Onderhandelingsresultaat cao voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf"

Transcriptie

1 Onderhandelingsresultaat cao voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Na een intensief proces van verkennen en vervolgens onder de gewaardeerde begeleiding van een verkenner/bemiddelaar onderhandelen hebben de vakbonden en OSB in de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 mei 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor het schoonmaak en glazenwassersbedrijf. Onderstaande weergave is een zo getrouw mogelijke weergave van wat er in de onderhandelingen is overeengekomen. De afspraken dienen echter nog te worden vastgelegd in protocollaire teksten en cao-wijzigingen. Die overeen te komen protocollaireen cao-teksten zijn leidend voor de vastlegging van wat is afgesproken De afspraken die gemaakt zijn zien er als volgt uit: 1) Een cao met een looptijd 3 jaar dus van 1/1/14 t/m 31/12/16. 2) Wachtdagen bij ziekte; a) Worden gefaseerd afgeschaft per 1/1/15 (1 dag, t.w. de 2 e dag van arbeidsongeschiktheid) en 1/1/16 (opnieuw 1 dag). b) Indien in de looptijd van de cao zou blijken dat geobjectiveerd het ziekteverzuim /meldingsfrequentie een duidelijke stijging vertoond, zullen die stijging en de mogelijkheden die er zijn dat tegen te gaan onderdeel vormen van de besprekingen in de commissie rond Vernieuwingsagenda, die komt tot adviezen m.b.t. de cao voor de jaren 2017 e.v., waarbij financiële en beleidsmatige maatregelen tot de mogelijkheden te behoren. c) Er komt een certificering /keurmerkvoor verzuimbeleid in de sector. Om voor zo een certificaat/keurmerk in aanmerking te komen dient de werkgever per juridische entiteit aan te tonen te voldoen aan de volgende zaken: i) De systemen en procedures voor o.a. melding, registratie en opvolging zijn op orde; ii) Gesprekken in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie worden vastgelegd; iii) Er wordt voldaan aan alle eisen opgenomen in de Wet Verbetering Poortwachter; iv) Leidinggevenden dienen opgeleid en gecertificeerd te zijn. De eisen en uitgangspunten (eindtermen) van deze opleiding worden door de RAS bepaald. (Het betreft in dit verband de module verzuimbeleid als onderdeel van de opleiding tot gecertificeerd leidinggevende) d) Door partijen zal een paritair samengestelde commissie van deskundigen worden ingesteld. Deze commissie kan bindende uitspraken doen over de toepassing van eventuele sancties die kunnen voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter en over de vraag of een werknemer in voldoende mate actief werkt aan zijn reintegratie c.q. terugkeer in eigen of aangepast werk. Zowel werknemers als werkgevers kunnen een bindende uitspraak aan de commissie vragen. Dit laat

2 onverlet de wettelijke beoordeling die het UWV in het kader van een eventuele WIAaanvraag dient te verrichten. e) Afspraken over hoe wordt omgegaan met Re-integratie 2 de spoor zijn taakstellend vastgelegd. Indien werknemer naar verwachting niet gere-integreerd kan worden bij de eigen werkgever, zal in een zo vroeg mogelijk stadium een interventie 2 de spoor worden ingezet middels een gecertificeerd re-integratie bedrijf. Werkgevers zullen zich hiertoe maximaal inspannen. f) Een door partijen geaccordeerd verzuimprotocol op basis van de afspraken gemaakt tussen AWVN en Vakbonden wordt in de bedrijven gehanteerd. Een voorbeeld van een dergelijk protocol is richtinggevend als bijlage opgenomen bij dit onderhandelingsresultaat. Dit voorbeeld is een best practice voorbeeld en dient in overleg tussen partijen voor de branche en/of een bedrijf in de branche specifiek te worden gemaakt. g) De meting rond het bovenstaande start per De werkgever die, blijkens een onafhankelijke adviesbureau op het terrein van ziekteverzuim, voldoet aan bovenstaande criteria, mag na verkregen goedkeuring voor de betreffende juridische entiteit de uitkering in het 2 de ziektewetjaar verlagen naar 90% voor werknemers die aantoonbaar beschikken over beschikbare mogelijkheden. Dit betekent dat dit van toepassing is voor werknemers waarvan de eerste ziektedag op of na 1 januari 2016 ligt. Werknemers die op 1 januari 2016 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en op deze datum in de branche werkzaam zijn behouden evenwel een uitkering van 100% in het tweede ziektejaar. h) Partijen maken afspraken over wat er dient te gebeuren op het moment dat een werkgever zich niet blijkt te houden aan de criteria behorende bij het certificaat / keurmerk. 3) Participatiewet Voor de werknemers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijke minimum loon (WML), doch wel het vermogen tot arbeidsparticipatie hebben en behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de in 2014 vormgegeven participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen. * Deze loonschaal begint op 100% WML en sluit aan op het schaalminimum voor werknemers zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van de cao die zijn ingedeeld in Functiegroep 1. * Nadrukkelijk is deze loonschaal exclusief en alleen voor de doelgroep van de participatiewet (inclusief WAJONG) en niet voor andere werknemers zoals: o Werknemers met een arbeidshandicap die wel zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen o Andere groepen werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt o Uitzendkrachten die niet tot de doelgroep behoren.

3 4) Inkomen a) De basisuurlonen als bedoeld in artikel 14 lid 4 worden als volgt verhoogd: i) 2% per 1 juli 2014 ii) 2% per 1 juli 2015 iii) 2% per 1 juli 2016 b) De eindejaarsuitkering wordt gedurende de looptijd van de cao jaarlijks met 0,2% verhoogd. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van: i) 1,8% in 2014 ii) 2,0% in 2015 iii) 2,2% in 2016 c) Aan het eind van de looptijd van de cao (31/12/2016) wordt de eindschaal in alle functiegroepen bereikt na 4 jaar in plaats van zoals nu 8 jaar. De wijze waarop dit gaat gebeuren wordt vormgegeven middels een advies van de commissie rond de vernieuwingsagenda, of er moeten andere afspraken gemaakt worden over een nieuw loongebouw. Het maken van afspraken over een nieuw loongebouw is de intentie die is vastgelegd in de afspraken over de vernieuwingsagenda d) De pensioenpremie wordt voor werkgevers met ingang van 1 juli 2014 structureel verlaagd met 0,5% en in 2015 en 2016 aanvullend tijdelijk met 0,4%. Deze afspraak wordt gemaakt in de wetenschap dat hetgeen is afgesproken onder punt 17 van dit resultaat richtinggevend zal zijn bij het aanpassen van de pensioenregeling. De betreffende commissie heeft als het gaat om de richting (het wat van wat in punt 17 is benoemd) haar werkzaamheden afgerond voor 1 juli 2014, zodat de uitvoering (het hoe van wat in punt 17 is benoemd) verder ter hand kan worden genomen, in het 2 de halfjaar van Het werknemersdeel van de pensioenpremie blijft gehandhaafd op 10,5% van de pensioengrondslag. De overgangsregeling blijft in stand inclusief de huidige premieverdeling. 5) Indien een werkgever van een objectleider verlangt dat hij/zij buiten de reguliere werktijd oproepbaar is, geldt een consignatieregeling. De consignatietoeslag wordt per 1 juli 2014 bepaald op 1,= bruto per geconsigneerd uur. 6) Als gevolg van de implementatie van het nieuwe functie-indelingsmateriaal van EVZ komt de objectleider uit boven 100 Orba punten. Deze objectleidersfunctie wordt als gevolg van deze indeling ingedeeld in loongroep 3 + 5%. (ingangsdatum 1 juli 2014). 7) Als ten gevolge van een contractwisseling de werknemer overgaat naar een ander schoonmaakbedrijf en het ontvangende bedrijf een jubileumuitkering heeft bij 25 en/of 40 jaar dan tellen de jaren in de branche doorgebracht mee bij het bepalen van het recht op een jubileumuitkering.

4 8) In het B-deel wordt de gevarentoeslag opgenomen in de VET, of wordt als VET aangemerkt voor de werknemers die geen VET hebben. 9) In het C-deel van de cao wordt het ziekengeld geregeld conform het A deel. 10) Partijen zullen zich gezamenlijk inspannen om zgn. schijnconstructies in specifieke segmenten waaronder de hotelschoonmaak tegen te gaan. 11) Aan artikel 9 wordt toegevoegd dat het mogelijk is een arbeidsovereenkomst voor de duur van maximaal 9 maanden af te sluiten, waarbij deze arbeidsovereenkomst maximaal 1 keer voor maximaal 9 maanden kan worden verlengd. 12) Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor een zogenaamde bedrijfssluiting kan naast het bestaande spaaruren contract een contract voor minder dan 52 weken per jaar worden overeengekomen. Partijen zullen hiertoe een model in de cao opnemen. 13) De werkgeversbijdrage wordt conform de huidige systematiek met 10% per jaar verhoogd. 14) Aan de werknemersorganisaties wordt een bedrag ter grootte van EUR ,-- ter beschikking gesteld. Aan de werkgeversorganisatie wordt een bedrag ter grootte van EUR ,-- ter beschikking gesteld. (dit blijft buiten de teksten die ter AVV worden aangeboden). De gelden worden ter beschikking gesteld door de RAS uit gelden uit zgn. niet AVV gelden 15) Opleidingen a) Rond Taal en Scholing wordt afgesproken dat de Nederlandse Taallessen worden gecontinueerd. De opleiding wordt ook aangeboden door de bonden en zij ontvangen daarvoor subsidie conform de bestaande systematiek.. b) Er komt een fonds van ,= voor nieuwe opleidingen. Hieruit worden opleidingen gefinancierd voor mensen die hun inzetbaarheid willen vergroten en buiten de sector aan het werk willen c) Het opleidingsbudget voor de basisvakopleiding wordt verhoogd. Er zullen dus meer mensen worden opgeleid. d) Een opleding tot facilitaire medewerker zal ontwikkeld worden 16) Cao-partijen zullen steun geven aan projecten ter bevordering van Internationaal Vakbondswerk. Het betreft een jaarlijkse bijdrage van ,= in 2014, 2015 en 2016 per aanvrager. 17) Rond pensioenen komt er een studiecommissie die aan de slag gaat aan de hand van de volgende uitgangspunten: a) Voor een nieuwe regeling moet worden uitgegaan van het huidige premieniveau inclusief premiestabilisatie in de toekomst, en is het uitgangspunt een stabiele regeling; b) Het doen van voorstellen om de uitvoeringskosten in lijn te brengen met de ambitie van de pensioenregeling; c) De volgende punten dienen daarbij in ieder geval te worden bekeken:

5 i) systeem invoeren van de vervuiler betaalt, invoering van loon-oversystematiek, omgangwaardeoverdrachten van kleine pensioenen, differentiatie in de pensioenregeling aanbrengen voor parttimers en fulltimers (mits juridisch mogelijk); ii) Het op een rij zetten van de voor en nadelen van het verhogen van de pensioenleeftijd van 65jaar naar 67 jaar; iii) Nagaan of een hogere afkoopgrens wenselijk is; d) Onderzoeken of een (beperkte) indexatieambitie in de pensioenregeling verdisconteerd kan worden en wat de eventuele consequenties zijn voor jongeren en/of ouderen. 18) De reeds overeengekomen tekstwijzigingen zoals vastgelegd in de RAS verslagen worden in de cao opgenomen. 19) Partijen erkennen dat de CAO onderhandelingen voor de derde achtereenvolgende maal niet op een voor partijen redelijke termijn tot resultaat hebben geleid en dat de wijze waarop het CAO-proces is verlopen niet constructief is geweest. Vooruitlopend op het overleg over een CAO voor 2017 en verder, achten partijen het van belang om het vertrouwen in een voor alle partijen gezonde branche te versterken en daartoe over een aantal onderwerpen inhoudelijk van gedachten te wisselen met als doel voorstellen voor te bereiden voor vernieuwing van arbeidsverhoudingen. In dit overleg zullen in ieder geval de volgende thema's onderwerp van gesprek zijn: a) De ontwikkeling van een branche brede aanpak van ziekteverzuim, daarin inbegrepen een praktisch instrumentarium voor het eerste leidinggevende niveau; b) Het ontwikkelen van een opleiding tot gecertificeerd leidinggevende in de schoonmaakbranche; c) Ontwikkeling van loonschalen, waarin een meer geleidelijke salarisontwikkeling per functiemogelijk is binnen het bestaande loonvolume; d) Het ontwikkelen, respectievelijk de verdere ontwikkeling van een levensfasebewust personeelsbeleid (inzetbaarheid); e) Aanpakken om te komen tot het verbreden van functies en integratie van functies teneinde te komen tot mogelijkheden tot integrale facilitaire dienstverlening. Partijen zullen daarbij andere branches betrekken; f) Het combineren van functies teneinde te komen tot functieverbreding en de mogelijkheden tot uitbreiding van uren voor medewerkers; g) Het bestrijden van onaanvaardbare werkdruk waarbij in dat kader ook aandacht zal worden besteed aan vergroting van regelruimte voor werknemers en de mogelijkheden tot verder introduceren dag-schoonmaak; h) Het evalueren van de huidige reiskostenregeling en het in dat kader uitwerken van optimale fiscale mogelijkheden; i) Werken aan verbetering van de omgangsvormen; j) De effecten van het sociaal akkoord en de daarvoor te nemen maatregelen in de cao i) WW wetgeving ii) Participatiewet en de rol van SW en Bijstand op ontwikkelen van de markt, verdringing op de arbeidsmarkt, en arbeidsvoorwaarden(vorming). Zie Cedris / Divosa en SW bedrijven. Dit onder andere met tot doel zo mogelijk te komen tot model convenanten.

6 Voor dit alles zullen partijen concrete voorstellen uitwerken voor het einde van de looptijd van de CAO of een zo vroeg mogelijke termijn als mogelijk is. Om deze voorstellen in te kunnen brengen in het cao-overleg 2017 dienen zij te voldoen aan de volgende randvoorwaarden: De voorstellen zijn zodanig uitgewerkt dat partijen in staat zijn keuzes te maken; De voorstellen zijn getoetst op (operationele) uitvoerbaarheid; De financiële consequenties zijn in kaart gebracht; Partijen mandateren een onafhankelijk voorzitter van dit overleg om een voortvarende en resultaat gerichte aanpak te garanderen. Partijen zullen actief een aantal CEO s uit de sector vragen onderwerpen van de agenda te adopteren, daartoe in hun ondernemingen pilots uit te voeren en zich als ambassadeurs voor de vernieuwingsagenda te manifesteren Partijen zullen zich laten bijstaan door een college van door hen aan te stellen wijze mannen en vrouwen, die gevraagd en ongevraagd partijen van advies kunnen dienen. Partijen zullen halfjaarlijks de voortgang evalueren. Vooruitlopend op de nadere uitwerking zullen zaken uit de vernieuwingsagenda worden gelegd naast wat er in het sectorplan is opgenomen. Partijen zullen de voortgang van deze vernieuwingsagenda periodiek evalueren. 20) Partijen zijn van oordeel dat een eventueel inbesteden door de landelijke overheid gepaard moet gaan met behoorlijk (arbeidsvoorwaarden)beleid waarbij partijen er van uitgaan dat mensen met het werk meegaan en in dienst treden van de overheid. Hiertoe zullen partijen zich gezamenlijk wenden tot de overheid op het moment dat die beslissing aan de orde is. Daarnaast streven partijen naar een zodanige professionalisering van de branche dat opdrachtgevers zich per definitie geplaatst zien voor een keuze voor kwaliteit van arbeid en de te leveren diensten bij de vraag al dan niet in te besteden. 21) De door cao-partijen overeengekomen richtlijnen en aanbevelingen in het kader van duurzame inzetbaarheid (zie bijlage 2) vormen onderdeel van dit onderhandelingsresultaat voor zover ze daar nog niet in zijn opgenomen. Zij zullen in ieder geval een leidraad vormen voor het ontwikkelen van beleid in het kader van der vernieuwingsagenda. 22) Voor zover hiervoor niet of anders opgenomen worden de afspraken die zijn vastgelegd in de afsprakenlijst zoals die op 14 mei 2014 (zie bijlage 3) tussen partijen is overeengekomen geacht onderdeel te vormen van het tussen partijen bereikte onderhandelingsresultaat. Zeist 27 mei 2014

7 Bijlage 1; Voorbeeld verzuimprotocol gebaseerd op de overeenkomst zoals die is gesloten tussen AWVN en Vakbonden. Voorbeeld verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte. Een deel van de verzuimbegeleiding is uitbesteed aan. [naam arbodienst]. 1. Ziekmelding Bij ziekte meldt de werknemer zich zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor aanvang van de dienst, ziek bij de werkgever. Indien de werknemer niet is staat is zelf contact op te nemen met de werkgever, kan de ziekmelding door anderen worden gedaan. De ziekmelding vindt bij voorkeur plaats bij één instantie in het bedrijf (directe chef of personeelszaken of portier e.d.). Bij de ziekmelding verschaft de werknemer de volgende informatie: verpleegadres, als dat anders is dan het huisadres vermoedelijke duur van de ziekte of de ziekte verband houdt met zwangerschap of orgaandonatie De werknemer is niet verplicht informatie te verschaffen over aard en ernst van de ziekte. De werkgever is verplicht elke ziekmelding zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen één week door te geven aan de arbodienst. 2. Bereikbaarheid De zieke moet bereikbaar zijn voor contact met de werkgever en/of arbodienst. Gedurende bijvoorbeeld de eerste 2 weken kan verlangd worden dat men op bepaalde tijdens thuis is (bijvoorbeeld: tussen uur). In die periode mag dat contact onaangekondigd zijn; daarna in principe op afspraak. Als de werknemer langer dan 2 weken ziek is, vervalt de plicht om tijdens de hierboven genoemde uren thuis te zijn. Deze plicht vervalt ook na het eerste spreekuurcontact met de arbodienst. (U kunt bij het opstellen van een eigen verzuimprotocol eventueel ook een andere periodeduur of andere tijden invullen, mits dit redelijk is. De wetgever acht het verplicht de gehele dag thuis zijn niet redelijk!). In het contract dat de werkgever heeft met de arbodienst staat hoe de eerste contactlegging is geregeld, is er een eigen verklaring na 5 dagen of face to face contact of anders? Deze regeling kan (mist redelijk) worden overgenomen in de verzuimprocedure. 3. Informatieverstrekking De zieke moet informatie verstrekken over het verloop van de ziekte; op verzoek maar soms ook spontaan. De werkgever informeert zij/ hij over wijzigingen in de verwachte ziekteduur. Medische informatie wordt alleen aan de bedrijfsarts persoonlijk verstrekt. De arbodienst doet binnen 10 dagen na ziekmelding de werknemer een zogenaamde ' Eigen Verklaring' toekomen, die de werknemer dient in te vullen en per omgaande terug te sturen.

8 Vermoedt de zieke een verband tussen de ziekte en het werk of de werkomstandigheden, dan vermeldt zij/ hij dit op de Eigen Verklaring. 4. Medisch onderzoek De zieke staat medisch onderzoek toe om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen. 5. Oproep van werkgever of arbodienst De werkgever neemt in de eerste week telefonisch contact op met de zieke werknemer om te informeren naar diens situatie. Tijdens dit gesprek zal ook besproken worden hoe vaak en op welke wijze de werkgever en de zieke werknemer contact zullen houden gedurende de ziekteperiode. De zieke werknemer is gehouden aan een oproep van de bedrijfsarts gevolg tegeven, tenzij hij tijdig en gemotiveerd laat weten verhinderd te zijn. Indien de bedrijfsarts de zieke werknemer wil bezoeken, dient de werknemer de bedrijfsarts hiertoe in de gelegenheid te stellen. 6. Probleemanalyse Binnen 6 weken na de ziekmelding maakt de arbodienst bij dreigend langdurig verzuim een zogenoemde 'probleemanalyse'. Deze analyse bevat tevens een advies aan werkgever en werknemer over het herstel en de werkhervatting van de werknemer. De probleemanalyse wordt aan werkgever en werknemer toegestuurd. 7. Plan van aanpak Op basis van de probleemanalyse stellen arbodienst of werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak op voor reïntegratie. Tevens wordt een casemanager aangesteld. 8. Beschikbaarheid voor begeleiding De zieke verleent medewerking aan begeleiding gericht op zijn zo spoedig mogelijke hervatting. Voorts is de zieke werknemer verplicht de aanwijzingen van de bedrijfsarts ten behoeve van herstel na te leven. 9. Vakantie Op vakantie gaan tijdens arbeidsongeschiktheid is toegestaan mits: het de genezing niet in de weg staat de arbodienst hiermee akkoord gaat De arbodienst geeft daartoe aan de werknemer een 'verklaring van geen bezwaar' af, met een kopie naar de werkgever. 10. Aangepast werk De werkgever is verplicht om aangepast werk aan te bieden, in het eigen bedrijf en als dat niet mogelijk is, buiten het eigen bedrijf. De werknemer is verplicht om dit aangepaste werk te accepteren. De arbodienst adviseert wat aangepast werk is. Daarbij gaat het om de mogelijkheden, op grond van conditie, aandoening en daarmee gepaard gaande beperkingen en aspecten als algemene opleiding en vaardigheden van de werknemer.

9 11. Second opinion Als u het niet eens bent met uitspraken van de arbodienst of met voorstellen of activiteiten van de werkgever dan kunt u een second opinion aanvragen bij de UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen). Het oordeel van de UWV is niet bindend, maar zal bij een gerechtelijke beoordeling zwaar tellen. Kosten zijn voor de aanvrager (voor werknemers en werkgevers is dat momenteel 100,-). Hangende de uitspraak heeft de werknemer recht op loondoorbetaling. 12. Sancties Rechtsgeldige sancties op overtreding van de gedragsregels kunnen alleen door de Werkgever worden opgelegd, als ze in het Bedrijfsreglement, of in de CAO zijn opgenomen. Het Bedrijfsreglement dient ter instemming te worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De Arbodienst kan geen sancties opleggen Alvorens de werkgever een sanctie oplegt, meldt hij schriftelijk en gemotiveerd zijn voornemen daartoe aan de werknemer. Deze krijgt tenminste 3 dagen de gelegenheid om mondeling of schriftelijk te reageren op dit voornemen. Na de reactie van de werknemer c.q. na het verstrijken van de termijn, deelt de werkgever zijn besluit aan de werknemer mee. Indien de werknemer een van de gedragsregels zonder geldige reden niet nakomt, doet de bedrijfsarts hiervan mededeling aan de werkgever. Indien de overtredingen in aard en aantal zo ernstig zijn dat een verdere begeleiding vanwege de arbodienst niet meer mogelijk is, deelt de arbodienst dit mede aan de werkgever en staakt de begeleiding.

10 Bijlage 2 Richtlijnen Duurzame inzetbaarheid Cao-partijen vinden het belangrijk om te komen tot een duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit omvat drie pijlers: preventie, verzuimbegeleiding en mobiliteit. 1 e pijler: Preventie Arbozorg Actief inzetten van preventieve instrumenten zoals de Branche RI&E, de stoffenmanager en de preventiemedewerker. Inzetbaarheid Om vroegtijdig langdurig verzuim op te sporen, en om inzichtelijk te maken of er een correlatie bestaat met het werk, wordt de WerkVermogensMonitor ingezet. Sociaal Maatschappelijke vraagstukken / Preventiebeleid Werknemers en leidinggevenden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Om het bewustzijn te verhogen, de volgende afspraken: - Voorlichting werknemers (gezonde levensstijl en het effect hiervan op hun gezondheid, BRAVO-elementen en financiële gezondheid). Dit in de vorm van: themadagen over branche gerelateerde zaken, website over duurzame inzetbaarheid en een app met een digitale coach voor gezondheid en beweging. - Trainen van leidinggevenden in preventie van verzuim. - Brochure en training ontwikkelen voor leidinggevenden ten aanzien van cultuurverschillen. Er wordt aansluiting gezocht bij de OSB-brochure ( Verschillen Verbinden ). Financiering via de RAS. - In de (basisvak-)opleidingen meer aandacht voor ergonomie. - Werknemers gelegenheid bieden om preventief ondersteuning aan te vragen op duurzame inzetbaarheid thema s. 2 e pijler: Verzuimbegeleiding Verzuimvraagstukken dienen benaderd en geplaatst te worden vanuit de juiste combinatie van zowel juridische als financiële kaders. De Arbodienst levert alleen informatie die nodig is om de re-integratie adequaat vorm te kunnen geven. De volgende uitgangspunten: - Voor succesvol re-integreren zal rekening worden gehouden met alle sociale-medische aspecten en is het noodzakelijk uit te gaan van het gemeenschappelijk belang van werkgever en werknemer. - Een actieve rol en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer bij re-integratie. - Leidinggevende heeft belangrijke taak om de re-integratie succesvol te laten zijn. Op het moment dat het verzuim lang dreigt te gaan duren of complex wordt, dient de leidinggevende op te schakelen. - Het verdient aanbeveling om op een eerder moment de kans op inkomensbehoud op langere termijn te vergroten. - Richtlijnen opstellen voor (maximale) reisafstanden/tijden naar bedrijfsartsen. Dit aan werkgevers aanbieden via Best Practices.

11 - Onderzoeken hoe de re-integratie effectiever kan verlopen als er sprake is van meerdere werkgevers. Uitgangspunt is te handelen vanuit een eenduidig vertrekpunt. - Aanvullende dienstverlening aanbieden naar aanleiding van Wet BeZaVA en WGA. - Inzet interventies voor de branche, de volgende ideeën: opzetten van een branchegerichte providerboog die in samenwerking met een zorgverzekeraar wordt ingericht (snelle interventies gericht op schuldhulpverlening, hulp bij huiselijk geweld en fysiotherapie), in samenspraak met de zorgverzekeraar een beter collectief zorgpakket samenstellen voor werknemers, gebruik maken van de aanwezige expertise bij zorgverzekeraars over gezondheid en vitaliteit (health checks en online gezondheidscoaches). 3 e pijler: mobiliteit De pijler mobiliteit richt zich op het vinden van een andere arbeidsplaats. Dat kan aan de orde zijn omdat: de werknemer niet meer terug kan keren in zijn werk, er voorgesorteerd wordt op toekomstige ontwikkelingen gericht op privatisering WW en het gezien de gewenste vitaliteit beter is om op zoek te gaan naar lichtere werkzaamheden of werkzaamheden die beter passen bij de levensfase van de werknemer. Bovenstaande vormen van mobiliteit worden geclusterd in een sectorale mobiliteitsunit. Te denken valt aan scholing/omscholing van werknemers en een centrale vacaturebank aangesloten op aanpalende sectoren.

12 Bijlage 3: AFSPRAKENLIJST OVERLEG CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF Voor zover nog niet verwerkt in het onderhandelingsresultaat(versie ) 2 Beëindiging dienstverband (art. 10 CAO) Voor het berekenen van de lengte van de opzegtermijn worden dienstjaren van voor contractswisseling(-en) meegenomen. Dit wordt verduidelijkt in artikel 10 CAO. 3 Aanpassing Beroepsprocedure functie-indeling (art. 13 CAO) De beroepsprocedure in de CAO is nader omschreven. Dit geeft partijen in een functiegeschil, werknemer en werkgever, meer duidelijkheid. 4 Loonstrook (artikel 25 CAO) Op de loonspecificatie dienen de objecten waar de werknemer heeft gewerkt te worden vermeld tenzij dit niet uitvoerbaar is. Cao-partijen verrichten inspanningen om dit uitvoerbaar te maken. 5 Taal / Scholing (art. 36 CAO) De afspraak dat werknemers Nederlandse taallessen kunnen volgen tijdens werktijd wordt gecontinueerd. In de praktijk is wederom een stijging te zien van het aantal vakopleidingen (in het eerste kwartaal van 2014 zijn werknemers meer geëxamineerd dan in het eerste kwartaal van 2013). Cao-partijen verhogen hun ambitie om meer werknemers de basisvakopleiding te laten volgen. De RAS wordt gevraagd het jaarlijkse opleidingsbudget te verhogen (zie ook het sectorplan met de opleiding direct leidinggevende). 6 Dispensatie (art. 46 CAO) Het artikel over dispensatie in de CAO is nader omschreven en transparanter gemaakt. In de CAO wordt verduidelijkt waar een dispensatieverzoek aan moet voldoen en binnen welke termijn een (gemotiveerde) beslissing van de RAS volgt. 7 Specialistendeel (voormalig B-deel) / Onwerkbaar weer Het CAO-deel voor de specialistische reiniging is herzien. Het sluit beter aan op de praktijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de segmenten glasbewassing, gevel-onderhoud, calamiteiten, foodreiniging en overige industrie. Het deel is uitgebreid met artikelen over opleidingen en contractwisseling en onderaanneming. Er is een wetsvoorstel om de vorstverletregeling te wijzigen waarbij het eigen risico voor werkgevers wordt verhoogd. Indien de datum van invoering definitief is, zullen cao-partijen overleg voeren.

13 8 Nieuw Functiehandboek De meest voorkomende functies voor het A-deel en het Specialistendeel zijn geactualiseerd. Ook de toepasbaarheid van het functiemateriaal is verbeterd. Het bestaande materiaal had een sterke nadruk op verschil van taken tussen functies. Dit heeft de nodige keren geleid tot discussie over de indeling van functies. De uitwerking van het nieuwe materiaal berust op niveaubepalende factoren, zodat duidelijker bepaald kan worden of een bedrijfsfuncties op hetzelfde, een lager of een hoger niveau dan de referentiefunctie zit. Er zijn ook minder functies beschreven. Bij elke functie is een NOK toegevoegd waarin de Niveau Onderscheidend Kenmerken zijn benoemd. Er is voorlichtingsmateriaal voor werkgevers en werknemers opgesteld. De RAS zal regionale workshops organiseren over het vernieuwde systeem. Wat betreft de CAO leidt het nieuwe materiaal er toe dat: - het artikel over de voorman/ voorvrouw (artikel 16) komt te vervallen; - de objectleidersfuncties blijven onder het A-deel vallen; - Cao-partijen voeren overleg met sociale partners in de cateringbranche over de functie schoonmaakmedewerker / catering. 11 Duurzame inzetbaarheid Cao-partijen achten een verbreding van de werkgelegenheid en versterking van de brede inzetbaarheid van werknemers van groot belang. Dit leidt tot meer betrokkenheid en motivatie van werknemers. Dit zal een positief effect hebben op de kwaliteit van het werk en het imago van de branche. Dit is met name interessant voor de gedwongen parttime medewerker. De volgende actiepunten: Schoonmaak op de dag (deels meegenomen in het sectorplan) Bij veel opdrachtgevers wordt in de randen van de dag schoongemaakt. Door de tijdsspanne voor het schoonmaken te verruimen, ontstaat er ruimte om met minder werknemers langer te werken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om grotere dienstverbanden aan te gaan. Dagschoonmaak vraagt om meer communicatieve vaardigheden van de werknemer. Er wordt via de RAS een training ontwikkeld om werknemers hierbij te ondersteunen. In het sectorplan is een maatregel uitgewerkt voor een opleiding hospitality. Het is noodzakelijk dat schoonmaak op de dag ook de steun van opdrachtgevers krijgt. De voorkeur voor dagschoonmaak wordt ook opgenomen in de Code. Multiservice met aanpalende Cao s (deels meegenomen in het sectorplan) De mogelijkheden worden onderzocht om werknemers meer aanvullende taken te laten verrichten, zodat er meer multiservice (all-round) medewerkers ontstaan. De RAS zal hiervoor de vakopleiding facilitaire medewerker laten ontwikkelen en financieren. Dit is nader uitgewerkt in het sectorplan. Hierbij extra aandacht om drempels weg te nemen bij wisseling van sector. Te denken valt aan verschillende beloningsstructuren, andere CAO s en deelname aan overgangsregelingen (vanuit de Wet VPL).

14 Ontwikkeling van vacaturesite voor de branche Er wordt een vacaturesite ontwikkeld om de vraag en het aanbod van werk op regioniveau bij elkaar te brengen. Hierin kunnen (ervaren) schoonmaakmedewerkers worden opgenomen. De schoonmaakbedrijven zullen de werknemers zelf actief benaderen of zij meer, of ander, werk willen werken. Schoonmaakbedrijven kunnen hun vacatures op deze site zetten. In deze tool worden de ATW- richtlijnen verwerkt. Opleiden van medewerkers voor andere branches Cao-partijen willen samenwerkingsverbanden aangaan met andere branches om mensen breder op te leiden. De eerste mogelijkheid is gericht op het klaarstomen van werknemers om een andere baan naast schoonmaakwerk op te pakken die aansluit bij de schoonmaakwerktijden. De tweede mogelijkheid is gericht op het opleiden van mensen zodat ze perspectief wordt geboden op een baan met een groter dienstverband in een andere branche. Cao-partijen maken afspraken met O&O-fondsen van branches waar schoonmakers al werkzaam zijn en waarin relatief gemakkelijk kan worden doorgestroomd. Er wordt door Cao-partijen een fonds ingesteld waaruit individuele werknemers een studiekostenvergoeding kunnen krijgen om ook andere opleidingen dan de huidige schoonmaakopleidingen te kunnen volgen. Voor dit fonds is in 2014 en 2015 een bedrag van beschikbaar. Organisatie van het werk Het werk dient anders georganiseerd te worden en de werknemers moeten meer eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing krijgen. Hierdoor kunnen taken die door leidinggevenden worden gedaan, deels worden overgenomen door schoonmakers. Inzetten van schoonmakers voor begeleiding van collega s Het idee is om schoonmakers ook de verantwoordelijkheid te geven om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt te begeleiden op de werkvloer. Of werknemers die een BBLopleiding of vakopleiding volgen. Dit geeft werknemers de mogelijkheid zich op het vlak van begeleiding te ontwikkelen. Ook hier geldt dat schoonmaakbedrijven de werknemers zelf actief benaderen met de vraag of zij deze begeleidende taken willen. Uitwerking De verantwoordelijkheid om bovenstaande punten uit te werken ligt primair bij de bedrijven. De RAS biedt ondersteuning en zal -waar nodig- initiatieven nemen. Er wordt wat betreft (extra) financiering aansluiting gezocht bij het sectorplan. 13 Overig / Redactioneel - Algemeen. Schrappen overgangsregelingen uitzendwerk en gevolgen stakingen Artikel 1 CAO (definities). Indien overwegend sprake is van rioolreinigingsactiviteiten is de CAO niet van toepassing in voetnoot bij artikel 1 CAO. - Artikel 6 (grensoverschrijdende arbeid). Tekst toevoegen: De CAO is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die door vreemd recht worden beheerst waarbij een

15 gelijkwaardige of betere bescherming wordt geboden dan in de opgenomen punten in de WAGA. - Artikel 10 lid 4 en lid 5 (beëindiging dienstverband). Dienstjaren bij vorige werkgevers (als gevolg van contractwisseling) meetellen. - Artikel 10 lid 6 (beëindiging dienstverband). Term Arrondissementsrechtbank sector Kanton vervangen door Kantonrechter van de Rechtbank. - Artikel 12 lid 2d (nachtdienst). In afwijking van de Arbeidstijdenwet schrappen. - Artikel 14 lid 5 CAO (dienstjaren en leeftijd). Dienstjaren pas vanaf 22 jaar rekenen (tot 22 jaar verhoging loon op basis van leeftijd). - Artikel 14 lid 8 CAO (inleerperiode en voorafgaande uitzendperiode). Toevoegen, geen inleerperiode indien in een voorafgaande uitzendperiode het inleerloon is toegepast. - Artikel 19 (toeslag overwerk). Toevoegen schema overwerk bij betaling per maand. - Artikel 25 lid 2 (loonstrook digitaal). De loonstrook kan -op verzoek van de werknemerdigitaal worden verstrekt. - Artikel 25 lid 2 (vermelding pensioen). De inhouding OP / NP op de loonstrook. - Artikel 26 en 27 CAO (geen all-in loon betalen). In de CAO opnemen dat het betalen van een all-in loon (loon met opslag vakantietoeslag en vakantie-uren) niet is toegestaan. - Artikel 31 lid 4a CAO (uitkering arbeidsongeschiktheid). Term Werkbedrijf schrappen. - Artikel 36 lid 8 (opleiding en ontwikkeling). Toevoegen: voor zijn functie relevante opleidingen deel te nemen. - Artikel 36 lid 9. Foutieve verwijzing, moet zijn: lid 6 en lid 8. - Artikel 38 CAO (contractwisseling). Toevoegen lid 13: Indien de wet overgang onderneming van toepassing is, geldt deze boven de bepalingen in dit artikel. - Artikel 38 lid 1 begrippen contractwisseling en her-aanbesteding. Definitie toevoegen Van een contractwisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf of glazenwassersbedrijf als gevolg van een her-aanbesteding hetzelfde (of nagenoeg) hetzelfde object verwerft. Van een her-aanbesteding in de zin van de cao is sprake, indien dezelfde opdrachtgever een ander dan het zittende schoonmaakbedrijf of glazenwassersbedrijf in de gelegenheid stelt om tegen een bepaalde prijs, het werk, te gaan verrichten. Het artikel uitbreiden met de situatie dat een schoonmaakbedrijf een object verwerft na tussenkomst van een derde niet schoonmaakbedrijf bijvoorbeeld een tussenpersoon of makelaar. - Artikel 38 lid 2 (voorwaarden aanbieding). Toevoegen woordje en. - Artikel 38 lid 10 CAO (werkdrukmeter grote contractwisselingen). Toevoegen: De opdrachtgever geldt in deze als degene ten behoeve van wie het object wordt schoongemaakt. - Bijlage IV (Overdrachtsprotocol vakantiedagen bij contractwisseling). De volgende wijzigingen: vakantiedagen wijzigen in vakantie-uren (in lijn met artikel 27 CAO); in lid 1 toevoegen: factuur specificeren in wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren; lid 3 verduidelijken door toe te voegen per datum contractwisseling. - Model spaaruren-overeenkomst (feestdagen). Tekst toevoegen: Indien er tijdens een vaste bedrijfssluiting sprake is van een feestdag op een dag waarop de werknemer normaal werkt, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling (artikel 17 j.o. 24 CAO). De werknemer hoeft geen vakantie-uren of spaaruren in te leveren. - Reglement Klachtencommissie RAS. Aangepast reglement in CAO opnemen.

PROTOCOL BIJ DE CAO IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2014-2016

PROTOCOL BIJ DE CAO IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2014-2016 BIJLAGE VI PROTOCOL BIJ DE CAO IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2014-2016 1. Vermelding objecten op loonstrook Partijen verrichten inspanningen om het per 1 januari 2015 mogelijk te maken dat

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

versie OSB 25-4-2012 ovb van definitieve overeenstemming CONCEPT-PRINCIPE-AKKOORD CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF PER 1-1-2012

versie OSB 25-4-2012 ovb van definitieve overeenstemming CONCEPT-PRINCIPE-AKKOORD CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF PER 1-1-2012 versie OSB 25-4-2012 ovb van definitieve overeenstemming CONCEPT-PRINCIPE-AKKOORD CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF PER 1-1-2012 1 Looptijd (art. 45 CAO) De CAO wordt aangegaan voor de duur van 2

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

CAO 2010 2011 CAO 2012 2013

CAO 2010 2011 CAO 2012 2013 OSB.DIV.1299 A deel (Algemeen) Art 1 Definities en karakter CAO Blijft art 1: tekstuele wijzigingen in leden 4 (payroll gedefinieerd sub b),en 11 Inhoudelijke wijziging in lid 9 (eindejaarsuitkering en

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF PER 1-1-2012 (versie 7-5-2012)

PRINCIPE-AKKOORD CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF PER 1-1-2012 (versie 7-5-2012) PRINCIPE-AKKOORD CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF PER 1-1-2012 (versie 7-5-2012) 1 Looptijd (art. 45 CAO) De CAO wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar (1-1-2012 tot en met 31-12-2013). 2 Inkomensparagraaf

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2017-2018 (d.d. 24-2-2017) 1 Looptijd cao De looptijd van de cao is 2 jaar (van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018). 2 Inkomen en

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

DEEL 1. AANSTELLINGSKEURING

DEEL 1. AANSTELLINGSKEURING 1.1 Protocol Sociaal Medische Begeleiding Protocol om de rechten en plichten van werkgevers, werknemers, arbodiensten en andere betrokkenen bij het ziekteverzuimbeleid vast te leggen 1.2 De Arbowet verplicht

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Cao voor de Contractcateringbranche 1 juli 2015 tot 1 juli 2016

Onderhandelingsresultaat Cao voor de Contractcateringbranche 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 Onderhandelingsresultaat Cao voor de Contractcateringbranche 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 1. Looptijd De looptijd van de cao is vastgesteld op één jaar: van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016. 2. Inkomen Per 1

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019.

PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF 2017-2019 1. LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. 2. INKOMEN 2.1 Per 1 augustus 2017 worden de feitelijke lonen met

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter Jeltje van Wijngaarden & Kees de Kramer 2 Wat is ziek zijn? Is dus ruim en moeilijk (subjectief) begrip. Door ongeschiktheid wegens

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 INKOMENSONTWIKKELING Vernieuwing huidig loongebouw gebaseerd op de nieuwe functie indeling (ORBA systematiek)

Nadere informatie

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 Partijen enerzijds Baggermaatschappij Boskalis bv en Van Oord Personeels bv en anderzijds FNV Waterbouw en CNV Vakmensen, Sector Waterbouw zijn het volgende

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1. LOOPTIJD EN INKOMENSONTWIKKELING 1.1 Looptijd Deze overeenkomst heeft een looptijd

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO).

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). ral.div.80 CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). 2 LOONPARAGRAAF De salarissen en salarisschalen voor

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015

Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015 Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015 Onderwerp 2-ploegendienst 13 Instroombevordering Wajongeren 17 3-ploegendienst 13 Aanloopschaal 17 Adoptieverlof, pensioenopbouw 40 Afbouwtoeslag,

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM ral.div.80 (versie 27 juni 2011) ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

CAO-DEEL VOOR SPECIALISTISCHE REINIGING

CAO-DEEL VOOR SPECIALISTISCHE REINIGING CAO-DEEL VOOR Artikel 1 GELDING 1. Dit deel van de CAO geldt voor de werkgevers zoals omschreven in artikel 1 van het algemene deel van de CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en voor werknemers

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Verzuimverzekering Stop Loss

Verzuimverzekering Stop Loss Verzuimverzekering Stop Loss Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon VITALITEITSREGELING INFORMATIE Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Wat is de vitaliteitsregeling? 6 Waarom een vitaliteitsregeling? 6 Aanpassing

Nadere informatie