Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen"

Transcriptie

1 BIJLAGEN

2 Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management 4. Ceciel Noortman Gemeentesecretaris 5.. Peter Nanning Afdelingshoofd Gemeentewinkel a.i. 6.. Elly Machielse Afdelingshoofd Regie en Ontwikkeling Medewerkers 7. Pascal van Bree Beleidsmedewerker 8. Frans Dankers Kwaliteitsmedewerker 9. Frank Visser Adjunct afdelingsmanager 10. Willemien Schwan Job Hunter (tot ) 11. Jan van Maasakkers Coördinator Financiën 12. Jacco Kooiman Applicatiebeheerder 13. Ellie van Osselaar Klantmanager 14. Hannie van den Akker Klantmanager 15. Moniek Lauwerse Klantmanager 16. Angela van Hal Klantmanager 17. Connie Greuters Klantmanager 18. Renate Broeders Klantmanager 19. Dennis van de Pol Klantmanager Concerncontroller 20. Wim van der Velden Concerncontroller Externen 21. Ans van Kuik Directeur Stichting De Omslag 22. Willem Peters Directeur P.O.R. 23. Kees Brugmans WSD Oud-managers 24. Hans Slotboom projectmanager (vm. hoofd gemeentewinkel) 25. Frank Verberne voormalig directeur inwoners 2

3 Bijlage 2 bij hoofdstuk 5: Nota werk en inkomen In deze nota worden keuzes vastgelegd op het terrein van werk en inkomen. Deze keuzes zijn een vervolg op de kaders en de visie zoals die zijn vastgelegd in de Nota maatschappelijke ondersteuning en participatie, de zogenaamde Visienota. Deze Nota Werk en Inkomen 2011 wordt in de loop van 2013 geëvalueerd. Met de taken op het gebied van werk en inkomen wordt gezorgd dat zoveel mogelijk mensen voldoende inkomen kunnen verwerven. Niet iedereen kan dit op eigen kracht. Voor die mensen hebben gemeenten taken op grond van een aantal wetten zoals de Wet werk en bijstand. De taken zijn met name gericht op het verstrekken van een inkomen en op het bieden van ondersteuning bij het weer vinden van werk. De komende jaren verandert er veel op het gebied van werk en inkomen. Er worden verschillende wetten samengevoegd tot één wet. De nieuwe wet heet de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV). Bij het schrijven van deze nota is deze wet overigens nog niet openbaar. Wel weten wij dat deze nieuwe wet moet worden uitgevoerd met minder geld dan nu beschikbaar is. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat iedereen die een beroep op een uitkering doet zoveel als mogelijk werkt en juist zo min mogelijk een beroep doet op een uitkering. Zo zal iemand die 50% kan werken ook daadwerkelijk voor minimaal 50% moeten gaan werken om zo zelf zoveel als mogelijk een inkomen te verwerven. In deze nota wordt geanticipeerd op deze nieuwe wetgeving. Ook de Wet Inburgering, de Vreemdelingenwet en de Wet educatie beroepsonderwijs worden gewijzigd: meer eigen verantwoordelijkheid en minder middelen voor de gemeente om inwoners te ondersteunen. Sommige wetswijzigingen moet de gemeente invoeren zonder dat er beleidsvrijheid is. Als er iets te kiezen valt, zal de gemeente Best dat doen op grond van de visienota en deze nota. Er zijn ook inwoners van wie niet verwacht kan worden dat zij zelf voor een inkomen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook in de toekomst. Sommige inwoners hebben bijvoorbeeld ernstige beperkingen die hen verhinderen regulier werk te verrichten. De gemeente Best vindt dat ook die mensen recht hebben op een zinvolle dagbesteding. Dit kan in de vorm van aangepast werk, maar ook andere activiteiten zijn denkbaar zoals het verrichten van vrijwilligerswerk. Ook het aanbieden van dagbesteding zoals dat nu nog op grond van de AWBZ gebeurt, behoort tot de mogelijkheden. Dit betreft de zogenaamde AWBZ-begeleiding welke wordt overgeheveld naar de gemeente en opgenomen wordt in de Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze nota staan voorstellen om deze groep uitkeringsgerechtigden met de beschikbare middelen zo goed mogelijk te ondersteunen. De effecten en doelstellingen die de gemeente Best met en voor haar inwoners wil bereiken, staan in deze nota centraal. Uitgaande van de behoefte van de inwoners zal de gemeente Best de haar ten dienste staande middelen op elkaar afgestemd inzetten. Via de doelen op het terrein van werk en inkomen wordt ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen. Deze doelen zijn samengevat: 3

4 - het behalen van een startkwalificatie (het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk); - het hebben van zinvolle (vrije)tijdsbesteding; - het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen en de maatschappij; - voorkomen van gezondheidsbedreigingen. Deze doelen probeert de gemeente vooral te bereiken vanuit het jeugdbeleid, maar ook de activiteiten op het terrein van werk en inkomen kunnen een bijdrage leveren. De activiteiten die de gemeente daarvoor gaat doen zijn ten eerste gericht op jongeren zelf, namelijk op degenen die een uitkering komen aanvragen of ondersteuning vragen bij het vinden van werk. Met deze jongeren worden afspraken gemaakt over het behalen van een startkwalificatie. Als zij niet weer naar school gaan, is het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten een tweede doel. Ten tweede richt de gemeente zich op uitkeringsgerechtigde gezinnen met kinderen. De gemeente stimuleert de actieve deelname aan de samenleving van jeugdigen uit uitkeringsgerechtigde gezinnen. Het grootste deel van de nota gaat over de doelen ten aanzien van zelfredzaamheid en participatie van uitkeringsgerechtigden én wat de gemeente daarvoor gaat doen. Uiteraard verzorgt de gemeente voor uitkeringsgerechtigden een uitkering conform de landelijke normering en voert het minimabeleid uit. De gemeente maakt ondermeer de volgende keuzes om te zorgen dat uitkeringsgerechtigden zelfredzaam worden en participeren in de samenleving: a. Wij maken onderscheid in verschillende groepen uitkeringsgerechtigden. Dit doen we omdat we er vanuit gaan dat bij iedere groep een bepaalde benadering waarbij uiteraard maatwerk mogelijk is, past. Het onderscheid wordt enerzijds gemaakt door te bepalen wat de afstand van de uitkeringsgerechtigde is tot de arbeidsmarkt is en anderzijds door voor iedere uitkeringsgerechtigde een risico en kansenprofiel op te stellen. Dit profiel geeft weer welke risico s tot fraude de uitkeringsgerechtigde kent en welke kansen op het vinden van een baan. Dit alles vormt de grondslag voor het opstellen van een trajectplan wat de basis is voor de begeleiding van de uitkeringsgerechtigde. b. Ondersteuning bij het vinden van werk wordt met name geboden aan uitkeringsgerechtigden die een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar die nog wel ondersteuning nodig hebben. Dit betekent dat mensen die gemakkelijk zelf werk kunnen vinden geen ondersteuning vanuit het participatiebudget krijgen. Ook mensen die niet in staat zijn te werken, zullen geen ondersteuning vanuit het participatiebudget krijgen. Uiteraard zijn er wel andere ondersteuningsmogelijkheden voor deze mensen beschikbaar. Zie hiervoor ook de Wmo nota. c. Er zullen nieuwe contracten worden gesloten voor re-integratieproducten. d. De volgende criteria gelden bij de inzet van participatiemiddelen: - een traject is altijd arbeidsmarktgericht; - het behalen van een startkwalificatie is zo nodig onderdeel van het traject waarbij mensen worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van een startkwalificatie; - het nut van een traject wordt afgezet tegenover een gratis of goedkoper alternatief; - de looptijd en het aantal re-integratietrajecten wordt gelimiteerd. e. Van uitkeringsgerechtigden wordt een tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering gevraagd. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. 4

5 f. Direct na elke aanvraag voor een bijstandsuitkering gaat in principe iedere klant verplicht aan de slag in een werkleersituatie. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat voor enkele mensen werken en / of leren zeer problematisch is. g. Als regulier werk nog niet mogelijk is, is een aantal andere werksituaties mogelijk: een opstapbaan of een participatieplaats. Een opstapbaan is een gesubsidieerde werkplek waarbij ook de werkgever een flink aandeel van de kosten voor zijn rekening neemt. Op een participatieplaats wordt met behoud van uitkering gewerkt. h. Zodra de WWNV is ingegaan, is werken met loondispensatie mogelijk. Bij een baan met loondispensatie betaalt de werkgever voor de verdiencapaciteit en betaalt de gemeente de rest van de loonsom. In de nota staan maatregelen om het beperkte re-integratiebudget zoveel mogelijk te behouden voor de re-integratietaak. Belangrijke maatregelen hiertoe zijn ondermeer: - De financiering van gesubsidieerde arbeid (voormalige ID en WIW banen ondermeer bij De Omslag) uit het participatiebudget wordt afgebouwd. Onderzocht wordt of het werk in stand kan blijven en uitgevoerd kan blijven worden door de huidige medewerkers. - De financiering van een deel van de loonkosten van klantmanagers uit het participatiebudget wordt afgebouwd (bij besluit Kaderbrief 2012). - De premieregeling op grond waarvan uitkeringsgerechtigden die een betaalde baan accepteren én behouden, wordt ingetrokken. De nieuwe uitgangspunten in deze nota vragen om een andere manier van werken en andere competenties van klantmanagers werk en inkomen. Ook zal er beter en anders moeten worden samengewerkt met andere gemeentelijke afdelingen, met de Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekering (UWV) op het zogenaamde Werkplein in Eindhoven, met organisaties in het Sociale Domein (als maatschappelijk werk, Voedselbank e.a.) en met werkgevers. In de nota is een groot aantal acties opgenomen om de doelstellingen te verwezenlijken. 5

6 Bijlage 3 bij hoofdstuk 6: Beschrijving van de producten Work First Work First is een methodiek die wordt gekenmerkt door de combinatie van het verplichten van werkactiviteiten (gekoppeld aan sancties) en het vergroten van kennis en vaardigheden van de deelnemers. Aanvankelijk is in Nederland door veel gemeenten Work First vooral ingezet voor mensen met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt en voor de nieuwe instroom in de Wet Werk en Bijstand (WWB). De grondgedachte van Work First is om mensen door het laten verrichten van werkactiviteiten dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Werk is daarbij niet het eindpunt van het re-integratietraject, maar een belangrijk onderdeel ervan. Deze methodiek kent in Nederland diverse uitvoeringsvarianten en type activiteiten die worden bepaald door de lokale omstandigheden en verschillen in beleidsvisie. Inmiddels wordt deze methodiek in steeds meer gemeenten ook voor de meer kansarme werkzoekenden ingezet. De werkactiviteit is daarbij een onderdeel van een breder verplicht programma met begeleiding, training, stages en het oplossen van sociale problemen. Leerwerktraject Een leerwerktraject is bedoeld als diagnosemiddel om mogelijkheden en belemmeringen van de klant in kaart te brengen. Daarnaast wordt het ingezet om de klant werknemersvaardigheden, werkervaring en werkritme op te laten doen. Het leerwerktraject is een relatief kostbaar product door de intensieve begeleiding en de uitgebreide verslaglegging. Een geslaagd leerwerktraject moet worden gevolgd door (gesubsidieerd) werk of een leerwerkplek. Mocht eenmaal in het traject blijken dat de diagnose toch te optimistisch was, dan kan, bij het ontbreken van vooruitgang, een leerwerktraject worden gevolgd door een sociaal activeringstraject of een aanvraag voor een SW-indicatie. Leerwerkplek Een leerwerkplek wordt ingezet na een leerwerktraject als de klant nog niet voldoende werknemersvaardigheden heeft opgedaan om door te kunnen stomen naar een (regulier) dienstverband. Het is goedkoper dan een leerwerktraject, omdat er minder begeleiding wordt geboden en minder uitgebreid wordt gerapporteerd. Opstapbaan Een opstapbaan heeft als doel klanten de mogelijkheid te bieden uit te stromen naar een reguliere baan. Een opstapbaan is voor een potentiële werkgever aantrekkelijk, omdat de gemeente ten minste zes maanden de loonkosten van de klant voor zijn rekening neemt. Het is een kostbaar instrument omdat naast de volledige loonkosten de gemeente ook de begeleiding op de werkplaats betaalt. Het is dan ook van belang dat het instrument uitstroom naar een reguliere baan mogelijk maakt. GIDS-onderzoek Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de WSD. Dit is een medisch en/of psycho-diagnostische keuring om de mate van arbeidshandicap van klanten te bepalen. Persoonlijke coaching Deze wordt ingezet bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met sociaal/psychologische/psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Het doel is deze klanten te prikkelen om weer zelfstandig activiteiten te ondernemen en om zinvol te participeren in de maatschappij. 6

7 Bewegingstraject Dit wordt ingezet als middel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt sociaal te activeren. Wekelijks wordt er een uur gewandeld onder begeleiding en na afloop wordt koffie gedronken. Fitnesstraject Dit traject wordt ingezet om bij te dragen aan de fysieke en psychische gezondheid (fitheid) van de klanten en als sociale activering. Groenproject Een middel dat tot 2009 werd ingezet. Binnen het groenprojecten werden klanten aan het werk gezet in de plantsoenendienst van Best of werk van hetzelfde niveau binnen de WSD. De loonkosten van klanten worden voor 50% betaald uit het participatiebudget ( per jaar) en voor 50% door de WSD. Daarnaast komen er begeleidingskosten van per jaar. Iedere werkplek in het groen wordt voorafgegaan door persoonlijke coaching, bewegingstraject en fitnesstraject. 7

8 Bijlage 4 bij hoofdstuk 6: Rapport Concerncontroller m.b.t. inkopen reintegratietrajecten 2005 en 2006 De opdracht voor dit onderzoek luidde als volgt: Stel vast in welke mate de processen, die ten grondslag hebben gelegen aan de conceptdienstverlening overeenkomst, conform wetgeving, regelgeving, gemeentelijk beleid en integer handelen van de betrokkenen tot stand zijn gekomen. Het onderzoek door de controller is naderhand bijgesteld. Hij zegt hierover het volgende: Ik heb een extra onderzoek ingesteld naar de inkoop van re-integratietrajecten in 2005 en 2006 bij andere leveranciers dan vermeld in de gunning via het bestek inkoop reintegratietrajecten Tijdens het onderzoek werd mij duidelijk dat hier een risico op het gebied van rechtmatigheid bestond, waardoor ik een extra onderzoek nodig oordeelde. De bevindingen in dit rapport, relevant voor dit rekenkameronderzoek, luiden als volgt: Er zijn inkopen verricht in 2005 en 2006 bij andere leveranciers dan gegund. Uit de financiële administratie blijkt het volgende: Boekjaar 2005 Inkoop bij gegunde leveranciers Inkoop bij niet gegunde leveranciers Boekjaar 2006 Inkoop bij gegunde leveranciers Inkoop bij niet gegunde leveranciers Een specificatie van dit laatste bedrag geeft aan dat is ingekocht bij de Wig en bij de Omslag. Voor de duidelijkheid herhaal ik hier de motivering van de Teamleider Werk, Zorg, Inkomen om tot vrije inkoop over te gaan: De suwi-regelgeving zou vrije inkoop buiten de aanbesteding om toestaan. Dit blijkt niet te kloppen met de wetgeving in 2005 en 2006 Er lag een politieke wens om zaken te doen met plaatselijke aanbieders van reintegratietrajecten Er doen zich nu twee vragen voor: Hadden de re-integratietrajecten, die bij de niet gegunde leveranciers zijn ingekocht, bij de gegunde leveranciers ingekocht kunnen worden? In hoeverre was een nieuwe aanbestedingsronde met een nieuw bestek nodig? Hoe deze vragen ook beantwoord worden, het is niet mogelijk op voorhand een inkoop bij een niet gegunde partij aan te gaan. Dit laatste is wel gebeurd. 8

9 Ik trek nu drie conclusies: 1. Voor alle inkoop bij partijen die niet vermeld staan in de gunninglijst van 2005 en 2006 bestaat een groot risico dat deze onrechtmatig hebben plaatsgevonden 2. Op zijn minst is deze inkoop bij niet gegunde partijen te bestempelen als niet integer 3. Een rechtmatige aanbesteding geeft geen garantie voor een rechtmatige inkoop. 9

10 Bijlage 5 bij hoofdstuk 6: Diverse rapporten inzake bedrijfsvoering 1. Àudit rapport op weg naar een moderne organisatie Ray Geerling, Management en Consultancy bv, oktober 2005 In dit rapport worden de volgende constateringen gedaan: De zwaktes van de afdeling Het ontbreken van prestatie-indicatoren op alle niveau s Het te weinig sturen op resultaatdoelstellingen Afwezigheid van sturing op financiële data De inrichting van een aantal primaire processen Het bewaken van de beleidsagenda Het ontbreken van een politieke visie en missie m.b.t. de toekomst van de afdeling De invulling van het tot stand komen van de beleidsagenda De invulling van de interne controle en de kwaliteitscontrole De afwezigheid van een beleid- en sturingscyclus In dit rapport wordt opmerkingen gemaakt over: De bedrijfsvoering De cyclus van de politieke visie en missie, beleidsplan, bedrijfsplan, taakplannen, managementcontracten, managementinformatie en evaluatie De managementsturing en de managementinformatie De organisatiestructuur van de afdeling Het beleidsproces Het re-integratiebeleid, het handhavingsbeleid, het algemene en bijzonder bijstandsbeleid De primaire processen De secundaire processen De prestatie-indicatoren De volgende aanbevelingen worden gedaan: Het hanteren van een veranderagenda wordt aanbevolen, zodat de optimalisatie van de bedrijfsvoering en de kwaliteitsverbetering van het proces als een continu proces kunnen verlopen. Heroverwegen van de mandaatstructuur. De kwaliteitscontrole, de interne controle en de analyse van management-informatie onderbrengen in één functie. Het opnieuw inrichten van de primaire processen van de afdeling. Bij het inrichten dient als leidraad te worden genomen: beperking van het aantal overdrachtsmomenten. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt neergelegd bij een medewerker en de doorlooptijd van het proces zal tot een minimum moeten worden beperkt. De managementinformatie onderscheiden in strategische en sturingsinformatie en tevens een format vaststellen op welke data een periodieke analyse wordt uitgevoerd. 10

11 Het jaarlijks vaststellen van prestatie-indicatoren en het vastleggen van deze indicatoren in een bedrijfsplan. De indicatoren worden qua verantwoordelijkheid toegewezen aan het management van de afdeling en zullen uitgangspunten vormen voor de beoordeling van het resultaat van de afdeling, het management en de individuele medewerker. Een duidelijke inzichtelijke beleidscyclus vaststellen; het beleid vastleggen in een realistische beleidsagenda. De personele bemensing van de beleidsfunctie uitbreiden tot twee fte. Het beleid op het terrein van re-integratie structureren en meer op resultaat invullen. In de loop van 2006 de functiescheiding tussen klantmanager en medewerker inkomen evalueren en als alternatief het generalistenmodel erbij betrekken. Individuele prestatie-indicatoren vaststellen. Deze indicatoren ook als basis nemen bij de invulling van de functie en de beoordelingscyclus De cyclus van politieke visie en missie, beleidsplan, bedrijfsplan, taakplannen, managementcontracten, managementinformatie en evaluatie in plannen De managementinformatie dient meer inzicht te geven in de kosten en batenanalyse met betrekking tot de inzet van middelen op het terrein van het re-integratiebeleid De managementinformatie in te richten op financiële risico s. Het betreft zowel het inkomens- als het werkdeel Een format afspreken voor het managementoverleg en een duidelijke communicatielijn vastleggen naar de andere managementlagen en naar de medewerkers van de afdeling Per 1 januari 2007 een onderzoek uitvoeren om de formatie van de afdeling opnieuw vast te stellen Het redigeren van een realistische beleidsagenda, waarbij per beleidsonderwerp een beleidsmedewerker verantwoordelijk wordt gesteld. Er worden procesafspraken gemaakt over het totstandkomen van beleid. Een inventarisatie maken van de komende ontwikkelingen op het terrein van wet en regelgeving. De voorstellen met betrekking tot het herzien van de primaire processen over nemen en onderdeel uit te laten maken van de implementatie van het nieuwe automatiseringssysteem Prestatie-indicatoren jaarlijks vaststellen en opnemen in het bedrijfsplan van de afdeling De werkstromen van de specifieke regelingen in kaart brengen. Op basis van deze gegevens een formatie vaststellen. Gestructureerde afspraken maken over het totstandkomen en realiseren van beleid De afdeling stelt een communicatieplan vast. Hierin wordt een planning opgenomen van de verschillende overlegvormen en er zal naar gestreefd worden om deelname van de medewerkers zoveel mogelijk te beperken. 11

12 2. Rapport Verbeteren re-integratie en reactie op bedrijfsplan SDO (7 november 2006) Het cluster Sociale Zaken heeft in 2003 een veranderingsproces ingezet om te komen tot een moderne organisatie. Een en ander viel samen met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) op 1 januari Om antwoord te krijgen op de vraag of het veranderingsproces op het goede spoor zit en of de ingevoerde wijzigingen ook resulteren in de verwezenlijking van de doelstellingen van de taakopdracht van de cluster, is in het najaar van 2005 door Ray Geerling Management en Consultancy b.v. een audit uitgevoerd. Het rapport Sociale zaken op weg naar een moderne organisatie heeft Geerling aan het college aangeboden en toegelicht. De algemene indruk op grond van de audit is als volgt geformuleerd ( citaat). Het cluster Sociale Zaken van de gemeente Best is ambitieus in haar doelstellingen. Op het terrein van bedrijfsvoering en het realiseren van beleidsdoelstellingen straalt de afdeling ambitie uit. Twee jaar geleden is gekozen voor een nieuwe functiestructuur, zodat het Team Werk Inkomen Zorg zich meer zou kunnen focussen op de re-integratie van cliënten. Het afgelopen jaar zijn er een aantal stappen gezet om de bedrijfsvoering en het resultaat van de cluster op een hoger plan te brengen. Hierbij kan de nieuwe opzet van de managementinformatie, de opzet van een beleidsagenda en het clusterplan van de cluster worden genoemd. Er is tevens gekozen voor een innoverend automatiseringssysteem. Naast deze verbeteringen heeft de cluster nog een weg te gaan om noodzakelijke en logische veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Deze verbeteringen passen prima in het door het college vastgestelde Dienstverleningsconcept, waarin o.a. maatwerk, klantvriendelijkheid en korte doorlooptijden belangrijke items zijn. Ray Geerling plaatst in zijn rapportage vraagtekens bij het realiseren van voldoende uitstroom middels het reintegratiebeleid ( het gebruik van de re-integratie-instrumenten ). De wet SUWI (2002) heeft de markt van re-integratiediensten geprivatiseerd. Gemeenten werden verplicht om re-integratiediensten op deze markt in te kopen. Het idee van deze privatisering was dat door de werking van de markt meer werklozen, arbeidsgehandicapten en zieke werknemers (weer) aan het werk komen. De verplichte uitbesteding van reintegratiewerkzaamheden heeft (landelijk) echter niet de verwachte resultaten opgeleverd. De bestaande praktijk, waarbij het er vooral om lijkt te gaan dat iemand in een traject wordt geplaatst, is te rigide, er is te weinig oog voor specifieke omstandigheden en het effect is te gering. Tot nu toe wordt er door ons uitsluitend gewerkt met externe re-integratiebedrijven. Deze bedrijven blijken, naast de hiervoor geschetste problematiek onvoldoende kennis te hebben van de lokale infrastructuur en bijbehorende mogelijkheden om de re-integratiedoelstellingen van de gemeente te kunnen realiseren. 12

13 Actuele ontwikkelingen. Onze gemeente zal in de nabije toekomst te maken krijgen met een tekort op het inkomensdeel en de bijna volledige benutting van het werkdeel. Het voorlopige WWB-budget ( inkomensdeel) is voor 2007 met circa ,- verlaagd. Met circa 400 WWBgerechtigden, waarvan zo n 275 personen langer dan een jaar een uitkering ontvangen, zijn inventieve wegen noodzakelijk om de uitstroom te bevorderen. Uitstroombevordering is niet alleen in het belang van de gemeentelijke financiën. Ook de burger heeft er direct belang bij. Werk betekent maatschappelijke participatie en veelal een betere financiële situatie. De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en invoering van de Wet inburgering zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op het thema Werk. Een samenhangende aanpak van de beleidsvorming binnen deze verschillende werkvelden biedt mogelijkheden en vormt onderdeel van onze ambities. Sedert 1 januari 2006 zijn wij niet meer verplicht om alle re-integratie-instrumenten in te kopen. Gemeenten kunnen zelf re-integratieactiviteiten uitvoeren. Wat willen wij bereiken? Ons reintegratiebeleid is er op gericht mensen die tot de doelgroep behoren duurzaam in te schakelen binnen het arbeidsproces. Mocht inschakeling binnen het arbeidsproces niet (binnen afzienbare tijd) mogelijk zijn, dan zorgen wij dat mensen die tot de doelgroep behoren toch zoveel mogelijk kunnen blijven participeren in de samenleving. Wat gaan we er voor doen? Het rapport van Ray Geerling heeft geleid tot het opstellen van een verbeterplan waarin wij aangeven hoe wij tot betere prestaties willen komen. In de Kadernota en programmabegroting hebben wij het nieuwe reïntegratiebeleid verwoord. Door zowel het beleid als de uitvoeringsorganisatie te verbeteren moeten wij in staat zijn om tot betere prestaties te komen en tevens in te spelen op actuele ontwikkelingen zoals hiervoor aangegeven. Als belangrijkste actiepunten noemen wij : 1. Een effectief instrument om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen zijn trajecten waarin leren en werken wordt gecombineerd. Wij zoeken naar een formule waarbij klanten tijdelijk te werk kunnen worden gesteld om werkervaring op te doen (leerwerkplekken). Het werken met een dergelijke formule is, mede gelet op de samenstelling van ons cliëntenbestand, essentieel om onze klanten duurzaam te laten uitstromen. 2. Een sterke regiefunctie van de gemeente waarbinnen de klant intensief door diens klantmanager begeleid wordt is, gezien het beperkte resultaat van de eerdere uitbestedingsverplichting hierbij noodzakelijk. Re-integratieactiviteiten zullen daarom zoveel mogelijk door ons zelf uitgevoerd worden. 3. Meer regievoering door klantmanagers betekent een uitbreiding van taken en maakt het herschikken van taken binnen functies noodzakelijk; 13

14 4. Naast bovengenoemd instrument is, voor het realiseren van zoveel mogelijk duurzame uitstroom, samenwerking met het lokaal bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV) van doorslaggevend belang. 5. Het klantenbestand van de WWB bevat een aantal mensen die op grond van bepaalde beperkingen niet kunnen uitstromen. Het is van belang dat deze mensen maatschappelijk kunnen blijven participeren 6. Binnen het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid prestatieafspraken worden prestatieafspraken gemaakt met leveranciers over leer- en werkervaringsplaatsen en re-integratie van bijstandsgerechtigden ( oa. Groenonderhoud, schoonmaak, wmo huishoudelijk zorg, milieustraat) 7. Als werkgever moeten wij het goede voorbeeld geven en wij zullen daarom binnen de ambtelijke organisatie leer- en werkervaringsplaatsen en re-integratie voor bijstandsgerechtigden beschikbaar stellen. 8. Ook re-integratiemethodieken zoals work-first, loonkostensubsidies, werken met behoud van uitkering en participatiebanen worden verder vormgegeven. 9. Ter financiering van de re-integratieactiviteiten is een Europese subsidie (ESF-3- regeling) in het vooruitzicht gesteld voor een bedrag van ruim twee miljoen euro. Deze co-financiering moet ons beter in staat stellen de re-integratieprojecten uit te voeren. Hierbij moet vermeld worden dat alleen bij realisatie van het projectplan de toegekende subsidie tot uitkering komt. Een belangrijk onderdeel van het project betreft het realiseren van leerwerkplekken en het opzetten van een organisatie die work-first kan aanbieden. 10. Een samenhangende aanpak van de beleidsvorming binnen deze verschillende werkvelden van WWB, WMO en Wsw biedt mogelijkheden en vormt onderdeel van onze ambities. 11. Projecten als het Groenproject bij de Wsd, waarbij dwarsverbanden gelegd worden tussen verschillende beleidsvelden en middelenstromen, worden verder gestimuleerd en verdienen navolging. 12. Een zo optimaal mogelijk gebruik van het werkdeel van de Wwb. Initiatief Stichting De Omslag. Voor het realiseren van de hiervoor geformuleerde ambities doet zich binnen onze gemeente een unieke kans voor. De Stichting De Omslag (SDO) heeft onlangs middels het aanbieden van een bedrijfsplan te kennen gegeven ten behoeve van de gemeentelijke re-integratietaken een organisatie op te willen zetten die leerwerkplekken en work-first kan faciliteren. Dit aanbod sluit naadloos aan bij de gemeentelijke ambitie onze re-integratietaak zo succesvol mogelijk te laten zijn.. 14

15 Naast het bovenstaande biedt de huisvesting en vormgeving van SDO de mogelijkheid om de gemeentelijke klantmanager een zeer sterke regie- en re-integratiefunctie te geven. De inrichting van SDO is namelijk dusdanig dat onze klantmanagers fysiek een werkplek kunnen krijgen in het pand van SDO. Klantmanagers kunnen vanuit de werkplek bij SDO tevens het netwerk met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties opbouwen en beheren. Hierdoor wordt volledig tegemoetgekomen aan de ambitie om zoveel mogelijk reintegratiewerkzaamheden in eigen hand te houden. Tevens wordt hiermee de regiefunctie van de gemeente als het gaat om re-integratietrajecten gewaarborgd. Uit het bovenstaande concluderen wij dat het aanbod van SDO geweldige mogelijkheden biedt om onze doelstellingen een flinke stap dichterbij te brengen. Dit bovendien naast het feit dat door de voorgestelde werkwijze synergetische voordelen ontstaan met betrekking tot verschillende werkvelden als de WWB, de Wmo, de Wsw en algemeen maatschappelijke activiteiten die behoren tot het taakveld van de gemeente. Risico s initiatief SDO. Het aanbod van SDO is niet geheel zonder risico. Er waren vragen onzerzijds omtrent de opzet van het bedrijfsplan, de rechtmatigheid en efficiency ten aanzien van de besteding van de WWB en ESF-middelen en organisatorische inbedding. Daarom hebben wij StimulanSZ de opdracht verleend om in beeld te brengen wat de consequenties zijn van het onderbrengen van leerwerkplekken bij SDO. In de gevraagde analyse moest aandacht zijn voor de organisatorische, juridische, rechtspositionele en financiële aspecten. De eerder toegekende ESF-subsidie moest in de overweging worden betrokken, evenals eventuele andere inkomstenbronnen. (StimulanSZ is een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die gemeenten ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid. De Stichting is in 2001 opgericht door het VNG en DIVOSA ( de landelijke vereniging voor leidinggevenden op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg). In 2005 is StimulanSZ als onafhankelijke zelfstandige organisatie verdergegaan) Rapport StimulanSZ Begin oktober heeft StimulanSZ het advies uitgebracht. Het rapport treft u bijgevoegd aan. Het rapport is voldoende duidelijk, zodat wij nu in staat zijn een weloverwogen keuze aan u voor te leggen. StimulanSZ komt tot de conclusie dat de door SDO ingediende plannen op gespannen voet staan met de bestaande wet- en regelgeving. Dit betekent echter niet dat SDO geen belangrijke rol zou kunnen spelen bij het verbeteren van de reïntegratieactiviteiten van onze gemeente. StimulanSZ adviseert ons om de ESF-middelen zoveel mogelijk veilig stellen en de activiteiten van de Stichting De Omslag zo veel mogelijk te financieren vanuit de Wwb... 15

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Effectmeting re-integratie

Effectmeting re-integratie Effectmeting re-integratie Gemeente Noordoostpolder Mei 2014 Versie 1.3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 1.1. Versiebeheer... 2 2. Inleiding... 3 3. Re-integratie... 4 3.1. Wat is re-integratie...

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Vragen Re-integratie beleid

Vragen Re-integratie beleid Vragen Re-integratie beleid Algemeen uitgangspunt (gegevens SCP). Sinds 2003 is de WWB van kracht, met als uitgangspunt werk boven inkomen. Gemeente kunnen instrumenten inzetten als scholing, loonkostensubsidie,

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie.

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie. Doesburg, 16 november 2015 Aan: Onderwerp: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg BSMR-advies nr. 2015-003 inzake concept beleidsplan tegenprestatie Gemeente Doesburg, november

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4r Inboeknummer oa Tooooga Beslisdatum BikW ss februari 2002 Dossiernummer sog.6o4 Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Wat werkt voor wie in reïntegratie?

Wat werkt voor wie in reïntegratie? Wat werkt voor wie in reïntegratie? Overwegingen voor de Gemeenteraad Nijmegen Presentatie in opdracht van: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Nijmegen, 12 oktober 2011 Lucy Kok www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300 Bijlage 1: Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? Uitgangspunt 1. Bij het voorstel voor de afbouw WIW/ID is een financieel overzicht gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven op het participatiebudget

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

Thema-workshop Tegenprestatie

Thema-workshop Tegenprestatie Thema-workshop Tegenprestatie LCR- project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet december 2014 Stimulansz Jetske de Jong / Wilma Kuiper Programma Tegenprestatie Werk met behoud van uitkering Verdringing

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

Omnibusenquête onder gemeenten

Omnibusenquête onder gemeenten Annejet Kerckhaert, Lennart de Ruig Omnibusenquête onder gemeenten Onderzoek uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Notitie voor Commissie Middelen/Algemeen Bestuur Pag. 1 Datum vergadering 23 januari 2008 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het kennisnemen van de notitie "Inhuur externen". wethouder

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN houdens advies van de commis ie SW Aanbiedingsformulier Onderwerp Herschikking van taken SOZA en DZB In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1305/16

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1 07/122 sççêöéëíéäç=äéëäìáí= Het beleidsplan Werk en Inkomen vast te stellen.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1 07/122 sççêöéëíéäç=äéëäìáí= Het beleidsplan Werk en Inkomen vast te stellen. o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0012 B 1 07/122 låçéêïéêéw= Beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2010 Portefeuillehouder: G. Evenhuis Dienst Publiek Algemene

Nadere informatie