SAMENVATTING UITSPRAAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING UITSPRAAK"

Transcriptie

1 Geschil over toepassing van artikel 6 ZAR-BVE SAMENVATTING De werkgever heeft een korting op het salaris van 30% over het verleende ziekteverlof toegepast. De werknemer stelt op grond van artikel 6 ZAR-BVE aanspraak te hebben op 100% salaris omdat de ziekte zijn grond vindt in de opgedragen werkzaamheden. Hij vond de groepen waaraan hij noest lesgeven te groot en had de indruk dat de werkgever extra begeleiding niet noodzakelijk vond en dat hij telkens zelf moest vragen om deze begeleiding. Voor de toepassing van artikel 6 lid 1 ZAR-BVE geldt dat naarmate de arbeidsongeschiktheid in sterkere mate van psychische aard is, in meerdere mate sprake moet zijn van factoren die in verhouding tot het werk of de omstandigheden, waaronder het werk moet worden verricht, objectief bezien een buitensporig karakter dragen. De door de werknemer aangevoerde omstandigheden kunnen in dit licht bezien niet de conclusie rechtvaardigen dat er sprake was van - objectief bezien - buitensporige omstandigheden. Aldus heeft de werkgever in redelijkheid het standpunt kunnen innemen dat de ziekte van de werknemer niet in overwegende mate zijn grond vindt in de aan hem opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht. De werkgever heeft niet een onjuiste toepassing gegeven aan artikel 6 ZAR-BVE. in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te Z, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw I.J.L. Daemen en het College van Bestuur van B, gevestigd te Z, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. drs. C.A.H. Lemmens 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift met bijlagen van 28 februari 2014, ingekomen op 3 maart 2014, heeft A aan de Commissie een geschil voorgelegd met betrekking tot de toepassing van artikel 6 van de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie (ZAR-BVE), bijlage O bij de cao bve. De werkgever heeft een verweerschrift met bijlagen ingediend, ingekomen op 7 april De mondelinge behandeling van het geschil vond plaats op 14 mei 2014 te Utrecht. A verscheen, vergezeld van zijn echtgenote, in persoon en werd bijgestaan door zijn gemachtigde. De werkgever werd vertegenwoordigd door de heer E, adjunct-directeur, en de heer F, senior P&O adviseur- en beleidsmedewerker, daartoe bijgestaan door de gemachtigde. De inhoud van voornoemde stukken geldt als hier herhaald en ingelast. 2. DE FEITEN A, geboren 30 november 1955, was van 1 augustus 1988 tot 27 oktober 2013 als docent D werkzaam bij C te Z van B in een vast dienstverband met een volledige betrekkingsomvang / uitspraak d.d. 24 juni 2014 pagina 1 van 5

2 Op de arbeidsverhouding is van toepassing de verlengde cao bve Op 19 december 2005 heeft er een incident plaatsgevonden tijdens een les koken waarbij een leerling A met een koekenpan op het hoofd slaat. Na een bezoek aan het ziekenhuis is A de volgende dagen weer aan de slag gegaan maar na enkele weken heeft hij zich met psychische klachten ziek gemeld. Na een periode van re-integratie heeft A eind 2008 zijn werkzaamheden hervat. In september 2010 verliest A vanwege het optreden van een leerling zijn zelfbeheersing. Vanaf 26 oktober 2010 valt A opnieuw uit wegens ziekte. Vanaf april 2011 vindt gedeeltelijke werkhervatting plaats voor 3 x 4 uur per week. A diende enkele stagiaires te begeleiden. Vanwege bedrijfseconomische redenen zijn deze werkzaamheden in september 2011 beëindigd. Bij brief van 4 oktober 2011 heeft de werkgever A meegedeeld dat zij vanaf 27 oktober 2011 zijn salaris terugbrengt naar 70% van het loon, dit conform het bepaalde in de artikelen 4 en 5 ZAR-BVE. Nadat A schriftelijk bezwaar had gemaakt tegen de beslissing om het salaris terug te brengen, heeft de werkgever de G, als onafhankelijke instantie, ingeschakeld om te beoordelen of het bezwaar van A gegrond is. De G heeft op 12 december 2011 een rapportage uitgebracht met onder meer de conclusie dat gezien de dynamiek van de klachten van betrokkene aannemelijk is geworden dat het ziekteverlof, ten minste deels, haar oorzaak vindt in de omstandigheden waaronder de aan betrokkene opgedragen arbeid verricht moest worden. Bij brief van 1 februari 2012 deelt de werkgever A mee dat zijn bezwaar met betrekking tot de korting op zijn salaris ongegrond wordt verklaard omdat uit de conclusie van de G niet blijkt dat de klachten van A in overwegende mate zijn toe te wijzen aan de aard van de opgedragen arbeid of bijzondere omstandigheden waaronder deze verricht moesten worden. In de rapportage van 16 november 2011 concludeert de arbeidsdeskundige dat A niet arbeidsgeschikt (te maken) is voor de functie in volle omvang, dat deze functie ook niet geschikt te maken is voor A en dat er geen andere eerste spoor mogelijkheden zijn voor A. Op 1 maart 2012 is het tweede spoortraject gestart bij reintegratiebedrijf Alert. Vanwege het niet tijdig entameren van het tweede spoortraject en onvoldoende re-integratie inspanningen heeft UWV de werkgever bij beslissing van 20 september 2012 een loonsanctie opgelegd tot 29 oktober Met ingang van 29 oktober 2013 is A een loongerelateerde WGA-uitkering toegekend op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 64,47%. Nadat A via het re-integratiebureau Alert een geslaagde proefplaatsing heeft gehad als parttime directiechauffeur bij een taxibedrijf, is hij daar met ingang van 11 november 2013 in dienst getreden op basis van een nul-urencontract. Hij is echter nog steeds voor 65% arbeidsongeschikt. Bij exploit van dagvaarding van 2 augustus 2013 heeft A bij de Rechtbank Limburg een verklaring voor recht gevorderd dat zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de hem opgedragen arbeid respectievelijk in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moest worden verricht. Bij vonnis van 6 november 2013 heeft de kantonrechter A niet-ontvankelijk verklaard in zijn vorderingen omdat naar zijn oordeel een dergelijk geschil met betrekking tot de toepassing van de cao bve beslecht dient te worden door de Commissie voor Geschillen CAO BVE. Vervolgens heeft A het onderhavige geschil aan de Commissie voorgelegd. 3. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN A stelt dat de werkgever telkens weer verwacht dat hij aan grote groepen les gaat geven terwijl hij dat na 2005 niet meer kan, welk oordeel bevestigd wordt door de bedrijfsarts. Op grond van artikel 6 lid 1 ZAR-BVE heeft A na het verstrijken van het eerste ziektejaar, per 27 oktober 2011, recht op zijn volledige loon omdat de arbeidsongeschiktheid in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de hem opgedragen arbeid, respectievelijk in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moest worden verricht en niet aan zijn schuld of ondoorzichtigheid is te wijten. De tekst van artikel 6 ZAR-BVE is in strijd met de redelijkheid en billijkheid, omdat de vraag of de arbeidsongeschiktheid in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de opgedragen / uitspraak d.d. 24 juni 2014 pagina 2 van 5

3 werkzaamheden, louter ter beoordeling van de werkgever is. Daarenboven is het in strijd met goed werkgeverschap om A aan een grondig psychologisch onderzoek te onderwerpen, terwijl bij voorbaat vaststaat dat de instantie tot welke de werkgever zich had gewend, de onderzoeksvraag niet kon beantwoorden. Zowel de huisarts, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts en de psycholoog bevestigen dat A kampt met beperkingen die het gevolg zijn van meerdere traumatische ervaringen tijdens het werk. Ter zitting stelt A dat het niet gaat om het incident met de koekenpan maar vooral om het onbegrip dat A ervaart bij zijn werkgever. A geeft desgevraagd aan in de periode april 2010 tot aan het einde van dat schooljaar eenmaal per week in de avond les te hebben moeten geven aan een grote groep niveau 2-leerlingen. Hij voelde zich echter in deze groep niet veilig ook al werd hij wel bijgestaan door een collega. Hiervoor moest hij elke week weer vragen of de begeleiding mogelijk was, waardoor bij hem de indruk is ontstaan dat de school tegen extra begeleiding was. Uiteindelijk heeft dit na zeven weken geresulteerd in het verbaal uitvallen naar een leerling. Vervolgens heeft A zich weer moeten ziekmelden. De werkgever stelt dat hij conform de artikelen 4 en 5 van ZAR-BVE gedurende het tweede ziektejaar terecht slechts 70% van het salaris heeft betaald. Er kan geen causaal verband worden aangetoond tussen de klachten van A en het incident van 2005: de psycholoog heeft in december 2007 gesteld dat niet uit te sluiten is dat er onder gelijksoortige omstandigheden opnieuw klachten kunnen optreden, hetgeen niet wil zeggen dat dit dan automatisch zo is. Het lesgeven aan grote groepen zonder daarbij te worden ondersteund, is door de bedrijfsarts niet als risicofactor genoemd. De afspraken in het plan van aanpak 2008 zijn over en weer nagekomen en A hervatte uiteindelijk zijn werkzaamheden tot aan de nieuwe uitval op 26 oktober Het gevoel van A dat hij onvoldoende gesteund wordt door de organisatie is niet gebaseerd op feiten. Ook uit de conclusie van het rapport van de door B ingeschakelde instantie G volgt niet dat de klachten van A in overwegende mate zijn toe te wijzen aan de aard van de opgedragen arbeid of bijzondere omstandigheden waaronder deze verricht moesten worden. De loonsanctie is enkel opgelegd vanwege het niet tijdig entameren van een tweede spoortraject en ziet niet op de re-integratieinspanningen ten aanzien van het eerste spoor. Artikel 6 ZAR-BVE betreft de huidige arbeidsongeschiktheid; dat A al eerder ziek is geweest en de redenen daarvan zijn voor de huidige situatie niet relevant. Ook is de bepaling van artikel 6 ZAR-BVE bijna letterlijk gelijk aan de regeling in het ARAR zodat de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep naar analogie kan worden toegepast. Voorkoming van het incident in 2005 was voor de werkgever onmogelijk. Inherent aan de functie van mbo-docent is dat deze moet kunnen omgaan met moeilijke leerlingen. Voorts is de grootte van de klassen niet abnormaal of excessief: in praktijklessen maximaal 15 leerlingen; in theorielessen maximaal 25 leerlingen. Bovendien heeft A op basis van het plan van aanpak geen volle belasting lesgeven gehad en diende hij enkel les te geven aan leerlingen van niveau 3 en 4. Daarnaast kreeg hij bij de praktijklessen extra begeleiding, in de zin dat er iemand anders bij aanwezig was. Dit gebeurde in overleg met A. Omdat de collega dat niet in de reguliere lestijd kon doen, moest wekelijks bekeken worden of de begeleiding in orde was, hetgeen altijd het geval is geweest. A is geen moment zonder begeleiding geweest in de praktijklessen en het was zeker niet de intentie van de werkgever dat er geen begeleiding mocht zijn. Overigens had A tot 2010 nimmer melding gemaakt van te grote groepen, aldus de werkgever. 4. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE De bevoegdheid en de ontvankelijkheid Aangezien de instelling is aangesloten bij deze Commissie, het geschil betrekking heeft op de toepassing van artikel 6 ZAR-BVE en A zijn bezwaar tegen de beslissing van de werkgever om te / uitspraak d.d. 24 juni 2014 pagina 3 van 5

4 korten op zijn salaris reeds kenbaar had gemaakt toen hij nog in dienst was van de werkgever, is de Commissie op grond van artikel N-6 cao bve bevoegd van het geschil kennis te nemen en is A ontvankelijk in zijn verzoek. Het geschil Vaststaat dat de werkgever A gedurende het tweede en derde ziektejaar slechts 70% van het salaris heeft betaald en dat A zijn werkgever daarop tijdig heeft verzocht om toepassing te geven aan artikel 6 lid 1 ZAR-BVE en zijn salaris volledig door te betalen, derhalve zonder toepassing van de in artikel 4 ZAR-BVE genoemde 30% korting na een jaar arbeidsongeschiktheid. De voor de beoordeling van het onderhavige geschil relevante bepaling is artikel 6 ZAR-BVE. Artikel 6 ZAR-BVE, met als kop Artikel 6. Ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de werkzaamheden luidt: 1. Indien de ziekte of arbeidsongeschiktheid, uit hoofde waarvan de betrokkene verlof geniet, naar het oordeel van de werkgever, in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de hem opgedragen arbeid of in de bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten, geniet betrokkene ook na het verstrijken van de in artikel 4, eerste lid, genoemde perioden zijn volledig loon. 2. Artikel 4, vierde en vijfde lid, zijn van toepassing. 3. Het eerste lid blijft buiten toepassing ten aanzien van de betrokkene die zonder aannemelijke redenen verzuimd heeft aan de werkgever schriftelijk binnen 10 werkdagen melding te doen van het bestaan van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid. Aangaande de toepassing van de ZAR-BVE overweegt de Commissie dat op grond van artikel 4 lid 1 ZAR-BVE na een jaar arbeidsongeschiktheid een korting van 30% op het salaris over het dan nog verleende ziekteverlof wordt toegepast. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan deze korting achterwege blijven en behoudt de werknemer aanspraak op 100% salaris. De Commissie stelt voorop dat door de gehanteerde formulering van artikel 6 lid 1 ZAR-BVE aan haar slechts een beperkte, marginale, toetsing toekomt. Aangegeven is immers of naar het oordeel van de werkgever de ziekte zijn grond vindt in de opgedragen werkzaamheden. De Commissie kan slechts oordelen of de werkgever in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. In navolging van de Centrale Raad voor Beroep (onder meer in zijn uitspraken van 4 mei 2006, 05/871 AW en LJN AX3244 en 28 maart 2002, LJN AE5579) inzake aan artikel 6 lid 1 ZAR-BVE gelijksoortige regelingen, overweegt de Commissie dat voor de toepassing van artikel 6 lid 1 ZAR- BVE geldt dat naarmate de arbeidsongeschiktheid in sterkere mate van psychische aard is, in meerdere mate sprake moet zijn van factoren die in verhouding tot het werk of de omstandigheden, waaronder het werk moet worden verricht, objectief bezien een buitensporig karakter dragen. De eerste vraag die dus moet worden beantwoord is of er sprake is geweest van objectief gezien buitensporige omstandigheden. Dienaangaande stelt de Commissie vast dat A ter zitting expliciet heeft gesteld dat het geschil geen betrekking heeft op de werkomstandigheden in de periode waarin het incident met de koekenpan heeft plaatsgevonden maar vooral op de omstandigheden waaronder A zijn praktijklessen moest verzorgen. A vond de groepen te groot en had de indruk dat de werkgever extra begeleiding niet noodzakelijk vond en dat hij telkens zelf moest vragen om deze begeleiding. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de Commissie gebleken dat A in de periode april 2010 tot einde schooljaar 2010 eenmaal in de week een praktijkles diende te geven, dat tijdens de desbetreffende lessen extra mankracht aanwezig was en dat A de door hem / uitspraak d.d. 24 juni 2014 pagina 4 van 5

5 verzochte begeleiding daadwerkelijk heeft gekregen. Naar het oordeel van de commissie kunnen deze door A aangevoerde omstandigheden niet de conclusie rechtvaardigen dat er sprake was van objectief bezien buitensporige omstandigheden. Dat A het als bezwarend heeft ervaren dat hij wekelijks overleg diende te voeren met zijn leidinggevende over de aanwezigheid van de begeleider, kan daaraan redelijkerwijze niet afdoen. De werkgever heeft voorts, door A onweersproken, gesteld dat in het plan van aanpak juist rekening werd gehouden met het niveau van de leerlingen aan wie A les diende te geven en met het aantal praktijkuren. Met andere woorden: de omstandigheden waaronder A zijn werk moest doen, waren juist aan zijn beperkingen aangepast. Ook uit de conclusie van de arbeidsdeskundige, dat A niet geschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden als docent, kan niet worden afgeleid dat sprake is van buitensporige omstandigheden. Hoewel A heeft aangegeven dat het incident uit 2005 geen rol meer speelt in de beoordeling van onderhavig geschil, wenst de Commissie niet onopgemerkt te laten dat haar ook niet is gebleken dat de omstandigheden waaronder A destijds zijn werkzaamheden diende te verrichten, een zodanig buitensporig karakter hadden dat de daarop volgende arbeidsongeschiktheid in overwegende mate aan deze omstandigheden te wijten zouden zijn. Nu geen sprake is van buitensporige omstandigheden waaronder het werk moest worden verricht, heeft de werkgever in redelijkheid kunnen besluiten vanaf het tweede ziektejaar slechts 70% van het salaris te betalen. De rapportage van de G, waaruit volgt dat het ziekteverlof, ten minste deels, haar oorzaak vindt in de omstandigheden waaronder de aan betrokkene opgedragen arbeid verricht moest worden, brengt de commissie niet tot een ander oordeel. In deze conclusie van de G is namelijk niet de vraag betrokken of sprake is van buitensporige omstandigheden. Dat er een verband bestaat tussen de omstandigheden waaronder de opgedragen arbeid moet worden verricht en de (psychische) ziekte is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat de werkgever 100% van het salaris moet blijven door betalen. Het voorgaande breng de Commissie tot het oordeel dat de werkgever in redelijkheid het standpunt heeft kunnen innemen dat de ziekte van A niet in overwegende mate zijn grond vindt in de aan hem opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht. Hiermee heeft de werkgever niet een onjuiste toepassing gegeven aan artikel 6 ZAR-BVE. 5. OORDEEL Op grond van bovenstaande overwegingen verklaart de Commissie dat de werkgever artikel 6 ZAR-BVE niet onjuist heeft toegepast. Aldus gedaan te Utrecht op 24 juni 2014 door mr. P.E.M. Messer-Dinnissen, voorzitter, mr. Chr. H. Stokman-Prins en mr. G.J. Wubs-Postma, leden, in aanwezigheid van mr. R.M. de Bekker, secretaris. mr. P.E.M. Messer-Dinnissen voorzitter mr. R.M. de Bekker secretaris / uitspraak d.d. 24 juni 2014 pagina 5 van 5

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105250 - Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunctioneren) vanuit een schaal 14-functie zonder

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/05 Arbitraal vonnis in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde mr. R.P.B. Caubo tegen De stichting B., gevestigd te Z., verweerster, gemachtigde mr.

Nadere informatie

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3 Rechtspraak I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) Relatieve competentie. Rechtbank in vestigingsplaats verzekeraar bevoegd? De verzekeraar dagvaardt de gelaedeerde

Nadere informatie

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe)

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe) RAR2013/115 van de arbeidsovereenkomst heeft voorgesteld, doch dat werknemer dat aanbod heeft afgeslagen en daarop niet is teruggekomen. Gelet op hetgeen het hof onder 53 heeft overwogen over het door

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 14/27 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, voorzitter, dr. C.H.R. Bosman, wonende te Wassenaar, en mr. R.P.D. Kievit,

Nadere informatie

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene.

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-180 d.d. 1 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-011 d.d. 30 maart 2015 (mr. F.R. Salomons (voorzitter), drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.P. Peijster, mr. A. Smeeing-van Hees en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J.

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 6 LJN: BX6351,Sector kanton Rechtbank Zwolle, 612719 HA 12-144 Datum 27-08-2012 uitspraak: Datum 03-09-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid werkgever re-integratie oudere werknemer spoor 2 (Lasser)

Verantwoordelijkheid werkgever re-integratie oudere werknemer spoor 2 (Lasser) 1. VIGNET 1.1 Titel casus Verantwoordelijkheid werkgever voor re-integratie oudere werknemer in spoor 2. 1.2 Korte situatieschets De arbeidsdeskundige beoordeelt de re-integratie-inspanningen in het kader

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In dit

Nadere informatie

Jurisprudentie maart 2012

Jurisprudentie maart 2012 Jurisprudentie maart 2012 Commissie van Beroep PO Commissie van Beroep PO, 25 maart 2012 (beroep tegen verlengd tijdelijk dienstverband) De werknemer is sinds indiensttreding werkzaam op basis van een

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING. het interim-bestuur van de A, gevestigd te X, verzoeker, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. R. Mulder

SAMENVATTING. het interim-bestuur van de A, gevestigd te X, verzoeker, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. R. Mulder 103513 DGO-geschil sociaal plan na sluiting scholen PO SAMENVATTING Het bevoegd gezag van drie islamitische scholen heeft besloten twee scholen per 1 augustus 2007 te sluiten. De sluiting van de derde

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel)

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) 08.010 Samenvatting Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) Het bevoegd gezag heeft een notitie vastgesteld waarin is opgenomen dat bij incidentele

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet NR. 2. ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. CONTRACTUELE BEPERKING ONTBINDINGSMOGELIJKHEID IS NIETIG. REÏNTEGRATIEPLAN. ZIEKTE. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN. Een beding waarbij de bevoegdheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Een werkgever vroeg verzoekster, een arbeidsdeskundige, om advies over re-integratie-mogelijkheden voor een van zijn zieke werknemers. Een aantal maanden later vroeg de werkgever een

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie