PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD"

Transcriptie

1 PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD Datum: woensdag 18 juni 2008 Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht Voorzitter: de heer R.J.G. Bandell Agenda: uur 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen 2. Ingekomen stukken (bijlage 1) In de bijlage treft u een overzicht van de lijst met ingekomen stukken. De volledige stukken staan op de website gepubliceerd. 3. Vaststellen samenvattend verslag Drechtraad 19 maart 2008 (bijlage 2) 4. Vragenhalfuur uur 5. Voordracht door de formateur inzake vacature (Van Kooten) Drechtstedenbestuur De formateur heeft na het terugtreden van dhr. Van Kooten uit het college van Sliedrecht en het Drechtstedenbestuur gesprekken gevoerd met het college en met de fractievoorzitters van de gemeente Sliedrecht vanwege de ontstane vacature. Conform artikel 11.1 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden stel ik u voor de heer H.G. Tanis (lid van de SGP) aan te bevelen bij de gemeenteraad van Sliedrecht voor benoeming in de Drechtraad als lid van het Drechtstedenbestuur. Ik wil u voorstellen ermee in te stemmen dat dit lid van het Drechtstedenbestuur geacht wordt te zijn aangewezen nadat de gemeenteraad van Sliedrecht in zijn benoeming in de Drechtraad heeft voorzien, zodat het Drechtstedenbestuur op korte termijn weer compleet is. Het Drechtstedenbestuur zal de nieuwe portefeuilleverdeling aan de Drechtraad bekend maken zodra deze is vastgesteld uur 6. Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2007 Aan de Drechtraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2007 en de voorgestelde resultaatbestemming vast te stellen. Vragen over de jaarrekening kunt u tot 11 juni stellen per e- mail via De jaarrekening (bijlage 3) is reeds in uw bezit. De accountantsverklaring (bijlage 4) en de adviezen van de Auditcommissie (bijlage 5a) en de Commissie Werk, Zorg en Inkomen (bijlage 5b) worden voor 30 mei digitaal nagezonden uur Strategisch plan Informatisering, Processen & Automatisering Drechtsteden , deelprogramma 1B in het bijzonder (bijlage 6) Deelprogramma IB van het programma IP&A betreft de vernieuwing van de regionale ICTinfrastructuur gericht op (a) de integratie van 8 infrastructuren, (b) een verbetering van de kwaliteit en (c) een verlaging van de beheersinspanning. Hiervoor wordt de gehele infrastructuur in een periode van ca. 3 jaren vervangen door een nieuwe geïntegreerde en ondeelbare ICTinfrastructuur. Aan de Drechtraad wordt gevraagd om in te stemmen met het in uitvoering nemen van het deelprogramma 1B en het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen. Ook wordt gevraagd om kennis te nemen van het IP&A-programma in zijn geheel.

2 21.25 uur 8. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2009 (bijlage 7) Aan de Drechtraad wordt gevraagd om diverse besluiten rondom de begroting te nemen en deze vervolgens vast te stellen. Vragen over de begroting kunt u tot 11 juni stellen per via De begroting is reeds in uw bezit. Het advies van de commissie Werk, Zorg en Inkomen (bijlage 7a) wordt u voor 30 mei digitaal nagezonden uur 9. Initiatiefvoorstel Milieuzonering (bijlage 8) Op 18 maart jl. is door GroenLinks Drechtsteden een initiatiefvoorstel over milieuzonering ingediend. De herziene versie van dit voorstel treft u als bijlage aan. Op 16 april is het onderwerporiënterend besproken in de raadscarrousel. U kunt zich nu uitspreken over dit voorstel en u krijgt een mondelinge toelichting van de portefeuillehouder uit het Drechtstedenbestuur. In de informatiekamer eerder op de avond wordt hier ook aandacht aan besteed uur 10. Hamerstukken 1. Begrotingswijziging 2008 Sociale Dienst Drechtsteden (bijlage 9) 2. Begrotingswijziging 2008 Servicecentrum Drechtsteden (bijlage 10) 3. Begrotingswijziging 2008 Gemeentebelastingen Drechtsteden (bijlage 11) 11. Stukken ter kennisname De Drechtraad wordt voorgesteld kennis te nemen van: 1. Rapportage besteding diverse kredieten (bijlage 12) 2. Milieu in de Drechtsteden 2007; de stand van zaken (bijlage 13) 3. Regionaal programma luchtkwaliteit (bijlage 14) 4. Haalbaarheidsstudie walstroom voor de binnenvaart (bijlage 15) uur 12. Vaststellen van de agendavoorraad voor de Drechtraad van 17 september en verder (bijlage 16) uur 13. Rondvraag en sluiting Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Raedtskelder in het Stadhuis. Over alle onderwerpen van de agenda kunnen tot 11 juni feitelijke vragen worden gesteld via uw eigen griffier. Deze worden uiterlijk 16 juni via Bureau Drechtsteden beantwoord. Vragen aan de portefeuillehouder kunnen in de verschillende informatiekamers worden gesteld. In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op woensdag 18 juni 2008 uiterlijk om uur via uw griffier in het Stadhuis van Dordrecht beschikbaar te hebben, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Onder verwijzing naar de afgesproken spelregels kunt u vragen voor agendapunt 4 uiterlijk tot maandag 16 juni a.s uur via uw eigen griffier bij de voorzitter van de Drechtraad aanmelden. Uw vragen kunnen betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige insprekers het woord voeren over geagendeerde onderwerpen (totaal maximaal 30 minuten en per spreker maximaal 5 minuten). Aanmelden hiervoor kan bij de plv.coördinerend griffier tot een half uur voor de vergadering. Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

3 Bijlage 1 Agendapunt 2 Drechtraad 18 juni 2008 Lijst van ingekomen stukken 1 voor de Drechtraad van 18 juni Besluitenlijst Drechtstedenbestuur van 14 februari Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 6 maart Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 27 maart Jaarverslag Zuid- Holland Zuid Drechtstedenbestuur Raadsinformatiebrief met kenmerk BDR/08/383. Onderwerp: Laatste fase en terugblik op proces van vorming Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) en Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) 1 1 Digitaal te raadplegen via juni 2008

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Jaarverslag 2007

17 Colofon Bezoekadres: Noordendijk RR Dordrecht Postadres: Postbus AJ Dordrecht Directiesecretariaat: Hanneke Franje T E. Bestuurssecretariaat: Renée Wagemans T E. websites: regiozhz.nl adzhz.nl mzhz.nl rbzhz.nl ghorzhz.nl ggdzhz.nl veiligheidsregiozhz.nl alblasserwaardvijfheerenlanden.nl commissiehw.nl Tekstredactie: The Write One Illustraties: Idris van Heffen Vormgeving Vannoort Communicatie Drukwerk Drukkerij Goos 2

18 Voorwoord Wij hebben belangrijke stappen gezet in Belangrijke stappen om de organisatie, stabiliteit en producten van onze regio te versterken. Wij hebben een jaar achter de rug waarin wij veel nieuwe burgemeesters in onze regio hebben mogen verwelkomen, er is een nieuw kabinet gekomen, de samenwerking in onze subregio s is weer een flinke stap verder en er R.J.G. Bandell is een ontwerp Wet op de Veiligheidsregio s. In 2007 is veel tijd energie en aandacht gestoken in de voorbereiding van de start van het Service Centrum Drechtsteden. De samenwerking van de Drechtstedengemeenten en de Regio Zuid-Holland Zuid waar het gaat om het gezamenlijk organiseren van de ondersteunende functie maakt ons minder kwetsbaar. Het biedt ook meer mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls zodat regio en gemeenten zich volledig kunnen richten op het leveren van producten voor onze inwoners en bedrijven. Het profiel van de regio wordt mede bepaald door de hoogwaardige dienstverlening van de ambulancedienst, de milieudienst, de GGD, de GHOR en de brandweer. Ook in de veiligheidsregio zijn belangrijke stappen gezet en resultaten bereikt. Ons oefenterrein heeft in zijn eerste jaar met een positief resultaat gedraaid en er zijn met tal van organisaties goede afspraken gemaakt. Denk hierbij aan het Rode Kruis, RTV Rijnmond en defensie. De verdere regionalisering van de brandweer is op een zorgvuldige manier voortgezet met aandacht en respect voor iedereen die het betreft. Wij hebben ook een aantal incidenten meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld het incident met een buisleiding bij Heinenoord. Naast alle dingen die goed gaan, gaat er dus af en toe ook wel eens wat mis. Tot slot doet het mij goed dat het financieel perspectief van de regio goed en vertrouwenwekkend is. Daar ligt een degelijk financieel beleid aan ten grondslag. Ook dat is iets waar wij best trots op mogen zijn. R.J.G. Bandell Voorzitter Regio Zuid-Holland Zuid 3

19

20 Regio Zuid-Holland Zuid: samen sterk in bedrijfsvoering Voor de regiostaf stond het jaar 2007 in het teken van het verder doorvoeren van samenwerking in de bedrijfsvoering. Zo kreeg onze deelname aan het Service Centrum Drechtsteden in snel tempo gestalte en was er volop aandacht voor het thema strategische formatie en personeelsplanning. Ook werd de bestuurlijke informatievoorziening verder ontwikkeld. Service Centrum Drechtsteden Voor wat betreft de bedrijfsvoering kreeg de samenwerking in de Drechtsteden in 2007 vorm. Het Service Centrum Drechtsteden (SCD) zal in het tweede kwartaal van 2008 van start gaan. Binnen dit centrum worden de bedrijfsvoeringfuncties georganiseerd van de zes gemeenten in de Drechtsteden, voor de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en voor de Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid. Voor onze organisatie zijn afspraken gemaakt die ertoe leiden dat de niet-drechtstedengemeenten geen financiële last ondervinden van deze operatie. Wij hebben actief geparticipeerd in de opzet van het SCD. Onze huidige medewerkers die werkzaam zijn op de functies die overgaan naar het SCD zijn inmiddels nagenoeg allemaal benoemd in het SCD. De Drechtsteden maakten tot en met 2006 als bureau onderdeel uit van onze organisatie. Vanaf 2007 zijn de Drechtsteden verzelfstandigd in een eigen Gemeenschappelijke regeling. Het SCD is een onderdeel van deze nieuw gevormde Gemeenschappelijke regeling. Good governance Onder het motto Gezamenlijkheid met behoud van verscheidenheid investeerde de regiostaf in 2007 in het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende sectoren. Een onderwerp dat hierbij een centrale plaats kreeg is: good governance. Werken aan good governance is werken aan de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening, en heeft alles te maken met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid. Als concreet resultaat stelden we onder meer een integriteitbeleid vast en voerden we een ambtseed in. Het Regionaal Managementoverleg (RMO), bestaande uit de sectordirecteuren, de regiodirecteur-secretaris en de concerncontroller legde, ten overstaan van de bestuursvoorzitter, als eerste de eed af. Human Resources Management Bij de realisatie van onze doelen op het gebied van dienstverlening zijn wij direct afhankelijk van onze professionals: het menselijk kapitaal. In 2007 zette de regiostaf een ontwikkeling in gang die ervoor moet zorgen dat het zogenoemde Human Resources Management aansluiting vindt bij de strategische richting die de organisatie is ingeslagen. Om dit te realiseren zijn speerpunten benoemd. Met deze speerpunten gaat de regiostaf in 2008 actief aan de slag. Verder hebben wij in 2007 een omvangrijke functiewaarderingsoperatie afgerond waardoor wij op dat gebied weer helemaal bij de tijd zijn. Bestuurlijke informatievoorziening Informatie over onze regiodiensten is doorgaans alleen financieel van aard. Gebruikers van de informatie vragen echter steeds vaker om (niet-financiële) kwalitatieve gegevens van de dienstverlening. De regiostaf wil graag aan deze wens voldoen en zette in 2007 een ontwikkeling naar meer kwalitatieve gegevensverstrekking in gang. Zo werden in de begrotingen van de Milieudienst en de Ambulancedienst voor 2008 reeds niet financiële succesfactoren benoemd. In 2008 gaat de regio dit ook in de bestuurlijke rapportages opnemen. In 2007 zijn de bestuurlijke rapportages (BURAP s) op de daartoe vastgestelde tijdstippen in het bestuur behandeld. Daarnaast hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd waaraan onze reserves op toereikendheid zijn getoetst. 5

21

22 De Ambulancedienst: altijd onderweg De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV ZHZ) streeft naar verantwoorde ambulancezorg. Dat wil zeggen: doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg, afgestemd op de reële behoeften en wensen van alle inwoners van de regio en zij die daar tijdelijk verblijven. Om dit doel te kunnen bereiken, werkt de ambulancedienst nauw samen met ketenpartners in de regio en biedt zij verscheidenheid in dienstverlening, of wel: zorg op maat. Rapid Responder en bike team Een voorbeeld van doeltreffende en zorggedifferentieerde hulp is de Rapid Responder, die in 2007 zijn derde succesvolle jaar beleefde. Deze, door een ervaren verpleegkundige bemande, solo-ambulance kan geen patiënten vervoeren, maar is uitgerust met alle benodigde apparatuur om acute hulp te verlenen. De Rapid Responder wordt dagelijks van tot ingezet om de patiënt in spoedgevallen nóg sneller passende zorg te kunnen bieden. De effecten van de Rapid Responder zijn in de prestatiecijfers zichtbaar. Een andere manier om snel ter plekke hulp te bieden, is het ambulance bike team. Het team werd in 2007 ingezet bij drukbezochte evenementen zoals Koninginnedag en de kerstmarkt. Landelijke ontwikkelingen met gevolgen voor de regio In 2007 deed zich een aantal landelijke ontwikkelingen voor met gevolgen voor de RAV ZHZ. Het betreft ontwikkelingen ten aanzien van het Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO), de Arbeidstijdenwet en het wetsvoorstel Wet op de Veiligheidsregio s. Van een andere orde is de ontwikkeling van de landelijke toename van agressie jegens hulpverleners. Gemeenten accepteren dit gedrag niet langer en komen, bij monde van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in 2008 met een gedragsrichtlijn. Hierin staat hoe moet worden omgegaan met mensen in een publieke functie en welke sancties er volgen als de grens wordt overschreden. Dit gedragsprotocol moet de grenzen in de omgang met hulpverleners precies aangeven. In onze regio zijn wij overigens (gelukkig) nog nauwelijks met dergelijke voorvallen geconfronteerd. Goede cijfers in rapport Ambulances in Zicht In november 2007 verscheen het landelijk rapport Ambulances in Zicht, waarin de sector ambulancezorg nader wordt beschreven. Wat betreft gemiddelde responstijden (tijd tussen melding en aankomst patiënt) en responspercentages (ritprestaties ten opzichte van de landelijke norm) presteert de Ambulancedienst ZHZ goed. Bij A1-urgenties (meldingen waarbij mogelijk sprake is van levensgevaar of blijvende invaliditeit) presteert de dienst overeenkomstig het landelijk gemiddelde. Bij A2-urgenties (waarbij geen sprake is van levensgevaar, maar snelle hulp wel wenselijk is) presteert de dienst ruim boven het landelijk gemiddelde. Bovendien zijn de gemiddelde in- en uitstroom van het personeel en de ziekteverzuimpercentages bij de dienst zeer laag ten opzichte van de landelijke cijfers. Ontwikkelingen in de regio Met ondersteuning van de zorgverzekeraars is het project Mobiele Data Transmissie (MDT) gestart. Met MDT worden vanuit de ambulance ritgegevens en (op termijn) de gegevens uit de hartbewakingsapparatuur naar een terminal op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis verzonden, zodat er in het ziekenhuis nog sneller gereageerd kan worden. Op weg naar een hoger responspercentage Als er sprake is van een levensbedreigende situatie moet een ambulance binnen vijftien minuten ter plaatse zijn. Voor deze A1-ritten wordt in Nederland een overschrijdingspercentage van 5% acceptabel geacht. De RAV Zuid-Holland Zuid had in 2007 een overschrijdingspercentage van 7%. In 2006 was dat nog 8%. Op basis van managementinformatie (verkregen uit een grondige analyse van ritgegevens) zal de dienst 2008 gebruiken om, binnen de gestelde financiële kaders, te komen tot verbetervoorstellen van beschikbaarheid en paraatheid. Met als doelstelling om in 2008 een responspercentage van 94% te realiseren. Drie (mogelijk uit te voeren) maatregelen kunnen een positieve bijdrage leveren aan deze doelstelling. Als eerste zal de Rapid Responder vaker (ook overdag) worden ingezet. Per 1 april 2008 stelt de Veiligheidsregio voor verbetering van de beschikbaarheid een bedrag van euro beschikbaar (voor 4 jaar). Ten tweede wordt er vanuit de integrale veiligheidsgedachte gesproken over een nieuwe huisvesting van de post Dordrecht, samen met de Regionale Brandweer, op het Leerpark langs de N3. Vanuit deze locatie zijn de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard beter bereikbaar. Streefdatum realisatie is ultimo Ten slotte wordt, mede als gevolg van een gerechtelijke uitspraak inzake de arbeidstijdenwet, in 2008 mogelijkerwijs s nachts op een aantal posten in de regio een parate dienst ingevoerd. Momenteel is er sprake van een aanwezigheidsdienst ( slaapdienst ) op een viertal posten. Het invoeren van parate diensten zal leiden tot een kortere uitruktijd in de nachtelijke uren. Deze maatregelen - plus het gegeven dat het overschrijdingspercentage (ondanks een verhoogd aantal ritten) in 2007 opnieuw terugliep - bieden goede perspectieven voor nog betere prestaties van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid in

23

24 Milieudienst ZHZ goed onderweg Een vitale en veilige regio: dat is de missie van de regio Zuid- Holland Zuid. Namens de negentien gemeenten van de regio draagt de Milieudienst hieraan bij met vergunningverlening, handhaving en inbreng in ruimtelijke ordening. De Milieudienst wil transparant en integraal opereren en zorgvuldig opgebouwde milieu-informatie breed beschikbaar stellen. Bovendien zet de dienst in op een efficiënte en klantgerichte opstelling naar burgers en bedrijven. In 2007 kwamen deze doelstellingen langzaam maar zeker binnen bereik. Nieuwe (omgevings)dienst In haar streven naar een klantgerichte dienstverlening bundelde de Milieudienst in 2007 de vergunning- en handhavingstaken binnen de gemeente Dordrecht tot één uitvoeringsdienst. Sinds 1 juli 2007 kunnen inwoners van de gemeente Dordrecht voor zaken op het gebied van APV-, milieu-, gebruiks- en bouwvergunningen terecht bij één loket. Deze nieuwe benadering wordt landelijk als vooruitstrevend beschouwd, omdat hij vooruit loopt op de nieuwe omgevingsvergunning (WABO). Ook de werkprocessen rond vergunning en handhaving voegen zich in Dordrecht inmiddels langzaam samen. Voor inspectiebezoeken is nu bijvoorbeeld nog maar één toezichthouder nodig, die kennis heeft van milieu-, bouwveiligheid- én brandveiligheidseisen. Integrale benadering van RO-vraagstukken Ook in 2007 maakten de gemeenten veelvuldig gebruik van hun eigen gezamenlijke adviesafdeling; de afdeling Milieu en Ruimte die onderdeel is van de Milieudienst. De afdeling beschikt over veel gebiedskennis en expertise op het gebied van geluid, externe veiligheid, lucht en bodem. Stuk voor stuk onderwerpen die vaak een bepalende rol spelen in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van een gebied. Omdat we als milieudienst actief meedenken over de vraagstukken van de gemeenten én deze vraagstukken integraal benaderen, worden de meest gunstige oplossingen voor alle partijen gevonden. Digitale winst In digitaal opzicht professionaliseerde de Milieudienst in 2007 aanzienlijk. Alle regiogemeenten kunnen inmiddels online mee kijken in onze gedetailleerde milieu-informatiesystemen. Burgers worden op deze wijze sneller bediend. Binnen de dienst levert het feit dat alle documenten nu voor alle medewerkers digitaal beschikbaar zijn, ook flinke tijdwinst op. Onze digitale evolutie levert ook voor andere groepen winst op: via een praktische en snelle internetmethode kunnen adviesbureaus en makelaars in 2008 relevante bodeminformatie zelfstandig opzoeken. Kwaliteitverbetering De interne werkprocessen van de Milieudienst zijn in 2007 tegen het licht gehouden. In het najaar startte de dienst met een klanttevredenheidsonderzoek. Binnen dit onderzoek test de Milieudienst bijvoorbeeld of door burgers aangemelde milieuklachten goed zijn behandeld. Ook de ervaringen van bedrijven waaraan de Milieudienst in 2007 een inspectiebezoek bracht, zijn meegenomen in het onderzoek. De resultaten van het onderzoek kunnen van belang zijn voor de werkwijze binnen de Milieudienst. Door in de toekomst te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de ISO-certificering wil de Milieudienst Zuid-Holland Zuid zijn kwaliteitsslag kracht bijzetten. Bovenregionale samenwerking Om bedrijven nog beter te kunnen bedienen wordt er sinds 2007 bovenregionaal samengewerkt. Zo werkt de Milieudienst ZHZ samen met de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de provincie Zuid-Holland inzake de controle op provinciale bedrijven die onder het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO) vallen. Deze collectieve aanpak levert flinke voordelen op zoals: eenduidig toezicht, het delen van milieukennis en de toename van afstemming en continuïteit. Beheersing van risico s Bij het streven naar een vitale en veilige regio behoort ook aandacht te zijn voor de externe veiligheid. Bij externe veiligheid gaat het om de risico s die samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. In 2007 bracht de dienst de risico s voor burgers en professionals in kaart. De Milieudienst onderzocht (de omgeving van) bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en transportassen (weg, water, spoor en buisleidingen) waarover gevaarlijke stoffen vervoerd worden. In 2007 is een begin gemaakt met het opstellen van de structuurvisie Externe Veiligheid voor de regio Zuid-Holland Zuid. Via de structuurvisie kunnen plannen voor externe veiligheidsaspecten in de toekomst op een uniforme wijze worden getoetst. 9

25

26 Brandweer ZHZ: belangrijke schakel in veiligheidsregio In 2007 vond een verdere regionalisering plaats van de Brandweer Zuid-Holland Zuid. Ook werd beslist dat het voortbestaan van de Vrijwillige Brandweer gewaarborgd moet blijven. Door het afsluiten van een regionaal raamcontract is het aankopen van blusvoertuigen sinds 2007 makkelijker en goedkoper. Uiteraard rukte de brandweer ook in 2007 weer vele malen uit voor het bestrijden van incidenten. Regionalisering In het kader van de regionalisering traden in 2007 alle lokale brandweercommandanten in regionale dienst. Hiervoor zijn convenanten en detacheringovereenkomsten gesloten tussen de regionale brandweer en de afzonderlijke gemeenten. De brandweer van Dordrecht is met ingang van 1 januari 2007 volledig geregionaliseerd: alle medewerkers traden in dienst van de Regionale Brandweer. Met de gemeente Dordrecht is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, waarin staat welke diensten de regionale brandweer voor de gemeente uitvoert en tegen welke prijs. De gemeente blijft uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor de lokale brandweerzorg. Wat betreft de verdere regionalisering van de brandweer heeft het bestuur besloten dat Zuid-Holland Zuid doorgaat op de ingeslagen weg: beheerst van onderop! De regionalisering is dus niet grootscheeps en allesomvattend. Vrijwillige Brandweer De door de brandweerorganisatie ingediende notitie Brandweer ZHZ op weg naar 2012 heeft geleid tot een aantal strategische keuzes waaraan de brandweer, namens het veiligheidsbestuur, uitvoering zal gaan gegeven. Zo wil het bestuur de vrijwilligheid bij de brandweer (ook op langere termijn) behouden, omdat het van groot belang is voor de brandweerzorg in de regio. Het thema vrijwillige brandweer is in 2008 een belangrijk issue. Mede omdat het in toenemende mate moeilijker wordt om vrijwilligers te werven en te behouden, komt er een onderzoek naar de instandhouding van de vrijwillige brandweer in de regio. Ook zullen we bekijken op welke wijze de vrijwilligheid kan worden gehandhaafd en ontwikkeld. Het moet voor vrijwilligers ook in de toekomst binnen de brandweer leuk blijven. Tegelijkertijd moet ook de slagkracht van de brandweer op innovatieve wijze worden versterkt. Daarom voert de brandweer pilots uit voor de relatie opkomsttijd en preventie, en ook voor andere innovatieve vormen van inzet. Centrale inkoop betekent winst in tijd en geld Wanneer het gaat om het aankopen van brandweervoertuigen heeft in 2007 een aanzienlijke verandering plaatsgevonden. Zo is er (via een Europese aanbesteding) een mantelovereenkomst voor tankautospuiten afgesloten. Wanneer een lokaal korps in de regio een blusvoertuig wil vervangen, hoeft zij dit niet langer individueel aan te besteden. Het korps kan nu vanuit het regionale raamcontract direct het blusvoertuig aanschaffen. Het centraal inkopen van meerdere voertuigen is goedkoper en scheelt veel tijd. Multidisciplinaire hulpverleningspost De gemeente Dordrecht krijgt een tweede uitrukpost. In 2007 zijn de mogelijkheden verkend om van deze post een multidisciplinaire hulpverleningspost te maken. Gesproken is over samenwerking met de regionale ambulancedienst (RAV) en met onderwijspartners. In 2008 valt hierover het besluit. Grote incidenten In 2007 was twaalf keer sprake van een omvangrijk incident of een incident waarbij de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) in gang is gezet. Zo woedde er op 1 januari 2007 een zeer grote brand in de glasfabriek in Leerdam. In Dordrecht brandde in september 2007 een supermarkt volledig uit. De bewoners van bovengelegen woningen zijn geëvacueerd en keerden niet terug naar hun huis, omdat deze onbewoonbaar waren. In oktober woedde er een zeer grote brand in het bedrijf Nedstaal in Alblasserdam. Het jaar 2007 is afgesloten met een grote brand in een kringloopwinkel in Zwijndrecht. Meldingen De brandweer is in 2007 druk in de weer geweest. In totaal kwamen er 8543 meldingen binnen waarbij de inzet van de brandweer nodig was. - incidentmeldingen alleen voor brandweer: incidentmeldingen voor ambulancedienst en brandweer: incidentmeldingen voor politie en brandweer: incidentmeldingen voor politie, ambulancedienst en brandweer:

27

28 GHOR slaat brug tussen openbaar bestuur en geneeskundige ketenpartners Het bureau Geneeskundige Hulp bij Ongevallenen Rampen (GHOR) Zuid-Holland Zuid is een (netwerk)organisatie die zorgt voor een juiste aansluiting van de schakels binnen de geneeskundige keten. In het jaar 2007 ontwikkelde het bureau voor de eerste maal een jaarplan met een aantal concrete doelstellingen. Het jaarplan, dat tot stand kwam in samenwerking met de Regionaal Geneeskundig Functionaris, heeft een vraaggestuurd karakter en is erop gericht een brug te slaan tussen het openbaar bestuur en de geneeskundige ketenpartners. Netwerkbijeenkomsten Om een goede samenwerking te creëren tussen aan de ene kant het openbaar bestuur en de ketenpartners en aan de andere kant de ketenpartners onderling, initieerde de GHOR in 2007 een aantal netwerkbijeenkomsten. Zo vond op operationeel niveau een aantal bijeenkomsten plaats tussen de ketenpartners. Met als resultaat dat de verschillende partijen elkaar nu weten te vinden en (wanneer nodig) ook gemakkelijk met elkaar in contact komen. Ook vond er eind 2007 een overleg plaats tussen directeuren en procesverantwoordelijken van de geneeskundige ketenpartners enerzijds en de burgemeesters en het veiligheidsbestuur van de regio anderzijds. Deze bijeenkomst heeft onder meer geleid tot een positievere beeldvorming en meer kennis over elkaars organisatie. Oefenbeleidsplan vastgesteld Eén manier om ons voor te bereiden op het bieden van hulp bij calamiteiten, is het simuleren en oefenen van noodsituaties. In 2007 ontwikkelde de GHOR een meerjaren monodisciplinair oefenbeleidsplan (MEMO). Het plan is uniek, omdat het samen met de ketenpartners is ontwikkeld en vastgesteld. GRIP-regeling De werkwijze voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen wordt binnen de hulpverlening aangeduid met: Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure (GRIP). In de nieuwe GRIP-regeling vervult de GHOR een belangrijke taak. In 2007 heeft de GHOR zich onder meer gericht op de invulling van de functies: Commandant van Dienst Geneeskundig en Officier van Dienst Geneeskundig. Onderzoek wees uit dat er behoefte is aan een tweede Officier van Dienst. Besloten is de functie van Commandant van Dienst af te schaffen en een tweede Officier van Dienst aan te stellen. Vooruitlopend op deze verandering heeft de GHOR gezorgd voor een functioneel voertuig, dat zowel kan worden benut door de Officier van Dienst als door de Coördinator Gewondenvervoer. Dit voertuig (een bus) is zo ingericht dat beiden onder alle omstandigheden vanaf dezelfde plaats de geneeskundige hulpverlening van een incident kunnen coördineren. De bus is voorzien van navigatie, logboeken, kaartmateriaal en een laptop. Optimale zorg Om optimale zorg te kunnen verlenen tijdens een incident zijn goede afspraken van groot belang. De GHOR heeft inmiddels met alle primaire ketenpartners een convenant afgesloten. In 2007 zijn als laatste de convenanten met het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Beatrixziekenhuis en het Traumacentrum Zuid-West Nederland opgesteld en ondertekend. De regio is nu in het bezit van een sluitend pakket aan samenwerkingsafspraken binnen de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Ook de garantie op beschikbaarheid is essentieel voor optimale zorg. Een optimaal gegarandeerde paraatheid is dan ook een van de doelstellingen uit het jaarplan Het rooster van de paraatheid van alle GHORfunctionarissen is inmiddels zodanig dat zij altijd 24 uur inzetbaar zijn voor gecoördineerde bestrijding van incidenten. Bureau-aangelegenheden Het bureau GHOR heeft in februari 2007 zijn intrek genomen in het regiokantoor te Dordrecht. In april heeft de GHOR op ad interim basis een bureaumanager aangenomen voor één dag per week. Voor het project Spoorzone is, voor de totale duur van het project, een staffunctionaris Operationele Voorbereiding aangesteld. Kwaliteitszorg is en blijft een belangrijk issue voor de GHOR. In 2005 behaalde het bureau als derde regio in Nederland het certificaat volgens het kwaliteitssysteem HKZ. In 2007 is het certificaat voor de derde achtereenvolgende maal verkregen. 13

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie