Referentie-architectuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Referentie-architectuur"

Transcriptie

1 Referentie-architectuur Voor hoger onderwijs en onderzoek Versie 16 oktober 2013

2 De drie onderdelen van HORA Deel 1 Architectuurvisie geeft een perspectief op de toekomst door een vertaling te maken van relevante ontwikkelingen en ambities die zijn beschreven in de i-strategie. Deel 2 Referentiemodellen biedt een verzameling generieke en relatief stabiele modellen die vooral vanuit business- en informatieperspectief beschrijven wat een hoger onderwijsinstelling doet en heeft. Deel 3 Implementatiehulpmiddelen biedt ondersteuning bij de implementatie van de referentie-architectuur.

3 Toepassingsmogelijkheden HORA Algemene toepassingen architectuur: Het geven van inzicht in verbetermogelijkheden Het geven van inzicht in de relevante aspecten en complexiteit van een verandergebied Het geven van inzicht in de scope van projecten en de relaties met andere projecten Het geven van inzicht in koppelvlakken en mogelijke samenwerking binnen een instelling Het faciliteren van discussie en besluitvorming over eigenaarschap Specifieke toepassingen HORA: Het vergelijken van de inrichting van verschillende instellingen Het geven van inzicht in mogelijkheden voor samenwerking Het versnellen van het opstellen van een instellingsarchitectuur Eenduidiger communicatie naar leveranciers

4 Ontwikkelingen POLITIEK.! Focus(op(toegepast(onderzoek(in(topsectoren(! Minder(geld(van(de(overheid(! Toenemende(druk(op(kwaliteit(en(focus(van( en(onderzoek(! Na3onale(en(interna3onale(samenwerking( tussen(hoger((instellingen(! Toenemend(belang(van(duurzaamheid(! Meer(invloed(van(Europa( ECONOMIE.! Toenemende(marktgerichtheid(! Minder(geld(van(de(overheid(! Mondialisering(/(interna3onalisering(! Focus(op(toegepast(onderzoek(in(topsectoren(! Toenemend(belang(van(duurzaamheid(! Opkomst(/(doorbraak(van(online( SOCIAAL.! Meer(3jd(en(plaatsonaCankelijk(leren(en( werken(! Toenemende(organisa3eonaCankelijkheid(! Meer(aandacht(voor(het(individu(! Social(Media(! Consumeriza3on(! Vergrijzing(/(ontgroening( TECHNOLOGIE.! Meer(3jd(en(plaatsonaCankelijk(leren(en( werken(! Cloudcompu3ng(! Toenemende(aandacht(voor( informa3ebeveiliging(! Smartphones(en(tablets(! Van(uitvoering(naar(regievoering(! Learning(Analy3cs(

5 Principes voor informatievoorziening Architectuurprincipes en onderzoek staan centraal De informatievoorziening is geïntegreerd De informatievoorziening is onafhankelijk van organisatiegrenzen Gebruikers hebben toegang tot de informatievoorziening op elk moment, op elke plaats en vanaf elk apparaat Informatietechnologie wordt duurzaam ingericht Archiefwaardige informatie wordt in aangewezen applicaties gearchiveerd De kwaliteit van gegevens wordt expliciet geborgd Gegevens zijn beveiligd op basis van hun risicoclassificatie Applicaties voor bedrijfsvoering zijn gestandaardiseerd Relevante ontwikkelingen Samenwerken over organisatiegrenzen Toenemende organisatie-onafhankelijkheid Gegevens en informatie worden meer gedeeld Meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken Toenemend belang van duurzaamheid De student staat steeds meer centraal Toenemende druk op kwaliteit en focus van onderwijs en onderzoek Meer nadruk op hergebruik en beheer van onderzoeksgegevens Minder geld van de overheid wordt on-line aangeboden Digitisering van informatie Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging Consumerization Cloud computing

6 Digitale Leer Omgeving Generieke applicaties Portaal( Web(content( Zoekmachine( Samen( werkings( Unified( communica3ons( Video( streaming( Learning( Educa3eve( applica3es( Video( Plagiaatdetec3e( Stage( Learning(content( Digitaal( poroolio( Student( informa3e( Digitaal( toets specifieke applicaties

7 Digitale Leer- en Werk Omgeving Gebruikersinteractie Visuele( integra3e( Personalisa3e( Aanpassen(aan( voorkeuren( Zoeken( Procesondersteuning Integratie Generieke( ac3viteiten( Func3especifieke( ac3viteiten( Domeinspecifieke( ac3viteiten( Gegevensbeheer Verkrijgen( Verwerken( Beheren( Archiveren( Delen(

8 . Beveiliging.. Gegevensuitwisseling. Processturing. B2B(Gateway( Enterprise(Service(Bus( (incl.(adapters)( Datadistribu3e( Mobiele(gateway( Authen3ca3eproxy( Iden3ty( Linked(Data(Gateway( ETL(tool( Bestandsbroker( Message(Queueing( Middleware( Document( CMIS( LDAP(v3( Web(content( CMIS( LDAP(v3( Specifieke( applica3e( Formulieren( generator( Zoekmachine( Portaal( WS^BP(/(WS^RM( REST(/(JSON(/(OAuth( LDAP(v3( Portaal( WSRP( Linked( Data( Directory. server. Externe( applica3e( SURFconext. Mobiele( applica3e( Business(process( Beschikbaar( stellen(van(( Linked(Data( Vertalen(van( berichten(van/ naar(b2b( standaarden( Vertalen(en( routeren(van( berichten( Synchroniseren( van(masterdata( Routeren(en( transporteren(van( bestanden( Direct(uitwisselen( van(berichten(of( ( Uitwisselen(van( met( mobiele( apparaten( Synchroniseren( van(iden3teit(en( autorisa3e( Authen3ceren(en( grofmazig( autoriseren(van( gebruikers( SCIM( Enquete( Samenwerkings( CMIS( LDAP(v3( Uitwisselen(van( in(bulk( Opslaan,(( routeren(en( transporteren(van( berichten( Uitvoeren(van( processen( Integra3e( SAML(v2( SAML(v2( WS^BP(/(WS^RM( REST(/(JSON(/(OAuth( LDAP(v3( RDF/(SPARQL( LDAP(v3( Ongestructureerde( Gestructureerde( Iden3ty(provider( LDAP(v3( LDAP(v3( Service(provider( WS^BP(/(WS^RM( Digikoppeling( RDF(/(SPAQRL( Management( informa3e( SQL( FTP( LDAP(v3( CMIS( RDF(/(SPARQL( LDAP(v3( WS^BP(/(WS^RM( REST(/(JSON(/(OAuth( LDAP(v3( E^mail( Office( suite( WS^BP(/(WS^RM( REST(/(JSON(/(OAuth( LDAP(v3( CMIS( LDAP(v3( CMIS( LDAP(v3( Gebruik(van( REST(/(JSON(/(OAuth( WS^BP(/(WS^RM( RDF(/(SPARQL( Intermediair( Canonical(Data(Model(

9 Studentmobiliteit (1)(minor,(onderwijseenheid( (3)(minor,(onderwijseenheid( Inschrijf( portaal( Student( informa3e( thuisinstelling* (3)(akkoord( (4)( Landelijk( uitwisselings( (4)(deelnemer,(onderwijseenheiddeelname( Student( informa3e( gas,nstelling* (7)(onderwijseenheid Berichten( verkeer( (7)(onderwijseenheid

10 Onderzoeksgegevens Gegevens( collec3e( Gegevens( verwerking(en( ^analyse( Publica3e( crea3e( object( als*me,ng* als*bron* als*resultaat*

11 Beheren van onderzoeksgegevens Gegevens( analyse(en( visualisa3e( systemen( meetsystemen( beheer archief( DOI* Object( iden3fica3e(

12 Business model Wat is het? Een beschrijving van de waardeproposities van een instelling, hoe zij daar geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van de impact van veranderingen op de business van een instelling Ondersteunen van strategische scenario-analyses, bijvoorbeeld voor het verkennen van nieuwe verdienmodellen Snel inzicht geven in de essentie van een hoger onderwijs instelling

13 Strategische.partners( Toeleverende(scholen( Organisa3es(in(het( beroepenveld( Stagebedrijven( Andere(hoger( instellingen(met(wie(wordt( samengewerkt( Inmediairs(voor(onderzoeks^ subsidies((nwo,(stw,(ec)( Organisa3es(die(een(bijdrage( leveren(aan(onderzoek( Regelgevende(en( controlerende(instan3es( Alumni(en(andere(werkende( professionals( Kernac(viteiten( Aanleren(competen3es( Cer3ficeren(competen3es( Verwerven(kennis( Creëren(kennis( Borgen(kennis( Overdragen(kennis( ( Waardeproposi(es. Leveren(van(mensen(met( aangetoonde(competen3es( Bijdragen(aan(de( kennisontwikkeling(van(de( maatschappij( Bijdragen(aan(de(innova3e( van(bedrijven( ( ( ( ( Klantrela(es. Persoonlijke(begeleiding(in( leren,(voortgang(en( studieloopbaan( Bij(elkaar(brengen(van( mensen(met(soortgelijke( leerbehoecen( Opbouwen(partner^( ships(met(andere( organisa3es( Klantsegmenten( Individuen*(B2C)* Reguliere(studenten( Buitenlandse(studenten( Werkende(professionals( * Bedrijven*(B2B)* Bedrijven(die(behoece( hebben(aan(kennis( Bedrijven(die(medewerkers( kennis(willen(laten( ontwikkelen( Kernmiddelen. Campus(als( ontmoe3ngsplek( Publica3es(en(onderzoeks^ materiaal( Docenten(en(( onderzoekers( ( ( Kanalen. Deelnemerwerving(via( directe(benadering,( toeleverende(scholen,( alumni(en(agentschappen( in(het(buitenland( Kenniscrea3e(en(valorisa3e( via(samenwerkingen,( conferen3es(en(( publica3es( Kostenstructuur( Medewerkers( Gebouwen( ^(en(onderzoeksfaciliteiten( IT(systemen( Inkomstenstromen. Overheid(en(deelnemers((1e(geldstroom,(deelnemergebonden)( Zelfstandige(publieke(organisa3es((2e(geldstroom,(projectgebonden)( Bedrijfsleven((3e(geldstroom,(projectgebonden)( Dona3es(en(gicen(. Business model

14 Bedrijfsfunctiemodel Wat is het? Een beschrijving wat een instelling doet, onafhankelijk van inrichting van processen en systemen Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico s en knelpunten Ondersteunen van portfolio Bepalen van impact van veranderingen op andere aspecten Bepalen van logische eenheden in organisatie, processen en informatievoorziening Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties Afbakenen van de scope van projecten

15 Bedrijfsfunctiemodel Valorisatie ondersteuning Onderzoeksondersteuning Onderzoek ontwikkeling planning uitvoering Roostering Deelnemer werving Inschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding Informatie ontsluiting Informatie levering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel Facilitair Communicatie Inkoop Contact Juridisch Informatie en Technologie Sturing Beleid en planvorming Verander Verbeter Verantwoording Strategie en governance Informatie doorlevering

16 Bedrijfsfunctiemodel (gedetailleerd) Sturing Strategie en governance Strategische planning Enterprise governance Organisatie Enterprise risico Beleid en planvorming Beleidsvorming en evaluatie Enterprise architectuur Tactische planning Productportfolio Verander Programma en projectportfolio Programma Project Innovatie Verbeter Proces Performance Kwaliteits Operationeel Verantwoording Interne rapportages Jaarverslaglegging Accreditatie Uitvoering Standard Evaluation Protocol Overige externe rapportages Integrale veiligheidsbewaking Onderzoek Valorisatie ontwikkeling Opleidingsontwikkeling eenheidontwikkeling materiaalontsluiting Opleidingsevaluatie eenheidevaluatie uitvoering Voorbereiding onderwijsactiviteit Leergroepvorming Uitvoering onderwijsactiviteit Deelnemerbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding Stage en afstudeermatching Stage en afstudeerbegeleiding Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksvraagidentificatie Onderzoekspartnering Onderzoeksplanning Financieringswerving Onderzoeksopzet Bronidentificatie Onderzoeksprotocolontwikkeling Onderzoeksinstrumentontwikkeling Kennisuitnutting Kennisoverdracht naar maatschappij Kennisoverdracht naar bedrijven Octrooiwerving Kennisvermarkting Start-upbegeleiding Toetsing Toetsvoorbereiding Toetsuitvoering Toetsbeoordeling Vaststelling verworven competenties Onderzoeksuitvoering Literatuuronderzoek Gegevenscollectie Gegevensverwerking en -analyse Onderzoeksprotocoltoetsing Promovendusbegeleiding Onderzoekspublicatie Publicatiecreatie Collegiale toetsing Kennisoverdracht naar vakgenoten Kennisoverdracht naar onderwijs Deelnemerwerving Marktonderzoek Marktbewerking Informatieverstrekking Prospectondersteuning ondersteuning Inschrijving Aanmeldingsregistratie Deelnemermatching Deelnemerinschrijving Deelnemerherinschrijving Deelnemeruitschrijving planning administratie eenheidinschrijving Toetsinschrijving activiteitenplanning Vraagprognostisering Lesgroepvorming Inzet en middelenplanning Onderzoeksondersteuning Onderzoeksadministratie Financieringsondersteuning Onderzoeksregistratie Vergunningswerving Onderzoeksobjectwerving Onderzoeksassistentie Onderzoeksgegevensbeheer Impactanalyse Informatie ontsluiting Informatielevering Onderzoeksresultaatborging Onderzoeksresultaatarchivering Onderzoeksresultaatpreservering Onderzoeksresultaatontsluiting Roostering Lesroosterconstructie Toetsroosterconstructie Roosterpublicatie Roosterwijziging Deelnemercounseling Studiekeuzebegeleiding Persoonlijke situatiebegeleiding Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering Kwalificatiecontrole Bindend studieadvies Waardedocumentverstrekking Informatiedoorlevering Ontsluiting digitale databanken Ontsluiting digitaal materiaal Ontsluiting fysiek materiaal Informatievaardigheids ondersteuning Bedrijfsvoering Human Resource Management Formatieplanning Werving en selectie Medewerkerontwikkeling Medewerkerbeoordeling Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratieverwerking Ziekte en verzuimadministratie Financieel Begrotingsconstructie Grootboekbeheer Activabeheer Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Betalingen Vermogensbeheer Facilitair Gebouwbeveiliging Cateringbeheer Schoonmaak Afvalbeheer Vastgoedontwikkeling Gebouwbeheer Goederenafhandeling Bedrijfshulpverlening Documentafhandeling Informatie en Technologie Functioneel beheer Gegevensbeheer Informatiebeveiliging Identiteitenbeheer Applicatie-ontwikkeling Applicatiebeheer IT-infrastructuurontwikkeling IT-infrastructuurbeheer Inkoop Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer Bestellen Contact Contactbeheer Service Relatiebeheer Alumnibeheer Communicatie Imago-ontwikkeling Interne communicatie Externe communicatie Juridisch Compliancebeheer Juridisch adviseren Juridische bescherming Afhandeling bezwaren en beroepen Klachtenafhandeling

17 toets onderwijseenheid planning Roostering Toetsing Contact onderwijseenheid( Verbeter examenprogramma( ontwikkeling uitvoering opleiding( minor( onderwijseenheid( Diplomering Deelnemer counseling Informatie (door)levering Deelnemer werving Inschrijving Deelnemer begeleiding opleiding( onderwijseenheid( minor( onderwijsprogramma( opleiding( minor( onderwijseenheid( leermateriaal( werkproduct( Human Resource Management examenprogramma( programma( onderwijseenheid( toetsmateriaal( rooster( rooster( werk(

18 ondersteuning vordering( Inschrijving Facilitair Verander Human Resource Management Financieel ondersteuning Verbeter ruimte( voorwerp( Verantwoording Diplomering inkomende( betaling( Deelnemer werving Deelnemer counseling Informatie doorlevering Deelnemer begeleiding opleiding( minor( prospect( Contact opleiding( minor( onderwijseenheid( ontwikkeling lesgroep( onderwijs inzetplanning( planning Roostering rooster( Toetsing waardedocument( onderwijseenheid ruimte( voorwerp( Juridisch bezwaarschri?* individu( alumnus( alumnus( rooster( uitvoering examenprogramma( examenprogramma( opleiding( onderwijseenheid( minor( onderwijsprogramma( werk

19 Valorisatie Informatieontsluiting Onderzoek Onderzoeksondersteuning (meta^data)( (meta^data)( Verbeter Onderzoeks publicatie onderzoeks uitvoering Onderzoeks uitvoering onderzoek( onderzoek( Onderzoeks administratie onderzoek( subsidieprogramma( subsidieovereenkomst( Human Resource Management Financieel vordering( Onderzoeks opzet werk( (bestaand)( bestaand)( Onderzoeks assistentie onderzoeks onderzoeksobject( onderzoek( onderzoeks Informatie (door)levering Onderzoek, onderzoeksondersteuning, algemene ondersteuning en valorisatie Onderzoeks ontwikkeling onderzoek( onderzoeks ontwikkeling werk( Kennis uitnutting onderzoek(

20 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering vordering( dienstverband( werk verplich3ng( inkomende( betaling( Human Resource Management Financieel Facilitair Contact Inkoop Communicatie Juridisch Inschrijving Deelnemer begeleiding Deelnemer werving individu( alumnus( Onderzoeks administratie vordering( Verbeter ruimte( (voorwerp( Roostering leverancier( Informatie en Technologie melding( werkorder( melding( werkorder( Diplomering bezwaarschri?* voorwerp( applica3e( systeemsocware( apparaat( bedrijfseis( alumnus(

21 Sturing ondersteuning Strategie en governance doelstelling((strategisch)( plan((strategisch)( Sturing doelstelling((strategisch)( plan((strategisch)( doelstelling((tac3sch)( beleidsuitgangspunt( architectuur( plan((tac3sch)( Beleid en planvorming Onderzoek Onderzoeks ondersteuning doelstelling( indicator( beleidsuitgangspunt( architectuur( plan( doelstelling((strategisch)( plan((strategisch)( Verander doelstelling((tac3sch)( beleidsuitgangspunt( architectuur( plan((tac3sch)( Valorisatie Verbeter Informatie ontsluiting indicator( Bedrijfsvoering Verantwoording

22 Bedrijfsprocesmodel Wat is het? Een beschrijving van de ketens van activiteiten in de processen van instellingen die een logische oorzaak-gevolg relatie hebben en daarmee aan elkaar gekoppeld zijn in volgorde en tijd Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico s en knelpunten Inzicht krijgen in de afhankelijkheden tussen mensen, afdelingen en activiteiten en daarmee in ketens van samenwerking, overdrachts-punten tussen afdelingen en doorlooptijden Startpunt voor gedetailleerde procesbeschrijvingen Bepalen van eigenaarschap van processen Afbakenen van de scope van projecten

23 Sturende processen Strategisch sturen Tactisch sturen Bedrijfsprocesmodel Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen business modellen Ontwikkelen instellingsplan Ontwikkelen beleid Doorvoeren veranderingen Doorvoeren verbeteringen Ontwikkelen opleiding Primaire processen Onderzoek Voorbereiden onderwijsperiode Werven deelnemers Werven onderzoek Inschrijven voor opleiding Beheren alumni Afsluiten onderwijsperiode Leveren onderwijs Ontwikkelen onderzoek Uitvoeren onderzoek Publiceren onderzoeksresultaten Faciliteren promotie Examineren Valorisatie Uitbaten onderzoeksresultaten Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Ondersteunende processen Afhandelen contacten en meldingen Afhandelen periodieke/continue verzoeken Instandhouden middelen

24 Informatiemodel Wat is het? Een conceptueel model van de objecten van een instelling waarover gestructureerde gegevens worden vastgelegd Waar kun je het voor gebruiken? Verhogen van de kwaliteit van gegevens door Bepalen van verantwoordelijk eigenaar en beheerder (data steward) van gegevens Bepalen van verantwoordelijke applicatie en noodzakelijke gegevenstromen tussen applicaties Als basis voor definities van processen, informatie, applicaties en applicatie-integratie Voor classificatie van gegevens voor informatiebeveiliging Afbakenen van de scope van projecten

25 Informatieontsluiting Onderzoek ondersteuning Bedrijfsvoering Sturing vordering( verplich3ng( journaalpost( kostenplaats( ac3vum( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( dienst( betrekking( campagne( competen3e( (medewerker)( beoordeling( forma3eplaats( gebouw( ruimte( voorwerp( apparaat( applica3e( socware( melding( werk( leverancier( inkoop( contract( werkorder( doelstelling( indicator( instelling( onderdeel( beleids( uitgangspunt( architectuur( werkproduct( toetsmateriaal( leermateriaal( rooster( opdracht( eenheid( onderwijseenheid( deelname( examen( programma( toets overeenkomst( leergroep( competen3e( (deelnemer)( waarde( document( opleiding( minor( leer toets werk( (gepubliceerd)( subsidie( programma( onderz.geg.( (gepubliceerd)( subsidie( overeenkomst( samenwerkings( verband( expressie( manifesta3e( item( uitleen( Informatiemodel bedrijfseis( plan( object( onderzoek( begro3ng( programma( prospect( alumnus( inzetplanning( Valorisatie Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid lesgroep( onderwijseenheid( uitvoering( individu( contact( configura3e( item( octrooi(

26 ondersteuning campagne( rooster( onderwijseenheid( deelname( overeenkomst( waarde( document( prospect( inzetplanning( lesgroep( onderwijseenheid( uitvoering( Algemene ondersteuning Onderzoek Bedrijfsvoering Sturing vordering( verplich3ng( journaalpost( kostenplaats( ac3vum( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( dienst( betrekking( individu( competen3e( (medewerker)( beoordeling( forma3eplaats( gebouw( ruimte( voorwerp( apparaat( applica3e( socware( configura3e( item( melding( contact( werk( leverancier( inkoop( contract( werkorder( doelstelling( indicator( instelling( onderdeel( beleids( uitgangspunt( architectuur( werkproduct( toetsmateriaal( leermateriaal( eenheid( examen( programma( toets leergroep( competen3e( (deelnemer)( opleiding( minor( leer toets werk( (gepubliceerd)( subsidie( programma( onderz.geg.( (gepubliceerd)( subsidie( overeenkomst( samenwerkings( verband( expressie( manifesta3e( item( uitleen( Informatiemodel BIV classificatie bedrijfseis( plan( object( onderzoek( begro3ng( programma( alumnus( Valorisatie Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid V( B( B( B( B( B( V( B( V( B( V( B( B( B( B( V( V( V( B( V( B( B( B( V( V( V( B( V( B( V( V( B( hoog( middel( V( V( B( B( B( B( opdracht( octrooi(

27 Informatie ontsluiting Informatiedoorlevering begeleiding Informatielevering Onderzoeksondersteuning ondersteuning Onderzoek Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksopzet ontwikkeling planning uitvoering Roostering Deelnemerwerving Inschrijving Onderzoeksadministratie Onderzoeksuitvoering Toetsing Deelnemercounseling Diplomering Onderzoekspublicatie Bedrijfsvoering Sturing Beleid en planvorming Verander Verbeter Verantwoording HRM Financieel Facilitair Communicatie Inkoop Contact Juridisch Informatie en Technologie Strategie en governance toets( materiaal( leer( materiaal( eenheid( opleiding( minor( toets( toets( competen3e( (deelnemer)( leer( werkproduct( examen( programma( overeenk.( onderwijseen^ heiddeelname( leergroep( rooster( waarde( document( instelling( beleids( uitgangspunt( bedrijfseis( doelstelling( (strategisch)( indicator( architectuur( plan( (tac3sch)( doelstelling( (tac3sch)( plan( (strategisch)( plan( (programma)( plan( (project)( doelstelling( (programma)( doelstelling( (project)( subsidie( programma( susidie( overeenkomst( onderzoek( geg.((output)( werk( (gepubliceerd)( onderz.geg.( (gepubliceerd)( expressie( manifesta3e( item( uitleen( campagne( individu( melding( onderdeel( opdrachtgever( dienst( betrekking( competen3e( (medewerker)( beoordeling( forma3eplaats( werk( vordering( verplich3ng( journaalpost( kostenplaats( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( ac3vum( leverancier( inkoop( contract( gebouw( ruimte( voorwerp( configura3e( item( contact( werkorder( apparaat( applica3e( socware( (octrooi)( object( Onderzoeksassistentie samenwerkings( verband( begro3ng( Valorisatie Kennisuitnutting alumnus( prospect( inzetplanning( programma( onderwijseenheid( lesgroep( onderwijseen^ heiduitvoering( opdracht( octrooi(

28 Middel Product Gebeurtenis Partij Overeenkomst Richting vordering( verplich3ng( journaalpost( kostenplaats( ac3vum( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( dienst( betrekking( contact( campagne( competen3e( beoordeling( forma3eplaats( gebouw( ruimte( voorwerp( apparaat( applica3e( socware( configura3e( item( melding( individu( werk( leverancier( inkoop( contract( werkorder( doelstelling( indicator( instelling( onderdeel( beleids( uitgangspunt( architectuur( werkproduct( toetsmateriaal( leermateriaal( rooster( opdracht( eenheid( onderwijseenheid( deelname( examen( programma( toets overeenkomst( lesgroep( waarde( document( opleiding( minor( leer toets projectgroep( werk( subsidie( overeenkomst( subsidie( programma( onderzoek( expressie( manifesta3e( item( uitleen( Informatie naar type bedrijfseis( plan( object( samenwerkings( verband( begro3ng( programma( prospect( alumnus( inzetplanning( onderwijseenheid onderwijseenheid uitvoering( octrooi(

29 Applicatiemodel Wat is het? Een model van de idealiter aanwezige applicaties in een instelling, afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt Waar kun je het voor gebruiken? Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het eigen applicatielandschap van instellingen Voor het bepalen van de gewenste gegevensuitwisselingen en services tussen applicaties Bepalen van eigenaarschap van applicaties Afbakenen van de scope van projecten

30 Informatieontsluiting Onderzoeksondersteuning Onderzoek ondersteuning Bedrijfsvoering Sturing Financieel( Personeels( Corporate(LMS( Inzet( plannings( Facilitair( Kaartbeheer( Betaal Service( Inkoop( Salaris( verwerkings( Tijdregistra3e( Project(Programma( en(poroolio( CRM( Aanbestedings( Kwaliteits( Architectuur( beheer Management( informa3e( Student( informa3e( Rooster( Educa3eve( applica3e( Learning(content( Plagiaatdetec3e( Digitaal(porOolio( Digitaal( toets Stage(en( afstudeer( informa3e( Bibliotheek( Gegevens( analyse( gegevensbeheer( meet repository( Wetenschappelijke( zoekmachine( Gezondheid( Veiligheid(en( Duurzaamheid( Learning( archief( Valorisatie Socware( ontwikkel( omgeving( IT( Video( Promo3e( volg( Gegevens( visualisa3e( Generieke applicaties Portaal( Zoekmachine( Enquete( Formulieren( generator( Online( kennisbank( Narrowcas3ng( Samen( werkings( Office( suite( Web(content( Unified( communica3ons( Sjabloon( generator( E^mail( Document( Enterprise(output( Input( Business(process( Video( streaming(

31 ondersteuning Digitaal( poroolio( Learning(content( Educa3eve( applica3es( Learning( Digitaal( toets Financieel( Facilitair( Project(Programma( en(poroolio( CRM( leermateriaal( examenprogramma( onderwijseenheid( toets toets werk( ruimte( voorwerp( Plagiaatdetec3e( Extern(open( onderwijsportaal( leermateriaal( Landelijk( inschrijf (Studielink)( Landelijke( opleidingsdatabase( (HODEX)( en onderwijsondersteuning applicaties lesgroep( onderwijs Student( informa3e( Rooster( Landelijk( uitwisselings( Basisregister( hoger( (BRON^HO)( Gemeen^( Instelling(is( Instelling(is( Stage(en( afstudeer( Inzet( plannings( Personeels( onderwijseenheid( examenprogramma( lesgroep( leergroep( inzetplanning( Service( Management( informa3e( Corporate(LMS( leermateriaal( Video( streaming(en( systemen( leermateriaal( rooster( deelnemer onderwijs Enquete( onderwijseenheid( onderwijsovereenkomst( (aanmelding)( opleiding( examenprogramma( (( (( (( (( ( minor( onderwijseenheid( onderwijseenheiddeelname( onderwijseenheid onderwijs^( overeenkomst( opdrachtgever( vordering( prospect( alumnus( Document( werkproduct(

32 Onderzoek Informatie ontsluiting Onderzoeksondersteuning Gegevens( analyse(en( visualisa3e( systemen( beheer repository( Wetenschappelijke( zoekmachine( Personeels( Student( informa3e( meetsystemen( informa3e( (meta^data)( Management( informa3e( archief( (meta^data)( e^depot( (KB)( onderzoek( subsidieaanvraag( subsidie( overeenkomst( (meta^data)( Externe( bronnen( werk( manifesta3e( expressie( Onderzoek, onderzoeksondersteuning en algemene ondersteuning applicaties kostenplaats( inkomende(betaling( vordering( Financieel( Promo3e( volg( onderzoek( Auteur( iden3fica3e( Object( iden3fica3e( DAI*/*ORCID* Nederlandse( bibliotheek( catalogus((ggc)( werk,( manifesta3e,( expressie,( item( DOI* Extern( portaal( (meta^data)( Bibliotheek(

33 Bedrijfsvoering Inkoop( Tijd( registra3e( CRM( Student( informa3e( Rooster( Stage(en( afstudeer( werk ruimte( voorwerp( Salaris( verwerkings( Facilitair( individu( Personeels( Financieel( vordering( kostenplaats( inkomende(betaling( vordering( Bibbliotheek( werk dienstverband( werk journaalpost( kostenplaats( Kaart( beheer( Corporate( LMS( Aanbestedings( Service( inkomende( betaling( leverancier( Betaal inkomende(betaling( Architectuur( beheer( Nieuw( Handels( Register( Inzet( plannings( Project(Programma( en(poroolio( Management( informa3e( verplich3ng( Bedrijfsvoering applicaties leverancier( Student( informa3e( ruimte( Socware( ontwikkel( omgeving( Learning(content( leermateriaal( IT( werk configura3e^item( configura3e^item(

34 Sturing applicaties Sturing Management( informa3e( Project(Programma( en(poroolio( werk Tijdregistra3e( werk Kwaliteits( Gezondheid( Veiligheid(en( Duurzaamheid( Rooster( IT( Architectuur( beheer

35 Generieke applicaties Gebruikersinteractie Zoekmachine( Portaal( Narrowcas3ng( Online( kennisbank( Enquete( Formulieren( generator( Samenwerking Processturing Samen( werkings( Unified( communica3ons( E^mail( Business(process( Contentbeheer Web(content( Document( Office( suite( Input( Enterprise(output( Sjabloon( generator(

36 applica3e(is( afnemer( applica3e(is( bron( Digitaal( toets( toetsmateriaal( eenheid( toets toets Digitaal(porOolio( werkproduct( Learning( leermateriaal( werkproduct( eenheid( lesgroep( Educa3eve( applica3e( Rooster( rooster( lesgroep( ruimte( voorwerp( Stage(en( afstudeer( opdracht( examen( programma( Student( informa3e( opleiding( onderwijseenheid( deelname( vordering( examen( programma( toets overeenkomst( lesgroep( competen3e( (deelnemer)( inkomende( betaling( rooster( waarde( document( Bibliotheek( repository( uitleen( vordering( inkomende( betaling( kostenplaats( informa3e( onderzoek( subsidie( programma( onderzoeksgeg.( (meta^data)( (meta^data)( samenwerkings( verband( werk subsidie( overeenkomst( meet beheer Gegevens( analyse Wetenschappelijke( zoekmachine( materiaal( prospect( Plagiaat( detec3e werkproduct( object( archief( (gepubliceerd)( (meta^data)( examen( programma( examen( programma( Inzet( plannings( inzetplanning( Learning(content( leermateriaal( werk( manifesta3e( expressie( item( minor( eehneid( programma( onderwijseen^ heid inzetplanning( projectgroep( leergroep(, onderzoek en ondersteunende applicaties Promo3e( volg onderzoek( werk werk Video( ( leermateriaal( (video)( Gegevens( visualisa3e onderwijseenheid( uitvoering( Video( (streaming( leermateriaal( (video)( werkproduct(

37 Service( Sturing en bedrijfsvoeringapplicaties Financieel( Personeels( applica3e(is( afnemer( applica3e(is( bron( dienst( betrekking( onderdeel( instelling( competen3e( vordering( verplich3ng( journaalpost( leverancier( kostenplaats( Inkoop( inkoopcontract( leverancier( verplich3ng( voorwerp( applica3e( apparaat( socware( Facilitair( gebouw( ruimte( voorwerp( Betaal inkomende( betaling( ac3vum( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( Salaris( verwerkings( instelling( onderdeel( dienst( betrekking( journaalpost( kostenplaats( werk verplich3ng( uitgaande( betaling( beoordeling( forma3eplaats( CRM( campagne( prospect( contact( stagebedrijf( leverancier( individu( forma3eplaats( Project,Programma( en(poroolio(manage^ ment ( werk Tijdregistra3e( werk IT(( socware( applica3e( apparaat( melding( configura3e( item( werkorder( Kwaliteits( doelstelling( indicator( Aanbestedings( leverancier( bedrijfseis( Corporate(LMS( leermateriaal( Management( informa3e( indicator( werkac3iviteit( Kaartbeheer( ruimte( Systems( tool( applica3e( Architectuur( beheer( architectuur( socware( apparaat( begro3ng( Document( werkproduct( waarde( document( alumnus(

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014 Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Sturing Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijs ondersteuning ondersteuning Informatie ontsluiting Bedrijfsvoering Project Regie in de Cloud

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor hoger onderwijs en onderzoek

Referentie-architectuur voor hoger onderwijs en onderzoek Referentie-architectuur voor hoger en onderzoek SIG logistiek Danny Greefhorst 28 februari 2013 Agenda Over architectuur en het project Regie in de Cloud Overzicht huidige resultaten en mogelijke toepassing

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

Een praktische invulling van TOGAF voor enterprisearchitectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl

Een praktische invulling van TOGAF voor enterprisearchitectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Een praktische invulling van OGAF voor enterprisearchitectuur Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Agenda Korte inleiding OGAF De essentie van de Architecture Development Method De essentie van het

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening.

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening. Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie Businessmodel Informatie Bedrijfsfuncties Applicatieplatform

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012

Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012 Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012 Inhoud Introductie informatie-architectuur Gegevensbeheer en de relatie

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Informatiemodel De Haagse Hogeschool D. Greefhorst en H.F. Schouten Versie 11, 24 januari 2012 Overzicht kernobjecten primaire processen

Informatiemodel De Haagse Hogeschool D. Greefhorst en H.F. Schouten Versie 11, 24 januari 2012 Overzicht kernobjecten primaire processen Versie, 24 januari 202 Overzicht kernobjecten primaire processen voert uit Onderzoek Onderzoeks resultaat Contact 0.. met Medewerker levert materiaal Toets materiaal Materiaal.. t uitgevoerd door.. werkt

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Enterprise governance Strategie en beleid Enterprise architectuur Programma en project portfolio Programma s en projecten Project Regie

Nadere informatie

Innovatieprogramma Visie op DLWO

Innovatieprogramma Visie op DLWO nnovatieprogramma Visie op DLWO 24 mei 2013 Danny Greefhorst Lianne van Elk Nico Juist Programma 24 mei: werksessie DLWO 10.00 uur Welkom door Lianne van Elk 10.15 uur nleiding door Nico Juist 10.45 uur

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Architectuurvisie Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Integratie Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Architectuurvisie Gebruikersinteractie Visuele integratie Personalisatie Zoeken Aanpassen aan voorkeuren Procesondersteuning Generieke ondersteuning communiceren,

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

BIV-classificatie veel voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens

BIV-classificatie veel voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens van persoonsgegevens Auteur(s): Martin Romijn Versie: 1.0 Datum: 8 mei 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 088-787 30 00 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709

Nadere informatie

Benny Prij. NAF Insight 6 juli 2009

Benny Prij. NAF Insight 6 juli 2009 Architectuurprincipes bij TKP Benny Prij NAF Insight 6 juli 2009 1 Agenda Over TKP Diensten Bedrijfsfuncties Architectuurprincipes bij TKP Enterprise-architectuurprincipes Referentie-architectuurprincipes

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

Dataclassificatie Juridisch Normenkader (Cloud)services Hoger Onderwijs 2016, bijlage E

Dataclassificatie Juridisch Normenkader (Cloud)services Hoger Onderwijs 2016, bijlage E Dataclassificatie Juridisch Normenkader (Cloud)services Hoger Onderwijs 2016, bijlage E Utrecht, oktober 2016 Versienummer: april 2014 Colofon Dataclassificatie Juridisch Normenkader (Cloud)services Hoger

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2. Adviesgroep Informatievoorziening Jeffrey Gortmaker

Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2. Adviesgroep Informatievoorziening Jeffrey Gortmaker Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2 Adviesgroep Informatievoorziening 2-10-2015 - Jeffrey Gortmaker Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke Referentiearchitectuur

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Online samenwerken: discussie 1

Online samenwerken: discussie 1 Online samenwerken: discussie 1 in hoeverre zijn Hall s criteria door Nestor vervuld (of überhaupt van belang)? grote beschikbaarheid: geschikt voor verschillende soorten gebruikers scaleerbaarheid: toepasbaar

Nadere informatie

GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Toine Schijvenaars Agenda 12:45 13:15 Plenaire toelichting 13:15 14:00 Discussie

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Nico Juist,Hogeschool Leiden / SURF Leiden, 22 April 2014 Wat is een DLWO? De digitale leer- en werk omgeving georganiseerd door een instelling voor Hoger

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Een generieke IT-referentie-architectuur Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl 1 Agenda Inleiding referentie-architectuur ArchiXL generieke IT-referentie-architectuur Gebruik semantische wiki 2 Architecturen

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur

Nadere informatie

Referentie-architecturen

Referentie-architecturen Referentie-architecturen Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl 1 Agenda Inleiding referentie-architectuur Voorbeeld referentie-architecturen Portalen en samenwerking ArchiXL referentie-architectuur Semantische

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur voor de rijksambtenaar, zoals beschreven

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo, een open source geo viewer De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo Flamingo is eenvoudig door gebruikers zelf te configureren. Flamingo is veelzijdig in het bieden van eenvoudige toegang

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Bedrijfsfunctiemodel en bedrijfsobjectmodel GEMMA 2

Bedrijfsfunctiemodel en bedrijfsobjectmodel GEMMA 2 Bedrijfsfunctiemodel en bedrijfsobjectmodel GEMMA 2 Datum: Versie: Status: Auteur: 26 januari 2015 0.21 Concept KING Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling en doelgroep 3 1.3 Documentstructuur

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken?

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Marieke Nicolaij Adviseur Informatiemanagement Mp.nicolaij@noorderpoort.nl Martijn Broekhuizen Informatiemanager Twitter: @awini Ma.broekhuizen@noorderpoort.nl Inhoud

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Triple A Encyclopedie

Triple A Encyclopedie Triple A Encyclopedie Van referentiekader naar concrete toepassingen Utrecht, 29 juni 2011 Eric Jongepier Resultaten: encyclopedie Encyclopedie van functionele ontwerpen Gestart vanuit een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Aeres Groep Groene sector in midden Nederland 20 locaties: Utrecht, Flevoland en Gelderland

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014 Datamanagement Schoning (kern)registratiesystemen Gebruikersdag sambo-ict Bas Kruiswijk Ede, 24 november 2014 Agenda Wat is het probleem? Wat is het (wettelijk / juridisch) kader? Wat betekent dit praktisch?

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0

Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0 Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0 De strategische I&I -principes Waarover? 0) reikwijdte I&I(-principes) Wat en waarom? 1) behoefte klantdirecties & concern

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Generieke I Toets & Advies module functioneel

Generieke I Toets & Advies module functioneel module functioneel Deze template ondersteunt onderzoek door professionals (architecten en adviseurs) naar de mate van genericiteit van functionaliteit van informatiediensten. Het onderzoeksresultaat, de

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

DNH. Architectuurprincipes DNH. Februari 2017

DNH. Architectuurprincipes DNH. Februari 2017 DNH Architectuurprincipes DNH Februari 2017 Wijzigingen VERSIEBEHEER Versie. Datum Wijzigingen Auteur 0.1 19-12-2016 1 e opzet o.b.v. eerdere documenten Architectuurgroep 0.2 09-01-2017 Verwerken input

Nadere informatie