Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014"

Transcriptie

1 Aan het werk in Purmerend Beleidsnotitie participatie(budget) april 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst Fasering beleidsopdrachten participatie Purmerends participatiebeleid Visie op participatie Doelstelling en doelen participatie(budget) Werk boven uitkering - Arbeidsparticipatie als hoogste doel Prioriteit ligt bij mensen met een uitkering met arbeidsperspectief Ondersteuning voor mensen op de onderste treden van de ladder Iedereen met WWB/WIJ participeert naar vermogen Sturing op klanten en trajecten Wat doen we anders in ten opzichte van voorgaande jaren? Samenvatting richtinggevende keuzes 12 3 Omvang en indeling van de doelgroep Omvang doelgroep Indeling doelgroep en instrumenten op de participatieladder 13 4 Arbeidsmarktagenda Werkgeversbenadering Aanpassen instrumentarium Beroep op werkgevers Samenwerking rond scholing Regionale samenwerking Budget Inkomsten en uitgaven meerjarig Budget Opvang tekorten en beheersbaarheid uitgaven Bezuinigingen Toekomstige uitdagingen Aanval op de bijstand en de relatie met participatiebeleid Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt 18

3 6.3 Maatschappelijke opgaven Werk en Inkomen in een breder sociaal kader 19 7 Bijlagen Uitvoering Verdeling budget over treden participatieladder Verdeling middelen participatiebudget Participatieladder Lijst afkortingen Reacties Cliëntenraad WWB en Cliëntenraad WMO 27 2

4 Inleiding Purmerend voert al jaren een progressief en voortvarend participatiebeleid. Het beleid is enerzijds gericht op effectiviteit, zodat veel mensen met een WWB/WIJ-uitkering een betaalde baan vinden. Purmerend hoort bij de tien best presterende gemeenten van Nederland op dat gebied. 1 Via het inspelen op kansen op de regionale arbeidsmarkt probeert de gemeente werkzoekenden optimaal te laten profiteren. Anderzijds is het beleid gericht op samenhang tussen re-integratie, inburgering, educatie en breed maatschappelijk participeren. Daarmee beoogt Purmerend om iedereen met een WWB/WIJ-uitkering een passend traject aan te bieden. En breder heeft de gemeente haar participatiebeleid gericht op, vaak kwetsbare, mensen in wijken, zodat ook zij de aansluiting naar reintegratie en activering kunnen maken. Tot 2009 hebben we te maken met een gunstige conjunctuur en ruime budgetten voor participatie. Daarna slaat de recessie toe, met grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. We krijgen te maken met werkloosheid en krimp van vacatures. Het aantal mensen in een WWB/WIJ-uitkering stijgt. Tegelijkertijd worden in de verschillende rijksbegrotingen 2009, 2010 en 2011 bezuinigingen bekend gemaakt. De bezuinigingen op het participatiebudget zijn zo fors dat dit budget voor Purmerend in 2014 meer dan gehalveerd zal zijn. Bezuinigingen landelijk De Rijksbegroting laat een korting zien van 213 miljoen vanaf 2011 en 50 miljoen vanaf 2014 voor het werkdeel van het participatiebudget. Het inburgeringsdeel van het participatiebudget wordt afgebouwd tot 0 in Op het educatiedeel van het participatiebudget wordt een eenmalige korting van 35 miljoen (+/- 25%) toegepast in De 19% BTW-compensatie is niet meer toepasbaar op re-integratietrajecten 2 De maatregelen komen bovenop een miljoenentekort op het budget van het Inkomensdeel-WWB waarmee de bijstandsuitkeringen moeten worden betaald. In 2010 worden gemeenten geacht een tekort van 176,7 miljoen voor hun rekening te nemen en ook voor 2011 wordt een verdere korting op het Inkomensdeel verwacht 3. In de gemeentelijke begroting moeten nu algemene middelen worden ingezet om deze kortingen op te vangen. Daarnaast wordt landelijk 120 miljoen gekort in 2011 op het WSW-budget. Ook andere middelen die gericht zijn op participatie staan onder druk: Zo zullen de middelen voor de "Aanval op de uitval" waarschijnlijk minder worden en direct worden toegewezen aan de scholen. De RMC/Leerplicht zal het met minder geld moeten doen. De gelden voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid zullen na 2011 worden stopgezet. En in de WMO moeten nieuwe bezuinigingen worden opgevangen. Inhoudelijke beleidswijzigingen regeerakkoord Ook inhoudelijk zijn er grote veranderingen op komst die de hele sociale zekerheid op de schop nemen: WWB, Wajong en WSW gaan op in één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en de WSW hervormt. De middelen worden ingezet op een kleine groep die nog aanspraak maakt op Wajong (100% arbeidsongeschikten) en WSW (beschutte werkplek) en op de brede groep (uit de voormalige WWB/WIJ, Wajong en WSW) die, met behulp van loondispensatie, betaald werk gaat doen. De overige middelen voor re-integratie worden alleen nog selectief ingezet voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De Wet Investeren Jongeren (WIJ) wordt aangescherpt. Wie nog recht heeft op studiefinanciering moet dat aanvragen. School gaat voor bijstand. 1 Zie inzicht in WWB-prestaties van onderzoeksbureau APE 2 Wijziging btw-regime: Vanaf 1 januari 2011 is er een wijziging in het btw regime voor beroepsopleidingen. Dit houdt in dat de btw-vrijstelling voor de niet-wettelijke erkende beroepsopleidingen komt te vervallen. Dergelijke instellingen zijn vanaf 1 jan 2011 btw-belast, tenzij de instelling zich laat inschrijven in het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO). 3 persbericht VNG, 21 september2010 3

5 De Wet Inburgering blijft van kracht. De verplichting tot inburgering voor nieuwkomers blijft bestaan, maar inburgeraars moeten hun eigen traject gaan betalen. Daarvoor komt een nieuw sociaal leenstelsel. Er komt een wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen voor bijstand. Meerjarenbeleidsplan Participatie Dit meerjarenbeleidsplan "Aan het werk in Purmerend" geeft de richting aan voor de uitvoering. We moeten de komende jaren meer doen met minder middelen. Het kabinet gaat er van uit dat meer mensen aan het werk gaan, maar heeft voor die opdracht wel 1,5 miljard minder budget over. De effectiviteit van re-integratiemiddelen staat al langer ter discussie. In die zin komen bezuinigingen niet als een verrassing. Wel de omvang er van. Dat maakt pijnlijke keuzes onvermijdelijk! In dit plan wordt scherper gekozen in doelen, doelgroepen en instrumenten. Arbeidsparticipatie als doel komt nadrukkelijker naar voren en de beschikbare middelen zullen vooral hiervoor worden ingezet. Dat betekent dat we aan de onderkant minder kunnen doen. Ook moeten we afscheid nemen van een participatiebeleid dat op brede doelgroepen in de samenleving is gericht. De middelen worden nu vooral voor specifieke doelgroepen ingezet. Wat betreft de instrumenten is gekozen voor afslanking en versterkte samenhang tussen onderdelen. Tenslotte komt er over de volle breedte van participatie meer nadruk te liggen op eigen kracht van uitkeringsgerechtigden en burgers, sturing op effectiviteit en professionaliteit en een grotere rol voor werkgevers en het maatschappelijk middenveld. 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst Hoewel inspanningen van de afgelopen jaren succesvol zijn geweest, maken de bovengenoemde recente ontwikkelingen het noodzakelijk om het huidige participatiebeleid flink op de schop te nemen. Al in 2010 heeft Purmerend keuzes gemaakt om de ontstane tekorten op de begroting aan te pakken. 4 Het ging m.n. om het afbouwen van de looncomponent in de Waterlandbanen en het tijdelijk stopzetten van trajecten voor inburgeraars en niet-uitkeringsgerechtigden. De daling van inkomsten van het participatiebudget loopt door tot in Het gaat hierbij om bezuinigingen van miljoenen. Er moeten dus voor de korte en middellange termijn keuzes gemaakt worden, in de inzet van de middelen om de gemeentelijke uitvoering van de participatievoorzieningen binnen de begroting te kunnen blijven uitvoeren. Dat doen we vanuit overwegingen van kostenbesparing, maar ook vanuit een visie op participatie, de veranderende rol van de overheid en de noodzaak tot prikkeling van het particulier en persoonlijk initiatief. Bezuinigingen zijn onontkoombaar, maar dan pro-actief en sociaal! Tegelijkertijd moeten vanaf 2013 die keuzes passend gemaakt kunnen worden binnen het grotere geheel van de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, met een grotere en diverse doelgroep en een ander budget. Dat vraagt opnieuw om (bijgestelde) keuzes en een nieuwe begroting. In die nieuwe begroting zal bovenop het participatiebudget een bedrag meekomen uit de voormalige begroting voor de WSW en Wajong. 1.1 Fasering beleidsopdrachten participatie We zien drie verschillende beleidsopdrachten participatie op ons afkomen, met een verschillende urgentie, inhoud en tijdshorizon Bezuinigingen op het participatiebudget De participatietrein rijdt. Dagelijks melden zich mensen aan het loket die geholpen moeten worden. Maar de middelen lopen sterk terug. Er kan niet meer hetzelfde worden geboden. Er zijn al bezuinigingen doorgevoerd in 2010, maar er moeten opnieuw flinke bezuinigingen op lopende trajecten worden doorgevoerd. Tegelijkertijd snijdt de gemeente in haar eigen vlees als ze de euro's 4 Zie brief van het College aan de raad van 16 augustus 2010 en 28 oktober

6 die ze uitgeeft aan participatietrajecten niet heel doelmatig inzet. Dat wil zeggen dat de investeringen ook weer terugverdiend kunnen worden als uitkeringsgerechtigden aan het werk komen. Het bespaarde inkomensdeel mag immers het volgende jaar elders worden ingezet. 5 De gemeente is daarmee eerste en direct belanghebbende bij een efficiënte en effectieve uitvoering. In hoofdstuk 2 en 3 vindt u de Purmerendse uitgangspunten voor participatiebeleid vanuit de visie en ambities van College en Raad, in een aangescherpte vorm en uitgewerkt binnen de financiële kaders Het gaat dan om beleid en financiering van de uitvoering voor de jaren 2011 en 2012 (in de overgangsperiode naar de uitvoering van de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt). In de meerjarenbegroting (hoofdstuk 3) worden deze bezuinigingen verder doorgetrokken tot en met Omdat er in die jaren tegenover de geplande uitgaven geen reserves meer staan, zullen nieuwe bezuinigingen moeten worden gevonden, die oplopen tot 1,2 miljoen in Voorstellen voor nieuwe bezuinigingen in 2013 en 2014 kunnen echter pas opgeschreven worden als het beleid voor die jaren (zie beleidsopdracht 2 en 3 hieronder) helder is Een grotere maatschappelijke opgave komt in 2013 naar de gemeente We schuiven op naar een nieuw sociaal zekerheidsstelsel in De nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (samenvoeging WWB, Wajong, WSW), de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen, waarvan nog slechts de schetsen bekend zijn, moet op 1 januari 2013 geïmplementeerd worden! Er komt een grotere, bredere doelgroep af op de gemeente. Het participatiebeleid dat tot nu toe vooral werd ingezet voor de WWB-doelgroep moet nu ook breder worden ingezet voor Wajongers en SW-ers. Herijking van uitgangspunten en participatie-instrumenten is nodig. Maar ook de schaalgrootte (lokaal of regionaal) gaat een belangrijke rol spelen en de samenwerking met partijen (UWV-Werkbedrijf, Baanstede, werkgevers, maatschappelijk middenveld) zal anders worden en intensiever. Ook moet er een nieuwe meerjarenbegroting komen. Maar we weten al dat er voor het nieuwe stelsel minder geld meekomt. Dit beleid moet nog grotendeels worden uitgewerkt in 2011 en 2012 en klaar zijn om geïmplementeerd te worden in In hoofdstuk 6 wordt dit verder uitgewerkt Werkgevers, middenveld en klanten en burgers aan zet Werkgevers en partijen uit het maatschappelijk middenveld zullen meer dan voorheen worden uitgenodigd om een actieve rol te nemen. De gemeente zal zich meer als één van de partijen opstellen. Daar waar werkgevers, middenveld of burgers met oplossingen voor maatschappelijke problemen komen zal de gemeente waar mogelijk faciliteren. Waar die dynamiek niet werkt zal de overheid, als het kan, bijpassen. Dat vraagt om een andere benadering, die vooral gericht is op het bij elkaar brengen van partijen en het realiseren van nieuwe verbindingen. De gemeente zal veel minder de financier van voorzieningen zijn en meer de partij, die samen met andere partijen naar oplossingen zoekt. Het gaat niet om de vraag "hoe houden we alles overeind wat we gewend waren te doen", maar het gaat om de vraag "hoe nodigen we andere partijen uit om samen in de gewenste richting te werken". In de praktijk zijn we die beweging al aan het maken, zoals bij het vraaggericht werken vanuit de werkgever, het verbinden van partijen en de versterking van zelfsturing van klanten. Meer specifiek gaat het daarbij om de volgende terreinen: Rol van de overheid in het veld van arbeids(markt)participatie Voor de bovenkant van de (nieuwe, bredere) doelgroep, de groep met arbeidsperspectief zien we dat nieuwe initiatieven nodig zijn richting werkgevers en een sterke samenwerking met partners in een regionale (onderwijs)arbeidsmarktaanpak. Vanuit de meer faciliterende rol van de gemeente is een breed werkgevers- en vacaturenetwerk onontbeerlijk. Hoewel de gemeente ook nu al samengewerkt in de regio met UWV-Werkbedrijf, ROC's, werkgevers(organisaties), Sociale Werkvoorziening (Baanstede) is het de moeite waard om te onderzoeken of een fundamentelere aanpak mogelijk is. Werkgevers moeten sterker worden betrokken bij het verminderen van de werkloosheid van 5 Financiële prikkel in het WWB-Werk-deel 5

7 kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en het verbeteren van scholing en competenties. Uitgangspunt is een vraaggerichte benadering, zeker, maar niet alleen gericht op de korte termijn (de vervulling van de eigen vacature), maar zeker ook op de langere termijn door o.a. te investeren in scholing en stages. Daarbij spelen arbeidsmarktontwikkelingen, het passend maken van leerlijnen op de vraag van werkgevers en het verbeteren van de match via werkgeversnetwerken een belangrijke rol. Rol van de overheid in het veld van participatie en het maatschappelijke middenveld Voor de onderkant van de doelgroep zal arbeidsinpassing vaak geen optie zijn. Zij zijn aangewezen op maatschappelijke participatie. Hier kan de beweging naar de WMO en het maatschappelijk middenveld in veel sterkere mate dan tot nu toe het geval was worden gemaakt. Er is een vacaturebank voor vrijwilligers en een project Meedoen Werkt, maar deze zijn nog onvoldoende gericht op deze grote opdracht. Er lopen initiatieven om verbindingen tussen werksoorten en organisaties te maken. En er zijn juist ook op dit gebied veel kansen en verbindingen mogelijk met de initiatieven en de participatieopdracht vanuit de WMO, de overgang van de dagbesteding van AWBZ naar de WMO per 2014, het zoeken naar combinaties op het terrein van onderwijs en maatschappelijke stages. De afdeling MO van de gemeente start, begin 2011, een traject met alle gesubsidieerde instellingen in de stad om een nieuwe aanpak "Bezuinigen met beleid" op te zetten, die in 2013 zijn beslag moet krijgen. Het ligt voor de hand om voor de klanten van Werk en Inkomen, die zijn aangewezen op maatschappelijke participatie hierop aansluiting te zoeken. Versterken van de rol van klanten en burgers Hoewel er al verschillende bewegingen worden gemaakt om klanten een grotere verantwoordelijkheid te geven kan ook hier winst worden geboekt wanneer de klant en de burger meer in een groter geheel van maatschappelijke opgaven en mogelijke oplossingen kan worden betrokken. De speeltuin moet sluiten bij gebrek aan vrijwilligers, terwijl in dezelfde straat tien werkzoekende mensen met een uitkering wonen. Wie signaleert de vraag? Wie heeft er een oplossing? Momenteel worden mensen met een bijstandsuitkering meer in hun kracht gezet doordat een andere vorm van sturing is geïntroduceerd. Casemanagers Werk coachen en begeleiden klanten op zelfsturing. Daarnaast worden zelfsturende en activerende methodieken toegepast in projecten (o.a. Meedoen Werkt) en wordt het Persoonlijk Re-integratie Budget (PRB) geïntroduceerd. Op bovengenoemde gebieden heeft de gemeente dus al stappen gezet, waarvan sommige uitwerkingen zijn terug te vinden in de hierna volgende hoofdstukken 2 en 4. Maar er is een meer fundamentele aanpak nodig (zie hoofdstuk 6). Het tijdspad voor een dergelijke aanpak moet echter door de urgentie van beleidsopgave 1 en 2 wat naar achteren in de tijd worden geschoven. Wel zullen in 2011 de mogelijkheden en de wenselijkheid daartoe verder worden verkend. 2 Purmerends participatiebeleid Visie op participatie De kracht en kwaliteit van de samenleving worden bepaald door onderlinge betrokkenheid. Betrokkenheid begint met meedoen. In een betaalde baan, in het vrijwilligerswerk, in het inburgeren in de samenleving, in scholing en vakmanschap. Sociaal is het niet aanvaardbaar dat mensen buiten de samenleving staan, economisch is het niet verantwoord. 6 In mei 2010 zijn de kaders voor participatie vastgesteld, op basis van inspanningen van een werkgroep uit de raad. 7 Deze kaders vormen nog steeds het uitgangspunt voor participatiebeleid. Maar bezuinigingen en nieuwe ontwikkelingen nopen tot aanscherping. Daarin is aandacht voor arbeidsparticipatie en voor de sociaal zwakkeren, maar we ontkomen er niet aan dat het bereik van participatieondersteuning in de komende jaren minder zal worden. 6 Uit: Beleidsnota Participatie in het kader van de Wet Participatiebudget, geaccordeerd door de raad mei Zie hiervoor: Richtinggevende keuzes voor kaderstelling participatie(budget) 28 april

8 Bezuinigingen en het opnieuw vormgeven van een nieuwe structuur in een deel van de sociale zekerheid (de regeling voor de onderkant) willen we combineren met ambitie. De ambitie dat Purmerenders verder komen in deze samenleving en kansen op werk, scholing en participatie volledig benutten. We willen dat werk-, scholings- en participatie-initiatieven en interventies voor en door mensen effectief zijn, dat ze werken! 2.2 Doelstelling en doelen participatie(budget) Doelstelling van beleid is dat zoveel mogelijk Purmerenders meedoen aan de samenleving, bij voorkeur door te werken. De doelen van het Participatiebeleid in Purmerend zijn: 1. Meer uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden aan het werk; 2. Meer mensen, vooral ook jongeren, met een startkwalificatie 8 ; 3. Meer mensen die maatschappelijk actief zijn en zich inzetten voor Purmerend; 4. Meer mensen die de Nederlandse taal voldoende beheersen, zelfredzaam en ingeburgerd zijn; 5. Minder mensen stromen in de bijstand in. 2.3 Werk boven uitkering - Arbeidsparticipatie als hoogste doel Centraal uitgangspunt is werk boven uitkering en arbeidsparticipatie als hoogste doel. Via reintegratie, maar ook via preventie van werkloosheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Participatiebudgetmiddelen worden gebruikt om mensen naar een betaalde baan te begeleiden, zodat ze weer in een eigen inkomen kunnen voorzien en geen beroep meer hoeven te doen op een uitkering. Re-integreren moet zo vroeg mogelijk en op maat. De kortste weg naar werk staat voorop, maar de investering is wel gericht op een duurzame plaatsing. Waar niet direct werk voorhanden is wordt ingezet op (om)scholing, tijdelijk werk, leerwerkbaan, stage of vrijwilligerswerk. Met name voor jongeren is het doel niet alleen gelegen in werk, maar ook in het behalen van een startkwalificatie. 9 Voor jongeren die zich aanmelden voor een WIJ-voorziening geldt dan ook dat er intensief wordt ingezet op het voorliggende traject: het behalen van een startkwalificatie, alvorens de weg naar werk wordt ingeslagen. Uit onderzoek is gebleken dat loonkostensubsidie een van de meest effectieve instrumenten is 10. Purmerend bouwt echter haar eigen vorm van gesubsidieerde banen in de Waterland(talent)baan 11 af, omdat het instrument te weinig flexibel en in de praktijk te duur is. En hoewel het instrument in het verleden effectief is geweest, is de laatste tijd het rendement onvoldoende gebleken. Er is wel behoefte aan een flexibele variant waar een grote prikkel om uit te stromen van uit gaat. De flexibel inzetbare loonkostensubsidie wordt in 2011 verder uitgewerkt en ingezet bij verschillende werkgevers. De Waterland(talent)baan blijft wel bestaan, omdat het een prima manier is om werkervaring op te doen. Vaak zal dat zijn in de vorm van een participatiebaan, waarin gewerkt wordt met behoud van uitkering voor 1/2 jaar met eventueel een verlenging tot maximaal 1 jaar. Als mensen vanuit de Waterland(talent)baan gedetacheerd zijn bij een werkgever kan het laatste stapje om regulier te werken bestaan uit een loonkostensubsidie. Loonkostensubsidie blijft een duur instrument en zal zeer selectief moeten worden ingezet. Het is wel een goed middel om kosten uit het I-deel te besparen. 8 Zie Programma Educatie (P9) in de Programma Begroting blz. 99 effectindicatoren: "aantal herplaatste Vroegtijdig Schoolverlaters naar opleiding en werk" 9 Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau Zie het rapport Loonkostensubsidie & Werken met behoud van Uitkering - Research voor beleid 16 mei De Waterlandbaan is er voor mensen boven de 27 jaar; de Waterlandtalentbaan is er voor jongeren tussen 16 en 27 jaar. 7

9 Werken met loondispensatie is een tweede vorm, waarin Purmerend met een nieuw instrument aan de weg timmert. 12 Vooruitlopend op de nieuwe regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt waarin loondispensatie voor de hele doelgroep beschikbaar komt, wordt in 2011 een pilot loondispensatie opgezet en uitgevoerd. Pre-WSW-ers 13 en mensen uit de WWB met een beperking die de toegangstoets hebben doorstaan kunnen meedoen. Het gaat om een plaatsing bij een werkgever, waarbij de werknemer een deel van het salaris krijgt van de werkgever (op basis van loonwaarde) en een deel loondispensatie krijgt (betaald uit de uitkeringsgelden). De aanvullende uitkering wordt zo berekend dat deze afneemt als het loon (de loonwaarde) stijgt, tot een maximum van 100% van het wettelijk minimumloon. Uitgangspunt bij de beloning van de werknemer is dat werken moet lonen. Het inkomen is altijd hoger dan het uitkeringsniveau en neemt toe als de arbeidsproductiviteit stijgt. Ook werken met loondispensatie is een goed middel om kosten uit het I-deel te besparen. Aan zowel de loonkostensubsidie als de loondispensatie moeten bepaalde voorwaarden worden gesteld rond maatschappelijk betrokken ondernemen. Nog te vaak vertonen werkgevers strategisch gedrag door de werknemers te ontslaan zodra de subsidie ophoudt (loonkostensubsidie) of door werknemers langer dan strikt nodig met behulp van subsidie in dienst te houden (loondispensatie).. Om tot werkelijke arbeidsparticipatie te komen is van werkgevers iets anders nodig, namelijk dat ze langdurig werklozen, ook uit het oogpunt van hun maatschappelijke betrokkenheid, gaan zien en benutten als volwaardige krachten voor hun onderneming. Door het samenwerken met lokale en regionale netwerken van werkgevers is het mogelijk deze laatste stap te maken. Bureau Werk is het gemeentelijk bemiddelingsbureau, dat goede resultaten bereikt met het bemiddelen en plaatsen van mensen bij werkgevers. Daarnaast zijn voor nieuwe contracten afgesloten met re-integratiebedrijven. De nieuwe inkoop bestaat uit losse modules die voornamelijk gericht zijn op het vergroten van competenties. In deze contracten is rekening gehouden met variabele volumes. Ook willen we gaan starten met een pilot Persoonsgebonden Re-integratie Budget (PRB) waarin de klant een grotere verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld voor zijn eigen traject. Purmerend vind het belangrijk om zo veel mogelijk het zelfsturend vermogen van klanten te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat trajecten meer op maat en succesvoller zijn, als de klant op deze wijze zelf actief verantwoordelijkheid neemt voor de keuze van zijn traject. De kosten van PGB-trajecten zijn vergelijkbaar met die van collectief ingekochte trajecten. Daarmee zet Purmerend in op een compact voorzieningenniveau gebaseerd op enerzijds het kunnen opdoen van werkervaring (werken met loonkostensubsidie of loondispensatie, werkervaringsplaats, stagemogelijkheid of vrijwilligersplaats); anderzijds moeten competenties kunnen worden verbeterd via flexibel en gericht in te zetten opleidings- en trainingsfaciliteiten. Als we alleen naar de re-integratiegelden kijken wordt ongeveer 70% van de middelen ingezet op arbeidsparticipatie-instrumenten voor mensen op trede 4 en 5. Van het totale participatiebudget wordt meer dan de helft, namelijk %, van de middelen ingezet op arbeidsparticipatie, d.w.z. instrumenten op trede 4 en 5 van de participatieladder Prioriteit ligt bij mensen met een uitkering met arbeidsperspectief Vanuit de beperkter wordende middelen en de keuze voor arbeidsparticipatie als hoogste doel is het gerechtvaardigd om vooral te investeren in mensen in de WWB/WIJ die kans maken op een betaalde baan. De groep die door conjuncturele ontwikkelingen werkloos is geworden en over goede (start)kwalificaties beschikt en voor hun leeftijd passende werkervaring wordt niet actief ondersteund. 12 Purmerend is een van de 32 gemeenten in Nederland die de pilot loondispensatie uitvoert. De pilot duurt 2 jaar ( ). 13 WSW-geïndiceerden op de wachtlijst van de SW-organisatie Baanstede 14 Het participatiebudget is opgebouwd uit een werk-deel/re-integratiegelden, een inburgerings- en volwasseneneducatiedeel. In 2011 wordt 70% van het W-deel/re-integratiegelden uitgegeven aan arbeidsparticipatie-instrumenten op trede 4 en 5. Voor het totale participatiebudget is dat 55% in 2011 en 59% in Zie ook bijlage

10 Zij zijn zelfraadzaam en van hen wordt verwacht dat ze in staat zijn om op eigenkracht werk te vinden. De prioriteit ligt dus bij de groep met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt, die ondersteuning nodig hebben. De omvang van het budget laat het niet meer toe om alle klanten een traject aan te bieden. Dat betekent ook dat Purmerend het zeer succesvolle project Meedoen Werkt, waarbij niet-uitkeringsgerechtigden vraaggericht worden geactiveerd en bemiddeld naar werk, gaat ombouwen en geschikt gaat maken voor mensen met een bijstandsuitkering. Mensen aan het werk helpen vanuit de uitkeringssituatie, of op het moment dat ze een uitkering komen aanvragen is nog altijd de beste bezuiniging. Op die manier kunnen immers de uitgaven op het Inkomensdeel- WWB in de hand worden gehouden. Dat betekent dat wordt ingezet op WWB- en WIJ-klanten met een arbeidsperspectief op trede 2, 3, 4 en 5 van de participatieladder. Passende ondersteuning op maat, zoals loonkostensubsidie, loondispensatie, bemiddeling, activering en scholing kunnen worden ingezet. Van iedere klant wordt inzet, motivatie en medewerking verwacht volgens het principe voor wat hoort wat. Bij niet voldoende presteren wordt de klant daarop aangesproken en kunnen waarschuwing en een eventuele sanctie bij wanprestatie volgen. De casemanager beoordeelt vanuit het kostenperspectief en de effectiviteit de succesvolheid van het traject en grijpt in als dat nodig is. Niet-uitkeringsgerechtigden zullen niet meer actief door de gemeente worden benaderd. De middelen daartoe ontbreken. De praktijk wijst uit dat enkele mensen uit deze groep zich jaarlijks wel actief melden bij de gemeente. De gemeente zal in die gevallen nog advies geven. 2.5 Ondersteuning voor mensen op de onderste treden van de ladder Ongeveer de helft van de mensen in de bijstand heeft op meerdere gebieden ernstige problemen, zoals met huisvesting, lichamelijke en psychische gezondheid en schulden. 15 De hulp aan deze mensen is intensief werk en de effecten laten zich heel moeilijk meten. Purmerend wil het maximaal mogelijke doen om deze mensen te ondersteunen, maar wil ook reëel zijn in wat mogelijk en nog betaalbaar is. Vanuit het participatiebudget worden vanaf 2011 middelen ingezet voor een zorgmakelaar. Deze (her)kent de problematiek, bemiddelt de klant naar het bestaande aanbod in de zorg en houdt contact met de casemanager van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente. Het accent voor mensen die zorg nodig hebben komt dus te liggen op het zo snel mogelijk bemiddelen naar het bestaande zorgaanbod. Er wordt geen specifiek zorgaanbod gericht op activering meer ingekocht vanuit het participatiebudget. Een gevolg van deze keuze is dat het aanbod voor dagbesteding via Actief Talent voor enkele tientallen verslaafden vanaf 2011 verschraalt. 16 Omdat het hier om een kwetsbare groep gaat moet, via monitoring, in 2011 bekeken worden of deze verschraling tot ongewenste effecten leidt, of dat met behulp van het huidige AWBZ-aanbod wel voldoende in het kader van activering bereikt kan worden. Een andere optie is om op termijn vanuit de bestaande budgetten de SW-organisatie Baanstede een rol te geven in dagbesteding voor verslaafden. Voorgesteld wordt om in 2011 hiernaar een onderzoek te doen en een beleidsadvies aan te bieden aan de raad. Voor de uitkeringsgerechtigden op trede 1 t/m 3 van de participatieladder wordt het project Meedoen Werkt met haar succesvolle vraaggerichte aanpak omgebouwd naar een project maatschappelijke participatie. Centraal staan het versterken van het zelfoplossend vermogen, het inzetten van een voor en door methodiek en het zoeken van verbinding met de wijkaanpak. Ook wil het project verbindingen leggen met de WMO. Uitkeringsgerechtigden kunnen als vrijwilliger en in het kader van de te verlangen wettelijke "tegenprestatie" maatschappelijke diensten leveren aan WMO-instellingen of welzijnswerk (voorbeelden klussendienst woningaanpassingen, deelwerkzaamheden huishoudelijke hulp, vrijwilliger in de speeltuin, etc.) Ambassadeurs uit de doelgroep helpen anderen op weg naar maatschappelijke participatie. Het is een voor en door-methodiek die steunt op eigen kracht gericht op een persoonlijk en een maatschappelijke perspectief. Het persoonlijk perspectief kan zijn om onder de mensen te komen of 15 Info vanuit de Inspectie Werk en Inkomen oktober De AWBZ-financiering maakt een dagbestedingsaanbod van maximaal 3 dagdelen mogelijk; voorheen, met de financiering vanuit het participatiebudget waren 5 à 6 dagdelen dagbesteding mogelijk. Zie ook de lijst bezuinigingen in hoofdstuk 3 onder 3.4 9

11 om een bepaalde vaardigheid te leren. Het maatschappelijk perspectief is om samen te werken aan het oplossen van een bepaalde vraag, bijvoorbeeld door mensen in wijken te bezoeken en informatie te geven over minimabeleid of om ze te activeren voor taallessen. Het nieuwe project krijgt de opdracht mee om samen te werken met het maatschappelijk middenveld en wordt ergens in een wijk gesitueerd. Het project moet ook een verbindende schakel zijn tussen mensen in wijken en stedelijk georganiseerde voorzieningen. Daarnaast wordt het project t Is netwerken waarbij mensen met bijstand vrijwilligerswerk doen voortgezet. De projecten zijn bedoeld voor mensen op de trede 1 t/m 3. Vanuit hier kan ook de aansluiting worden gemaakt met arbeidsmarkttoeleiding (trede 4 en 5). Tenslotte ondersteunt de gemeente mensen met een taalachterstand (inburgeraars en laaggeletterden) en mensen die via het tweede kans onderwijs een diploma op startkwalificatieniveau willen halen met een aanbod. Voor het inburgeringsaanbod is vanaf 2014 geen financiering meer. Voor de jaren heeft Purmerend nieuw aanbod ingekocht, waarbij rekening is gehouden met een afbouw in 3 jaar. Vanaf 2013/ moeten inburgeraars hun eigen traject betalen, eventueel via een sociaal leenstelsel. De verplichting uit de Wet Inburgering voor nieuwkomers blijft bestaan. Ook blijft Purmerend inzetten op de kwaliteit van de inburgeringstrajecten, waarbij meer dan 80% van de trajecten duaal 18 worden vormgegeven. Purmerend gaat aansluiten bij de landelijke richtlijnen voor inburgering. Daarbij is de verwachting dat het bovengenoemd systeem waarschijnlijk wel gaat werken voor verplichte inburgeraars, maar of je op die manier ook vrijwillige inburgeraars over de streep kunt trekken om deel te nemen aan relatief dure inburgeringstrajecten is de vraag. Toch zijn zij vaak gebaat bij een beter taalniveau en nemen daarmee de participatiemogelijkheden toe. In de toekomst zal taalondersteuning en -ontwikkeling meer kunnen plaatsvinden in de wijk, bijvoorbeeld in wijkcentra, scholen, moskee/kerken, etc. Daarbij kunnen we voortbouwen op de al bestaande taalondersteuning voor vrijwillige inburgeraars in de wijken % van de totale middelen uit het participatiebudget wordt ingezet op ondersteuning en maatschappelijke participatie, dwz. instrumenten op trede 1 t/m 3 van de participatieladder. Als we de middelen voor inburgering en volwasseneneducatie niet meerekenen dan wordt toch nog ruim 30% van de re-integratiegelden hierop ingezet Iedereen met WWB/WIJ participeert naar vermogen Niet iedere klant met een WWB/WIJ-uitkering kan aanspraak maken op ondersteuning naar arbeidsinschakeling. Toch mag van ieder klant een tegenprestatie worden verwacht om te participeren naar vermogen. Het kabinet heeft een aanscherping van dit principe aangekondigd. Participeren naar vermogen kan betekenen dat je werkt met een loonkostensubsidie of loondispensatie, een stage of opleiding volgt met behoud van uitkering, of in het buurthuis helpt met behoud van uitkering. De tegenprestatie kan ook voor de zelfredzame werkzoekende betekenen dat hij zichzelf "arbeidsfit" houdt door zich als vrijwilliger ergens verdienstelijk te maken als er op dat moment even geen baan voor hem is. Voorkomen moet worden dat de klant de "tegenprestatie" automatisch van de kant van de afdeling Werk en Inkomen verwacht in de vorm van een betaald traject! Een tegenprestatie kan door de gemeente gefaciliteerd worden in de vorm van aandacht en begeleiding, via maatwerk gericht op het doel van de klant of in de vorm van een betaald traject, maar het laatste zal minder vaak voorkomen dan tot nu toe het geval was. Purmerend wil maximaal inzetten op zelfwerkzaamheid, het aanboren van eigen kracht en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van arbeid en participatie. Daarvoor heeft ze de werkgevers en het maatschappelijk middenveld nodig. 17 De precieze invoering van een nieuw system is nog niet bekend 18 Een duaal inburgeringstraject bestaat uit een taalcomponent en een participatiecomponent (betaald werk, vrijwilligerswerk, beroepsopleiding, etc.) 19 In 2011 wordt 45% van de middelen begroot voor activiteiten op trede 1 t/m 3 van de participatieladder; in 2014 is dat 41%. Als we alleen naar het W-deel/re-integratiegelden kijken wordt nog ruim 30% uitgegeven aan trede 1 t/m 3. Zie ook bijlage 7.2 verdeling participatiegelden en re-integratiegelden over de treden van de participatieladder. 10

12 2.7 Sturing op klanten en trajecten Casemanagers werk van de afdeling Werk en Inkomen zijn onlangs getraind om klanten door middel van zelfsturing te coachen en te begeleiden. Klanten moeten, waar mogelijk, in hun eigen kracht worden gezet en de weg naar de arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie via eigen initiatief zien te vinden. Een dergelijke stimulerende benadering moet het zelfoplossend vermogen van klanten vergroten. Ook is er dit jaar ruimte voor het experimenteren met een Persoonlijk Reintegratie Budget (PRB), waardoor de klant een sterker stempel kan drukken op de keuze voor een traject. Via het project Meedoen Werkt worden uitkeringsgerechtigden en burgers in hun kracht gezet door ze als ambassadeur voor de eigen doelgroep in te zetten. En worden deelnemers aan het project uitgedaagd om maatschappelijk actief te zijn. Na jaren werk te hebben gemaakt van het credo "iedereen doet mee" nemen we nemen afscheid van het uitgangspunt "iedereen op traject", zeker als daarmee wordt bedoeld "iedereen op een betaald traject". De financiële werkelijkheid maakt het noodzakelijk dat er uitermate scherp moet worden afgewogen óf en zo ja, welk betaald traject een zinvolle investering is! Dat betekent dat we 3 soorten klanten zullen krijgen: - Spoor A: Klanten met arbeidsmarktperspectief op trede 4/5 (of eventueel een lagere trede) 20 met een betaald traject. - Spoor B: Klanten die zorg en ondersteuning nodig hebben op trede 1 t/m 3 met een betaald traject. - Spoor C: Klanten verspreid over trede 1 t/m 6 zonder betaald traject, w.o. klanten zonder arbeidsplicht, maar ook klanten waarvoor een investering op dat moment niet zinvol lijkt, waarvoor andere alternatieven mogelijk zijn, of klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt die prima zelfstandig hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden. Uitzondering in al deze categorieën vormen de niet-willers. Hiervoor is scherpe handhaving van de arbeidsplicht noodzakelijk! Voor alle klanten geldt wel onverminderd dat een tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering wordt verwacht. Casemanagers Werk dagen hun klanten uit om die tegenprestatie te leveren, ook al staat daar geen betaald traject tegenover. Voor het inzetten van betaalde trajecten wordt een afwegingskader aangehouden: 1. Een traject moet zinvol zijn en gericht zijn op het groeipotentieel/momentum en de motivatie van de klant. 2. Dit moet worden afgezet tegenover de haalbaarheid van het resultaat; alleen wanneer er duidelijkheid is over het einddoel en er perspectief is kunnen betaalde trajecten worden ingezet. Perspectief trede 4/5: perspectief op betaald werk Perspectief trede 1 t/m 3 is: perspectief op volledige zelfredzaamheid 3. Als er geen resultaat is (groei of bereiken hogere trede participatieladder) wordt geen nieuw traject aangeboden. 4. De zinvolheid van een betaald traject moet altijd worden afgezet tegenover een gratis of goedkoper alternatief (ook vrijwilligerswerk is een prima alternatief). 5. Waar mogelijk en zinvol wordt de kortste weg naar werk gevolgd. 6. De looptijd en het aantal re-integratietrajecten voor mensen op trede 4 en 5 wordt gelimiteerd: de looptijd is niet langer dan maximaal 2 jaar; per persoon kunnen maximaal 2 of 3 (betaalde) trajecten/reintegratiemodules beschikbaar worden gesteld. 7. De looptijd van trajecten voor mensen op trede 1 t/m 3 is ook maximaal 2 jaar waarbij alleen een vervolg kan worden aangeboden als mensen trede 4 hebben bereikt. 8. Wil een klant meer dan bovenstaande maxima, dan zal hij daarvoor zelf moeten betalen. Casemanagers Werk worden uitgedaagd om scherper te sturen op doelen, prikkels en effecten. Daarnaast zal er van alle instrumenten en trajecten een effectiviteitsbeoordeling worden gemaakt. 20 De plaatsing op de treden van de participatieladder is afhankelijk van de mate waarin een klant participeert in de samenleving. Het begrip geeft niet per definitie de afstand tot de arbeidsmarkt weer. Zo kan een klant een korte afstand hebben tot de arbeidsmarkt en toch op trede 2 gescoord worden, omdat er bijvoorbeeld weinig sociale contacten zijn en/of een taalprobleem. 11

13 2.8 Wat doen we anders in ten opzichte van voorgaande jaren? Beleid Beleid Focus in doelstellingen Maximaal participeren, iedereen die iets kan op traject: "Iedereen doet mee" Maximale uitstroom naar betaald werk voor klanten met perspectief op betaald werk, gerichte ondersteuning bij nietzelfredzamen Focus in doelgroepen Investeren in iedereen Scherpe prioriteiten bij mensen met een uitkering Uitgaven/ in in 2011 Geplande uitgaven Voorzieningenniveau in 2010 Breed voorzieningenniveau met een waaier van meer dan 30 instrumenten en trajecten gericht op specifieke doelgroepen en vormen van ondersteuning in 2014 Compact voorzieningenniveau met versterkte samenhang: - Bureau Werk (bemiddelt naar stages/ werkervaring/banen) - Baanstede (werkervaringsplekken/ banen met loondispensatie) - Vacaturebank VWC (vrijwilligerswerk) - Re-integratiemodules via reintegratiebedrijven - Activering via project Meedoen Werkt Instrumenten Afgebouwd: - Waterlandbaan met verloning - Meedoen Werkt voor Niet- Uitkeringsgerechtigden (NUG) Nieuw: - Loondispensatie - Flexibele loonkosten subsidie - Participatiebaan (werken met behoud van uitkering tot max. 1 jaar) - Persoonlijk Re-integratie Budget Inburgering Vraag maatgevend Beschikbare rijksmiddelen maatgevend Rol van de klant Passief: De casemanager neemt de klant bij de hand Actief: Inzet op eigen kracht, de casemanager wijst zo nodig de weg Competenties casemanager Gericht op trajectmanagement Gericht op "zelfsturing van de klant" en effectiviteitsbeoordeling Dienstverlening Regelgericht naast klantgericht Klantgericht: individueel maatwerk waar nodig Samenwerking met werkgevers Gericht op plaatsing op een vacature vanuit diverse "aanbieders" Gericht op één-werkgeversbenadering en partnerschap: samen met werkgevers kansen pakken en afspraken maken Samenwerking Gericht op m.n. contractpartners Gericht op werkgevers, welzijnsinstellingen, onderwijs Effectiviteit Gericht op specifieke projecten Gericht op het totale instrumentarium 2.9 Samenvatting richtinggevende keuzes I. Arbeidsparticipatie als hoogste doel II. Prioriteit bij de doelgroep van mensen met een bijstandsuitkering (WWB en WIJ) III. Prioriteit binnen die doelgroep voor mensen met een arbeidsperspectief (veelal mensen op trede 4/5 van de participatieladder) IV. Ondersteuning voor mensen binnen de doelgroep op trede 1 t/m 3 die perspectief hebben op (een betere) maatschappelijke participatie (hogere trede) en ondersteuning voor kwetsbare mensen die een zorgaanbod van zorgaanbieders nodig hebben Als de raad akkoord gaat met deze richtinggevende keuzes, dan worden deze vertaald naar aantallen trajecten en beoogde resultaten in de Programmabegroting Voor indicatieve aantallen re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie wordt verwezen naar de bijlage 7.1 uitvoering

14 3 Omvang en indeling van de doelgroep 3.1 Omvang doelgroep De omvang van de WWB/WIJ-doelgroep stijgt in Samen met de inburgeringsplichtigen en de educatiebehoeftigen komt de totale doelgroep op ongeveer 1600 personen. De hele doelgroep van het participatiebudget is groter. Deze is onder te verdelen in verschillende categorieën, waarbij personen in een of in meerdere categorieën mee kunnen tellen. Van sommige groepen hebben we bij de gemeente actuele gegevens 21. Voor anderen zijn we aangewezen op CBS-cijfers van twee jaar oud. De cijfers geven wel een redelijk betrouwbare indicatie. WWB/WIJ <65 jaar (excl. IOAW, IOAZ en Bbz) wv. ongeveer 60 jongeren in de WIJ WSW WAJONG Inburgeringsplichtigen nieuwe instroom p/jaar (schatting) 100 Educatiebehoeftigen WAO / WIA WW Vrijwillige inburgeraars / Inburgeringsbehoeftigen 25 (schatting) VSV-ers en jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie Laagopgeleiden Niet-werkende werkzoekenden/niet-uitkeringsgerechtigden Laaggeletterden (schatting) In 2010 werden feitelijk ongeveer zo'n kleine 1800 mensen bereikt met een aanbod. Op basis van bovenstaande gegevens is het aannemelijk dat van de inwoners van Purmerend minimaal tussen de en mensen behoren tot de doelgroep van het participatiebudget. Vanaf 2013 gaan we, naast de WWB-doelgroep, te maken krijgen met de nieuwe instroom WSW en naar verwachting zo'n 70% van de bestaande Wajongers plus de nieuwe instroom Wajong. Als we de 1800 mensen uit 2010 met deze twee groepen uitbreiden komen we op een totaal van zo'n 2600 mensen die een beroep gaan doen op participatieactiviteiten. 3.2 Indeling doelgroep en instrumenten op de participatieladder In 2010 is er geëxperimenteerd met het indelen van de doelgroep op de participatieladder. De participatieladder meet de mate van participatie per klant. Investeringen door middel van bijvoorbeeld een re-integratie- of scholingstraject kan leiden tot een hogere plaatsing op de ladder. Op die manier kan het resultaat van interventies worden gemeten. Ook kan inzichtelijk worden gemaakt hoeveel klanten zich bevinden op de onderste, dan wel de bovenste treden van de ladder, waardoor het bestand inzichtelijker wordt. In 2011 zal het hele WWB/WIJ-bestand op de treden van de participatieladder worden ingedeeld. Ook de instrumenten zijn ingedeeld op de ladder in de zogenaamde "participatiewijzer". Op termijn willen we deze uitbreiden met de activiteiten van het gesubsidieerd werk (o.a. welzijn en zorg). 21 Zie: Purmerend in cijfers Opgave Werk en Welzijn per Opgave Baanstede per 31 oktober In 2010 hebben 528 Purmerenders deelgenomen aan 1173 trajecten volwasseneneducatie. De potentiële doelgroep is veel groter. 25 Jaarlijks doen zo'n 50 vrijwillige inburgeraars mee aan een inburgeringstraject 13

15 4 Arbeidsmarktagenda 4.1 Werkgeversbenadering Ontwikkelen en uitvoeren van één werkgeversbenadering, waarin de gemeente Purmerend, UWV- Werkbedrijf en Baanstede actief investeren. Sinds december 2010 wordt aan de werkgeversbenadering gewerkt. Uitgangspunten zijn: vraaggericht werken, maatschappelijke betrokkenheid van werkgevers, korte lijnen met andere actoren op de arbeidsmarkt, maatwerk en een initiërende en klantgerichte benadering. Op termijn wordt gewerkt naar uitbreiding van de samenwerking en verdere regionalisering. 4.2 Aanpassen instrumentarium De huidige instrumenten moeten worden bijgesteld. Voor sommige werkzoekenden is de verloning te hoog (voorbeeld: Waterlandbanen waarvoor de looncomponent nu ook wordt afgebouwd) en daarmee niet doelmatig. Voor anderen, die duurzaam niet in staat zijn om op het niveau van een gemiddelde werknemer te presteren, zijn de vergoedingen voor werkgevers juist te laag, en dus niet effectief om hen aan werk te helpen. We willen werkgevers beter faciliteren op maat van de klant en financiële of materiële ondersteuning laten aansluiten bij de daadwerkelijke productiviteit van de werkzoekende. Daarom wordt in 2011 geëxperimenteerd met loondispensatie, coaching on the job en de (nog te ontwikkelen) flexibel inzetbare loonkostensubsidie. 4.3 Beroep op werkgevers Purmerend kan en wil niet alleen optrekken. We doen een krachtig beroep op werkgevers om mee te denken en betrokkenheid te tonen om werkzoekenden met een uitkering aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld via social return, het koppelen van sociale doelstellingen aan aanbestedingen voor allerlei diensten en producten. Maar ook door met ondernemers afspraken te maken over leerwerkplaatsen en stages. Of door arbeidsgehandicapten via loondispensatie bij reguliere werkgevers aan de slag te helpen. Dit beroep willen we verder versterken door aansluiting te zoeken bij initiatieven vanuit werkgevers zelf die vanuit de vraag naar arbeid eigen netwerken opzetten om tot een goede vacaturematch te komen (voorbeelden: brancheservicepunt zorg, experiment Maaslandmodel, ondernemerskringen). 4.4 Samenwerking rond scholing. Werknemers maken meer kans op de arbeidsmarkt als ze beschikken over een startkwalificatie (MBO-niveau 2 of hoger). Maar ook erkende certificaten kunnen werknemers verder helpen bij een (nieuwe) werkgever. Met ROC s en bedrijven wil de gemeente hierover in 2011 afspraken maken en resultaten boeken. Een optie is om het ROC ruimte te bieden op het Werkplein. Verder zijn afspraken op brancheniveau een belangrijke schakel: waar liggen de (toekomstige) personeelsbehoeften in een branche, waar liggen mogelijkheden? En welke afspraken kunnen we maken over de inzet van het participatiebudget en bijvoorbeeld O&O-fondsen? 4.5 Regionale samenwerking. De samenwerking met werkgevers of het beroepsonderwijs gaat verder dan de eigen gemeentegrenzen. In de samenwerking rond het Actieplan Jeugdwerkloosheid voor Zaanstreek- Waterland hebben we hier al ervaring mee opgedaan. Ook in het PAO (Platform Arbeidsmarkt Onderwijs) Zaanstreek-Waterland wordt samenwerking gezocht. Verbeteracties zijn nodig om een gemeenschappelijke arbeidsmarktagenda te maken en de aansluiting met werkgevers te zoeken. 14

16 Tenslotte wordt regionale samenwerking gezocht om afstemming te vinden in de op stapel staande uitvoering van de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. 5 Budget Inkomsten en uitgaven meerjarig Inkomsten participatiebudget Uitgaven participatiebudget Meeneemreg. Inkomsten Eenm.reserve Uitgaven Uit bovenstaande grafiek wordt duidelijk hoe dramatisch de inkomsten van het participatiebudget kelderen de komende jaren. Het reguliere budget daalt als gevolg van bezuinigingen en de extra financiële ruimte in de meeneemregeling is eind 2010 volledig benut. 26 De inburgeringsgelden worden afgebouwd tot 0 in Aan de kostenkant zien we dat de uitgaven tot 2010 jaarlijks zijn toegenomen, als gevolg van een voortvarend en effectief participatiebeleid, waarbij vooral is ingezet op het uitbreiden van de Waterlandbanen en de Talentbanen voor jongeren uit de WIJ in een tijd dat er ruime middelen waren. Daarnaast was het beleid gericht op het vergroten van het bereik van merendeels kwetsbare groepen in Purmerend. De uitgaven in 2009 zijn enigszins vertekend omdat in dat jaar opzij is gezet voor de eenmalige bestemmingsreserve. Deze reserve was nodig om bezuinigingen in latere jaren en een te abrupte afbouw van participatieactiviteiten in de volgende jaren te voorkomen. De stand van de reserve is per Voor de jaren worden hiermee de te verwachten tekorten opgevangen, waardoor alle activiteiten binnen de begroting kunnen worden uitgevoerd. In 2015 is er nog een restant van in de bestemmingsreserve. Bijstelling van beleid en begroting is dan noodzakelijk. Daarnaast is voor de omvang van de participatie-uitgaven sprake van een risico dat de gemeente de BTW niet correct verwerkt. Dit risico kan oplopen tot 0,5 miljoen per jaar. In 2011 zal genoemd risico en de mogelijkheden om dit te beheersen worden onderzocht. Hangende dit onderzoek bestaat de kans dat een deel van de contracten moet worden beoordeeld als kostprijsverhogend. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. In de kadernota zijn de mogelijk hogere kosten meegenomen in de risicoanalyse en de onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen. Voor de periode waarop dit beleidsplan betrekking heeft is hiermee het risico voldoende afgedekt In 2011 wordt overigens nog wel een klein stukje "meeneemregeling" opgebouwd omdat in dat jaar de inkomsten nog iets hoger zijn dan de uitgaven 27 Zie de Concept Programmarekening

17 5.2 Budget Meerjarenbegroting Pbudget INKOMSTEN Inbreng werkdeel Inbreng inburgering Inbreng volwasseneneducatie Extra middelen Schuldhulpverlening Pilot loondispensatie TOTAAL INKOMSTEN UITGAVEN Casemanagement/Salariskosten Schuldhulpverlening Scholing, activering, bemiddeling Bureau Werk uitstroomtrajecten Inburgeringstrajecten Vluchtelingenwerk, maatsch.opvang BBZ Waterlandbanen WIWers KoMtrajecten Kijk op werk (nieuwe Waterlandbaan) Pilot loondispensatie Instrumenten voor jongeren incl. Talentbanen Volwassenen Educatie trajecten (incl.schuldhulpverlening preventief voor 2011 en 2012) Loonkostensubsidie TOTAAL KOSTEN saldo ( ) ( ) ( ) Vanuit meeneemregeling ( ) Vanuit bestemmingsreserve - ( ) ( ) ( ) Tekort Eind 2014 zit er nog een positief saldo van in de bestemmingsreserve. 5.3 Opvang tekorten en beheersbaarheid uitgaven Vanaf eind 2009 is er een lijn uitgezet om de budgettaire krimp op te vangen via de incidentele inkomsten, zoals de meeneemregeling en de eenmalige bestemmingsreserve. Tegelijkertijd worden vanaf 2010 de uitgaven beteugeld door het afschaffen van de vaste looncomponent in de Waterland(talenten)banen, het niet meer bedienen van niet-uitkeringsgerechtigden (via het project Meedoen Werkt) en het verminderen van inburgerings- en educatietrajecten. Per 2012 wordt geen schuldhulpverlening meer gefinancierd uit het participatiebudget. 28 Ook wordt hier voorgesteld om per 2013 te stoppen met het financieren van preventieve schuldhulpverlening uit het participatiebudget. Het gaat hier om een bedrag van wat wordt besteed aan de cursus omgaan met geld. In tijden van ruime budgetten (zoals in 2009) is er nog wat voor deze financiering te zeggen, maar met een beperkt budget zal scherp moeten worden gekozen voor uitgaven in het kader van het bevorderen van arbeidsparticipatie. Omdat de raad heeft aangegeven dat preventieve 28 Zie Beleidsplan Schuldhulpverlening , geaccordeerd door de raad op 31 maart

18 schuldhulpverlening moet worden voortgezet 29 zal in het voorjaar van 2012, bij de kadernota een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd op welke wijze preventieve schuldhulpverlening, ook na 2013, gefinancierd kan worden, bijvoorbeeld uit de gelden voor schuldhulpverlening, het minimabeleid of in het bredere kader van de WMO. Om de uitgaven voor 2011 en verder beheersbaar te houden wordt gekozen voor het monitoren en limiteren van de uitgaven per product/dienst. Voor ieder product geldt een maximale financiële bovengrens, die is weergegeven in het automatiseringssysteem. Zoals eerder aangegeven is afgesproken dat in de contracten met Re-integratiebedrijven flexibele volumes worden gehanteerd. Mocht het geld in juni 2011 al op zijn, volgens de begroting op de maximale bovengrens per product, dan zal er op alle trajecten een stop komen. Maar zo ver willen we het natuurlijk niet laten komen. Voor de uitvoering geldt dan ook: Er moet uitermate scherp worden afgewogen óf en zo ja, welk traject een zinvolle investering is. Verder gaat de afdeling Werk en Inkomen onderzoeken op welke wijze de verantwoording voor de uitgaven laag in de organisatie kan worden neergelegd. Mogelijke opties zijn om het totale budget te "versleutelen" naar het niveau van een team of zelfs naar het niveau van een casemanager werk. De casemanager zal op die manier kostenbewuster worden en beter kunnen sturen op de uitgaven voor trajecten. 5.4 Bezuinigingen Lijst van activiteiten die niet meer gefinancierd worden uit het participatiebudget Activiteit Besparing p/j Elders in uitvoering Waterlandbanen-looncomponent wordt gefaseerd afgebouwd vanaf juni 2010 WaterlandTalentenbanen-looncomponent wordt gefaseerd sterk teruggebracht vanaf juni 2010 Meedoen Werkt voor nietuitkeringsgerechtigden stopt per december 2010 WMO-achtige activiteiten binnen Volwasseneneducatie verdwijnen per 2011: Vrijwilligersacademie - Ondergebracht bij mantelzorg - Cursus opvoedings- ondersteuning - 2 jaar gegarandeerd via financiering Brede Doel Uitk. - Cursus digitale vaardigheden Reguliere activiteiten van Volwasseneneducatie worden verminderd: - Cursus omgaan met geld - Alfabetiseringscursussen - VAVO Inburgeringscursussen gefaseerd tussen Project dak- en thuislozen Voor 3 dagdelen gefinancierd uit de AWBZ TOTAAL Zie het amendement van 31 maart 2011 van de raad tav. preventieve schuldhulpverlening 17

19 6 Toekomstige uitdagingen 6.1 Aanval op de bijstand en de relatie met participatiebeleid Tegelijkertijd met het uitbrengen van de beleidsnotitie participatie(budget) is er in de kadernota een plan voorgesteld "aanval op de bijstand". Hiervoor zijn incidentele middelen nodig. Doel van dat plan is om 100 extra bijstandsontvangers te laten uitstromen. Door de afnemende middelen in het participatiebudget en de stijgende aantallen bijstandsontvangers is dit plan een welkome aanvulling om op een aantal terreinen een korte klap te kunnen maken om direct en op de korte termijn uitstroom te realiseren. Er komen drie projecten, gericht op: 1. Handhaving; door de controle op te trekken naar een geconcentreerde, direct en creatieve projectaanpak wordt beoogd dat minder mensen toetreden en meer de uitkering verlaten. 2. Verbinding WMO en WWB; door mensen met een WWB en een WIJ-uitkering aan te spreken op noodzakelijk werk in WMO-voorzieningen (huishoudelijke hulp, schoonhouden openbare ruimten, etc.), hiervoor de infrastrructuur te ontwikkelen en mensen daarop te begeleiden wordt een dubbelslag beoogd: mensen aan het werk (betaald of onbetaald) en extra hulp bij de uitvoering van de WMO. 3. Werkgeversaanpak: investeren via de markt (werkgevers) in banen voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt, bv. via premiesysteem of scholing met baangarantie. 6.2 Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt Er komt een nieuwe wet, één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die daarmee de WWB/WIJ, Wajong en WSW in zijn huidige vorm gaat vervangen. Staatssecretaris De Krom streeft naar invoering per 1 januari Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt geeft betere kansen op werk voor mensen die niet in staat zijn op eigen kracht hun salaris voor een werkgever terug te verdienen of op een andere manier te participeren. Het maakt bovendien een einde aan een onterecht onderscheid tussen groepen met een verschillende achtergrond, die in hun afstand tot de arbeidsmarkt niet sterk van elkaar verschillen. Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt biedt betere kansen om kosten te besparen en maatschappelijke baten te genereren. Duidelijk is in ieder geval ook dat die ene regeling enorme bezuinigingen moet gaan opleveren. Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt Regulier werk arrangementen met loondispensatie & Re-integratieactiviteiten Inkomensregime WWB Nieuwe instroom WWB Wajong (< 70% AO) en WSW (begeleid werken) Wajong Geherindiceerd 100% AO Nieuwe instroom duurzaam 100% AO Indicatiestelling WSW Oude gevallen Nieuwe instroom beschut werken Doelgroepen onderkant van de arbeidsmarkt: WWB, Wajong en WSW Ketenpartners: Gemeente, UWV-Werkbedrijf, Werkgevers, SW-bedrijf, Re-integratiebedrijven 18

20 De komst van de nieuwe regeling roept een aantal beleidsmatige vragen op, zoals: Welk deel van de huidige instroom Wajong en SW is aangewezen op regulier werk met loondispensatie of re-integratieactiviteiten? Welk deel van het nieuwe bestand krijgt prioriteit? Welke instrumenten worden voor welke groepen ingezet? Welke relaties liggen er met andere beleidsterreinen (WI, WEB, WMO)? En vragen op het terrein van de organisatie en bedrijfsvoering: Wie zijn de samenwerkingspartners en hoe gaan we samenwerken? Wie is regievoerder? Welke rol is er voor gemeente, UWV-Werkbedrijf, Werkplein? Welke rol voor het SW-bedrijf? Gaan we alles zelf doen of willen we uitbesteden? Wat is efficiënt en effectief? Hoe realiseren we een gecoördineerde werkgeversbenadering? Op welke schaal gaan we in de nieuwe regeling samenwerken: op regionaal niveau Zaanstreek-Waterland of lokaal per gemeente? In het verlengde daarvan zijn er vragen rond de toekomst van Baanstede: Is de SW er alleen nog voor beschut werken? Hoe gewenst is het dan dat de inspanningen gericht blijven op duurzame uitstroom naar betaald werk? (N.B. Al jaren ligt een dergelijke uitstroom voor de SW-doelgroep niet hoger dan zo n 2% per jaar). Blijft het SW-bedrijf zich, naast de SW-groep, richten op de WWB-doelgroep? Wordt er naar verbreding van doelgroepen gezocht (AWBZ/WMO)? Of richt het SW-bedrijf zich op een combinatie van doelgroepen? En afhankelijk van de te maken keuzes: Waarop gaat het SW-bedrijf haar infrastructuur inrichten (leerwerkbedrijf)? Purmerend zal in 2011, zowel zelfstandig als in samenwerking met Zaanstad en de andere regiogemeenten, nieuw beleid opstellen om de regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tijdig te kunnen invoeren. Waarschijnlijk wordt 2013 een overgangsjaar. Naar verwachting zal nieuwe instroom WSW en Wajong naar de gemeente komen. Lopende het jaar zal er instroom komen uit de Wajong, als vanaf januari 2012 de herbeoordelingsoperatie leidt tot de afvallers die niet 100% arbeidsongeschikt zijn. Waar mogelijk zullen nieuwe richtingen verkend worden waarbij werkgevers en maatschappelijk middenveld een grotere rol krijgen toebedeeld bij de vormgeving van de regeling voor de onderkant, maar feit blijft dat de inspanningen primair zullen worden gericht op het mogelijk maken van de invoering van de wet. De gemeentelijke organisatie moet daarvoor in 2013 klaar staan. 6.3 Maatschappelijke opgaven Werk en Inkomen in een breder sociaal kader Binnen het sociale domein is de gemeente Purmerend bezig met het formuleren van een nieuwe visie op de vraag wie nou eigenlijk verantwoordelijk is voor een aantal maatschappelijke vraagstukken en voor welke zaken een overheid moet bijspringen. Kenmerkend voor die visie is dat de overheid zichzelf niet meer ziet als de eerst verantwoordelijke voor het verzinnen van oplossingen. Actieve en maatschappelijk betrokken partijen kunnen dat veel beter. De gemeente wil dan ook al in een vroeg stadium partijen een plek geven in de bepaling wat nou eigenlijk die maatschappelijke vraagstukken zijn en wie daaraan een positieve en oplossingsgerichte bijdrage kan leveren. De gemeente speelt in de samenwerking met partijen een rol bij het bepalen van kaderstellende afspraken en het faciliteren van mogelijke oplossingen door o.m. gemeentelijk budget beschikbaar te stellen. Zo is de gemeente onlangs een traject gestart "Bezuinigen met Beleid" waarin alle gesubsidieerde instellingen in de stad worden uitgenodigd om aan een dergelijke interactieve aanpak mee te doen. Inzet is de aanwending van het totale subsidiebedrag voor, door de partners te formuleren, aanbod in Ook vanuit het domein Werk en Inkomen wordt nagedacht over een meer fundamentele aanpak. Iedere Purmerender moet kunnen werken, participeren en een inkomen hebben. Vanuit die insteek moeten we opnieuw op zoek naar betrokken partners, zowel naar de kant van de arbeidsmarkt (de werkgevers, onderwijs, contractpartijen, Sociale Werkvoorziening), als naar de kant van participatie 19

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Agendanummer: 11-31 Registratienummer raad: 612390 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer: 612389 Moet in elk geval behandeld zijn in

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Bedoeling Bespreking en dicussie over: Invulling maatschappelijke participatie Invulling

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid!

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De maatschappij en overheid veranderen. De kern van de verandering is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Nadere informatie

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Borne Borne, september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inhoud van de wet... 4 3 De tegenprestatie en ons re-integratie- en participatiebeleid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Voorstel tot overdracht van de Wsw taken aan het ISWI per 1 januari 2011. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies De Wsw (beleid en uitvoering) wordt door het team Zorg en Inkomen uitgevoerd. Voorgesteld

Nadere informatie

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas,

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, 2810014 Vooraf In de notitie Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg Beleidskaders 2014 2015 (definitieve versie, 25 augustus

Nadere informatie

Presentatie. en specifiek

Presentatie. en specifiek Presentatie Ontwikkeling Werk & Inkomen en specifiek Wet Werken Naar Vermogen T.b.v. raadsthemabijeenkomst 2011 Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Belangrijkste punten op gebied van werk en inkomen (vooral

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Borne, september 2014 Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen gemeenten aan mensen die een WWB-uitkering ontvangen of aanvragen, de verplichting

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300 Bijlage 1: Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? Uitgangspunt 1. Bij het voorstel voor de afbouw WIW/ID is een financieel overzicht gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven op het participatiebudget

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Wat werkt voor wie in reïntegratie?

Wat werkt voor wie in reïntegratie? Wat werkt voor wie in reïntegratie? Overwegingen voor de Gemeenteraad Nijmegen Presentatie in opdracht van: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Nijmegen, 12 oktober 2011 Lucy Kok www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Evaluatie 2009 Wat hebben wij in 2009 gedaan aan re-integratie en wat is hiervan het resultaat?

Evaluatie 2009 Wat hebben wij in 2009 gedaan aan re-integratie en wat is hiervan het resultaat? BELEIDSPLAN RE-INTEGRATIE 2010 Inleiding Vanuit de WWB worden twee opdrachten aan de gemeenten gegeven. Ten eerste ervoor zorgen dat zoveel mogelijk cliënten zo duurzaam mogelijk kunnen voorzien in hun

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

de gemeenteraad Tussentijdse rapportage Participatiebudget en re-integratiebeleid WIZ

de gemeenteraad Tussentijdse rapportage Participatiebudget en re-integratiebeleid WIZ memo aan onderwerp de gemeenteraad Tussentijdse rapportage Participatiebudget en re-integratiebeleid WIZ van M.J.C. Suijker datum 7 juni 2010 memo Geachte leden van de raad, Als verantwoordelijk wethouder

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding Visie op Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245 1. Inleiding In dit document worden missie, visie en uitgangspunten van de regionale participatievisie Gooi en Vechtstreek beschreven. Het belangrijkste

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

I Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Contactpersoon Leon Beernink Doorkiesnummer

I Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Contactpersoon Leon Beernink Doorkiesnummer gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp I Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Contactpersoon Leon Beernink Doorkiesnummer 023-567 6191 Uw

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude;

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; 122649 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; overwegende dat re-integratie van diverse doelgroepen een verantwoordelijkheid is van de gemeente; het Besluit re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III GEMEENTE ţįįl*, BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Strategisch arbeidsmarktbeleid "Werk is de uitkomst!' en inzet Beunings maatwerk Raadsvergadering 24 februari 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie