Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W"

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 37/2007 (gewijzigd) Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 februari 2007 Onderwerp Extra rijksimpuls van twee miljoen euro voor sociale herovering Programma / Programmanummer Wijken / Portefeuillehouder H. van Hooft Gewijzigd Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 januari 2007 Samenvatting In augustus van dit jaar hebben wij een subsidieaanvraag ingediend in het kader van een extra impuls voor sociale herovering. Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om verloedering, onveiligheid en slechte leefbaarheid in sommige wijken in Nederland tegen te gaan. Ten behoeve van deze aanvraag hebben we voor Nijmegen Oud-West een aanpak uitgewerkt. Deze is gehonoreerd. Het projectplan bevat een indicatieve verdeling van de beschikbare middelen over vier samenhangende thema s naar onderliggende projecten. De projecten zijn op basis van overleg met bewonersorganisaties en uitvoeringspartners tot stand gekomen en moeten in onderlinge samenhang worden gezien. Met de extra impuls investeren we op basis van een zoet-zuur-zorg-methode in een sociale herovering van Oud West. Uitgangspunt is dat onder de verantwoordelijkheid van de wethouder Wijken in één jaar tijd projecten worden uitgevoerd in Oud-West die een basis leggen voor een structurele verbeterde aanpak van de leefbaarheid. Hiertoe intensiveren we bestaande uitvoering en staat het doorpakken centraal. Voorstel om te besluiten 1. Vaststellen van de projectaanpak voor inzet van de extra rijksimpuls van 2,0 mln. voor sociale herovering Nijmegen Oud-West ; 2. Delegeren van de bevoegdheid aan het college van Burgemeester en Wethouders om bij de uitvoering van de projecten incidenteel subsidies te verlenen boven de grens van , -, dit in afwijking van de Algemene Subsidie Verordening (ASV); 3. Vaststellen van bijgaand delegatiebesluit; 4. Vaststellen van bijgaande begrotingswijzing, waarin de extra middelen zijn verdeeld over de relevante beleidsprogramma s. 5. De exploitatiekosten, in 2008 van het Actiecentrum Oud-West naar Werk ad , -, te dekken uit de reserve Wwb i-deel. Opgesteld door, telefoonnummer Jan Bannink, 9684 raadsvoorstel impuls sociale herovering (2)

2 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In augustus van dit jaar hebben wij een subsidieaanvraag ingediend in het kader van een extra impuls voor sociale herovering. Deze gelden heeft het kabinet extra beschikbaar gesteld om verloedering, onveiligheid en slechte leefbaarheid in sommige wijken in Nederland tegen te gaan. Ten behoeve van deze aanvraag hebben we voor Oud-West 1 een aanpak uitgewerkt. Deze aanpak is gebaseerd op de gebiedsgerichte intensieve sociaal heroverende aanpak waarmee we op beperkte schaal in de Kolpingbuurt ervaring hebben opgedaan. In ons voorstel aan het Ministerie van BZK hebben we aangegeven met deze extra eenmalige impuls te willen investeren in het intensiveren en verbeteren van bestaande uitvoering en het vitaliseren en stroomlijnen van de (professionele) samenwerking. Daarmee is de continuïteit het best geborgd. Zodat niet, zoals zo vaak, met het geld ook de aandacht stopt. Na een presentatie aan de Commissie van Wijzen (onder voorzitterschap van Roger van Boxtel) is ons voorstel voor Oud-West gehonoreerd met de maximale twee miljoen euro subsidie. Bij de activiteiten die met deze subsidie worden uitgevoerd staat de betrokkenheid en activering van bewoners voorop. Daarnaast is ook een aantal lokale partners betrokken, waaronder de woningcorporatie Portaal, de politie en de openwijkscholen. De activiteiten moeten in 2007 worden gestart en afgerond. 1.1 Wettelijk- of beleidskader De door het Rijk toegekende middelen worden toegevoegd aan de brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV). Eventuele subsidiëring zal in overeenstemming met de ASV plaats vinden, waarbij in afwijking van de ASV aan ons college de bevoegdheid wordt gedelegeerd om besluiten te nemen over de toekenning van subsidies, ook in incidentele gevallen boven de bovengrens van Immers met dit voorstel zijn de (financiële) kaders vastgesteld en is slagvaardigheid, gezien de looptijd van de impuls, geboden. 1.2 Relatie met programma Het programma Wijken omvat ons beleid gericht op de integrale aanpak van sociale, fysieke en economische kansen en problemen in de wijk. De voorbereiding van de uitvoering van het projectplan is in handen van Wijkmanagement. De uitvoering van de diverse projecten (zie projectformats in de bijlage) zal worden uitgevoerd binnen de volgende programma s: - Maatschappelijke opvang - Veiligheid - Zorg&Welzijn - Werk&Inkomen - Onderwijs - Wijken 1 Onder Oud-West verstaan we in dit geval de wijken Waterkwartier, Wolfskuil en Willemskwartier, op basis van de destijds geldende gebiedsindeling. raadsvoorstel impuls sociale herovering (2)

3 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 De beschikbare middelen worden ook over deze programma s verdeeld conform bijgevoegde begrotingswijziging. Wijkmanagement verzorgt de regie op het geheel. 2 Doelstelling Doelstelling van de inzet van de extra imulsgelden is om in één jaar tijd een duurzame versterking te bereiken van de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in wijken. Daarbij is uitgangspunt dat de aanpak ook op langere termijn doorwerkt. Kort samengevat: Vertrouwen, verbinden en samen doorpakken in Oud-West. Hierbij moet zo veel mogelijk beter gebruik gemaakt worden van bestaande voorzieningen en netwerken. We beogen een significante verbetering te laten zien op sociale indicatoren, zoals de sociale kwaliteit, verloedering en onveiligheidsgevoelens. Op de diverse projectonderdelen zijn natuurlijk ook concrete en direct meetbare resultaten benoemd. (zie bijlage 3) 3 Argumenten Nijmegen investeert al jaren op verschillende fronten en op allerlei manieren in Oud-West, maar het lukt nog onvoldoende om bewoners zelf kansen te laten benutten, oude tegenstellingen te overbruggen, nieuwe initiatieven te continueren en daarmee een echte duurzame verbetering neer te zetten. Oud-West is van oudsher een gebied met hardnekkige sociale problematiek, waaronder hoge uitkeringsafhankelijkheid. In deze wijken is in een aantal gezinssituaties sprake van meervoudige problematiek vaak in combinatie met onoverkomelijke schulden. Ook is sprake van normoverschrijdend gedrag met bijbehorende overlastklachten. De evaluatie van de aanpak in de Kolpingbuurt heeft uitgewezen dat met een intensieve aanpak langzaamaan vat wordt verkregen op de diepgewortelde sociale problematiek achter de voordeur. We willen voor Oud-West investeren in verbetering van de bestaande uitvoeringspraktijk en versterking van de bestaande samenwerking. Daardoor is continuïteit het best gewaarborgd. Rekening houdend met de doelstellingen van de extra impulsgelden zullen onze activiteiten gekenmerkt worden door: - Het transparant maken van de problematiek in de wijken, vooral van de problematiek achter de voordeur ; - Het stroomlijnen en vitaliseren van samenwerking. Uitgangspunt is lean and mean, met maximale uitwisseling van kennis en gegevens en maximale mandatering en betrokkenheid van uitvoerders in nieuwe werkvormen; - Een eerste flinke slag maken, door vooral te investeren in re-integratie en extra toezicht; - Versterken van de samenwerking met de bewoners en bouwen aan vertrouwen; - Opstarten van nieuwe initiatieven die houdbaar zijn en vooral preventief. 4 Risico s - Alle projecten zullen in één jaar uitgevoerd moeten worden en de middelen volledig besteedt. Vandaar dat we vier keer per jaar de vinger aan de pols houden over de voortgang in samenspraak met de wijkraden. - Bewonersparticipatie is cruciaal om het projectplan te kunnen laten slagen. De mate waarin de beoogde solide basis kan worden gelegd is mede afhankelijk van de inzet en raadsvoorstel impuls sociale herovering (2)

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 de participatie van bewoners. Sociale herovering moet groeien, vertrouwen moet worden hersteld. Door bewoners te betrekken of te informeren bij de opzet, de besluitvorming, de uitvoering en de evaluatie van de activiteiten kunnen we ervoor zorgen dat bewoners goed weten wat ze mogen verwachten en dat we die verwachting ook waar zullen maken. - We willen voorkomen dat na één jaar de aandacht weer verslapt. Er zal dus aandacht zijn voor de vraag, hoe een bepaald project of een bepaalde voorziening voortgezet kan worden ook na In die zin hebben we er voor gekozen om niet een volledig pakket aan nieuw beleid en nieuwe projecten te ontwikkelen, maar maximaal aansluiting te zoeken op de al bestaande inspanningen. Het verschil moet worden gemaakt in het doorpakken, de verdiepingsslag en de betere afstemming tussen alle partijen. De continuering van het beleid moet binnen de bestaande kaders van het beleid worden voorzien (nieuw voor oud). 5 Financiën Bovenop de beschikbare twee miljoen euro uit de extra rijksimpuls voorzien we een eigen financiering door zowel de gemeente als door externe organisaties als Portaal, open wijk scholen, provincie Gelderland van 1,8 miljoen euro. Daarmee verdubbelen we dus de ambitie. Voor de gemeente gaat het om reeds beschikbare budgetten, dan wel om persoonsgebonden budgetten (bijvoorbeeld Fonds Werk en Inkomen). De door het Rijk toegekende middelen worden toegevoegd aan de brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV). Conform de systematiek van de BDU-SIV zullen de extra middelen volgens bijgaande begrotingswijziging worden verdeeld over de relevante beleidsprogramma s. Budget Programma ,- Maatschappelijke opvang ,- Veiligheid ,- Zorg&Welzijn ,- Werk&Inkomen ,- Onderwijs ,- Wijken De kosten die in 2007 gemaakt worden voor de inrichting, huur en bewaking van het Actiecentrum Oud-West naar Werk (zie projectoverzicht) kunnen gedekt worden uit de extra rijksimpuls. Om continuering na 2007 mogelijk te maken wordt voorgesteld om deze kosten ad in 2008 te dekken uit de reserve van het inkomensdeel van de Wwb. In 2008 zullen we met een voorstel komen voor structurele financiering. Zwaartepunt van de dienstverlening vanuit het Actiecentrum ligt op re-integratie naar werk. In het eerste jaar (2007) zullen naar verwachting in totaal 170 personen uit Oud-West uit de Wwb uitstromen. Onttrekking uit deze reserve ligt dan ook in de rede. 6 Communicatie Voor het verkrijgen van draagvlak voor de projecten zijn bewoners(organisaties) zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van projecten. Bewoners worden gezien als mede raadsvoorstel impuls sociale herovering (2)

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 opdrachtgevers. Bij de communicatie wordt rekening gehouden met het versterken van het imago van de wijken. Positieve berichtgeving over de projecten in deze wijken kan ertoe leiden dat het imago van Oud-West verbetert. Bij de start van het project zal een kick-off -activiteit voor de wijken worden georganiseerd. Ook zullen door het jaar heen diverse evenementen plaatsvinden, zoals een banenmarkt en presentaties van openwijkscholen. Bestaande media als nieuwsbrieven en wijkkranten zullen optimaal worden benut. Om regie te houden over de communicatie over de projecten maakt de projectgroep gebruik van Bureau Communicatie Dienstverlening. 7 Uitvoering en evaluatie De voorgenomen activiteiten verdelen we, op grond van analyse en mede op basis van gesprekken met bewoners, onder in vier samenhangende thema s: 1. Individuele aanpak achter de voordeur; 2. Werk, zorg en inkomen; 3. Toezicht, handhaving en veiligheid; 4. Ontmoeting en ontwikkeling. Op deze thema s is een evenwichtige mix van zoet, zuur en zorg mogelijk. De vraag (en de vraag achter de vraag) van bewoners staat centraal. Voorbereiding. Per thema is een projectleider aangewezen, die contact heeft gelegd met zowel de interne als de externe betrokkenen. Intern is een projectgroep geformeerd onder leiding van Wijkmanagement, waarin naast de projectleiders een communicatieadviseur is opgenomen. De afgelopen maanden hebben de projectleiders in overleg met bewonersorganisaties en verschillende lokale partijen (zie bijlage) hard gewerkt aan het uitwerken van uitvoerbare projectideeën. Het resultaat hiervan presenteren wij u in de bijlage. Met deze projectideeën kunnen we een vrijwel volledige programmering van de toegekende extra impuls realiseren. De programmering is op 30 november besproken met de bewonersorganisaties en de lokale partners. Er was duidelijke overeenstemming over de doelstellingen en de gekozen projecten inzet. Wel is nog een aantal aanvullingen en uitvoeringssuggesties meegegeven. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd. Uitvoering. Zoals aangegeven zullen de extra middelen conform de systematiek van de BDU-SIV worden verdeeld over de relevante beleidsprogramma s. De betreffende programmamanager wordt daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van de projecten die binnen zijn of haar programma vallen. Bovendien is er per thema een projectleider die zorgt voor de afstemming binnen dat thema. De totale regie ligt bij wijkmanagement. Per kwartaal wordt een kort voortgangsverslag gemaakt. Met de bewonersplatforms wordt overlegd over de voortgang en de uitvoering, wat eventueel kan leiden tot aanpassingen. De aldus besproken Bijlage(n): 5 raadsvoorstel impuls sociale herovering (2)

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 kwartaalrapportages bieden we ook ter kennisname aan aan de Raad. De ambitie is groot en de doorlooptijd kort. Zodra de besluitvorming rond is zullen de projectactiviteiten worden gestart. Er is al veel voorbereidend werk gedaan in de vorm van plannen maken en aanvragen van offertes. Een groot deel van de projecten zal een doorlopend karakter hebben en zal dus het hele jaar 2007 en daarna worden uitgevoerd. Bij een aantal projecten moeten eerst deelnemers en/of vrijwilligers worden geworven en soms zelfs fysieke locaties worden ingericht. Dergelijke activiteiten zullen naar verwachting in april 2007 operationeel worden. Voor de monitoring van de resultaten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Integrale veiligheidsmonitor en de stads- en wijkmonitor. In het voorjaar van 2008 zal een eindrapportage worden opgesteld, waarin vooral ingegaan wordt op de bereikte resultaten en maatschappelijke effecten van het project. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst P. Eringa 5 - begrotingswijziging - notitie Sociale herovering in Nijmegen - raming voorgestelde projecten ihkv Pechtold-gelden - projectvoorstel - presentatie voorstellen sociale herovering raadsvoorstel impuls sociale herovering (2)

7 De Raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van Gelezen het voorstel 37/2007 van burgemeester en wethouders van 16 januari 2007; gelet op artikel 156 Gemeentewet; Besluit dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om in het kader van het project Sociale Herovering subsidies te verstrekken boven de in de artikelen 8a, 17, 20 eerste lid, 22, 25a, 28 en 31 van de Algemene Subsidieverordening genoemde bovengrenzen. De voorzitter, mr. Th. C. de Graaf De Griffier, drs. M.M.V. Mientjes

8 Directie Wijk & Stad Wijkmanagement Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 16 januari 2007 Datum uw brief Ons kenmerk P400/ Contactpersoon Jan Bannink Onderwerp Delegatie subsidieverlening in het kader van sociale herovering Aantal bijlagen Doorkiesnummer Geachte leden van de gemeenteraad, In augustus van dit jaar hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkszaken in het kader van een extra impuls voor sociale herovering. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld om verloedering, onveiligheid en slechte leefbaarheid in sommige wijken in Nederland tegen te gaan. Ten behoeve van deze aanvraag is voor Oud-West 1 een aanpak uitgewerkt, welke wij aan u voorleggen ter vaststelling. In het betreffende voorstel is ondermeer een beslispunt opgenomen om de bevoegdheid tot subsidieverstrekking in het kader van deze aanpak te delegeren aan ons college. Dit wijkt af van het door u vastgestelde subsidiebeleid. De reden van deze delegatie is dat het ministerie een korte krachtige impuls voorstaat, waarbij binnen een jaar effectieve acties worden uitgevoerd. Dit vraagt een grote mate van slagvaardigheid en korte beslislijnen. Deze criteria voor subsidieverlening zijn vastgesteld door het ministerie. 1 Onder Oud-West verstaan we in dit geval de wijken Waterkwartier, Wolfskuil en Willemskwartier, op basis van de destijds geldende gebiedsindeling. Brief aan de gemeenteraad inzake delegatie

9 Gemeente Nijmegen Directie Wijk & Stad Wijkmanagement Vervolgvel 1 De subsidieverlening zal beperkt zijn in omvang en vooral betrekking hebben op bewonersinitiatieven of activiteiten die worden uitgevoerd door de Open Wijkscholen. Slechts in een enkel geval zal dit bij de open wijkscholen de bovengrens van ,-- overschrijden. Wij denken dat dit specifieke delegatiebesluit nodig is om deze impuls tot een succes te maken. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het project en zullen wij via de voortgangsverslagen de subsidieverlening aan uw raad verantwoorden. college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Brief aan de gemeenteraad inzake delegatie

10 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls sociale herovering Programma / Programmanummer Wijken / 9310 BW-nummer Portefeuillehouder H. van Hooft Samenvatting Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om verloedering, onveiligheid en slechte leefbaarheid in sommige wijken in Nederland tegen te gaan. Ten behoeve van deze aanvraag hebben we voor Nijmegen Oud-West een aanpak uitgewerkt. Deze is gehonoreerd. Het projectplan bevat een indicatieve verdeling van de beschikbare middelen over vier samenhangende thema s naar onderliggende projecten. De projecten zijn op basis van overleg met bewonersorganisaties en uitvoeringspartners tot stand gekomen en moeten in onderlinge samenhang worden gezien. Met de extra impuls investeren we op basis van de zoet-zuur-zorg-methode in een sociale herovering. Hiertoe intensiveren we bestaande uitvoering en staat het doorpakken centraal. Ter besluitvorming door het college Aan de Raad voor te stellen 1. Vaststellen van de projectaanpak voor inzet van de extra rijksimpuls van 2,0 mln. voor sociale herovering Nijmegen Oud-West ; 2. Delegeren van de bevoegdheid aan het college van Burgemeester en Wethouders om bij de uitvoering van de projecten incidenteel subsidies te verlenen boven de grens van , -, dit in afwijking van de Algemene Subsidie Verordening (ASV); 3. Vaststellen van bijgaand delegatiebesluit; 4. Vaststellen van bijgaande begrotingswijzing, waarin de extra middelen zijn verdeeld over de relevante beleidsprogramma s. 5. De exploitatiekosten, in 2008 van het Actiecentrum Oud- West naar Werk ad , -, te dekken uit de reserve Wwb i-deel Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. P400, Jan Bannink, 9684 Datum ambtelijk voorstel 4 december 2006 Registratienummer (gewijzigd) Concernstaf B & V Leidinggevende Programmamanager P. Linders Programmadirecteur W. Wentink (plv) Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 16 januari 2007 nummer: 2.17 Conform advies Aanhouden X Anders, nl. Overeenkomstig het voorstel besloten met inachtneming van enkele tekstwijzigingen tot het aanbrengen waarvan de portefuillehouder is gemachtigd. Bestuursagenda Gemeentesecretaris Paraaf akkoord Datum Het gewijzigde voorstel wordt ter kennis geagendeerd voor de collegevergadering van 23 januari Portefeuillehouder Voorstel (2)

11 Collegevoorstel 1 Probleemstelling zie raadsvoorstel 2 Juridische aspecten Er is nog geen beschikking van het Rijk ontvangen op moment van schrijven. Het ministerie van BVK heeft nadrukkelijk toegezegd, dat nog dit jaar een beschikking zal worden toegezonden. Als bijlage is toegevoegd de bevestiging van toekenning op basis van de beoordeling door de commissie van Boxtel. De middelen zullen worden toegevoegd aan de brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid, BDU-SIV. Eventuele subsidiëring zal in overeenstemming met de ASV plaats vinden, waarbij in afwijking van de ASV aan ons college de bevoegdheid wordt gedelegeerd om besluiten te nemen over de toekenning van subsidies, ook in incidentele gevallen boven de bovengrens van Immers met dit voorstel zijn de (financiële) kaders vastgesteld en is slagvaardigheid, gezien de looptijd van de impuls, geboden. 3 Doelstelling zie raadsvoorstel 4 Argumenten zie raadsvoorstel 5 Financiën zie raadsvoorstel 6 Communicatie zie raadsvoorstel 7 Uitvoering en evaluatie zie raadsvoorstel 8 Risico s zie raadsvoorstel Bijlage(n): 6

12

13 Sociale herovering in Nijmegen Vertrouwen, verbinden en samen doorpakken in Oud-West Gemeente Nijmegen/Wijkmanagement 14 augustus 2006

14 INHOUD AANLEIDING...1 WAAROM OUD-WEST?...1 WAT WILLEN WE BEREIKEN IN OUD-WEST?...2 DE AANPAK: ZOET-ZUUR-ZORG...3 ACTIVITEITEN, PLANNING EN GERAAMDE KOSTEN...4 BETROKKENHEID...5

15 Aanleiding Samen sterk en bruggen bouwen. Het Nijmeegse bestuur streeft samen met burgers, instellingen en organisaties naar een ongedeelde sociale stad. Mensen leven samen en staan niet met de ruggen naar elkaar. Nijmegen investeert al jaren in schone, hele en veilige wijken met voldoende voorzieningen. Hiervoor zijn grote fysieke investeringen gepleegd. De woningvoorraad en de openbare ruimte zijn zichtbaar verbeterd. En er staat nog veel op stapel. De vooruitgang in de aandachtswijken wordt echter vaak beperkt door complexe en hardnekkige individuele sociale problematiek achter de voordeur. De stapeling daarvan in buurten en straten heeft grote invloed op de leefbaarheid en veiligheid. Onacceptabel gedrag in het publieke domein blijkt niettemin goed aan te pakken, maar vraagt wel om een consequente, gecoördineerde en intensieve uitvoering. Daarbij is vooral meer toezicht en elkaar aanspreken op gedrag gewenst. De problematiek achter de voordeur - in het privé-domein - komt daarbij steeds nadrukkelijker en schrijnender in beeld. De aanpak daarvan vergt een intensieve en duurzame aanpak in de sfeer van begeleiding en zorggerelateerde aandacht. Maar dat hebben we (professionals) met elkaar nog onvoldoende goed in de vingers, ondanks - of misschien wel dankzij? - een woud aan instellingen, zorgaanbieders, projecten en gebieds- of ketengerichte netwerken. We weten van elkaar vaak onvoldoende waar we mee bezig zijn, welke informatie voorhanden is en werken onbedoeld langs elkaar heen. Feit is, dat een paar gezinnen of individuen een hele straat of buurt kunnen verzieken. De repressieve en curatieve aanpak volstaan op zichzelf natuurlijk niet. Een wijkgerichte preventieve aanpak is geboden op het terrein van onderwijs, opvoedingsondersteuning, scholing, educatie, integratie, reïntegratie en sociale activering. In Nijmegen hebben we op beperkte schaal ervaring opgedaan met een gebiedsgerichte intensieve sociaal heroverende aanpak in de Kolpingbuurt. Daarbij zijn repressie en handhaving (zuur) samengegaan met intensieve zorg (zorg) en versterking van een positieve sociale cohesie (zoet), de zogenoemde zoet zuur zorg-methode. Aan deze drie onderdelen moet gelijktijdig en gecoördineerd aandacht worden gegeven. Concept Sociale Herovering Oud West 1 Het kabinet wil werk maken van het tegengaan van verloedering, onveiligheid en slechte leefbaarheid in aandachtswijken en heeft daarom onder andere Nijmegen uitgenodigd een voorstel in te dienen voor Sociale Herovering van een wijk die aantoonbaar achterblijft. Doel is om inwoners die zich aan de wederopbouw van hun wijk onttrekken, of waar die wederopbouw geheel aan voorbij gaat, weer te mobiliseren om zo de negatieve spiraal in de wijk te doorbreken. Nijmegen wil met deze extra impuls de reeds beproefde Zoet, zuur en zorg -methode verbreden over een groter gebied. Nijmegen wil daarom het stadsdeel Oud West voordragen, waarvan onder andere het Willemskwartier, het Waterkwartier en de Wolfskuil deel uitmaken. De gekozen aanpak is wars van bestaande beleidsschotten en vereist een hoge mate van samenwerking op alle niveaus. We gaan gericht te werk, op basis van een degelijke inventarisatie van de (spreiding van de) individuele problematiek. Met een maximale benutting van bestaande gegevens. Met de extra eenmalige impuls willen we vooral investeren in het intensiveren en verbeteren van de bestaande uitvoering en het vitaliseren en stroomlijnen van de (professionele) samenwerking 1. Daarmee is de continuïteit het best geborgd. Zodat niet, zoals zo vaak, met het geld ook de aandacht stopt. Naast het intensiveren van de uitvoering en het stroomlijnen van de professionele samenwerking blijft de samenwerking met bewoners 2 voorop staan. De sociale herovering is immers pas geslaagd als we in samenwerking met de wijkbewoners dingen voor elkaar krijgen. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Die samenwerking vereist wederzijds vertrouwen en uitwisseling van informatie. Over de hierna beschreven aanpak en de gekozen thema s zijn we het eens. De uitwerking en uitvoering zullen we gezamenlijk ter hand nemen. Waarom Oud-west? Er wordt door de gemeente Nijmegen al een aantal jaren op verschillende fronten en op allerlei manieren geïnvesteerd in Oud-West. Maar, het lukt nog onvoldoende om bewoners zelf kansen te laten benutten, oude tegenstellingen te overbruggen, nieuwe initiatieven te continueren en daarmee een echte duurzame verbetering neer te zetten. Wat ontbreekt is een duurzame en vruchtbare relatie tussen bewoners en professionals, waarbij positieve resultaten die samenwerking stimuleert. Daarbij horen over en weer ook grenzen te worden gesteld. Verkokerde en projectgebonden activiteiten 1 dit in lijn met de thematiek van het congres nieuwe vitale coalities in de wijk van 8 juni jl. 2 daar waar relevant betreft dit natuurlijk ook ondernemers (MKB-ers) uit de wijken.

16 passen hier niet bij. Zo n relatie stimuleert ook de onerlinge verhouding tussen verschillende bewoners (met verschillende achtergronden) rondom gemeenschappelijke thema s zoals opvoeding, gezondheid, bewegen, de woonomgeving etc. In de kern gaat het dus om herstel van vertrouwen tussen gemeente en instanties en de bewoners. Dit vraagt een langdurige gezamenlijke investering van gemeente, instellingen en bewoners. Oud-West is van oudsher een gebied met hardnekkige sociale problematiek, waaronder hoge uitkeringsafhankelijkheid. De meest recente kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken laten zien dat Oud-West onder meer opvalt vanwege 3,4 : Relatief hoge percentages inwoners met een zwakke sociaal-economische positie (uitkering, inkomen en opleidingsniveau); Veel problemen achter de voordeur, verzwaring van de sociale problematiek; Relatief vaker burenoverlast en overlastgezinnen. Er is minder vaardigheid en bereidheid om elkaar aan te spreken wanneer dat nodig is en er samen uit te komen; Grote ruimtelijke veranderingen op til, zoals herstructurering, ontwikkeling Waalfront, 2 e stadsbrug; De bewoners zijn gehecht aan de wijken, maar maken zich zorgen over het toekomstperspectief; Vergrijzing en verkleurend verjongen; Weinig binding tussen de autochtone en allochtone bevolkingsgroepen; Vanwege de samenstelling van de woningvoorraad grote instroom van allochtone bevolkingsgroepen met laag opleidingsniveau en hoge werkloosheid. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 23,0% 16,0% % allochtone bewon ers 74,0% % huurwoningen Typering oud west 58,0% 53,0% 43,0% % lage inkomens Oud West Nijmegen 10,3% 5,8% % bijsta nd 71,0% 33,0% % gewichtsleerlingen 23,8% 58,8% % arbeidspl op bevolk Indicatoren Concept Sociale Herovering Oud West 2 Wat willen we bereiken in Oud-West? Met de impuls willen we in één jaar tijd een solide basis leggen voor een gerichte aanpak van individuele problematiek en overlastgevend gedrag, omdat die een grote impact hebben op de leefbaarheid in wijken. Daarbij is uitgangspunt dat deze aanpak ook op langere termijn uitvoerbaar blijft. Deze solide basis willen we leggen door: 1. het transparant maken van de problematiek in de wijken. Dit is een essentiële voorwaarde voor een effectief stedelijk sociaal beleid; 2. het stroomlijnen en vitaliseren van de samenwerking. Uitgangspunt is lean and mean, met maximale uitwisseling van kennis en gegevens en maximale mandatering en betrokkenheid van uitvoerders in nieuwe werkvormen; 3. een eerste flinke slag maken, door vooral te investeren in reïntegratie en extra toezicht; 4. versterken van de samenwerking met de bewoners en bouwen aan vertrouwen; 5. opstarten van nieuwe initiatieven die houdbaar zijn en vooral preventief werken. Met als Resultaten 5 1. Meer participatie in werk 2. Bijzondere bijstand wordt beter benut 3. Verbeterde score schaal sociale kwaliteit 4. Versterken zelfredzaamheid 5. Vergroting van de zorgvraag - verlaging van de zorgbehoefte 6. Verbeterd veiligheidsgevoel 7. Afname drugsoverlast 8. Meer overlastmeldingen - minder overlast 3 Nijmegen heeft de Stads- en Wijkmonitor ontwikkeld, om de staat van de stad en de wijken te kunnen monitoren. Daardoor beschikt Nijmegen naast een uitvoerige set van gekwantificeerde omgevingsfactoren ook over kwalitatieve resultaten uit enquêtes onder bewoners en instellingen die in de wijk werken. 4 Veiligheidsmonitor 2005, Gemeente Nijmegen 5 Nog meetbaar te maken bij verdere uitwerking in projectformats (sept-nov)

17 De aanpak: zoet-zuur-zorg Met de zoet-zuur-zorg methode zijn zichtbare resultaten geboekt (zie kader) om de Kolpingbuurt sociaal te heroveren. In de Kolpingbuurt is de afgelopen jaren de buurt aan zet geweest. De betrokkenheid en activering van bewoners bij de buurtontwikkeling is positief geëvalueerd in dit kader. 6 Belangrijk is dat de verstandhouding tussen bewoners en professionals onderling zichtbaar is verbeterd. 7 Hoofdtendens is dat er voor de buurt veel is bereikt en dat we vat beginnen te krijgen op de aanpak van de hardnekkige en diepgewortelde sociale problematiek. Daarmee is in de Kolpingbuurt sprake van een begin van sociale herovering. Deze zoet, zuur en zorg-aanpak willen we uitbouwen voor heel Oud-West, in samenwerking met lokale partijen, waaronder jeugdzorg, woningcorporaties, politie en buurtcomités. Binnen het zoete spoor wordt gewerkt aan de opbouw van de buurt. Zoet omdat er in overleg wordt gewerkt naar de wensen van de buurt. De buurtbewoners krijgen daarmee vertrouwen in het aanpakken van de buurt en zijn trots op de zichtbare resultaten. In onderling overleg wordt tevens bepaald wie er aan zet is op het moment dat jongeren-/ burenoverlast, criminaliteit en/of intimidatie moet worden aangepakt, het zure spoor. De grootste knelpunten moeten worden aangepakt om een gevoel van solidariteit te behouden. Er wordt veel van bewoners gevraagd, dus als er toch buitensporige problemen zijn, dan moet er ook resoluut worden opgetreden. Tot slot het meest belangrijke spoor als het gaat om de ketenaanpak en het vroegtijdig ingrijpen, het zorgspoor. Een groot deel van de overlast en het gevoel van onveiligheid in de wijken wordt veroorzaakt door multiprobleemhuishoudens. Deze huishoudens zijn meestal moeilijk benaderbaar. Vaak bestaat de neiging binnen de buurt/straat om problemen intern op te lossen. De huishoudens zijn bekend bij diverse zorginstellingen en juist op dat niveau kunnen problemen besproken worden. Een ervaringsvoorbeeld; De Kolpingbuurt aan zet De ontwikkeling van de Kolpingbuurt kan prima als voorbeeld voor sociale herovering worden genomen. Om de neergaande spiraal in de Kolpingbuurt te laten omslaan heeft de buurt de afgelopen jaren, gesteund door de woningcorporatie en de gemeente tal van buurtactiviteiten opgezet met het doel de bewoners zelf in touw te krijgen om de buurt te verbeteren. Mede dankzij de totstandkoming van buurtcentrum De Inloop is de deelname aan activiteiten in de Kolpingbuurt verbeterd. Dankzij de inzet van de buurtbewoners, de woningcorporatie Talis, de politie, Tandem welzijnsorganisatie, NIM maatschappelijk werk en de gemeente Nijmegen werden, gebaseerd op de ABCDmethode, veel projecten gerealiseerd zoals het schuttingenproject, het zwerfvuilteam, het buurtkantoor, het bijzondere verhuurbeleid en de buurtontmoetingsplek. Door een aanpak van zoet, zuur en zorg is de bewonersbetrokkenheid flink toegenomen, de leefbaarheid verbeterd, zijn voorzieningen teruggekomen, vernielingen afgenomen, is er betere regie op de hulpverlening en concrete resultaten bij de aanpak van initimidatie en overlast. Concept Sociale Herovering Oud West 3 De huidige (vaak enkelvoudige) welzijns- en zorgvoorzieningen kunnen de multiprobleemhuishoudens nog onvoldoende een passend arrangement bieden. Hiervoor is een een nieuwe werkwijze nodig, die nog verder moet worden ontwikkeld. Voor een deel van deze huishoudens ligt het accent overigens niet zozeer op het oplossen van alle problemen, maar meer om het duurzaam ondersteunen en begeleiden van mensen in het hanteren van hun problemen. Door te investeren in een zorgnetwerk (GGD, verslavingszorg, mantelzorg, open wijk school, ouderkindcentrum, huisartsen, etc.) kan informatie worden gedeeld en kan per huishouden een plan van aanpak worden opgesteld. Cruciaal is dat dit plan een duurzaam perspectief biedt. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze waarbij werkers een duurzame relatie opbouwen met het huishouden en meebewegen in goede en slechte tijden. Zij zijn vaardig op diverse probleemgebieden en bieden directe ondersteuning en hulp aan het gezin. Als de problematiek achter de voordeur wordt aangepakt profiteert een hele straat er van mee. Bij die aanpak speelt ook de woonruimteverdeling en de begeleiding van bewoners met een stadsvernieuwingsurgentie een belangrijke rol. In Nijmegen bestaan al afspraken met woningbouwcorporaties over woonoverlast en intimidatie. Er worden afspraken gemaakt over tweede 6 Wijkaanpak Kolpingbuurt , resultaten evaluatie Onze buurt aan zet, Gemeente Nijmegen, afdeling Onderzoek en Statistiek, dec Eindevaluatie Onze Buurt aan Zet, Verwey-Jonker Instituut, 2005

18 kans begeleiding. Vanaf 1 januari 2007 wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor lokaal beleid bij de woonruimteverdeling. Vier Thema s Op grond van de analyse en mede op basis van gesprekken met enkele bewonersorganisaties brengen we in de aanpak focus aan op vier samenhangende thema s: 1. Individuele aanpak achter de voordeur; 2. Werk en activering; 3. Toezicht, handhaving, veiligheid; 4. Ontmoeting en ontwikkeling. Bij deze thema s staat de vraag en de behoefte van bewoners centraal, zowel collectief (in buurten), als individueel (achter de voordeur), waarbij de vraag achter de vraag wel opgespoord wordt. Tevens analyseren we per thema welke organisaties aan zet zijn en welke netwerken daarvoor ge(re)organiseerd moeten worden. Met deze focus stimuleren we de individuele zorg, inkomensverwerving, leefomgeving, ontmoetingsplek en het nemen van eigen initiatief. Op deze thema s is een evenwichtige en samenhangende mix van zoet, zuur en zorg mogelijk. Voor de monitoring van de resultaten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Integrale veiligheidsmonitor en de stads- en wijkmonitor Nijmegen. In onze nadere uitwerking van dit plan in concrete projecten, nemen we concrete resultaten op, gebaseerd op nulmetingen. Activiteiten, planning en geraamde kosten In de aanpak van Sociale Herovering Oud-West onderscheidt Nijmegen de volgende fasering: Concept Sociale Herovering Oud West 4 0-fase: de vertreksituatie waar de analyse op is gebaseerd, augustus fase: uitwerken van de aanpak in concrete en startklare activiteiten, sept-okt fase: uitvoering van de activiteiten en continue monitoring, nov 2006 dec fase: doorpakken; zorg voor continuering en integratie in regulier beleid, Hardnekkige problematiek vraagt om een meerjarige aanpak. Voordat kan worden begonnen aan een sociale herovering moet er eerst een gezamenlijk beeld zijn van wat er heroverd moet worden. Daarvoor moet alle betrokkenen duidelijk zijn waar en waardoor problemen worden veroorzaakt en op welke manier deze oorzaken kunnen worden beïnvloed. De bewoners staan hierbij centraal. In de periode tot 1 november 2006 zullen samen met de bewoners de concrete activiteiten worden voorbereid en uitgewerkt. Ideeën zijn er al volop. Het is nu zaak om de ideeën om te vormen tot houdbare en doelgerichte projecten die elkaar versterken. In de 2-fase start een versnelde analyse van de problemen op adresniveau, waardoor de activiteiten geconcentreerd en gericht kunnen worden opgepakt. De inzet wordt geflankeerd door projecten om het enthousiasme en de betrokkenheid te vergroten. Daarbij krijgt de werkgelegenheidscomponent veel aandacht. De projecten worden op de volgende kenmerken worden beoordeeld: De ketenaanpak, begin bij de bron; Zichtbaar en direct resultaat; Opbouwen van vertrouwen; Buurtopdrachtgeverschap; benutten van de energie die vanuit de wijk komt; Vraag en behoefte bewoners als vertrekpunt, casusadoptie; Netwerkaanpak, gezamenlijk werken aan eenzelfde doelstelling; Structurele houdbaarheid, continuïteit S.M.A.R.T. Een eerste projectinventarisatie levert al ruim voldoende ideeën op om een beroep te doen op de in het kader van de Sociale Herovering beschikbaar gestelde middelen. Voor een aantal van deze projecten wordt een meerjarige looptijd voorzien. De bijdrage van de Sociale Herovering zal worden aangewend voor een vliegende start in het eerste jaar. We denken door middel van deze aanpak de goede en waardevolle elementen in het sociaal beleid voor Oud-West te kunnen behouden. Het is echter nodig om verder door te pakken, zodat meer resultaten en meer samenhang ontstaat. Dit kan door meer activiteiten te bundelen, dwars door onze programma s heen.

19 Betrokkenheid Zoals gezegd wordt er al jaren lang intensief gewerkt aan de wijkontwikkeling door vele direct betrokken partijen. Nu gaat het er om aandacht te versterken en beter gebruik te maken van de aanwezige informatie en kennis. De gemeente wil samen met de bewoners de regie pakken om de sociale herovering te laten slagen. Hoewel we er naar streven om een zo beperkt mogelijk deel van de middelen in organisatie te stoppen is het investeren in vitale coalities en wederzijds vertrouwen zeer belangrijk. Interne betrokkenheid Specifiek voor de sociale herovering zal de gemeente intern een projectorganisatie (kerngroep) inrichten. Daarmee kan expliciete aandacht worden besteed en kan er goed worden gemonitord en geëvalueerd. Bovendien wordt daarmee versnippering voorkomen. Overigens gaat het om een klein team waarin de betrokken directies allemaal één permanente vertegenwoordiger afvaardigen. Afdeling wijkmanagement voert de regie. Daarnaast wordt een bestuurlijke stuurgroep geformeerd, die vooral een toezichthoudende taak krijgt op het proces en waar nodig kan bijsturen. Externe betrokkenheid In de 1-fase wordt de samenwerking tussen de bewonersgroepen, de maatschappelijke instellingen, de politie en de gemeente vertaald in een samenwerkingsconvenant. In dit convenant wordt per actiepunt de vraag geformuleerd en de actie die van elke partij verwacht wordt. Naar verwachting is dit op deze korte termijn te realiseren omdat maximaal zal worden aangesloten bij bestaand overleg en bestaande netwerken. Concept Sociale Herovering Oud West 5

20 Raming voorgestelde projecten ihkv Pechtold-gelden Oud-West Thema's en voorgestelde projecten Impuls Pechtoldgelden Cofinanciering Totale investering toelichting cofinanciering 1. Individuele aanpak multiprobleemhuishoudens Aanpak multiprobleemhuishoudens aanval op de uitval + provincie 1.2 Buurtbewoners voor buurtbewoners Werk, zorg en inkomen Orientatie, reintegratie en werk fonds werk en inkomen 2.2 Impuls integratie en inburgering fonds werk en inkomen 2.3 Van uitkering naar eigen onderneming/bijz. Doelgroepen Inrichting Actiecentrum naar werk, zorg en inkomen Terugdringen niet-gebruik Schuldhulpverlening Handhaving, fraudebestrijding Toezicht, handhaving en veiligheid Buurtpreventiemedewerker/buurtconciërges fonds werk en inkomen Wijkveiligheidsplan (actieve burgerparticipatie) p.m. p.m. co-making en cofinanciering Portaal 4. Ontmoeting en ontwikkeling Ontmoeting en Opvoeding; kerntaken van de openwijkschool Presentaties van talenten: Haal eruit wat erin zit Wij zijn trots op de openwijkschool Bewonersinitiatieven Op Weg / STOUW / beschikbare gelden woonmilieu + p.m. p.m. co-making en cofinanciering Portaal Overhead en communicatie Totale investering Toelichting p.m-posten Portaal zal in 2007 ruim ,-- investeren in sociaal beheer in de betrokken wijken. De daarvoor geplande activiteiten zullen worden afgestemd met de gemeentelijke inzet.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Achter de voordeur bij de G31

Achter de voordeur bij de G31 Achter de voordeur bij de G31 Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden door Partners en PrÖpper De 7 experimenten van de wijkenaanpak innoveren oplossen samen aanpakken leren Achter de voordeur bij de

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4

Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4 3 Inhoudsopgave 3 Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4 Drieluik OGGZ De Valleiregio 2007-2011 15 Regionaal toelatingsprotocol woonschakel 4 38 4 Convenant Openbare

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie