BELEIDSPLAN STICHTING SOCIAL FIRM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN STICHTING SOCIAL FIRM"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN STICHTING SOCIAL FIRM 1. INLEIDING Stichting Social Firm (SSF) is een Leerwerkbedrijf dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wil toe leiden naar werk, een betaalde baan. Vanaf januari 2014 werkt de gemeente Lansingerland al samen met Van der Velde Waterplanten B.V. aan de re-integratie van WWB-ers. Deze succesvolle samenwerking hebben we uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarom is de Stichting Social Firm opgericht. Er blijkt in de regio voldoende werkgelegenheid en er zijn ook voldoende kandidaten, SSF ziet dus een mogelijkheid om een brug te slaan tussen deze partijen en om mensen kansen te geven op de regionale arbeidsmarkt. Bij de stichting hebben uitsluitend ervaren ondernemers zitting in het Bestuur: - Voorzitter: Simon van der Velde van Van der Velde Waterplanten bv (meer dan 25 jaar actief in de mondiale handel van waterplanten en aanverwante producten. - Secretaris: Albert Struikenkamp van R-zijn Job coaching en Begeleiding (meer dan 20 jaar HRmanager en projectleider van re-integratieprojecten) - Bestuurslid: Edwin Scholten van EG-personeelsdiensten bv (meer dan 18 jaar eigenaar van een grote uitzendorganisatie) - Bestuurslid: Peter van koppen van Koppen &Van Eijk bv (meer dan 15 jaar eigenaar van een groot uitzendbureau) SSF wil graag een samenwerking aangaan met de omliggende aanbieders om kandidaten uit de WWB, de SW en de Wajong weer naar werk toe te leiden. Binnen de stichting Social Firm zijn de volgende reintegratie plaatsen voor 2015 beschikbaar: 1 50 re-integratie plaatsen: met behoud van uitkering toe leiden naar werk 10 verloningsplaatsen: met een dienstverband toe leiden naar ander werk 10 re-integratie plaatsen voor bedrijven 2 e spoor 4 stage plaatsen voor studenten die een eind examen opdracht kunnen uitvoeren op gebied van handel, logistiek, administratie. We kunnen in overleg met de aanbieder andere aantallen afspreken. Er is gekozen om de huidige samenwerking de vorm te geven van de stichting Social Firm (SSF). Dit is een organisatie die in ieder geval voldoet aan de volgende kenmerken: In de missie, visie en bedrijfsdoelen is sprake van een sociaal en/of maatschappelijk doel Er is sprake van een duurzame toekomst en continuïteit die mogelijk zijn door een gezonde financiering én exploitatie. Er is ook vraag naar de diensten of producten en de stichting is niet alleen afhankelijk van ( overheid )subsidies. De personele samenstelling van de organisatie is gemengd. Er werken zowel mensen met als zonder beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting kan worden ingezet voor de invulling van Social Return-on-Investment (SROI) bij de gemeente Samenwerking tussen diverse MVO gerichte ondernemingen In de statuten is opgenomen als leidraad, de Code Cultural Governance en heeft de Stichting een ANBI-status. Geen winstoogmerk

2 Onze Missie We bieden kansen op werk aan mensen die wegens omstandigheden momenteel niet werkzaam zijn, op een betaalde baan. Onze Visie Wij doen dat op een speciale wijze met aandacht voor de mens en zijn talenten en zetten dat af tegen de mogelijkheden van de arbeidsmarkt. Waarbij we de werkgever beïnvloeden om regionale werkzoekenden een kans te geven binnen hun bedrijf 2. ONZE AANPAK (PRODUCTEN EN DIENSTEN) SSF beschikt over een logische aanpak om mensen zich te laten ontwikkelen. De aanpak bevat 3 fasen met ieder een aparte aanpak. 1. De intake 2. Baantrajecten: 2A. Arbeidstrainingsgedeelte: daar leert men werknemersvaardigheden en professioneel werken (inclusief leertrajecten als basistraining in een bepaalde sector,vakopleiding/certificaten en persoonlijke ontwikkeling) 2B. Verloningstraject 2C. 2 e spoor trajecten 3. Uitstroom: arbeids- of uitzendovereenkomst bij een werkgever/uitzendbureau/ssf of door handhaving een dusdanige sanctie dat deelname niet meer mogelijk is of door exogene factoren (ziekte, verhuizing, overlijden, andere uitkering, etc.) zodat deelname niet meer mogelijk is. Het werkproces wordt afgestemd op het aantal kandidaten dat in een bepaalde fase aanwezig is. Er zijn aparte productielijnen waar eenvoudige werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden sluiten uitstekend aan bij de behoeften van de kandidaten. 2 Ad 1: Intake en instroom Belangrijk is dat de kandidaat gemotiveerd is om weer te gaan werken. Na een voorselectie door de aanbieder heeft SSF een eigen uitgebreide intake op basis van 5 levensgebieden laten plaatsvinden. Onze intake is de start van de individuele begeleiding. Tijdens de intake letten we op de volgende criteria: 1. Motivatie (incl. normen en waarden) 2. Prestatiemogelijkheden (binnen 6 maanden in staat een zelfstandige baan uit te voeren) 3. Basis Nederlands (verstaanbaar en verstaat NL) De instroommomenten zijn flexibel en kunnen het hele jaar door worden gerealiseerd. We streven wel naar een vast aantal kandidaten op de werkvloer van rond de 40 personen. Bij voldoende aanbod kunnen we opschalen. Ad 2.A: Baantrajecten: Arbeidstrainingsgedeelte Van de kandidaat wordt verwacht dat hij gedurende de afgesproken werktijden aanwezig is en zich leerbaar en productief opstelt (uitzondering handhavingskandidaten: die krijgen een aparte aanpak) en zich houdt aan de binnen de training gelde afspraken rondom bejegening en verzuim. Tijdens de gehele arbeidstraining heeft de kandidaat recht op begeleiding

3 Begeleiding Een werkgelegenheidsproject valt of staat met de juiste begeleiding. Derhalve is er gekozen voor een meewerkend voorman van SSF die begeleiding geeft op de werkvloer, toeziet op de inhoud van de werkzaamheden en de kwaliteit borgt. Binnen SSF wordt tevens gewerkt met een vaste individueel begeleider (IB). Die coacht de kandidaten bij hun werknemersvaardigheden, stemt de werkzaamheden af op hun vermogens en bewaakt de afstemming met het privé-leven. De IB-er legt de afspraken en voortgang vast in een rapportage. Ook bewaakt de begeleider de gemaakte afspraken met kandidaten, de aanbieders en SSF. Er wordt gebruik gemaakt van een externe, door het UWV erkende, begeleidingsorganisatie. Voortgang wordt minimaal tweemaandelijks teruggekoppeld naar de contactpersoon van de aanbieders of tussentijds bij belangrijke ontwikkelingen/gebeurtenissen. Aan het begin van het traject wordt een uitgebreide intake gehouden en vastgelegd als een nulsituatie. We bieden maatwerk aan de kandidaten en die volgen op basis van hun ontwikkeling, de snelheid van het doorlopen van de verschillende fasen. Ook de prestatietoename brengen we in beeld. Hieronder staat het gemiddelde. Na 3 maanden wordt een uitgebreide test gedaan (eventueel een waardemeting: modulair) op basis waarvan een keuze kan worden gemaakt voor de goede ontwikkelingsrichting en welk leerprogramma daarbij past. Ook een verwachting van de verdere doorlooptijd wordt afgegeven. We volgen vooral de productiviteitstoename van de kandidaat. Vlak voor de 6 e maand volgt de eindrapportage. Dat advies is de basis voor de nieuwe werkgever om de kandidaat in dienst te nemen op een bepaalde functie en met daarbij de handvatten over de juiste aanpak. Nazorg hoort bij de plaatsing bij een werkgever. We kunnen de werkgever eventueel loonkostensubsidie en no-riskpolis aanbieden in overleg met de gemeente. Alle rapportages gaan naar de gemeente. De rapportagedocumenten uit het Inkoopkader zullen de basis vormen voor ons rapportageformat. 3 Scholing Tijdens het re-integratietraject wordt volle aandacht besteedt aan de richting waartoe een kandidaat kan groeien. Als deze richting helder is dan wordt passende scholing aangeboden zodanig dat de kandidaat met basiskennis kan starten bij een werkgever. Dat kunnen taalcursussen zijn of vakinhoudelijke cursussen. Soms zijn er certificaten nodig om bepaald werk te mogen doen. Denk aan: VCA, BHV en vorkheftruckchauffeur. Wij staan ook open voor entree-opleidingen en voor BBL-trajecten. Het is juist onze bedoeling om mensen met weinig diploma s en werkervaring toch op het juiste niveau te brengen. Ook hierbij geldt dat het bedrijfsleven leidend is en dat opleidingen en trainingen worden verzorgd passend bij de vacatures. Doel samenwerking met aanbieders 1. Beantwoorden aan de behoefte van SSF aan kandidaten voor het Leerwerkbedrijf en werkgevers voorzien van gemotiveerde krachten 2. Leerwerk plekken creëren voor kandidaten uit trede 2,3 en 4 WWB van de Aanbieders, Wajongkandidaten, IOAZ/IOAW en 2 e spoor kandidaten. leren door te doen. Sectoren: agrarisch, groenvoorziening, verkoop, logistiek, montage. Keuzesector in combinatie met een training en certificaten. 3. Vooruitlopen op de ontwikkelingen van de Participatiewet 2015 ( samenvoeging WWB-Wajong-SW) en voorzien in de behoefte aan daadwerkelijke re-integratie van 2 e spoor kandidaten.

4 Ad 3. Uitstroom Doel: Naar betaald werk Na 6 maanden volgt een arbeidsovereenkomst bij SSF of elders (oa. middels doorplaatsing door inzet SSF en haar relaties of de deelnemende uitzendorganisaties of bij reguliere werkgever in regio) We verzorgen nazorg in de vorm van begeleidering. In samenspraak met de gemeente kan de werkgever worden overtuigd met een no-riskpolis en/of loonkostensubsidie mits tijdens de praktijk van de arbeidsvaardigheid dat noodzakelijk is gebleken. Uitstroom door handhaving Mocht een kandidaat zich structureel onttrekken aan de arbeidsverplichting uit de WWB dan zal in samenspraak met de aanbieder een handhavingsmaatregel worden opgelegd welke kan leiden tot beëindiging van SSF bij 3 maanden opschorting uitkering of salaris. Exogene factoren Er dienen zich onverwachte gebeurtenissen aan die ervoor kunnen zorgen dat voortzetting van het SSF-werk niet meer mogelijk is (andere uitkering, overlijden, verhuizen, privéomstandigheden, etc.) Stopzetting is uiteraard in overleg met de gemeente. Bijlage 1 geeft schematisch weer hoe het re-integratie/verloningsproces verloopt. 3. VERANTWOORDING EN BORGING Vaste contactpersoon aanbieder De aanbieder draagt zorg voor een vaste contactpersoon met doorzettingsmacht over de in te zetten middelen en de te nemen sancties. Snelheid en directe actie is vaak geboden. 4 Voortgangsrapportage Maandelijkse rapportages (middels gezamenlijk te ontwikkelen documenten) in te vullen door meewerkende voorman + begeleider. Werkzaamheden wordt gecategoriseerd waardoor het meetbaar is en de eventuele loonwaarde aantoonbaar wordt. Regelmatig overleg Indien meer dan 20 kandidaten van een aanbieder in traject zitten dan is maandelijks overleg wenselijk. Daarbij worden de volgende items besproken: - Voortgangsoverzicht kandidaten - Knelpunten in de trajectuitvoering - Bijdrage van SSF aan Social-Return - Extra mogelijkheden van SSF 4. FINANCIËN Als stichting hebben we geen oogmerk en zullen de inkomsten zoveel mogelijk worden ingezet voor de doelen die we willen bereiken. Het Bestuur is onbezoldigd en de Bestuursleden ontvangen geen salaris. We hebben wel inkomsten. Onze inkomsten hangen af van de tarieven die de aanbieder betalen voor onze diensten. We kennen 5 soorten van inkomsten:

5 I. Intakekosten Na voordracht aanbieders en alleen voor de kandidaten die we in traject nemen onafhankelijk welk traject. II. Re-integratie traject (2 e spoortraject) - voor 6 maanden met behoud van uitkering - standaard ( 2,5% begeleiding, ARBO-dienstverlening en handhaving, observaties en rapportages) en incl. vervoerskosten. - 2,5 % van de werktijd aan begeleiding Prijs afhankelijk van uren en afspraken. III Extra modules die we direct inkopen bij de betreffende aanbieders Bijzondere vakopleiding: - Vorkheftruckchauffeur Vorkheftruck en reachtruck - Nederlands op de werkvloer (24 lesuren) - Basistraining computervaardigheid Specifieke certificaten: - VCA - BHV - Veilig werken langs de weg Extra testen: - Waarde profiel meting - Extra begeleiding (meer dan de opgenomen standaard) 5 IV Productie inkomsten Dat betreft eenvoudige productiewerkzaamheden die tegen zeer lage marges worden uitgevoerd. Het gaat meer om de arbeidscomponent in de productie dan om de inkomsten. We kunnen voor bedrijven de SROI-verplichtingen invullen. V Foundation / Giften Uiteraard streven we ernaar om onze investeringen in het productieproces en onze werkwijze zoveel mogelijk gefinancierd te krijgen uit donaties en giften. Onze uitgaven zitten vooral in de begeleidingskosten, logistieke / vervoers kosten en huisvestingskosten. Er wordt geen winst gemaakt, hooguit een reservering voor het komende jaar. 5. Toekomstvisie De Stichting Social Firm ziet momenteel veel werkzoekenden langs de kant staan in een gebied waar volop werkgelegenheid is en kansen zijn op werk. Onze visie is dat met goede begeleiding en een heldere aanpak veel werkzoekenden kunnen worden toegeleid naar de regionale arbeidsmarkt. Werkgevers zullen ook in de toekomst behoefte blijven hebben aan gemotiveerd personeel. Zeker in de regio waar wij actief zijn. Er zijn voldoende mensen die uitgevallen zijn uit het arbeidsproces en weer met een goede aanpak kunnen terugkeren. We zien volop werk voor de komende periode. Met de invoering van het quorum voor bedrijven om werkzoekenden aan te nemen, zien wij kansen op onze kandidaten weg te kunnen zetten op de arbeidsmarkt.

6 Naast dat we mensen weer aan het werk zetten, voeren we ook werkzaamheden uit voor bedrijven uit de regio om de mensen productief te leren zijn. Graag vullen we ook de SROI-verplichtingen in namens deze bedrijven. Het Bestuur Stichting Social Firm 6

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Handboek Social return

Handboek Social return Handboek Social return Opsteller: Mw. M.G. van Os en Mw. N.E. Evers Datum: september 2013 Versie: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 De Participatiewet... 3 1.2 Doel Social Return... 4 1.3

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Voorwoord Voor u ligt een handreiking re-integratieverantwoordelijkheid. De aanleiding voor deze handreiking zijn de verschillende vragen

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie