PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD"

Transcriptie

1 PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD Datum: woensdag 18 juni 2008 Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht Voorzitter: de heer R.J.G. Bandell Agenda: uur 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen 2. Ingekomen stukken (bijlage 1) In de bijlage treft u een overzicht van de lijst met ingekomen stukken. De volledige stukken staan op de website gepubliceerd. 3. Vaststellen samenvattend verslag Drechtraad 19 maart 2008 (bijlage 2) 4. Vragenhalfuur uur 5. Voordracht door de formateur inzake vacature (Van Kooten) Drechtstedenbestuur De formateur heeft na het terugtreden van dhr. Van Kooten uit het college van Sliedrecht en het Drechtstedenbestuur gesprekken gevoerd met het college en met de fractievoorzitters van de gemeente Sliedrecht vanwege de ontstane vacature. Conform artikel 11.1 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden stel ik u voor de heer H.G. Tanis (lid van de SGP) aan te bevelen bij de gemeenteraad van Sliedrecht voor benoeming in de Drechtraad als lid van het Drechtstedenbestuur. Ik wil u voorstellen ermee in te stemmen dat dit lid van het Drechtstedenbestuur geacht wordt te zijn aangewezen nadat de gemeenteraad van Sliedrecht in zijn benoeming in de Drechtraad heeft voorzien, zodat het Drechtstedenbestuur op korte termijn weer compleet is. Het Drechtstedenbestuur zal de nieuwe portefeuilleverdeling aan de Drechtraad bekend maken zodra deze is vastgesteld uur 6. Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2007 Aan de Drechtraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2007 en de voorgestelde resultaatbestemming vast te stellen. Vragen over de jaarrekening kunt u tot 11 juni stellen per e- mail via De jaarrekening (bijlage 3) is reeds in uw bezit. De accountantsverklaring (bijlage 4) en de adviezen van de Auditcommissie (bijlage 5a) en de Commissie Werk, Zorg en Inkomen (bijlage 5b) worden voor 30 mei digitaal nagezonden uur Strategisch plan Informatisering, Processen & Automatisering Drechtsteden , deelprogramma 1B in het bijzonder (bijlage 6) Deelprogramma IB van het programma IP&A betreft de vernieuwing van de regionale ICTinfrastructuur gericht op (a) de integratie van 8 infrastructuren, (b) een verbetering van de kwaliteit en (c) een verlaging van de beheersinspanning. Hiervoor wordt de gehele infrastructuur in een periode van ca. 3 jaren vervangen door een nieuwe geïntegreerde en ondeelbare ICTinfrastructuur. Aan de Drechtraad wordt gevraagd om in te stemmen met het in uitvoering nemen van het deelprogramma 1B en het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen. Ook wordt gevraagd om kennis te nemen van het IP&A-programma in zijn geheel.

2 21.25 uur 8. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2009 (bijlage 7) Aan de Drechtraad wordt gevraagd om diverse besluiten rondom de begroting te nemen en deze vervolgens vast te stellen. Vragen over de begroting kunt u tot 11 juni stellen per via De begroting is reeds in uw bezit. Het advies van de commissie Werk, Zorg en Inkomen (bijlage 7a) wordt u voor 30 mei digitaal nagezonden uur 9. Initiatiefvoorstel Milieuzonering (bijlage 8) Op 18 maart jl. is door GroenLinks Drechtsteden een initiatiefvoorstel over milieuzonering ingediend. De herziene versie van dit voorstel treft u als bijlage aan. Op 16 april is het onderwerporiënterend besproken in de raadscarrousel. U kunt zich nu uitspreken over dit voorstel en u krijgt een mondelinge toelichting van de portefeuillehouder uit het Drechtstedenbestuur. In de informatiekamer eerder op de avond wordt hier ook aandacht aan besteed uur 10. Hamerstukken 1. Begrotingswijziging 2008 Sociale Dienst Drechtsteden (bijlage 9) 2. Begrotingswijziging 2008 Servicecentrum Drechtsteden (bijlage 10) 3. Begrotingswijziging 2008 Gemeentebelastingen Drechtsteden (bijlage 11) 11. Stukken ter kennisname De Drechtraad wordt voorgesteld kennis te nemen van: 1. Rapportage besteding diverse kredieten (bijlage 12) 2. Milieu in de Drechtsteden 2007; de stand van zaken (bijlage 13) 3. Regionaal programma luchtkwaliteit (bijlage 14) 4. Haalbaarheidsstudie walstroom voor de binnenvaart (bijlage 15) uur 12. Vaststellen van de agendavoorraad voor de Drechtraad van 17 september en verder (bijlage 16) uur 13. Rondvraag en sluiting Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Raedtskelder in het Stadhuis. Over alle onderwerpen van de agenda kunnen tot 11 juni feitelijke vragen worden gesteld via uw eigen griffier. Deze worden uiterlijk 16 juni via Bureau Drechtsteden beantwoord. Vragen aan de portefeuillehouder kunnen in de verschillende informatiekamers worden gesteld. In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op woensdag 18 juni 2008 uiterlijk om uur via uw griffier in het Stadhuis van Dordrecht beschikbaar te hebben, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Onder verwijzing naar de afgesproken spelregels kunt u vragen voor agendapunt 4 uiterlijk tot maandag 16 juni a.s uur via uw eigen griffier bij de voorzitter van de Drechtraad aanmelden. Uw vragen kunnen betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige insprekers het woord voeren over geagendeerde onderwerpen (totaal maximaal 30 minuten en per spreker maximaal 5 minuten). Aanmelden hiervoor kan bij de plv.coördinerend griffier tot een half uur voor de vergadering. Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

3 Bijlage 1 Agendapunt 2 Drechtraad 18 juni 2008 Lijst van ingekomen stukken 1 voor de Drechtraad van 18 juni Besluitenlijst Drechtstedenbestuur van 14 februari Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 6 maart Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 27 maart Jaarverslag Zuid- Holland Zuid Drechtstedenbestuur Raadsinformatiebrief met kenmerk BDR/08/383. Onderwerp: Laatste fase en terugblik op proces van vorming Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) en Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) 1 1 Digitaal te raadplegen via juni 2008

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Jaarverslag 2007

17 Colofon Bezoekadres: Noordendijk RR Dordrecht Postadres: Postbus AJ Dordrecht Directiesecretariaat: Hanneke Franje T E. Bestuurssecretariaat: Renée Wagemans T E. websites: regiozhz.nl adzhz.nl mzhz.nl rbzhz.nl ghorzhz.nl ggdzhz.nl veiligheidsregiozhz.nl alblasserwaardvijfheerenlanden.nl commissiehw.nl Tekstredactie: The Write One Illustraties: Idris van Heffen Vormgeving Vannoort Communicatie Drukwerk Drukkerij Goos 2

18 Voorwoord Wij hebben belangrijke stappen gezet in Belangrijke stappen om de organisatie, stabiliteit en producten van onze regio te versterken. Wij hebben een jaar achter de rug waarin wij veel nieuwe burgemeesters in onze regio hebben mogen verwelkomen, er is een nieuw kabinet gekomen, de samenwerking in onze subregio s is weer een flinke stap verder en er R.J.G. Bandell is een ontwerp Wet op de Veiligheidsregio s. In 2007 is veel tijd energie en aandacht gestoken in de voorbereiding van de start van het Service Centrum Drechtsteden. De samenwerking van de Drechtstedengemeenten en de Regio Zuid-Holland Zuid waar het gaat om het gezamenlijk organiseren van de ondersteunende functie maakt ons minder kwetsbaar. Het biedt ook meer mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls zodat regio en gemeenten zich volledig kunnen richten op het leveren van producten voor onze inwoners en bedrijven. Het profiel van de regio wordt mede bepaald door de hoogwaardige dienstverlening van de ambulancedienst, de milieudienst, de GGD, de GHOR en de brandweer. Ook in de veiligheidsregio zijn belangrijke stappen gezet en resultaten bereikt. Ons oefenterrein heeft in zijn eerste jaar met een positief resultaat gedraaid en er zijn met tal van organisaties goede afspraken gemaakt. Denk hierbij aan het Rode Kruis, RTV Rijnmond en defensie. De verdere regionalisering van de brandweer is op een zorgvuldige manier voortgezet met aandacht en respect voor iedereen die het betreft. Wij hebben ook een aantal incidenten meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld het incident met een buisleiding bij Heinenoord. Naast alle dingen die goed gaan, gaat er dus af en toe ook wel eens wat mis. Tot slot doet het mij goed dat het financieel perspectief van de regio goed en vertrouwenwekkend is. Daar ligt een degelijk financieel beleid aan ten grondslag. Ook dat is iets waar wij best trots op mogen zijn. R.J.G. Bandell Voorzitter Regio Zuid-Holland Zuid 3

19

20 Regio Zuid-Holland Zuid: samen sterk in bedrijfsvoering Voor de regiostaf stond het jaar 2007 in het teken van het verder doorvoeren van samenwerking in de bedrijfsvoering. Zo kreeg onze deelname aan het Service Centrum Drechtsteden in snel tempo gestalte en was er volop aandacht voor het thema strategische formatie en personeelsplanning. Ook werd de bestuurlijke informatievoorziening verder ontwikkeld. Service Centrum Drechtsteden Voor wat betreft de bedrijfsvoering kreeg de samenwerking in de Drechtsteden in 2007 vorm. Het Service Centrum Drechtsteden (SCD) zal in het tweede kwartaal van 2008 van start gaan. Binnen dit centrum worden de bedrijfsvoeringfuncties georganiseerd van de zes gemeenten in de Drechtsteden, voor de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en voor de Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid. Voor onze organisatie zijn afspraken gemaakt die ertoe leiden dat de niet-drechtstedengemeenten geen financiële last ondervinden van deze operatie. Wij hebben actief geparticipeerd in de opzet van het SCD. Onze huidige medewerkers die werkzaam zijn op de functies die overgaan naar het SCD zijn inmiddels nagenoeg allemaal benoemd in het SCD. De Drechtsteden maakten tot en met 2006 als bureau onderdeel uit van onze organisatie. Vanaf 2007 zijn de Drechtsteden verzelfstandigd in een eigen Gemeenschappelijke regeling. Het SCD is een onderdeel van deze nieuw gevormde Gemeenschappelijke regeling. Good governance Onder het motto Gezamenlijkheid met behoud van verscheidenheid investeerde de regiostaf in 2007 in het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende sectoren. Een onderwerp dat hierbij een centrale plaats kreeg is: good governance. Werken aan good governance is werken aan de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening, en heeft alles te maken met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid. Als concreet resultaat stelden we onder meer een integriteitbeleid vast en voerden we een ambtseed in. Het Regionaal Managementoverleg (RMO), bestaande uit de sectordirecteuren, de regiodirecteur-secretaris en de concerncontroller legde, ten overstaan van de bestuursvoorzitter, als eerste de eed af. Human Resources Management Bij de realisatie van onze doelen op het gebied van dienstverlening zijn wij direct afhankelijk van onze professionals: het menselijk kapitaal. In 2007 zette de regiostaf een ontwikkeling in gang die ervoor moet zorgen dat het zogenoemde Human Resources Management aansluiting vindt bij de strategische richting die de organisatie is ingeslagen. Om dit te realiseren zijn speerpunten benoemd. Met deze speerpunten gaat de regiostaf in 2008 actief aan de slag. Verder hebben wij in 2007 een omvangrijke functiewaarderingsoperatie afgerond waardoor wij op dat gebied weer helemaal bij de tijd zijn. Bestuurlijke informatievoorziening Informatie over onze regiodiensten is doorgaans alleen financieel van aard. Gebruikers van de informatie vragen echter steeds vaker om (niet-financiële) kwalitatieve gegevens van de dienstverlening. De regiostaf wil graag aan deze wens voldoen en zette in 2007 een ontwikkeling naar meer kwalitatieve gegevensverstrekking in gang. Zo werden in de begrotingen van de Milieudienst en de Ambulancedienst voor 2008 reeds niet financiële succesfactoren benoemd. In 2008 gaat de regio dit ook in de bestuurlijke rapportages opnemen. In 2007 zijn de bestuurlijke rapportages (BURAP s) op de daartoe vastgestelde tijdstippen in het bestuur behandeld. Daarnaast hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd waaraan onze reserves op toereikendheid zijn getoetst. 5

21

22 De Ambulancedienst: altijd onderweg De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV ZHZ) streeft naar verantwoorde ambulancezorg. Dat wil zeggen: doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg, afgestemd op de reële behoeften en wensen van alle inwoners van de regio en zij die daar tijdelijk verblijven. Om dit doel te kunnen bereiken, werkt de ambulancedienst nauw samen met ketenpartners in de regio en biedt zij verscheidenheid in dienstverlening, of wel: zorg op maat. Rapid Responder en bike team Een voorbeeld van doeltreffende en zorggedifferentieerde hulp is de Rapid Responder, die in 2007 zijn derde succesvolle jaar beleefde. Deze, door een ervaren verpleegkundige bemande, solo-ambulance kan geen patiënten vervoeren, maar is uitgerust met alle benodigde apparatuur om acute hulp te verlenen. De Rapid Responder wordt dagelijks van tot ingezet om de patiënt in spoedgevallen nóg sneller passende zorg te kunnen bieden. De effecten van de Rapid Responder zijn in de prestatiecijfers zichtbaar. Een andere manier om snel ter plekke hulp te bieden, is het ambulance bike team. Het team werd in 2007 ingezet bij drukbezochte evenementen zoals Koninginnedag en de kerstmarkt. Landelijke ontwikkelingen met gevolgen voor de regio In 2007 deed zich een aantal landelijke ontwikkelingen voor met gevolgen voor de RAV ZHZ. Het betreft ontwikkelingen ten aanzien van het Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO), de Arbeidstijdenwet en het wetsvoorstel Wet op de Veiligheidsregio s. Van een andere orde is de ontwikkeling van de landelijke toename van agressie jegens hulpverleners. Gemeenten accepteren dit gedrag niet langer en komen, bij monde van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in 2008 met een gedragsrichtlijn. Hierin staat hoe moet worden omgegaan met mensen in een publieke functie en welke sancties er volgen als de grens wordt overschreden. Dit gedragsprotocol moet de grenzen in de omgang met hulpverleners precies aangeven. In onze regio zijn wij overigens (gelukkig) nog nauwelijks met dergelijke voorvallen geconfronteerd. Goede cijfers in rapport Ambulances in Zicht In november 2007 verscheen het landelijk rapport Ambulances in Zicht, waarin de sector ambulancezorg nader wordt beschreven. Wat betreft gemiddelde responstijden (tijd tussen melding en aankomst patiënt) en responspercentages (ritprestaties ten opzichte van de landelijke norm) presteert de Ambulancedienst ZHZ goed. Bij A1-urgenties (meldingen waarbij mogelijk sprake is van levensgevaar of blijvende invaliditeit) presteert de dienst overeenkomstig het landelijk gemiddelde. Bij A2-urgenties (waarbij geen sprake is van levensgevaar, maar snelle hulp wel wenselijk is) presteert de dienst ruim boven het landelijk gemiddelde. Bovendien zijn de gemiddelde in- en uitstroom van het personeel en de ziekteverzuimpercentages bij de dienst zeer laag ten opzichte van de landelijke cijfers. Ontwikkelingen in de regio Met ondersteuning van de zorgverzekeraars is het project Mobiele Data Transmissie (MDT) gestart. Met MDT worden vanuit de ambulance ritgegevens en (op termijn) de gegevens uit de hartbewakingsapparatuur naar een terminal op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis verzonden, zodat er in het ziekenhuis nog sneller gereageerd kan worden. Op weg naar een hoger responspercentage Als er sprake is van een levensbedreigende situatie moet een ambulance binnen vijftien minuten ter plaatse zijn. Voor deze A1-ritten wordt in Nederland een overschrijdingspercentage van 5% acceptabel geacht. De RAV Zuid-Holland Zuid had in 2007 een overschrijdingspercentage van 7%. In 2006 was dat nog 8%. Op basis van managementinformatie (verkregen uit een grondige analyse van ritgegevens) zal de dienst 2008 gebruiken om, binnen de gestelde financiële kaders, te komen tot verbetervoorstellen van beschikbaarheid en paraatheid. Met als doelstelling om in 2008 een responspercentage van 94% te realiseren. Drie (mogelijk uit te voeren) maatregelen kunnen een positieve bijdrage leveren aan deze doelstelling. Als eerste zal de Rapid Responder vaker (ook overdag) worden ingezet. Per 1 april 2008 stelt de Veiligheidsregio voor verbetering van de beschikbaarheid een bedrag van euro beschikbaar (voor 4 jaar). Ten tweede wordt er vanuit de integrale veiligheidsgedachte gesproken over een nieuwe huisvesting van de post Dordrecht, samen met de Regionale Brandweer, op het Leerpark langs de N3. Vanuit deze locatie zijn de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard beter bereikbaar. Streefdatum realisatie is ultimo Ten slotte wordt, mede als gevolg van een gerechtelijke uitspraak inzake de arbeidstijdenwet, in 2008 mogelijkerwijs s nachts op een aantal posten in de regio een parate dienst ingevoerd. Momenteel is er sprake van een aanwezigheidsdienst ( slaapdienst ) op een viertal posten. Het invoeren van parate diensten zal leiden tot een kortere uitruktijd in de nachtelijke uren. Deze maatregelen - plus het gegeven dat het overschrijdingspercentage (ondanks een verhoogd aantal ritten) in 2007 opnieuw terugliep - bieden goede perspectieven voor nog betere prestaties van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid in

23

24 Milieudienst ZHZ goed onderweg Een vitale en veilige regio: dat is de missie van de regio Zuid- Holland Zuid. Namens de negentien gemeenten van de regio draagt de Milieudienst hieraan bij met vergunningverlening, handhaving en inbreng in ruimtelijke ordening. De Milieudienst wil transparant en integraal opereren en zorgvuldig opgebouwde milieu-informatie breed beschikbaar stellen. Bovendien zet de dienst in op een efficiënte en klantgerichte opstelling naar burgers en bedrijven. In 2007 kwamen deze doelstellingen langzaam maar zeker binnen bereik. Nieuwe (omgevings)dienst In haar streven naar een klantgerichte dienstverlening bundelde de Milieudienst in 2007 de vergunning- en handhavingstaken binnen de gemeente Dordrecht tot één uitvoeringsdienst. Sinds 1 juli 2007 kunnen inwoners van de gemeente Dordrecht voor zaken op het gebied van APV-, milieu-, gebruiks- en bouwvergunningen terecht bij één loket. Deze nieuwe benadering wordt landelijk als vooruitstrevend beschouwd, omdat hij vooruit loopt op de nieuwe omgevingsvergunning (WABO). Ook de werkprocessen rond vergunning en handhaving voegen zich in Dordrecht inmiddels langzaam samen. Voor inspectiebezoeken is nu bijvoorbeeld nog maar één toezichthouder nodig, die kennis heeft van milieu-, bouwveiligheid- én brandveiligheidseisen. Integrale benadering van RO-vraagstukken Ook in 2007 maakten de gemeenten veelvuldig gebruik van hun eigen gezamenlijke adviesafdeling; de afdeling Milieu en Ruimte die onderdeel is van de Milieudienst. De afdeling beschikt over veel gebiedskennis en expertise op het gebied van geluid, externe veiligheid, lucht en bodem. Stuk voor stuk onderwerpen die vaak een bepalende rol spelen in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van een gebied. Omdat we als milieudienst actief meedenken over de vraagstukken van de gemeenten én deze vraagstukken integraal benaderen, worden de meest gunstige oplossingen voor alle partijen gevonden. Digitale winst In digitaal opzicht professionaliseerde de Milieudienst in 2007 aanzienlijk. Alle regiogemeenten kunnen inmiddels online mee kijken in onze gedetailleerde milieu-informatiesystemen. Burgers worden op deze wijze sneller bediend. Binnen de dienst levert het feit dat alle documenten nu voor alle medewerkers digitaal beschikbaar zijn, ook flinke tijdwinst op. Onze digitale evolutie levert ook voor andere groepen winst op: via een praktische en snelle internetmethode kunnen adviesbureaus en makelaars in 2008 relevante bodeminformatie zelfstandig opzoeken. Kwaliteitverbetering De interne werkprocessen van de Milieudienst zijn in 2007 tegen het licht gehouden. In het najaar startte de dienst met een klanttevredenheidsonderzoek. Binnen dit onderzoek test de Milieudienst bijvoorbeeld of door burgers aangemelde milieuklachten goed zijn behandeld. Ook de ervaringen van bedrijven waaraan de Milieudienst in 2007 een inspectiebezoek bracht, zijn meegenomen in het onderzoek. De resultaten van het onderzoek kunnen van belang zijn voor de werkwijze binnen de Milieudienst. Door in de toekomst te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de ISO-certificering wil de Milieudienst Zuid-Holland Zuid zijn kwaliteitsslag kracht bijzetten. Bovenregionale samenwerking Om bedrijven nog beter te kunnen bedienen wordt er sinds 2007 bovenregionaal samengewerkt. Zo werkt de Milieudienst ZHZ samen met de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de provincie Zuid-Holland inzake de controle op provinciale bedrijven die onder het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO) vallen. Deze collectieve aanpak levert flinke voordelen op zoals: eenduidig toezicht, het delen van milieukennis en de toename van afstemming en continuïteit. Beheersing van risico s Bij het streven naar een vitale en veilige regio behoort ook aandacht te zijn voor de externe veiligheid. Bij externe veiligheid gaat het om de risico s die samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. In 2007 bracht de dienst de risico s voor burgers en professionals in kaart. De Milieudienst onderzocht (de omgeving van) bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en transportassen (weg, water, spoor en buisleidingen) waarover gevaarlijke stoffen vervoerd worden. In 2007 is een begin gemaakt met het opstellen van de structuurvisie Externe Veiligheid voor de regio Zuid-Holland Zuid. Via de structuurvisie kunnen plannen voor externe veiligheidsaspecten in de toekomst op een uniforme wijze worden getoetst. 9

25

26 Brandweer ZHZ: belangrijke schakel in veiligheidsregio In 2007 vond een verdere regionalisering plaats van de Brandweer Zuid-Holland Zuid. Ook werd beslist dat het voortbestaan van de Vrijwillige Brandweer gewaarborgd moet blijven. Door het afsluiten van een regionaal raamcontract is het aankopen van blusvoertuigen sinds 2007 makkelijker en goedkoper. Uiteraard rukte de brandweer ook in 2007 weer vele malen uit voor het bestrijden van incidenten. Regionalisering In het kader van de regionalisering traden in 2007 alle lokale brandweercommandanten in regionale dienst. Hiervoor zijn convenanten en detacheringovereenkomsten gesloten tussen de regionale brandweer en de afzonderlijke gemeenten. De brandweer van Dordrecht is met ingang van 1 januari 2007 volledig geregionaliseerd: alle medewerkers traden in dienst van de Regionale Brandweer. Met de gemeente Dordrecht is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, waarin staat welke diensten de regionale brandweer voor de gemeente uitvoert en tegen welke prijs. De gemeente blijft uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor de lokale brandweerzorg. Wat betreft de verdere regionalisering van de brandweer heeft het bestuur besloten dat Zuid-Holland Zuid doorgaat op de ingeslagen weg: beheerst van onderop! De regionalisering is dus niet grootscheeps en allesomvattend. Vrijwillige Brandweer De door de brandweerorganisatie ingediende notitie Brandweer ZHZ op weg naar 2012 heeft geleid tot een aantal strategische keuzes waaraan de brandweer, namens het veiligheidsbestuur, uitvoering zal gaan gegeven. Zo wil het bestuur de vrijwilligheid bij de brandweer (ook op langere termijn) behouden, omdat het van groot belang is voor de brandweerzorg in de regio. Het thema vrijwillige brandweer is in 2008 een belangrijk issue. Mede omdat het in toenemende mate moeilijker wordt om vrijwilligers te werven en te behouden, komt er een onderzoek naar de instandhouding van de vrijwillige brandweer in de regio. Ook zullen we bekijken op welke wijze de vrijwilligheid kan worden gehandhaafd en ontwikkeld. Het moet voor vrijwilligers ook in de toekomst binnen de brandweer leuk blijven. Tegelijkertijd moet ook de slagkracht van de brandweer op innovatieve wijze worden versterkt. Daarom voert de brandweer pilots uit voor de relatie opkomsttijd en preventie, en ook voor andere innovatieve vormen van inzet. Centrale inkoop betekent winst in tijd en geld Wanneer het gaat om het aankopen van brandweervoertuigen heeft in 2007 een aanzienlijke verandering plaatsgevonden. Zo is er (via een Europese aanbesteding) een mantelovereenkomst voor tankautospuiten afgesloten. Wanneer een lokaal korps in de regio een blusvoertuig wil vervangen, hoeft zij dit niet langer individueel aan te besteden. Het korps kan nu vanuit het regionale raamcontract direct het blusvoertuig aanschaffen. Het centraal inkopen van meerdere voertuigen is goedkoper en scheelt veel tijd. Multidisciplinaire hulpverleningspost De gemeente Dordrecht krijgt een tweede uitrukpost. In 2007 zijn de mogelijkheden verkend om van deze post een multidisciplinaire hulpverleningspost te maken. Gesproken is over samenwerking met de regionale ambulancedienst (RAV) en met onderwijspartners. In 2008 valt hierover het besluit. Grote incidenten In 2007 was twaalf keer sprake van een omvangrijk incident of een incident waarbij de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) in gang is gezet. Zo woedde er op 1 januari 2007 een zeer grote brand in de glasfabriek in Leerdam. In Dordrecht brandde in september 2007 een supermarkt volledig uit. De bewoners van bovengelegen woningen zijn geëvacueerd en keerden niet terug naar hun huis, omdat deze onbewoonbaar waren. In oktober woedde er een zeer grote brand in het bedrijf Nedstaal in Alblasserdam. Het jaar 2007 is afgesloten met een grote brand in een kringloopwinkel in Zwijndrecht. Meldingen De brandweer is in 2007 druk in de weer geweest. In totaal kwamen er 8543 meldingen binnen waarbij de inzet van de brandweer nodig was. - incidentmeldingen alleen voor brandweer: incidentmeldingen voor ambulancedienst en brandweer: incidentmeldingen voor politie en brandweer: incidentmeldingen voor politie, ambulancedienst en brandweer:

27

28 GHOR slaat brug tussen openbaar bestuur en geneeskundige ketenpartners Het bureau Geneeskundige Hulp bij Ongevallenen Rampen (GHOR) Zuid-Holland Zuid is een (netwerk)organisatie die zorgt voor een juiste aansluiting van de schakels binnen de geneeskundige keten. In het jaar 2007 ontwikkelde het bureau voor de eerste maal een jaarplan met een aantal concrete doelstellingen. Het jaarplan, dat tot stand kwam in samenwerking met de Regionaal Geneeskundig Functionaris, heeft een vraaggestuurd karakter en is erop gericht een brug te slaan tussen het openbaar bestuur en de geneeskundige ketenpartners. Netwerkbijeenkomsten Om een goede samenwerking te creëren tussen aan de ene kant het openbaar bestuur en de ketenpartners en aan de andere kant de ketenpartners onderling, initieerde de GHOR in 2007 een aantal netwerkbijeenkomsten. Zo vond op operationeel niveau een aantal bijeenkomsten plaats tussen de ketenpartners. Met als resultaat dat de verschillende partijen elkaar nu weten te vinden en (wanneer nodig) ook gemakkelijk met elkaar in contact komen. Ook vond er eind 2007 een overleg plaats tussen directeuren en procesverantwoordelijken van de geneeskundige ketenpartners enerzijds en de burgemeesters en het veiligheidsbestuur van de regio anderzijds. Deze bijeenkomst heeft onder meer geleid tot een positievere beeldvorming en meer kennis over elkaars organisatie. Oefenbeleidsplan vastgesteld Eén manier om ons voor te bereiden op het bieden van hulp bij calamiteiten, is het simuleren en oefenen van noodsituaties. In 2007 ontwikkelde de GHOR een meerjaren monodisciplinair oefenbeleidsplan (MEMO). Het plan is uniek, omdat het samen met de ketenpartners is ontwikkeld en vastgesteld. GRIP-regeling De werkwijze voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen wordt binnen de hulpverlening aangeduid met: Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure (GRIP). In de nieuwe GRIP-regeling vervult de GHOR een belangrijke taak. In 2007 heeft de GHOR zich onder meer gericht op de invulling van de functies: Commandant van Dienst Geneeskundig en Officier van Dienst Geneeskundig. Onderzoek wees uit dat er behoefte is aan een tweede Officier van Dienst. Besloten is de functie van Commandant van Dienst af te schaffen en een tweede Officier van Dienst aan te stellen. Vooruitlopend op deze verandering heeft de GHOR gezorgd voor een functioneel voertuig, dat zowel kan worden benut door de Officier van Dienst als door de Coördinator Gewondenvervoer. Dit voertuig (een bus) is zo ingericht dat beiden onder alle omstandigheden vanaf dezelfde plaats de geneeskundige hulpverlening van een incident kunnen coördineren. De bus is voorzien van navigatie, logboeken, kaartmateriaal en een laptop. Optimale zorg Om optimale zorg te kunnen verlenen tijdens een incident zijn goede afspraken van groot belang. De GHOR heeft inmiddels met alle primaire ketenpartners een convenant afgesloten. In 2007 zijn als laatste de convenanten met het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Beatrixziekenhuis en het Traumacentrum Zuid-West Nederland opgesteld en ondertekend. De regio is nu in het bezit van een sluitend pakket aan samenwerkingsafspraken binnen de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Ook de garantie op beschikbaarheid is essentieel voor optimale zorg. Een optimaal gegarandeerde paraatheid is dan ook een van de doelstellingen uit het jaarplan Het rooster van de paraatheid van alle GHORfunctionarissen is inmiddels zodanig dat zij altijd 24 uur inzetbaar zijn voor gecoördineerde bestrijding van incidenten. Bureau-aangelegenheden Het bureau GHOR heeft in februari 2007 zijn intrek genomen in het regiokantoor te Dordrecht. In april heeft de GHOR op ad interim basis een bureaumanager aangenomen voor één dag per week. Voor het project Spoorzone is, voor de totale duur van het project, een staffunctionaris Operationele Voorbereiding aangesteld. Kwaliteitszorg is en blijft een belangrijk issue voor de GHOR. In 2005 behaalde het bureau als derde regio in Nederland het certificaat volgens het kwaliteitssysteem HKZ. In 2007 is het certificaat voor de derde achtereenvolgende maal verkregen. 13

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen Inleiding De afgelopen periode is binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een aantal veranderingen in gang gezet. De veranderingen hebben een verschillende achtergrond en inhoud, maar vergen vrijwel allemaal

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid.

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. F.H.Hartog Hoofd V&H, milieudienst Zuid-Holland Zuid Profiel milieudienst Uitgeplaatste Milieu-afdeling (centrale

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

1. Aanleiding voor de liquidatie. Bijlage (gemeenten HW)

1. Aanleiding voor de liquidatie. Bijlage (gemeenten HW) Bijlage (gemeenten HW) Voorstel opheffing Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidhollandse Eilanden en aansluiting bij de GGD van de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid Onze gemeente

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Factsheet verbonden partijen Versie ten behoeve van de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Factsheet verbonden partijen Versie ten behoeve van de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Factsheet verbonden partijen Versie ten behoeve van de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Versie mei 2017 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 3 juli 2012 KNDK/2012/1345/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 3 juli 2012 KNDK/2012/1345/ *0010100120121345* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 3 juli 2012 KNDK/2012/1345/1497 6.5 Datum: 15 mei 2012 Verzonden: 28 juni 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Wijziging van

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

agendapunt nummer portefeuillehouder

agendapunt nummer portefeuillehouder V O O R S T E L A A N D E R A A D afdeling Risicobeheersing en Veiligheid in behandeling bij P.J. van Dijk doorkiesnummer 078 633 45 84 agendapunt nummer portefeuillehouder A.J. Borgdorff datum voorstel

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Publieke Gezondheid en De Dienst Gezondheid & Jeugd. Commissievergadering Samenleving Papendrecht 13 april

Publieke Gezondheid en De Dienst Gezondheid & Jeugd. Commissievergadering Samenleving Papendrecht 13 april Publieke Gezondheid en De Dienst Gezondheid & Jeugd Commissievergadering Samenleving Papendrecht 13 april 2017 1 Wat doet de DG&J? https://www.youtube.com/watch?v=g9a1aynkl2m 2 GR DIENST GEZONDHEID & JEUGD

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 4 november 2014 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Onderwerp Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Bijlagen Concept-Besluit eerste wijziging Gemeenschappelijke Drechtsteden Gevraagde

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Nota van toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Nota van toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Nota van toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Inleiding In 2011 is door het algemeen bestuur een bestuurlijke werkgroep ingesteld met de opdracht

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Opgemaakt door de stuurgroep ISD-vorming en vastgesteld

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden? Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de vragen van de leden Laçin en Futselaar (beiden SP) over de incidenten bij Shell Pernis (ingezonden op 3

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG de koers en de ambities

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie