Zomerrapportage gemeente Oostzaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan"

Transcriptie

1 Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum:

2 2

3 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde documenten Planning en Control cyclus 2014 opgesteld. De rapportage geeft inzicht in de budgetten per product binnen de gemeente Oostzaan, gebaseerd op de uitgaven van de eerste maanden van 2014, tevens is er gekeken naar de haalbaarheid van doorgevoerde bezuinigingen. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de beleidsafspraken. Wij rapporteren op de afgesproken resultaten door middel van het stoplichtenmodel. Groen wil zeggen dat voor het jaar 2014 de activiteiten volgens planning verlopen. Oranje vraagt alert te zijn op noodzakelijke bijstelling, en rood geeft aan dat de afspraak niet wordt gehaald. Met deze manier van rapporteren verwachten wij de transparantie en informatievoorziening aan de gemeenteraad verder te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, De secretaris, De burgemeester, R.A. Schaatsbergen P.J. Möhlmann 3

4 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Financieel overzicht en beslispunten...5 Financiële positie...5 Budgetwijzigingen zomerrapportage Op pagina 6 van de Kadernota 2015 staat een bedrag genoemd van als structurele uitkomsten van de Zomerrapportage. Dit betreft de volgende nagekomen posten:...7 Bsp 7: participatiebudget: V en...7 Bsp 11: armoedebeleid: N...7 De overige structurele posten zijn in de Kadernota verwerkt bij hun respectievelijke programma s of zijn budgettair neutraal Rapportage grote projecten en lopende investeringen...8 Grote projecten...8 Begin 2014 is de start van de bouw van ruim 100 woningen op de voormalige fabriekslocatie gevierd. De verkoop is zeer voorspoedig verlopen, waardoor in het eerste kwartaal van 2015 veruit de meeste woningen zullen zijn opgeleverd. Conform de contractuele verplichting levert de ontwikkelaar de openbare ruimte ingericht en wel terug aan de gemeente. De rol van de gemeente is het bewaken van de contractuele afspraken....8 Lopende investeringen Programmarapportage...11 Programma 1 Bestuur...12 Programma 2 Klantgerichte dienstverlening...15 Programma 3 Wonen...18 Programma 4 Veiligheid...19 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid...21 Programma 6 Leefomgeving...23 Programma 7 Maatschappelijke participatie...25 Programma 8 WMO...30 Programma 9 Mobiliteit...33 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien...36 Programma 11 Indirecte kosten...38 Mutaties in reserves Risico s

5 2. Financieel overzicht en beslispunten Deze zomerrapportage geeft een beeld over de stand van zaken in de eerste maanden van Financiële positie De begroting van 2014 is vastgesteld met een voordelig saldo van , Ten opzichte van de vastgestelde begroting worden in de zomerrapportage 2014 de volgende budgetaanpassingen voorgesteld: Begroting 2014 V Aanpassingen zomerrapportage 2014: Structureel N Incidenteel N Totaal N Saldo na zomerrapportage 2014: N Budgetwijzigingen zomerrapportage In onderstaand overzicht staat het totaal aan budgetwijzigingen onderverdeeld naar structurele en incidentele inkomsten en uitgaven: Saldo Zomerrapportage Inkomsten Uitgaven Totaal Structurele wijzigingen N V N Incidentele wijzigingen V N N Saldo V N N De belangrijkste oorzaken van de structurele en incidentele verschillen met betrekking tot 2014 zijn samengevat in de onderstaande overzichten met een verwijzing naar de beslispunten in de tekst van de programmarapportages. De overzichten bestaan uit: - Totaaloverzicht Budgetbijstellingen - Budgetbijstellingen met een effect op de begroting van 2014 (incidenteel) - Budgetbijstellingen met een effect op de meerjarenbegroting (structureel; deze zijn verwerkt in de Kadernota 2015) In de programmateksten zijn de budgetbijstellingen eveneens weergegeven op programmaniveau. 5

6 BSP: afkorting voor beslispunt. Per programma wordt dit nummer opnieuw genoemd in de verklaringen voor budgetaanpassingen. 6

7 Incidentele wijzigingen Structurele wijzigingen Op pagina 6 van de Kadernota 2015 staat een bedrag genoemd van als structurele uitkomsten van de Zomerrapportage. Dit betreft de volgende nagekomen posten: Bsp 7: participatiebudget: V en Bsp 11: armoedebeleid: N. De overige structurele posten zijn in de Kadernota verwerkt bij hun respectievelijke programma s of zijn budgettair neutraal 7

8 3. Rapportage grote projecten en lopende investeringen De zomerrapportage geeft de raad inzicht in de voortgang van de grote projecten en lopende investeringen. Grote projecten De volgende projecten worden in deze toelichting behandeld: 1. Skoon 2. Bombraak 3. Meijn Noordeinde 1. Skoon Het bedrijventerrein is zo goed als klaar. De grondexploitatie is afgesloten. Er is nog één kavel niet (definitief) verkocht. Afhankelijk van een nog te nemen raadsbesluit over het al dan niet toestaan van detailhandel gaat een geplande verkoop al dan niet door. Indien de verkoop niet door gaat, ligt er wel een optie van een andere (Oostzaanse) partij. 2. Bombraak Verwacht wordt dat de grondexploitatie begin 2015, met een positief resultaat, kan worden afgesloten. Het hele terrein is volledig ingericht en er is nog slechts één kavel te koop. 3. Meijn Noordeinde Begin 2014 is de start van de bouw van ruim 100 woningen op de voormalige fabriekslocatie gevierd. De verkoop is zeer voorspoedig verlopen, waardoor in het eerste kwartaal van 2015 veruit de meeste woningen zullen zijn opgeleverd. Conform de contractuele verplichting levert de ontwikkelaar de openbare ruimte ingericht en wel terug aan de gemeente. De rol van de gemeente is het bewaken van de contractuele afspraken. 8

9 Lopende investeringen 9

10 Toelichting Bovenstaand het overzicht met alle lopende of geplande investeringen voor 2014 en volgende jaren, waarvan de investeringskredieten door uw raad zijn vastgesteld. De kapitaallasten van deze investeringskredieten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting

11 4. Programmarapportage Per programma wordt gerapporteerd op de beleidsvoornemens voor 2014 en de financiële budgetten voor De beleidsvoornemens zijn overgenomen uit de SMART doelstellingen van de begroting 2014 en de afdelingsplaten van de organisatie. Hierin zijn opgenomen de doelstellingen met het beoogde resultaat voor Door middel van het stoplichtenmodel wordt de stand van zaken weergegeven. De verklaring van het stoplichtenmodel is als volgt: GROEN: conform planning ORANJE: wijkt af van planning, maar is binnen de kaders bij te sturen ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar of binnen de kaders bij te sturen Per programma wordt in de financiële toelichting een beschrijving gegeven van de te nemen beslispunten. Van deze beslispunten is een samenvattend overzicht gemaakt aan het eind van het programma. Structurele bijstellingen zijn reeds verwerkt in de Kadernota

12 Programma 1 Bestuur Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager P.J. Möhlmann Directie Programmarapportage Onderwerp Beoogd resultaat Verkiezingen 2014 Afscheid oude gemeenteraad Verkiezingen en Installatie nieuwe gemeenteraad Coalitieprogramma Inwerkprogramma gemeenteraad Verkiezingen Europees Parlement Kaderstellende rol voorbereiden specifieke raad formats ter bevordering kwaliteit beleidsstukken toetsen en adviseren over kwaliteit (procesmatige en procedureel) raadsstukken optimaliseren besluitvormingsproces lange termijn agenda Bezuinigingen Volgen en beoordelen van het bezuinigingstraject Instapcampagne OVER gemeenten Ontwikkelen digitalisering raad Planning en control (p&c) Programmabegroting Financieel beleid Accountantscontract Actieve inzet om het samenwerkingsverband OVERgemeenten uit te breiden. Verbeteren gebruik ipads. Nieuwe toepassingen implementeren. Opleveren van de verschillende p&c documenten conform de door de raad vastgestelde p&c planning. De programmabegroting wordt aangepast aan de nieuwe ambities en prestatie indicatoren van de nieuwe raad na de verkiezingen. In overleg met de griffie gaan we een basiscursus financiën voor nieuwe raadsleden organiseren. Het contract met de huidige accountant loopt in 2014 af. Besluitvorming over het nieuwe 12 Gerealiseerd? Toelichting afwijking

13 Onderwerp Kwaliteitszorg Beoogd resultaat contract wordt voorbereid. kwaliteitsbeleidsplan presenteren voor College en gemeenteraad; evalueren en uitbouwen kwaliteitshandvest; oriëntatie strategisch kwaliteitssysteem, training Investors in People; zelfevaluatie waarstaatjegemeenteonderzoek; ondersteuning en advisering van bestuur en werkorganisatie op gebied van kwaliteitszorg; vertrouwensfunctie; week van de kwaliteit organiseren. Doel: versterken interne en externe klantgerichtheid informatieuitwisseling, verhogen kwaliteitsbewustzijn. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Klachten klachtbehandeling. Klachtbehandeling is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente Oostzaan heeft de wettelijke termijn in haar eigen klachtenreglement aangescherpt. Klachtbehandeling vindt plaats op basis van klachtenreglement Oostzaan. Twee maar per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd. Communicatie Uitvoeren activiteiten communicatiebeleidsplan Publiceren algemeen verbindende voorschriften via Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) per 1 januari 2014 (was 1 januari 2013) verplicht. Representatie Het bestuur vertegenwoordigt de gemeente bij diverse evenementen. 13

14 Onderwerp Beoogd resultaat Diverse interbestuurlijke bijeenkomsten(bv. VNG congres) Bijscholingen bestuur Gerealiseerd? Toelichting afwijking Financiële toelichting Verplichting wachtgeld In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Door de verkiezingsuitslag en uit de coalitieonderhandelingen zijn er drie nieuwe wethouders benoemd. Dit betekent dat de oud wethouders een wachtgeld uitkering zullen ontvangen. In de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is bepaald dat met ingang van de dag van aftreden van de wethouders, en voor zover hij nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, recht heeft op een uitkering. De wachtgelduitkeringen van de twee afgetreden wethouders in 2014 bedraagt voor de periode totaal , Beslispunt 1 Treffen van voorziening voor wachtgeldverplichting incidenteel N Loopbaanbegeleiding De oud wethouders hebben een sollicitatieplicht. De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor het aanbieden van loopbaanbegeleiding voor de oud wethouders. De kosten voor loopbaanbegeleiding bedragen naar verwachting voor ,. Beslispunt 2 Kosten loopbaanbegeleiding voor oud wethouders incidenteel N Beslispunten programma 1 Inc./struct. BP Omschrijving Mutatie baten Mutatie lasten Totaal I 1 Wachtgeldverplichting I 2 Loopbaanbegeleiding Totaal Eindtotaal Nadeel:

15 Programma 2 Klantgerichte dienstverlening Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager P.J. Möhlmann Afdelingshoofd Dienstverlening Programmarapportage Onderwerp Ontwikkeling Klant Contact Centrum (KCC) Implementatie Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e overheid (i NUP) / Route naar e Oostzaan (EGEM i) Beoogd resultaat Eind 2013 is aan de hand van een Routekaart KCC het herijkte dienstverleningsconcept vertaald naar concrete activiteiten in Via periodieke rapportages wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang op de diverse dienstverleningsprojecten. Het i NUP beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e overheid, basisregistraties en standaardisatie. In 2014 leveren wij voor het i NUP het volgende op: Gerealiseerd? Toelichting afwijking Het dienstverleningsconcept is niet conform planning in het eerste kwartaal vastgesteld door het college. Er is bestuurlijk namelijk afgestemd de Routekaart KCC aan het nieuwe college voor te leggen en het vervolgens te bespreken in het bestuur van OVER gemeenten en met de gemeenteraad. Modernisering GBA (mgba) en Basisregistratie Personen Digikoppeling In 2014 wordt het in 2013 vastgestelde projectplan voor modernisering van de GBA (mgba) en implementatie van de Basisregistratie Personen (BRP) uitgevoerd om medio 2015 over te kunnen gaan op de BRP. Tevens worden bestaande gemeentelijke applicaties in 2014 technisch aangesloten via de zogenaamde Digikoppeling op basisregistraties als de BRP, NHR (Handelsregister) en de BAG om berichtenuitwisseling tussen de verschillende registraties mogelijk te maken. Het Rijk heeft eind 2013 besloten de modernisering van de GBA / BRP anders vorm te geven en dit in 2017 voor alle gemeenten te laten realiseren. Aansluiting vindt naar verwachting eind 2014 plaats. 15

16 Onderwerp Webrichtlijnen Beoogd resultaat De in 2015 verplicht te hanteren webrichtlijnen worden bij de volledige vernieuwing van onze website in 2014 direct doorgevoerd. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Vernieuwing van de website vindt plaats nadat een definitieve keuze voor een zaaksysteem is gemaakt. Zaakgericht werken Uitbreiding digitale dienstverlening Procesherontwerp BAG audit In 2014 is het nieuwe zaaksysteem aangeschaft en worden stapsgewijs via een prioriteitenlijst gemeentelijke processen ingericht in dit systeem, met als doel dat (aan)vragen van klanten zaakgericht en volledig digitaal afgehandeld kunnen worden. In 2014 breiden wij het aantal digitaal aan te vragen producten uit met minimaal 10 (van circa 50 naar 60) Naast de verdere implementatie van de vijf in 2013 herontworpen processen (bijzondere bijstand, bestuurlijke besluitvorming, reguliere omgevingsvergunningen, subsidies en woningaanpassingen Wmo) worden in 2014 twee processen volledig herontworpen. Bovendien worden op teamniveau via de methodiek van het verbeterbord eenvoudige procesverbeteringen doorgevoerd. Volgens de Wet BAG dient elke gemeente eens per drie jaar een audit uit te laten voeren op de uitvoering van de BAG. Deze audits dienen volgens een De planning van de pilot zaakgericht werken is aangepast. Rond de zomer zijn de eerste processen ingericht in het zaaksysteem, en kunnen deze processen volledig digitaal worden afgehandeld. 16

17 Onderwerp Beoogd resultaat opgesteld auditprotocol te worden uitgevoerd door erkende partijen. Op 12 november 2014 wordt deze audit voor de gemeente Oostzaan uitgevoerd. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Financiële toelichting Investeringen Kosten van automatisering zitten in OVER gemeenten. Bij de overgang naar OVERgemeenten zijn er een aantal door de gemeente gedane investeringen met betrekking tot automatisering niet overgedragen. OVER gemeenten draagt bij in de kapitaallasten. Deze opbrengst was ten onrechte niet geraamd, maar de afgelopen jaren wel gerealiseerd. Dit is het laatste jaar, de investeringen zijn dit jaar volledig afgeschreven. Beslispunt 3 Bijdrage OVER in kapitaallasten Incidenteel V Beslispunten programma 2 Inc./struct. BP Omschrijving Mutatie baten Mutatie lasten Totaal I 3 Bijdrage kapitaallasten Totaal Eindtotaal Voordeel:

18 Programma 3 Wonen Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager J. Klinkhamer Afdelingshoofd Beleid en Regie Programmarapportage Onderwerp Wakerstraat Beoogd resultaat De bouw van de appartementen en woningen, door WOV, zal medio 2014 starten. Na de bouw (medio 2015) maakt de gemeente het gebied woonrijp door de openbare ruimte in te richten en de straten aan te leggen. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Bibliotheek Meyn KBS fase 2 Actualisatie prestatieafspraken met W.O.V. De locatie is aan Eigen Haard verkocht ten behoeve van het bouwen van 14 appartementen voor verhuur aan jongeren. Eigen Haard ontwikkeld contracten die ervoor zorgen dat de huisvesting blijvend voor jongeren beschikbaar blijft. De WOV gaat de toewijzing doen. Het benodigde bestemmingsplan is vastgesteld. In het najaar zal de bouw van start gaan. Op de oude locatie van Meyn aan het Noordeinde is het plan Wonen aan het Twiske ontwikkeld. Er zullen circa 120 woningen komen in diverse categorieën. De meeste woningen en kavels zijn verkocht, tegen het eind van het jaar zijn de verkochte woningen klaar. De bouw is in volle gang. Direct na de zomer maakt de gemeente de openbare ruimte af. Geactualiseerd werkprogramma

19 Programma 4 Veiligheid Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager P.J. Möhlmann Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken Programmarapportage Onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid Rampenbestrijding Brandweer Drank en Horecawet Beoogd resultaat We gaan een Integraal Veiligheidsplan opstellen en de daarin genoemde projecten verdelen en uitwerken in jaarplannen. Doel is het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten. Jaarlijks organiseren we in samenwerking met de Veiligheidsregio oefeningen om iedereen te trainen, zodat men goed is voorbereid als een ramp gebeurt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de draaiboeken voor de rampenbestrijding actueel zijn. De regionalisering van de Brandweer is een feit. De gemeentelijke basis brandweerzorg is ondergebracht bij de Veiligheidsregio. De afspraak is met de Veiligheidsregio gemaakt dat de Oostzaanse vrijwilligers de brandweertaken binnen het grondgebied van Oostzaan blijven verzorgen. Conform de wet geven wij in 2014 uitvoering aan de toezichten handhavingstaken die in de gewijzigde Drank en Horecawet zijn ondergebracht bij de gemeente. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Het IVB zal eind tweede kwartaal worden opgeleverd. De drank en horecaverordening is op 12 mei 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering van de handhavingstaken zal met de Milieudienst worden afgestemd. Financiële toelichting Veiligheidsregio 19

20 Conform de begroting 2014 van de Veiligheidsregio is de bijdrage van Oostzaan hoger dan door de gemeente begroot. Tijdens het opstellen van de begroting 2014 was de hoogte van de bijdrage aan de Veiligheidsregio nog niet bekend. Ten opzichte van het begrote bedrag voor 2014 is de bijdrage aan de veiligheidsregio , hoger. Dit bedrag wordt deels gecompenseerd door een vermindering van de bijdrage aan OVER gemeenten van ,, als gevolg van het vervallen van de personele overhead, en een verdeling van een boekwinst op overgedragen middelen van ,. In de zomerrapportage dient het netto budget te worden aangepast met ,. De bijdrage aan de Veiligheidsregio zal stapsgewijs worden verlaagd door opgelegde taakstellingen en zal in 2017 gelijk zijn aan onze begroting. Beslispunt 4 Veiligheidsregio budget verhogen incidenteel N Beslispunten programma 4 Inc./struct. BP Omschrijving Mutatie baten Mutatie lasten Totaal I 4 Veiligheidsregio Totaal Eindtotaal Nadeel:

21 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager M. Olij Afdelingshoofd Beleid en Regie Programmarapportage Onderwerp Beoogd resultaat Oostzanerveld Het lopende actieprogramma wordt verder uitgewerkt; De gemeente voert periodiek overleg met de gebiedspartijen; We ondersteunen de activiteiten van de (natuur) werkgroep Oostzanerveld en van de Stichting Vrienden van het Oostzanerveld; Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die schadelijk zijn voor het Oostzanerveld worden geweerd. Er worden in overleg met de gebiedspartijen een aantal beheersmaatregelen uitgevoerd om het Veld meer open en beleefbaar te maken. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Het Twiske We voeren regelmatig overleg met het bestuur van het Schap en volgen de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het gebied; 21

22 Onderwerp Beoogd resultaat Het recreatieschap wordt ondersteund bij de herijking van de recreatievisie voor het Twiske. In voorkomende gevallen adviseren we over nieuw beleid of over nieuwe projecten van derden in het Twiske. Gerealiseerd? Toelichting afwijking 22

23 Programma 6 Leefomgeving Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager J. Klinkhamer Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken Programmarapportage Onderwerp Bestemmingsplan Skoon Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Onderhoud openbaar groen Route du soleil Lesprogramma duurzame energie voor basisscholen Beoogd resultaat Het huidige bestemmingsplan Skoon is gericht op nog te ontwikkelen gronden. Nu het grootste gedeelte van Skoon gerealiseerd is, is een ontwikkelingsbestemmingsplan niet meer actueel. Er zal in 2013 en 2014 gewerkt worden aan een actueel bestemmingsplan met een duidelijke visie voor de toekomst van het bedrijventerrein. Per 1 januari 2014 is het nieuwe contract in met Sita in werking getreden. In 2012 is het 5 jarig onderhoudscontract afgesloten met Baanstede. Zij onderhoudt het openbaar groen met uitzondering van de bomen. In 2013 is naar aanleiding van de bomenschouw 50 bomen gekapt. Vanaf 2014 zal het bomenonderhoud periodiek plaatsvinden. Gemeente Oostzaan zet zich in voor duurzame energie. Hiervoor is het project Route du Soleil opgestart. Route du Soleil bevordert de aanschaf van zonnepanelen en stimuleert hiermee het gebruik van zonneenergie. Er komt een lesprogramma over duurzame energie, welke ontwikkeld wordt door de milieudienst. Het gaat om een les die wordt gegeven door een medewerker van de milieudienst of bijvoorbeeld de wethouder. De les is bedoeld voor leerlingen in 23 Gerealiseerd? Toelichting afwijking

24 Onderwerp Beoogd resultaat de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 5/6/7/8). Gerealiseerd? Toelichting afwijking Financiële toelichting De inzameling en hergebruik van verpakkingsmateriaal is een samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. De afspraken over deze samenwerking zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen In deze raamovereenkomst is onder andere afgesproken dat gemeenten jaarlijks subsidie kunnen ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. De bestedingscategorieën zijn onder andere: gedragsbeïnvloeding participatie/beloning slimmere voorzieningen/middelen prikkels ter beïnvloeding slimmer beheer/opleidingen investering in inrichting opdat zwerfafval wordt voorkomen. Voor Oostzaan is jaarlijks van 2013 t/m 2022 ruim , ( 1,19 per inwoner) beschikbaar voor de extra aanpak van zwerfafval. Beslispunt 5 Zwerafval kosten structureel N Zwerfafval subsidie structureel V Begraven Er is een landelijke tendens dat er vaker wordt gekozen voor crematie in plaats van begraven. De huidige geraamde opbrengst is niet langer realistisch. Daarvoor stellen we voor de baten structureel af te ramen met ,. Beslispunt 6 Aframen baten begraven structureel N Beslispunten programma 6 Inc./struct./ Mutatie BP Omschrijving Mutatie baten neutr. lasten Totaal S 5 Zwerfafval S 6 Begraven Totaal Eindtotaal Nadeel:

25 Programma 7 Maatschappelijke participatie Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager M. Olij/ T. Schaafsma Afdelingshoofd Beleid en Regie Pogrammarapportage Onderwerp Subsidies Bibliotheek Dierenwelzijn Brede school Leerlingenvervoer Openbaar onderwijs Beoogd resultaat We verstrekken subsidies op basis van de regelingen. In 2013 is een begin gemaakt met het implementeren van een vereenvoudigd subsidieproces. In 2014 gaat de implementatie verder en start het nieuwe proces. In 2012 heeft de raad een budgettaire keus gemaakt voor de toekomst van het Bibliotheekwerk vanaf In 2014 wordt daar vervolg aan gegeven. We verstrekken subsidies op basis van de bestaande uitvoeringsovereenkomsten. We stellen een uitvoeringsparagraaf op voor de vastgestelde nota dierenwelzijn en voeren een aantal nader te bepalen maatregelen uit. Verder nemen we deel aan het werkatelier voeren we overleg met de stakeholders op dit vakgebied. We bewaken de uitvoering van een brede schoolprogramma via combinatiefuncties door deelname in de stuurgroep brede school. We handelen aanvragen af voor de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015. We monitoren het kostenverloop van het contractvervoer. We houden vinger aan de pols van het schoolbestuur openbaar onderwijs (Stichting 25 Gerealiseerd? Toelichting afwijking

26 Onderwerp Onderwijshuisvesting Leerplicht Sport Regionale Werkgeversdienstverlening Zaanstreek Waterland Baanstede Participatiewet 2015 Beoogd resultaat SPOOR) via de SPOOR raad. We handelen onderhoudsaanvragen en schadegevallen af voor het jaar We volgen de nieuwbouw van de Noorderschool en de besteding van het toegekende krediet. We voeren de leerplichtfuncties uit (via Zaanstad) en doen verslag aan de raad. We volgen de exploitatie van de Sporthal Oostzaan. We brengen de renovatie van de sportvelden van OKV in beeld. In 2013 is er een start gemaakt met een regionale projectgroep met als doel een intensievere samenwerking te zoeken voor plaatsen van potentiële werknemers (uitkeringsklanten van de Wet werk Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening). Deelnemers zijn de ambtenaren van de negen regio gemeenten, UWV en Baanstede. De ambtenaren fungeren een trekkersol omtrent een actielijn. In 2014 worden de voorbereidingen van 2013 geïmplementeerd, zodat de regionale werkgeversdienstverlening Zaanstreek Waterland volledig neergezet wordt. In 2014 zal de herstructurering van Baanstede verder vervolg krijgen. In 2013 zijn er voorbereidingen in gang gezet in verband met de nieuwe Participatiewet. Aangezien deze wet is uitgesteld voor een jaar, wordt er in 2014 opnieuw 26 Gerealiseerd? Toelichting afwijking Als gevolg van het faillissement van de detacheringsorganisatie is een heroverweging van herstructureringsscenario s noodzakelijk.

27 Onderwerp Armoedenota Handhaving Kinderopvang Kinderopvang Taakstelling huisvesting nieuwkomers Beoogd resultaat voorbereidingen getroffen zodat de nieuwe Participatiewet in 2015 geïmplementeerd kan worden. We geven uitvoering aan de aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie van de huidige armoedenota. In het vierde kwartaal zullen we de huidige Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang evalueren. Het beleid is in eerste instantie gebaseerd op het VNG model. Er zijn in de loop van 2012/2013 signalen van de handhavers dat het model aangepast dient te worden om nog beter te kunnen handhaven. Naar aanleiding van verandering in de Wet Kinderopvang is de uivoering bij de belastingdienst gekomen ten aanzien van de vergoeding aan personen die een werktraject volgen. De verordening zal komen te vervallen en de vergoeding van de eigen bijdrage op een andere wijze worden ondergebracht. We zetten ons in om de constante fluctuering van de taakstelling op te vangen. Door in te zetten in de samenwerking tussen de woningcorporatie, stadsregio en de uitvoering willen we de ingezette verbeterslag van 2013 voort zetten. Gerealiseerd? Toelichting afwijking We lopen achter op de taakstelling. We zijn in gesprek met de woningcorporatie om deze achterstand weer in te lopen. Financiële toelichting Educatie en beroepsonderwijs Er zijn geen inkomsten geboekt op dit product. Het deel educatie is aan het Participatiebudget toegevoegd en is geoormerkt. Voor een duidelijk beeld is het voorstel om de inkomsten op dit product wel in de begroting op te nemen. Beslispunt 7 27

28 Rijksvergoeding WEB structureel V Leerlingenvervoer Vanwege een nieuwe goedkopere aanbesteding is het gelukt om de kosten van het aangepast vervoer te verminderen met ,. Beslispunt 8 Leerlingenvervoer structureel V WWB Op basis van de ontvangen beschikking van het Ministerie SZW kunnen de inkomsten van de WWB positief worden bijgeraamd. Omdat hier een relatie bestaat met de uitgaven, wordt deze aanpassing budgettair neutraal in de zomerrapportage verwerkt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden met een bedrag van , aangepast. Beslispunt 9 Budget WWB uitgavenkant incidenteel N Budget WWB inkomstenkant incidenteel V Bijzondere bijstand Het beroep op de bijzondere bijstand is minder dan verwacht. Het bedrag dat voor 2014 is begroot kan naar beneden worden bijgesteld. De verwachting is dat er een onderbenutting van , zal zijn. Tevens is in de aangenomen motie jeugdsport en jeugdcultuurfonds (d.d. 4 november 2013) besloten om structureel de Jeugdfondsen met 4.000, te steunen. Overheveling 2.000, van Bijzondere bijstand naar Sport en 2.000, naar Cultuur Beslispunt 10 Bijzondere bijstand incidenteel V Aframen Bijzondere bijstand structureel V Bijramen Sport structureel N Bijramen Cultuur structureel N Armoedebeleid Voor het Armoedebeleid is er geen enkel bedrag begroot. Echter worden wel kosten gemaakt op dit product. In 2013 is voor 4000, besteed aan Armoedebeleid. Het voorstel is om dit bedrag in de begroting 2014 op te nemen. Beslispunt 11 Armoedebeleid structureel N Scholing en activering 28

29 Ten aanzien van de uitgave voor de re integratie staat een bedrag van , begroot. In 2013 hebben wij voor aan reïntegratie besteed. Er zijn geen signalen ontvangen waarin we kunnen opmaken dat er minder reïntegratiemiddelen ingezet gaan worden in Beslispunt 12 Scholing en activering Incidenteel N Beslispunten programma 7 Inc./struct. BP Omschrijving Mutatie baten Mutatie lasten Totaal S 7 Participatiebudget S 8 Leerlingenvervoer S 9 Budget WWB uitgavenkant S 9 Budget WWB batenkant I 10 Bijzondere bijstand S 10 Aframen Bijzondere bijstand S 10 Bijramen sport S 10 Bijramen cultuur S 11 Armoedebeleid I 12 Scholing en activering Totaal Eindtotaal Voordeel:

30 Programma 8 WMO Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager T. Schaafsma Afdelingshoofd Beleid en Regie Programmarapportage Onderwerp Versterken algemene voorzieningen Kanteling Wmo Decentralisatie AWBZ: kaders, verordening, organiseren aanbod, toegang Uitvoeringsplan Wmo Mantelzorg Beoogd resultaat In samenwerking met gemeenten in Zaanstreek Waterland is in 2013 een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie gericht op het versterken van algemene voorzieningen. De kanteling is een geleidelijk en continu proces waarbij ingezet moet worden op het uitdragen (communicatie) wat inwoners van de gemeente kunnen verwachten als zij zich bij het Wmo loket melden. Maar ook wat wij van mensen verwachten. Hiertoe participeren wij in een regionale en bovenregionale aanpak naast het uitvoeren van het lokale communicatieplan. De acties die worden ondernomen voor de voorbereiding van de decentralisatie van de AWBZ zijn conform projectopdracht. Uitvoeren acties conform uitvoeringsplan Wmo Kantelen om mee te doen Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma mantelzorgbeleid Kantelen naar mantelzorgers. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Vrijwilligersbeleid GGD activiteiten Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma vrijwilligerswerkbeleid Rondom vrijwilligers. De GGD activiteiten zijn preventief van aard en vooral gericht op: Matiging van genotsmiddelen (alcoholgebruik, roken en drugs) Afname van overgewicht 30

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska A.K.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Agenda Planning & Control Cyclus 2015 Gemeente Oostzaan

Agenda Planning & Control Cyclus 2015 Gemeente Oostzaan Agenda Planning & Control Cyclus 2015 Gemeente Oostzaan Oostzaan, november 2014 Versie 2.1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Planning en Control cyclus 2015 6 a. Jaarverslag, productenrealisatie 2014 (B&W en gemeenteraad)

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie