende onderlaag aan te wenden voorzover de ligging van de woning dit vereist. Voor een nieuwe parket- en plavuizen vloer wordt geëist, dat een geluidsisolerende onderlaag wordt aangebracht. Alle leden zijn verplicht dusdanige maatregelen te nemen, dat ook in de bestaande situatie geluidshinder voor omringende appartementen tot een minimum wordt beperkt. Artikel Ten opzichte van overschotten, betrekking hebbende op de exploitatierekening van het afgelopen kalenderjaar, is bepaald, dat deze niet aan de eigenaren worden gerestitueerd. 2. Deze eventuele overschotten kunnen bij verkoop met de nieuwe eigenaren verrekend worden. Artikel 19. Het Bestuur. 1. Het Bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de door de wet en/of R.S.E. bepaalde begrenzingen te behartigen. 2. Niet technische zaken, welke geen uitstel gedogen, worden behandeld door het Bestuur bestaande uit: voorzitter, vice-voorzitter en administrateur/contactpersoon VvE Diensten Nederland Den Haag BV. Het Bestuur deelt de besluiten ter bekrachtiging mede op de eerstvolgende ledenvergadering. 3. Technische zaken worden behandeld door de Technische Commissie. Artikel Het Bestuur is belast met het toezicht op het naleven van het R.S.E., de Splitsingsakte, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere bepalingen en regelingen. 2. De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen en stelt daarin de orde vast, behoudens het recht van de algemene vergadering daarin wijziging te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten, indien de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. Artikel 21. De administrateur. 1. VvE Diensten Nederland Den Haag BV voert de administratie van de vereniging en beheert de geldmiddelen. Hij (de administrateur) draagt zorg voor de inning van de maandelijkse voorschotbijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en lasten van de vereniging ten alle tijden aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem slechts gedaan tegen behoorlijke kwijting. 2. Hij is verplicht de aan de vereniging toebehorende gelden bij een door het Bestuur aan te wijzen bankof giro-instelling te deponeren ten name van de vereniging. 3. Tot het doen van uitgaven is hij slechts dan bevoegd, indien de rekeningen e.d. voorzien zijn van een goedkeurende paraaf van daartoe bevoegde personen. Voor het doen van uitgaven boven een bedrag van 4.530,-- is de machtiging nodig van de algemene ledenvergadering. 4. Binnen 5 maanden na afloop van het kalenderjaar brengt de administrateur op de algemene ledenvergadering verslag uit van zijn beheer waarbij de kascommissie tenminste 4 weken vóór de datum van de vergadering in bezit is gesteld van alle financiële stukken, nodig voor haar jaarlijkse controle. Goedkeuring van het verslag strekt tot décharge van de administrateur en het Bestuur. 5. De administrateur is belast met het notuleren van de bestuurs- en algemene vergaderingen; uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden.

5 6. De administrateur bewaart het verenigingsarchief. 7. De administrateur is belast met het voeren van de ledenadministratie. Mutaties in het ledenbestand, waaronder begrepen adreswijzigingen, brengt hij onverwijld ter kennis aan de voorzitter. Artikel 22. Bij vervreemding van een appartementsrecht is de nieuwe eigenaar die het privé-gedeelte zelf in gebruik wil nemen, verplicht een verklaring te tekenen dat hij de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement zal naleven. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het vestigen van een zakelijk genotsrecht met vervreemding gelijkgesteld. Artikel Voorgestelde wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement moeten op de agenda van de algemene ledenvergadering worden vermeld en voorzien zijn van een duidelijke schriftelijke toelichting. 2. De algemene ledenvergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, behoudens in die gevallen waarin een versterkte meerderheid is vereist (zie R.S.E. art. 28-1). Artikel Ieder lid wordt geacht de bepalingen van het Reglement van Splitsing van Eigendom en van het aanvullende Huishoudelijk Reglement te kennen. 2. Ieder lid ontvangt bij toelating een exemplaar van het Reglement van Splitsing van Eigendom via de Notaris en een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement via de administrateur van de vereniging. 3. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het Bestuur daarbij in acht nemend hetgeen in artikel 23 is gesteld en conform de wettelijke bepalingen. 4. Aldus vastgesteld ter algemene ledenvergadering van 2 juni Toevoeging artikel 4.5 goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 9 maart 2004 Toevoeging artikel 2.8 goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2006

6 BIJLAGE VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT (H.R. ART. 1 AD 3) Alfabetische lijst van onderwerpen en zaken die geregeld zijn in het Reglement van Splitsing van Eigendom Aansluitingen (radio, TV, gas, water, electriciteit) art. 11 ad 1 en 2 Begroting art. 18 ad 1 en 2 Beheer (van de middelen) art. 40 ad 3 t/m 6 Besluiten (het nemen van-) art. 36 ad 1 t/m 4 art. 37 ad 1 t/m 8 Bestuur (- van de vereniging) art. 40 ad 1 en 2 Boekjaar art. 18 ad 3 Bouw (aan-, op- of onderhouw) art. 6 ad 1 t/m 4 Definities art. 1 Eigenaars (verplichtingen van-) art. 4 art. 5 ad 1 t/m 3 art. 6 ad 2 en 4 Exploitatierekening art. 18 ad 1 en 2 Gebruik (- van gemeenschappelijke gedeelten) art. 5 ad 1 t/m 3 Gebruik (- van privé gedeelten) art. 9 ad 1 t/m 3 art. 25A ad 1 t/m 3 Huishoudelijk Reglement art. 4 art. 6 ad 2 en 3 Hypotheek (bezwaring van appartementsrecht) art. 25 ad 1 t/m 5 Kascommissie art. 32 ad 2 Kosten (gezamenlijke-) art. 17 a t/m i art. 23 ad 1 t/m 3 Muziek (e.a. geluiden) art. 5 ad 1 art. 13 Naamborden, uithangborden en vlaggen art. 6 ad 2 en 3 Onderhoud (- van privé gedeelten) art. 10 ad 1 t/m 6 Onderhoud (- van gezamenlijke gedeelten) art. 17 a t/m i Ontzegging ( - van het gebruik) art. 24 ad 1 t/m 7 Overtredingen art. 27 ad 1 t/m 4 Rekening en risico privé gedeelten art. 14 ad 1 t/m 3

7 Reservefonds art. 31 ad 1 t/m 5 Secretaris/penningmeester art. 40 ad 3 t/m 6 art. 41 art. 42 Schade (aansprakelijkheid voor-) art. 12 art. 16 Schulden (gezamenlijke-) art. 17 a t/m i Stemmen art. 33 ad 1 t/m 3 art. 34 ad 1 en 2 art. 35 art. 36 ad 1 t/m 4 Tuinen art. 15 ad 1 t/m 5 Vereniging (- van eigenaars) art. 29 ad 1 t/m 3 art. 30 Vergadering (- van eigenaars) art. 6 ad 3 art. 7 art. 9 ad 2 art. 32 ad 1 t/m 7 art. 37 ad 1 t/m 8 art. 38 ad 1 en 2 art. 39 ad 1 en 2 Verhuur (in gebruik geven aan een andere gebruiker) art. 20 ad 1 t/m 4 art. 20A ad 1 t/m 3 art. 22 ad 1 en 2 Verkoop (vervreemding van appartementsrecht) art. 25 ad 1 t/m 5 art. 25A ad 1 t/m 5 art. 28 ad 3 Verzekeringen art. 26 ad 1 t/m 8 Voorzitter art. 32 ad 3 t/m 6 art. 40 ad 1 art. 42

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 ARTIKEL 1 1. Het huishoudelijk reglement omvat een aanvulling op de artikelen zoals omschreven in het reglement van Splitsing van eigendom

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen vermeld, zoals deze gelden voor de bewoners in het gebouw van de Stichting aan de Vondellaan 77 te

Nadere informatie

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het Standaardreglement en het hierna volgende te hebben gelezen, te kennen en nauwgezet

Nadere informatie

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam:

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam: MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR DE LANGE ROUAANSEKAAI 43 TEL. (01180) 33060 MIDDELBURG KANTOOR VAN DE NOTARISSEN MR W. WESTBROEK J. VAN DER ELBURG MR A. J. KORTEWEG MR W. E. DE VIN MR H. R. OKKENS MR W.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "RESIDENTIE PARKZICHT, LANGSWATER 801 T/M 917" te AMSTERDAM Behorende bij de akte van splitsing in appartementsrechten, welke op 05-01-2000 werd gepasseerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994 1 HUSHOUDELJK REGLEMENT VERENGNG VAN EGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD N DE ALGEMENE LEDENVERGADERNG VAN 9 ME 1994 Algemeen Dit reglement bevat de huishoudelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg WELKOMSTMAP CEDERFLAT TILBURG. INHOUD : 1. Inhoud 2. Welkomstbrief 3. Informatie V.V.E. algemeen 4. Huishoudelijk reglement 5. Aanvraagformulier naamplaatje

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding Inleiding Het met meerdere huishoudens wonen in één gebouw, waar de bewoners gebruik moeten maken van dezelfde deuren, hallen en gangen, vereist dat de bewoners meer rekening met elkaar moeten houden dan

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Artikel 1 Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het volgende te hebben gelezen, te kennen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER DE PERIODE

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER DE PERIODE FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER DE PERIODE 01-01-2010 TOT EN MET 31-12-2010 VERENIGING VAN EIGENAREN ZEEWIJKPLEIN TE IJMUIDEN www.sterflat-ijmuiden.tk k.v.k. 34374719 bestuurder/administrateur JSR Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Oostermeent, Deelplan Boulevard I

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Oostermeent, Deelplan Boulevard I Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Oostermeent, Deelplan Boulevard I Gevestigd aan de Zomerkade 306 t/m 352 te Huizen. Opgericht 13 Mei 1985 in de "Boerderij" te Huizen. Huizen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars van Noordmolenwerf 15 tot en met 157 (oneven nummers) en 161 Van Auteur W.A.L.M. Chaulet (Vz) B.S. van der Laan Versie 1.2 Datum 30 december 2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Definities: Bestuurder Voor de definitie wordt verwezen naar het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten d.d. januari 1992. Bestuur Het Bestuur wordt driejaarlijks benoemd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam

MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam Gebouw Louis Couperusplaats 3 t/m 313 Capelle aan den IJssel Inhoudsopgave A. Definities... 3 Artikel 1... 3 B. Regeling

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE '-Pc VvE Woningen nieuwbouw te ROTTERDAM Struysenburcht Aan de leden van de Vereniging KOPIE VOOR ADMINISTRATIE Rijswijk, 14 november 2008 07294 Geachte leden, Zoals besproken in de ledenvergadering van

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008)

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Artikel 1: Algemene regels Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING Al geruime tijd bestaat er bij appartementseigenaren een grote behoefte aan een mogelijkheid om op een meer eenvoudige en soepele wijze de akte van splitsing aan

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren Havenborghe Huishoudelijk reglement

Vereniging van eigenaren Havenborghe Huishoudelijk reglement 1 Artikel 1 Naam, zetel, duur en doel De vereniging van eigenaars draagt de naam : Vereniging van eigenaars, appartementen gebouw Havenborghe Hoogeweg 113 t / m 155 te Scheemda, nader te noemen V.v.E.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN Heden twee en twintig september negentienhonderd zes en zeventig, verscheen voor mij Mr. Aloysius August Carolus Verhees, notaris ter standplaats Katwijk, arrondissement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie: 05-2011 Status: Definitief Datum: 17 mei 2011 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T. collectieve uitvoering van schilderwerk aan de panden van het Witte Dorp te Eindhoven

O V E R E E N K O M S T. collectieve uitvoering van schilderwerk aan de panden van het Witte Dorp te Eindhoven Vereniging Onderhoudsfonds Het Witte Dorp Stichting Beheer Onderhoudsfonds Het Witte Dorp O V E R E E N K O M S T collectieve uitvoering van schilderwerk aan de panden van het Witte Dorp te Eindhoven 1.

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doelstelling. De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle eigenaren voor een optimaal woon- en gebruiksgenot, alles binnen het kader van de sociale saamhorigheid.

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Huishoudelijk reglement - 7430_a_hhr_23-02-2006_168507. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Huishoudelijk reglement - 7430_a_hhr_23-02-2006_168507. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Huishoudelijk reglement - 7430_a_hhr_23-02-2006_168507................................ 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Argonweg 32 postadres: Schone van Boskoopgaarde 69 3812 RB AMERSFOORT 3824 AC AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 Email: boxxamersfoort@gmail.com KVK nr.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden INHOUD Inleiding pagina 3 Algemeen pagina 3 Administrateur pagina 3 Betalingen pagina 4 Toegang pagina 4 Overlast

Nadere informatie

Modelsplitsingsreglement serviceflat 1975

Modelsplitsingsreglement serviceflat 1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 28 januari 1975 voor notaris mr O. G. Schut te Amsterdam. A. Definities Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 28 januari 1975 voor notaris mr O. G. Schut te Amsterdam. Artikel 1 A. Definities

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Hoofdsplitsing

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Hoofdsplitsing Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Hoofdsplitsing Conform de Splitsing Bergsingel van 30 december 2004 (04/55627/RG) Kooijman Lambert Notarissen VvE Bergsingel, Berkelselaan, Voorburgstraat en

Nadere informatie