Zomerrapportage gemeente Oostzaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan"

Transcriptie

1 Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum:

2 2

3 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde documenten Planning en Control cyclus 2014 opgesteld. De rapportage geeft inzicht in de budgetten per product binnen de gemeente Oostzaan, gebaseerd op de uitgaven van de eerste maanden van 2014, tevens is er gekeken naar de haalbaarheid van doorgevoerde bezuinigingen. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de beleidsafspraken. Wij rapporteren op de afgesproken resultaten door middel van het stoplichtenmodel. Groen wil zeggen dat voor het jaar 2014 de activiteiten volgens planning verlopen. Oranje vraagt alert te zijn op noodzakelijke bijstelling, en rood geeft aan dat de afspraak niet wordt gehaald. Met deze manier van rapporteren verwachten wij de transparantie en informatievoorziening aan de gemeenteraad verder te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, De secretaris, De burgemeester, R.A. Schaatsbergen P.J. Möhlmann 3

4 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Financieel overzicht en beslispunten...5 Financiële positie...5 Budgetwijzigingen zomerrapportage Op pagina 6 van de Kadernota 2015 staat een bedrag genoemd van als structurele uitkomsten van de Zomerrapportage. Dit betreft de volgende nagekomen posten:...7 Bsp 7: participatiebudget: V en...7 Bsp 11: armoedebeleid: N...7 De overige structurele posten zijn in de Kadernota verwerkt bij hun respectievelijke programma s of zijn budgettair neutraal Rapportage grote projecten en lopende investeringen...8 Grote projecten...8 Begin 2014 is de start van de bouw van ruim 100 woningen op de voormalige fabriekslocatie gevierd. De verkoop is zeer voorspoedig verlopen, waardoor in het eerste kwartaal van 2015 veruit de meeste woningen zullen zijn opgeleverd. Conform de contractuele verplichting levert de ontwikkelaar de openbare ruimte ingericht en wel terug aan de gemeente. De rol van de gemeente is het bewaken van de contractuele afspraken....8 Lopende investeringen Programmarapportage...11 Programma 1 Bestuur...12 Programma 2 Klantgerichte dienstverlening...15 Programma 3 Wonen...18 Programma 4 Veiligheid...19 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid...21 Programma 6 Leefomgeving...23 Programma 7 Maatschappelijke participatie...25 Programma 8 WMO...30 Programma 9 Mobiliteit...33 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien...36 Programma 11 Indirecte kosten...38 Mutaties in reserves Risico s

5 2. Financieel overzicht en beslispunten Deze zomerrapportage geeft een beeld over de stand van zaken in de eerste maanden van Financiële positie De begroting van 2014 is vastgesteld met een voordelig saldo van , Ten opzichte van de vastgestelde begroting worden in de zomerrapportage 2014 de volgende budgetaanpassingen voorgesteld: Begroting 2014 V Aanpassingen zomerrapportage 2014: Structureel N Incidenteel N Totaal N Saldo na zomerrapportage 2014: N Budgetwijzigingen zomerrapportage In onderstaand overzicht staat het totaal aan budgetwijzigingen onderverdeeld naar structurele en incidentele inkomsten en uitgaven: Saldo Zomerrapportage Inkomsten Uitgaven Totaal Structurele wijzigingen N V N Incidentele wijzigingen V N N Saldo V N N De belangrijkste oorzaken van de structurele en incidentele verschillen met betrekking tot 2014 zijn samengevat in de onderstaande overzichten met een verwijzing naar de beslispunten in de tekst van de programmarapportages. De overzichten bestaan uit: - Totaaloverzicht Budgetbijstellingen - Budgetbijstellingen met een effect op de begroting van 2014 (incidenteel) - Budgetbijstellingen met een effect op de meerjarenbegroting (structureel; deze zijn verwerkt in de Kadernota 2015) In de programmateksten zijn de budgetbijstellingen eveneens weergegeven op programmaniveau. 5

6 BSP: afkorting voor beslispunt. Per programma wordt dit nummer opnieuw genoemd in de verklaringen voor budgetaanpassingen. 6

7 Incidentele wijzigingen Structurele wijzigingen Op pagina 6 van de Kadernota 2015 staat een bedrag genoemd van als structurele uitkomsten van de Zomerrapportage. Dit betreft de volgende nagekomen posten: Bsp 7: participatiebudget: V en Bsp 11: armoedebeleid: N. De overige structurele posten zijn in de Kadernota verwerkt bij hun respectievelijke programma s of zijn budgettair neutraal 7

8 3. Rapportage grote projecten en lopende investeringen De zomerrapportage geeft de raad inzicht in de voortgang van de grote projecten en lopende investeringen. Grote projecten De volgende projecten worden in deze toelichting behandeld: 1. Skoon 2. Bombraak 3. Meijn Noordeinde 1. Skoon Het bedrijventerrein is zo goed als klaar. De grondexploitatie is afgesloten. Er is nog één kavel niet (definitief) verkocht. Afhankelijk van een nog te nemen raadsbesluit over het al dan niet toestaan van detailhandel gaat een geplande verkoop al dan niet door. Indien de verkoop niet door gaat, ligt er wel een optie van een andere (Oostzaanse) partij. 2. Bombraak Verwacht wordt dat de grondexploitatie begin 2015, met een positief resultaat, kan worden afgesloten. Het hele terrein is volledig ingericht en er is nog slechts één kavel te koop. 3. Meijn Noordeinde Begin 2014 is de start van de bouw van ruim 100 woningen op de voormalige fabriekslocatie gevierd. De verkoop is zeer voorspoedig verlopen, waardoor in het eerste kwartaal van 2015 veruit de meeste woningen zullen zijn opgeleverd. Conform de contractuele verplichting levert de ontwikkelaar de openbare ruimte ingericht en wel terug aan de gemeente. De rol van de gemeente is het bewaken van de contractuele afspraken. 8

9 Lopende investeringen 9

10 Toelichting Bovenstaand het overzicht met alle lopende of geplande investeringen voor 2014 en volgende jaren, waarvan de investeringskredieten door uw raad zijn vastgesteld. De kapitaallasten van deze investeringskredieten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting

11 4. Programmarapportage Per programma wordt gerapporteerd op de beleidsvoornemens voor 2014 en de financiële budgetten voor De beleidsvoornemens zijn overgenomen uit de SMART doelstellingen van de begroting 2014 en de afdelingsplaten van de organisatie. Hierin zijn opgenomen de doelstellingen met het beoogde resultaat voor Door middel van het stoplichtenmodel wordt de stand van zaken weergegeven. De verklaring van het stoplichtenmodel is als volgt: GROEN: conform planning ORANJE: wijkt af van planning, maar is binnen de kaders bij te sturen ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar of binnen de kaders bij te sturen Per programma wordt in de financiële toelichting een beschrijving gegeven van de te nemen beslispunten. Van deze beslispunten is een samenvattend overzicht gemaakt aan het eind van het programma. Structurele bijstellingen zijn reeds verwerkt in de Kadernota

12 Programma 1 Bestuur Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager P.J. Möhlmann Directie Programmarapportage Onderwerp Beoogd resultaat Verkiezingen 2014 Afscheid oude gemeenteraad Verkiezingen en Installatie nieuwe gemeenteraad Coalitieprogramma Inwerkprogramma gemeenteraad Verkiezingen Europees Parlement Kaderstellende rol voorbereiden specifieke raad formats ter bevordering kwaliteit beleidsstukken toetsen en adviseren over kwaliteit (procesmatige en procedureel) raadsstukken optimaliseren besluitvormingsproces lange termijn agenda Bezuinigingen Volgen en beoordelen van het bezuinigingstraject Instapcampagne OVER gemeenten Ontwikkelen digitalisering raad Planning en control (p&c) Programmabegroting Financieel beleid Accountantscontract Actieve inzet om het samenwerkingsverband OVERgemeenten uit te breiden. Verbeteren gebruik ipads. Nieuwe toepassingen implementeren. Opleveren van de verschillende p&c documenten conform de door de raad vastgestelde p&c planning. De programmabegroting wordt aangepast aan de nieuwe ambities en prestatie indicatoren van de nieuwe raad na de verkiezingen. In overleg met de griffie gaan we een basiscursus financiën voor nieuwe raadsleden organiseren. Het contract met de huidige accountant loopt in 2014 af. Besluitvorming over het nieuwe 12 Gerealiseerd? Toelichting afwijking

13 Onderwerp Kwaliteitszorg Beoogd resultaat contract wordt voorbereid. kwaliteitsbeleidsplan presenteren voor College en gemeenteraad; evalueren en uitbouwen kwaliteitshandvest; oriëntatie strategisch kwaliteitssysteem, training Investors in People; zelfevaluatie waarstaatjegemeenteonderzoek; ondersteuning en advisering van bestuur en werkorganisatie op gebied van kwaliteitszorg; vertrouwensfunctie; week van de kwaliteit organiseren. Doel: versterken interne en externe klantgerichtheid informatieuitwisseling, verhogen kwaliteitsbewustzijn. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Klachten klachtbehandeling. Klachtbehandeling is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente Oostzaan heeft de wettelijke termijn in haar eigen klachtenreglement aangescherpt. Klachtbehandeling vindt plaats op basis van klachtenreglement Oostzaan. Twee maar per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd. Communicatie Uitvoeren activiteiten communicatiebeleidsplan Publiceren algemeen verbindende voorschriften via Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) per 1 januari 2014 (was 1 januari 2013) verplicht. Representatie Het bestuur vertegenwoordigt de gemeente bij diverse evenementen. 13

14 Onderwerp Beoogd resultaat Diverse interbestuurlijke bijeenkomsten(bv. VNG congres) Bijscholingen bestuur Gerealiseerd? Toelichting afwijking Financiële toelichting Verplichting wachtgeld In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Door de verkiezingsuitslag en uit de coalitieonderhandelingen zijn er drie nieuwe wethouders benoemd. Dit betekent dat de oud wethouders een wachtgeld uitkering zullen ontvangen. In de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is bepaald dat met ingang van de dag van aftreden van de wethouders, en voor zover hij nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, recht heeft op een uitkering. De wachtgelduitkeringen van de twee afgetreden wethouders in 2014 bedraagt voor de periode totaal , Beslispunt 1 Treffen van voorziening voor wachtgeldverplichting incidenteel N Loopbaanbegeleiding De oud wethouders hebben een sollicitatieplicht. De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor het aanbieden van loopbaanbegeleiding voor de oud wethouders. De kosten voor loopbaanbegeleiding bedragen naar verwachting voor ,. Beslispunt 2 Kosten loopbaanbegeleiding voor oud wethouders incidenteel N Beslispunten programma 1 Inc./struct. BP Omschrijving Mutatie baten Mutatie lasten Totaal I 1 Wachtgeldverplichting I 2 Loopbaanbegeleiding Totaal Eindtotaal Nadeel:

15 Programma 2 Klantgerichte dienstverlening Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager P.J. Möhlmann Afdelingshoofd Dienstverlening Programmarapportage Onderwerp Ontwikkeling Klant Contact Centrum (KCC) Implementatie Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e overheid (i NUP) / Route naar e Oostzaan (EGEM i) Beoogd resultaat Eind 2013 is aan de hand van een Routekaart KCC het herijkte dienstverleningsconcept vertaald naar concrete activiteiten in Via periodieke rapportages wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang op de diverse dienstverleningsprojecten. Het i NUP beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e overheid, basisregistraties en standaardisatie. In 2014 leveren wij voor het i NUP het volgende op: Gerealiseerd? Toelichting afwijking Het dienstverleningsconcept is niet conform planning in het eerste kwartaal vastgesteld door het college. Er is bestuurlijk namelijk afgestemd de Routekaart KCC aan het nieuwe college voor te leggen en het vervolgens te bespreken in het bestuur van OVER gemeenten en met de gemeenteraad. Modernisering GBA (mgba) en Basisregistratie Personen Digikoppeling In 2014 wordt het in 2013 vastgestelde projectplan voor modernisering van de GBA (mgba) en implementatie van de Basisregistratie Personen (BRP) uitgevoerd om medio 2015 over te kunnen gaan op de BRP. Tevens worden bestaande gemeentelijke applicaties in 2014 technisch aangesloten via de zogenaamde Digikoppeling op basisregistraties als de BRP, NHR (Handelsregister) en de BAG om berichtenuitwisseling tussen de verschillende registraties mogelijk te maken. Het Rijk heeft eind 2013 besloten de modernisering van de GBA / BRP anders vorm te geven en dit in 2017 voor alle gemeenten te laten realiseren. Aansluiting vindt naar verwachting eind 2014 plaats. 15

16 Onderwerp Webrichtlijnen Beoogd resultaat De in 2015 verplicht te hanteren webrichtlijnen worden bij de volledige vernieuwing van onze website in 2014 direct doorgevoerd. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Vernieuwing van de website vindt plaats nadat een definitieve keuze voor een zaaksysteem is gemaakt. Zaakgericht werken Uitbreiding digitale dienstverlening Procesherontwerp BAG audit In 2014 is het nieuwe zaaksysteem aangeschaft en worden stapsgewijs via een prioriteitenlijst gemeentelijke processen ingericht in dit systeem, met als doel dat (aan)vragen van klanten zaakgericht en volledig digitaal afgehandeld kunnen worden. In 2014 breiden wij het aantal digitaal aan te vragen producten uit met minimaal 10 (van circa 50 naar 60) Naast de verdere implementatie van de vijf in 2013 herontworpen processen (bijzondere bijstand, bestuurlijke besluitvorming, reguliere omgevingsvergunningen, subsidies en woningaanpassingen Wmo) worden in 2014 twee processen volledig herontworpen. Bovendien worden op teamniveau via de methodiek van het verbeterbord eenvoudige procesverbeteringen doorgevoerd. Volgens de Wet BAG dient elke gemeente eens per drie jaar een audit uit te laten voeren op de uitvoering van de BAG. Deze audits dienen volgens een De planning van de pilot zaakgericht werken is aangepast. Rond de zomer zijn de eerste processen ingericht in het zaaksysteem, en kunnen deze processen volledig digitaal worden afgehandeld. 16

17 Onderwerp Beoogd resultaat opgesteld auditprotocol te worden uitgevoerd door erkende partijen. Op 12 november 2014 wordt deze audit voor de gemeente Oostzaan uitgevoerd. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Financiële toelichting Investeringen Kosten van automatisering zitten in OVER gemeenten. Bij de overgang naar OVERgemeenten zijn er een aantal door de gemeente gedane investeringen met betrekking tot automatisering niet overgedragen. OVER gemeenten draagt bij in de kapitaallasten. Deze opbrengst was ten onrechte niet geraamd, maar de afgelopen jaren wel gerealiseerd. Dit is het laatste jaar, de investeringen zijn dit jaar volledig afgeschreven. Beslispunt 3 Bijdrage OVER in kapitaallasten Incidenteel V Beslispunten programma 2 Inc./struct. BP Omschrijving Mutatie baten Mutatie lasten Totaal I 3 Bijdrage kapitaallasten Totaal Eindtotaal Voordeel:

18 Programma 3 Wonen Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager J. Klinkhamer Afdelingshoofd Beleid en Regie Programmarapportage Onderwerp Wakerstraat Beoogd resultaat De bouw van de appartementen en woningen, door WOV, zal medio 2014 starten. Na de bouw (medio 2015) maakt de gemeente het gebied woonrijp door de openbare ruimte in te richten en de straten aan te leggen. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Bibliotheek Meyn KBS fase 2 Actualisatie prestatieafspraken met W.O.V. De locatie is aan Eigen Haard verkocht ten behoeve van het bouwen van 14 appartementen voor verhuur aan jongeren. Eigen Haard ontwikkeld contracten die ervoor zorgen dat de huisvesting blijvend voor jongeren beschikbaar blijft. De WOV gaat de toewijzing doen. Het benodigde bestemmingsplan is vastgesteld. In het najaar zal de bouw van start gaan. Op de oude locatie van Meyn aan het Noordeinde is het plan Wonen aan het Twiske ontwikkeld. Er zullen circa 120 woningen komen in diverse categorieën. De meeste woningen en kavels zijn verkocht, tegen het eind van het jaar zijn de verkochte woningen klaar. De bouw is in volle gang. Direct na de zomer maakt de gemeente de openbare ruimte af. Geactualiseerd werkprogramma

19 Programma 4 Veiligheid Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager P.J. Möhlmann Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken Programmarapportage Onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid Rampenbestrijding Brandweer Drank en Horecawet Beoogd resultaat We gaan een Integraal Veiligheidsplan opstellen en de daarin genoemde projecten verdelen en uitwerken in jaarplannen. Doel is het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten. Jaarlijks organiseren we in samenwerking met de Veiligheidsregio oefeningen om iedereen te trainen, zodat men goed is voorbereid als een ramp gebeurt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de draaiboeken voor de rampenbestrijding actueel zijn. De regionalisering van de Brandweer is een feit. De gemeentelijke basis brandweerzorg is ondergebracht bij de Veiligheidsregio. De afspraak is met de Veiligheidsregio gemaakt dat de Oostzaanse vrijwilligers de brandweertaken binnen het grondgebied van Oostzaan blijven verzorgen. Conform de wet geven wij in 2014 uitvoering aan de toezichten handhavingstaken die in de gewijzigde Drank en Horecawet zijn ondergebracht bij de gemeente. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Het IVB zal eind tweede kwartaal worden opgeleverd. De drank en horecaverordening is op 12 mei 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering van de handhavingstaken zal met de Milieudienst worden afgestemd. Financiële toelichting Veiligheidsregio 19

20 Conform de begroting 2014 van de Veiligheidsregio is de bijdrage van Oostzaan hoger dan door de gemeente begroot. Tijdens het opstellen van de begroting 2014 was de hoogte van de bijdrage aan de Veiligheidsregio nog niet bekend. Ten opzichte van het begrote bedrag voor 2014 is de bijdrage aan de veiligheidsregio , hoger. Dit bedrag wordt deels gecompenseerd door een vermindering van de bijdrage aan OVER gemeenten van ,, als gevolg van het vervallen van de personele overhead, en een verdeling van een boekwinst op overgedragen middelen van ,. In de zomerrapportage dient het netto budget te worden aangepast met ,. De bijdrage aan de Veiligheidsregio zal stapsgewijs worden verlaagd door opgelegde taakstellingen en zal in 2017 gelijk zijn aan onze begroting. Beslispunt 4 Veiligheidsregio budget verhogen incidenteel N Beslispunten programma 4 Inc./struct. BP Omschrijving Mutatie baten Mutatie lasten Totaal I 4 Veiligheidsregio Totaal Eindtotaal Nadeel:

21 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager M. Olij Afdelingshoofd Beleid en Regie Programmarapportage Onderwerp Beoogd resultaat Oostzanerveld Het lopende actieprogramma wordt verder uitgewerkt; De gemeente voert periodiek overleg met de gebiedspartijen; We ondersteunen de activiteiten van de (natuur) werkgroep Oostzanerveld en van de Stichting Vrienden van het Oostzanerveld; Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die schadelijk zijn voor het Oostzanerveld worden geweerd. Er worden in overleg met de gebiedspartijen een aantal beheersmaatregelen uitgevoerd om het Veld meer open en beleefbaar te maken. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Het Twiske We voeren regelmatig overleg met het bestuur van het Schap en volgen de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het gebied; 21

22 Onderwerp Beoogd resultaat Het recreatieschap wordt ondersteund bij de herijking van de recreatievisie voor het Twiske. In voorkomende gevallen adviseren we over nieuw beleid of over nieuwe projecten van derden in het Twiske. Gerealiseerd? Toelichting afwijking 22

23 Programma 6 Leefomgeving Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager J. Klinkhamer Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken Programmarapportage Onderwerp Bestemmingsplan Skoon Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Onderhoud openbaar groen Route du soleil Lesprogramma duurzame energie voor basisscholen Beoogd resultaat Het huidige bestemmingsplan Skoon is gericht op nog te ontwikkelen gronden. Nu het grootste gedeelte van Skoon gerealiseerd is, is een ontwikkelingsbestemmingsplan niet meer actueel. Er zal in 2013 en 2014 gewerkt worden aan een actueel bestemmingsplan met een duidelijke visie voor de toekomst van het bedrijventerrein. Per 1 januari 2014 is het nieuwe contract in met Sita in werking getreden. In 2012 is het 5 jarig onderhoudscontract afgesloten met Baanstede. Zij onderhoudt het openbaar groen met uitzondering van de bomen. In 2013 is naar aanleiding van de bomenschouw 50 bomen gekapt. Vanaf 2014 zal het bomenonderhoud periodiek plaatsvinden. Gemeente Oostzaan zet zich in voor duurzame energie. Hiervoor is het project Route du Soleil opgestart. Route du Soleil bevordert de aanschaf van zonnepanelen en stimuleert hiermee het gebruik van zonneenergie. Er komt een lesprogramma over duurzame energie, welke ontwikkeld wordt door de milieudienst. Het gaat om een les die wordt gegeven door een medewerker van de milieudienst of bijvoorbeeld de wethouder. De les is bedoeld voor leerlingen in 23 Gerealiseerd? Toelichting afwijking

24 Onderwerp Beoogd resultaat de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 5/6/7/8). Gerealiseerd? Toelichting afwijking Financiële toelichting De inzameling en hergebruik van verpakkingsmateriaal is een samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. De afspraken over deze samenwerking zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen In deze raamovereenkomst is onder andere afgesproken dat gemeenten jaarlijks subsidie kunnen ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. De bestedingscategorieën zijn onder andere: gedragsbeïnvloeding participatie/beloning slimmere voorzieningen/middelen prikkels ter beïnvloeding slimmer beheer/opleidingen investering in inrichting opdat zwerfafval wordt voorkomen. Voor Oostzaan is jaarlijks van 2013 t/m 2022 ruim , ( 1,19 per inwoner) beschikbaar voor de extra aanpak van zwerfafval. Beslispunt 5 Zwerafval kosten structureel N Zwerfafval subsidie structureel V Begraven Er is een landelijke tendens dat er vaker wordt gekozen voor crematie in plaats van begraven. De huidige geraamde opbrengst is niet langer realistisch. Daarvoor stellen we voor de baten structureel af te ramen met ,. Beslispunt 6 Aframen baten begraven structureel N Beslispunten programma 6 Inc./struct./ Mutatie BP Omschrijving Mutatie baten neutr. lasten Totaal S 5 Zwerfafval S 6 Begraven Totaal Eindtotaal Nadeel:

25 Programma 7 Maatschappelijke participatie Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager M. Olij/ T. Schaafsma Afdelingshoofd Beleid en Regie Pogrammarapportage Onderwerp Subsidies Bibliotheek Dierenwelzijn Brede school Leerlingenvervoer Openbaar onderwijs Beoogd resultaat We verstrekken subsidies op basis van de regelingen. In 2013 is een begin gemaakt met het implementeren van een vereenvoudigd subsidieproces. In 2014 gaat de implementatie verder en start het nieuwe proces. In 2012 heeft de raad een budgettaire keus gemaakt voor de toekomst van het Bibliotheekwerk vanaf In 2014 wordt daar vervolg aan gegeven. We verstrekken subsidies op basis van de bestaande uitvoeringsovereenkomsten. We stellen een uitvoeringsparagraaf op voor de vastgestelde nota dierenwelzijn en voeren een aantal nader te bepalen maatregelen uit. Verder nemen we deel aan het werkatelier voeren we overleg met de stakeholders op dit vakgebied. We bewaken de uitvoering van een brede schoolprogramma via combinatiefuncties door deelname in de stuurgroep brede school. We handelen aanvragen af voor de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015. We monitoren het kostenverloop van het contractvervoer. We houden vinger aan de pols van het schoolbestuur openbaar onderwijs (Stichting 25 Gerealiseerd? Toelichting afwijking

26 Onderwerp Onderwijshuisvesting Leerplicht Sport Regionale Werkgeversdienstverlening Zaanstreek Waterland Baanstede Participatiewet 2015 Beoogd resultaat SPOOR) via de SPOOR raad. We handelen onderhoudsaanvragen en schadegevallen af voor het jaar We volgen de nieuwbouw van de Noorderschool en de besteding van het toegekende krediet. We voeren de leerplichtfuncties uit (via Zaanstad) en doen verslag aan de raad. We volgen de exploitatie van de Sporthal Oostzaan. We brengen de renovatie van de sportvelden van OKV in beeld. In 2013 is er een start gemaakt met een regionale projectgroep met als doel een intensievere samenwerking te zoeken voor plaatsen van potentiële werknemers (uitkeringsklanten van de Wet werk Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening). Deelnemers zijn de ambtenaren van de negen regio gemeenten, UWV en Baanstede. De ambtenaren fungeren een trekkersol omtrent een actielijn. In 2014 worden de voorbereidingen van 2013 geïmplementeerd, zodat de regionale werkgeversdienstverlening Zaanstreek Waterland volledig neergezet wordt. In 2014 zal de herstructurering van Baanstede verder vervolg krijgen. In 2013 zijn er voorbereidingen in gang gezet in verband met de nieuwe Participatiewet. Aangezien deze wet is uitgesteld voor een jaar, wordt er in 2014 opnieuw 26 Gerealiseerd? Toelichting afwijking Als gevolg van het faillissement van de detacheringsorganisatie is een heroverweging van herstructureringsscenario s noodzakelijk.

27 Onderwerp Armoedenota Handhaving Kinderopvang Kinderopvang Taakstelling huisvesting nieuwkomers Beoogd resultaat voorbereidingen getroffen zodat de nieuwe Participatiewet in 2015 geïmplementeerd kan worden. We geven uitvoering aan de aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie van de huidige armoedenota. In het vierde kwartaal zullen we de huidige Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang evalueren. Het beleid is in eerste instantie gebaseerd op het VNG model. Er zijn in de loop van 2012/2013 signalen van de handhavers dat het model aangepast dient te worden om nog beter te kunnen handhaven. Naar aanleiding van verandering in de Wet Kinderopvang is de uivoering bij de belastingdienst gekomen ten aanzien van de vergoeding aan personen die een werktraject volgen. De verordening zal komen te vervallen en de vergoeding van de eigen bijdrage op een andere wijze worden ondergebracht. We zetten ons in om de constante fluctuering van de taakstelling op te vangen. Door in te zetten in de samenwerking tussen de woningcorporatie, stadsregio en de uitvoering willen we de ingezette verbeterslag van 2013 voort zetten. Gerealiseerd? Toelichting afwijking We lopen achter op de taakstelling. We zijn in gesprek met de woningcorporatie om deze achterstand weer in te lopen. Financiële toelichting Educatie en beroepsonderwijs Er zijn geen inkomsten geboekt op dit product. Het deel educatie is aan het Participatiebudget toegevoegd en is geoormerkt. Voor een duidelijk beeld is het voorstel om de inkomsten op dit product wel in de begroting op te nemen. Beslispunt 7 27

28 Rijksvergoeding WEB structureel V Leerlingenvervoer Vanwege een nieuwe goedkopere aanbesteding is het gelukt om de kosten van het aangepast vervoer te verminderen met ,. Beslispunt 8 Leerlingenvervoer structureel V WWB Op basis van de ontvangen beschikking van het Ministerie SZW kunnen de inkomsten van de WWB positief worden bijgeraamd. Omdat hier een relatie bestaat met de uitgaven, wordt deze aanpassing budgettair neutraal in de zomerrapportage verwerkt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden met een bedrag van , aangepast. Beslispunt 9 Budget WWB uitgavenkant incidenteel N Budget WWB inkomstenkant incidenteel V Bijzondere bijstand Het beroep op de bijzondere bijstand is minder dan verwacht. Het bedrag dat voor 2014 is begroot kan naar beneden worden bijgesteld. De verwachting is dat er een onderbenutting van , zal zijn. Tevens is in de aangenomen motie jeugdsport en jeugdcultuurfonds (d.d. 4 november 2013) besloten om structureel de Jeugdfondsen met 4.000, te steunen. Overheveling 2.000, van Bijzondere bijstand naar Sport en 2.000, naar Cultuur Beslispunt 10 Bijzondere bijstand incidenteel V Aframen Bijzondere bijstand structureel V Bijramen Sport structureel N Bijramen Cultuur structureel N Armoedebeleid Voor het Armoedebeleid is er geen enkel bedrag begroot. Echter worden wel kosten gemaakt op dit product. In 2013 is voor 4000, besteed aan Armoedebeleid. Het voorstel is om dit bedrag in de begroting 2014 op te nemen. Beslispunt 11 Armoedebeleid structureel N Scholing en activering 28

29 Ten aanzien van de uitgave voor de re integratie staat een bedrag van , begroot. In 2013 hebben wij voor aan reïntegratie besteed. Er zijn geen signalen ontvangen waarin we kunnen opmaken dat er minder reïntegratiemiddelen ingezet gaan worden in Beslispunt 12 Scholing en activering Incidenteel N Beslispunten programma 7 Inc./struct. BP Omschrijving Mutatie baten Mutatie lasten Totaal S 7 Participatiebudget S 8 Leerlingenvervoer S 9 Budget WWB uitgavenkant S 9 Budget WWB batenkant I 10 Bijzondere bijstand S 10 Aframen Bijzondere bijstand S 10 Bijramen sport S 10 Bijramen cultuur S 11 Armoedebeleid I 12 Scholing en activering Totaal Eindtotaal Voordeel:

30 Programma 8 WMO Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager T. Schaafsma Afdelingshoofd Beleid en Regie Programmarapportage Onderwerp Versterken algemene voorzieningen Kanteling Wmo Decentralisatie AWBZ: kaders, verordening, organiseren aanbod, toegang Uitvoeringsplan Wmo Mantelzorg Beoogd resultaat In samenwerking met gemeenten in Zaanstreek Waterland is in 2013 een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie gericht op het versterken van algemene voorzieningen. De kanteling is een geleidelijk en continu proces waarbij ingezet moet worden op het uitdragen (communicatie) wat inwoners van de gemeente kunnen verwachten als zij zich bij het Wmo loket melden. Maar ook wat wij van mensen verwachten. Hiertoe participeren wij in een regionale en bovenregionale aanpak naast het uitvoeren van het lokale communicatieplan. De acties die worden ondernomen voor de voorbereiding van de decentralisatie van de AWBZ zijn conform projectopdracht. Uitvoeren acties conform uitvoeringsplan Wmo Kantelen om mee te doen Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma mantelzorgbeleid Kantelen naar mantelzorgers. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Vrijwilligersbeleid GGD activiteiten Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma vrijwilligerswerkbeleid Rondom vrijwilligers. De GGD activiteiten zijn preventief van aard en vooral gericht op: Matiging van genotsmiddelen (alcoholgebruik, roken en drugs) Afname van overgewicht 30

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie