Programmarekening 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmarekening 2009"

Transcriptie

1 Programmarekening 2009 Ede, mei 2010 COA/FB

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer Resultaat Opbouw resultaat Algemene resultaatbestemming Algemene reserve bodemvoorziening Organisatie Programmaverantwoording Veiligheid Veiligheidsbeleid in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Investeringen Beheer Openbare Ruimte Het beheer van de openbare ruimte in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Economische Zaken Economisch Beleid in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Educatie Educatiebeleid in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Sport Sportbeleid in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Cultuur... 55

4 Cultuurbeleid in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Werk en Inkomen Beleid Werk en Inkomen in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Maatschappelijke Dienstverlening Beleid Maatschappelijke Dienstverlening in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Zorg Beleid Zorg in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Programmabudget (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Milieu en Landschap Milieu en Landschap in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Toelichting op middelen Investeringen

5 2.12. Bestuur en Organisatie Bestuur en Organisatie Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Overzicht algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Weerstandsvermogen Inleiding Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Evaluatie en voortgang risicomanagement Top twintig risico s Programmajaarrekening Risicokaart Programmajaarrekening Het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit Verhouding beschikbare versus benodigde weerstandscapaciteit Doorontwikkeling risicomanagement Paragraaf Lokale Heffingen Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Infrastructuur Voorzieningen Gebouwen Paragraaf Financieringen (Treasuryparagraaf) Inleiding Algemene ontwikkelingen Liquiditeitsbehoefte Renteontwikkelingen Treasurybeheer Kasgeldlimiet en financieringstekort Renterisiconorm Aangetrokken geldleningen (leningen o/g) Uitzetten van gelden (leningen u/g) Kredietrisico op verstrekte geldleningen Beheer Paragraaf Bedrijfsvoering Het beleid en de strategie van de bedrijfsvoering Leiderschap Raadswerkgroep Ontwikkeling Programmabegroting Personeelsmanagement Personeelsbestand en formatie Stages Arbeidskosten Vergrijzing en ontgroening Instroom, doorstroom en uitstroom

6 Ziekteverzuim Inhuur derden Gemeentelijke ambitie en ambtelijke capaciteit Duurzame inzetbaarheid Diversiteitsbeleid Middelenmanagement Communicatie ICT Financieel beheer Algemene en Juridische Zaken Management van processen Beschrijven processen Uitvoeren controles Uitvoeren D&D-onderzoeken Ontwikkelplan P&C Waardering door personeel Waardering door klanten en maatschappij Paragraaf Verbonden partijen Algemeen Overige onderwerpen Grondbeleid Nota grondbeleid Ontwikkelingen Strategische aankopen Financiële positie Grondbedrijf Risico s en weerstandscapaciteit Resultaat Grondbedrijf Bedrijfsreserve grondzaken en voorziening negatieve plannen Grote projecten Programma Publieke Dienstverlening Project Bedrijventerrein A12 Ede-Veenendaal (BT A12) Project Kernhem vlek B Project herstructurering Veldhuizen Project Veluwse Poort Project Voorzieningencluster (HNL) De Programmarekening Grondslagen programmarekening Exploitatieoverzicht Balans en toelichting De activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Toelichting concernbalans passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Vlottende schulden Overlopende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bijlagen Kerngegevens

7 5.2. Overzicht van activa Overzicht van onderhanden werk Overzicht van reserves Overzicht van voorzieningen Overzicht van opgenomen geldleningen Overzicht van gewaarborgde geldleningen Overzicht van verbonden partijen Single Information Single Audit Reservebladen Grondnota

8

9 1. Inleiding Met het motto van de Programmabegroting Vitaal en Toekomstgericht zijn wij 2009 voortvarend aan de slag gegaan om verder invulling te geven aan de Toekomst van Ede. Terugkijkend constateren wij dat 2009 wezenlijk anders was als Het jaar 2008 was het jaar van de extra financiële armslag voortvloeiend uit het Bestuursakkoord tussen Rijk en VNG. Middelen die wij hebben ingezet voor onder meer veiligheid, jeugd en gezin, WMO, onderhoud, sport en milieu en landschap. Hoe schril was het contrast met 2009: het begin van de kredietcrisis en zich samenpakkende donkere wolken boven ons financieel meerjarenperspectief. Het vooruitzicht van ingrijpende bezuinigingen zou bijna afleiden van al de inspanningen die ook in 2009 weer zijn gedaan om Ede Vitaal en Toekomstgericht te maken. Wel is het ook zo dat ook bij de bezinning op de forse ombuigingen vitaliteit en toekomstgerichtheid van Ede richtpunt blijft Leeswijzer Op grond van de voor de gemeenten van toepassing zijnde richtlijnen voor de opstelling van de jaarrekening (Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)) dienen de jaarstukken van de gemeente te bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit: de programmaverantwoording en de paragrafen De jaarrekening bestaat uit: de programmarekening inclusief toelichting en de balans inclusief toelichting. De ontwikkeling en de inrichting van de Programmabegroting hebben wij in nauwe samenwerking met uw raad bepaald. Het hart daarvan vormen de programmaplannen. Daarbij is ervoor gekozen dat deze programmaplannen op een geïntegreerde wijze per programma achtereenvolgend inzicht geven in alle W-vragen. Vanuit de optiek van een 1 op 1 verantwoording met de begroting is er eveneens voor gekozen op rekeningbasis dezelfde indeling te hanteren. Wel wijzen wij erop dat wij op deze onderdelen nog in een ontwikkelingstraject zitten, in dit licht moeten de programmaplannen in deze jaarrekening worden bezien. Wij hebben er op grond van de leesbaarheid voor gekozen om de eerste W- vraag te beperken tot de in de Programmabegroting benoemde beleidsaccenten. De beoogde maatschappelijke effecten zijn niet vermeld. In hoofdstuk 2 lichten wij dit nog verder toe. Wij nemen de toelichtingen op de realisatie van de programmabudgetten geïntegreerd op in de programmaverantwoordingen. Met de opzet en inhoud van deze programmarekening willen we bijdragen aan een herkenbare invulling van de controlerende en taakstellende functies van de gemeenteraad. Omdat de controle van de accountant primair gericht is op de programmarekening en balans is een afbakening nodig voor het onderdeel jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) vanaf de 3 e W vraag van ieder programma, het overige deel behoort tot het jaarverslag. Daarnaast behoren de hoofdstukken 3 t/m 5 tot de jaarrekening. Deze delen bepalen de omvang van de accountantscontrole. Bij de overige delen (het jaarverslag) heeft de accountant alleen vastgesteld dat hierin geen tegenstrijdigheden met de jaarrekening voorkomen. Programmarekening

10 1.2. Resultaat 2009 Het resultaat 2009 bedraagt 13,9 miljoen voordelig. Van dit resultaat was reeds 2,5 miljoen geprognosticeerd bij de Halfjaarrapportage 2009, waarin verwerkt de aangenomen amendementen Scouting ( ) en Duurzaam Doelenstraat ( 5.000). Ten opzichte van de Halfjaarrapportage 2009 is het resultaat van deze Programmarekening dus 11,4 miljoen voordeliger. Onderdeel hiervan is het resultaat Grondzaken ad 5,0 miljoen, dit is voornamelijk het resultaat van een vrijval Voorziening negatieve plannen Grondzaken van 4,6 miljoen. In lijn met de besluitvorming voorgaande jaren wordt voorgesteld om deze te verrekenen met de Bedrijfsreserve Grondzaken. Het grotere voordeel in de normale bedrijfsvoering is naast temporisering in de uitvoering van het beleid vooral het gevolg van min of meer minder beïnvloedbare ontwikkelingen. Incidentele ontwikkelingen in de algemene uitkering ( 1,8 miljoen; o.a. aantallen bijstandsontvangers), participatieregelingen ( 1,7 miljoen) en de fors lage rentestand ( 1,6 miljoen) dragen in belangrijke mate bij aan het resultaat. Conform de wettelijke verplichtingen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de bepaling van het resultaat en de gewenste bestemming van het resultaat te worden onderscheiden. Op deze wijze kan een meer integrale en zorgvuldige afweging plaatsvinden van de gewenste resultaatbestemmingen aan de reserves. Deze gedragslijn brengt overigens wel met zich mee dat het jaarrekeningresultaat, optisch, hoger uitvalt, aangezien de resultaatbestemmingen van de jaarrekening hierin nog niet zijn verwerkt. Het resultaat 2009 geeft het volgende beeld: Tabel 1 bedragen x Programmaresultaat Resultaat normale bedrijfsvoering V 2. Resultaat Grondzaken 412 V Vrijval Voorziening Negatieve Plannen V V Te bestemmen resultaat V Resultaatbestemmingsvoorstellen: Normale bedrijfsvoering en Grondzaken (zie tabel 3) Toevoeging aan Algemene Reserve Bodemvoorziening Afwikkeling resultaat ten gunste van Bedrijfsreserve Grondzaken OPBOUW RESULTAAT Het voordelig resultaat van 13,9 miljoen is met name opgebouwd uit voor- en nadelen van de normale bedrijfsvoering. Deze resultaten zijn incidenteel van karakter. In de volgende tabel wordt een specificatie van de resultaten gegeven. Een meer uitgebreide analyse is opgenomen in de programma s. 4 Programmarekening 2009

11 Tabel 2 bedragen x Vrijval voorziening negatieve plannen werken V Voordeel Halfjaarrapportage V Inzet participatiebudget voor reïntegratie en schuldhulpverlening V Renteresultaat V Diversen div V AU - Ontwikkeling maatstaven V Resultaat Grondzaken Wonen V Realisering Centra Jeugd en Gezin vertraagd V AU - Taakmutaties V Temporisering werkzaamheden buitengebied V Leges omgevingsvergunningen V Vrijval voorziening negatieve plannen wonen V Landschappelijke inpassingen V Ontvangen subsidies duurzaam waterbeheer V AU - Oude jaren V Invordering belasting en heffingen V Opbrengsten dienstverlening milieu en bouwgebied V Inzet participatiebudget voor minderheden V Jeugdwerk; exploitatielasten gebouw en activiteiten 8 97 V Huurinkomsten en onderhoudskosten gem. eigendommen 3 95 V Milieuactiveiten/klimaatbeleid V Onvoorzien V Vervallen onderhoud recreatieplas V Schuldhulpverlening 7 70 V Piketregeling temporisering 1 65 V Gemeenteleges, m.n. ID-kaarten V Ontwikkeling, inrichting en huisvesting van het Veiligheidshuis 1 60 N Onderhoud camera's Veldhuizen 1 60 N Onderzoek "Toekomst WERV" N Groen onderhoud: meer maai- en snoeiwerk 2 90 N Project Visie Zandlaan N Implementatie basisregistratie geo- en vastgoedinformatie N Realisatie speelgelegenheden N Resultaat Grondzaken Werken N Onderhoud openbare verlichting N Project Ede-Centrum N Klimaatbeleid (w.o. SLOK) N Storting extra rijksmiddelen WMO in reserve WMO N Gladheidsbestrijding N Wijkbeheer: realisatie wijkactiviteitenplan N Kosten planateliers N Afstoting van de Houtconstructie N Totaal V 1.3. Algemene resultaatbestemming In het voordelig resultaat zijn posten opgenomen die het karakter dragen van overlopende verplichtingen, gebaseerd zijn op eerdere besluitvorming of op basis van bestuurlijke realiteit om honorering vragen. Wij vragen u deze posten, voor een totaal van ruim 5,4 miljoen, nog definitief te honoreren. Tevens zijn nog voorstellen opgenomen, in te delen in Grondzaken en Algemene Reserve bodemvoorziening. Programmarekening

12 Het betreft de volgende bestemmingsvoorstellen: Tabel 3 bedragen x 1 Verkort overzicht van de bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2009 Omschrijving Bedrag 1. Normale bedrijfsvoering Storting in reserve Ede Oost ( 10 miljoen hiermee bereikt) Storting in reserve FLO Brandweer Beschikbaar stellen van middelen voor kantinevoorzieningen De Peppel en kelder sporthal Otterlo Beschikbaar houden middelen voor sanering schulden en achterstallig onderhoud Dorpshuis de Nieuwe Spil Aanpak overlastproblematiek Afboeken boekwaarde schoolwoningen Kernhem Beschikbaar houden van niet gebruikte middelen Jeugd en Gezin en de niet gebruikte middelen decentralisatie-uitkering radicalisering en polarisatie ten behoeve van uitvoering rapport Eigenheid of Eigenzinnigheid. Niet bestede middelen voor een multi-functioneel centrum Kernhem storten in Reserve Multifunctioneel centrum Kernhem Beschikbaar stellen van een bedrag van uit het voordeel 2009 "Omgevingsvergunningen" t.b.v. "digitalisering bouwvergunningen" Beschikbaar houden van restant middelen 2009 "ontwikkelingsplan buitengebied" cf. Halfjaarrapportage 2009 Beschikbaar stellen van vrijgevallen middelen op het onderdeel schuldhulpverlening (a.g.v. verschuiving naar het participatiebudget) voor afdekken van meerjarig tekort van de reserve BSB. Beschikbaar houden van gedeelte restant middelen 2009 "herziening bestemmingsplannen" t.b.v. herziening bestemmingsplannen en bestemmingsplan agrarisch buitengebied Beschikbaar stellen van een bedrag van voor de herinrichting van De Halte (tussen het Museumplein en de parkeervoorziening) Storting in Reserve Kunst en Cultuur Ontwikkelfonds van niet bestede middelen Beschikbaar houden van restant middelen 2009 "ontwikkelingsplan buitengebied" Extra ontvangen decentralisatie-uitkering straatcoaches en gezinsmanagers 2009 ad en de restantmiddelen te bestemmen voor het project Titan. Beschikbaar houden van restantmiddelen 2009 schuldhulpverlening ten behoeve van schuldhulpverlening in Ongebruikte middelen RAAK overhevelen naar 2010 middels reserve overlopende verplichtingen. Incidentele vrijval kapitaallasten van Bezoekerscentrum Lunteren inzetten ten behoeve van Museum Oud Lunteren. Toevoegen niet bestemde middelen groot onderhoud aan reserve Nieuw te realiseren Sportzaal Otterlo Onttrekking reserve straatverlichting: onderhoud verlichting Grondzaken Storting van het restant resultaat Grondzaken in de bedrijfsreserve Grondzaken Afwaardering boekwaarde Asakkerweg ( / ) Storting verkoopopbrengst Kraatsweg in bestemmingsreserve onrendabele toppen Algemene Reserve bodemvoorziening (Restant) resultaat toevoegen aan de Algemene Reserve bodemvoorziening Totaal Deze specifieke resultaatbestemmingen worden hieronder nader toegelicht: 6 Programmarekening 2009

13 Spoorzone Ede-Oost Conform raadsbesluit bij de Meerjarenbeleidsvisie wordt jaarlijks bij de Programmarekening de mogelijkheden bezien om 10 miljoen te sparen voor het project Spoorzone (opheffen belemmeringen spoorzone). Een bedrag van 1,6 miljoen is nog nodig om het bedrag van 10 miljoen te bereiken. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: vanuit het resultaat 2009 wordt voorgesteld een bedrag van toe te voegen; vanuit het resultaat Duurzame Ontwikkeling Bedrijventerreinen (DOB) wordt voorgesteld om toe te voegen; vanuit de meeropbrengsten houtverkoop wordt voorgesteld om toe te voegen. FLO Brandweer Tot 2017 zullen er nog substantiële tekorten op het overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Brandweer ontstaan. Pas vanaf 2017 zal de afschaffing van de FLO Brandweer financiële voordelen opleveren. In de reserve overgangsrecht FLO zit 1,1 miljoen per Echter, dit bedrag is niet toereikend voor de kosten van de komende jaren. Voor de huidige convenantsperiode is nog zo'n nodig. Voorgesteld wordt een extra dotatie van laatstgenoemd bedrag te doen aan deze reserve. Kantinevoorziening De Peppel en kelder sporthal Otterlo Al geruime tijd wordt gesproken over de verplaatsing van de voetbalvelden in Otterlo. De velden aan de Karweg/Weversteeg (De Dries) en aan Onderlangs zullen daarbij worden opgeheven. De 3 nieuwe velden, inclusief één kunstgrasveld, zijn voorzien op een locatie aan de Hoenderloseweg, eigendom van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Begin dit jaar hebben we een besluit genomen tot aankoop van deze grond. De aankoop en inrichting van het terrein kan niet helemaal binnen de bestaande middelen gedekt worden. Voor de realisering van een kantine voorziening in sporthal De Peppel is een krediet van beschikbaar. Aangezien het er naar uitzag dat dit krediet niet noodzakelijk was hebben wij toen besloten om dit krediet voor de aankoop aan te wenden. Naderhand bleek dat voor de kantinevoorziening in De Peppel toch een bedrag van noodzakelijk was. De Peppel beschikt niet over een dergelijke voorziening. Omdat voor veel sporters ook het sociale aspect belangrijk is, wordt het ontbreken van deze voorziening als een groot gemis ervaren. Met het creëren hiervan worden de gebruiksmogelijkheden van de accommodatie vergroot en de verwachting is dat daarmee ook de bezetting van de zaal zal toenemen. Derhalve stellen wij u voor om met voornoemde kredietwijziging in te stemmen en tevens een bedrag van beschikbaar te stellen voor De Peppel. Daarnaast heeft u bij de behandeling van de Programmabegroting een motie aangenomen om bij de verplaatsing van de voetbalvelden en de nieuwbouw van de sporthal in Otterlo uitdrukkelijk de mogelijkheid van de ontwikkeling van een nieuwe oefenruimte voor het OBK te Otterlo te betrekken. Deze verplaatsing is nu aan de orde. Wij stellen voor om ten behoeve van muziekvereniging OBK en schietvereniging Willem Tell een kelder te realiseren onder de kleedruimten van de nieuwe voetbalvelden de Houtkamp te Otterlo. De kosten (casco plus afbouw) hiervan bedragen ca Het eigendom berust bij de gemeente. Beheer en onderhoud komen voor rekening van de OBK en Willem Tell. Dorpshuis de Nieuwe Spil Voorgesteld wordt om de schulden van de stichting Dorpscentrum De Nieuwe Spil Harskamp te saneren en de lasten van het achterstalling onderhoud ten laste van de gemeente te nemen. Met het saneren van de schulden van de stichting en het overnemen van de lasten van het achterstallig onderhoud wordt een bijdrage geleverd aan het gezond maken van de exploitatie van het dorpscentrum. Overlast, jeugd en veiligheid Het aantal plekken waar sprake is van overlast is de laatste tijd fors gestegen. Kenmerkend voor deze overlast is, dat zij veelal veroorzaakt wordt door jongeren (al dan niet in groepsverband). Deze jongeren vertonen in meer of mindere mate zorg en/of probleemgedrag. Er is dan ook een directe link te leggen tussen deze overlast en deze groep jongeren. Een intensievere, geregisseerde aanpak is noodzakelijk om structureel iets aan dit probleem te doen. De staande formatie is thans niet bij machte om een goede kwalitatieve dienstverlening te Programmarekening

14 leveren die aansluit bij onze ambities. Om op korte termijn adequater te kunnen reageren en overlast in de kiem te kunnen smoren is de instelling van een Flexibel Interventieteam Overlast wenselijk. Daarnaast is een lange termijnvisie noodzakelijk zodat er een meer multidisciplinaire en programmatische aanpak van risicojeugd wordt ontwikkeld en uitgevoerd, volgens het adagium: richten-inrichten-verrichten. Met de (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 2 jaar van twee medewerkers wordt de formatie op het gebied van overlastbestrijding en aanpak risicojeugd weer in balans gebracht met de bestuurlijke ambities rond veiligheid. Afboeken boekwaarde schoolwoningen Kernhem Binnen de BV Kernhemmerhout wordt een viertal schoolwoningen in Kernhem geëxploiteerd. De BV is voor 100% eigendom van de Gemeente. Gezien de werkwijze van de ontwikkeling in Kernhem heeft de BV geen inhoudelijke taken meer, is de BV slapend gemaakt. Grondzaken kan de schoolwoningen overnemen in eigendom en exploitatie. In verband met de huidige woningmarkt en op basis van de exploitatie en de verwachte toekomstige kosten voor de omzetting naar burgerwoningen wordt de waarde van de schoolwoningen lager ingeschat dan de huidige boekwaarde bij de Kernhemmerhout BV. Het verschil bedraagt Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van het jaarrekeningresultaat 2009 te brengen. Uitvoering rapport Eigenheid of eigenzinnigheid Voorgesteld wordt om de vrijval middelen Jeugd en Gezin en de vrijval van de middelen van de radicalisering en polarisatie die op de Algemene Uitkering staan te bestemmen voor noodzakelijke activiteiten en maatregelen op basis van het plan van aanpak Eigenheid of Eigenzinnigheid. Inzet jongerenwerk in het buitengebied (gedurende 2 jaar, dan evaluatie) ; uitbreiding inzet combinatiefunctionaris in het buitengebied ; ontmoeting en kennisuitwisseling professionals o.l.v. experts 7.500; ondersteuning continuering maatschappelijke debatten 7.500; activiteitenbudget dorpshuizen ; activiteiten ten behoeve van de Marokkaanse gemeenschap Multifunctioneel centrum Kernhem Voor een multifunctioneel centrum in de wijk Kernhem is een structureel bedrag van geraamd. Hiervan is in ingezet voor de realisatie van de tijdelijke sportzaal in de wijk Kernhem (Braamberg). In verband met de casco oplevering van het multifunctioneel centrum is in de halfjaarrapportage al voorgesteld de niet bestede middelen, evenals vorig jaar te reserveren voor de dekking van de toekomstige inrichtingskosten van het multifunctioneel centrum. De reserve bedraagt eind Digitalisering bouwvergunningen In 2008 is een begin gemaakt met het scannen van afgedane bouwdossiers. Deze kunnen nu direct aan de balies en op de werkplekken worden geraadpleegd zonder inschakeling van het gemeentearchief. Ongeveer de helft van het bouwvergunningenarchief vanaf 1990 tot en met 2009 is gedigitaliseerd. Vanaf februari 2010 worden alle nieuwe aanvragen om vergunningen bij binnenkomst gescand. Bij de invoering van de omgevingsvergunning, in de loop van dit jaar, wordt overgegaan naar een volledige digitale verwerking van aanvragen om vergunning. Ook bij de legesheffing wordt digitale indiening van aanvragen gestimuleerd door een korting op het tarief van 5%. De kosten van het digitaliseren van het nog niet gescande deel bouwvergunningen vanaf 1990 vergt naar raming een investering van Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen. Ontwikkelingsplan buitengebied In de budgetvraag 2009 is mede uitgegaan van het verkrijgen van externe subsidies, alsmede het deelnemen van externe partners. Uitgangspunt voor uitvoering van de betreffende projecten is altijd dat in het geval toegezegde subsidies niet of afwijkend worden beschikt (qua bedrag of qua tijdstip) en we niet tijdig over andere (extra) subsidie-/inkomstenbronnen beschikken bijstelling, fasering of uitstel van de betreffende plannen het gevolg is. Hetzelfde geldt wanneer beoogde deelnemende partners niet of niet tijdig kunnen aansluiten. Op dit moment constateren we dat op grond van deze uitgangspunten wordt voorgesteld om een voorgenomen netto-budgetbedrag van door te schuiven naar Programmarekening 2009

15 Veroorzaakt door nog niet (volledig) verkregen/toegezegde subsidies , niet tijdig (kunnen) aansluiten van beoogde partners en overig noodzakelijk uitstel Schuldhulpverlening De (structurele) personele lasten voor schuldhulpverlening en budgetbeheer zijn gedeeltelijk gedekt vanuit diverse incidentele bronnen. Deze zijn ondergebracht en worden geëgaliseerd middels de reserve Bureau voor Schuldhulp en Budgetadvies (BSB). Deze reserve laat al in 2013 een tekort zien, oplopend in Het tekort in 2014 bedraagt Wij stellen voor om uit het positieve resultaat bij de jaarrekening, veroorzaakt door verschuiving van lasten van BSB naar het participatiebudget, te bestemmen voor afdekking van het meerjarige tekort bij Bureau Schuldhulp (tot 2014). De komende jaren zal door de crisis de inzet ervan alleen maar oplopen. Omdat nog niet te voorzien is wat dit in personele en financiële zin gaat betekenen wordt hierop nog geen voorschot genomen. Zo nodig komen wij daar bij u op terug. Herziening oude bestemmingsplannen In 2009 is voor actualisatie van bestemmingsplannen een budget beschikbaar gesteld van Dat is inclusief incidenteel budget voor de jaarschijf In 2009 is hiervan een bedrag van besteed. Voorgesteld wordt het restant ad beschikbaar te houden voor de komende jaren ( ). Dit is noodzakelijk om te borgen dat de actualiseringsslag ook daadwerkelijk gemaakt kan worden. In 2009 is, naast de start van een aantal bestemmingsplannen, met name energie gestoken in het vaststellen van de kaders van het project en de bijbehorende documenten. De komende jaren worden gebruikt om de bestemmingsplannen ook daadwerkelijk te maken. Daarnaast is het oorspronkelijke budget bestemd voor actualisatie van het Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied en actualisatie van het Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe niet voldoende om beide actualisaties te dekken. Het grote aantal ontvangen zienswijzen op het bestemmingsplan agrarisch buitengebied zorgt voor veel extra kosten. Dit houdt in dat het actualiseren van het bestemmingsplan natuurgebied Veluwe gedekt zal moeten worden uit het budget herziening oude bestemmingsplannen. Een extra noodzaak om gelden beschikbaar te houden voor de komende jaren. Herinrichting voetgangersgebied De Halte Beschikbaar stellen van een bedrag van voor de herinrichting van De Halte (tussen het Museumplein en de parkeervoorziening). Reserve Kunst en Cultuur In de Programmabegroting is besloten voor drie jaar per jaar te reserveren voor een Kunst en Cultuur Ontwikkelfonds. Deze middelen zijn bedoeld als voorbereidingskrediet en ontwikkelbudget om te komen tot concrete plannen in Ede-Oost en de Bospoort. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen toe te voegen aan de reserve. Restantmiddelen ontwikkelingsplan buitengebied In 2009 zijn opdrachten verstrekt die (nog) niet zijn afgerond. Het betreft: Aanleg brede houtsingels Toegezegde bijdrage voor op te stellen Gemeentelijk Uitvoeringsplan (GUP) 2010 ad Groenzone Ederveen-Doesburg Opdracht Elerwoude (Ederveen) Betaald 1 e termijn Ecologische netwerk Toegezegde bijdrage voor op te stellen GUP 2010 ad Inventarisatie Flora & Fauna Opdracht verstrekt voor Faunaonderzoek ad Wandel-/klompenpaden planvormingsonderzoek Opdracht aan Landschapsbeheer Gelderland ad In 2009 voldaan Programmarekening

16 Gezien het budget dat voor 2010 beschikbaar is en de te verrichten activiteiten wordt voorgesteld om een bedrag van beschikbaar te stellen voor het Ontwikkelingsplan Buitengebied, zodat de realisatie van deze projecten niet in gevaar komt. Schuldhulpverlening Vanaf 2009 zijn er, in verband met de crisis, aanvullende rijksmiddelen beschikbaar gekomen. Deze specifieke uitkering kent een meeneemregeling tot en met het jaar (Niet bestede middelen t/m 2011 worden teruggevorderd.) Door toerekening van 1,3 fte P-lasten aan deze Specifieke Uitkering Min. SZW wordt het mogelijk om de bestaande middelen vanuit het gemeentefonds (oude regeling) te reserveren in de reserve BSB. Op de oude regeling zit namelijk geen terugbetalingsregeling. Besteding van de resultaatbestemming is, gelijk aan vorig jaar, voor het afdekken van incidenteel gefinancierd (normatief en tijdelijk extra) personeel van de schuldhulpverlening, als gevolg van de toegenomen schulphulpvraag. Wij stellen u voor om hiermee in te stemmen. Project Titan In de HJR 2009 is van de beschikbare middelen in de reserve gestopt voor besteding in volgende jaren en is beschikbaar gesteld voor het Titanproject (dagbesteding en begeleiding van risicojongeren). Hiervan resulteert een bedrag van Daarnaast is de decentralisatie-uitkering toegenomen met Wij stellen voor om beschikbaar te houden voor de uitvoering van het project Titan. Aanpak kindermishandeling Op 2 september 2008 heeft het college van B&W ingestemd met de actieverklaring Aanpak Kindermishandeling. Voor dit doel ontvangt Ede als centrumgemeente gedurende de jaren 2008 t/m 2010 jaarlijks een bedrag van (integratie-uitkering meicirculaire 2008). De aanpak van de kindermishandeling is ondergebracht bij het Steunpunt huiselijk geweld West- Veluwe/Vallei. Aangezien het zwaartepunt van de werkzaamheden in dit kader komt te liggen in de jaren 2009/2011wordt verzocht de niet bestede middelen van 2009 ad te bestemmen voor de bedoelde bestedingen in Museum Oud Lunteren Bij de behandeling bij de Perspectiefnota is hiervoor beschikbaar gesteld. De gevraagde investeringssubsidie bedraagt echter Voorgesteld wordt om de incidentele vrijval kapitaalslasten bezoekerscentrum Lunteren ( ) beschikbaar te houden voor een aanvullende investeringssubsidie voor de aan-/verbouwing van Museum Oud Lunteren. Sportzaal Otterlo In 2000 is besloten tot de realisering van een sportzaal in Otterlo ter vervanging van het verouderde SERO-gymnastieklokaal. Vanaf dat moment zijn de werkzaamheden voor groot onderhoud van het bestaande SERO-gymnastieklokaal opgeschort. In de Halfjaarrapportage is u al voorgesteld om de niet bestede middelen voor groot onderhoud, evenals voorgaande jaren, toe te voegen aan de reserve nieuw te realiseren sportzaal Otterlo Vervanging lampen straatverlichting -/ In 2009 is het raambestek uitgewerkt t.b.v. de uitbesteding van het onderhoud aan de verlichting Ter verlenging van de levensduur van Straatlantaarns heeft er in 2009 extra onderhoud plaatsgevonden Voorgesteld wordt de meerkosten onderhoud en uren raambestek ten laste te brengen van de Reserve Straatverlichting Bedrijfsreserve Grondzaken Het restant voordeel Grondzaken wordt, conform het bepaalde in de Nota Grondbeleid, voorgesteld toe te voegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Afwaardering boekwaarde plan Asakkerweg Het plan Asakkerweg is in 1999 en 2000 belast met bijdragen voor de nabijgelegen bouw van de aula bij de begraafplaats. Door de lange ontwikkelingstijd voor dit plan draagt het een steeds grotere rentelast vanuit deze niets met de bouwgrondproductie te maken hebbende bijdragen. 10 Programmarekening 2009

17 Daarbij vertekent dit oneigenlijke element het resultaat van dit project. Om de exploitatie en het resultaat van dit plan zuiver te maken wordt voorgesteld om deze kosten te verrekenen met het rekeningresultaat 2009 van het Grondbedrijf. Als gevolg van dit voorstel vervalt tevens de noodzaak om 0,6 miljoen op te nemen in de voorziening negatieve plannen. Bestemmingsreserve onrendabele toppen In verband met de verkoop van een gemeentepand wordt voorgesteld de opbrengsten van deze verkoop (bestaand beleid) ten gunste te brengen van de reserve onrendabele toppen. Restant resultaatsbestemming Wij stellen u voor om het restant van toe te voegen aan de Algemene Reserve bodemvoorziening. Deze middelen zijn hard nodig om het financieel meerjarenperspectief sluitend te krijgen. In de Meerjarenbeleidsvisie, die wij u tegelijkertijd ter behandeling voorleggen, hebben wij hiermee al rekening gehouden Algemene reserve bodemvoorziening De Algemene reserve bodemvoorziening ontwikkelt zich op basis van bovenstaande besluitvorming als volgt (bedragen x 1.000): Saldo per 1 januari 2009 na resultaatbestemming 2008 Bespaarde rente Mutaties cf. besluitvorming begrotingen en perspectiefnota's Netto exploitatieresultaat na verwerking bestemmingsvoorstellen Saldo per 31 december 2009 na resultaatbestemming V 260 V V V V Programmarekening

18 1.5. Organisatie Presidium Gemeenteraad Zetelverdeling: 8 CDA 6 PvdA 6 ChristenUnie 6 SGP 5 VVD 3 Gemeente Belangen 3 Groen Links/ Progressief Ede 1 D66 1 Fractie F. van Os Griffier Dr. G.H. Hagelstein College van Burgemeester en Wethouders Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Drs. J. Miedema Concernzaken hoofd / adjunct gemeentesecretaris / concerncontroller Drs. M.A.F.P. van Rooij Bestuursondersteuning Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ir. H. de Graaf Directeur Sector Educatie, Welzijn en Zorg Drs. J.M. Puttenstein Directeur Facilitair Bedrijf en Burgerzaken H. Heij Directeur Brandweer Ing. M.A.J. Kamphuis Commandant Sector Publiekszaken Drs. F.P. Dreschler Directeur Beheer Financiën & Control Documentaire Informatie Algemene Zaken Klantcontacten Grondzaken Ontwikkeling en Ondersteuning Financieel Administratieve Dienstverlening Pro-Actie, Preventie en Preparatie Burgerzaken & Belastingen Ontwikkeling Onderwijs, Cultuur en Sport Informatie en Communicatie Technologie Repressie Zorg Realisatie Vergunning en Handhaving Management Ondersteuning en Control Werk, Inkomen en Zorg Kantoorgebouwen Stafbureau Staf Staf 12 Programmarekening 2009

19 2. Programmaverantwoording Leeswijzer programmaplannen 1 e W-vraag: Wat willen we bereiken? Programmarekening 2009 Bij de Programmarekening 2009 legt ons college verantwoording af aan uw raad over het (gerealiseerde) beleid e.d. zoals opgenomen in de corresponderende programmabegroting. Met betrekking tot de 1 e W-vraag van de programmaplannen ligt dit wat moeilijk omdat gedurende 2009 in overleg met de raadswerkgroep ontwikkeling programmabegroting opnieuw een verbeterslag is doorgevoerd om uw raad in staat te stellen zo optimaal mogelijk op hoofdlijnen te kunnen sturen. Programmabegroting 2009 Zoals wij u in de Programmabegroting 2009 hebben medegedeeld is bij die begroting een begin gemaakt met het indikken en anders inrichten van de programmaplannen. Van een groot aantal beoogde maatschappelijke effecten per programma is overgestapt naar een beperkt aantal kernindicatoren. In de vorm van een pilot heeft dit plaatsgevonden voor vijf van dertien programma s. Dit betekende dat voor de programma s Veiligheid, Beheer, Educatie, Maatschappelijke Dienstverlening en Zorg kernindicatoren zijn geformuleerd en voor de overige 8 niet. Programmabegroting 2010 Uiteraard heeft de raadswerkgroep Programmabegroting in 2009 niet stil gezeten en zich beraden over verdere verbeterpunten voor de Programmabegroting Voor de Programmabegroting 2010 zijn alle programma s voorzien van kernindicatoren en heeft nogmaals een politiek/bestuurlijke toets plaatsgevonden waardoor sommige kernindicatoren zijn aangescherpt of anders zijn ingestoken. Bij het verantwoorden van de 1 e W-vraag in de Programmarekening 2009 lopen we door deze voortschrijdende verbeteracties nu tegen complicaties aan. Dat wil zeggen dat de kernindicatoren 2009 voor een deel zijn achterhaald door de kernindicatoren De te meten ontwikkeling in de kernindicatoren heeft daardoor ook een andere richting gekregen en is als het ware opgeschoven naar de kernindicatoren verwoord in de Programmabegroting Al met al heeft dit voor de rapportage op de 1 e W-vraag van de Programmarekening 2009 tot gevolg dat het niet mogelijk en zinvol is op alle onderdelen verantwoordingen aan te dragen is in feite een soort overgangsjaar en pas in 2010 is de systematiek integraal van toepassing. Voor 2009 is daarom gezocht naar een middenweg om uw raad toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om twee vliegen in één klap te slaan hebben wij er voor gekozen de kernindicatoren van de Programmabegroting 2010 als uitgangspunt te nemen voor de rapportage Programmarekening Dit betekent dat de 25 kernindicatoren die zowel in de Programmabegroting 2010 als 2009 zitten, sowieso zijn meegenomen; de kernindicatoren die alleen in de Programmabegroting 2010 staan zoveel mogelijk; en de kernindicatoren die alleen in de Programmabegroting 2009 staan alleen als deze makkelijk voorhanden zijn. Wij zijn ons er van bewust dat uw raad bij deze Programmarekening 2009 niet helemaal volledig wordt geïnformeerd over de 1 e W-vraag zoals geformuleerd in de de Programmabegroting Anderzijds zijn wel de door uw raad bij de Programmabegroting 2010 aangescherpte inzichten meegenomen. Met deze tussenopssing bent u volgens ons goed in staat het verloop van de 1 e W- vraag in beeld te krijgen. 2 e en 3 e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten? Het beoordelen van de 2 e en 3 e W-vraag kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. U kunt dus de op begrotingsbasis aangeleverde gegevens spiegelen aan de realisatie-uitkomsten die in het kader van deze programmarekening zijn aangedragen. Programmarekening

20 Meerjarenbeleidsvisie De MJB-visie is de vertaling van het nieuwe convenant in beleid en middelen voor de komende vier jaar. Met u zullen wij moeten bezien in hoeverre de huidige kernindicatoren in tact kunnen blijven voor de nieuwe raadsperiode. Zodra dit aan de orde is, stellen wij u hiervan in kennis. Wel willen wij u nu vast meegeven er naar te streven de vast te stellen kernindicatoren voor minimaal vier jaar te handhaven. De effecten van beleid kunnen pas adequaat worden geïnterpreteerd indien gedurende langere tijd is gemeten hoe de kernindicatoren zich hebben ontwikkeld. 14 Programmarekening 2009

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving 01 SGP/ Meijer Amend. De auto is geen melkkoe 1; tariefsverhoging parkeerheffing De voorgenomen verhoging van de parkeertarieven in Ede Centrum niet door te voeren en de daarbij geprognosticeerde opbrengst

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN Bedrijfsvoering Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Datum : 27 januari 2017 Uw kenmerk : TR27 Ons kenmerk : 2017002441 Behandeld door : Doorkiesnummer : Onderwerp : Beantwoording

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie