PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD"

Transcriptie

1 PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD Datum: woensdag 18 juni 2008 Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht Voorzitter: de heer R.J.G. Bandell Agenda: uur 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen 2. Ingekomen stukken (bijlage 1) In de bijlage treft u een overzicht van de lijst met ingekomen stukken. De volledige stukken staan op de website gepubliceerd. 3. Vaststellen samenvattend verslag Drechtraad 19 maart 2008 (bijlage 2) 4. Vragenhalfuur uur 5. Voordracht door de formateur inzake vacature (Van Kooten) Drechtstedenbestuur De formateur heeft na het terugtreden van dhr. Van Kooten uit het college van Sliedrecht en het Drechtstedenbestuur gesprekken gevoerd met het college en met de fractievoorzitters van de gemeente Sliedrecht vanwege de ontstane vacature. Conform artikel 11.1 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden stel ik u voor de heer H.G. Tanis (lid van de SGP) aan te bevelen bij de gemeenteraad van Sliedrecht voor benoeming in de Drechtraad als lid van het Drechtstedenbestuur. Ik wil u voorstellen ermee in te stemmen dat dit lid van het Drechtstedenbestuur geacht wordt te zijn aangewezen nadat de gemeenteraad van Sliedrecht in zijn benoeming in de Drechtraad heeft voorzien, zodat het Drechtstedenbestuur op korte termijn weer compleet is. Het Drechtstedenbestuur zal de nieuwe portefeuilleverdeling aan de Drechtraad bekend maken zodra deze is vastgesteld uur 6. Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2007 Aan de Drechtraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2007 en de voorgestelde resultaatbestemming vast te stellen. Vragen over de jaarrekening kunt u tot 11 juni stellen per e- mail via De jaarrekening (bijlage 3) is reeds in uw bezit. De accountantsverklaring (bijlage 4) en de adviezen van de Auditcommissie (bijlage 5a) en de Commissie Werk, Zorg en Inkomen (bijlage 5b) worden voor 30 mei digitaal nagezonden uur Strategisch plan Informatisering, Processen & Automatisering Drechtsteden , deelprogramma 1B in het bijzonder (bijlage 6) Deelprogramma IB van het programma IP&A betreft de vernieuwing van de regionale ICTinfrastructuur gericht op (a) de integratie van 8 infrastructuren, (b) een verbetering van de kwaliteit en (c) een verlaging van de beheersinspanning. Hiervoor wordt de gehele infrastructuur in een periode van ca. 3 jaren vervangen door een nieuwe geïntegreerde en ondeelbare ICTinfrastructuur. Aan de Drechtraad wordt gevraagd om in te stemmen met het in uitvoering nemen van het deelprogramma 1B en het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen. Ook wordt gevraagd om kennis te nemen van het IP&A-programma in zijn geheel.

2 21.25 uur 8. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2009 (bijlage 7) Aan de Drechtraad wordt gevraagd om diverse besluiten rondom de begroting te nemen en deze vervolgens vast te stellen. Vragen over de begroting kunt u tot 11 juni stellen per via De begroting is reeds in uw bezit. Het advies van de commissie Werk, Zorg en Inkomen (bijlage 7a) wordt u voor 30 mei digitaal nagezonden uur 9. Initiatiefvoorstel Milieuzonering (bijlage 8) Op 18 maart jl. is door GroenLinks Drechtsteden een initiatiefvoorstel over milieuzonering ingediend. De herziene versie van dit voorstel treft u als bijlage aan. Op 16 april is het onderwerporiënterend besproken in de raadscarrousel. U kunt zich nu uitspreken over dit voorstel en u krijgt een mondelinge toelichting van de portefeuillehouder uit het Drechtstedenbestuur. In de informatiekamer eerder op de avond wordt hier ook aandacht aan besteed uur 10. Hamerstukken 1. Begrotingswijziging 2008 Sociale Dienst Drechtsteden (bijlage 9) 2. Begrotingswijziging 2008 Servicecentrum Drechtsteden (bijlage 10) 3. Begrotingswijziging 2008 Gemeentebelastingen Drechtsteden (bijlage 11) 11. Stukken ter kennisname De Drechtraad wordt voorgesteld kennis te nemen van: 1. Rapportage besteding diverse kredieten (bijlage 12) 2. Milieu in de Drechtsteden 2007; de stand van zaken (bijlage 13) 3. Regionaal programma luchtkwaliteit (bijlage 14) 4. Haalbaarheidsstudie walstroom voor de binnenvaart (bijlage 15) uur 12. Vaststellen van de agendavoorraad voor de Drechtraad van 17 september en verder (bijlage 16) uur 13. Rondvraag en sluiting Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Raedtskelder in het Stadhuis. Over alle onderwerpen van de agenda kunnen tot 11 juni feitelijke vragen worden gesteld via uw eigen griffier. Deze worden uiterlijk 16 juni via Bureau Drechtsteden beantwoord. Vragen aan de portefeuillehouder kunnen in de verschillende informatiekamers worden gesteld. In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op woensdag 18 juni 2008 uiterlijk om uur via uw griffier in het Stadhuis van Dordrecht beschikbaar te hebben, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Onder verwijzing naar de afgesproken spelregels kunt u vragen voor agendapunt 4 uiterlijk tot maandag 16 juni a.s uur via uw eigen griffier bij de voorzitter van de Drechtraad aanmelden. Uw vragen kunnen betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige insprekers het woord voeren over geagendeerde onderwerpen (totaal maximaal 30 minuten en per spreker maximaal 5 minuten). Aanmelden hiervoor kan bij de plv.coördinerend griffier tot een half uur voor de vergadering. Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

3 Bijlage 1 Agendapunt 2 Drechtraad 18 juni 2008 Lijst van ingekomen stukken 1 voor de Drechtraad van 18 juni Besluitenlijst Drechtstedenbestuur van 14 februari Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 6 maart Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 27 maart Jaarverslag Zuid- Holland Zuid Drechtstedenbestuur Raadsinformatiebrief met kenmerk BDR/08/383. Onderwerp: Laatste fase en terugblik op proces van vorming Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) en Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) 1 1 Digitaal te raadplegen via juni 2008

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Jaarverslag 2007

17 Colofon Bezoekadres: Noordendijk RR Dordrecht Postadres: Postbus AJ Dordrecht Directiesecretariaat: Hanneke Franje T E. Bestuurssecretariaat: Renée Wagemans T E. websites: regiozhz.nl adzhz.nl mzhz.nl rbzhz.nl ghorzhz.nl ggdzhz.nl veiligheidsregiozhz.nl alblasserwaardvijfheerenlanden.nl commissiehw.nl Tekstredactie: The Write One Illustraties: Idris van Heffen Vormgeving Vannoort Communicatie Drukwerk Drukkerij Goos 2

18 Voorwoord Wij hebben belangrijke stappen gezet in Belangrijke stappen om de organisatie, stabiliteit en producten van onze regio te versterken. Wij hebben een jaar achter de rug waarin wij veel nieuwe burgemeesters in onze regio hebben mogen verwelkomen, er is een nieuw kabinet gekomen, de samenwerking in onze subregio s is weer een flinke stap verder en er R.J.G. Bandell is een ontwerp Wet op de Veiligheidsregio s. In 2007 is veel tijd energie en aandacht gestoken in de voorbereiding van de start van het Service Centrum Drechtsteden. De samenwerking van de Drechtstedengemeenten en de Regio Zuid-Holland Zuid waar het gaat om het gezamenlijk organiseren van de ondersteunende functie maakt ons minder kwetsbaar. Het biedt ook meer mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls zodat regio en gemeenten zich volledig kunnen richten op het leveren van producten voor onze inwoners en bedrijven. Het profiel van de regio wordt mede bepaald door de hoogwaardige dienstverlening van de ambulancedienst, de milieudienst, de GGD, de GHOR en de brandweer. Ook in de veiligheidsregio zijn belangrijke stappen gezet en resultaten bereikt. Ons oefenterrein heeft in zijn eerste jaar met een positief resultaat gedraaid en er zijn met tal van organisaties goede afspraken gemaakt. Denk hierbij aan het Rode Kruis, RTV Rijnmond en defensie. De verdere regionalisering van de brandweer is op een zorgvuldige manier voortgezet met aandacht en respect voor iedereen die het betreft. Wij hebben ook een aantal incidenten meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld het incident met een buisleiding bij Heinenoord. Naast alle dingen die goed gaan, gaat er dus af en toe ook wel eens wat mis. Tot slot doet het mij goed dat het financieel perspectief van de regio goed en vertrouwenwekkend is. Daar ligt een degelijk financieel beleid aan ten grondslag. Ook dat is iets waar wij best trots op mogen zijn. R.J.G. Bandell Voorzitter Regio Zuid-Holland Zuid 3

19

20 Regio Zuid-Holland Zuid: samen sterk in bedrijfsvoering Voor de regiostaf stond het jaar 2007 in het teken van het verder doorvoeren van samenwerking in de bedrijfsvoering. Zo kreeg onze deelname aan het Service Centrum Drechtsteden in snel tempo gestalte en was er volop aandacht voor het thema strategische formatie en personeelsplanning. Ook werd de bestuurlijke informatievoorziening verder ontwikkeld. Service Centrum Drechtsteden Voor wat betreft de bedrijfsvoering kreeg de samenwerking in de Drechtsteden in 2007 vorm. Het Service Centrum Drechtsteden (SCD) zal in het tweede kwartaal van 2008 van start gaan. Binnen dit centrum worden de bedrijfsvoeringfuncties georganiseerd van de zes gemeenten in de Drechtsteden, voor de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en voor de Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid. Voor onze organisatie zijn afspraken gemaakt die ertoe leiden dat de niet-drechtstedengemeenten geen financiële last ondervinden van deze operatie. Wij hebben actief geparticipeerd in de opzet van het SCD. Onze huidige medewerkers die werkzaam zijn op de functies die overgaan naar het SCD zijn inmiddels nagenoeg allemaal benoemd in het SCD. De Drechtsteden maakten tot en met 2006 als bureau onderdeel uit van onze organisatie. Vanaf 2007 zijn de Drechtsteden verzelfstandigd in een eigen Gemeenschappelijke regeling. Het SCD is een onderdeel van deze nieuw gevormde Gemeenschappelijke regeling. Good governance Onder het motto Gezamenlijkheid met behoud van verscheidenheid investeerde de regiostaf in 2007 in het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende sectoren. Een onderwerp dat hierbij een centrale plaats kreeg is: good governance. Werken aan good governance is werken aan de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening, en heeft alles te maken met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid. Als concreet resultaat stelden we onder meer een integriteitbeleid vast en voerden we een ambtseed in. Het Regionaal Managementoverleg (RMO), bestaande uit de sectordirecteuren, de regiodirecteur-secretaris en de concerncontroller legde, ten overstaan van de bestuursvoorzitter, als eerste de eed af. Human Resources Management Bij de realisatie van onze doelen op het gebied van dienstverlening zijn wij direct afhankelijk van onze professionals: het menselijk kapitaal. In 2007 zette de regiostaf een ontwikkeling in gang die ervoor moet zorgen dat het zogenoemde Human Resources Management aansluiting vindt bij de strategische richting die de organisatie is ingeslagen. Om dit te realiseren zijn speerpunten benoemd. Met deze speerpunten gaat de regiostaf in 2008 actief aan de slag. Verder hebben wij in 2007 een omvangrijke functiewaarderingsoperatie afgerond waardoor wij op dat gebied weer helemaal bij de tijd zijn. Bestuurlijke informatievoorziening Informatie over onze regiodiensten is doorgaans alleen financieel van aard. Gebruikers van de informatie vragen echter steeds vaker om (niet-financiële) kwalitatieve gegevens van de dienstverlening. De regiostaf wil graag aan deze wens voldoen en zette in 2007 een ontwikkeling naar meer kwalitatieve gegevensverstrekking in gang. Zo werden in de begrotingen van de Milieudienst en de Ambulancedienst voor 2008 reeds niet financiële succesfactoren benoemd. In 2008 gaat de regio dit ook in de bestuurlijke rapportages opnemen. In 2007 zijn de bestuurlijke rapportages (BURAP s) op de daartoe vastgestelde tijdstippen in het bestuur behandeld. Daarnaast hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd waaraan onze reserves op toereikendheid zijn getoetst. 5

21

22 De Ambulancedienst: altijd onderweg De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV ZHZ) streeft naar verantwoorde ambulancezorg. Dat wil zeggen: doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg, afgestemd op de reële behoeften en wensen van alle inwoners van de regio en zij die daar tijdelijk verblijven. Om dit doel te kunnen bereiken, werkt de ambulancedienst nauw samen met ketenpartners in de regio en biedt zij verscheidenheid in dienstverlening, of wel: zorg op maat. Rapid Responder en bike team Een voorbeeld van doeltreffende en zorggedifferentieerde hulp is de Rapid Responder, die in 2007 zijn derde succesvolle jaar beleefde. Deze, door een ervaren verpleegkundige bemande, solo-ambulance kan geen patiënten vervoeren, maar is uitgerust met alle benodigde apparatuur om acute hulp te verlenen. De Rapid Responder wordt dagelijks van tot ingezet om de patiënt in spoedgevallen nóg sneller passende zorg te kunnen bieden. De effecten van de Rapid Responder zijn in de prestatiecijfers zichtbaar. Een andere manier om snel ter plekke hulp te bieden, is het ambulance bike team. Het team werd in 2007 ingezet bij drukbezochte evenementen zoals Koninginnedag en de kerstmarkt. Landelijke ontwikkelingen met gevolgen voor de regio In 2007 deed zich een aantal landelijke ontwikkelingen voor met gevolgen voor de RAV ZHZ. Het betreft ontwikkelingen ten aanzien van het Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO), de Arbeidstijdenwet en het wetsvoorstel Wet op de Veiligheidsregio s. Van een andere orde is de ontwikkeling van de landelijke toename van agressie jegens hulpverleners. Gemeenten accepteren dit gedrag niet langer en komen, bij monde van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in 2008 met een gedragsrichtlijn. Hierin staat hoe moet worden omgegaan met mensen in een publieke functie en welke sancties er volgen als de grens wordt overschreden. Dit gedragsprotocol moet de grenzen in de omgang met hulpverleners precies aangeven. In onze regio zijn wij overigens (gelukkig) nog nauwelijks met dergelijke voorvallen geconfronteerd. Goede cijfers in rapport Ambulances in Zicht In november 2007 verscheen het landelijk rapport Ambulances in Zicht, waarin de sector ambulancezorg nader wordt beschreven. Wat betreft gemiddelde responstijden (tijd tussen melding en aankomst patiënt) en responspercentages (ritprestaties ten opzichte van de landelijke norm) presteert de Ambulancedienst ZHZ goed. Bij A1-urgenties (meldingen waarbij mogelijk sprake is van levensgevaar of blijvende invaliditeit) presteert de dienst overeenkomstig het landelijk gemiddelde. Bij A2-urgenties (waarbij geen sprake is van levensgevaar, maar snelle hulp wel wenselijk is) presteert de dienst ruim boven het landelijk gemiddelde. Bovendien zijn de gemiddelde in- en uitstroom van het personeel en de ziekteverzuimpercentages bij de dienst zeer laag ten opzichte van de landelijke cijfers. Ontwikkelingen in de regio Met ondersteuning van de zorgverzekeraars is het project Mobiele Data Transmissie (MDT) gestart. Met MDT worden vanuit de ambulance ritgegevens en (op termijn) de gegevens uit de hartbewakingsapparatuur naar een terminal op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis verzonden, zodat er in het ziekenhuis nog sneller gereageerd kan worden. Op weg naar een hoger responspercentage Als er sprake is van een levensbedreigende situatie moet een ambulance binnen vijftien minuten ter plaatse zijn. Voor deze A1-ritten wordt in Nederland een overschrijdingspercentage van 5% acceptabel geacht. De RAV Zuid-Holland Zuid had in 2007 een overschrijdingspercentage van 7%. In 2006 was dat nog 8%. Op basis van managementinformatie (verkregen uit een grondige analyse van ritgegevens) zal de dienst 2008 gebruiken om, binnen de gestelde financiële kaders, te komen tot verbetervoorstellen van beschikbaarheid en paraatheid. Met als doelstelling om in 2008 een responspercentage van 94% te realiseren. Drie (mogelijk uit te voeren) maatregelen kunnen een positieve bijdrage leveren aan deze doelstelling. Als eerste zal de Rapid Responder vaker (ook overdag) worden ingezet. Per 1 april 2008 stelt de Veiligheidsregio voor verbetering van de beschikbaarheid een bedrag van euro beschikbaar (voor 4 jaar). Ten tweede wordt er vanuit de integrale veiligheidsgedachte gesproken over een nieuwe huisvesting van de post Dordrecht, samen met de Regionale Brandweer, op het Leerpark langs de N3. Vanuit deze locatie zijn de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard beter bereikbaar. Streefdatum realisatie is ultimo Ten slotte wordt, mede als gevolg van een gerechtelijke uitspraak inzake de arbeidstijdenwet, in 2008 mogelijkerwijs s nachts op een aantal posten in de regio een parate dienst ingevoerd. Momenteel is er sprake van een aanwezigheidsdienst ( slaapdienst ) op een viertal posten. Het invoeren van parate diensten zal leiden tot een kortere uitruktijd in de nachtelijke uren. Deze maatregelen - plus het gegeven dat het overschrijdingspercentage (ondanks een verhoogd aantal ritten) in 2007 opnieuw terugliep - bieden goede perspectieven voor nog betere prestaties van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid in

23

24 Milieudienst ZHZ goed onderweg Een vitale en veilige regio: dat is de missie van de regio Zuid- Holland Zuid. Namens de negentien gemeenten van de regio draagt de Milieudienst hieraan bij met vergunningverlening, handhaving en inbreng in ruimtelijke ordening. De Milieudienst wil transparant en integraal opereren en zorgvuldig opgebouwde milieu-informatie breed beschikbaar stellen. Bovendien zet de dienst in op een efficiënte en klantgerichte opstelling naar burgers en bedrijven. In 2007 kwamen deze doelstellingen langzaam maar zeker binnen bereik. Nieuwe (omgevings)dienst In haar streven naar een klantgerichte dienstverlening bundelde de Milieudienst in 2007 de vergunning- en handhavingstaken binnen de gemeente Dordrecht tot één uitvoeringsdienst. Sinds 1 juli 2007 kunnen inwoners van de gemeente Dordrecht voor zaken op het gebied van APV-, milieu-, gebruiks- en bouwvergunningen terecht bij één loket. Deze nieuwe benadering wordt landelijk als vooruitstrevend beschouwd, omdat hij vooruit loopt op de nieuwe omgevingsvergunning (WABO). Ook de werkprocessen rond vergunning en handhaving voegen zich in Dordrecht inmiddels langzaam samen. Voor inspectiebezoeken is nu bijvoorbeeld nog maar één toezichthouder nodig, die kennis heeft van milieu-, bouwveiligheid- én brandveiligheidseisen. Integrale benadering van RO-vraagstukken Ook in 2007 maakten de gemeenten veelvuldig gebruik van hun eigen gezamenlijke adviesafdeling; de afdeling Milieu en Ruimte die onderdeel is van de Milieudienst. De afdeling beschikt over veel gebiedskennis en expertise op het gebied van geluid, externe veiligheid, lucht en bodem. Stuk voor stuk onderwerpen die vaak een bepalende rol spelen in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van een gebied. Omdat we als milieudienst actief meedenken over de vraagstukken van de gemeenten én deze vraagstukken integraal benaderen, worden de meest gunstige oplossingen voor alle partijen gevonden. Digitale winst In digitaal opzicht professionaliseerde de Milieudienst in 2007 aanzienlijk. Alle regiogemeenten kunnen inmiddels online mee kijken in onze gedetailleerde milieu-informatiesystemen. Burgers worden op deze wijze sneller bediend. Binnen de dienst levert het feit dat alle documenten nu voor alle medewerkers digitaal beschikbaar zijn, ook flinke tijdwinst op. Onze digitale evolutie levert ook voor andere groepen winst op: via een praktische en snelle internetmethode kunnen adviesbureaus en makelaars in 2008 relevante bodeminformatie zelfstandig opzoeken. Kwaliteitverbetering De interne werkprocessen van de Milieudienst zijn in 2007 tegen het licht gehouden. In het najaar startte de dienst met een klanttevredenheidsonderzoek. Binnen dit onderzoek test de Milieudienst bijvoorbeeld of door burgers aangemelde milieuklachten goed zijn behandeld. Ook de ervaringen van bedrijven waaraan de Milieudienst in 2007 een inspectiebezoek bracht, zijn meegenomen in het onderzoek. De resultaten van het onderzoek kunnen van belang zijn voor de werkwijze binnen de Milieudienst. Door in de toekomst te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de ISO-certificering wil de Milieudienst Zuid-Holland Zuid zijn kwaliteitsslag kracht bijzetten. Bovenregionale samenwerking Om bedrijven nog beter te kunnen bedienen wordt er sinds 2007 bovenregionaal samengewerkt. Zo werkt de Milieudienst ZHZ samen met de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de provincie Zuid-Holland inzake de controle op provinciale bedrijven die onder het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO) vallen. Deze collectieve aanpak levert flinke voordelen op zoals: eenduidig toezicht, het delen van milieukennis en de toename van afstemming en continuïteit. Beheersing van risico s Bij het streven naar een vitale en veilige regio behoort ook aandacht te zijn voor de externe veiligheid. Bij externe veiligheid gaat het om de risico s die samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. In 2007 bracht de dienst de risico s voor burgers en professionals in kaart. De Milieudienst onderzocht (de omgeving van) bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en transportassen (weg, water, spoor en buisleidingen) waarover gevaarlijke stoffen vervoerd worden. In 2007 is een begin gemaakt met het opstellen van de structuurvisie Externe Veiligheid voor de regio Zuid-Holland Zuid. Via de structuurvisie kunnen plannen voor externe veiligheidsaspecten in de toekomst op een uniforme wijze worden getoetst. 9

25

26 Brandweer ZHZ: belangrijke schakel in veiligheidsregio In 2007 vond een verdere regionalisering plaats van de Brandweer Zuid-Holland Zuid. Ook werd beslist dat het voortbestaan van de Vrijwillige Brandweer gewaarborgd moet blijven. Door het afsluiten van een regionaal raamcontract is het aankopen van blusvoertuigen sinds 2007 makkelijker en goedkoper. Uiteraard rukte de brandweer ook in 2007 weer vele malen uit voor het bestrijden van incidenten. Regionalisering In het kader van de regionalisering traden in 2007 alle lokale brandweercommandanten in regionale dienst. Hiervoor zijn convenanten en detacheringovereenkomsten gesloten tussen de regionale brandweer en de afzonderlijke gemeenten. De brandweer van Dordrecht is met ingang van 1 januari 2007 volledig geregionaliseerd: alle medewerkers traden in dienst van de Regionale Brandweer. Met de gemeente Dordrecht is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, waarin staat welke diensten de regionale brandweer voor de gemeente uitvoert en tegen welke prijs. De gemeente blijft uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor de lokale brandweerzorg. Wat betreft de verdere regionalisering van de brandweer heeft het bestuur besloten dat Zuid-Holland Zuid doorgaat op de ingeslagen weg: beheerst van onderop! De regionalisering is dus niet grootscheeps en allesomvattend. Vrijwillige Brandweer De door de brandweerorganisatie ingediende notitie Brandweer ZHZ op weg naar 2012 heeft geleid tot een aantal strategische keuzes waaraan de brandweer, namens het veiligheidsbestuur, uitvoering zal gaan gegeven. Zo wil het bestuur de vrijwilligheid bij de brandweer (ook op langere termijn) behouden, omdat het van groot belang is voor de brandweerzorg in de regio. Het thema vrijwillige brandweer is in 2008 een belangrijk issue. Mede omdat het in toenemende mate moeilijker wordt om vrijwilligers te werven en te behouden, komt er een onderzoek naar de instandhouding van de vrijwillige brandweer in de regio. Ook zullen we bekijken op welke wijze de vrijwilligheid kan worden gehandhaafd en ontwikkeld. Het moet voor vrijwilligers ook in de toekomst binnen de brandweer leuk blijven. Tegelijkertijd moet ook de slagkracht van de brandweer op innovatieve wijze worden versterkt. Daarom voert de brandweer pilots uit voor de relatie opkomsttijd en preventie, en ook voor andere innovatieve vormen van inzet. Centrale inkoop betekent winst in tijd en geld Wanneer het gaat om het aankopen van brandweervoertuigen heeft in 2007 een aanzienlijke verandering plaatsgevonden. Zo is er (via een Europese aanbesteding) een mantelovereenkomst voor tankautospuiten afgesloten. Wanneer een lokaal korps in de regio een blusvoertuig wil vervangen, hoeft zij dit niet langer individueel aan te besteden. Het korps kan nu vanuit het regionale raamcontract direct het blusvoertuig aanschaffen. Het centraal inkopen van meerdere voertuigen is goedkoper en scheelt veel tijd. Multidisciplinaire hulpverleningspost De gemeente Dordrecht krijgt een tweede uitrukpost. In 2007 zijn de mogelijkheden verkend om van deze post een multidisciplinaire hulpverleningspost te maken. Gesproken is over samenwerking met de regionale ambulancedienst (RAV) en met onderwijspartners. In 2008 valt hierover het besluit. Grote incidenten In 2007 was twaalf keer sprake van een omvangrijk incident of een incident waarbij de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) in gang is gezet. Zo woedde er op 1 januari 2007 een zeer grote brand in de glasfabriek in Leerdam. In Dordrecht brandde in september 2007 een supermarkt volledig uit. De bewoners van bovengelegen woningen zijn geëvacueerd en keerden niet terug naar hun huis, omdat deze onbewoonbaar waren. In oktober woedde er een zeer grote brand in het bedrijf Nedstaal in Alblasserdam. Het jaar 2007 is afgesloten met een grote brand in een kringloopwinkel in Zwijndrecht. Meldingen De brandweer is in 2007 druk in de weer geweest. In totaal kwamen er 8543 meldingen binnen waarbij de inzet van de brandweer nodig was. - incidentmeldingen alleen voor brandweer: incidentmeldingen voor ambulancedienst en brandweer: incidentmeldingen voor politie en brandweer: incidentmeldingen voor politie, ambulancedienst en brandweer:

27

28 GHOR slaat brug tussen openbaar bestuur en geneeskundige ketenpartners Het bureau Geneeskundige Hulp bij Ongevallenen Rampen (GHOR) Zuid-Holland Zuid is een (netwerk)organisatie die zorgt voor een juiste aansluiting van de schakels binnen de geneeskundige keten. In het jaar 2007 ontwikkelde het bureau voor de eerste maal een jaarplan met een aantal concrete doelstellingen. Het jaarplan, dat tot stand kwam in samenwerking met de Regionaal Geneeskundig Functionaris, heeft een vraaggestuurd karakter en is erop gericht een brug te slaan tussen het openbaar bestuur en de geneeskundige ketenpartners. Netwerkbijeenkomsten Om een goede samenwerking te creëren tussen aan de ene kant het openbaar bestuur en de ketenpartners en aan de andere kant de ketenpartners onderling, initieerde de GHOR in 2007 een aantal netwerkbijeenkomsten. Zo vond op operationeel niveau een aantal bijeenkomsten plaats tussen de ketenpartners. Met als resultaat dat de verschillende partijen elkaar nu weten te vinden en (wanneer nodig) ook gemakkelijk met elkaar in contact komen. Ook vond er eind 2007 een overleg plaats tussen directeuren en procesverantwoordelijken van de geneeskundige ketenpartners enerzijds en de burgemeesters en het veiligheidsbestuur van de regio anderzijds. Deze bijeenkomst heeft onder meer geleid tot een positievere beeldvorming en meer kennis over elkaars organisatie. Oefenbeleidsplan vastgesteld Eén manier om ons voor te bereiden op het bieden van hulp bij calamiteiten, is het simuleren en oefenen van noodsituaties. In 2007 ontwikkelde de GHOR een meerjaren monodisciplinair oefenbeleidsplan (MEMO). Het plan is uniek, omdat het samen met de ketenpartners is ontwikkeld en vastgesteld. GRIP-regeling De werkwijze voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen wordt binnen de hulpverlening aangeduid met: Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure (GRIP). In de nieuwe GRIP-regeling vervult de GHOR een belangrijke taak. In 2007 heeft de GHOR zich onder meer gericht op de invulling van de functies: Commandant van Dienst Geneeskundig en Officier van Dienst Geneeskundig. Onderzoek wees uit dat er behoefte is aan een tweede Officier van Dienst. Besloten is de functie van Commandant van Dienst af te schaffen en een tweede Officier van Dienst aan te stellen. Vooruitlopend op deze verandering heeft de GHOR gezorgd voor een functioneel voertuig, dat zowel kan worden benut door de Officier van Dienst als door de Coördinator Gewondenvervoer. Dit voertuig (een bus) is zo ingericht dat beiden onder alle omstandigheden vanaf dezelfde plaats de geneeskundige hulpverlening van een incident kunnen coördineren. De bus is voorzien van navigatie, logboeken, kaartmateriaal en een laptop. Optimale zorg Om optimale zorg te kunnen verlenen tijdens een incident zijn goede afspraken van groot belang. De GHOR heeft inmiddels met alle primaire ketenpartners een convenant afgesloten. In 2007 zijn als laatste de convenanten met het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Beatrixziekenhuis en het Traumacentrum Zuid-West Nederland opgesteld en ondertekend. De regio is nu in het bezit van een sluitend pakket aan samenwerkingsafspraken binnen de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Ook de garantie op beschikbaarheid is essentieel voor optimale zorg. Een optimaal gegarandeerde paraatheid is dan ook een van de doelstellingen uit het jaarplan Het rooster van de paraatheid van alle GHORfunctionarissen is inmiddels zodanig dat zij altijd 24 uur inzetbaar zijn voor gecoördineerde bestrijding van incidenten. Bureau-aangelegenheden Het bureau GHOR heeft in februari 2007 zijn intrek genomen in het regiokantoor te Dordrecht. In april heeft de GHOR op ad interim basis een bureaumanager aangenomen voor één dag per week. Voor het project Spoorzone is, voor de totale duur van het project, een staffunctionaris Operationele Voorbereiding aangesteld. Kwaliteitszorg is en blijft een belangrijk issue voor de GHOR. In 2005 behaalde het bureau als derde regio in Nederland het certificaat volgens het kwaliteitssysteem HKZ. In 2007 is het certificaat voor de derde achtereenvolgende maal verkregen. 13

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 14 februari 2012 Betreffende wetsvoorstel: 32841 Wijziging

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht Profielschets Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht 1 Algemeen Sliedrecht is een dorp met ruim 24.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaarde rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Aan de

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaldum : 16 mei 2013 Portefeuillehouder : T. van Mourik Punt : 8 Behandelend ambtenaar : G.J. de Haan en B. Roorda Doorkiesnummer : (0518) 45 29 10 Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 13 mei 2008

Agendapunt: Sliedrecht, 13 mei 2008 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Strategisch IP&A-plan Drechtsteden 2007 2010, onderdeel deelprogramma IB: overdracht gemeentelijke eigendommen

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer Basis voor regionale informatievoorziening Mr. Rob K. Brons Regionaal Commandant Brandweer www.brandweerhaaglanden.nl www.brandweer.nl/haaglanden Landelijk Commandant USAR.NL commandant@brw.denhaag.nl

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit: Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr.

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 6 december 2011 Het project Regionalisering Leerplicht/RMC West-Brabant Niveau 1 (gemeenschappelijke leerlingenadministratie)

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

De medewerkers van de RAV vallen onder de CAO Ambulancezorg (rest VRGZ en GGD volgen de CAO Gemeenten).

De medewerkers van de RAV vallen onder de CAO Ambulancezorg (rest VRGZ en GGD volgen de CAO Gemeenten). Wervingsprofiel Afdelingshoofd Personeel & Organisatie Veiligheidsregio & GGD Gelderland Zuid In dit uitgebreidere profiel is een nadere toelichting opgenomen over de vacature, de klanten van de afdeling

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Bestuursagenda publieke gezondheid 2014 2018 Gedeelde ambities gemeenten en GGD in Noord- en Oost-Gelderland

Bestuursagenda publieke gezondheid 2014 2018 Gedeelde ambities gemeenten en GGD in Noord- en Oost-Gelderland Bestuursagenda publieke gezondheid 2014 2018 Gedeelde ambities gemeenten en GGD in Noord- en Oost-Gelderland 1. Inleiding In de Bestuursagenda publieke gezondheid zet het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord-

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 Nr. : 9 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1 Herstelprogramma GGD Zuid-Holland West Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3 concept 0.3 2 juli 2012 1 1 Inleiding De GGD Zuid-Holland West (GGD ZHW) is na de verzelfstandiging van de stichting JGZ in financiële

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie