Samen sterker. Een stimulans voor regionale samenwerking tussen Sociale. Evaluatie optimalisering van het verdienvermogen in de SW Spoor 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen sterker. Een stimulans voor regionale samenwerking tussen Sociale. Evaluatie optimalisering van het verdienvermogen in de SW Spoor 2"

Transcriptie

1 Samen sterker Een stimulans voor regionale samenwerking tussen Sociale Evaluatie optimalisering van het verdienvermogen in de SW Spoor 2

2 1.Inleiding Op 1 januari wordt de Participatiewet van kracht. Met de invoering van de nieuwe wet worden gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De huidige middelen voor de re-integratie van werkzoekenden met een WWB uitkering, een Wajong uitkering of voor het te werkstellen van mensen met een WSW indicatie worden gebundeld in een doeluitkering. Landelijk wordt op deze samengevoegde budgeten op termijn 1,13 miljard euro bezuinigd. Gemeenten staan nu voor de uitdaging om met minder middelen meer mensen naar regulier werk te begeleiden. Dit zal in alle 35 arbeidsmarktregio s tot scherpe bestuurlijke keuzes leiden in de inzet van deze middelen voor de verschillende doelgroepen, een aanscherping van het arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid en uiteindelijk ook tot een herinrichting van de regionale uitvoeringsorganisatie(s). Rode draad in deze herinrichting is dat de samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties in het regionale re-integratiebeleid geïntensiveerd moet worden om werkgevers beter te kunnen bedienen en om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren en zinvolle arbeid te laten verrichten. Sociale werkbedrijven kunnen een belangrijke partner zijn voor gemeenten bij het maken van deze keuzes en bij de uitvoering van het nieuwe beleid. Sociale werkbedrijven beschikken over een sterke infrastructuur om mensen met een lage loonwaarde zinvol en economisch productief werk te laten verrichten, hebben een groot netwerk bij werkgevers, spreken de taal van het bedrijfsleven en hebben veel kennis van en ervaring met de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om een sterke partner te zijn voor gemeenten in de arbeidsmarktregio s is het van belang dat de SW-bedrijven die in deze regio s werkzaam zijn de krachten bundelen. In vrijwel alle 35 arbeidsmarktregio s zijn meerdere SW-bedrijven actief die voor verschillende gemeenten en verschillende regionale werkgevers vergelijkbare opdrachten uitvoeren. Door samen te werken kunnen Sociale werkbedrijven kennis, middelen en capaciteit bundelen en werkgevers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en gemeenten betere dienstverlening bieden. In 2014 heeft Cedris met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken een project uitgevoerd gericht op het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden tussen Sociale werkbedrijven in de regio. Dit project is onderdeel van een breder initiatief om het verdienvermogen van de sector te optimaliseren. In deze rapportage presenteren wij de bevindingen van deze verkenning. Onze belangrijkste conclusie is dat samenwerking zinvol en noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een duurzame uitvoeringsstructuur waarmee de relatief autonome bewegingen op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk regulier opgevangen kunnen worden. Wij willen daarom een oproep aan onze leden doen om in 2015 stevig in te zetten op deze samenwerking en hen hiervoor een handreiking bieden. Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een stevige regionale uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet.

3 2.Waarom samenwerken? Sociale werkbedrijven bieden al sinds de tweede wereldoorlog werk voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen dit door: - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te detacheren bij reguliere werkgevers. Het sociaal werkbedrijf behoudt daarbij het formele werkgeverschap waardoor de financiële risico s voor werkgevers beperkt zijn. Ook zorgt het sociaal werkbedrijf voor adequate begeleiding van de werknemers in het bedrijf en ontzorgt daarmee de werkgever. - op locatie van de opdrachtgever groepsgewijs werk uit te voeren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schoonmaak werk of werk in de groenvoorziening dat door gemeente uitbesteed worden. Het sociaal werkbedrijf zorgt voor een kwalitatief goede uitvoering van de opdracht en is voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die het werk uitvoeren formeel en functioneel werkgever. - binnen het eigen bedrijf werk aan te nemen van andere bedrijven en uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verpakkingswerk of metaalbewerking. Het werk wordt door het sociaal werkbedrijf zo georganiseerd dat het voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uitvoerbaar is. Ook voor deze groep is het sociaal werkbedrijf formeel en functioneel werkgever. In figuur 1 is het werk van sociale werkbedrijven gestileerd weergegeven Om deze opdracht te kunnen uitvoeren hebben de sociale werkbedrijven een stevige infrastructuur in de regio opgebouwd die bestaat uit: - een groot en stevig netwerk bij bedrijven waarbinnen opdrachten geacquireerd worden en werkzoekenden gedetacheerd kunnen worden; - kapitaal in de vorm van gebouwen, machines en vervoermiddelen waarmee opdrachten uitgevoerd kunnen worden; - kennis over de arbeidsmarkt, de mogelijkheden en beperkingen van mensen met een afstand tot arbeid, het organiseren van werk voor deze groep en het begeleiden van deze doelgroep in het uitvoeren van de werkzaamheden; - ondersteunende diensten op het gebied van o.a. HRM, financiën en opleiding. Alle gemeenten in Nederland zijn momenteel bezig om hun Participatiebeleid opnieuw te definiëren en op lokaal en regionaal niveau de uitvoering van dit beleid opnieuw in te

4 richten. De wijze waarop dit nieuwe beleid vorm krijgt, de mate waarin gemeenten hierin samenwerken met elkaar en de wijze waarop zij hun uitvoeringsorganisaties en sociale werkbedrijven in deze uitwerkingsvragen betrekken verschilt per arbeidsmarktregio. Wel is er een aantal gezamenlijke discussiepunten te destilleren die in alle gemeenten en in alle regio s een rol spelen: - gemeenten, UWV en uitvoeringsorganisaties willen samen vormgeven aan een regionale werkgeversbenadering; - gemeenten willen hun re-integratiebeleid op elkaar afstemmen en regionaal een gezamenlijk re-integratieinstrumentarium ontwikkelen waaronder een instrument voor loonwaardebepaling; - gemeenten onderzoeken de mogelijkheden voor het inrichten van een lokale en/of regionale detacheringsorganisatie; - gemeenten onderzoeken op welke wijze zij beschut werk voor mensen met een lage loonwaarde ook in de toekomst kunnen organiseren; - gemeenten willen de omvang van de sociale werkbedrijven terugbrengen om daarmee de uitvoeringskosten te drukken. Bij de uitwerking van deze punten kunnen sociale werkbedrijven met de kennis, kunde en infrastructuur die zij hebben opgebouwd een belangrijke partner zijn voor gemeenten. Door hun krachten te bundelen kunnen sociale werkbedrijven deze rol in de regio nog beter invullen. Het is daarom van groot belang dat Sociale werkbedrijven in de regio met elkaar de samenwerking zoeken. Hierdoor kunnen zij: - kennis delen over de ontwikkelingen bij de gemeenten en in de regio en een gezamenlijke agenda bepalen; - invloed uitoefenen op de keuzes die gemeenten gaan maken; - een gezamenlijk aanbod ontwikkelen voor gemeenten en werkgevers dat meegenomen kan worden in de vormgeving van het regionale participatiebeleid en het regionale werkbedrijf; - op korte en lange termijn synergievoordelen halen in de bedrijfsvoering. In 6 arbeidsmarkt regio s, West Brabant, Noord Nederland, Holland Rijnland, Twente, Limburg en Midden Brabant is in 2014 een regionaal samenwerkingsproject gestart waarin sociale werkbedrijven met elkaar hebben verkend op welke thema s samenwerking zinvol is. In dit rapport vatten we de bevindingen en lessen van deze 6 regio s samen. Van elk regionaal project is ook een eigen rapportage opgesteld. Deze rapportages kunt u vinden op de website. Indien u meer wilt weten over de 6 regioprojecten kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de projecten. In de bijlage vindt u hiervan een overzicht.

5 3.Vijf thema s voor regionale samenwerking Uit de verkenning van samenwerkingsmogelijkheden tussen sociale werkbedrijven blijkt dat de volgende vijf thema s goede kansen bieden om door samenwerking toegevoegde waarde te creëren: Een regionaal aanbod van werkgeversdiensten Een gezamenlijke detacheringsfaciliteit Passend werk voor de participatie-doelgroep Toekomstbestendig aanbieden van intern/ beschut werk Krachten bundelen in staffuncties en overhead Wij lichten de samenwerkingsmogelijkheden, de voordelen en de wijze waarop samenwerking vorm gegeven kan worden hieronder kort toe. Een regionaal aanbod van werkgeversdiensten Om meer mensen aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers heeft het Rijk met de landelijke werkgeversvertegenwoordigers afgesproken dat werkgevers zo n werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt extra opnemen in hun organisaties. De regionale werkbedrijven zijn verantwoordelijk voor de werving van werkplekken bij reguliere werkgevers en de toeleiding van werkzoekenden naar deze werkplekken. Het Rijk, gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties onderkennen dat het merendeel van de reguliere werkgevers geen ervaring heeft met de inpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf. Ook hebben zij nauwelijks ervaring met het ontwikkelen en op peil houden van de werknemersvaardigheden van deze groep werknemers. Om succesvol te zijn in hun uitvoeringsopdracht zullen de nieuw te vormen regionale werkbedrijven werkgevers en werknemers hierbij moeten ondersteunen. Sociale werkbedrijven kunnen op regionaal niveau het initiatief nemen om een gezamenlijk dienstverleningsaanbod te ontwikkelen voor werkgevers in de regio. Dit dienstverleningsaanbod is erop gericht om werkgevers te ontzorgen wanneer zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Het gaat dan om drie clusters van dienstverlening die de sociale werkbedrijven gezamenlijk kunnen aanbieden om werkgevers te ondersteunen bij de inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun organisatie. - Diensten op het gebied van diagnose. Deze diensten bestaan uit: o diagnose-instrumenten o loonwaardebepaling o arbeidsdeskundig onderzoek o functioneren en beoordelen van medewerkers - Diensten op het gebied van training en opleiding. Deze diensten bestaan uit: o individueel ontwikkelingsplan o training voor werkgevers over begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt o jobcoaching van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt o sollicitatietraining en loopbaanbegeleiding bij uitstroom

6 - Diensten op het gebied van werk. o werken met behoud van uitkering voor werknemers in spoor 2 re-integratie o advies over jobcarving en jobcreation om nieuwe banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Het voordeel van het gezamenlijk aanbieden van deze instrumenten in de regio is dat werkgevers een herkenbaar en uniform ondersteuningsaanbod krijgen met een hoge kwaliteit. Door de bundeling van de mensen en middelen van de samenwerkende sociale werkbedrijven kan bovendien een slagvaardige uitvoering van de diensten voor de regio gerealiseerd worden. Project samenwerking in West Brabant Deelnemers: GO! Atea en WVSgroep Een gezamenlijke detacheringsfaciliteit De financiële risico s van het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in de ogen van de werkgevers hoog zijn. Vaak verwachten zij dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook vaker ziek zijn of een groter risico op arbeidsongeschiktheid hebben. Ook zien werkgevers vaak op tegen de administratieve last van het aanvragen en verwerken van loonkostensubsidie en andere financiële tegemoetkomingen die zij voor deze doelgroep kunnen krijgen. In twee regionale projecten hebben sociale werkbedrijven met elkaar verkend of er mogelijkheden zijn om een gezamenlijke detacheringsorganisatie voor de regio in te richten en wat de voor- en nadelen van een gezamenlijke detacheringsorganisatie zijn. Zo n gezamenlijke detacheringsorganisatie krijgt dan de opdracht om werkplekken te acquireren bij reguliere werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze werkplekken te matchen. De detacheringsorganisatie blijft formeel werkgever voor de werkzoekende, regelt de loonkostensubsidie en ondersteunt werkgever en werknemer. Uit de verkenning komt naar voren dat het inrichten van een gezamenlijke detacheringsfaciliteit voor de werkgevers, werknemers en voor gemeenten voordelen biedt: - door het inrichten van een gezamenlijke detacheringsfaciliteit kan geborgd worden dat er voor werkgevers in de regio een uniform aanbod komt met bijbehorend een eenduidig instrumentarium; - door de netwerken van SW-bedrijven en de acquisitiekracht van deze organisaties te bundelen vergroten de SW-bedrijven hun marktbereik. Hierdoor kunnen kansen voor detacheringen bij regionale werkgevers betere benut worden; - een gezamenlijke detacheringsfaciliteit vergroot voor werkgevers en voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans dat er een goede match tot stand komt. Uit de projecten komen ook een aantal succesfactoren naar voren waaraan een gezamenlijke detacheringsfaciliteit moet voldoen: - de start van de detachering is de meest intensieve periode voor zowel het detacheringsbedrijf als de werkgever. Een proefperiode van (maximaal) 3 maanden

7 vormt voor alle betrokken partijen een goede basis om deze periode aan te gaan en zou standaard onderdeel moeten zijn van het detacheringsaanbod; - loonkostensubsidies zijn voor zowel werkgevers als voor gemeenten in veel gevallen snel rendabel. Voor werkgevers drukt de loonkostensubsidie de arbeidskosten waardoor ook mensen met lagere loonwaarde een positieve toegevoegde waarde realiseren. Voor gemeenten weegt de loonkostensubsidie op tegen de besparing op de uitkering. Wel is het voor werkgevers van belang dat de loonkostensubsidie structureel ingezet kan worden; - een goede matching tussen werknemer en werkgever is essentieel voor het succes van de detacheringsfaciliteit. Dit vraagt om kennis en kunde van de organisatie die de detacheringen uitvoert. Project samenwerking in West Brabant Deelnemers:!Go, Atea, WSV groep Project Triple A Midden Brabant Deelnemers: Baanbrekers, Diamantgroep, GO, Weener XL, WSD-Groep, Gemeente Tilburg, Gemeente s-hertogenbosch,gemeente Boxtel Passend werk voor de doelgroep De meeste Sociale werkbedrijven zijn zeer goed in staat om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te organiseren met een positieve toegevoegde waarde. Het gaat hierbij om laaggeschoold werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn werk in de groenvoorziening, schoonmaakwerk, metaal en confectie. In Nederland is de werkgelegenheid in laaggeschoold werk de afgelopen jaren teruggelopen terwijl nog steeds een grote groep mensen op dit type werk aangewezen is. Voor gemeenten is het daarom van belang om deze werksoorten ook naar de toekomst toe voor de brede doelgroep van de Participatiewet te behouden en zeker in economisch zwakkere regio s zelfs uit te breiden. Gemeenten zijn zelf opdrachtgever voor een belangrijk deel van deze werksoorten zoals groen en schoonmaakwerk. In de regio s die deelgenomen hebben aan het Cedrisproject zien we verschillende, vergelijkbare ontwikkelingen bij gemeenten ten aanzien van dit type werk: - gemeenten gaan steeds meer over tot openbare aanbestedingstrajecten voor dit type werkzaamheden. Sociale werkbedrijven moeten dan de concurrentie aangaan met private bedrijven en ook tot marktconforme prijzen komen; - gemeenten zoeken naar mogelijkheden om deze, vaak economisch rendabele, bedrijfsonderdelen van sociale werkbedrijven te privatiseren om zo de sociale werkbedrijven in omvang af te bouwen. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat deze werksoorten op termijn voor de brede doelgroep van de Participatiewet minder gemakkelijk toegankelijk worden. Met private bedrijven worden in het kader van social return en bij de privatisering wel afspraken gemaakt over instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en overname van deze groep werknemers maar de vraag is of deze afspraken op de langere termijn duurzaam te verankeren zijn. Ook kan de kwaliteit van de

8 dienstverlening van de sociale werkbedrijven die deze werksoorten aanbieden onder druk komen te staan als de instroom van de werknemers in de sociale werkvoorziening stopt. Om ook in de toekomst passend werk voor de doelgroep te borgen en kwaliteit van dienstverlening aan opdrachtgevers te garanderen kan samenwerking tussen sociale werkbedrijven en samenwerking tussen sociale werkbedrijven en private bedrijven een oplossing zijn. In de regio s is vooral gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen sociale werkbedrijven. Samenwerking tussen sociale werkbedrijven vergroot de acquisitiekracht van de bedrijven en verkleint de risico s die ontstaan door het terugvallen van de instroom. Samenwerking tussen sociale werkbedrijven kan voor deze werksoorten vorm krijgen door: - het hanteren van een gezamenlijke tariefstructuur en maken van afspraken over marktbereik (geen acquisitie in gebied van andere sociale werkbedrijven). Dit zorgt ervoor dat sociale werkbedrijven elkaar niet beconcurreren in aanbestedingstrajecten; - gezamenlijke acquisitie van nieuwe klanten; - het ontwikkelen van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor deze werksoorten door sociale werkbedrijven onderling. Op deze wijze kan het personeel dat binnen de SW sector werkzaam is optimaal ingezet worden op de gegunde projecten; - het ontwikkelen van gezamenlijke uitvoeringsorganisaties voor deze werksoorten door Sociale werkbedrijven en private bedrijven. Op deze wijze kan de omzet in deze werksoorten vergroot worden en meer werk voor de brede doelgroep van de participatiewet georganiseerd worden. Project Limburg Zuid Deelnemers: Vixia, MTB en WOZL Project Twente Deelnemers:Top Craft, DCW, Soweco, SWW Project Holland Rijnland Deelnemers; DZP, Maregroep, SWA Toekomstbestendig aanbieden intern/beschut werk Voor de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een lage loonwaarde zal ook in de toekomst behoefte blijven bestaan aan beschutte werkplekken. Het beschut werk dat sociale werkbedrijven nu aanbieden bestaat voor een belangrijk deel uit verpakkingswerkzaamheden. Het binnenhalen van voldoende werk is een continue uitdaging waar alle sociale werkbedrijven voor staan. Uit de projecten blijkt dat er in de regio s vaak overlap is in activiteiten van sociale werkbedrijven wat in een aantal gevallen tot onderlinge concurrentie en tot prijsdruk leidt. Daarom is voor het acquireren en organiseren van (beschut) werk vanuit één (marketing)platform winst te halen op meerdere fronten:

9 - gezamenlijk kan een sociale, herkenbare en attractieve propositie worden ontwikkeld met schaalvoordelen in de uitvoering zoals schaalbaarheid, flexibiliteit en organisatievermogen; - door schaalgrootte is het mogelijk om te acteren in niche-markten zonder dat er afhankelijkheden van één of enkele sectoren ontstaan; - opdrachten kunnen verdeeld worden naar capaciteit, behoefte en competentie van elk individuele SW organisatie; - door het delen van kennis, het delen van klantafspraken, gebruik te maken van een gezamenlijke draaiboek en checklists kan de klanttevredenheid toenemen en kan uitval worden gereduceerd. Per saldo leidt dat tot meer opdrachten en verhoging van de netto toegevoegde waarde; - door samen op te trekken wordt uitspelen voorkomen en prijsdruk gereduceerd; - door vanuit één markering platform te acquireren, vanuit één bedrijfsbureau werk voor te bereiden en te plannen zal op termijn een besparing kunnen worden gerealiseerd op de kosten van bedrijfsvoering; - tenslotte kan het gezamenlijk aanbod van sociale werkbedrijven mogelijk een factor zijn die de aantrekkelijkheid van een regio als vestigingsgebied kan versterken. In de regio Twente is in dit verband onderzocht of werkzaamheden die gebundeld kunnen worden onder de term Value Added Logistics een factor kunnen zijn bij het vestigingsbeleid van bedrijven in de retourlogistiek. Project Limburg Zuid Deelnemers: Vixia, MTB en WOZL Project Twente Deelnemers:Top Craft, DCW, Soweco, SWW Project Holland Rijnland Deelnemers: DZP, Maregroep, SWA Project Noord Nederland Deelnemers:Ability, BWR, Fivelingo, Iederz, NEF en Novatec Krachten bundelen in staf en overhead Tenslotte heeft een aantal sociale werkbedrijven ook onderzocht of er voordelen te behalen zijn door hun krachten te bundelen in staf en overhead. Voor veel sociale werkbedrijven geldt dat zij hun ondersteunende taken met een relatief kleine staf moeten uitvoeren. Door taken te bundelen kan kennis vergroot worden, gaat de kwaliteit van de geboden ondersteuning omhoog en kan op onderdelen ook een efficiencyslag gemaakt worden. Daarnaast blijkt uit de verkenningen dat Sociale werkbedrijven ook hun gezamenlijke infrastructuur aan gebouwen en machines beter kunnen benutten door samen te werken. Voorwaarde hiervoor is wel dat de bedrijven geografisch gezien niet al te ver van elkaar liggen.

10 Project Limburg Zuid Deelnemers: Vixia, MTB en WOZL Project Twente Deelnemers:Top Craft, DCW, Soweco, SWW Project Holland Rijnland Deelnemers: DZP, Maregroep, SWA Project Noord Nederland Deelnemers: Ability, BWR, Fivelingo, Iederz, NEF en Novatec 4.Het starten van regionale samenwerking Alle zes de regio s die meegedaan hebben aan de verkenning zijn na afloop positief over de effecten op de samenwerkingsrelatie. Zelfs als er nog geen concrete initiatieven zijn ontwikkeld om met elkaar op te pakken waarderen de deelnemers het gegeven dat zij op een positieve wijze met elkaar in gesprek zijn gegaan en meer kennis hebben gekregen van elkaars organisatie, visie op de toekomst en keuzes daarin. In een aantal regio s was de afgelopen jaren nauwelijks tot geen contact tussen de sociale werkbedrijven. Gelet op de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom de invoering van de Participatiewet is de autonome positie die veel sociale werkbedrijven tot nu toe hebben gehad naar de toekomst toe niet meer houdbaar. Samenwerking is noodzakelijk om de opgebouwde kennis en infrastructuur van de sociale werkbedrijven naar de toekomst toe optimaal in te zetten voor de dienstverlening aan werkgevers en de inschakeling van werkzoekenden met een afstand tot arbeid. Voor alle arbeidsmarktregio s geldt daarom dat de sociale werkbedrijven de komende jaren de samenwerking met elkaar en met andere uitvoeringsorganisaties in de regio moeten oppakken. Uit de wijze waarop in de 6 regio s de samenwerking is aangepakt komen een aantal aandachtspunten naar voren die ook voor andere regio s van belang zijn als zij samenwerking met elkaar gaan oppakken. - richt een projectorganisatie in met een stuurgroep en een aantal projectgroepen. De stuurgroep bestaat daarbij uit directie en management van de betrokken organisaties en in de werkgroepen zijn ook medewerkers van de verschillende afdelingen betrokken. Door deze aanpak wordt bevorderd dat mensen op alle niveaus in de organisatie elkaar beter leren kennen en wordt een belangrijke basis voor samenwerking gelegd. Een onafhankelijk projectleider kan ervoor zorgen dat gezamenlijke belangen op tafel komen en voortgang van het project gestimuleerd wordt; - maak op basis van een vooraf opgestelde agenda een analyse van een aantal markten, diensten en ondersteunende taken door informatie hierover met elkaar te delen en verschillen en overeenkomsten te duiden. De BOB-methode, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming kan hierbij zeer behulpzaam zijn.

11 Op deze wijze ontstaat over en weer een goed beeld van elkaars organisaties en kunnen gezamenlijk kansen voor samenwerking ontdekt worden; - zorg voor een stevig en zichtbaar commitment van directie en management aan het samenwerkingsproject. Als de directie vertrouwen heeft en uitstraalt in de samenwerking creëert dat ook ruimte bij andere medewerkers in de organisatie - Start vanuit vertrouwen en openheid en maak heldere afspraken over welke thema s voor samenwerking prioriteit hebben om op te pakken en welke thema s eventueel op een later tijdstip opgepakt worden. Baseer deze prioriteiten op de kenmerken van de regio en de beleidskeuzes die gemeenten daarin met elkaar gaan maken. Prioritering zorgt voor focus en vergroot de kansen op succesvolle samenwerking. 5.Tot slot We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in de financiering en organisatie van het participatiebeleid in Nederland. De komende jaren zijn er fors minder middelen beschikbaar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in zinvol betaald werk. Tegelijkertijd biedt de huidige arbeidsmarkt maar beperkte kansen voor mensen die aangewezen zijn op laagbetaald en ongeschoold werk. Alle reden dus om de nieuwe uitvoeringsstructuur voor participatiebeleid zorgvuldig vorm te geven, de goed werkende infrastructuur die er is te behouden en ruimte te creëren voor vernieuwing en verbetering. Sociale werkbedrijven moeten zich bezinnen op de rol die zij kunnen en willen spelen in deze veranderende context. Alleen door regionaal samen te werken kunnen zij het huidige aanbod aan werk voor de zwakste doelgroep duurzaam borgen, nieuwe mogelijkheden creëren om mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren bij reguliere werkgevers en de uitvoeringskosten stevig reduceren. Cedris wil haar leden stimuleren deze samenwerking op te pakken en hen ondersteunen bij het opzetten en vormgeven hiervan. In vervolg op deze handreiking zullen wij daarom in 2015 een toolkit ontwikkelen om samenwerking tussen sociale werkbedrijven te faciliteren en zullen wij kennis en capaciteit inzetten om regionale samenwerking aan te jagen en te organiseren. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee een constructieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, flexibele en innovatieve regionale uitvoeringsorganisatie die participatiemogelijkheden biedt voor iedereen.

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Optimaliseren van de uitvoering door samenwerking in de regio Opbrengsten van 6 pilots

Optimaliseren van de uitvoering door samenwerking in de regio Opbrengsten van 6 pilots Optimaliseren van de uitvoering door samenwerking in de regio Opbrengsten van 6 pilots Robert Capel. Adviseur Lex van Geffen. Directeur Ability Inhoudsopgave Deel1. De pilots 1. De meervoudige opgave 2.

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Nav het rapport Optimaliseren verdienvermogen: - impressies van mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering/ financiën van het (SW-)bedrijf -

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer De gemeente aan zet Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni 2015 Ad Baan Maarten Adelmeijer 1 Programma 1 2 3 4 Het speelveld De opstelling De gemeente aan zet Voorbeelden 2 1 HET SPEELVELD

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Denken in mogelijkheden. Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten

Denken in mogelijkheden. Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten Denken in mogelijkheden Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten Doel- en vraagstelling Nader onderzoek verrichten naar de kri

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013 Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Informatieve Raad 4 april 2013 Historie (1) Wet Werken naar Vermogen (Rutte I) : - Iedereen doet mee - Eén regeling onderkant arbeidsmarkt - Wsw voor

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers UWV en Gemeenten regio Groot Amsterdam 4 juli 2014 Beginsituatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland. Dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en gemeenten

Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland. Dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en gemeenten Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland Dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en gemeenten Inleiding Doel inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen eigen inkomen verdienen en participeren

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Bestuurlijke opdracht Participatiewet. Ester Biezen Regionaal transitiemanager Participatiewet

Informatiebijeenkomst Bestuurlijke opdracht Participatiewet. Ester Biezen Regionaal transitiemanager Participatiewet Informatiebijeenkomst Bestuurlijke opdracht Participatiewet Ester Biezen Regionaal transitiemanager Participatiewet Wettelijk kader - Wajong: duurzaam arbeidsongeschikten - Participatiewet: mensen met

Nadere informatie

Het schaakbord van de Participatiewet

Het schaakbord van de Participatiewet Het schaakbord van de Participatiewet De gemeente aan zet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. In deze wet is de bijstandswet samengevoegd met de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en belangrijke

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015

Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015 Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015 Wat ga ik vertellen? Detacheren toekomst? Transformatie sector Eerste ervaringsonderzoeken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Aanvraag van gelden voor de ondersteuning van de herstructurering van de Wsw (motie Kerstens)

Aanvraag van gelden voor de ondersteuning van de herstructurering van de Wsw (motie Kerstens) Aanvraag van gelden voor de ondersteuning van de herstructurering van de Wsw (motie Kerstens) door DSW Rijswijk e.o. Vastgestelde Aanvraag gelden ondersteuning herstructurering Wsw (motie Kerstens) 2015

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 24 februari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Ingekomen d.d. Adviesnr. 91440 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door:

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding Cedris lezing 3 maart 2016 1. Inleiding Dank voor de uitnodiging. Vorig jaar (11 juni) gaf ik bij een congres van Cedris en Social Enterprise een toelichting op het SER-advies over sociale ondernemingen.

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie