Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen"

Transcriptie

1 BIJLAGEN

2 Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management 4. Ceciel Noortman Gemeentesecretaris 5.. Peter Nanning Afdelingshoofd Gemeentewinkel a.i. 6.. Elly Machielse Afdelingshoofd Regie en Ontwikkeling Medewerkers 7. Pascal van Bree Beleidsmedewerker 8. Frans Dankers Kwaliteitsmedewerker 9. Frank Visser Adjunct afdelingsmanager 10. Willemien Schwan Job Hunter (tot ) 11. Jan van Maasakkers Coördinator Financiën 12. Jacco Kooiman Applicatiebeheerder 13. Ellie van Osselaar Klantmanager 14. Hannie van den Akker Klantmanager 15. Moniek Lauwerse Klantmanager 16. Angela van Hal Klantmanager 17. Connie Greuters Klantmanager 18. Renate Broeders Klantmanager 19. Dennis van de Pol Klantmanager Concerncontroller 20. Wim van der Velden Concerncontroller Externen 21. Ans van Kuik Directeur Stichting De Omslag 22. Willem Peters Directeur P.O.R. 23. Kees Brugmans WSD Oud-managers 24. Hans Slotboom projectmanager (vm. hoofd gemeentewinkel) 25. Frank Verberne voormalig directeur inwoners 2

3 Bijlage 2 bij hoofdstuk 5: Nota werk en inkomen In deze nota worden keuzes vastgelegd op het terrein van werk en inkomen. Deze keuzes zijn een vervolg op de kaders en de visie zoals die zijn vastgelegd in de Nota maatschappelijke ondersteuning en participatie, de zogenaamde Visienota. Deze Nota Werk en Inkomen 2011 wordt in de loop van 2013 geëvalueerd. Met de taken op het gebied van werk en inkomen wordt gezorgd dat zoveel mogelijk mensen voldoende inkomen kunnen verwerven. Niet iedereen kan dit op eigen kracht. Voor die mensen hebben gemeenten taken op grond van een aantal wetten zoals de Wet werk en bijstand. De taken zijn met name gericht op het verstrekken van een inkomen en op het bieden van ondersteuning bij het weer vinden van werk. De komende jaren verandert er veel op het gebied van werk en inkomen. Er worden verschillende wetten samengevoegd tot één wet. De nieuwe wet heet de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV). Bij het schrijven van deze nota is deze wet overigens nog niet openbaar. Wel weten wij dat deze nieuwe wet moet worden uitgevoerd met minder geld dan nu beschikbaar is. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat iedereen die een beroep op een uitkering doet zoveel als mogelijk werkt en juist zo min mogelijk een beroep doet op een uitkering. Zo zal iemand die 50% kan werken ook daadwerkelijk voor minimaal 50% moeten gaan werken om zo zelf zoveel als mogelijk een inkomen te verwerven. In deze nota wordt geanticipeerd op deze nieuwe wetgeving. Ook de Wet Inburgering, de Vreemdelingenwet en de Wet educatie beroepsonderwijs worden gewijzigd: meer eigen verantwoordelijkheid en minder middelen voor de gemeente om inwoners te ondersteunen. Sommige wetswijzigingen moet de gemeente invoeren zonder dat er beleidsvrijheid is. Als er iets te kiezen valt, zal de gemeente Best dat doen op grond van de visienota en deze nota. Er zijn ook inwoners van wie niet verwacht kan worden dat zij zelf voor een inkomen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook in de toekomst. Sommige inwoners hebben bijvoorbeeld ernstige beperkingen die hen verhinderen regulier werk te verrichten. De gemeente Best vindt dat ook die mensen recht hebben op een zinvolle dagbesteding. Dit kan in de vorm van aangepast werk, maar ook andere activiteiten zijn denkbaar zoals het verrichten van vrijwilligerswerk. Ook het aanbieden van dagbesteding zoals dat nu nog op grond van de AWBZ gebeurt, behoort tot de mogelijkheden. Dit betreft de zogenaamde AWBZ-begeleiding welke wordt overgeheveld naar de gemeente en opgenomen wordt in de Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze nota staan voorstellen om deze groep uitkeringsgerechtigden met de beschikbare middelen zo goed mogelijk te ondersteunen. De effecten en doelstellingen die de gemeente Best met en voor haar inwoners wil bereiken, staan in deze nota centraal. Uitgaande van de behoefte van de inwoners zal de gemeente Best de haar ten dienste staande middelen op elkaar afgestemd inzetten. Via de doelen op het terrein van werk en inkomen wordt ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen. Deze doelen zijn samengevat: 3

4 - het behalen van een startkwalificatie (het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk); - het hebben van zinvolle (vrije)tijdsbesteding; - het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen en de maatschappij; - voorkomen van gezondheidsbedreigingen. Deze doelen probeert de gemeente vooral te bereiken vanuit het jeugdbeleid, maar ook de activiteiten op het terrein van werk en inkomen kunnen een bijdrage leveren. De activiteiten die de gemeente daarvoor gaat doen zijn ten eerste gericht op jongeren zelf, namelijk op degenen die een uitkering komen aanvragen of ondersteuning vragen bij het vinden van werk. Met deze jongeren worden afspraken gemaakt over het behalen van een startkwalificatie. Als zij niet weer naar school gaan, is het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten een tweede doel. Ten tweede richt de gemeente zich op uitkeringsgerechtigde gezinnen met kinderen. De gemeente stimuleert de actieve deelname aan de samenleving van jeugdigen uit uitkeringsgerechtigde gezinnen. Het grootste deel van de nota gaat over de doelen ten aanzien van zelfredzaamheid en participatie van uitkeringsgerechtigden én wat de gemeente daarvoor gaat doen. Uiteraard verzorgt de gemeente voor uitkeringsgerechtigden een uitkering conform de landelijke normering en voert het minimabeleid uit. De gemeente maakt ondermeer de volgende keuzes om te zorgen dat uitkeringsgerechtigden zelfredzaam worden en participeren in de samenleving: a. Wij maken onderscheid in verschillende groepen uitkeringsgerechtigden. Dit doen we omdat we er vanuit gaan dat bij iedere groep een bepaalde benadering waarbij uiteraard maatwerk mogelijk is, past. Het onderscheid wordt enerzijds gemaakt door te bepalen wat de afstand van de uitkeringsgerechtigde is tot de arbeidsmarkt is en anderzijds door voor iedere uitkeringsgerechtigde een risico en kansenprofiel op te stellen. Dit profiel geeft weer welke risico s tot fraude de uitkeringsgerechtigde kent en welke kansen op het vinden van een baan. Dit alles vormt de grondslag voor het opstellen van een trajectplan wat de basis is voor de begeleiding van de uitkeringsgerechtigde. b. Ondersteuning bij het vinden van werk wordt met name geboden aan uitkeringsgerechtigden die een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar die nog wel ondersteuning nodig hebben. Dit betekent dat mensen die gemakkelijk zelf werk kunnen vinden geen ondersteuning vanuit het participatiebudget krijgen. Ook mensen die niet in staat zijn te werken, zullen geen ondersteuning vanuit het participatiebudget krijgen. Uiteraard zijn er wel andere ondersteuningsmogelijkheden voor deze mensen beschikbaar. Zie hiervoor ook de Wmo nota. c. Er zullen nieuwe contracten worden gesloten voor re-integratieproducten. d. De volgende criteria gelden bij de inzet van participatiemiddelen: - een traject is altijd arbeidsmarktgericht; - het behalen van een startkwalificatie is zo nodig onderdeel van het traject waarbij mensen worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van een startkwalificatie; - het nut van een traject wordt afgezet tegenover een gratis of goedkoper alternatief; - de looptijd en het aantal re-integratietrajecten wordt gelimiteerd. e. Van uitkeringsgerechtigden wordt een tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering gevraagd. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. 4

5 f. Direct na elke aanvraag voor een bijstandsuitkering gaat in principe iedere klant verplicht aan de slag in een werkleersituatie. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat voor enkele mensen werken en / of leren zeer problematisch is. g. Als regulier werk nog niet mogelijk is, is een aantal andere werksituaties mogelijk: een opstapbaan of een participatieplaats. Een opstapbaan is een gesubsidieerde werkplek waarbij ook de werkgever een flink aandeel van de kosten voor zijn rekening neemt. Op een participatieplaats wordt met behoud van uitkering gewerkt. h. Zodra de WWNV is ingegaan, is werken met loondispensatie mogelijk. Bij een baan met loondispensatie betaalt de werkgever voor de verdiencapaciteit en betaalt de gemeente de rest van de loonsom. In de nota staan maatregelen om het beperkte re-integratiebudget zoveel mogelijk te behouden voor de re-integratietaak. Belangrijke maatregelen hiertoe zijn ondermeer: - De financiering van gesubsidieerde arbeid (voormalige ID en WIW banen ondermeer bij De Omslag) uit het participatiebudget wordt afgebouwd. Onderzocht wordt of het werk in stand kan blijven en uitgevoerd kan blijven worden door de huidige medewerkers. - De financiering van een deel van de loonkosten van klantmanagers uit het participatiebudget wordt afgebouwd (bij besluit Kaderbrief 2012). - De premieregeling op grond waarvan uitkeringsgerechtigden die een betaalde baan accepteren én behouden, wordt ingetrokken. De nieuwe uitgangspunten in deze nota vragen om een andere manier van werken en andere competenties van klantmanagers werk en inkomen. Ook zal er beter en anders moeten worden samengewerkt met andere gemeentelijke afdelingen, met de Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekering (UWV) op het zogenaamde Werkplein in Eindhoven, met organisaties in het Sociale Domein (als maatschappelijk werk, Voedselbank e.a.) en met werkgevers. In de nota is een groot aantal acties opgenomen om de doelstellingen te verwezenlijken. 5

6 Bijlage 3 bij hoofdstuk 6: Beschrijving van de producten Work First Work First is een methodiek die wordt gekenmerkt door de combinatie van het verplichten van werkactiviteiten (gekoppeld aan sancties) en het vergroten van kennis en vaardigheden van de deelnemers. Aanvankelijk is in Nederland door veel gemeenten Work First vooral ingezet voor mensen met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt en voor de nieuwe instroom in de Wet Werk en Bijstand (WWB). De grondgedachte van Work First is om mensen door het laten verrichten van werkactiviteiten dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Werk is daarbij niet het eindpunt van het re-integratietraject, maar een belangrijk onderdeel ervan. Deze methodiek kent in Nederland diverse uitvoeringsvarianten en type activiteiten die worden bepaald door de lokale omstandigheden en verschillen in beleidsvisie. Inmiddels wordt deze methodiek in steeds meer gemeenten ook voor de meer kansarme werkzoekenden ingezet. De werkactiviteit is daarbij een onderdeel van een breder verplicht programma met begeleiding, training, stages en het oplossen van sociale problemen. Leerwerktraject Een leerwerktraject is bedoeld als diagnosemiddel om mogelijkheden en belemmeringen van de klant in kaart te brengen. Daarnaast wordt het ingezet om de klant werknemersvaardigheden, werkervaring en werkritme op te laten doen. Het leerwerktraject is een relatief kostbaar product door de intensieve begeleiding en de uitgebreide verslaglegging. Een geslaagd leerwerktraject moet worden gevolgd door (gesubsidieerd) werk of een leerwerkplek. Mocht eenmaal in het traject blijken dat de diagnose toch te optimistisch was, dan kan, bij het ontbreken van vooruitgang, een leerwerktraject worden gevolgd door een sociaal activeringstraject of een aanvraag voor een SW-indicatie. Leerwerkplek Een leerwerkplek wordt ingezet na een leerwerktraject als de klant nog niet voldoende werknemersvaardigheden heeft opgedaan om door te kunnen stomen naar een (regulier) dienstverband. Het is goedkoper dan een leerwerktraject, omdat er minder begeleiding wordt geboden en minder uitgebreid wordt gerapporteerd. Opstapbaan Een opstapbaan heeft als doel klanten de mogelijkheid te bieden uit te stromen naar een reguliere baan. Een opstapbaan is voor een potentiële werkgever aantrekkelijk, omdat de gemeente ten minste zes maanden de loonkosten van de klant voor zijn rekening neemt. Het is een kostbaar instrument omdat naast de volledige loonkosten de gemeente ook de begeleiding op de werkplaats betaalt. Het is dan ook van belang dat het instrument uitstroom naar een reguliere baan mogelijk maakt. GIDS-onderzoek Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de WSD. Dit is een medisch en/of psycho-diagnostische keuring om de mate van arbeidshandicap van klanten te bepalen. Persoonlijke coaching Deze wordt ingezet bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met sociaal/psychologische/psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Het doel is deze klanten te prikkelen om weer zelfstandig activiteiten te ondernemen en om zinvol te participeren in de maatschappij. 6

7 Bewegingstraject Dit wordt ingezet als middel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt sociaal te activeren. Wekelijks wordt er een uur gewandeld onder begeleiding en na afloop wordt koffie gedronken. Fitnesstraject Dit traject wordt ingezet om bij te dragen aan de fysieke en psychische gezondheid (fitheid) van de klanten en als sociale activering. Groenproject Een middel dat tot 2009 werd ingezet. Binnen het groenprojecten werden klanten aan het werk gezet in de plantsoenendienst van Best of werk van hetzelfde niveau binnen de WSD. De loonkosten van klanten worden voor 50% betaald uit het participatiebudget ( per jaar) en voor 50% door de WSD. Daarnaast komen er begeleidingskosten van per jaar. Iedere werkplek in het groen wordt voorafgegaan door persoonlijke coaching, bewegingstraject en fitnesstraject. 7

8 Bijlage 4 bij hoofdstuk 6: Rapport Concerncontroller m.b.t. inkopen reintegratietrajecten 2005 en 2006 De opdracht voor dit onderzoek luidde als volgt: Stel vast in welke mate de processen, die ten grondslag hebben gelegen aan de conceptdienstverlening overeenkomst, conform wetgeving, regelgeving, gemeentelijk beleid en integer handelen van de betrokkenen tot stand zijn gekomen. Het onderzoek door de controller is naderhand bijgesteld. Hij zegt hierover het volgende: Ik heb een extra onderzoek ingesteld naar de inkoop van re-integratietrajecten in 2005 en 2006 bij andere leveranciers dan vermeld in de gunning via het bestek inkoop reintegratietrajecten Tijdens het onderzoek werd mij duidelijk dat hier een risico op het gebied van rechtmatigheid bestond, waardoor ik een extra onderzoek nodig oordeelde. De bevindingen in dit rapport, relevant voor dit rekenkameronderzoek, luiden als volgt: Er zijn inkopen verricht in 2005 en 2006 bij andere leveranciers dan gegund. Uit de financiële administratie blijkt het volgende: Boekjaar 2005 Inkoop bij gegunde leveranciers Inkoop bij niet gegunde leveranciers Boekjaar 2006 Inkoop bij gegunde leveranciers Inkoop bij niet gegunde leveranciers Een specificatie van dit laatste bedrag geeft aan dat is ingekocht bij de Wig en bij de Omslag. Voor de duidelijkheid herhaal ik hier de motivering van de Teamleider Werk, Zorg, Inkomen om tot vrije inkoop over te gaan: De suwi-regelgeving zou vrije inkoop buiten de aanbesteding om toestaan. Dit blijkt niet te kloppen met de wetgeving in 2005 en 2006 Er lag een politieke wens om zaken te doen met plaatselijke aanbieders van reintegratietrajecten Er doen zich nu twee vragen voor: Hadden de re-integratietrajecten, die bij de niet gegunde leveranciers zijn ingekocht, bij de gegunde leveranciers ingekocht kunnen worden? In hoeverre was een nieuwe aanbestedingsronde met een nieuw bestek nodig? Hoe deze vragen ook beantwoord worden, het is niet mogelijk op voorhand een inkoop bij een niet gegunde partij aan te gaan. Dit laatste is wel gebeurd. 8

9 Ik trek nu drie conclusies: 1. Voor alle inkoop bij partijen die niet vermeld staan in de gunninglijst van 2005 en 2006 bestaat een groot risico dat deze onrechtmatig hebben plaatsgevonden 2. Op zijn minst is deze inkoop bij niet gegunde partijen te bestempelen als niet integer 3. Een rechtmatige aanbesteding geeft geen garantie voor een rechtmatige inkoop. 9

10 Bijlage 5 bij hoofdstuk 6: Diverse rapporten inzake bedrijfsvoering 1. Àudit rapport op weg naar een moderne organisatie Ray Geerling, Management en Consultancy bv, oktober 2005 In dit rapport worden de volgende constateringen gedaan: De zwaktes van de afdeling Het ontbreken van prestatie-indicatoren op alle niveau s Het te weinig sturen op resultaatdoelstellingen Afwezigheid van sturing op financiële data De inrichting van een aantal primaire processen Het bewaken van de beleidsagenda Het ontbreken van een politieke visie en missie m.b.t. de toekomst van de afdeling De invulling van het tot stand komen van de beleidsagenda De invulling van de interne controle en de kwaliteitscontrole De afwezigheid van een beleid- en sturingscyclus In dit rapport wordt opmerkingen gemaakt over: De bedrijfsvoering De cyclus van de politieke visie en missie, beleidsplan, bedrijfsplan, taakplannen, managementcontracten, managementinformatie en evaluatie De managementsturing en de managementinformatie De organisatiestructuur van de afdeling Het beleidsproces Het re-integratiebeleid, het handhavingsbeleid, het algemene en bijzonder bijstandsbeleid De primaire processen De secundaire processen De prestatie-indicatoren De volgende aanbevelingen worden gedaan: Het hanteren van een veranderagenda wordt aanbevolen, zodat de optimalisatie van de bedrijfsvoering en de kwaliteitsverbetering van het proces als een continu proces kunnen verlopen. Heroverwegen van de mandaatstructuur. De kwaliteitscontrole, de interne controle en de analyse van management-informatie onderbrengen in één functie. Het opnieuw inrichten van de primaire processen van de afdeling. Bij het inrichten dient als leidraad te worden genomen: beperking van het aantal overdrachtsmomenten. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt neergelegd bij een medewerker en de doorlooptijd van het proces zal tot een minimum moeten worden beperkt. De managementinformatie onderscheiden in strategische en sturingsinformatie en tevens een format vaststellen op welke data een periodieke analyse wordt uitgevoerd. 10

11 Het jaarlijks vaststellen van prestatie-indicatoren en het vastleggen van deze indicatoren in een bedrijfsplan. De indicatoren worden qua verantwoordelijkheid toegewezen aan het management van de afdeling en zullen uitgangspunten vormen voor de beoordeling van het resultaat van de afdeling, het management en de individuele medewerker. Een duidelijke inzichtelijke beleidscyclus vaststellen; het beleid vastleggen in een realistische beleidsagenda. De personele bemensing van de beleidsfunctie uitbreiden tot twee fte. Het beleid op het terrein van re-integratie structureren en meer op resultaat invullen. In de loop van 2006 de functiescheiding tussen klantmanager en medewerker inkomen evalueren en als alternatief het generalistenmodel erbij betrekken. Individuele prestatie-indicatoren vaststellen. Deze indicatoren ook als basis nemen bij de invulling van de functie en de beoordelingscyclus De cyclus van politieke visie en missie, beleidsplan, bedrijfsplan, taakplannen, managementcontracten, managementinformatie en evaluatie in plannen De managementinformatie dient meer inzicht te geven in de kosten en batenanalyse met betrekking tot de inzet van middelen op het terrein van het re-integratiebeleid De managementinformatie in te richten op financiële risico s. Het betreft zowel het inkomens- als het werkdeel Een format afspreken voor het managementoverleg en een duidelijke communicatielijn vastleggen naar de andere managementlagen en naar de medewerkers van de afdeling Per 1 januari 2007 een onderzoek uitvoeren om de formatie van de afdeling opnieuw vast te stellen Het redigeren van een realistische beleidsagenda, waarbij per beleidsonderwerp een beleidsmedewerker verantwoordelijk wordt gesteld. Er worden procesafspraken gemaakt over het totstandkomen van beleid. Een inventarisatie maken van de komende ontwikkelingen op het terrein van wet en regelgeving. De voorstellen met betrekking tot het herzien van de primaire processen over nemen en onderdeel uit te laten maken van de implementatie van het nieuwe automatiseringssysteem Prestatie-indicatoren jaarlijks vaststellen en opnemen in het bedrijfsplan van de afdeling De werkstromen van de specifieke regelingen in kaart brengen. Op basis van deze gegevens een formatie vaststellen. Gestructureerde afspraken maken over het totstandkomen en realiseren van beleid De afdeling stelt een communicatieplan vast. Hierin wordt een planning opgenomen van de verschillende overlegvormen en er zal naar gestreefd worden om deelname van de medewerkers zoveel mogelijk te beperken. 11

12 2. Rapport Verbeteren re-integratie en reactie op bedrijfsplan SDO (7 november 2006) Het cluster Sociale Zaken heeft in 2003 een veranderingsproces ingezet om te komen tot een moderne organisatie. Een en ander viel samen met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) op 1 januari Om antwoord te krijgen op de vraag of het veranderingsproces op het goede spoor zit en of de ingevoerde wijzigingen ook resulteren in de verwezenlijking van de doelstellingen van de taakopdracht van de cluster, is in het najaar van 2005 door Ray Geerling Management en Consultancy b.v. een audit uitgevoerd. Het rapport Sociale zaken op weg naar een moderne organisatie heeft Geerling aan het college aangeboden en toegelicht. De algemene indruk op grond van de audit is als volgt geformuleerd ( citaat). Het cluster Sociale Zaken van de gemeente Best is ambitieus in haar doelstellingen. Op het terrein van bedrijfsvoering en het realiseren van beleidsdoelstellingen straalt de afdeling ambitie uit. Twee jaar geleden is gekozen voor een nieuwe functiestructuur, zodat het Team Werk Inkomen Zorg zich meer zou kunnen focussen op de re-integratie van cliënten. Het afgelopen jaar zijn er een aantal stappen gezet om de bedrijfsvoering en het resultaat van de cluster op een hoger plan te brengen. Hierbij kan de nieuwe opzet van de managementinformatie, de opzet van een beleidsagenda en het clusterplan van de cluster worden genoemd. Er is tevens gekozen voor een innoverend automatiseringssysteem. Naast deze verbeteringen heeft de cluster nog een weg te gaan om noodzakelijke en logische veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Deze verbeteringen passen prima in het door het college vastgestelde Dienstverleningsconcept, waarin o.a. maatwerk, klantvriendelijkheid en korte doorlooptijden belangrijke items zijn. Ray Geerling plaatst in zijn rapportage vraagtekens bij het realiseren van voldoende uitstroom middels het reintegratiebeleid ( het gebruik van de re-integratie-instrumenten ). De wet SUWI (2002) heeft de markt van re-integratiediensten geprivatiseerd. Gemeenten werden verplicht om re-integratiediensten op deze markt in te kopen. Het idee van deze privatisering was dat door de werking van de markt meer werklozen, arbeidsgehandicapten en zieke werknemers (weer) aan het werk komen. De verplichte uitbesteding van reintegratiewerkzaamheden heeft (landelijk) echter niet de verwachte resultaten opgeleverd. De bestaande praktijk, waarbij het er vooral om lijkt te gaan dat iemand in een traject wordt geplaatst, is te rigide, er is te weinig oog voor specifieke omstandigheden en het effect is te gering. Tot nu toe wordt er door ons uitsluitend gewerkt met externe re-integratiebedrijven. Deze bedrijven blijken, naast de hiervoor geschetste problematiek onvoldoende kennis te hebben van de lokale infrastructuur en bijbehorende mogelijkheden om de re-integratiedoelstellingen van de gemeente te kunnen realiseren. 12

13 Actuele ontwikkelingen. Onze gemeente zal in de nabije toekomst te maken krijgen met een tekort op het inkomensdeel en de bijna volledige benutting van het werkdeel. Het voorlopige WWB-budget ( inkomensdeel) is voor 2007 met circa ,- verlaagd. Met circa 400 WWBgerechtigden, waarvan zo n 275 personen langer dan een jaar een uitkering ontvangen, zijn inventieve wegen noodzakelijk om de uitstroom te bevorderen. Uitstroombevordering is niet alleen in het belang van de gemeentelijke financiën. Ook de burger heeft er direct belang bij. Werk betekent maatschappelijke participatie en veelal een betere financiële situatie. De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en invoering van de Wet inburgering zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op het thema Werk. Een samenhangende aanpak van de beleidsvorming binnen deze verschillende werkvelden biedt mogelijkheden en vormt onderdeel van onze ambities. Sedert 1 januari 2006 zijn wij niet meer verplicht om alle re-integratie-instrumenten in te kopen. Gemeenten kunnen zelf re-integratieactiviteiten uitvoeren. Wat willen wij bereiken? Ons reintegratiebeleid is er op gericht mensen die tot de doelgroep behoren duurzaam in te schakelen binnen het arbeidsproces. Mocht inschakeling binnen het arbeidsproces niet (binnen afzienbare tijd) mogelijk zijn, dan zorgen wij dat mensen die tot de doelgroep behoren toch zoveel mogelijk kunnen blijven participeren in de samenleving. Wat gaan we er voor doen? Het rapport van Ray Geerling heeft geleid tot het opstellen van een verbeterplan waarin wij aangeven hoe wij tot betere prestaties willen komen. In de Kadernota en programmabegroting hebben wij het nieuwe reïntegratiebeleid verwoord. Door zowel het beleid als de uitvoeringsorganisatie te verbeteren moeten wij in staat zijn om tot betere prestaties te komen en tevens in te spelen op actuele ontwikkelingen zoals hiervoor aangegeven. Als belangrijkste actiepunten noemen wij : 1. Een effectief instrument om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen zijn trajecten waarin leren en werken wordt gecombineerd. Wij zoeken naar een formule waarbij klanten tijdelijk te werk kunnen worden gesteld om werkervaring op te doen (leerwerkplekken). Het werken met een dergelijke formule is, mede gelet op de samenstelling van ons cliëntenbestand, essentieel om onze klanten duurzaam te laten uitstromen. 2. Een sterke regiefunctie van de gemeente waarbinnen de klant intensief door diens klantmanager begeleid wordt is, gezien het beperkte resultaat van de eerdere uitbestedingsverplichting hierbij noodzakelijk. Re-integratieactiviteiten zullen daarom zoveel mogelijk door ons zelf uitgevoerd worden. 3. Meer regievoering door klantmanagers betekent een uitbreiding van taken en maakt het herschikken van taken binnen functies noodzakelijk; 13

14 4. Naast bovengenoemd instrument is, voor het realiseren van zoveel mogelijk duurzame uitstroom, samenwerking met het lokaal bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV) van doorslaggevend belang. 5. Het klantenbestand van de WWB bevat een aantal mensen die op grond van bepaalde beperkingen niet kunnen uitstromen. Het is van belang dat deze mensen maatschappelijk kunnen blijven participeren 6. Binnen het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid prestatieafspraken worden prestatieafspraken gemaakt met leveranciers over leer- en werkervaringsplaatsen en re-integratie van bijstandsgerechtigden ( oa. Groenonderhoud, schoonmaak, wmo huishoudelijk zorg, milieustraat) 7. Als werkgever moeten wij het goede voorbeeld geven en wij zullen daarom binnen de ambtelijke organisatie leer- en werkervaringsplaatsen en re-integratie voor bijstandsgerechtigden beschikbaar stellen. 8. Ook re-integratiemethodieken zoals work-first, loonkostensubsidies, werken met behoud van uitkering en participatiebanen worden verder vormgegeven. 9. Ter financiering van de re-integratieactiviteiten is een Europese subsidie (ESF-3- regeling) in het vooruitzicht gesteld voor een bedrag van ruim twee miljoen euro. Deze co-financiering moet ons beter in staat stellen de re-integratieprojecten uit te voeren. Hierbij moet vermeld worden dat alleen bij realisatie van het projectplan de toegekende subsidie tot uitkering komt. Een belangrijk onderdeel van het project betreft het realiseren van leerwerkplekken en het opzetten van een organisatie die work-first kan aanbieden. 10. Een samenhangende aanpak van de beleidsvorming binnen deze verschillende werkvelden van WWB, WMO en Wsw biedt mogelijkheden en vormt onderdeel van onze ambities. 11. Projecten als het Groenproject bij de Wsd, waarbij dwarsverbanden gelegd worden tussen verschillende beleidsvelden en middelenstromen, worden verder gestimuleerd en verdienen navolging. 12. Een zo optimaal mogelijk gebruik van het werkdeel van de Wwb. Initiatief Stichting De Omslag. Voor het realiseren van de hiervoor geformuleerde ambities doet zich binnen onze gemeente een unieke kans voor. De Stichting De Omslag (SDO) heeft onlangs middels het aanbieden van een bedrijfsplan te kennen gegeven ten behoeve van de gemeentelijke re-integratietaken een organisatie op te willen zetten die leerwerkplekken en work-first kan faciliteren. Dit aanbod sluit naadloos aan bij de gemeentelijke ambitie onze re-integratietaak zo succesvol mogelijk te laten zijn.. 14

15 Naast het bovenstaande biedt de huisvesting en vormgeving van SDO de mogelijkheid om de gemeentelijke klantmanager een zeer sterke regie- en re-integratiefunctie te geven. De inrichting van SDO is namelijk dusdanig dat onze klantmanagers fysiek een werkplek kunnen krijgen in het pand van SDO. Klantmanagers kunnen vanuit de werkplek bij SDO tevens het netwerk met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties opbouwen en beheren. Hierdoor wordt volledig tegemoetgekomen aan de ambitie om zoveel mogelijk reintegratiewerkzaamheden in eigen hand te houden. Tevens wordt hiermee de regiefunctie van de gemeente als het gaat om re-integratietrajecten gewaarborgd. Uit het bovenstaande concluderen wij dat het aanbod van SDO geweldige mogelijkheden biedt om onze doelstellingen een flinke stap dichterbij te brengen. Dit bovendien naast het feit dat door de voorgestelde werkwijze synergetische voordelen ontstaan met betrekking tot verschillende werkvelden als de WWB, de Wmo, de Wsw en algemeen maatschappelijke activiteiten die behoren tot het taakveld van de gemeente. Risico s initiatief SDO. Het aanbod van SDO is niet geheel zonder risico. Er waren vragen onzerzijds omtrent de opzet van het bedrijfsplan, de rechtmatigheid en efficiency ten aanzien van de besteding van de WWB en ESF-middelen en organisatorische inbedding. Daarom hebben wij StimulanSZ de opdracht verleend om in beeld te brengen wat de consequenties zijn van het onderbrengen van leerwerkplekken bij SDO. In de gevraagde analyse moest aandacht zijn voor de organisatorische, juridische, rechtspositionele en financiële aspecten. De eerder toegekende ESF-subsidie moest in de overweging worden betrokken, evenals eventuele andere inkomstenbronnen. (StimulanSZ is een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die gemeenten ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid. De Stichting is in 2001 opgericht door het VNG en DIVOSA ( de landelijke vereniging voor leidinggevenden op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg). In 2005 is StimulanSZ als onafhankelijke zelfstandige organisatie verdergegaan) Rapport StimulanSZ Begin oktober heeft StimulanSZ het advies uitgebracht. Het rapport treft u bijgevoegd aan. Het rapport is voldoende duidelijk, zodat wij nu in staat zijn een weloverwogen keuze aan u voor te leggen. StimulanSZ komt tot de conclusie dat de door SDO ingediende plannen op gespannen voet staan met de bestaande wet- en regelgeving. Dit betekent echter niet dat SDO geen belangrijke rol zou kunnen spelen bij het verbeteren van de reïntegratieactiviteiten van onze gemeente. StimulanSZ adviseert ons om de ESF-middelen zoveel mogelijk veilig stellen en de activiteiten van de Stichting De Omslag zo veel mogelijk te financieren vanuit de Wwb... 15

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie