Programmarekening 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmarekening 2009"

Transcriptie

1 Programmarekening 2009 Ede, mei 2010 COA/FB

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer Resultaat Opbouw resultaat Algemene resultaatbestemming Algemene reserve bodemvoorziening Organisatie Programmaverantwoording Veiligheid Veiligheidsbeleid in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Investeringen Beheer Openbare Ruimte Het beheer van de openbare ruimte in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Economische Zaken Economisch Beleid in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Educatie Educatiebeleid in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Sport Sportbeleid in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Cultuur... 55

4 Cultuurbeleid in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Werk en Inkomen Beleid Werk en Inkomen in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Maatschappelijke Dienstverlening Beleid Maatschappelijke Dienstverlening in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Zorg Beleid Zorg in Ede Convenantbeleid e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Programmabudget (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Milieu en Landschap Milieu en Landschap in Ede Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Toelichting op middelen Investeringen

5 2.12. Bestuur en Organisatie Bestuur en Organisatie Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat willen we bereiken? e W-vraag: Wat gaan we daarvoor doen? e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen Convenantbeleid Beleidsaccenten in de 1 e W-vraag e W-vraag: Wat gaat het kosten? Huidige budgetten (excl. beleidsontw. en prioriteiten) Toelichting op middelen Investeringen Overzicht algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Weerstandsvermogen Inleiding Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Evaluatie en voortgang risicomanagement Top twintig risico s Programmajaarrekening Risicokaart Programmajaarrekening Het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit Verhouding beschikbare versus benodigde weerstandscapaciteit Doorontwikkeling risicomanagement Paragraaf Lokale Heffingen Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Infrastructuur Voorzieningen Gebouwen Paragraaf Financieringen (Treasuryparagraaf) Inleiding Algemene ontwikkelingen Liquiditeitsbehoefte Renteontwikkelingen Treasurybeheer Kasgeldlimiet en financieringstekort Renterisiconorm Aangetrokken geldleningen (leningen o/g) Uitzetten van gelden (leningen u/g) Kredietrisico op verstrekte geldleningen Beheer Paragraaf Bedrijfsvoering Het beleid en de strategie van de bedrijfsvoering Leiderschap Raadswerkgroep Ontwikkeling Programmabegroting Personeelsmanagement Personeelsbestand en formatie Stages Arbeidskosten Vergrijzing en ontgroening Instroom, doorstroom en uitstroom

6 Ziekteverzuim Inhuur derden Gemeentelijke ambitie en ambtelijke capaciteit Duurzame inzetbaarheid Diversiteitsbeleid Middelenmanagement Communicatie ICT Financieel beheer Algemene en Juridische Zaken Management van processen Beschrijven processen Uitvoeren controles Uitvoeren D&D-onderzoeken Ontwikkelplan P&C Waardering door personeel Waardering door klanten en maatschappij Paragraaf Verbonden partijen Algemeen Overige onderwerpen Grondbeleid Nota grondbeleid Ontwikkelingen Strategische aankopen Financiële positie Grondbedrijf Risico s en weerstandscapaciteit Resultaat Grondbedrijf Bedrijfsreserve grondzaken en voorziening negatieve plannen Grote projecten Programma Publieke Dienstverlening Project Bedrijventerrein A12 Ede-Veenendaal (BT A12) Project Kernhem vlek B Project herstructurering Veldhuizen Project Veluwse Poort Project Voorzieningencluster (HNL) De Programmarekening Grondslagen programmarekening Exploitatieoverzicht Balans en toelichting De activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Toelichting concernbalans passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Vlottende schulden Overlopende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bijlagen Kerngegevens

7 5.2. Overzicht van activa Overzicht van onderhanden werk Overzicht van reserves Overzicht van voorzieningen Overzicht van opgenomen geldleningen Overzicht van gewaarborgde geldleningen Overzicht van verbonden partijen Single Information Single Audit Reservebladen Grondnota

8

9 1. Inleiding Met het motto van de Programmabegroting Vitaal en Toekomstgericht zijn wij 2009 voortvarend aan de slag gegaan om verder invulling te geven aan de Toekomst van Ede. Terugkijkend constateren wij dat 2009 wezenlijk anders was als Het jaar 2008 was het jaar van de extra financiële armslag voortvloeiend uit het Bestuursakkoord tussen Rijk en VNG. Middelen die wij hebben ingezet voor onder meer veiligheid, jeugd en gezin, WMO, onderhoud, sport en milieu en landschap. Hoe schril was het contrast met 2009: het begin van de kredietcrisis en zich samenpakkende donkere wolken boven ons financieel meerjarenperspectief. Het vooruitzicht van ingrijpende bezuinigingen zou bijna afleiden van al de inspanningen die ook in 2009 weer zijn gedaan om Ede Vitaal en Toekomstgericht te maken. Wel is het ook zo dat ook bij de bezinning op de forse ombuigingen vitaliteit en toekomstgerichtheid van Ede richtpunt blijft Leeswijzer Op grond van de voor de gemeenten van toepassing zijnde richtlijnen voor de opstelling van de jaarrekening (Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)) dienen de jaarstukken van de gemeente te bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit: de programmaverantwoording en de paragrafen De jaarrekening bestaat uit: de programmarekening inclusief toelichting en de balans inclusief toelichting. De ontwikkeling en de inrichting van de Programmabegroting hebben wij in nauwe samenwerking met uw raad bepaald. Het hart daarvan vormen de programmaplannen. Daarbij is ervoor gekozen dat deze programmaplannen op een geïntegreerde wijze per programma achtereenvolgend inzicht geven in alle W-vragen. Vanuit de optiek van een 1 op 1 verantwoording met de begroting is er eveneens voor gekozen op rekeningbasis dezelfde indeling te hanteren. Wel wijzen wij erop dat wij op deze onderdelen nog in een ontwikkelingstraject zitten, in dit licht moeten de programmaplannen in deze jaarrekening worden bezien. Wij hebben er op grond van de leesbaarheid voor gekozen om de eerste W- vraag te beperken tot de in de Programmabegroting benoemde beleidsaccenten. De beoogde maatschappelijke effecten zijn niet vermeld. In hoofdstuk 2 lichten wij dit nog verder toe. Wij nemen de toelichtingen op de realisatie van de programmabudgetten geïntegreerd op in de programmaverantwoordingen. Met de opzet en inhoud van deze programmarekening willen we bijdragen aan een herkenbare invulling van de controlerende en taakstellende functies van de gemeenteraad. Omdat de controle van de accountant primair gericht is op de programmarekening en balans is een afbakening nodig voor het onderdeel jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) vanaf de 3 e W vraag van ieder programma, het overige deel behoort tot het jaarverslag. Daarnaast behoren de hoofdstukken 3 t/m 5 tot de jaarrekening. Deze delen bepalen de omvang van de accountantscontrole. Bij de overige delen (het jaarverslag) heeft de accountant alleen vastgesteld dat hierin geen tegenstrijdigheden met de jaarrekening voorkomen. Programmarekening

10 1.2. Resultaat 2009 Het resultaat 2009 bedraagt 13,9 miljoen voordelig. Van dit resultaat was reeds 2,5 miljoen geprognosticeerd bij de Halfjaarrapportage 2009, waarin verwerkt de aangenomen amendementen Scouting ( ) en Duurzaam Doelenstraat ( 5.000). Ten opzichte van de Halfjaarrapportage 2009 is het resultaat van deze Programmarekening dus 11,4 miljoen voordeliger. Onderdeel hiervan is het resultaat Grondzaken ad 5,0 miljoen, dit is voornamelijk het resultaat van een vrijval Voorziening negatieve plannen Grondzaken van 4,6 miljoen. In lijn met de besluitvorming voorgaande jaren wordt voorgesteld om deze te verrekenen met de Bedrijfsreserve Grondzaken. Het grotere voordeel in de normale bedrijfsvoering is naast temporisering in de uitvoering van het beleid vooral het gevolg van min of meer minder beïnvloedbare ontwikkelingen. Incidentele ontwikkelingen in de algemene uitkering ( 1,8 miljoen; o.a. aantallen bijstandsontvangers), participatieregelingen ( 1,7 miljoen) en de fors lage rentestand ( 1,6 miljoen) dragen in belangrijke mate bij aan het resultaat. Conform de wettelijke verplichtingen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de bepaling van het resultaat en de gewenste bestemming van het resultaat te worden onderscheiden. Op deze wijze kan een meer integrale en zorgvuldige afweging plaatsvinden van de gewenste resultaatbestemmingen aan de reserves. Deze gedragslijn brengt overigens wel met zich mee dat het jaarrekeningresultaat, optisch, hoger uitvalt, aangezien de resultaatbestemmingen van de jaarrekening hierin nog niet zijn verwerkt. Het resultaat 2009 geeft het volgende beeld: Tabel 1 bedragen x Programmaresultaat Resultaat normale bedrijfsvoering V 2. Resultaat Grondzaken 412 V Vrijval Voorziening Negatieve Plannen V V Te bestemmen resultaat V Resultaatbestemmingsvoorstellen: Normale bedrijfsvoering en Grondzaken (zie tabel 3) Toevoeging aan Algemene Reserve Bodemvoorziening Afwikkeling resultaat ten gunste van Bedrijfsreserve Grondzaken OPBOUW RESULTAAT Het voordelig resultaat van 13,9 miljoen is met name opgebouwd uit voor- en nadelen van de normale bedrijfsvoering. Deze resultaten zijn incidenteel van karakter. In de volgende tabel wordt een specificatie van de resultaten gegeven. Een meer uitgebreide analyse is opgenomen in de programma s. 4 Programmarekening 2009

11 Tabel 2 bedragen x Vrijval voorziening negatieve plannen werken V Voordeel Halfjaarrapportage V Inzet participatiebudget voor reïntegratie en schuldhulpverlening V Renteresultaat V Diversen div V AU - Ontwikkeling maatstaven V Resultaat Grondzaken Wonen V Realisering Centra Jeugd en Gezin vertraagd V AU - Taakmutaties V Temporisering werkzaamheden buitengebied V Leges omgevingsvergunningen V Vrijval voorziening negatieve plannen wonen V Landschappelijke inpassingen V Ontvangen subsidies duurzaam waterbeheer V AU - Oude jaren V Invordering belasting en heffingen V Opbrengsten dienstverlening milieu en bouwgebied V Inzet participatiebudget voor minderheden V Jeugdwerk; exploitatielasten gebouw en activiteiten 8 97 V Huurinkomsten en onderhoudskosten gem. eigendommen 3 95 V Milieuactiveiten/klimaatbeleid V Onvoorzien V Vervallen onderhoud recreatieplas V Schuldhulpverlening 7 70 V Piketregeling temporisering 1 65 V Gemeenteleges, m.n. ID-kaarten V Ontwikkeling, inrichting en huisvesting van het Veiligheidshuis 1 60 N Onderhoud camera's Veldhuizen 1 60 N Onderzoek "Toekomst WERV" N Groen onderhoud: meer maai- en snoeiwerk 2 90 N Project Visie Zandlaan N Implementatie basisregistratie geo- en vastgoedinformatie N Realisatie speelgelegenheden N Resultaat Grondzaken Werken N Onderhoud openbare verlichting N Project Ede-Centrum N Klimaatbeleid (w.o. SLOK) N Storting extra rijksmiddelen WMO in reserve WMO N Gladheidsbestrijding N Wijkbeheer: realisatie wijkactiviteitenplan N Kosten planateliers N Afstoting van de Houtconstructie N Totaal V 1.3. Algemene resultaatbestemming In het voordelig resultaat zijn posten opgenomen die het karakter dragen van overlopende verplichtingen, gebaseerd zijn op eerdere besluitvorming of op basis van bestuurlijke realiteit om honorering vragen. Wij vragen u deze posten, voor een totaal van ruim 5,4 miljoen, nog definitief te honoreren. Tevens zijn nog voorstellen opgenomen, in te delen in Grondzaken en Algemene Reserve bodemvoorziening. Programmarekening

12 Het betreft de volgende bestemmingsvoorstellen: Tabel 3 bedragen x 1 Verkort overzicht van de bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2009 Omschrijving Bedrag 1. Normale bedrijfsvoering Storting in reserve Ede Oost ( 10 miljoen hiermee bereikt) Storting in reserve FLO Brandweer Beschikbaar stellen van middelen voor kantinevoorzieningen De Peppel en kelder sporthal Otterlo Beschikbaar houden middelen voor sanering schulden en achterstallig onderhoud Dorpshuis de Nieuwe Spil Aanpak overlastproblematiek Afboeken boekwaarde schoolwoningen Kernhem Beschikbaar houden van niet gebruikte middelen Jeugd en Gezin en de niet gebruikte middelen decentralisatie-uitkering radicalisering en polarisatie ten behoeve van uitvoering rapport Eigenheid of Eigenzinnigheid. Niet bestede middelen voor een multi-functioneel centrum Kernhem storten in Reserve Multifunctioneel centrum Kernhem Beschikbaar stellen van een bedrag van uit het voordeel 2009 "Omgevingsvergunningen" t.b.v. "digitalisering bouwvergunningen" Beschikbaar houden van restant middelen 2009 "ontwikkelingsplan buitengebied" cf. Halfjaarrapportage 2009 Beschikbaar stellen van vrijgevallen middelen op het onderdeel schuldhulpverlening (a.g.v. verschuiving naar het participatiebudget) voor afdekken van meerjarig tekort van de reserve BSB. Beschikbaar houden van gedeelte restant middelen 2009 "herziening bestemmingsplannen" t.b.v. herziening bestemmingsplannen en bestemmingsplan agrarisch buitengebied Beschikbaar stellen van een bedrag van voor de herinrichting van De Halte (tussen het Museumplein en de parkeervoorziening) Storting in Reserve Kunst en Cultuur Ontwikkelfonds van niet bestede middelen Beschikbaar houden van restant middelen 2009 "ontwikkelingsplan buitengebied" Extra ontvangen decentralisatie-uitkering straatcoaches en gezinsmanagers 2009 ad en de restantmiddelen te bestemmen voor het project Titan. Beschikbaar houden van restantmiddelen 2009 schuldhulpverlening ten behoeve van schuldhulpverlening in Ongebruikte middelen RAAK overhevelen naar 2010 middels reserve overlopende verplichtingen. Incidentele vrijval kapitaallasten van Bezoekerscentrum Lunteren inzetten ten behoeve van Museum Oud Lunteren. Toevoegen niet bestemde middelen groot onderhoud aan reserve Nieuw te realiseren Sportzaal Otterlo Onttrekking reserve straatverlichting: onderhoud verlichting Grondzaken Storting van het restant resultaat Grondzaken in de bedrijfsreserve Grondzaken Afwaardering boekwaarde Asakkerweg ( / ) Storting verkoopopbrengst Kraatsweg in bestemmingsreserve onrendabele toppen Algemene Reserve bodemvoorziening (Restant) resultaat toevoegen aan de Algemene Reserve bodemvoorziening Totaal Deze specifieke resultaatbestemmingen worden hieronder nader toegelicht: 6 Programmarekening 2009

13 Spoorzone Ede-Oost Conform raadsbesluit bij de Meerjarenbeleidsvisie wordt jaarlijks bij de Programmarekening de mogelijkheden bezien om 10 miljoen te sparen voor het project Spoorzone (opheffen belemmeringen spoorzone). Een bedrag van 1,6 miljoen is nog nodig om het bedrag van 10 miljoen te bereiken. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: vanuit het resultaat 2009 wordt voorgesteld een bedrag van toe te voegen; vanuit het resultaat Duurzame Ontwikkeling Bedrijventerreinen (DOB) wordt voorgesteld om toe te voegen; vanuit de meeropbrengsten houtverkoop wordt voorgesteld om toe te voegen. FLO Brandweer Tot 2017 zullen er nog substantiële tekorten op het overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Brandweer ontstaan. Pas vanaf 2017 zal de afschaffing van de FLO Brandweer financiële voordelen opleveren. In de reserve overgangsrecht FLO zit 1,1 miljoen per Echter, dit bedrag is niet toereikend voor de kosten van de komende jaren. Voor de huidige convenantsperiode is nog zo'n nodig. Voorgesteld wordt een extra dotatie van laatstgenoemd bedrag te doen aan deze reserve. Kantinevoorziening De Peppel en kelder sporthal Otterlo Al geruime tijd wordt gesproken over de verplaatsing van de voetbalvelden in Otterlo. De velden aan de Karweg/Weversteeg (De Dries) en aan Onderlangs zullen daarbij worden opgeheven. De 3 nieuwe velden, inclusief één kunstgrasveld, zijn voorzien op een locatie aan de Hoenderloseweg, eigendom van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Begin dit jaar hebben we een besluit genomen tot aankoop van deze grond. De aankoop en inrichting van het terrein kan niet helemaal binnen de bestaande middelen gedekt worden. Voor de realisering van een kantine voorziening in sporthal De Peppel is een krediet van beschikbaar. Aangezien het er naar uitzag dat dit krediet niet noodzakelijk was hebben wij toen besloten om dit krediet voor de aankoop aan te wenden. Naderhand bleek dat voor de kantinevoorziening in De Peppel toch een bedrag van noodzakelijk was. De Peppel beschikt niet over een dergelijke voorziening. Omdat voor veel sporters ook het sociale aspect belangrijk is, wordt het ontbreken van deze voorziening als een groot gemis ervaren. Met het creëren hiervan worden de gebruiksmogelijkheden van de accommodatie vergroot en de verwachting is dat daarmee ook de bezetting van de zaal zal toenemen. Derhalve stellen wij u voor om met voornoemde kredietwijziging in te stemmen en tevens een bedrag van beschikbaar te stellen voor De Peppel. Daarnaast heeft u bij de behandeling van de Programmabegroting een motie aangenomen om bij de verplaatsing van de voetbalvelden en de nieuwbouw van de sporthal in Otterlo uitdrukkelijk de mogelijkheid van de ontwikkeling van een nieuwe oefenruimte voor het OBK te Otterlo te betrekken. Deze verplaatsing is nu aan de orde. Wij stellen voor om ten behoeve van muziekvereniging OBK en schietvereniging Willem Tell een kelder te realiseren onder de kleedruimten van de nieuwe voetbalvelden de Houtkamp te Otterlo. De kosten (casco plus afbouw) hiervan bedragen ca Het eigendom berust bij de gemeente. Beheer en onderhoud komen voor rekening van de OBK en Willem Tell. Dorpshuis de Nieuwe Spil Voorgesteld wordt om de schulden van de stichting Dorpscentrum De Nieuwe Spil Harskamp te saneren en de lasten van het achterstalling onderhoud ten laste van de gemeente te nemen. Met het saneren van de schulden van de stichting en het overnemen van de lasten van het achterstallig onderhoud wordt een bijdrage geleverd aan het gezond maken van de exploitatie van het dorpscentrum. Overlast, jeugd en veiligheid Het aantal plekken waar sprake is van overlast is de laatste tijd fors gestegen. Kenmerkend voor deze overlast is, dat zij veelal veroorzaakt wordt door jongeren (al dan niet in groepsverband). Deze jongeren vertonen in meer of mindere mate zorg en/of probleemgedrag. Er is dan ook een directe link te leggen tussen deze overlast en deze groep jongeren. Een intensievere, geregisseerde aanpak is noodzakelijk om structureel iets aan dit probleem te doen. De staande formatie is thans niet bij machte om een goede kwalitatieve dienstverlening te Programmarekening

14 leveren die aansluit bij onze ambities. Om op korte termijn adequater te kunnen reageren en overlast in de kiem te kunnen smoren is de instelling van een Flexibel Interventieteam Overlast wenselijk. Daarnaast is een lange termijnvisie noodzakelijk zodat er een meer multidisciplinaire en programmatische aanpak van risicojeugd wordt ontwikkeld en uitgevoerd, volgens het adagium: richten-inrichten-verrichten. Met de (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 2 jaar van twee medewerkers wordt de formatie op het gebied van overlastbestrijding en aanpak risicojeugd weer in balans gebracht met de bestuurlijke ambities rond veiligheid. Afboeken boekwaarde schoolwoningen Kernhem Binnen de BV Kernhemmerhout wordt een viertal schoolwoningen in Kernhem geëxploiteerd. De BV is voor 100% eigendom van de Gemeente. Gezien de werkwijze van de ontwikkeling in Kernhem heeft de BV geen inhoudelijke taken meer, is de BV slapend gemaakt. Grondzaken kan de schoolwoningen overnemen in eigendom en exploitatie. In verband met de huidige woningmarkt en op basis van de exploitatie en de verwachte toekomstige kosten voor de omzetting naar burgerwoningen wordt de waarde van de schoolwoningen lager ingeschat dan de huidige boekwaarde bij de Kernhemmerhout BV. Het verschil bedraagt Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van het jaarrekeningresultaat 2009 te brengen. Uitvoering rapport Eigenheid of eigenzinnigheid Voorgesteld wordt om de vrijval middelen Jeugd en Gezin en de vrijval van de middelen van de radicalisering en polarisatie die op de Algemene Uitkering staan te bestemmen voor noodzakelijke activiteiten en maatregelen op basis van het plan van aanpak Eigenheid of Eigenzinnigheid. Inzet jongerenwerk in het buitengebied (gedurende 2 jaar, dan evaluatie) ; uitbreiding inzet combinatiefunctionaris in het buitengebied ; ontmoeting en kennisuitwisseling professionals o.l.v. experts 7.500; ondersteuning continuering maatschappelijke debatten 7.500; activiteitenbudget dorpshuizen ; activiteiten ten behoeve van de Marokkaanse gemeenschap Multifunctioneel centrum Kernhem Voor een multifunctioneel centrum in de wijk Kernhem is een structureel bedrag van geraamd. Hiervan is in ingezet voor de realisatie van de tijdelijke sportzaal in de wijk Kernhem (Braamberg). In verband met de casco oplevering van het multifunctioneel centrum is in de halfjaarrapportage al voorgesteld de niet bestede middelen, evenals vorig jaar te reserveren voor de dekking van de toekomstige inrichtingskosten van het multifunctioneel centrum. De reserve bedraagt eind Digitalisering bouwvergunningen In 2008 is een begin gemaakt met het scannen van afgedane bouwdossiers. Deze kunnen nu direct aan de balies en op de werkplekken worden geraadpleegd zonder inschakeling van het gemeentearchief. Ongeveer de helft van het bouwvergunningenarchief vanaf 1990 tot en met 2009 is gedigitaliseerd. Vanaf februari 2010 worden alle nieuwe aanvragen om vergunningen bij binnenkomst gescand. Bij de invoering van de omgevingsvergunning, in de loop van dit jaar, wordt overgegaan naar een volledige digitale verwerking van aanvragen om vergunning. Ook bij de legesheffing wordt digitale indiening van aanvragen gestimuleerd door een korting op het tarief van 5%. De kosten van het digitaliseren van het nog niet gescande deel bouwvergunningen vanaf 1990 vergt naar raming een investering van Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen. Ontwikkelingsplan buitengebied In de budgetvraag 2009 is mede uitgegaan van het verkrijgen van externe subsidies, alsmede het deelnemen van externe partners. Uitgangspunt voor uitvoering van de betreffende projecten is altijd dat in het geval toegezegde subsidies niet of afwijkend worden beschikt (qua bedrag of qua tijdstip) en we niet tijdig over andere (extra) subsidie-/inkomstenbronnen beschikken bijstelling, fasering of uitstel van de betreffende plannen het gevolg is. Hetzelfde geldt wanneer beoogde deelnemende partners niet of niet tijdig kunnen aansluiten. Op dit moment constateren we dat op grond van deze uitgangspunten wordt voorgesteld om een voorgenomen netto-budgetbedrag van door te schuiven naar Programmarekening 2009

15 Veroorzaakt door nog niet (volledig) verkregen/toegezegde subsidies , niet tijdig (kunnen) aansluiten van beoogde partners en overig noodzakelijk uitstel Schuldhulpverlening De (structurele) personele lasten voor schuldhulpverlening en budgetbeheer zijn gedeeltelijk gedekt vanuit diverse incidentele bronnen. Deze zijn ondergebracht en worden geëgaliseerd middels de reserve Bureau voor Schuldhulp en Budgetadvies (BSB). Deze reserve laat al in 2013 een tekort zien, oplopend in Het tekort in 2014 bedraagt Wij stellen voor om uit het positieve resultaat bij de jaarrekening, veroorzaakt door verschuiving van lasten van BSB naar het participatiebudget, te bestemmen voor afdekking van het meerjarige tekort bij Bureau Schuldhulp (tot 2014). De komende jaren zal door de crisis de inzet ervan alleen maar oplopen. Omdat nog niet te voorzien is wat dit in personele en financiële zin gaat betekenen wordt hierop nog geen voorschot genomen. Zo nodig komen wij daar bij u op terug. Herziening oude bestemmingsplannen In 2009 is voor actualisatie van bestemmingsplannen een budget beschikbaar gesteld van Dat is inclusief incidenteel budget voor de jaarschijf In 2009 is hiervan een bedrag van besteed. Voorgesteld wordt het restant ad beschikbaar te houden voor de komende jaren ( ). Dit is noodzakelijk om te borgen dat de actualiseringsslag ook daadwerkelijk gemaakt kan worden. In 2009 is, naast de start van een aantal bestemmingsplannen, met name energie gestoken in het vaststellen van de kaders van het project en de bijbehorende documenten. De komende jaren worden gebruikt om de bestemmingsplannen ook daadwerkelijk te maken. Daarnaast is het oorspronkelijke budget bestemd voor actualisatie van het Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied en actualisatie van het Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe niet voldoende om beide actualisaties te dekken. Het grote aantal ontvangen zienswijzen op het bestemmingsplan agrarisch buitengebied zorgt voor veel extra kosten. Dit houdt in dat het actualiseren van het bestemmingsplan natuurgebied Veluwe gedekt zal moeten worden uit het budget herziening oude bestemmingsplannen. Een extra noodzaak om gelden beschikbaar te houden voor de komende jaren. Herinrichting voetgangersgebied De Halte Beschikbaar stellen van een bedrag van voor de herinrichting van De Halte (tussen het Museumplein en de parkeervoorziening). Reserve Kunst en Cultuur In de Programmabegroting is besloten voor drie jaar per jaar te reserveren voor een Kunst en Cultuur Ontwikkelfonds. Deze middelen zijn bedoeld als voorbereidingskrediet en ontwikkelbudget om te komen tot concrete plannen in Ede-Oost en de Bospoort. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen toe te voegen aan de reserve. Restantmiddelen ontwikkelingsplan buitengebied In 2009 zijn opdrachten verstrekt die (nog) niet zijn afgerond. Het betreft: Aanleg brede houtsingels Toegezegde bijdrage voor op te stellen Gemeentelijk Uitvoeringsplan (GUP) 2010 ad Groenzone Ederveen-Doesburg Opdracht Elerwoude (Ederveen) Betaald 1 e termijn Ecologische netwerk Toegezegde bijdrage voor op te stellen GUP 2010 ad Inventarisatie Flora & Fauna Opdracht verstrekt voor Faunaonderzoek ad Wandel-/klompenpaden planvormingsonderzoek Opdracht aan Landschapsbeheer Gelderland ad In 2009 voldaan Programmarekening

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Themarekening 2014. 1 mei 2015

Themarekening 2014. 1 mei 2015 Themarekening 2014 1 mei 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1.0. Inleiding 3 2.0. Jaarverslag 7 2.1. Themaverantwoording 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen werkt 23 03. Heerenveen kiest

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie