Visie. Voorwoord. Financiering gemeentes. Aantallen deelnemers. Ewoud Visser Jan Luijben

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie. Voorwoord. Financiering gemeentes. Aantallen deelnemers. Ewoud Visser Jan Luijben"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 ActiefTalent Bekent Stichting ActiefTalent eindrapportage ActiefTalent brengt mensen in beweging... voor ontwikkeling innovatie een internetplatform en...op wegvannaar volwaardig burgerschap eindrapportage ten behoeve van Start Foundation voor deelnemers van ActiefTalent. jaarverslag AT3_def_los.indd :30

2 Voorwoord 2012 Tegen de stroom vooruit Tegen de stroom in is ActiefTalent er in 2012 in geslaagd het hoofd boven water te houden. Daar waar financiering van de dienstverlening door ActiefTalent door gemeentes steeds meer onder druk komt te staan, is er een forse groei geweest vanuit de AWBZ- en de Forensische Zorg. Naast deze groei, waarvan het aanbod zich vooral richt op participatie en activering, is in 2012 ook het aantal trajecten op het gebied van re-integratie gegroeid. Dit is onder andere het gevolg van het contract Innovatieve Dienstverlening dat met het UWV werd afgesloten. Uit de monitoring door het UWV van de arbeidsre-integratietrajecten blijkt dat maar liefst 52% van de trajecten gericht op werk inderdaad leiden tot een succesvolle plaatsing! Dit betekent dat deelnemers aansluitend aan een dergelijk traject een arbeidsovereenkomst hebben van tenminste twintig uur en al langer dan zes maanden aan het werk zijn. Financiering gemeentes Lokaal zijn er flinke verschillen tussen de wijze waarop door gemeentes de dienstverlening van ActiefTalent wordt gefinancierd. Overigens staat de dienstverlening die ActiefTalent biedt, in de keten van zorg, behandeling, rehabilitatie en re-integratie nergens ter discussie. Een aantal gemeentes financiert de trajecten uit WMO en andere uit participatiegelden. In diverse gemeentes voert ActiefTalent in opdracht van stadsbeheer of wijkzaken werkzaamheden uit, op andere plaatsen gebeurt dat in onderaanneming van de organisaties van de Sociale Werkvoorziening. Sommige gemeentes zien geen enkele mogelijkheid om financiering voor de dienstverlening van ActiefTalent te realiseren. Interessant om te vermelden is dat de gemeente Zaanstad aanvankelijk minder geld ter beschikking had, waardoor ActiefTalent één dag per week minder open was. Nog voor het eind van 2012 liet de gemeente weten het beschikbaar budget voor 2013 zodanig te verhogen dat openstelling op vijf werkdagen weer mogelijk is. Aantallen deelnemers Hoewel het totaal aantal deelnemers dat gebruik maakt van het aanbod van ActiefTalent in het achterliggende jaar wat is gedaald, is de frequentie waarmee deelnemers komen toegenomen. Het aantal dagdelen waarop deelnemers bij ActiefTalent zijn, is hoger dan in de achterliggende jaren. De deelnemers zijn dus trouwer in hun bezoek aan ActiefTalent. Meer informatie over dit onderwerp kunt u teruglezen in dit jaarverslag. Mede namens het bestuur van ActiefTalent Ewoud Visser Jan Luijben Ewoud Visser, directeur Jan Luijben, manager bedrijfsvoering Brijder Veslavingszorg BV is statutair bestuurder van ActiefTalent, samen met Ecosol BV. Visie MENSEN DIE ALS GEVOLG VAN HUN VERSLAVINGSACHTERGROND AAN DE RAND VAN DE MAATSCHAPPIJ ZIJN KOMEN TE STAAN, HEBBEN ER RECHT OP OM (WEER) MEE TE DOEN. DEZE MENSEN KUNNEN DOOR EEN ACTIEVE LEVENSSTIJL HUN HERSTEL BEVORDEREN EN DAARDOOR MET SUCCES EN TEVREDENHEID MEEDOEN IN DIE MAATSCHAPPIJ. 2 jaarverslag AT3_def_los.indd :30

3 Missie ACTIEFTALENT ONDERSTEUNT MET PROFESSIONELE MEDEWERKERS HET HERSTEL VAN MENSEN MET EEN VERSLAVINGSACHTERGROND. ACTIEFTALENT BIEDT DAARTOE REHABILITATIETRAJECTEN GERICHT OP ARBEIDSRE-INTEGRATIE, PARTICIPATIE OF ACTIVERING ZODAT DEELNEMERS DE MOGELIJKHEID KRIJGEN OM ZICHZELF MET SUCCES EN TEVREDENHEID TE ONTWIKKELEN NAAR VOLWAARDIG BURGERSCHAP. Arbeidsre-integratie UWV-contract Innovatieve Dienstverlening Het UWV heeft met ActiefTalent een Toegangsovereenkomst afgesloten voor Innovatieve Dienstverlening. Deze overeenkomst is afgesloten voor district Noord-Holland-Noord en beslaat de zeven locaties van ActiefTalent: Alkmaar, Den Helder, Hoorn, Haarlem, Beverwijk, Zaandam en Purmerend. Innovatie Onder de Innovatieve re-integratiedienstverlening contracteert UWV uitsluitend dienstverlening die vanuit het oogpunt van een te bedienen klantgroep of een te hanteren methodiek als innoverend beschouwd kan worden. UWV is deze overeenkomst met ActiefTalent aangegaan omdat ActiefTalent een specifieke klantgroep bediend: mensen met een verslavings- en/of detentieachtergrond. Ondernemerschap ACTIEFTALENT ZIET HAAR MEDEWERKERS ALS DE RUGGENGRAAT VAN DE ORGANISATIE. VAN DIE MEDEWER- KERS WORDT DAN OOK VERWACHT DAT ZIJ ALS ONDERNEMERS CONSTRUCTIEF KRITISCH ZIJN OP EIGEN INZET EN DIE VAN COLLEGA S. VANUIT DIE HOUDING KUNNEN MEDEWERKERS EEN CREATIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN VERNIEUWING VAN HET ACTIVITEITENAANBOD VOOR DE DEELNEMERS. OOK BLIJVEN MEDEWERKERS OP DIE MANIER ALTIJD BETROKKEN EN DRAGEN BIJ AAN DE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN VAN ACTIEFTALENT. Terugblik Coördinator Arbeidsre-integratie: Ondanks de bezuinigen in de re-integratiesector heeft onze afdeling wederom een goed jaar gedraaid. Bestaande relaties met het UWV en Gemeentes zijn verdiept en nieuwe zijn gelegd. Dat biedt goede vooruitzichten voor in de toekomst. In totaal zijn ruim 100 trajecten/contacten uitgevoerd door drie re-integratiecoaches. Tevens heeft het team van Arbeidsre-integratie de opleiding IRB (Individuele Rehabilitatie Behandeling) met succes afgerond. Deze methodiek wordt ook binnen de Brijder Verslavingszorg gehanteerd. Kansen De meeste aanmeldingen dienen zich nu aan vanuit UWV Ziektewet en WIA. Contacten en contracten met de verschillende gemeentes zullen verder ontwikkeld moeten worden en waar mogelijk omgezet in contract- of leverafspraken. Ook blijft verdere inzet van re-integratietrajecten via de gemeentes een punt van aandacht evenals de inzet van PGB-Begeleid Werken budgetten. Uitdiepen van trajecten: 2de spoor Re-integratie in het kader Van de Wet Poortwachter verdient ook de aandacht. De afdeling Arbeidsre-integratie is al met dergelijke trajecten van start gegaan in samenwerking met Context, de afdeling voorlichting en preventie van Brijder die zich richt op het bedrijfsleven. In het verlengde van de contacten van Context kunnen 2de spoor Re-integratietrajecten aangeboden worden wat ook voor Context een verbreding van de dienstverlening betekent. 3 jaarverslag AT3_def_los.indd :30

4 Intensieve samenwerking met Brijder staat hoog in het vaandel met als doel kandidaten verwijzen naar ActiefTalent. ActiefTalent wordt meer betrokken bij de behandelteams en cliëntbesprekingen op vestigingen van Brijder. Het nieuwe jaar zal verder in het teken staan van de Europese aanbesteding van de entree contracten door het UWV en de vervlechting met de organisaties Combiwell/ Reakt. Een en ander ten gevolge van het overgaan van onze zusterorganisatie Ecosol in dit bedrijf. Essentieel is het behoud van de eigen identiteit en signatuur. We kijken met een goed gevoel terug op In een terugtrekkende markt zijn we in staat geweest binnen het onderdeel Arbeidsre-integratie succesvol te opereren. Onze aandacht gaat ook uit naar de grotere ontwikkelingen op maatschappelijk gebied (verdere afbouw sociale zekerheid), bezuinigingen en beperkte budgetten evenals een hernieuwde aanbesteding van de UWV-contracten. Samenwerking SAMENWERKING: BRIJDER, PALIER, ECOSOL, RECLASSERING NEDERLAND, GEMEENTES, RIBW, DNO- DOEN, LEGER DES HEILS, MEE, REAKT, ROADS, LANDZIJDE, STICHTING LIFE GOALS, GGZ NHN, GGZ DIJK EN DUIN, GGZ INGEEST, ESDÉGÉ- REIGERSDAAL EN S HEERENLOO, POLITIE EN WIJKTEAMS, DJI (DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN), ODION, CLUBWELZIJN EN FIP. Aantallen deelnemers Het wat schommelende beeld in de deelnemersaantallen is opnieuw te duiden in de aantallen deelnemers bij Arbeidsre-integratie. Vorig jaar was er nog een forse stijging, omdat iedereen die een traject naar werk wilde, door één van de re-integratiecoaches werd uitgenodigd voor een gesprek. In 2012 is er zorgvuldiger gekeken naar de haalbaarheid van een traject alvorens met een deelnemer hierover in gesprek te gaan. Hiermee wordt voorkomen dat verkeerde verwachtingen bij deelnemers worden gewekt en kunnen de re-integratiecoaches efficiënter en effectiever hun werk doen. In de eerder genoemde keten van zorg, behandeling, rehabilitatie en re-integratie is er een toenemend aantal partners waarmee de samenwerking leidt tot een meer consistent aanbod voor kwetsbare mensen in de samenleving. Partijen waarmee in toenemende mate (vaak lokaal) wordt samengewerkt zijn op de eerste plaats natuurlijk Brijder en Palier en de verschillende lokale wijkteams, maar daarnaast ook allerlei maatschappelijke organisaties. Aantal unieke deelnemers bij ActiefTalent afgelopen 3 jaar Arbeidsre-integratie Alkmaar Beverwijk Den Helder Haarlem Hoorn Purmerend Zaandam Totaal Taakgestraften Deelnemers Forensische Zorg n.v.t. n.v.t jaarverslag AT3_def_los.indd :30

5 Financieel overzicht 2012 Balans Materiële vaste activa Eigen vermogen -Vervoermiddelen Algemene reserve Financiële vaste activa -Waarborgsommen Vlottende activa Leningen o/g -Vorderingen -BTW Lening Ecosol BV - Lening Brijder Stichting Liquide middelen -Kas/ bank/ giro Kortlopende opbrensten Kortlopende schulden - Overlopende activa Nog te betalen - Loonkosten c.a Staat van baten en lasten Begroting Baten -Werken voor derden -Opbrengsten Lasten - Personeelskosten - Afschrijvingen - Autokosten - Inhuur derden/projectkosten - Huisvestingskosten - Algemene kosten - Kosten deelnemers Bedrijfsresultaat - Rente Resultaat voor bestemming - Bijzondere baten - Bijzondere lasten Resultaat na bestemming jaarverslag AT3_def_los.indd :30

6 Dutch street DEELNAME AAN DE DUTCH STREET CUP STIMULEERT EEN WEKELIJKSE VOETBALTRAINING OP HET JOHAN CRUIJFF-COURT. DAT GEBEURT IN SAMENWERKING MET VOETBALCLUB AZ. DAARBIJ NEEMT EEN TEAM VAN ACTIEFTALENT/AZ DEEL AAN DE LANDELIJKE STRAATVOETBALCOMPETITIE. INCIDENTELE CULTURELE OF SPORTIEVE UITSTAPJES BEHOREN OOK TOT DE MOGELIJKHEDEN. Locaties Alkmaar In het pand van Brijder aan de Helderseweg starten dagelijks zwerfvuilploegen die verschillende stadsdelen schoonhouden. De deelnemers kunnen ook binnen in het pand werkzaamheden verrichten en activiteiten volgen. De tweede locatie is gevestigd aan de Pettemerstraat. Dit is een bruisend en dynamisch activiteitencentrum. De diversiteit van activiteiten is grotendeels ontstaan door de vraag en behoefte van de deelnemers zelf. Vanuit de Pettemerstraat wordt ook buiten gewerkt. In opdracht van Palier voert ActiefTalent Alkmaar werkzaamheden met taakgestraften uit, waaronder groenonderhoud op het terrein van Dijk en Duin. Den Helder ActiefTalent boekt zichtbare resultaten binnen het kader van Dagactivering en Maatschappelijke Participatie. Naast het volgen van zinvolle dagbesteding, waar structuur en waardering voorop staan, zijn de deelnemers ook zichtbaar voor de hulpverlening. Het gebruik van middelen stabiliseert en omdat de deelnemers minder langdurig aanwezig zijn in de inloop van de Brijder, hebben de zorgmentoren meer tijd om deelnemers in hun thuissituatie te begeleiden. Dit voorkomt woninguitzettingen. Hoorn Op 1 mei 2012 heeft er een herstart plaatsgevonden op de locatie Hoorn. Het vernieuwde team heeft zijn schouders er stevig onder gezet. En hoe! Een ploeg deelnemers die nu dagelijks actief aan de slag gaat om vuil te prikken maar ook een uitbreiding van het werkgebied en het leggen en onderhouden van goede contacten met: Brijder, GGZ, DNOdoen, Lheekerweide, Reakt, Maatschappelijk werk Medemblik en het RIBW werpt zijn vruchten af. De instroom van nieuwe deelnemers is een feit. Naast deze contacten is de samenwerking met de politie en diverse maasschappelijke organisaties geïntensiveerd. Wijkagent OP VERSCHILLENDE LOCATIES VAN ACTIEFTALENT KOMT REGELMATIG EEN WIJKAGENT LANGS MET ALS DOEL EEN ANDERE BAND MET DE DEELNEMERS TE KRIJGEN EN GEDRAG TE KUNNEN BEÏNVLOEDEN. ER ZIJN KORTE LIJNEN MET DE WIJKAGENTEN. ZODRA ER SIGNALEN VAN OVERLAST OF HINDER ZIJN, WORDT DAAR ACTIE OP ONDERNOMEN. DE SAMENWERKING HEEFT ER OOK TOE GELEID DAT ER DUIDELIJKE AFSPRAKEN GEMAAKT KUNNEN WORDEN RONDOM DEELNEMERS. Haarlem Medewerkers hebben op uitnodiging van de Gemeente Haarlem de training Omgaan met Agressie gevolgd. Activiteitenbegeleider ActiefTalent: In het verleden heb ik een dergelijke training ook gevolgd. Ik was erg blij met deze opfriscursus. Tijdens deze training was er ook ruimte om kennis te maken met collega s van andere instanties. Het RIBW en ActiefTalent hebben samen een verwendag voor deelnemers georganiseerd in het pand van ActiefTalent in Haarlem. Het was oergezellig en erg leuk om op zaterdag ergens naar toe te kunnen waar wij in het zonnetje werden gezet!, aldus een deelnemer. 6 jaarverslag AT3_def_los.indd :30

7 Beverwijk Dé locatie op het gebied van groenvoorziening en meer: Produceren van gipsen stenen en dakpannen om miniatuur huizen te bouwen Vuilprikken & schoonmaakwerkzaamheden Bijhouden van groenvoorziening in verschillende wijken Verhuizingen of fietsenreparatie voor particulieren Werkzaamheden in het groen op aanvraag (particulier) Houtwerkplaats waar in opdracht diverse meubels worden gemaakt Mozaïek van diverse voorwerpen die bestemd zijn voor de verkoop Zaandam Coördinerend trajectbegeleider: De gemeente Zaanstad had aanvankelijk minder geld ter beschikking voor onze locatie, waardoor we één dag per week moesten sluiten. De deelnemers hebben hierover hun onvrede duidelijk gemaakt door een petitie aan te bieden. Nog voor het eind van 2012 liet de gemeente weten het beschikbaar budget voor 2013 zodanig te verhogen dat openstelling op vijf werkdagen weer mogelijk werd. Kijk eens op de website van ActiefTalent en breng, weliswaar digitaal, een bezoek aan onze locatie! Purmerend Team Purmerend: Met veel succes zijn we gestart met het persen van Piepschuim voor de firma De Graaf Afvalbeheer. Ook hebben we geholpen met het opknappen van het gebouw van Scouting Purmerend en organiseerden we een kledinginzamelingsactie in de Gemeente Schermer, samen met ActiefTalent Hoorn. We worden gesteund door Caritas, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor de zwakkere mensen in de samenleving, ditmaal een kerstdiner bij een restaurant. ActiefTalent ACTIVERING, DAGBESTEDING EN ARBEIDSRE-INTEGRATIE VOOR MENSEN MET EEN VERSLAVINGSACHTERGROND. Start Foundation en ActiefTalent Jan Luijben, manager bedrijfsvoering: Dankzij Start Foundation heeft ActiefTalent een internetplatform gecreëerd voor haar deelnemers. Op de vernieuwde website kunnen deelnemers zichzelf presenteren. Drie voordelen van de vernieuwde website: deelnemers kunnen zich makkelijk aanmelden voor Re-integratie/ Sociale activering & Dagbesteding, bezoekers kunnen snel en eenvoudig navigeren en kandidaten die een re-integratietraject volgen kunnen hun persoonlijke Video-CV door het MultiMediaTeam uit Hoorn (deelnemers van ActiefTalent) laten verzorgen. Ewoud Visser, directeur ActiefTalent: Het meest interessante resultaat van de vernieuwde website is de opdracht die ActiefTalent heeft gekregen om samen met Change Making Media, in opdracht van de Parnassia Bavo Academie, een E-learning programma te maken voor nieuwe medewerkers van de Parnassia Bavo Groep. Ons MultiMediaTeam (locatie Hoorn) heeft hiermee een eerste echte opdracht binnengehaald! De deelnemers van het MultiMediaTeam worden in dit project dus niet alleen ingezet voor opnames en montage, maar ook op grond van hun ervaringskennis bij de filmproductie. Dat de activiteiten van het MultiMediaTeam en de ondersteuning ervan door Change Making Media ook echt serieus wordt genomen blijkt uit de erkenning als praktijkleerplaats door het GOC. 7 jaarverslag AT3_def_los.indd :30

8 Contact Hoofdkantoor ActiefTalent Volhardingstraat SX Haarlem T E I Meedoen? Stuur een bericht naar: Arbeidsre-integratie Volhardingstraat SX Haarlem M Locatie Alkmaar Helderseweg 8a 1815 AB Alkmaar T Locatie Beverwijk Frank Sinatraplein WM Beverwijk T Locatie Den Helder Spuistraat JK Den Helder M Locatie Haarlem Phoenixstraat KC Haarlem T Locatie Hoorn Dampten 8a 1624 NR Hoorn T Locatie Purmerend Kwadijkerkoogweg LA Purmerend T Locatie Zaandam A.G. Verbeekstraat 1b 1501 RL Zaandam M jaarverslag AT3_def_los.indd 8 GOC Alle erkende leerbedrijven die een stageplek mogen aanbieden aan (v)mbo-leerlingen in de creatieve industrie zijn op genomen in het Register leerbedrijven. Dit is een openbaar register, waarin staat voor welke beroepen bedrijven kunnen opleiden. Handig voor scholen bij het zoeken naar een passend leerbedrijf voor een leerling. Maar ook voor een leerling die zelf een stageplaats zoekt. Start Foundation is een onafhankelijke maatschappelijk investeerder die werk wil creëren, behouden en toegankelijk maken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Start Foundation investeert in projecten en bedrijven die het gewenste perspectief - een baan - dichterbij brengen :30

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Werk in behandeling Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Annemarie Kolenberg december 2009 VOORWOORD Verkennend onderzoek In dit project

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Sint Anthonis 2012 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving.

Nadere informatie