INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding Leeswijzer Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6"

Transcriptie

1 Beleidsbegroting

2 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo Meerjarenperspectief Grondslagen voor de ramingen bestaand beleid Financiële positie Gemeentefonds 14 B Programmabegroting 5. Het programmaplan Beleidsprogramma s nieuwe stijl Werken met beleidsprogramma s vernieuwd Relevante kaders voor de nieuwe programma s Programma s Prog.1 : Werk verbindt Prog.2 : Zorg voor de mens Prog.3 : Een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid Prog.4 : Naar een aantrekkelijke binnenstad Prog.5 : Toekomstbestendige stad met focus op Zuid agenda : Duurzaamheid agenda : Participatie Hoofdfuncties H0: Algemeen Bestuur H1: Openbare orde & veiligheid H2: Verkeer, vervoer en waterstaat H3: Economische Zaken H4: Onderwijs H5: Cultuur en Recreatie H6: Sociale Voorzieningen & maat-schappelijke Dienstverlening H7: Volksgezondheid & Milieu H8: Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting H9: Financiering & Algemene dekkingsmiddelen Beleidsbegroting versie

3 6. Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen & risico s Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering Organisatie Arbeidsvoorwaarden Personeel Huisvesting Informatievoorziening /-technologie Control en auditing Inkoop en aanbesteden Investeringen Financiële toelichting Recapitulatie lasten en baten per hoofdfunctie De financiële toelichting per hoofdfunctie Overzicht algemene dekkingsmiddelen 202 C Bijlagen 8. Bijlagen en Overzichten Reserves & voorzieningen De mutaties in de reserves Aard en reden reserves De mutaties in de voorzieningen Aard en reden voorzieningen Subfuncties per programma Overzicht van verbonden partijen (paragraaf 6.6) Financiering (EMU-saldo) Overzicht van incidentele baten en lasten Eindrapportage Herontwerp vernieuwen en bezuinigen Moties & amendementen Beleidsbegroting versie

4 1: Inleiding De actualisering van de begroting , laat een tekort zien van bijna 3,0 miljoen in 2012 oplopend tot ruim 4,8 miljoen in Naast de mutaties in het aanvaard beleid worden we de komende jaren geconfronteerd met rijksbezuinigingen, de gevolgen van de grote transities van Jeugdzorg, AWBZ en Wet Werken naar Vermogen en daarbovenop de gevolgen van de rijksbegroting Bij de start van het opstellen van de begroting was de taakstelling om in 2015 per saldo 15 miljoen te hebben omgebogen. Deze opgave was verdeeld in drie porties namelijk versobering van beleid en bedrijfsvoering plus vernieuwen en bezuinigen; elk voor een bedrag van 5 miljoen. Deze beleidsbegroting wordt sluitend gemaakt met maatregelen, zoals verwoord in het afzonderlijk voorstel Eindrapportage Herontwerp Vernieuwen en Bezuinigingen. Hierover vindt apart besluitvorming plaats (1e begrotingswijziging begroting ). Al sinds dit voorjaar hebben we de raad en burgers nauw betrokken bij het maken van de voorstellen over te nemen maatregelen. De interactie met de raad en de burgerdenktank, heeft tenslotte geleid tot dit voorstel, dat afzonderlijk wordt aangeboden naast deze begroting. Deze begroting bevat ook een geheel nieuwe opzet van onze beleidsprogramma s. Met deze programma s beogen wij onze beleidsinspanningen te koppelen aan een essentiële veranderbeweging. Deze zijn bedoeld om duidelijker dan voorheen het maatschappelijk resultaat voorop te krijgen. Het beleid wat onder de functies wordt gepresenteerd is niet enkel going concern maar geeft meer de inspanningen per beleidsterrein weer. De voorliggende begroting geeft richting aan de ontwikkeling van de gemeente Hengelo in de komende jaren. In alle opzichten willen we blijven Investeren in verbinding, zoals verwoord in ons coalitieakkoord. Gelet op de ontwikkelingen die op ons afkomen menen wij dat verbinden essentieel blijft. Verbinden in beleid, met burgers en instellingen is de weg voor de (daad)kracht en resultaat. Wij vragen het vertrouwen voor de nu voorliggende koers. We doen een beroep op de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie om samen met de partners uit het maatschappelijk veld te werken aan de realisatie van onze koers, waarmee we een essentiële veranderbeweging in gang hebben gezet. Hengelo, oktober 2011 Burgemeester en wethouders van Hengelo 4 Beleidsbegroting versie

5 2: Leeswijzer, de opbouw van de begroting Na de inleiding en deze leeswijzer treft u in hoofdstuk 3 het raadsvoorstel, de overwegingen en het daarbij behorende ontwerp-raadsbesluit aan. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de financiële positie waarin Hengelo verkeert. Centraal hierin staat het meerjarenperspectief. Doel van dit hoofdstuk is dat zichtbaar wordt op welke wijze een sluitend meerjarig perspectief mogelijk is. De feitelijke invulling van bezuinigingen en herontwerp zijn nodig om dit sluitend meerjarig perspectief te verkrijgen en doorlopen een parallel traject aan deze begrotingsbehandeling met het raadsvoorstel Eindrapportage Herontwerp vernieuwen en bezuinigen. In hoofdstuk 5 Deel A worden de nieuwe beleidsprogramma s en de daarbij behorende programmasturing toegelicht. Dit jaar zijn er geen aparte verhalen over de economische crisis en andere omgevingsomstandigheden. Relevante ontwikkelingen uit de actualiteit worden in de onderscheiden programma s toegelicht. De beleidsprogramma s worden wel bezien in het licht van de trends op het gebied van de demografie. Daarnaast wordt de doorwerking van de Structuurvisie Hengelo 2030 en de Sociale Visie 2020 op de nieuwe programma s geschetst. In hoofdstuk 5 Deel B worden de hoofdfuncties toegelicht. Deze toelichting gaat over de doelenboom van de traditionele beleidsterreinen en vormt de brug naar de inhoud van de zogenaamde productbladen. Hoofdstuk 6 bevat de paragrafen van de begroting. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan de ontwikkeling van de lokale lasten, aan de risico s en het weerstandsvermogen, aan het onderhoud van de duurzame kapitaalgoederen, het grondbeleid, de financiering, de verbonden partijen, interne bedrijfsvoering en de ARI-investeringen. Het bouwt voort op de vorige begroting en besluiten uit eerdere kadernota s. Hoofdstuk 7 betreft de financiële toelichting over uitkomsten weergegeven in de samenvatting van baten en lasten. 5 Beleidsbegroting versie

6 3: Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP Beleidsbegroting M.W.G. Horck PF Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 10 - Middelen REDEN VAN AANBIEDING Begroting/kadernota SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT De Beleidsbegroting sluit met een negatief saldo van bijna 3,0 miljoen in 2012 oplopend tot ruim 4,8 miljoen in Deze tekorten worden sluitend gemaakt door aanvullende maatregelen, zoals die in het voorstel "Eindrapportage Herontwerp vernieuwen en bezuinigen" aan de raad zijn verwoord. Hierover vindt apart besluitvorming plaats. De mutaties, die hieruit voortvloeien, worden verwerkt in een afzonderlijke begrotingswijziging. Voor een analyse van de noemenswaardige verschillen en de grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de Beleidsbegroting. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Een persbericht voor de Beleidsbegroting wordt z.s.m. na het collegebesluit opgesteld. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. De Beleidsbegroting vast te stellen; 2. Het Programmaplan, bestaande uit de politieke programma s en de hoofdfuncties, als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen; 3. Het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2012 te machtigen tot het uitvoeren van het programmaplan als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Beleidsbegroting ; 4. Voor het jaar 2012 de lasten en baten per hoofdfunctie, inclusief de geraamde mutaties van de reserves binnen de hoofdfuncties, als financieel kader vast te stellen; 5. Het voorstel "Eindrapportage Herontwerp vernieuwen en bezuinigen" afzonderlijk te behandelen in de raad om het begrotingstekort te dekken. OPSOMMING VAN BIJLAGEN Beleidsbegroting Beleidsbegroting versie

7 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G M.W.G. Horck PF Mu ONDERWERP Beleidsbegroting AANLEIDING EN DOEL Op grond van de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet biedt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks, tijdig voor 15 november voor aanvang van het begrotingsjaar, een ontwerpbegroting en meerjarenraming ter vaststelling aan. OVERWEGINGEN De Beleidsbegroting sluit met de volgende saldi: Begrotingsuitkomst bedragen ( * 1.000) 2012: 2013: 2014: 2015: Resultaat na bestemming Deze tekorten worden sluitend gemaakt door aanvullende maatregelen, zoals die in het voorstel "Eindrapportage Herontwerp vernieuwen en bezuinigen" aan de raad zijn verwoord. Hierover vindt apart besluitvorming plaats. De mutaties, die hieruit voortvloeien, worden verwerkt in een afzonderlijke begrotingswijziging. Voor een analyse van de noemenswaardige verschillen en de grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de Beleidsbegroting. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN De samenvatting van de noemenswaardige financiële mutaties zijn verwoord in hoofdstuk 4 van de Beleidsbegroting COMMUNICATIE EN INSPRAAK Een persbericht wordt z.s.m. na het collegebesluit opgesteld. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN Na vaststelling door de raad zal de Beleidsbegroting , aangevuld met eventuele amendementen en/of moties, worden gedrukt. Deze begroting wordt in het kader van het financieel toezicht aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel aangeboden. Dit gebeurt samen met de 1 e wijziging van de Beleidsbegroting in verband met de aanvullende maatregelen tot het sluitend maken van de begroting uit het voorstel Eindrapportage Herontwerp Vernieuwen en bezuinigen". 7 Beleidsbegroting versie

8

9

10 4: De financiën van de gemeente Hengelo 4.1 Meerjarenperspectief Om de toekomstige nadelige begrotingssaldi af te dekken is begin 2010 het traject van Herontwerp van beleid en uitvoering met volle overtuiging in gang gezet om te komen tot een totale ombuigingstaakstelling van 15 miljoen in Bovenop de reeds ingevulde structurele taakstelling in de begroting met circa 5 miljoen aan versoberingsmaatregelen, zal de gemeente vanaf 2012 aanvullende maatregelen moeten treffen om de effecten van de economische -, financiële - en schuldencrisis op te vangen. Deze effecten zijn o.a. ontstaan door de rijksbezuinigingen, die op de gemeente zijn c.q. worden afgewenteld, met name in de sfeer van de sociale voorzieningen en het gemeentefonds. Tevens is het aantal bijstandsuitkeringen de laatste jaren flink toegenomen, zonder dat er (voldoende) compensatie van het rijk tegenover stond. Ook heeft de crisis z n impact gehad op de grondexploitaties, waardoor er al een aantal maatregelen zijn genomen, zoals de neerwaartse bijstelling van de urentoerekening aan de grondexploitaties en de (aanvullende) stortingen in de reserve GREX ten laste van de algemene middelen. Het bijgesteld financieel perspectief is gebaseerd op het aanvaard beleid uit de begroting en de begrotingswijzigingen, zoals die zijn vastgesteld tot en met de raadsvergadering van 19 juli De aanpassingen leiden, ook rekening houdend met allerlei ontwikkelingen (rijksbeleid, autonome ontwikkelingen e.d.), tot het volgend bijgesteld financieel perspectief voor de komende jaren: - = nadeel Meerjarenperspectief : bedragen (* 1.000): 2012: 2013: 2014: 2015: Begroting (vertrekpunt) Gemeentefonds (o.b.v. meicirculaire 2011) Gemeentefonds (i.v.m. groei bijstand 8 % ultimo 2012) WWB Inkomensdeel Bijzondere bijstand/minimabeleid Uitbreiding formatie ivm stijging aantal WWB-cliënten WMO huishoudelijke hulp en voorzieningen Minder doorbelaste uren aan GREX Storting algemene reserve GREX Areaaluitbreiding (niet ten laste van tarieven) Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang Huur/lease stadskantoor/ari/voorz. onderhoud Westermaat Campus Parkeergarage B.P. Hofstedestraat Onroerende zaakbelastingen Lagere toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting Stelpost energie Reserve bodemsanering Overige mutaties Budgettair perspectief begroting : Beleidsbegroting versie

11 De begroting wordt sluitend gemaakt door de uitgewerkte bezuinigingen, die in het afzonderlijk voorstel Eindrapportage Herontwerp Vernieuwen & Bezuinigen aan uw raad worden aangeboden. In deze rapportage zal naast de zoekrichtingen ook aandacht worden besteed aan de beleidskeuzes en de bedrijfsvoeringstaakstelling. De uiteindelijke verwerking van de eindrapportage zal in een 1 e begrotingswijziging plaatsvinden. Noemenswaardige verschillen Hieronder volgt een korte toelichting op de grote mutaties, die zijn benoemd in de bovenstaande tabel m.b.t. het meerjarenperspectief Gemeentefonds (o.b.v. meicirculaire 2011) De meerjarige financiële consequenties, die voortvloeien uit de meicirculaire 2011, zijn als afzonderlijke reeks weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting in deze begroting wordt verwezen naar paragraaf 4.4. Gemeentefonds (i.v.m. groei bijstand 8 % ultimo 2012) Achteraf is, na de doorrekening van de meicirculaire 2011, in de meerjarenramingen rekening gehouden met de verwachte groei van het aantal bijstandsontvangers met 8 % tot ultimo Voor het begrotingsjaar t (2013) is de stand van het aantal bijstandsontvangers ultimo van het jaar t-1 (2012) bepalend voor de gemeentefondsuitkering. Vandaar dat er structurele meerinkomsten worden verwacht van ongeveer vanaf WWB Inkomensdeel Volgens prognose zal het aantal WWB uitkeringen tot en met ultimo 2012 toenemen met 8% ten opzichte van eind Voor 2012 betekent dit een lastenstijging van De gemeente kan aanspraak maken op een aanvullende uitkering, waardoor de baten toenemen met Per saldo is ten opzichte van de begroting sprake van een nadelig resultaat van Uiteindelijk is het totaal tekort 2012 op het WWB-inkomensdeel (totale lasten minus totale baten) Bijzondere bijstand/minimabeleid Als gevolg van een inzet op het voorkomen van niet gebruik van diverse voorzieningen voor de minima en de verslechterde economische omstandigheden, o.b.v. aanvaard beleid, is sprake van een toename van het aantal gerechtigden. Ook voor de langdurigheidstoeslag zijn meer middelen nodig. Dit zijn de voornaamste oorzaken van de lastenstijging in de afgelopen jaren. In de Eindrapportage Herontwerp Vernieuwen en bezuinigen en de Armoedenota wordt uitgebreid stilgestaan bij het minimabeleid/bijzondere bijstand. Uitbreiding formatie i.v.m. stijging aantal WWB-cliënten De formatie van de klantmanagers is gekoppeld aan het aantal cliënten. Door de verwachte uitbreiding zal de formatie toenemen. Elke klantmanager heeft circa 70 cliënten in portefeuille. WMO huishoudelijke hulp en - voorzieningen De contracten met de thuiszorgaanbieders voor het hulp bij het huishouden lopen door tot januari Eind 2011 zal een indexering plaatsvinden van de tarieven die de gemeente Hengelo betaalt voor de hulp bij het huishouden. De uitvoeringen van de PGB-regeling door Menzis zal eind 2011 worden beëindigd. De gemeente Hengelo zal deze regeling zelf uit gaan voeren. Per saldo nemen de lasten voor de Persoons Gebonden Budgetten (PGB) en het uitvoeringsbudget voor de huishoudelijk hulp in de begroting 2012 t.o.v naar verwachting met toe. Het meergebruik van de voorzieningen speelt hierbij een belangrijke factor. Daarnaast is de taakstellende stelpost verlaagd ( ), omdat extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd en de nieuwe contractperiode in 2013 ingaat. Dan zal de resterende taakstelling ( ) door bijsturingsmaatregelen worden ingevuld. Vanaf 1 januari 2011 worden de werkelijke kosten van het uurtarief door het CAK in rekening gebracht. Dit levert naar verwachting aan extra eigen bijdragen van de cliënten op. De begrote lasten op de WMO-hulpmiddelen zullen ongeveer gelijk blijven aan de verwachte werkelijke uitgaven in Vergeleken met de begroting 2011 betekent dit echter een voordeel van Als gevolg van de kantelingsmaatregelen van de afdeling WMO zullen de lasten voor de woonvoorzieningen in 2012 t.o.v lager zijn. Door de afname van het aantal (her)indiceringen zullen de lasten voor medische indiceringen e.d. in meevallen. 11 Beleidsbegroting versie

12 Ten gevolge van de aanbesteding zijn met ingang van oktober 2010 de tarieven voor het Regiotaxivervoer gestegen. Dit leidt voor de vervoersvoorzieningen tot een budgetuitzetting van Op grond van een van de Beleidsrapportages is 2011 de begroting met gecorrigeerd voor de WMO-voorzieningen. Minder doorbelaste uren aan GREX Conform eerder ingezet beleid zijn er in 2012 minder personeelslasten doorbelast aan de grondexploitaties, waardoor er meer uren ten laste van de algemene middelen worden gebracht. Storting algemene reserve GREX De rentetoevoeging aan de reserve grondexploitatie vindt in de (meerjaren) begroting plaats op basis van het saldo van de reserve grondexploitatie en de voorziening voor niet rendabele complexen. De rentetoevoeging in de begroting was gebaseerd op het saldo van de toen meest actuele jaarrekening, namelijk In 2010 is het saldo van deze reserve en voorziening met ongeveer 10 miljoen toegenomen, waardoor de daaraan afgeleide rentecompensatie ook stijgt. Areaaluitbreiding (niet ten laste van tarieven) Deze uitbreiding leidt tot een budgetuitzetting op het onderhoud en schoonhouden van wegen, de openbare verlichting, de gladheidsbestrijding, het openbaar groen en de speeltoestellen. Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang De lasten voor de doelgroep sociaal medisch geïndiceerden is in de periode van gestegen van naar ruim In de eerste helft van 2011 zijn de lasten van deze open-eind-regeling niet verder gestegen. Om de raming op het juiste niveau te brengen is in 2012 een extra bedrag van benodigd. De inspectiekosten zullen in 2012 naar verwachting hoger zijn door de frequentie van de controles. In de 1 e beleidsrapportage 2011 is al aangegeven dat voor het peuterspeelzaalwerk structureel een te laag bedrag (van ) is geraamd. Huur/lease stadskantoor/toevoeging aan reserve ARI/voorziening onderhoud Door de verlaagde leaseprijs voor het stadskantoor kunnen extra middelen worden toegevoegd aan de reserve ARI en de voorziening onderhoud stadhuis/stadskantoor om de incidentele lasten af te dekken die gemoeid zijn met het achterstallig groot onderhoud van het stadhuis, de verhuiskosten en de kosten voor projectleiding e.d. Westermaat Campus AM Vastgoed heeft laten weten de PPS constructie Westermaat Campus C.V. te willen verlaten. Gevolg hiervan is dat de boekwaarde van deze gronden weer onderdeel wordt van de gemeentelijke administratie en balans. Het hiervoor nieuw op te richten grondcomplex zal conform de geldende uitgangspunten jaarlijks de omslagrente in rekening worden gebracht, terwijl de C.V. een gereduceerd rentetarief had. Dit betekent met ingang van 2012 een hoger renteresultaat van Parkeergarage B.P. Hofstedestraat In de begroting is de eenmalige afkoop van de overeenkomst met de exploitant van de parkeergarage aan de BP Hofstedestraat ( ) in 2014 geraamd. Concrete voorstellen zullen te zijner tijd aan de raad worden voorgelegd. Voorzien wordt dat de exploitatie van deze garage vanaf 2015 (structureel) minder nadelig zal zijn. Onroerende zaakbelastingen De hogere opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt door een hogere waarde als gevolg van nieuw- en verbouw. Lagere toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting De toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting is ten opzichte van 2011 verlaagd met bijna In 2008 zijn diverse boekwaardes vervroegd afgeschreven uit de algemene middelen. Dit houdt in dat er vanaf 2009 door deze extra afschrijving minder kapitaallasten op de onderwijshuisvesting drukken, waardoor een lager beroep op de reserve onderwijshuisvesting kan worden gedaan. Ter compensatie van het extra beroep destijds op de algemene middelen wordt er minder gestort in de reserve onderwijshuisvesting. 12 Beleidsbegroting versie

13 Stelpost energie Op basis van de jaarrekening 2010 blijkt dat de stelpost energie niet benodigd is om op voorhand de tekorten in de begroting af te dekken. Hoewel telkens wel blijkt dat dit qua prijzen een grillige markt is. Reserve bodemsanering Om de bovenmatige effecten van de hogere stortingen in de reserve GREX voor de jaren 2013 en 2014 deels te op te vangen worden de vrijvallende middelen uit de reserve bodemsanering aangewend. Voor de gedetailleerde financiële analyses wordt verwezen naar onderdeel 7.2. De financiële toelichting per hoofdfunctie. 4.2 Grondslagen voor de ramingen bestaand beleid Parameters voor loon, prijs en rente In de begroting was reeds rekening gehouden met een loonontwikkeling voor 2011 van 1,25 %, opgebouwd uit 1 % loonstijging en 0,25 % aan sociale lasten. De oude CAO had een looptijd tot 1 juni Ten tijde van het opstellen van de begroting 2012 is er nog geen overeenstemming bereikt omtrent een nieuwe CAO. Vooralsnog is in de begroting 2012 een looncompensatie van 1,25 % verwerkt op een stelpost, in afwachting van het onderhandelingsresultaat. Als gevolg van de negatieve ontwikkeling van het netto-accres van het gemeentefonds in 2012 door de rijksbezuinigingen en de nog steeds aanhoudende onzekere tijden voelden wij ons genoodzaakt om ook in 2012 te koersen op de nullijn voor prijscompensatie. In de meerjarenramingen wordt, zoals gebruikelijk, uitgegaan van constante lonen en prijzen. De gehanteerde (omslag)rente van 5,5 % is ten opzichte van 2011 constant gehouden. Dit voorcalculatorisch percentage wordt toegerekend aan de diverse producten. Tarieven en subsidies In de uitgewerkte zoekrichtingen, genoemd in de Eindrapportage Herontwerp Vernieuwen en bezuinigen, vinden bijstellingen plaats in diverse tarieven en subsidies. Voor de overige subsidies en tarieven, die niet zijn betrokken in deze rapportage, is in de begroting de nullijn gehanteerd. Belastingen en heffingen In het kader van de Eindrapportage Herontwerp Vernieuwen en bezuinigen worden een aantal belastingmaatregelen voorgesteld. Arealen De onderhoudsbudgetten voor wegen, groen en riolering zijn aangepast voor volumemutaties conform de nota Naar een werkbare vorm voor de areaalnorm. De uitzetting in rioleringskosten verloopt budgettair neutraal (d.w.z. kostendekkend) voor de begroting. Gemeentefondsuitkering De gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de berekening naar aanleiding van de meicirculaire 2011 en de volumegroei van het aantal bijstandsontvangers tot ultimo Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4 Gemeentefonds. Onvoorzien/kleine opties nieuw beleid In de begroting is een bedrag van geraamd voor de post onvoorzien. In een van de zoekrichtingen wordt ook een beroep gedaan op een structurele verlaging van deze post. Zoals gebruikelijk is voor het college een post kleine opties nieuw beleid opgenomen ( ). Investeringen Aan investeringen in de loop van het jaar wordt geen rente en afschrijving toegerekend. Op nieuwe investeringen is sinds 2005 in principe het Beleidskader waarderen en afschrijven activa van toepassing. De vervangingsinvesteringen maken onderdeel uit van het bestaand beleid. 13 Beleidsbegroting versie

14 In de jaarlijkse toevoeging aan de reserve ARI (Algemene Reserve Investeringen) is rekening gehouden met de versoberingsvoorstellen, zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad in november Ook zijn de geraamde kapitaallasten van een tweetal investeringen in mindering gebracht op de reservetoevoeging. Deze kapitaallasten zijn in de begroting al op de betreffende producten verwerkt. Voor deze investeringswerken zijn reeds begrotingswijzigingen vastgesteld. Tevens wordt de boekwinst van het oude stadskantoor en het verschil in leaseprijs voor het pand Hazenweg gestort in de reserve ARI. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de incidentele lasten die gemoeid zijn met de bouw van het nieuwe stadskantoor c.q. verbouwing stadhuis (conform eerdere besluitvorming). Al deze mutaties leiden tot de volgende toevoegingen aan de reserve ARI (in miljoenen): Reserve ARI 2012: 2013: 2014: 2015: Toevoeging aan reserve ARI 1,3 3,5 2,3 2,1 Overigens zijn een aantal zoekrichtingen van invloed op de ARI-investeringen, hetgeen inhoudt dat de dekking van de lasten wordt aangepast c.q. er een lagere toevoeging aan de reserve ARI zal plaatsvinden. De mutaties, die voortvloeien uit de zoekrichtingen, worden in een afzonderlijke begrotingswijziging verwerkt. 4.3 Financiële positie De bezuinigingsplannen van het rijk treffen de gemeente zwaar. Immers verschillende specifieke uitkeringen zijn c.q. zullen worden afgeschaft of afgeroomd. Decentralisaties van taken vinden plaats met efficiencykortingen o.a. in het gemeentefonds. Door vroegtijdig in te spelen op de effecten van de rijksbezuinigingen, crisis, e.d. willen we de financiële positie van onze gemeente niet uit het oog verliezen. Een eerste stap hierin is u een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden door de Eindrapportage Herontwerp Vernieuwen & Bezuinigen. Een tweede stap is de versterking van de vermogenspositie. Door de actualisatie van de reserves en de voorzieningen, op basis van de nota Slank, gezond en weerbaar, zal de algemene reserve worden aangevuld met 1,7 miljoen. Hierdoor slaan we voor een deel al de goede weg in om het beschikbare weerstandsvermogen te vergroten. Naar verwachting zal de stand van de algemene reserve, na ongewijzigde vaststellingen van de 2 e Beleidsrapportage 2011 en de nota Slank, Gezond en weerbaar, circa 6,6 miljoen zijn. De herijking van het risicoprofiel zal bepalend zijn voor het benodigd weerstandsvermogen. Aan de hand daarvan kan een discussie in uw raad plaatsvinden over de beleidskaders die van toepassing zullen zijn op de minimale hoogte van de algemene reserve. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan te nemen maatregelen om deze hoogte ook daadwerkelijk te effectueren. 4.4 Gemeentefonds Op basis van de meicirculaire 2011 is het budgettair effect voor de komende jaren (* 1.000): Gemeentefonds 2012: 2013: 2014: 2015: Gemeentefondsuitkering Lasten-/batenmutaties Netto-effect Voor de algemene uitkering sec loopt het tekort op van 0,8 miljoen in 2012 tot 7,0 miljoen in De doorrekening heeft ook consequenties voor een aantal ramingen in de lasten- en batensfeer. Uiteindelijk is het budgettair perspectief ten opzichte van de gewijzigde begroting verslechterd van 0,9 miljoen in 2012 oplopend tot ruim 4,2 miljoen in Beleidsbegroting versie

15 In bijlage 4 van de Nota Tussenrapportage Herontwerp Vernieuwen en Bezuinigen van 28 juni jl. bent u al uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen van deze meicirculaire voor de gemeente Hengelo. Hieronder volgt nogmaals een uiteenzetting van de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen. Ontwikkeling uitkeringsbasis/verschillen aantallen verdeelmaatstaven/netto-effect accres De uitkeringsfactor laat meerjarig een dalende trend zien. Vooral de ontwikkeling van de uitkeringsbasis heeft een dalend effect op de uitkeringsfactor. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het landelijk aantal inwoners, woonruimten, bijstandsgerechtigden e.d. Door de toename van de aantallen wordt de uitkeringsfactor verlaagd, om zodoende macro op hetzelfde bedrag aan algemene uitkering uit te komen, indien er geen andere ontwikkelingen binnen het gemeentefonds plaatsvinden. Noemenswaardige verschillen in (minder) aantallen zijn voor de gemeente Hengelo te constateren op de uitgavenmaatstaven, die met name betrekking hebben op het aantal inwoners, woonruimten en klantenpotentieel. In afwijking tot de landelijke groei van het aantal woonruimten zijn in Hengelo het aantal woonruimten achter gebleven. Per 2012 wordt de normeringssystematiek van het gemeentefonds weer hervat, waarbij de begroting 2011 als startpunt geldt. In het voorjaar van 2009 is in verband met de financiële en economische crisis afgesproken om de normeringssystematiek van het gemeentefonds buiten werking te stellen voor de jaren Het gemeentefonds ontwikkelt zich sinds 1995 evenredig met de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). Nemen de NGRU van jaar op jaar toe, dan neemt ook de algemene uitkering van het fonds toe. Bij een afname van de NGRU geldt het omgekeerde. De groei of krimp van het fonds als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd. Naast het accres wordt ook nog een algemene compensatie verstrekt wegens onvolkomenheden in het systeem van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven ten aanzien van het onderdeel sociale zekerheid. Daarnaast is het accres gecorrigeerd voor meerjarige loon- en prijscompensaties, want in de meerjarenramingen wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen. De ontwikkeling van de uitkeringsbasis, de verschillen in aantallen voor diverse verdeelmaatstaven en het netto-effect accres behelst een nadeel van 0,2 miljoen in 2012 oplopend tot bijna 3,5 miljoen in Decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg De decentralisaties van de AWBZ dagbesteding en begeleiding en de Jeugdzorg zijn nog niet verwerkt in de meicirculaire Nationaal uitvoeringsprogramma Dit betreft uitsluitend een voorfinanciering binnen het gemeentefonds waarmee gemeenten in staat zijn investeringen te doen in het kader van de implementatie van de E-overheid. Over de jaren 2011 tot en met 2015 komt deze mutatie budgettair neutraal uit. De algemene uitkering voor de gemeente Hengelo wordt voor de jaren 2011 tot en met 2014 in totaal met circa verhoogd en in het jaar 2015 met verlaagd in verband met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Door de al in gang gezette ontwikkelingen op het gebied van de E- dienstverlening binnen de gemeente Hengelo zijn deze bedragen op een stelpost geparkeerd. Ook mede gelet op het feit dat deze voorfinanciering "een sigaar uit eigen doos is", omdat in 2015 het totale bedrag weer in een keer wordt uitgenomen uit het gemeentefonds. Korting schuldhulpverlening en normering lokaal inkomensbeleid De kortingen op de selectieve en gerichte schuldhulpverlening ( ) en normering lokaal inkomensbeleid ( ) zijn doorgevoerd in de meicirculaire. In de eerdere voorstellen, voordat de meicirculaire 2011 verscheen, was aanvankelijk gewerkt met een aannamebedrag van Zie voor de verdere toelichting de nota Herontwerp. Nationaal actieplan sport en bewegen In de septembercirculaire 2010 is al aandacht besteed aan de decentralisatie-uitkering Nationaal actieplan sport en bewegen (NASB). Deze tweede tranche is nu ook doorgetrokken naar 2011 en Deze uitkering in het gemeentefonds is in Deze middelen worden in deze begroting toegevoegd aan de reserve decentralisatie-uitkeringen, identiek aan de verwerking in de jaarrekening Beleidsbegroting versie

16 Politieke ambtsdragers Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers leidt tot een besparing op de loonkosten en de kosten van directe ondersteuning. Vanaf 2015 wordt als gevolg hiervan structureel uitgenomen uit het gemeentefonds. Voor alsnog wordt dit bedrag op een stelpost geparkeerd in afwachting van nadere uitvoeringsmaatregelen. Uitvoeringskosten inburgering Uit de algemene uitkering 2012 is een structureel bedrag van uitgenomen in verband met uitvoeringskosten inburgering. In de septembercirculaire 2010 waren de gevolgen van de ombuiging op inburgering voor 2012 nog op p.m. gesteld. Dit bedrag is ook aan de lastenzijde van de begroting gecorrigeerd. Er komt nog een wijziging in het inburgeringstelsel met ingang van Deze op handen zijnde invoering brengt met zich mee dat de hoogte van de bijdrage voor 2013 nu nog onbekend is. Nadere informatie wordt pas in de meicirculaire 2012 verstrekt. Integratie-uitkering Wet Maatschappelijke ondersteuning Een budgetverhoging is doorgevoerd voor de dure woningaanpassingen. Tevens vinden vanaf 2012 indexaties plaats voor o.a. de groei van het aantal thuiswonende 75-plussers en een nominale compensatie voor de huishoudelijke hulp. Daarnaast is er vanaf 2012 sprake van een neerwaartse bijstelling van het gemeentefonds voor de uitvoeringskosten van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrageregeling in de WMO is wettelijk opgedragen aan het CAK. Tot 2012 betaalde iedere gemeente zelf de uitvoeringskosten aan het CAK, maar in 2012 wordt landelijk de korting op het gemeentefonds doorgevoerd voor de uitvoering van deze administratie. Per saldo neemt de integratie-uitkering WMO vanaf 2012 structureel toe met circa Met dit bedrag is reeds rekening gehouden bij de totale begrotingsraming van de WMO huishoudelijke hulp en voorzieningen. Decentralisatie-uitkering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Vorig jaar is in de memo Junicirculaire 2010 gemeentefonds uitgebreid ingegaan op deze decentralisatie-uitkering. Op basis van de gemaakte afspraken met het betreffende ministerie, is begin 2010 bij beschikking de verplichting voor de periode 2010 tot en met 2014 aangegaan. Toen was al duidelijk dat onze gemeente vanaf 2015 geen ISV-middelen meer zal ontvangen. Aan de lastenzijde zijn met ingang van 2015 geen ISV-middelen meer geraamd. Decentralisatie-uitkering Bodemsanering Het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties wordt in de periode 2010 tot en met 2014 tot uitvoer gebracht. Vanaf 2015 zijn er geen middelen meer beschikbaar uit de decentralisatie-uitkering en zijn er ook geen lasten meer geraamd voor dit betreffend onderdeel. Onderwijsachterstandenbeleid/Stelpost Sociaal Integratie en Veiligheid (SIV) In de primitieve begroting waren de middelen voor onderwijsachterstanden nog in de algemene uitkering geraamd. In de tweede helft van vorig jaar werd bekend dat deze middelen, met ingang van 2011, via een specifieke uitkering zullen worden verstrekt. De hoogte stond toen nog niet vast. Begin dit jaar is de definitieve beschikking ontvangen. De specifieke uitkering bedraagt In de algemene uitkering was rekening gehouden met In de begroting is de specifieke uitkering geraamd. Ook is de relevante stelpost SIV afgeraamd met , om het restanttekort af te dekken. Structurele looncompensatie Begin oktober 2011 is er nog geen nieuwe CAO voor gemeenten afgesloten. De huidige CAO liep tot 1 juni In de huidige begroting is voor loonontwikkeling 2011 nog een structurele stelpost geraamd van 1,25 % (1% voor loonsverhoging en 0,25 % aan sociale lasten). Deze stelpost was gebaseerd op de eventuele structurele verhoging per 1 april 2011 op basis van de huidige CAO, die nog niet is doorgevoerd. Gelet op de nog lopende onderhandelingen hebben we toch in de begroting een structureel bedrag van ongeveer aan loonontwikkeling 2012 voor het eigen personeel geraamd op een stelpost. Het gaat hierbij ook om een percentage van 1, Beleidsbegroting versie

17 Risico gemeentefonds Herijking clusters gemeentefonds Op dit moment loopt er een onderzoek naar alle clusters van het gemeentefonds om te kijken of er aanpassingen van de verdeling, of het volume van de clusters, noodzakelijk zijn. De effecten zullen vanaf het uitkeringsjaar 2013 merkbaar zijn. Het ministerie streeft er naar om in de meicirculaire 2012 van het gemeentefonds meer duidelijkheid te bieden. 17 Beleidsbegroting versie

18 5 Programmaplan 18 Beleidsbegroting versie

19 5.1: Beleidsprogramma s nieuwe stijl Werken met beleidsprogramma s vernieuwd Nieuwe beleidsprogramma s De gemeenteraad heeft op 31 mei 2011 besloten tot een nieuwe begrotingsopzet. De essentie van de nieuwe opzet is dat bovenop de functionele indeling een beperkt aantal op verandering gerichte politieke programma s komen. Deze nieuwe beleidsprogramma s (met een iets aangepaste benaming) zijn: 1. Werk verbindt; 2. Zorg voor de mens; 3. Een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid; 4. Een aantrekkelijke binnenstad; 5. Transformatie naar een toekomstbestendige stad met de focus op Zuid. Daarnaast zijn er twee thema s, die de andere programma s doorsnijden. Deze worden facetagenda s genoemd: Duurzaamheid; Burgerparticipatie. De veranderambities die ten grondslag liggen aan de nieuwe beleidsprogramma s worden ontleend aan de visiedocumenten: (Evaluatie) Hengelo 2030 (maart 2011); Sociale visie 2020 (december 2010); Coalitieakkoord Investeren in verbinding (april 2010) Programmasturing leidend principe Bij de reorganisatie in 2006 SwingH) is herbevestigd dat programmasturing het leidend sturingsprincipe in Hengelo is. Programmasturing is een hulpstructuur waarmee beleid zich richt op de strategische veranderdoelen voor Hengelo: de essentiële veranderbeweging. Programmasturing is een aanvulling op de sturingsvormen die we al hebben in de gemeente, namelijk lijnsturing en projectsturing. Met programmasturing sturen we op de samenhang in onze activiteiten om de strategische doelen te realiseren. Bij politieke programma s is sprake van een complexe opgave, die portefeuille- en sectoroverstijgend is, met een duidelijke politieke relevantie Dit vraagt om een specifieke vorm aanvullende sturing. Programmasturing beweegt zich op het niveau van de totale organisatie. De invoering van programmasturing is op zich een verbeterbeweging die zich in ons geval op strategie, cultuur en managementstijl laat voelen. Het gaat om meer dan een verzameling van projecten, maatregelen en lijnactiviteiten. De nieuwe beleidsprogramma s moeten helpen de noodzakelijke focus aan te brengen. De programma s worden nadrukkelijker dan tot nu toe onderdeel van de politieke dialoog met de raad. Met focus aanbrengen gaat het om het aantal programma s en de omvang of reikwijdte van de programma s t.o.v. het overig beleid. De behoefte aan samenhang,focus en consistentie in het gemeentelijk beleid mag ook blijken uit hiernavolgende figuur. 19 Beleidsbegroting versie

20 Uitkomsten zoekrichtingen Herontwerp Omgeving & Actualiteit: Bestuursakkoorden Beleidsprogramma s Nieuwe Stijl Sociale Visie & Structuurvisie 2030 Bestaande beleid Speerpunten coalitieakkoord Programmasturing vernieuwd. Bij de invoering van het dualisme is ook het programmatisch werken ingevoerd. Dit diende ter versterking van de kaderstelling door de gemeenteraad. De eerste Hengelose begroting die gebaseerd was op het principe van progammasturing was de begroting Het toenmalige programmaplan bevatte elf programma s. Centraal bij programmasturing staat de focus op de verandering en de dialoog daarover. Daarbij zijn drie lagen te onderscheiden: 1. De kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad; 2. De besturing van de programma s door het college; 3. De bestuurlijk-ambtelijke pendel over de programma s. Uitgangspunt is dat het college als geheel (collegiaal) de programma s bestuurt. Daarnaast zijn om pragmatische redenen bestuurlijke trekkers aangewezen als eerste gesprekspartner voor raad, ambtelijke dienst en maatschappelijke partners. De rolverdeling is thans als onderstaand. Uitgangspunt is een effectieve en efficiënte pendel om de verbinding te leggen tussen bestuur en ambtelijk programmamanagement. Het vehikel dat hiervoor (in 2006) is opgezet, is het programmaoverleg. Nieuw is het ambtelijke programmamanagement dat in Hengelo gestalte heeft gekregen in de programmaregisseurs. 20 Beleidsbegroting versie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie