Nummer Afzender Onderwerp 1 Hr. A. de Kruijf Concept regeerakkoord 2 Rianne Roem Punten, problemen en oplossingen 3 Krijn van Beek (Infodrome)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Afzender Onderwerp 1 Hr. A. de Kruijf Concept regeerakkoord 2 Rianne Roem Punten, problemen en oplossingen 3 Krijn van Beek (Infodrome)"

Transcriptie

1 Nummer Afzender Onderwerp 1 Hr. A. de Kruijf Concept regeerakkoord 2 Rianne Roem Punten, problemen en oplossingen 3 Krijn van Beek (Infodrome) Bevindingen van Infodrome t.b.v. kabinetsformatie 4 Voorzitter CSO Punten voor een nieuw regeerakkoord 5 RCO RCO-voorstellen voor de kabinetsformatie 6 BOVAG-RAI Mobiliteitsparagraaf 7 Raad voor de Rechtspraak Kabinetsformatie 8 LTO-Nederland Ontwikkeling van de land- en tuinbouw 9 VGS Aandachtspunten 10 Jitso Keizer Advies 11 CNV CNV-wensen voor nieuw kabinet 12 Te Velde Toezending politieke werken 13 Hr. D.J. Laan Haalbaarheid kabinet LPF/CDA en SP 14 Milieu & Juridisch Adviesbureau vdkluit Wetgeving inzake luchthaven Schiphol 15 RVZ Gezondheidszorg t.b.v. de kabinetsformatie 16 IPO Manifest 'Tijd voor de regio' 17 Projectbureau Dagindeling Advies 18 Nederlandse Zuivel Organisatie Aanbevelingen NZO 19 Hr. Visser Protest 20 OnderwijsAdvies Onderwijs aan zieke kinderen 21 Actal Vermindering administratieve lastendruk met 25% 22 DBC 2003 Randvoorwaarden van brancheorganisatie 23 Stichting Tegen Zinloos Geweld Toezending beleidsnota 24 Hr. Van Heerden Globaliserende internetmarkt 25 Dr. J. Kaayk Oplossingen voor wachtlijsten, veiligheid en files 26 BumaStemra Auteursrecht in verkiezingsprogram 27 Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie Aandacht voor zorg, onderwijs, etc. 28 VNG Inbreng VNG 29 Alliantie Zuid-Nederland Landsdelen 30 Productschap Tuinbouw Regeerakkoord 31 KvK/BZW/MKB/FNV/CNV/DeUnie Regeerakkoord 1

2 32 ABP ABP 33 NVS Open brief 34 ICT Forum Regeerakkoord 35 EDventure Stelselwijziging schoolbegeleiding 36 Tog Nederland WOZ 37 NVZ Rapport "Zorg voor het ziekenhuis" 38 FNV Beleidszaken t.b.v. regeerakkoord 39 Nationale Havenraad Zeehavenbeleid 40 BioFarmind Medische biotechnologie 41 RONA Leefbaarheid rondom het spoor 42 Federatie Particulier Grondbezit Versterking beheer buitengebied 43 KNB Grondstofwinning etc 44 VNA Aandachtspunten afvalsector 45 Staatsloterij MDW-toets 46 Ir. A.J. van Eick Globaliseringparagraaf 47 Korpsbeheerdersraad Versterking van de politiefunctie 48 SES West-Brabant West-Brabant 49 Platform zelfstandige ondernemers Voorstellen voor de kabinetsformatie 50 Arcares Ouderenbeleid 51 Stichting Projectbureau Duurzame Energie Doorbreken stagnatie duurzame energie 52 Reformatorisch Maatschappelijke Unie Aandachtspunten voor nieuw kabinet 53 Landelijke Vereniging Gezondheidscentra Aandachtspunten volksgezondheid 54 Consumentenbond Regeerakkoord 55 Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering Analfabetisme onder autochtone Nederlanders 56 Brancheorganisatie Zorg Knelpunten gezondheidszorg 57 Nederlandse Spoorwegen Kabinetsformatie 58 NOC-NSF Aandacht voor sport 59 Joke van Ammers CDA&LPF 60 Cees A.J. Wiegel Vertragingen op rechtbanken 61 Stichting van de Arbeid Pensioenaangelegenheden 62 Federatie van Kunstenaarsverenigingen Kunst en cultuur in het strategisch beleidsdocument 63 Nederlandse Bond van Schietbaanhouders Aanpak milieuverontreiniging t.g.v. kleiduivenschieten 64 Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg Aanbevelingen duurzame landbouw 2

3 65 Koninklijk Nederlands Vervoer Aanbevelingen openbaar vervoer en mobiliteit 66 Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Tandheelkunde in het regeerakkoord 67 R. Hagens Minister voor Jeugdzaken 68 Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Agenda 2006, inzet sociale partners onderwijs 69 Stuurgroep Tussen de Lijnen Geestelijke gezondheidszorg 70 Stichting Natuur en Milieu Kabinetsformatie 71 Algemene Onderwijsbond Meerjarenplan onderwijs 72 KLM Regeerakkoord 73 Commissie Arbeidsgehandicapten & Werk WAO 74 A. Veldhuizen C2-deponie Maasvlakte 75 Maatschappelijke Ondernemers Groep Memorandum t.b.v. regeerakkoord 76 Eneco Energie Privatisering energiedistributiebedrijven 77 VluchtelingenWerk Nederland Naar een realistisch asiel- en vluchtelingenbeleid 78 Kees van Pelt Actualiteit 79 Inspraakorgaan Turken Integratiebeleid 80 Vereniging ter behartiging der belangen van burger-oorlogsslachtoffers VEBO-notitie 81 ANWB ANWB-memorandum 82 Railinfrabeheer, Railned Spoorinvesteringen 83 RSER Noordwest-Veluwe Belang Noordwest-Veluwe 84 J. Hoog Slachtoffer van straatgeweld 85 Stichting M97 Aanbevelingen m.b.t. cultuurparagraaf 86 NOSW Bijdrage aan vermindering oud WAO-bestand 87 Wageningen UR Integriteit van voedsel 88 Platform Vrouwen en Arbeidsongeschiktheid Kabinetsvoorstel WAO 89 Ned. Akkerbouw Vakbond Duurzaam landbouwbeleid 90 Horeca Nederland Administratieve lastenverlichting 91 BVE Raad Regeerakkoord 92 Ned.AgrarischJongerenKont Steunregeling voor bedrijfsovernames 93 EnergieNed Energievoorziengen in Ned. 94 Stadsregio Rotterdam Wet bestuur in stedelijke regio's 95 Landelijke Huisartsen Vereniging Aanbieding Politiek Punten Programma 96 Stuurgroep Weesgeneesmiddelen Dossier "zeldzame aandoeningen" 97 Coalitie Nederland Natuurlijk Samen aan de slag voor een sterke natuur 3

4 98 Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) Ruimtelijke inrichting 99 MAAPP (Movimientu Antiano I Arubano Pa Partisipashon Politiko) Problemen Antilliaans/Arubaanse gemeenschap 100 Gemeente Amsterdam Manifest G4 101 Schiphol Group Versterking mainport Schiphol 102 FNV Bondgenoten Veiligheid in de (semi-) openbare ruimte 103 Algemeen Verbond Bouwberijf Kabinetsformatie 104 Raad van Kerken Onderwerpen regeerakkoord 105 Onderwijsbond CNV Actieplan "Klinkende Munt" 106 Nederlandse Aardolie Maatschappij Nederlands gasbeleid / PKB Waddenzee 107 Verbond van Verzekeraars Aanbevelingen formatie 108 AXIS Nationaal Platform voor Natuur en Techniek in onderwijs en arbeidsmarkt Oplossen tekorten bèta/techniek t.b.v. innovatieve kracht 109 D. Ammevaal Burgerbrief 110 Limburgse Werkgeversvereniging Afschaffing arbeidsduurverkorting 111 Nederlandse Orde van Advocaten Verhoging vergoeding gefinancierde rechtshulp 112 Mr. E.H. Manders Burgerbrief 113 Vereniging van Universiteiten Prioriteiten universitaire branche voor de nieuwe kabinetsperiode 114 OPF Ondernemingspensioenfondsen in de 21ste eeuw 115 VNO-NCW West Inbreng bedrijfsleven in West-Nederland 116 Cordaid 0,8% BNP voor zuivere ontwikkelingshulp 117 KPN Telecommunicatiebeleid 118 DIBEVO BTW op huisdiervoeder 119 GigaPort Invoering breedbandcommunicatie 120 Unie MHP Relevante beleidsdossiers 121 Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Pensioenen 122 EVO Elfpuntenplan bereikbaarheid goederenvervoer 123 Stichting drugsbeleid Lokale drugsproblematiek 124 Samenwerkingsverband Noord-Nederland Positie Noorden des Lands 125 Arnaud Spoor Kandidaatsstelling 126 G. Weltevreden Hypothekenonderzoek 127 Transport en Logistiek Nederland Kabinetsformatie 128 Nierstichting Orgaandonatie 129 Gemeente Eindhoven Bekostigingssystematiek 130 VNG Rapport "Stedelijke investeringsopgave " 4

5 131 Deltalinqs Kabinetsformatie 132 CIDI Overzicht antisemitische incidenten in Nederland 133 Vrouwen Alliantie 7-puntenlijst v.d. gezamenlijke vrouwenbeweging 134 B.M. Daams Zakenkabinet 135 VNO-NCW mede namens Infrastructuur 136 KNMP Verbetering farmaceutische zorg 137 RECRON Ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven 138 KNJV Flora- en faunabeheer 139 HBO-Raad Wachtlijsten in de zorg 140 VGN Regeerakkoord 141 Mr. P.Y. Hondius Relatie kiezer en politiek 142 VNO NCW e.a. Internationaal opererend bedrijfsleven 143 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Bio-industrie 144 Korpsbeheerdersraad Landelijke recherche organisatie 145 Samenwerkende Commerciële Radiostations Herverdeling FM-frequenties 146 PlatformDetailhandel.nl Noodmaatregelen criminaliteit 147 Nederlandse Jeugd Groep Manifest 148 Siemens Kilometerheffing 149 Gemeente Den Haag Geweld op straat 150 Stichting SURF Meerjarenplan 2003 (ICT) 151 Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen Zakelijke mobiliteit 152 Landelijk AIO OIO Overleg Problematiek Jonge Onderzoekers 153 Nederlandse Missieraad Multiculturele en multireligieuze samenleving 154 Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclub Speerpunten FHACM 155 Ir. A.J.M. Overgaag Burgerbrief 156 Hr. Nieuwenhuis Burgerbrief 157 B. van der Woude Burgerbrief 158 LOT, Vereniging van Mantelzorgers Mantelzorg Nederland 159 ROVER Openbaar Vervoer 160 Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname Aandachtspunten t.b.v. de Nederlanders van Surinaamse afkomst 161 Dutch Port Consulting Economische vernieuwing 162 VNO NCW Open brief 163 Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen Preventie woningcriminaliteit 5

6 164 Projectgroep Duurzame Energie Duurzame Energie 165 Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde Ontwikkelingssamenwerking 166 3VO Prioriteitenlijst 3VO 167 Nederlands Verbond Toelevering Bouw Grondstoffenvoorziening voor de bouw 168 Provincie Limburg Memorandum IJzeren Rijn 169 Railforum Nederland Mobiliteitsgroei vraagt om rail 170 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Kabinetsformatie 171 Twaalf toekomstige verpleegkundigen Positie verpleegkundigen 172 Centraal Overleg Vaarwegen Binnenvaart 173 Platform Hout in Nederland Bos- en houtsector 174 Nierstichting e.a. Inkomenspositie chronisch zieken en gehandicapten 175 Gemeente Rotterdam Eerstelijnszorg 176 Geestelijke Gezondheidszorg Nederland Investeringen 177 Landelijke Verenging voor Thuiszorg Thuiszorg en regeerakkoord 178 Actiegroepen/instanties inzake Zendmastenproblematiek Lopikerwaard Zendmastenproblematiek Lopikerwaard 179 Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Toekomst Nederlandse industrie 180 Gemeente Helmond Grenswijziging 181 Hindoe Raad Nederland Integratiebeleid 182 PHAROS Kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid Vluchtelingen en de kabinetsformatie 183 NOVE Brandstoffenhandel 184 Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) Chronisch zieken en gehandicaptenbeleid in regeerakkoord 185 Provincie Noord-Brabant Bestuurlijke inbedding veiligheidsregio's 186 H.R. Levy Burgerbrief 187 Academisch Ziekenhuis Groningen Gezondheidszorg 188 Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart Luchtvaartcluster 189 ONRI/ Organisatie van advies- en ingenieursbureaus Verkeer en Waterstaat 190 Thuiszorg Den Haag Eigen bijdrage Thuiszorg 191 Stichting Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij Schelpdiervisserij 192 Mw. B. Hoeggee-Schroot Betuweroute 193 Vereniging voor Beleidsonderzoek Versterking rol toezicht in Wet "Markt en Overheid" 194 ABVAKABO FNV e.a. Nederlandse Kennissamenleving 195 NVA NVA-standpunten 196 Centrum Interculturele Gezondheidszorg Centrum Interculturele Gezondheidszorg 6

7 197 Vereniging Veronica Etherfrequenties 198 Nederlandse Public Health Federatie Effectief Volksgezondheidsbeleid 199 Landelijk Platform Toerisme en Recreatie Staatssecretaris voor toerisme en recreatie 200 Platform Zorg voor Leven Aanbevelingen 201 Oud Cliënten Contact 45 Rechtsherstel oorlogsgetroffenen Nederlands-Indië 202 Hr. Hartong Burgerbrief 203 Gewest Midden-Limburg IJzeren Rijn 204 Nederlands Huisartsen Genootschap Huisartsenzorg 205 G. Weltevreden Burgerbrief 206 Gemeente Maastricht A2 traverse Maastricht 207 Mw. A. Hienstra Burgerbrief 208 Hr. B. Daams Burgerbrief 209 NOS (Raad van Bestuur) Publieke Omroep 210 Nederlandse Biotechnologie Associatie (NIABA) Biotechnologie 211 Streekraad Oost-Groningen Oost-Groningen 212 Hr. K. Honselaar Burgerbrief 213 Stichting Waarde WAO/ wachtlijsten/ "natuur als geneesmiddel" 214 Stichting van de Arbeid Stimulering Beroepsonderwijs en Scholing 215 Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Aandachtspunten institutionele vastgoedbeleggers 216 Werkgroep Ecologie en Ontwikkeling Belang, handh. en versterking internat. natuurbeheer en -behoud 217 Vereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven Voorgenomen kabinetsbeleid 218 Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland Regels vuurwerkbranche 219 Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland Financiering seksuele&reproductieve gezondheidszorg Arnhem-Overleg Grensoverschrijdende samenwerking 221 Raad voor Cultuur Cultuur in de samenleving 222 Politiek Vrouwen Overleg Aanbevelingen 223 Sittard-Geleen Born Toekomst Sittard-Geleen 224 Platform Middelgrote Gemeenten Positie middelgrote steden 225 Stichting Schreeuw om Leven Geweld en gezinsgeweld 226 Hr. Barendregt, namens 108 universitaire hoogleraren en docenten Ministeriële verantwoordelijkheid voor het Voortgezet Onderwijs 227 Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie Vormgeven kabinets- en industriebeleid 228 Hr. Van Loosen Burgerbrief 229 Hr. Dop Burgerbrief 7

8 230 Vereniging Platform Soortenbeschermende Organisaties Beschermde planten- en diersoorten 231 Stichting Handelbevordering Adviezen en Bemiddeling Vakbonden/ bereikbaarheid instantie/ 44-urige werkweek 232 AEGON basisaftrek lijfrentepremie 233 ABU statement flexibiliteit zeker stellen 234 slachtofferhulp positie slachtoffers 235 Mw. Hulshof herziening inning alimentatie 236 SVB Preventie woningcriminaliteit 237 NBLC openbaar bibliotheekwerk 238 Ned. Uitgeversbond speerpunten van beleid Ned. Uitgeversverbond 239 Kamer van Koophandel Zuid-Limburg A2-problematiek 240 ICOM illegale handel in cultuurgoederen 241 Unie van Waterschappen waterbeleid in Nederland 242 NDL knelpunten in personen- en goederenvervoer 243 Federatie Opvang rijksbijdrage 244 Stichting Natuur en Milieu gedifferentieerde kilimeterheffing 245 Gemeente Baarle-Nassau motie huisartsenpost 246 CIEP een visie op energie en milieu 247 hr. Karreman boek "Telewerkwijzer" 248 IUCN versterking internationaal natuur- en milieubeleid 249 NDP persbeleid 250 NFB vermindering administratieve lasten 251 VRZ open brief inz. Premiestelling in het nieuwe zorgstelsel 252 CBRB mobiliteit, infrastructuur etc. 253 Hamelink cultuuromslag in het publieke bestuur 254 Raad voor Verkeer en Waterstaat bouwen aan infrastructuur en kilometerheffing 255 NMV mestbeleid 256 Connekt aanpak mobiliteitsprobleem 257 Dynavision fietsstimulering: bevordering gebruik i.p.v. bezit 258 NBVA WAO, Zorg en Zorgstelsel 259 Health Net budget voor ontwikkelingssamenwerking 260 CDK Porvincie Gelderland bestuurlijke vernieuwing 261 BOA WAO, Gezondheidszorg 262 ExxonMobil Boringen in de Waddenzee 8

9 263 Van der Burgh moeder der geneeskunde 264 Huib van den Doel invulling van de zorg 265 EPN Platform voor de samenleving ICT-beleid 267 Vereniging van Afvalverwerkers Afvalsector 268 REMU Energievoorziening in Nederland 269 Landelijk Overleg Co-assistenten Bezwaar verruimen numerus fixus artsopleidingen 270 Hr. Hallensleben Immigratie en allochtonen 271 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Ondernemerschap 272 Nieuwe Unie'91 beroepsorganisatie van de verpleging Zorgen van NU' TNO Ypenburg 274 MMC Enterprise Risk WAO-stelsel 275 Nederlandse Werkgroep Hoofd- Halstumoren Aanbieden rapport 276 Stichting Nationaal Contact Monumenten Monumentenzorg 277 VNO NCW PKB Waddenzee 278 Hr. Van Praag Burgerbrief 279 Hr. Braam Burgerbrief 280 Hr. Backer Burgerbrief 281 RET Rotterdam Sociale veiligheid 282 Valkenburg 2010 Marinevliegkamp Valkenburg 283 Geestelijke Gezondheidszorg Nederland Aanvulling vorige brief 284 D. Helsenfeld Burgerbrief 285 KPMG Consulting KPMG bundelt krachten met Atos Origin 286 Xello Beheer Kilometerheffing en mobiliteitverbetering 287 Productschap Vis Economische visserij binnen duurzame kaders 288 VBSO standpunten onderwijs 289 NIK slachten volgens de Israëlitische of Joodse ritus 290 Raad voor Werk en Inkomen beleidskader RWI Prof.dr. A. van Dantzig kindermishandeling 292 Federatie goud en zilver groeiende onveiligheid in de juweliersbranche 293 Vereniging fabrieken van Hang- en Sluitwerk Preventie woningcriminaliteit 294 Theo van Dam Nederlandse drugbeleid 295 IPO pleidooi voor een groener Nederland 296 Werkgroep Kiezen met Zorg toekomst zorgstelsel 9

10 297 Stichting De Pijler het andere verhaal van de WAO 298 Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht Veiligeheid in landelijk gebied 299 Beekhuis Adviezen Alleenstaanden met AOW, ANW en ABW-uitkering 300 Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Borssele 301 Werkverband van Ouder- en Familieverenigingen in Instellingen Gehandicaptenzorg 302 Ver. voor Satelliet Televisie en Radio Programma Aanbieders Belangen audiovisuele sector 303 Nederlandse Vrouwen Raad NSDO 304 VNG Veiligheid 305 Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Publieke Regionale Omroep 306 Zorgverzekeraars Nederland Actiepunten Gezondheidszorg 307 Raad v. Arbeidsverhoudingen Schoonmaak en glazenwassersbr. Bureaucratie en integratie allochtone werknemers 308 Limburse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers Kwartje van Kok 309 Gemeente Someren Herindeling Stadsregio Eindhoven-Helmond 310 Wereldburgers.nl Issues verkiezingen 311 Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs Voortgezet onderwijs 312 Raad van Bestuur Wageningen UR Kenniscentrum 313 Project!mpuls Wachtlijsten zorg 314 Coordinatie Orgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties Standpunt CSO Zorg- en voorzieningenstelsel 315 Provincie Noord-Holland Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid 316 VRIMS Integraal Risk Management Services Beheersing van risico's 317 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap o.a. Godsdienstvrijheid 318 VVD Utrecht Afschrift brief aan BenW Utrecht 319 Vereniging EATRG Drion-pil, homeopatische registratie, huisartsen 320 Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties Uitnodiging symposium nieuw opleidingsstelsel 321 Hr. Van Kollem Nieuwe Belastingstelsel 322 Nederandse Stichting Geluidshinder Geluidhinder 323 Stichting Grote Polder Groene Hart Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 324 Raad voor de Transport Veiligheid Minister voor Veiligheid 325 Bureau Samenwerkende Erfgoedkoepels Nederland Cultuur en cultureel erfgoed 326 Stichting Verantwoord Alcoholgebruik e.a. Verantwoorde omgang met alcoholhoudende drank 327 Provincies Overijssel en Gelderland Bestuurlijke vernieuwing 328 D. Been Burgerbrief 329 J. Terlouw/Platform Investeringsklimaat Farmaceutische Industrie Farmaceutische industrie 10

11 330 Provincie Noord-Brabant Energievoorziening in Nederland 331 DIVA (ver. v/d documentaire inf.voorz. en het archiefwezen) Documentaire informatievoorziening en archieven 332 GGD Rotterdam en omstreken Legionella-preventie 333 Projectbureau RijnGouweLijn RijnGouweLijn 334 Railion Groen sein voor de goederenlijn 335 Koninklijk Nederlands Genootsxhap voor Fysiotherapie Fysiotherapie 336 VBOK beschermwaardigheid van het menselijk leven 337 NCR economisch beleid, plattelandsbeleid en voedsel-veiligheidsb 338 BIG leidingeninfrastructuur 339 NVW legale handel in wapens 340 Kinderrechtencollectief geen kostenpost, maar een investering 341 Platform ICT en Administratieve lasten samenwerkingsinitiatief overheid-bedrijfsleven 342 Onderwijsbond CNV investeren in onderwijs 343 Rabobank Nederland maatschappelijke, ecologische en economische belangen 344 Werkgroep CMO formatie 345 Stichting Innovatie ICT in de zorg digitale duurzaamheid publiek domein 346 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kabinetsformatie 347 Federatie van Ouderenverenigingen grondrecht/regeerakkoord 348 Nationale Federatie Historische Luchtvaart Stuurgroep Historische Luchtvaart 349 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rampenbstrijding 350 mw. J. van Ammers Burgerbrief 351 Gemeente Son en Breugel Gemeentelijke herindeling 352 Platform Verkeer & Vervoer Noord Nederland Verkeers- en vervoersmaatregelen voor Noord Nederland 353 Stichting Mobiele Collectie Nederland Rijksbeleid mobiel industrieel erfgoed 354 Nederland ICT ICT in het primaire onderwijs 355 Gemeente Baarle-Nassau Positie Baarle-Nassau 356 C. Ligthart Schenk Burgerbrief 357 Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en Grotestednbeleid 358 Heemschut Bescherming Cultuurmonumenten Historisch-ruimtelijke schoonheid 359 Hr. H. Klaassen Burgerbrief 360 Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen in Nl. Monumentenzorg 361 Jazz op 6 Cultuur en jazzprogrammering publieke omroep 362 Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken Positie Warmte Kracht Koppeling 11

12 363 Vereniging van Leraren in Levende Talen kerndoelen Engels in het basisonderwijs 364 Nieuwenhuys corruptie in de bouw 365 Gemeente Amersfoort toekomst van de G5 366 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling advies Educatief centrum voor ouder en kind 367 ICT Alliantie ICT alliantie funderend onderwijs 368 VNCI specifieke wensen Chemische Industrie 369 Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie revalidatiesector 370 Politieke Partij Scheveningen Wijnhavenkwartier-project in Den Haag 371 VEMW energiebeleid nieuw kabinet 372 VROM-raad Advies "Impuls voor ruimtelijke investeringspolitiek" 373 Regio Randstad Toekomst Randstad 374 M. Toth Integratie/immigratie/EU/werkende vrouwen/lijfrentepremie 375 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Open brief middelbaar onderwijs 376 Stichting Schreeuw om Leven Euthanasie 377 Edmund Burke Stichting Kabinetsformatie 378 Friese Plattelands Alliantie Bureaucratie 379 Ndl. Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust- en heiliging Rust en heiliging van de Zondag 380 Hr. Giebels Aanprijzen boek 381 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Nederlands-Belgische betrekkingen 382 Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten Schoonmaakbranche 383 Brancheorganisatie reintegratiebedrijven Ontwikkelingen in private reintegratie 384 Stichting voor de Nederlandse Archeologie Archeologiebestel 385 Stichting Forsa Zuid-Holland Antillianen 386 Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland Chronisch zieken en gehandicaptenbeleid 387 Nederlands Agrarisch Belang Landbouwbeleid 388 Federatie Filmbelangen Stimuleringsbeleid 389 Round Table voor vrwl. Rectoren en Directeuren in het V.O. Situatie Voortgezet Onderwijs 390 Werkgroep Landbouw & Armoede Blauwdruk toekomstig landbouwbeleid 391 Mw. Jong-Doppen Burgerbrief 392 Hr. Stam Burgerbrief 393 Vereniging van Effectenbezitters Aandeelhoudersparagraaf 394 Hr. Zeven Burgerbrief 395 mw. M. de Croes Burgerbrief 12

13 396 Vastgoed Belang Rijksbegroting 397 mw. Kien Burgerbrief 398 Stichting Milieufederatie Limburg A2-passage Maastricht 399 AEDES Vereniging van Woningcorporaties Knelpunten beleidsterrein wonen 400 Stichting Natuur en Milieu e.a. Klimaat en energie 401 Amnesty International Mensenrechten 402 Gemeente Kapelle Bordeelverbod 403 Gemeenteraadsfractie VVD Amsterdam Protest brief VNG 404 Holland Media Groep Reactie op ontvangstbevestiging (FI02/322) 405 FNV Vrouwenbond Vlugschrift voor een nieuw kabinet 406 P. Eleveld Burgerbrief 407 Gemeente Schouwen-Duiveland Voorzieningenniveau gemeente 408 Leefbaar Eindhoven Functionele annexatie 409 Retail Innovation Nederland Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 410 Zorg en Welzijn Groep Toekomstig beleid zorg 411 Stichting Nederland Maritiem Land Economisch clusterbeleid 412 Van Driel Mechatronica BV Overtoom-schepenlift exportproduct 413 Dr. A. Verschoorschool Leerling gebonden financiering 414 Rathenau Instituut waterbeheer integreren in ruimtelijke ordening 415 AVVV open brief 416 SCO Lucas kwaliteit onderwijs 417 Geerdink patiënten verschijnen niet op een afspraak 418 COC Nederland gelijke rechten, gelijke behandeling 419 KIVI technologiebeleid 420 VVR gefinancierde rechtshulp 421 Elfers boekwerk Herstructurering van de Krijgsmacht Landelijke Initiatiefgroep Gelijkw. Rechtspositie Raads- en Statenl. Harmonisatie van wetgeving 423 BIM interimmachinisten 424 GigaPort persbericht n.a.v. advies Breed op Glas 425 Gemeente Roosendaal veiligheid spoor 426 PRO taakstelling Rijksambtenaren 427 VAP voorstellen m.b.t. pensioenen en relevante wegtgeving 428 Waddenvereniging bescherming Waddenzee 13

14 429 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Fysiotherapie in Nederland 430 Productschappen Vee, Vlees en Eieren Landbouwbeleid 431 Philips Research & development / IBO Technologiebeleid 432 Gemeente Nuenen Zelfstandigheid Nuenen 433 Christelijk Ecologische Netwerk Landbouwbeleid Nederlands Chritelijke Sport Unie Sport, sociale cohesie 435 Zorggroep Suydevelt Terugdringen bureaucratie en regelgeving 436 Centrale Post Ambulance regio Utrecht Financiële impuls spoesdeisende hulpverlening 437 Holland Casino Exploitatie casinospelen 438 Landelijke Organisatie Permanenet Wonen Permanent wonen in recreatiewoningen 439 Markt Onderzoek Associatie Concurrentie vervalsing 440 Vereniging Deltametropool Ontwikkeling Deltametropool 441 Kleurige Kust Duin- en Bollenstreek / bloembollenteelt 442 Vervoeranalyse en Mobiliteitadvies Mobiliteits- en Vervoermanagement 443 BrabantStad BrabantStad 444 Gedeputeerde Staten van Limburg "Limburg wil zaken doen" 445 Stichting Hou het Bloeiend Behoud Bollenstreek 446 Centrale v. Middelbare & Hogeren Functionarissen sect. Defensie Veiligheid 447 Groenewegen-Vermeulen, mw. J. Burgerbrief 448 Orde van Medisch Specialisten De zorg van medisch specialisten 449 Kontaktcie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen ambtenaren Publiekrechtelijke ziektekostenregelingen 450 Nationaal ICT Instituut in de Zorg Informatievoorziening zorgsector 451 Dutch Coalition on Disability and Development Disability in ontwikkelingssamenwerking 452 CeK Benefits Alternatief spaarloonregeling 453 Stichting Schreeuw om Leven Oprichten Sociale Samenleving Raad 454 Parkstad Limburg Ontwikkeling Parkstad Limburg 455 OV Reisinformatie BV Reisinformatie 456 Nieuwe Unie'91 beroepsorganisatie van de verpleging NEI-rapport 457 Nederlandse Radio Groep multiculturele samenleving 458 Treekoverleg uitvoeringstoets renovatie WTG 459 hr. Boerdam ziektekostensysteem 460 Gemeente Dinkelland consequenties Vreemdelingenwet NVAB Bedrijfsartsen in Nederland 14

15 462 VEMW waterbeleid nieuwe kabinet 463 Stuurgroep Nationaal Contract OGZ kosten en kwaliteit basistaken Wcpv 464 COLO vakmensen maken de samenleving 465 KVNR zeescheepvaartbeleid 466 Congo-Ned verbetering leefsituatie van de bevolking in DR Congo 467 Gemeente Mierlo samenvoeging Geldrop Mierlo 468 STNu transplantatie aangewezen patiënten in Nederland 469 Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, Utrecht geïntegreerd actieprogramma gezondheidszorg (cure-sector) 470 Platform Ruimte voor de Jeugd aandacht voor Ruimte voor de Jeugd 471 VBO Makelaar afschaffing van de onroerende zaakbelasting en overdrachtsb 472 Ned.Platform Ouderen en Europa actionplan on Ageing 473 Raad voor het Vrije Beroep Marktwerking - vrije beroepsoefening 474 Metaalunie Toetsingscollege voor beslissingen v, WAO-keuringsartsen 475 Goederen, hr. A.C. de Burgerbrief 476 Woude, mw. B. van der Burgerbrief 477 Stichting Centrum Individu en Samenleving Infrastructuur, sociaal-economisch beleid, Grondwet 478 Breed Overleg Drugsbestrijding Legalisering softdrugs 479 Nederlandse Dagbladpers Persbeleid 480 Comite Verantwoorde Basiszorg Kleinere ziekenhuizen 481 Hogeschool voor Criminologie Besparing onderwijskosten 482 Rover, hr. G. de Burgerbrief 483 Dijksterhuis, mw. T. Burgerbrief 484 Dinten, mw. dr.ir. L.C. van Burgerbrief 485 (Belgische) Kamer v. Volksvertegenwoordigers cie Infrastructuur IJzeren Rijn 486 SES ASTRA Infrastructuren 487 Maatschappelijke Emigratie Organisaties Emigratie 488 Vereniging Kunsten '92 zorgstelsel en WAO, kunst en cultuur 489 FNV Adviesraad Zelfstandigen lijfrente aftrek 490 De Bruggen prestatiecontract 491 TNO standpunt strategisch plan TNO P.R. Gort herstart Fokker Aircraft b.v. 493 Raad voor het Justitiepastoraat geestelijke verzorging gedetineerden 494 BEN telecombeleid en toezicht 15

16 495 NeVeMeDis positie van slachtoffers van medische fouten 496 Landelijk Beraad Rampenbestrijding bestuurlijke inbedding veiligheidsregio's 497 B. Hendriksen nieuw beleid op gebied van verkeer, transport en vervoer 500 KLM Privatisering Schiphol 501 Wolffensperger, hr.mr.drs. G.J. Publieke omroep 502 Fransikaanse Vredeswacht Geweld in Israël en de bezette gebieden 503 Kruithof, hr.of mw. A. Burgerbrief 504 Diaconie der Hervormde Gemeente te Amsterdam Werk- en verblijfsvergunning 505 Nierpatiënten LVD Behandeling chronische nierinsufficiëntie en instroom WAO 506 Instituut voor Maatschappelijke Innovatie Bouwstenen regeerakkoord democratie en bestuur 507 Sting beroepsvereniging van de verzorging Afschrift brief aan TK over terrein van verszorging 508 Federatie CVZ KVZ (samenwerkende christelijke zorgorganisaties) Faciliteiten zorgverlening 509 Netwerk "Minder handen voor de klas" Drietal voorstellen en aanbieden brochure 510 Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam Wachtlijsten in de Gezondheidszorg en huidkanker 511 E-Quality Gender en etniciteit 512 CUMELA Nederland Landbouw, mestvraagstuk, inspanningsverplichting 513 VNO NCW Economische situatie, kostenaspecten WAO en zorg 514 VNO NCW Regiocontracten met de landsdelen 515 Stichting "Handen af van Melkleasen" Melkleaseregeling 516 Centrale Kerkraad Asielbeleid 517 Nationaal Jeugddebat Aanbieden verslag verkiezingen-jeugddebat 518 Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers Scheepsleveranciers 519 Sti. Natuur en Milieu, Aalten Statement doortrekken A15 en A Stichting 108plus Vaksecties Nederland Motie niveaudaling examens HAVO/VWO 521 NVZ Vereniging van Ziekenhuizen Beter functionerende zorg 522 Vereniging van Leraren in Levende Talen Nota's VLLT aan staatssecretaris Adelmund 523 Regionaal Orgaan Amsterdam Bereikbaarheid regio Amsterdam 524 AOC Raad Groen onderwijs en het nieuwe kabinet 525 Interprovinciaal Overleg Versterking openbaar bestuur in de Randstad 526 Nationale Jeugdraad Jongeren en het regeerakkoord 527 Industirële Technologie Steden Overleg Toezending ' Industrie Manifest Procesbureau Bibliotheekvernieuwing Bibliotheekvernieuwing 529 FION Internationaal Onderwijs 16

17 530 Ambulance Zorg (Zorgverzekeraars Nederland) regeerakkoord m.b.t. ambulancezorg 531 Zorgverzekeraars Nederland integrale aanpak ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 532 FNV marktwerking in het personenvervoer 533 Mw. Dijkstra teveel aan roofvogels en roofdieren 534 AEGON modern antwoord op de vergrijzing 535 VVD Rotterdam politieke opstelling VNG 536 St. Platform asielzoekers in Noord Losser asielbeleid 537 hr Tjauw A Hing vergoeding i.g.v. eventuele exploitatie Plantage Claverblad 538 Sti. Taalverdediging gebruik Nederlandse taal juni/1 juli Comité Nederland aanbieding 30 juni-manifest 540 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland Kerncentrale Borssele 541 Hulpverlening Gelderland Midden problematiek colokatie alarmcentrales c.a. 542 OPTA reactie brief CFO 543 NPHF concept regeerakkoord laat volksgezondheid links liggen 544 SAZ ziekenhuiszorg in Nederland 545 Borsboom & Hamm advocaten combinatie van Beroepsvissers-Dioxinegehalte in paling 546 Sti. Public Health Forum 3 speerpunten: jeugd, wijk en zorgnetwerken 547 CISA reacite op brief informateur van 21 juni De Schepen van de Haven Recente akkoord over de Betuwelijn 549 Centrale Cliëntenraad v.d. Twentse Zorgcentra platsingsbeleid overheid verstandelijk gehandicapten 550 Van der Vlies Invoering 'Plan voor verbetering samenleving en samenlev. 551 Erasmus Centre for exonomic integration studies hogere economische groei 552 Stichting 2000 toezending adviesnota 553 Netwerk Scenarioschrijvers toezending rapport Ned.televisiedrama bij Publieke Omroep 554 Van den Ende problematiek rond waardering woningen 555 Centrale Cliëntenraad v.d. Twentse Zorgcentra plaatsingsbeleid overheid verstandelijk gehandicapten 556 Gedeputeerde Staten van Limburg A2 Maastricht 557 Provincie Zuid-Holland integraal Ontwikkelingsplan Delft-Schiedam 558 mevrouw A. Ostendorf-Krikken inkomstenbelasting 559 hr. Vrugteveen motto' 560 mw. Weijdeman Laarman uitkeringen 561 hr. Westerterp Nationaal Tolwegenplan hr. Dake invoeren v.e. recht op een werkstage voor 16 tot 18 jarigen 17

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010 Vrijheid en verantwoordelijkheid Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuur 5 2. Buitenland 7 3. Economie 10 4. Financiën 15 5. Gezondheid 17 6. Immigratie 21

Nadere informatie

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Hieronder alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010, gesorteerd in volgorde van frequentie en opkomst. Door Ewoud Sanders. Aantal unieke

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Toekomst in eigen hand UITGAVE VAN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

Toekomst in eigen hand UITGAVE VAN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 extra Toekomst in eigen hand UITGAVE VAN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 D66 conceptverkiezings-programma 2002-2006 Inhoudsopgave Inleiding: liberaal van gedachte, sociaal van gevoel 3 I. Naar eigen keuze

Nadere informatie

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving Het CDA geeft in dit verkiezingsprogramma een antwoord op de veranderingen, uitdagingen en oplossingen

Nadere informatie

Pluspunten voor de zorg

Pluspunten voor de zorg Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom 1 Pluspunten

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 VVD, D66, CDA en SP Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker 1 Inhoud Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker... 3 Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland... 4 Infrastructuur...

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal E-mail jvanspijk@yahoo.com

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND

GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND -%6$780$'/1*&",1%0&%"'1,,&%" " " " '9"": 59"/+$&%";&+,(" " " " '9""< 39",1%0&%"&&+=->,"8&=&%" " " '9""? :9"$'&%"012&%=&*-%/" " " '9"54 '+$/+1221'7%(&%"" " " '9""53 #$=$@$%"

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD concept Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie en financiële wereld U moet het zeggen Democratie

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K VERSLAG 2007 en 2008 Foto voorzijde: het interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge uit 1671-1675 aan het Jonas

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen

Nadere informatie

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector Den Haag, oktober 2009 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF NAAR EEN LIMBURGS EXPERTISENETWERK BASISVAARDIGHEDEN Verbindt kennis, biedt overzicht en verankert initiatieven Samenvatting Samenvatting Basisvaardigheden vormen een

Nadere informatie

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie