Nummer Afzender Onderwerp 1 Hr. A. de Kruijf Concept regeerakkoord 2 Rianne Roem Punten, problemen en oplossingen 3 Krijn van Beek (Infodrome)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Afzender Onderwerp 1 Hr. A. de Kruijf Concept regeerakkoord 2 Rianne Roem Punten, problemen en oplossingen 3 Krijn van Beek (Infodrome)"

Transcriptie

1 Nummer Afzender Onderwerp 1 Hr. A. de Kruijf Concept regeerakkoord 2 Rianne Roem Punten, problemen en oplossingen 3 Krijn van Beek (Infodrome) Bevindingen van Infodrome t.b.v. kabinetsformatie 4 Voorzitter CSO Punten voor een nieuw regeerakkoord 5 RCO RCO-voorstellen voor de kabinetsformatie 6 BOVAG-RAI Mobiliteitsparagraaf 7 Raad voor de Rechtspraak Kabinetsformatie 8 LTO-Nederland Ontwikkeling van de land- en tuinbouw 9 VGS Aandachtspunten 10 Jitso Keizer Advies 11 CNV CNV-wensen voor nieuw kabinet 12 Te Velde Toezending politieke werken 13 Hr. D.J. Laan Haalbaarheid kabinet LPF/CDA en SP 14 Milieu & Juridisch Adviesbureau vdkluit Wetgeving inzake luchthaven Schiphol 15 RVZ Gezondheidszorg t.b.v. de kabinetsformatie 16 IPO Manifest 'Tijd voor de regio' 17 Projectbureau Dagindeling Advies 18 Nederlandse Zuivel Organisatie Aanbevelingen NZO 19 Hr. Visser Protest 20 OnderwijsAdvies Onderwijs aan zieke kinderen 21 Actal Vermindering administratieve lastendruk met 25% 22 DBC 2003 Randvoorwaarden van brancheorganisatie 23 Stichting Tegen Zinloos Geweld Toezending beleidsnota 24 Hr. Van Heerden Globaliserende internetmarkt 25 Dr. J. Kaayk Oplossingen voor wachtlijsten, veiligheid en files 26 BumaStemra Auteursrecht in verkiezingsprogram 27 Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie Aandacht voor zorg, onderwijs, etc. 28 VNG Inbreng VNG 29 Alliantie Zuid-Nederland Landsdelen 30 Productschap Tuinbouw Regeerakkoord 31 KvK/BZW/MKB/FNV/CNV/DeUnie Regeerakkoord 1

2 32 ABP ABP 33 NVS Open brief 34 ICT Forum Regeerakkoord 35 EDventure Stelselwijziging schoolbegeleiding 36 Tog Nederland WOZ 37 NVZ Rapport "Zorg voor het ziekenhuis" 38 FNV Beleidszaken t.b.v. regeerakkoord 39 Nationale Havenraad Zeehavenbeleid 40 BioFarmind Medische biotechnologie 41 RONA Leefbaarheid rondom het spoor 42 Federatie Particulier Grondbezit Versterking beheer buitengebied 43 KNB Grondstofwinning etc 44 VNA Aandachtspunten afvalsector 45 Staatsloterij MDW-toets 46 Ir. A.J. van Eick Globaliseringparagraaf 47 Korpsbeheerdersraad Versterking van de politiefunctie 48 SES West-Brabant West-Brabant 49 Platform zelfstandige ondernemers Voorstellen voor de kabinetsformatie 50 Arcares Ouderenbeleid 51 Stichting Projectbureau Duurzame Energie Doorbreken stagnatie duurzame energie 52 Reformatorisch Maatschappelijke Unie Aandachtspunten voor nieuw kabinet 53 Landelijke Vereniging Gezondheidscentra Aandachtspunten volksgezondheid 54 Consumentenbond Regeerakkoord 55 Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering Analfabetisme onder autochtone Nederlanders 56 Brancheorganisatie Zorg Knelpunten gezondheidszorg 57 Nederlandse Spoorwegen Kabinetsformatie 58 NOC-NSF Aandacht voor sport 59 Joke van Ammers CDA&LPF 60 Cees A.J. Wiegel Vertragingen op rechtbanken 61 Stichting van de Arbeid Pensioenaangelegenheden 62 Federatie van Kunstenaarsverenigingen Kunst en cultuur in het strategisch beleidsdocument 63 Nederlandse Bond van Schietbaanhouders Aanpak milieuverontreiniging t.g.v. kleiduivenschieten 64 Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg Aanbevelingen duurzame landbouw 2

3 65 Koninklijk Nederlands Vervoer Aanbevelingen openbaar vervoer en mobiliteit 66 Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Tandheelkunde in het regeerakkoord 67 R. Hagens Minister voor Jeugdzaken 68 Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Agenda 2006, inzet sociale partners onderwijs 69 Stuurgroep Tussen de Lijnen Geestelijke gezondheidszorg 70 Stichting Natuur en Milieu Kabinetsformatie 71 Algemene Onderwijsbond Meerjarenplan onderwijs 72 KLM Regeerakkoord 73 Commissie Arbeidsgehandicapten & Werk WAO 74 A. Veldhuizen C2-deponie Maasvlakte 75 Maatschappelijke Ondernemers Groep Memorandum t.b.v. regeerakkoord 76 Eneco Energie Privatisering energiedistributiebedrijven 77 VluchtelingenWerk Nederland Naar een realistisch asiel- en vluchtelingenbeleid 78 Kees van Pelt Actualiteit 79 Inspraakorgaan Turken Integratiebeleid 80 Vereniging ter behartiging der belangen van burger-oorlogsslachtoffers VEBO-notitie 81 ANWB ANWB-memorandum 82 Railinfrabeheer, Railned Spoorinvesteringen 83 RSER Noordwest-Veluwe Belang Noordwest-Veluwe 84 J. Hoog Slachtoffer van straatgeweld 85 Stichting M97 Aanbevelingen m.b.t. cultuurparagraaf 86 NOSW Bijdrage aan vermindering oud WAO-bestand 87 Wageningen UR Integriteit van voedsel 88 Platform Vrouwen en Arbeidsongeschiktheid Kabinetsvoorstel WAO 89 Ned. Akkerbouw Vakbond Duurzaam landbouwbeleid 90 Horeca Nederland Administratieve lastenverlichting 91 BVE Raad Regeerakkoord 92 Ned.AgrarischJongerenKont Steunregeling voor bedrijfsovernames 93 EnergieNed Energievoorziengen in Ned. 94 Stadsregio Rotterdam Wet bestuur in stedelijke regio's 95 Landelijke Huisartsen Vereniging Aanbieding Politiek Punten Programma 96 Stuurgroep Weesgeneesmiddelen Dossier "zeldzame aandoeningen" 97 Coalitie Nederland Natuurlijk Samen aan de slag voor een sterke natuur 3

4 98 Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) Ruimtelijke inrichting 99 MAAPP (Movimientu Antiano I Arubano Pa Partisipashon Politiko) Problemen Antilliaans/Arubaanse gemeenschap 100 Gemeente Amsterdam Manifest G4 101 Schiphol Group Versterking mainport Schiphol 102 FNV Bondgenoten Veiligheid in de (semi-) openbare ruimte 103 Algemeen Verbond Bouwberijf Kabinetsformatie 104 Raad van Kerken Onderwerpen regeerakkoord 105 Onderwijsbond CNV Actieplan "Klinkende Munt" 106 Nederlandse Aardolie Maatschappij Nederlands gasbeleid / PKB Waddenzee 107 Verbond van Verzekeraars Aanbevelingen formatie 108 AXIS Nationaal Platform voor Natuur en Techniek in onderwijs en arbeidsmarkt Oplossen tekorten bèta/techniek t.b.v. innovatieve kracht 109 D. Ammevaal Burgerbrief 110 Limburgse Werkgeversvereniging Afschaffing arbeidsduurverkorting 111 Nederlandse Orde van Advocaten Verhoging vergoeding gefinancierde rechtshulp 112 Mr. E.H. Manders Burgerbrief 113 Vereniging van Universiteiten Prioriteiten universitaire branche voor de nieuwe kabinetsperiode 114 OPF Ondernemingspensioenfondsen in de 21ste eeuw 115 VNO-NCW West Inbreng bedrijfsleven in West-Nederland 116 Cordaid 0,8% BNP voor zuivere ontwikkelingshulp 117 KPN Telecommunicatiebeleid 118 DIBEVO BTW op huisdiervoeder 119 GigaPort Invoering breedbandcommunicatie 120 Unie MHP Relevante beleidsdossiers 121 Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Pensioenen 122 EVO Elfpuntenplan bereikbaarheid goederenvervoer 123 Stichting drugsbeleid Lokale drugsproblematiek 124 Samenwerkingsverband Noord-Nederland Positie Noorden des Lands 125 Arnaud Spoor Kandidaatsstelling 126 G. Weltevreden Hypothekenonderzoek 127 Transport en Logistiek Nederland Kabinetsformatie 128 Nierstichting Orgaandonatie 129 Gemeente Eindhoven Bekostigingssystematiek 130 VNG Rapport "Stedelijke investeringsopgave " 4

5 131 Deltalinqs Kabinetsformatie 132 CIDI Overzicht antisemitische incidenten in Nederland 133 Vrouwen Alliantie 7-puntenlijst v.d. gezamenlijke vrouwenbeweging 134 B.M. Daams Zakenkabinet 135 VNO-NCW mede namens Infrastructuur 136 KNMP Verbetering farmaceutische zorg 137 RECRON Ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven 138 KNJV Flora- en faunabeheer 139 HBO-Raad Wachtlijsten in de zorg 140 VGN Regeerakkoord 141 Mr. P.Y. Hondius Relatie kiezer en politiek 142 VNO NCW e.a. Internationaal opererend bedrijfsleven 143 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Bio-industrie 144 Korpsbeheerdersraad Landelijke recherche organisatie 145 Samenwerkende Commerciële Radiostations Herverdeling FM-frequenties 146 PlatformDetailhandel.nl Noodmaatregelen criminaliteit 147 Nederlandse Jeugd Groep Manifest 148 Siemens Kilometerheffing 149 Gemeente Den Haag Geweld op straat 150 Stichting SURF Meerjarenplan 2003 (ICT) 151 Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen Zakelijke mobiliteit 152 Landelijk AIO OIO Overleg Problematiek Jonge Onderzoekers 153 Nederlandse Missieraad Multiculturele en multireligieuze samenleving 154 Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclub Speerpunten FHACM 155 Ir. A.J.M. Overgaag Burgerbrief 156 Hr. Nieuwenhuis Burgerbrief 157 B. van der Woude Burgerbrief 158 LOT, Vereniging van Mantelzorgers Mantelzorg Nederland 159 ROVER Openbaar Vervoer 160 Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname Aandachtspunten t.b.v. de Nederlanders van Surinaamse afkomst 161 Dutch Port Consulting Economische vernieuwing 162 VNO NCW Open brief 163 Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen Preventie woningcriminaliteit 5

6 164 Projectgroep Duurzame Energie Duurzame Energie 165 Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde Ontwikkelingssamenwerking 166 3VO Prioriteitenlijst 3VO 167 Nederlands Verbond Toelevering Bouw Grondstoffenvoorziening voor de bouw 168 Provincie Limburg Memorandum IJzeren Rijn 169 Railforum Nederland Mobiliteitsgroei vraagt om rail 170 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Kabinetsformatie 171 Twaalf toekomstige verpleegkundigen Positie verpleegkundigen 172 Centraal Overleg Vaarwegen Binnenvaart 173 Platform Hout in Nederland Bos- en houtsector 174 Nierstichting e.a. Inkomenspositie chronisch zieken en gehandicapten 175 Gemeente Rotterdam Eerstelijnszorg 176 Geestelijke Gezondheidszorg Nederland Investeringen 177 Landelijke Verenging voor Thuiszorg Thuiszorg en regeerakkoord 178 Actiegroepen/instanties inzake Zendmastenproblematiek Lopikerwaard Zendmastenproblematiek Lopikerwaard 179 Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Toekomst Nederlandse industrie 180 Gemeente Helmond Grenswijziging 181 Hindoe Raad Nederland Integratiebeleid 182 PHAROS Kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid Vluchtelingen en de kabinetsformatie 183 NOVE Brandstoffenhandel 184 Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) Chronisch zieken en gehandicaptenbeleid in regeerakkoord 185 Provincie Noord-Brabant Bestuurlijke inbedding veiligheidsregio's 186 H.R. Levy Burgerbrief 187 Academisch Ziekenhuis Groningen Gezondheidszorg 188 Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart Luchtvaartcluster 189 ONRI/ Organisatie van advies- en ingenieursbureaus Verkeer en Waterstaat 190 Thuiszorg Den Haag Eigen bijdrage Thuiszorg 191 Stichting Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij Schelpdiervisserij 192 Mw. B. Hoeggee-Schroot Betuweroute 193 Vereniging voor Beleidsonderzoek Versterking rol toezicht in Wet "Markt en Overheid" 194 ABVAKABO FNV e.a. Nederlandse Kennissamenleving 195 NVA NVA-standpunten 196 Centrum Interculturele Gezondheidszorg Centrum Interculturele Gezondheidszorg 6

7 197 Vereniging Veronica Etherfrequenties 198 Nederlandse Public Health Federatie Effectief Volksgezondheidsbeleid 199 Landelijk Platform Toerisme en Recreatie Staatssecretaris voor toerisme en recreatie 200 Platform Zorg voor Leven Aanbevelingen 201 Oud Cliënten Contact 45 Rechtsherstel oorlogsgetroffenen Nederlands-Indië 202 Hr. Hartong Burgerbrief 203 Gewest Midden-Limburg IJzeren Rijn 204 Nederlands Huisartsen Genootschap Huisartsenzorg 205 G. Weltevreden Burgerbrief 206 Gemeente Maastricht A2 traverse Maastricht 207 Mw. A. Hienstra Burgerbrief 208 Hr. B. Daams Burgerbrief 209 NOS (Raad van Bestuur) Publieke Omroep 210 Nederlandse Biotechnologie Associatie (NIABA) Biotechnologie 211 Streekraad Oost-Groningen Oost-Groningen 212 Hr. K. Honselaar Burgerbrief 213 Stichting Waarde WAO/ wachtlijsten/ "natuur als geneesmiddel" 214 Stichting van de Arbeid Stimulering Beroepsonderwijs en Scholing 215 Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Aandachtspunten institutionele vastgoedbeleggers 216 Werkgroep Ecologie en Ontwikkeling Belang, handh. en versterking internat. natuurbeheer en -behoud 217 Vereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven Voorgenomen kabinetsbeleid 218 Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland Regels vuurwerkbranche 219 Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland Financiering seksuele&reproductieve gezondheidszorg Arnhem-Overleg Grensoverschrijdende samenwerking 221 Raad voor Cultuur Cultuur in de samenleving 222 Politiek Vrouwen Overleg Aanbevelingen 223 Sittard-Geleen Born Toekomst Sittard-Geleen 224 Platform Middelgrote Gemeenten Positie middelgrote steden 225 Stichting Schreeuw om Leven Geweld en gezinsgeweld 226 Hr. Barendregt, namens 108 universitaire hoogleraren en docenten Ministeriële verantwoordelijkheid voor het Voortgezet Onderwijs 227 Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie Vormgeven kabinets- en industriebeleid 228 Hr. Van Loosen Burgerbrief 229 Hr. Dop Burgerbrief 7

8 230 Vereniging Platform Soortenbeschermende Organisaties Beschermde planten- en diersoorten 231 Stichting Handelbevordering Adviezen en Bemiddeling Vakbonden/ bereikbaarheid instantie/ 44-urige werkweek 232 AEGON basisaftrek lijfrentepremie 233 ABU statement flexibiliteit zeker stellen 234 slachtofferhulp positie slachtoffers 235 Mw. Hulshof herziening inning alimentatie 236 SVB Preventie woningcriminaliteit 237 NBLC openbaar bibliotheekwerk 238 Ned. Uitgeversbond speerpunten van beleid Ned. Uitgeversverbond 239 Kamer van Koophandel Zuid-Limburg A2-problematiek 240 ICOM illegale handel in cultuurgoederen 241 Unie van Waterschappen waterbeleid in Nederland 242 NDL knelpunten in personen- en goederenvervoer 243 Federatie Opvang rijksbijdrage 244 Stichting Natuur en Milieu gedifferentieerde kilimeterheffing 245 Gemeente Baarle-Nassau motie huisartsenpost 246 CIEP een visie op energie en milieu 247 hr. Karreman boek "Telewerkwijzer" 248 IUCN versterking internationaal natuur- en milieubeleid 249 NDP persbeleid 250 NFB vermindering administratieve lasten 251 VRZ open brief inz. Premiestelling in het nieuwe zorgstelsel 252 CBRB mobiliteit, infrastructuur etc. 253 Hamelink cultuuromslag in het publieke bestuur 254 Raad voor Verkeer en Waterstaat bouwen aan infrastructuur en kilometerheffing 255 NMV mestbeleid 256 Connekt aanpak mobiliteitsprobleem 257 Dynavision fietsstimulering: bevordering gebruik i.p.v. bezit 258 NBVA WAO, Zorg en Zorgstelsel 259 Health Net budget voor ontwikkelingssamenwerking 260 CDK Porvincie Gelderland bestuurlijke vernieuwing 261 BOA WAO, Gezondheidszorg 262 ExxonMobil Boringen in de Waddenzee 8

9 263 Van der Burgh moeder der geneeskunde 264 Huib van den Doel invulling van de zorg 265 EPN Platform voor de samenleving ICT-beleid 267 Vereniging van Afvalverwerkers Afvalsector 268 REMU Energievoorziening in Nederland 269 Landelijk Overleg Co-assistenten Bezwaar verruimen numerus fixus artsopleidingen 270 Hr. Hallensleben Immigratie en allochtonen 271 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Ondernemerschap 272 Nieuwe Unie'91 beroepsorganisatie van de verpleging Zorgen van NU' TNO Ypenburg 274 MMC Enterprise Risk WAO-stelsel 275 Nederlandse Werkgroep Hoofd- Halstumoren Aanbieden rapport 276 Stichting Nationaal Contact Monumenten Monumentenzorg 277 VNO NCW PKB Waddenzee 278 Hr. Van Praag Burgerbrief 279 Hr. Braam Burgerbrief 280 Hr. Backer Burgerbrief 281 RET Rotterdam Sociale veiligheid 282 Valkenburg 2010 Marinevliegkamp Valkenburg 283 Geestelijke Gezondheidszorg Nederland Aanvulling vorige brief 284 D. Helsenfeld Burgerbrief 285 KPMG Consulting KPMG bundelt krachten met Atos Origin 286 Xello Beheer Kilometerheffing en mobiliteitverbetering 287 Productschap Vis Economische visserij binnen duurzame kaders 288 VBSO standpunten onderwijs 289 NIK slachten volgens de Israëlitische of Joodse ritus 290 Raad voor Werk en Inkomen beleidskader RWI Prof.dr. A. van Dantzig kindermishandeling 292 Federatie goud en zilver groeiende onveiligheid in de juweliersbranche 293 Vereniging fabrieken van Hang- en Sluitwerk Preventie woningcriminaliteit 294 Theo van Dam Nederlandse drugbeleid 295 IPO pleidooi voor een groener Nederland 296 Werkgroep Kiezen met Zorg toekomst zorgstelsel 9

10 297 Stichting De Pijler het andere verhaal van de WAO 298 Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht Veiligeheid in landelijk gebied 299 Beekhuis Adviezen Alleenstaanden met AOW, ANW en ABW-uitkering 300 Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Borssele 301 Werkverband van Ouder- en Familieverenigingen in Instellingen Gehandicaptenzorg 302 Ver. voor Satelliet Televisie en Radio Programma Aanbieders Belangen audiovisuele sector 303 Nederlandse Vrouwen Raad NSDO 304 VNG Veiligheid 305 Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Publieke Regionale Omroep 306 Zorgverzekeraars Nederland Actiepunten Gezondheidszorg 307 Raad v. Arbeidsverhoudingen Schoonmaak en glazenwassersbr. Bureaucratie en integratie allochtone werknemers 308 Limburse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers Kwartje van Kok 309 Gemeente Someren Herindeling Stadsregio Eindhoven-Helmond 310 Wereldburgers.nl Issues verkiezingen 311 Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs Voortgezet onderwijs 312 Raad van Bestuur Wageningen UR Kenniscentrum 313 Project!mpuls Wachtlijsten zorg 314 Coordinatie Orgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties Standpunt CSO Zorg- en voorzieningenstelsel 315 Provincie Noord-Holland Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid 316 VRIMS Integraal Risk Management Services Beheersing van risico's 317 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap o.a. Godsdienstvrijheid 318 VVD Utrecht Afschrift brief aan BenW Utrecht 319 Vereniging EATRG Drion-pil, homeopatische registratie, huisartsen 320 Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties Uitnodiging symposium nieuw opleidingsstelsel 321 Hr. Van Kollem Nieuwe Belastingstelsel 322 Nederandse Stichting Geluidshinder Geluidhinder 323 Stichting Grote Polder Groene Hart Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 324 Raad voor de Transport Veiligheid Minister voor Veiligheid 325 Bureau Samenwerkende Erfgoedkoepels Nederland Cultuur en cultureel erfgoed 326 Stichting Verantwoord Alcoholgebruik e.a. Verantwoorde omgang met alcoholhoudende drank 327 Provincies Overijssel en Gelderland Bestuurlijke vernieuwing 328 D. Been Burgerbrief 329 J. Terlouw/Platform Investeringsklimaat Farmaceutische Industrie Farmaceutische industrie 10

11 330 Provincie Noord-Brabant Energievoorziening in Nederland 331 DIVA (ver. v/d documentaire inf.voorz. en het archiefwezen) Documentaire informatievoorziening en archieven 332 GGD Rotterdam en omstreken Legionella-preventie 333 Projectbureau RijnGouweLijn RijnGouweLijn 334 Railion Groen sein voor de goederenlijn 335 Koninklijk Nederlands Genootsxhap voor Fysiotherapie Fysiotherapie 336 VBOK beschermwaardigheid van het menselijk leven 337 NCR economisch beleid, plattelandsbeleid en voedsel-veiligheidsb 338 BIG leidingeninfrastructuur 339 NVW legale handel in wapens 340 Kinderrechtencollectief geen kostenpost, maar een investering 341 Platform ICT en Administratieve lasten samenwerkingsinitiatief overheid-bedrijfsleven 342 Onderwijsbond CNV investeren in onderwijs 343 Rabobank Nederland maatschappelijke, ecologische en economische belangen 344 Werkgroep CMO formatie 345 Stichting Innovatie ICT in de zorg digitale duurzaamheid publiek domein 346 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kabinetsformatie 347 Federatie van Ouderenverenigingen grondrecht/regeerakkoord 348 Nationale Federatie Historische Luchtvaart Stuurgroep Historische Luchtvaart 349 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rampenbstrijding 350 mw. J. van Ammers Burgerbrief 351 Gemeente Son en Breugel Gemeentelijke herindeling 352 Platform Verkeer & Vervoer Noord Nederland Verkeers- en vervoersmaatregelen voor Noord Nederland 353 Stichting Mobiele Collectie Nederland Rijksbeleid mobiel industrieel erfgoed 354 Nederland ICT ICT in het primaire onderwijs 355 Gemeente Baarle-Nassau Positie Baarle-Nassau 356 C. Ligthart Schenk Burgerbrief 357 Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en Grotestednbeleid 358 Heemschut Bescherming Cultuurmonumenten Historisch-ruimtelijke schoonheid 359 Hr. H. Klaassen Burgerbrief 360 Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen in Nl. Monumentenzorg 361 Jazz op 6 Cultuur en jazzprogrammering publieke omroep 362 Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken Positie Warmte Kracht Koppeling 11

12 363 Vereniging van Leraren in Levende Talen kerndoelen Engels in het basisonderwijs 364 Nieuwenhuys corruptie in de bouw 365 Gemeente Amersfoort toekomst van de G5 366 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling advies Educatief centrum voor ouder en kind 367 ICT Alliantie ICT alliantie funderend onderwijs 368 VNCI specifieke wensen Chemische Industrie 369 Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie revalidatiesector 370 Politieke Partij Scheveningen Wijnhavenkwartier-project in Den Haag 371 VEMW energiebeleid nieuw kabinet 372 VROM-raad Advies "Impuls voor ruimtelijke investeringspolitiek" 373 Regio Randstad Toekomst Randstad 374 M. Toth Integratie/immigratie/EU/werkende vrouwen/lijfrentepremie 375 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Open brief middelbaar onderwijs 376 Stichting Schreeuw om Leven Euthanasie 377 Edmund Burke Stichting Kabinetsformatie 378 Friese Plattelands Alliantie Bureaucratie 379 Ndl. Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust- en heiliging Rust en heiliging van de Zondag 380 Hr. Giebels Aanprijzen boek 381 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Nederlands-Belgische betrekkingen 382 Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten Schoonmaakbranche 383 Brancheorganisatie reintegratiebedrijven Ontwikkelingen in private reintegratie 384 Stichting voor de Nederlandse Archeologie Archeologiebestel 385 Stichting Forsa Zuid-Holland Antillianen 386 Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland Chronisch zieken en gehandicaptenbeleid 387 Nederlands Agrarisch Belang Landbouwbeleid 388 Federatie Filmbelangen Stimuleringsbeleid 389 Round Table voor vrwl. Rectoren en Directeuren in het V.O. Situatie Voortgezet Onderwijs 390 Werkgroep Landbouw & Armoede Blauwdruk toekomstig landbouwbeleid 391 Mw. Jong-Doppen Burgerbrief 392 Hr. Stam Burgerbrief 393 Vereniging van Effectenbezitters Aandeelhoudersparagraaf 394 Hr. Zeven Burgerbrief 395 mw. M. de Croes Burgerbrief 12

13 396 Vastgoed Belang Rijksbegroting 397 mw. Kien Burgerbrief 398 Stichting Milieufederatie Limburg A2-passage Maastricht 399 AEDES Vereniging van Woningcorporaties Knelpunten beleidsterrein wonen 400 Stichting Natuur en Milieu e.a. Klimaat en energie 401 Amnesty International Mensenrechten 402 Gemeente Kapelle Bordeelverbod 403 Gemeenteraadsfractie VVD Amsterdam Protest brief VNG 404 Holland Media Groep Reactie op ontvangstbevestiging (FI02/322) 405 FNV Vrouwenbond Vlugschrift voor een nieuw kabinet 406 P. Eleveld Burgerbrief 407 Gemeente Schouwen-Duiveland Voorzieningenniveau gemeente 408 Leefbaar Eindhoven Functionele annexatie 409 Retail Innovation Nederland Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 410 Zorg en Welzijn Groep Toekomstig beleid zorg 411 Stichting Nederland Maritiem Land Economisch clusterbeleid 412 Van Driel Mechatronica BV Overtoom-schepenlift exportproduct 413 Dr. A. Verschoorschool Leerling gebonden financiering 414 Rathenau Instituut waterbeheer integreren in ruimtelijke ordening 415 AVVV open brief 416 SCO Lucas kwaliteit onderwijs 417 Geerdink patiënten verschijnen niet op een afspraak 418 COC Nederland gelijke rechten, gelijke behandeling 419 KIVI technologiebeleid 420 VVR gefinancierde rechtshulp 421 Elfers boekwerk Herstructurering van de Krijgsmacht Landelijke Initiatiefgroep Gelijkw. Rechtspositie Raads- en Statenl. Harmonisatie van wetgeving 423 BIM interimmachinisten 424 GigaPort persbericht n.a.v. advies Breed op Glas 425 Gemeente Roosendaal veiligheid spoor 426 PRO taakstelling Rijksambtenaren 427 VAP voorstellen m.b.t. pensioenen en relevante wegtgeving 428 Waddenvereniging bescherming Waddenzee 13

14 429 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Fysiotherapie in Nederland 430 Productschappen Vee, Vlees en Eieren Landbouwbeleid 431 Philips Research & development / IBO Technologiebeleid 432 Gemeente Nuenen Zelfstandigheid Nuenen 433 Christelijk Ecologische Netwerk Landbouwbeleid Nederlands Chritelijke Sport Unie Sport, sociale cohesie 435 Zorggroep Suydevelt Terugdringen bureaucratie en regelgeving 436 Centrale Post Ambulance regio Utrecht Financiële impuls spoesdeisende hulpverlening 437 Holland Casino Exploitatie casinospelen 438 Landelijke Organisatie Permanenet Wonen Permanent wonen in recreatiewoningen 439 Markt Onderzoek Associatie Concurrentie vervalsing 440 Vereniging Deltametropool Ontwikkeling Deltametropool 441 Kleurige Kust Duin- en Bollenstreek / bloembollenteelt 442 Vervoeranalyse en Mobiliteitadvies Mobiliteits- en Vervoermanagement 443 BrabantStad BrabantStad 444 Gedeputeerde Staten van Limburg "Limburg wil zaken doen" 445 Stichting Hou het Bloeiend Behoud Bollenstreek 446 Centrale v. Middelbare & Hogeren Functionarissen sect. Defensie Veiligheid 447 Groenewegen-Vermeulen, mw. J. Burgerbrief 448 Orde van Medisch Specialisten De zorg van medisch specialisten 449 Kontaktcie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen ambtenaren Publiekrechtelijke ziektekostenregelingen 450 Nationaal ICT Instituut in de Zorg Informatievoorziening zorgsector 451 Dutch Coalition on Disability and Development Disability in ontwikkelingssamenwerking 452 CeK Benefits Alternatief spaarloonregeling 453 Stichting Schreeuw om Leven Oprichten Sociale Samenleving Raad 454 Parkstad Limburg Ontwikkeling Parkstad Limburg 455 OV Reisinformatie BV Reisinformatie 456 Nieuwe Unie'91 beroepsorganisatie van de verpleging NEI-rapport 457 Nederlandse Radio Groep multiculturele samenleving 458 Treekoverleg uitvoeringstoets renovatie WTG 459 hr. Boerdam ziektekostensysteem 460 Gemeente Dinkelland consequenties Vreemdelingenwet NVAB Bedrijfsartsen in Nederland 14

15 462 VEMW waterbeleid nieuwe kabinet 463 Stuurgroep Nationaal Contract OGZ kosten en kwaliteit basistaken Wcpv 464 COLO vakmensen maken de samenleving 465 KVNR zeescheepvaartbeleid 466 Congo-Ned verbetering leefsituatie van de bevolking in DR Congo 467 Gemeente Mierlo samenvoeging Geldrop Mierlo 468 STNu transplantatie aangewezen patiënten in Nederland 469 Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, Utrecht geïntegreerd actieprogramma gezondheidszorg (cure-sector) 470 Platform Ruimte voor de Jeugd aandacht voor Ruimte voor de Jeugd 471 VBO Makelaar afschaffing van de onroerende zaakbelasting en overdrachtsb 472 Ned.Platform Ouderen en Europa actionplan on Ageing 473 Raad voor het Vrije Beroep Marktwerking - vrije beroepsoefening 474 Metaalunie Toetsingscollege voor beslissingen v, WAO-keuringsartsen 475 Goederen, hr. A.C. de Burgerbrief 476 Woude, mw. B. van der Burgerbrief 477 Stichting Centrum Individu en Samenleving Infrastructuur, sociaal-economisch beleid, Grondwet 478 Breed Overleg Drugsbestrijding Legalisering softdrugs 479 Nederlandse Dagbladpers Persbeleid 480 Comite Verantwoorde Basiszorg Kleinere ziekenhuizen 481 Hogeschool voor Criminologie Besparing onderwijskosten 482 Rover, hr. G. de Burgerbrief 483 Dijksterhuis, mw. T. Burgerbrief 484 Dinten, mw. dr.ir. L.C. van Burgerbrief 485 (Belgische) Kamer v. Volksvertegenwoordigers cie Infrastructuur IJzeren Rijn 486 SES ASTRA Infrastructuren 487 Maatschappelijke Emigratie Organisaties Emigratie 488 Vereniging Kunsten '92 zorgstelsel en WAO, kunst en cultuur 489 FNV Adviesraad Zelfstandigen lijfrente aftrek 490 De Bruggen prestatiecontract 491 TNO standpunt strategisch plan TNO P.R. Gort herstart Fokker Aircraft b.v. 493 Raad voor het Justitiepastoraat geestelijke verzorging gedetineerden 494 BEN telecombeleid en toezicht 15

16 495 NeVeMeDis positie van slachtoffers van medische fouten 496 Landelijk Beraad Rampenbestrijding bestuurlijke inbedding veiligheidsregio's 497 B. Hendriksen nieuw beleid op gebied van verkeer, transport en vervoer 500 KLM Privatisering Schiphol 501 Wolffensperger, hr.mr.drs. G.J. Publieke omroep 502 Fransikaanse Vredeswacht Geweld in Israël en de bezette gebieden 503 Kruithof, hr.of mw. A. Burgerbrief 504 Diaconie der Hervormde Gemeente te Amsterdam Werk- en verblijfsvergunning 505 Nierpatiënten LVD Behandeling chronische nierinsufficiëntie en instroom WAO 506 Instituut voor Maatschappelijke Innovatie Bouwstenen regeerakkoord democratie en bestuur 507 Sting beroepsvereniging van de verzorging Afschrift brief aan TK over terrein van verszorging 508 Federatie CVZ KVZ (samenwerkende christelijke zorgorganisaties) Faciliteiten zorgverlening 509 Netwerk "Minder handen voor de klas" Drietal voorstellen en aanbieden brochure 510 Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam Wachtlijsten in de Gezondheidszorg en huidkanker 511 E-Quality Gender en etniciteit 512 CUMELA Nederland Landbouw, mestvraagstuk, inspanningsverplichting 513 VNO NCW Economische situatie, kostenaspecten WAO en zorg 514 VNO NCW Regiocontracten met de landsdelen 515 Stichting "Handen af van Melkleasen" Melkleaseregeling 516 Centrale Kerkraad Asielbeleid 517 Nationaal Jeugddebat Aanbieden verslag verkiezingen-jeugddebat 518 Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers Scheepsleveranciers 519 Sti. Natuur en Milieu, Aalten Statement doortrekken A15 en A Stichting 108plus Vaksecties Nederland Motie niveaudaling examens HAVO/VWO 521 NVZ Vereniging van Ziekenhuizen Beter functionerende zorg 522 Vereniging van Leraren in Levende Talen Nota's VLLT aan staatssecretaris Adelmund 523 Regionaal Orgaan Amsterdam Bereikbaarheid regio Amsterdam 524 AOC Raad Groen onderwijs en het nieuwe kabinet 525 Interprovinciaal Overleg Versterking openbaar bestuur in de Randstad 526 Nationale Jeugdraad Jongeren en het regeerakkoord 527 Industirële Technologie Steden Overleg Toezending ' Industrie Manifest Procesbureau Bibliotheekvernieuwing Bibliotheekvernieuwing 529 FION Internationaal Onderwijs 16

17 530 Ambulance Zorg (Zorgverzekeraars Nederland) regeerakkoord m.b.t. ambulancezorg 531 Zorgverzekeraars Nederland integrale aanpak ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 532 FNV marktwerking in het personenvervoer 533 Mw. Dijkstra teveel aan roofvogels en roofdieren 534 AEGON modern antwoord op de vergrijzing 535 VVD Rotterdam politieke opstelling VNG 536 St. Platform asielzoekers in Noord Losser asielbeleid 537 hr Tjauw A Hing vergoeding i.g.v. eventuele exploitatie Plantage Claverblad 538 Sti. Taalverdediging gebruik Nederlandse taal juni/1 juli Comité Nederland aanbieding 30 juni-manifest 540 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland Kerncentrale Borssele 541 Hulpverlening Gelderland Midden problematiek colokatie alarmcentrales c.a. 542 OPTA reactie brief CFO 543 NPHF concept regeerakkoord laat volksgezondheid links liggen 544 SAZ ziekenhuiszorg in Nederland 545 Borsboom & Hamm advocaten combinatie van Beroepsvissers-Dioxinegehalte in paling 546 Sti. Public Health Forum 3 speerpunten: jeugd, wijk en zorgnetwerken 547 CISA reacite op brief informateur van 21 juni De Schepen van de Haven Recente akkoord over de Betuwelijn 549 Centrale Cliëntenraad v.d. Twentse Zorgcentra platsingsbeleid overheid verstandelijk gehandicapten 550 Van der Vlies Invoering 'Plan voor verbetering samenleving en samenlev. 551 Erasmus Centre for exonomic integration studies hogere economische groei 552 Stichting 2000 toezending adviesnota 553 Netwerk Scenarioschrijvers toezending rapport Ned.televisiedrama bij Publieke Omroep 554 Van den Ende problematiek rond waardering woningen 555 Centrale Cliëntenraad v.d. Twentse Zorgcentra plaatsingsbeleid overheid verstandelijk gehandicapten 556 Gedeputeerde Staten van Limburg A2 Maastricht 557 Provincie Zuid-Holland integraal Ontwikkelingsplan Delft-Schiedam 558 mevrouw A. Ostendorf-Krikken inkomstenbelasting 559 hr. Vrugteveen motto' 560 mw. Weijdeman Laarman uitkeringen 561 hr. Westerterp Nationaal Tolwegenplan hr. Dake invoeren v.e. recht op een werkstage voor 16 tot 18 jarigen 17

18 563 mw. Coenders-Steens problemen geestelijke gezondheidszorg 564 M. Burry burgerbrief 565 SGP Jongeren knelpunten voor jongeren vinden geschikte woonruimte 566 VOEG energieliberalisering en Voorzieningszekerheid 567 R. Ebbeler burgerbrief 568 mevr. Hendriks ziektekosten 569 STAW onroerend zaakbelastingen 570 RMO advies Educatief centrum voor ouder en kind 571 Comité Zorg voor Iedereen problematiek rond kleine ziekenhuizen 572 R. Dekker burgerbrief 573 Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen regio Groningen-Assen 574 NJCM commentaar vreemdelingenbeleid informatieoverleg 575 RutgersNissoGroep van tienermoeder tot carriërepil 576 Instituut voor Multiculturele ontwikkeling beoogd integratiebeleid en speerpunten van de organisatie 577 Provincie Drenthe culturubeleid 578 Gemeente Pekela Motie huisartsenpost gemeente Baarle-Nassau 579 Werkgroep Meerjaren Investering Plan Reatie op strategisch document 580 Unie mhp Reactie op strategisch akkoord 581 FNV FNV-reactie strategisch akkoord 582 Econcern bv Persbericht 583 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Open brief 584 Plus Minus WAO-ers 585 Associatie van Competitieve Telecom operators Telecommunicatiesector 586 Brepoels, mw. F. (kamerlid België) IJzeren Rijn 587 Poels-Peters, mw. H. Burgerbrief 588 Rover, hr. G. de Burgerbrief 589 Van der Knaap uitkering ouderen alleenstaanden 590 Van Klooster bekendheid geven aan Christelijke Evenementen 591 E. Faes scheldbrief burger 592 Landelijk Netwerk Cliënten Overleg additionele arbeid af te bouwen 593 PPAG nieuwe zorgstelsel 594 NVAB juiste aanspreektitel bedrijfsarts 595 Gedeputeerde Staten Friesland gebrekkige democratische legitimatie v. region.politiebestel 18

19 596 C. Dekker impasse diverse overheidsinstanties 597 Nederlandse Gezinsraad rapporten Social indicators 598 Gezondheidsraad beleidsterrein volksgezondheid 599 Dake, de heer dr. A.C.A. project-werkstage 600 Bouman, hr. burgerzorg 601 Burrij, hr. "kandidaat-minister" 602 Bes, Michel toesturen foto 603 Nationale UNESCO Commissie UNESCO 604 Inspraakorgaan Turken Naamgeving minster voor V&I 605 Bosschap Aandacht voor natuur en milieu 606 Vereniging RMC (Records Management) E-government, verantwoording en efficiency 607 Bogert, mw. G. van den Burgerbrief 608 Nederlandse Patiënten Vereniging Zorgverlening 609 Hermsen-Schouls, mw. J.M. Burgerbrief 610 Gemeente Zutphen Gemeentefonds 611 Wijnsma, hr. G. Burgerbrief 612 Schaepman, mw. H. Burgerbrief 19

20 20

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

28 november Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

28 november Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Afspraken Staatssecretaris van Financiën 2012 28 november Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 6 december Economen lunch + De Nederlandse Bank (DNB) 10 december 13 december

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Woensdag 7 oktober Beilen regio Noord Vrijdag 16 oktober Zutphen regio Oost Donderdag 22 oktober Etten-Leur regio Zuid-West Vrijdag 6 november Amsterdam regio

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT

3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT 3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT In chronologische volgorde. Periode 1974-1989 Ordner 1 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening van de samenwerkende samenwerkingsorganen: Verslag Joint-Conferentie

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering VWS Europese aangelegenheden

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering VWS Europese aangelegenheden Den Haag, 7 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 2, 3 VROM i.v.m. agendapunt 14 VWS i.v.m. agendapunt 14 Activiteit: Procedurevergadering

Nadere informatie

Minister van BZK Tijdvak: 5 november oktober november Unie van Waterschappen. 21 november x burgemeestersbenoeming

Minister van BZK Tijdvak: 5 november oktober november Unie van Waterschappen. 21 november x burgemeestersbenoeming Minister van BZK Tijdvak: 5 november 2012 9 oktober 2015 19 november 2012 - Unie van Waterschappen 21 november 2012 22 november 2012 - IPO, VNG en Unie van Waterschappen 26 november 2012 27 november 2012

Nadere informatie

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief)

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief) Over de auteur Dr. Joost Naafs is directeur van ViaZorg: een organisatie werkzaam voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen, op de terreinen Personeel, Arbeid en Organisatie. Hij heeft gedurende een

Nadere informatie

Minister Infrastructuur en Milieu

Minister Infrastructuur en Milieu Minister Infrastructuur en Milieu 2012 12 november Provincie Zuid Holland / Stadsregio Rotterdam / Stadgewest Haaglanden / Gemeente Rotterdam (namens stadsregio Rotterdam) / Gemeente Den Haag (mede namens

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Partijen: Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, mevrouw W.J. Mansveld;

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden.

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. Provinciale Stellingen Stellingen 2007-2008 1. Landbouw en woningen moeten wijken voor waterberging. 2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. 3. Overheid moet bedrijven

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Minieme toename uitgaven cultuur en sport

Minieme toename uitgaven cultuur en sport Publicatiedatum CBS-website: 27 juli 2007 Minieme toename uitgaven cultuur en sport Wouter Jonkers Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Gezondheid in de wijk Dat doe je samen Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015 Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Waarom: Een veranderende samenleving vraagt een andere aanpak De komende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing?

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing? CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd Anders Weet niet CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Mady Samuels Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Rivierenland. Graag ontvangen wij u op:

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Rivierenland. Graag ontvangen wij u op: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Fundamentals Onvoldoende innovatiekracht MKB Zuidvleugel Triple helix samenwerking op bestuurlijk

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Jacques C. Dekker 14 november 2012 Friesland, Groningen, Drenthe, Duitsland, Scandinavië Titel van deze slide Agribusiness NHN Productie: 3 miljard Werk: 15.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Provinciale economie in het nauw

Provinciale economie in het nauw Regio ING Economisch Bureau Provinciale economie in het nauw In 2009 wordt Nederland hard getroffen door de wereldwijde economische crisis. Vanzelfsprekend blijven de Nederlandse regio s niet onbetuigd.

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen;

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen; Besluit van de commissaris van de Koning van 11 juli 2017, 966740/966754, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland De commissaris van

Nadere informatie

Feiten voor koplopers

Feiten voor koplopers Feiten voor koplopers 1 e MBO Koplopersoverleg Amsterdam, 25-10-2011 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Feiten 2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2 miljoen)

Nadere informatie

M.H.F. (Marianne) Schuurmans

M.H.F. (Marianne) Schuurmans M.H.F. (Marianne) Schuurmans Email: m.schuurmans@lingewaard.nl Bestuurlijke organisatie en coördinatie Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen Representatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van donderdag 27 maart 2014, locatie Raadszaal, aanvang 19:30 uur

gemeente Eindhoven Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van donderdag 27 maart 2014, locatie Raadszaal, aanvang 19:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van donderdag 27 maart, locatie Raadszaal, aanvang 19:30 uur Wijzigingsregister: 18-4 brieven toegevoegd:

Nadere informatie

November 21 NVZ. 26 Provincie Friesland 27 KPMG. 29 Olympisch Vuur. December. 11 Gemeente Rotterdam. 13 VenVN 18 VNO-NCW. Buurtzorg Nederland

November 21 NVZ. 26 Provincie Friesland 27 KPMG. 29 Olympisch Vuur. December. 11 Gemeente Rotterdam. 13 VenVN 18 VNO-NCW. Buurtzorg Nederland 2012 November 21 NVZ 26 Provincie Friesland 27 KPMG 29 Olympisch Vuur December 11 Gemeente Rotterdam 13 VenVN 18 VNO-NCW Buurtzorg Nederland 19 NPCF en Consumentenbond 2013 Januari 9 LHV 16 BOSK Februari

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Pers-verzoek Volkskrant. Minister Opstelten. 28 november Burgemeester Enschede. 18 december Burgemeester Nieuwegein. 10 januari Radboud Universiteit

Pers-verzoek Volkskrant. Minister Opstelten. 28 november Burgemeester Enschede. 18 december Burgemeester Nieuwegein. 10 januari Radboud Universiteit Pers-verzoek Volkskrant Minister Opstelten 2012 28 november Burgemeester Enschede 18 december Burgemeester Nieuwegein 2013 10 januari Radboud Universiteit 16 januari KPN 18 januari The Hague Institute

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Organisatiestructuur AOb Organisatiestructuur 1. Inleiding Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Woensdag 19 september 2012 Groningen, 13 mei 2011 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden (gemeenten, Landkreise,

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie