Referentie-architectuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Referentie-architectuur"

Transcriptie

1 Referentie-architectuur Voor hoger onderwijs en onderzoek Versie 16 oktober 2013

2 De drie onderdelen van HORA Deel 1 Architectuurvisie geeft een perspectief op de toekomst door een vertaling te maken van relevante ontwikkelingen en ambities die zijn beschreven in de i-strategie. Deel 2 Referentiemodellen biedt een verzameling generieke en relatief stabiele modellen die vooral vanuit business- en informatieperspectief beschrijven wat een hoger onderwijsinstelling doet en heeft. Deel 3 Implementatiehulpmiddelen biedt ondersteuning bij de implementatie van de referentie-architectuur.

3 Toepassingsmogelijkheden HORA Algemene toepassingen architectuur: Het geven van inzicht in verbetermogelijkheden Het geven van inzicht in de relevante aspecten en complexiteit van een verandergebied Het geven van inzicht in de scope van projecten en de relaties met andere projecten Het geven van inzicht in koppelvlakken en mogelijke samenwerking binnen een instelling Het faciliteren van discussie en besluitvorming over eigenaarschap Specifieke toepassingen HORA: Het vergelijken van de inrichting van verschillende instellingen Het geven van inzicht in mogelijkheden voor samenwerking Het versnellen van het opstellen van een instellingsarchitectuur Eenduidiger communicatie naar leveranciers

4 Ontwikkelingen POLITIEK.! Focus(op(toegepast(onderzoek(in(topsectoren(! Minder(geld(van(de(overheid(! Toenemende(druk(op(kwaliteit(en(focus(van( en(onderzoek(! Na3onale(en(interna3onale(samenwerking( tussen(hoger((instellingen(! Toenemend(belang(van(duurzaamheid(! Meer(invloed(van(Europa( ECONOMIE.! Toenemende(marktgerichtheid(! Minder(geld(van(de(overheid(! Mondialisering(/(interna3onalisering(! Focus(op(toegepast(onderzoek(in(topsectoren(! Toenemend(belang(van(duurzaamheid(! Opkomst(/(doorbraak(van(online( SOCIAAL.! Meer(3jd(en(plaatsonaCankelijk(leren(en( werken(! Toenemende(organisa3eonaCankelijkheid(! Meer(aandacht(voor(het(individu(! Social(Media(! Consumeriza3on(! Vergrijzing(/(ontgroening( TECHNOLOGIE.! Meer(3jd(en(plaatsonaCankelijk(leren(en( werken(! Cloudcompu3ng(! Toenemende(aandacht(voor( informa3ebeveiliging(! Smartphones(en(tablets(! Van(uitvoering(naar(regievoering(! Learning(Analy3cs(

5 Principes voor informatievoorziening Architectuurprincipes en onderzoek staan centraal De informatievoorziening is geïntegreerd De informatievoorziening is onafhankelijk van organisatiegrenzen Gebruikers hebben toegang tot de informatievoorziening op elk moment, op elke plaats en vanaf elk apparaat Informatietechnologie wordt duurzaam ingericht Archiefwaardige informatie wordt in aangewezen applicaties gearchiveerd De kwaliteit van gegevens wordt expliciet geborgd Gegevens zijn beveiligd op basis van hun risicoclassificatie Applicaties voor bedrijfsvoering zijn gestandaardiseerd Relevante ontwikkelingen Samenwerken over organisatiegrenzen Toenemende organisatie-onafhankelijkheid Gegevens en informatie worden meer gedeeld Meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken Toenemend belang van duurzaamheid De student staat steeds meer centraal Toenemende druk op kwaliteit en focus van onderwijs en onderzoek Meer nadruk op hergebruik en beheer van onderzoeksgegevens Minder geld van de overheid wordt on-line aangeboden Digitisering van informatie Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging Consumerization Cloud computing

6 Digitale Leer Omgeving Generieke applicaties Portaal( Web(content( Zoekmachine( Samen( werkings( Unified( communica3ons( Video( streaming( Learning( Educa3eve( applica3es( Video( Plagiaatdetec3e( Stage( Learning(content( Digitaal( poroolio( Student( informa3e( Digitaal( toets specifieke applicaties

7 Digitale Leer- en Werk Omgeving Gebruikersinteractie Visuele( integra3e( Personalisa3e( Aanpassen(aan( voorkeuren( Zoeken( Procesondersteuning Integratie Generieke( ac3viteiten( Func3especifieke( ac3viteiten( Domeinspecifieke( ac3viteiten( Gegevensbeheer Verkrijgen( Verwerken( Beheren( Archiveren( Delen(

8 . Beveiliging.. Gegevensuitwisseling. Processturing. B2B(Gateway( Enterprise(Service(Bus( (incl.(adapters)( Datadistribu3e( Mobiele(gateway( Authen3ca3eproxy( Iden3ty( Linked(Data(Gateway( ETL(tool( Bestandsbroker( Message(Queueing( Middleware( Document( CMIS( LDAP(v3( Web(content( CMIS( LDAP(v3( Specifieke( applica3e( Formulieren( generator( Zoekmachine( Portaal( WS^BP(/(WS^RM( REST(/(JSON(/(OAuth( LDAP(v3( Portaal( WSRP( Linked( Data( Directory. server. Externe( applica3e( SURFconext. Mobiele( applica3e( Business(process( Beschikbaar( stellen(van(( Linked(Data( Vertalen(van( berichten(van/ naar(b2b( standaarden( Vertalen(en( routeren(van( berichten( Synchroniseren( van(masterdata( Routeren(en( transporteren(van( bestanden( Direct(uitwisselen( van(berichten(of( ( Uitwisselen(van( met( mobiele( apparaten( Synchroniseren( van(iden3teit(en( autorisa3e( Authen3ceren(en( grofmazig( autoriseren(van( gebruikers( SCIM( Enquete( Samenwerkings( CMIS( LDAP(v3( Uitwisselen(van( in(bulk( Opslaan,(( routeren(en( transporteren(van( berichten( Uitvoeren(van( processen( Integra3e( SAML(v2( SAML(v2( WS^BP(/(WS^RM( REST(/(JSON(/(OAuth( LDAP(v3( RDF/(SPARQL( LDAP(v3( Ongestructureerde( Gestructureerde( Iden3ty(provider( LDAP(v3( LDAP(v3( Service(provider( WS^BP(/(WS^RM( Digikoppeling( RDF(/(SPAQRL( Management( informa3e( SQL( FTP( LDAP(v3( CMIS( RDF(/(SPARQL( LDAP(v3( WS^BP(/(WS^RM( REST(/(JSON(/(OAuth( LDAP(v3( E^mail( Office( suite( WS^BP(/(WS^RM( REST(/(JSON(/(OAuth( LDAP(v3( CMIS( LDAP(v3( CMIS( LDAP(v3( Gebruik(van( REST(/(JSON(/(OAuth( WS^BP(/(WS^RM( RDF(/(SPARQL( Intermediair( Canonical(Data(Model(

9 Studentmobiliteit (1)(minor,(onderwijseenheid( (3)(minor,(onderwijseenheid( Inschrijf( portaal( Student( informa3e( thuisinstelling* (3)(akkoord( (4)( Landelijk( uitwisselings( (4)(deelnemer,(onderwijseenheiddeelname( Student( informa3e( gas,nstelling* (7)(onderwijseenheid Berichten( verkeer( (7)(onderwijseenheid

10 Onderzoeksgegevens Gegevens( collec3e( Gegevens( verwerking(en( ^analyse( Publica3e( crea3e( object( als*me,ng* als*bron* als*resultaat*

11 Beheren van onderzoeksgegevens Gegevens( analyse(en( visualisa3e( systemen( meetsystemen( beheer archief( DOI* Object( iden3fica3e(

12 Business model Wat is het? Een beschrijving van de waardeproposities van een instelling, hoe zij daar geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van de impact van veranderingen op de business van een instelling Ondersteunen van strategische scenario-analyses, bijvoorbeeld voor het verkennen van nieuwe verdienmodellen Snel inzicht geven in de essentie van een hoger onderwijs instelling

13 Strategische.partners( Toeleverende(scholen( Organisa3es(in(het( beroepenveld( Stagebedrijven( Andere(hoger( instellingen(met(wie(wordt( samengewerkt( Inmediairs(voor(onderzoeks^ subsidies((nwo,(stw,(ec)( Organisa3es(die(een(bijdrage( leveren(aan(onderzoek( Regelgevende(en( controlerende(instan3es( Alumni(en(andere(werkende( professionals( Kernac(viteiten( Aanleren(competen3es( Cer3ficeren(competen3es( Verwerven(kennis( Creëren(kennis( Borgen(kennis( Overdragen(kennis( ( Waardeproposi(es. Leveren(van(mensen(met( aangetoonde(competen3es( Bijdragen(aan(de( kennisontwikkeling(van(de( maatschappij( Bijdragen(aan(de(innova3e( van(bedrijven( ( ( ( ( Klantrela(es. Persoonlijke(begeleiding(in( leren,(voortgang(en( studieloopbaan( Bij(elkaar(brengen(van( mensen(met(soortgelijke( leerbehoecen( Opbouwen(partner^( ships(met(andere( organisa3es( Klantsegmenten( Individuen*(B2C)* Reguliere(studenten( Buitenlandse(studenten( Werkende(professionals( * Bedrijven*(B2B)* Bedrijven(die(behoece( hebben(aan(kennis( Bedrijven(die(medewerkers( kennis(willen(laten( ontwikkelen( Kernmiddelen. Campus(als( ontmoe3ngsplek( Publica3es(en(onderzoeks^ materiaal( Docenten(en(( onderzoekers( ( ( Kanalen. Deelnemerwerving(via( directe(benadering,( toeleverende(scholen,( alumni(en(agentschappen( in(het(buitenland( Kenniscrea3e(en(valorisa3e( via(samenwerkingen,( conferen3es(en(( publica3es( Kostenstructuur( Medewerkers( Gebouwen( ^(en(onderzoeksfaciliteiten( IT(systemen( Inkomstenstromen. Overheid(en(deelnemers((1e(geldstroom,(deelnemergebonden)( Zelfstandige(publieke(organisa3es((2e(geldstroom,(projectgebonden)( Bedrijfsleven((3e(geldstroom,(projectgebonden)( Dona3es(en(gicen(. Business model

14 Bedrijfsfunctiemodel Wat is het? Een beschrijving wat een instelling doet, onafhankelijk van inrichting van processen en systemen Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico s en knelpunten Ondersteunen van portfolio Bepalen van impact van veranderingen op andere aspecten Bepalen van logische eenheden in organisatie, processen en informatievoorziening Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties Afbakenen van de scope van projecten

15 Bedrijfsfunctiemodel Valorisatie ondersteuning Onderzoeksondersteuning Onderzoek ontwikkeling planning uitvoering Roostering Deelnemer werving Inschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding Informatie ontsluiting Informatie levering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel Facilitair Communicatie Inkoop Contact Juridisch Informatie en Technologie Sturing Beleid en planvorming Verander Verbeter Verantwoording Strategie en governance Informatie doorlevering

16 Bedrijfsfunctiemodel (gedetailleerd) Sturing Strategie en governance Strategische planning Enterprise governance Organisatie Enterprise risico Beleid en planvorming Beleidsvorming en evaluatie Enterprise architectuur Tactische planning Productportfolio Verander Programma en projectportfolio Programma Project Innovatie Verbeter Proces Performance Kwaliteits Operationeel Verantwoording Interne rapportages Jaarverslaglegging Accreditatie Uitvoering Standard Evaluation Protocol Overige externe rapportages Integrale veiligheidsbewaking Onderzoek Valorisatie ontwikkeling Opleidingsontwikkeling eenheidontwikkeling materiaalontsluiting Opleidingsevaluatie eenheidevaluatie uitvoering Voorbereiding onderwijsactiviteit Leergroepvorming Uitvoering onderwijsactiviteit Deelnemerbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding Stage en afstudeermatching Stage en afstudeerbegeleiding Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksvraagidentificatie Onderzoekspartnering Onderzoeksplanning Financieringswerving Onderzoeksopzet Bronidentificatie Onderzoeksprotocolontwikkeling Onderzoeksinstrumentontwikkeling Kennisuitnutting Kennisoverdracht naar maatschappij Kennisoverdracht naar bedrijven Octrooiwerving Kennisvermarkting Start-upbegeleiding Toetsing Toetsvoorbereiding Toetsuitvoering Toetsbeoordeling Vaststelling verworven competenties Onderzoeksuitvoering Literatuuronderzoek Gegevenscollectie Gegevensverwerking en -analyse Onderzoeksprotocoltoetsing Promovendusbegeleiding Onderzoekspublicatie Publicatiecreatie Collegiale toetsing Kennisoverdracht naar vakgenoten Kennisoverdracht naar onderwijs Deelnemerwerving Marktonderzoek Marktbewerking Informatieverstrekking Prospectondersteuning ondersteuning Inschrijving Aanmeldingsregistratie Deelnemermatching Deelnemerinschrijving Deelnemerherinschrijving Deelnemeruitschrijving planning administratie eenheidinschrijving Toetsinschrijving activiteitenplanning Vraagprognostisering Lesgroepvorming Inzet en middelenplanning Onderzoeksondersteuning Onderzoeksadministratie Financieringsondersteuning Onderzoeksregistratie Vergunningswerving Onderzoeksobjectwerving Onderzoeksassistentie Onderzoeksgegevensbeheer Impactanalyse Informatie ontsluiting Informatielevering Onderzoeksresultaatborging Onderzoeksresultaatarchivering Onderzoeksresultaatpreservering Onderzoeksresultaatontsluiting Roostering Lesroosterconstructie Toetsroosterconstructie Roosterpublicatie Roosterwijziging Deelnemercounseling Studiekeuzebegeleiding Persoonlijke situatiebegeleiding Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering Kwalificatiecontrole Bindend studieadvies Waardedocumentverstrekking Informatiedoorlevering Ontsluiting digitale databanken Ontsluiting digitaal materiaal Ontsluiting fysiek materiaal Informatievaardigheids ondersteuning Bedrijfsvoering Human Resource Management Formatieplanning Werving en selectie Medewerkerontwikkeling Medewerkerbeoordeling Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratieverwerking Ziekte en verzuimadministratie Financieel Begrotingsconstructie Grootboekbeheer Activabeheer Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Betalingen Vermogensbeheer Facilitair Gebouwbeveiliging Cateringbeheer Schoonmaak Afvalbeheer Vastgoedontwikkeling Gebouwbeheer Goederenafhandeling Bedrijfshulpverlening Documentafhandeling Informatie en Technologie Functioneel beheer Gegevensbeheer Informatiebeveiliging Identiteitenbeheer Applicatie-ontwikkeling Applicatiebeheer IT-infrastructuurontwikkeling IT-infrastructuurbeheer Inkoop Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer Bestellen Contact Contactbeheer Service Relatiebeheer Alumnibeheer Communicatie Imago-ontwikkeling Interne communicatie Externe communicatie Juridisch Compliancebeheer Juridisch adviseren Juridische bescherming Afhandeling bezwaren en beroepen Klachtenafhandeling

17 toets onderwijseenheid planning Roostering Toetsing Contact onderwijseenheid( Verbeter examenprogramma( ontwikkeling uitvoering opleiding( minor( onderwijseenheid( Diplomering Deelnemer counseling Informatie (door)levering Deelnemer werving Inschrijving Deelnemer begeleiding opleiding( onderwijseenheid( minor( onderwijsprogramma( opleiding( minor( onderwijseenheid( leermateriaal( werkproduct( Human Resource Management examenprogramma( programma( onderwijseenheid( toetsmateriaal( rooster( rooster( werk(

18 ondersteuning vordering( Inschrijving Facilitair Verander Human Resource Management Financieel ondersteuning Verbeter ruimte( voorwerp( Verantwoording Diplomering inkomende( betaling( Deelnemer werving Deelnemer counseling Informatie doorlevering Deelnemer begeleiding opleiding( minor( prospect( Contact opleiding( minor( onderwijseenheid( ontwikkeling lesgroep( onderwijs inzetplanning( planning Roostering rooster( Toetsing waardedocument( onderwijseenheid ruimte( voorwerp( Juridisch bezwaarschri?* individu( alumnus( alumnus( rooster( uitvoering examenprogramma( examenprogramma( opleiding( onderwijseenheid( minor( onderwijsprogramma( werk

19 Valorisatie Informatieontsluiting Onderzoek Onderzoeksondersteuning (meta^data)( (meta^data)( Verbeter Onderzoeks publicatie onderzoeks uitvoering Onderzoeks uitvoering onderzoek( onderzoek( Onderzoeks administratie onderzoek( subsidieprogramma( subsidieovereenkomst( Human Resource Management Financieel vordering( Onderzoeks opzet werk( (bestaand)( bestaand)( Onderzoeks assistentie onderzoeks onderzoeksobject( onderzoek( onderzoeks Informatie (door)levering Onderzoek, onderzoeksondersteuning, algemene ondersteuning en valorisatie Onderzoeks ontwikkeling onderzoek( onderzoeks ontwikkeling werk( Kennis uitnutting onderzoek(

20 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering vordering( dienstverband( werk verplich3ng( inkomende( betaling( Human Resource Management Financieel Facilitair Contact Inkoop Communicatie Juridisch Inschrijving Deelnemer begeleiding Deelnemer werving individu( alumnus( Onderzoeks administratie vordering( Verbeter ruimte( (voorwerp( Roostering leverancier( Informatie en Technologie melding( werkorder( melding( werkorder( Diplomering bezwaarschri?* voorwerp( applica3e( systeemsocware( apparaat( bedrijfseis( alumnus(

21 Sturing ondersteuning Strategie en governance doelstelling((strategisch)( plan((strategisch)( Sturing doelstelling((strategisch)( plan((strategisch)( doelstelling((tac3sch)( beleidsuitgangspunt( architectuur( plan((tac3sch)( Beleid en planvorming Onderzoek Onderzoeks ondersteuning doelstelling( indicator( beleidsuitgangspunt( architectuur( plan( doelstelling((strategisch)( plan((strategisch)( Verander doelstelling((tac3sch)( beleidsuitgangspunt( architectuur( plan((tac3sch)( Valorisatie Verbeter Informatie ontsluiting indicator( Bedrijfsvoering Verantwoording

22 Bedrijfsprocesmodel Wat is het? Een beschrijving van de ketens van activiteiten in de processen van instellingen die een logische oorzaak-gevolg relatie hebben en daarmee aan elkaar gekoppeld zijn in volgorde en tijd Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico s en knelpunten Inzicht krijgen in de afhankelijkheden tussen mensen, afdelingen en activiteiten en daarmee in ketens van samenwerking, overdrachts-punten tussen afdelingen en doorlooptijden Startpunt voor gedetailleerde procesbeschrijvingen Bepalen van eigenaarschap van processen Afbakenen van de scope van projecten

23 Sturende processen Strategisch sturen Tactisch sturen Bedrijfsprocesmodel Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen business modellen Ontwikkelen instellingsplan Ontwikkelen beleid Doorvoeren veranderingen Doorvoeren verbeteringen Ontwikkelen opleiding Primaire processen Onderzoek Voorbereiden onderwijsperiode Werven deelnemers Werven onderzoek Inschrijven voor opleiding Beheren alumni Afsluiten onderwijsperiode Leveren onderwijs Ontwikkelen onderzoek Uitvoeren onderzoek Publiceren onderzoeksresultaten Faciliteren promotie Examineren Valorisatie Uitbaten onderzoeksresultaten Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Ondersteunende processen Afhandelen contacten en meldingen Afhandelen periodieke/continue verzoeken Instandhouden middelen

24 Informatiemodel Wat is het? Een conceptueel model van de objecten van een instelling waarover gestructureerde gegevens worden vastgelegd Waar kun je het voor gebruiken? Verhogen van de kwaliteit van gegevens door Bepalen van verantwoordelijk eigenaar en beheerder (data steward) van gegevens Bepalen van verantwoordelijke applicatie en noodzakelijke gegevenstromen tussen applicaties Als basis voor definities van processen, informatie, applicaties en applicatie-integratie Voor classificatie van gegevens voor informatiebeveiliging Afbakenen van de scope van projecten

25 Informatieontsluiting Onderzoek ondersteuning Bedrijfsvoering Sturing vordering( verplich3ng( journaalpost( kostenplaats( ac3vum( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( dienst( betrekking( campagne( competen3e( (medewerker)( beoordeling( forma3eplaats( gebouw( ruimte( voorwerp( apparaat( applica3e( socware( melding( werk( leverancier( inkoop( contract( werkorder( doelstelling( indicator( instelling( onderdeel( beleids( uitgangspunt( architectuur( werkproduct( toetsmateriaal( leermateriaal( rooster( opdracht( eenheid( onderwijseenheid( deelname( examen( programma( toets overeenkomst( leergroep( competen3e( (deelnemer)( waarde( document( opleiding( minor( leer toets werk( (gepubliceerd)( subsidie( programma( onderz.geg.( (gepubliceerd)( subsidie( overeenkomst( samenwerkings( verband( expressie( manifesta3e( item( uitleen( Informatiemodel bedrijfseis( plan( object( onderzoek( begro3ng( programma( prospect( alumnus( inzetplanning( Valorisatie Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid lesgroep( onderwijseenheid( uitvoering( individu( contact( configura3e( item( octrooi(

26 ondersteuning campagne( rooster( onderwijseenheid( deelname( overeenkomst( waarde( document( prospect( inzetplanning( lesgroep( onderwijseenheid( uitvoering( Algemene ondersteuning Onderzoek Bedrijfsvoering Sturing vordering( verplich3ng( journaalpost( kostenplaats( ac3vum( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( dienst( betrekking( individu( competen3e( (medewerker)( beoordeling( forma3eplaats( gebouw( ruimte( voorwerp( apparaat( applica3e( socware( configura3e( item( melding( contact( werk( leverancier( inkoop( contract( werkorder( doelstelling( indicator( instelling( onderdeel( beleids( uitgangspunt( architectuur( werkproduct( toetsmateriaal( leermateriaal( eenheid( examen( programma( toets leergroep( competen3e( (deelnemer)( opleiding( minor( leer toets werk( (gepubliceerd)( subsidie( programma( onderz.geg.( (gepubliceerd)( subsidie( overeenkomst( samenwerkings( verband( expressie( manifesta3e( item( uitleen( Informatiemodel BIV classificatie bedrijfseis( plan( object( onderzoek( begro3ng( programma( alumnus( Valorisatie Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid V( B( B( B( B( B( V( B( V( B( V( B( B( B( B( V( V( V( B( V( B( B( B( V( V( V( B( V( B( V( V( B( hoog( middel( V( V( B( B( B( B( opdracht( octrooi(

27 Informatie ontsluiting Informatiedoorlevering begeleiding Informatielevering Onderzoeksondersteuning ondersteuning Onderzoek Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksopzet ontwikkeling planning uitvoering Roostering Deelnemerwerving Inschrijving Onderzoeksadministratie Onderzoeksuitvoering Toetsing Deelnemercounseling Diplomering Onderzoekspublicatie Bedrijfsvoering Sturing Beleid en planvorming Verander Verbeter Verantwoording HRM Financieel Facilitair Communicatie Inkoop Contact Juridisch Informatie en Technologie Strategie en governance toets( materiaal( leer( materiaal( eenheid( opleiding( minor( toets( toets( competen3e( (deelnemer)( leer( werkproduct( examen( programma( overeenk.( onderwijseen^ heiddeelname( leergroep( rooster( waarde( document( instelling( beleids( uitgangspunt( bedrijfseis( doelstelling( (strategisch)( indicator( architectuur( plan( (tac3sch)( doelstelling( (tac3sch)( plan( (strategisch)( plan( (programma)( plan( (project)( doelstelling( (programma)( doelstelling( (project)( subsidie( programma( susidie( overeenkomst( onderzoek( geg.((output)( werk( (gepubliceerd)( onderz.geg.( (gepubliceerd)( expressie( manifesta3e( item( uitleen( campagne( individu( melding( onderdeel( opdrachtgever( dienst( betrekking( competen3e( (medewerker)( beoordeling( forma3eplaats( werk( vordering( verplich3ng( journaalpost( kostenplaats( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( ac3vum( leverancier( inkoop( contract( gebouw( ruimte( voorwerp( configura3e( item( contact( werkorder( apparaat( applica3e( socware( (octrooi)( object( Onderzoeksassistentie samenwerkings( verband( begro3ng( Valorisatie Kennisuitnutting alumnus( prospect( inzetplanning( programma( onderwijseenheid( lesgroep( onderwijseen^ heiduitvoering( opdracht( octrooi(

28 Middel Product Gebeurtenis Partij Overeenkomst Richting vordering( verplich3ng( journaalpost( kostenplaats( ac3vum( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( dienst( betrekking( contact( campagne( competen3e( beoordeling( forma3eplaats( gebouw( ruimte( voorwerp( apparaat( applica3e( socware( configura3e( item( melding( individu( werk( leverancier( inkoop( contract( werkorder( doelstelling( indicator( instelling( onderdeel( beleids( uitgangspunt( architectuur( werkproduct( toetsmateriaal( leermateriaal( rooster( opdracht( eenheid( onderwijseenheid( deelname( examen( programma( toets overeenkomst( lesgroep( waarde( document( opleiding( minor( leer toets projectgroep( werk( subsidie( overeenkomst( subsidie( programma( onderzoek( expressie( manifesta3e( item( uitleen( Informatie naar type bedrijfseis( plan( object( samenwerkings( verband( begro3ng( programma( prospect( alumnus( inzetplanning( onderwijseenheid onderwijseenheid uitvoering( octrooi(

29 Applicatiemodel Wat is het? Een model van de idealiter aanwezige applicaties in een instelling, afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt Waar kun je het voor gebruiken? Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het eigen applicatielandschap van instellingen Voor het bepalen van de gewenste gegevensuitwisselingen en services tussen applicaties Bepalen van eigenaarschap van applicaties Afbakenen van de scope van projecten

30 Informatieontsluiting Onderzoeksondersteuning Onderzoek ondersteuning Bedrijfsvoering Sturing Financieel( Personeels( Corporate(LMS( Inzet( plannings( Facilitair( Kaartbeheer( Betaal Service( Inkoop( Salaris( verwerkings( Tijdregistra3e( Project(Programma( en(poroolio( CRM( Aanbestedings( Kwaliteits( Architectuur( beheer Management( informa3e( Student( informa3e( Rooster( Educa3eve( applica3e( Learning(content( Plagiaatdetec3e( Digitaal(porOolio( Digitaal( toets Stage(en( afstudeer( informa3e( Bibliotheek( Gegevens( analyse( gegevensbeheer( meet repository( Wetenschappelijke( zoekmachine( Gezondheid( Veiligheid(en( Duurzaamheid( Learning( archief( Valorisatie Socware( ontwikkel( omgeving( IT( Video( Promo3e( volg( Gegevens( visualisa3e( Generieke applicaties Portaal( Zoekmachine( Enquete( Formulieren( generator( Online( kennisbank( Narrowcas3ng( Samen( werkings( Office( suite( Web(content( Unified( communica3ons( Sjabloon( generator( E^mail( Document( Enterprise(output( Input( Business(process( Video( streaming(

31 ondersteuning Digitaal( poroolio( Learning(content( Educa3eve( applica3es( Learning( Digitaal( toets Financieel( Facilitair( Project(Programma( en(poroolio( CRM( leermateriaal( examenprogramma( onderwijseenheid( toets toets werk( ruimte( voorwerp( Plagiaatdetec3e( Extern(open( onderwijsportaal( leermateriaal( Landelijk( inschrijf (Studielink)( Landelijke( opleidingsdatabase( (HODEX)( en onderwijsondersteuning applicaties lesgroep( onderwijs Student( informa3e( Rooster( Landelijk( uitwisselings( Basisregister( hoger( (BRON^HO)( Gemeen^( Instelling(is( Instelling(is( Stage(en( afstudeer( Inzet( plannings( Personeels( onderwijseenheid( examenprogramma( lesgroep( leergroep( inzetplanning( Service( Management( informa3e( Corporate(LMS( leermateriaal( Video( streaming(en( systemen( leermateriaal( rooster( deelnemer onderwijs Enquete( onderwijseenheid( onderwijsovereenkomst( (aanmelding)( opleiding( examenprogramma( (( (( (( (( ( minor( onderwijseenheid( onderwijseenheiddeelname( onderwijseenheid onderwijs^( overeenkomst( opdrachtgever( vordering( prospect( alumnus( Document( werkproduct(

32 Onderzoek Informatie ontsluiting Onderzoeksondersteuning Gegevens( analyse(en( visualisa3e( systemen( beheer repository( Wetenschappelijke( zoekmachine( Personeels( Student( informa3e( meetsystemen( informa3e( (meta^data)( Management( informa3e( archief( (meta^data)( e^depot( (KB)( onderzoek( subsidieaanvraag( subsidie( overeenkomst( (meta^data)( Externe( bronnen( werk( manifesta3e( expressie( Onderzoek, onderzoeksondersteuning en algemene ondersteuning applicaties kostenplaats( inkomende(betaling( vordering( Financieel( Promo3e( volg( onderzoek( Auteur( iden3fica3e( Object( iden3fica3e( DAI*/*ORCID* Nederlandse( bibliotheek( catalogus((ggc)( werk,( manifesta3e,( expressie,( item( DOI* Extern( portaal( (meta^data)( Bibliotheek(

33 Bedrijfsvoering Inkoop( Tijd( registra3e( CRM( Student( informa3e( Rooster( Stage(en( afstudeer( werk ruimte( voorwerp( Salaris( verwerkings( Facilitair( individu( Personeels( Financieel( vordering( kostenplaats( inkomende(betaling( vordering( Bibbliotheek( werk dienstverband( werk journaalpost( kostenplaats( Kaart( beheer( Corporate( LMS( Aanbestedings( Service( inkomende( betaling( leverancier( Betaal inkomende(betaling( Architectuur( beheer( Nieuw( Handels( Register( Inzet( plannings( Project(Programma( en(poroolio( Management( informa3e( verplich3ng( Bedrijfsvoering applicaties leverancier( Student( informa3e( ruimte( Socware( ontwikkel( omgeving( Learning(content( leermateriaal( IT( werk configura3e^item( configura3e^item(

34 Sturing applicaties Sturing Management( informa3e( Project(Programma( en(poroolio( werk Tijdregistra3e( werk Kwaliteits( Gezondheid( Veiligheid(en( Duurzaamheid( Rooster( IT( Architectuur( beheer

35 Generieke applicaties Gebruikersinteractie Zoekmachine( Portaal( Narrowcas3ng( Online( kennisbank( Enquete( Formulieren( generator( Samenwerking Processturing Samen( werkings( Unified( communica3ons( E^mail( Business(process( Contentbeheer Web(content( Document( Office( suite( Input( Enterprise(output( Sjabloon( generator(

36 applica3e(is( afnemer( applica3e(is( bron( Digitaal( toets( toetsmateriaal( eenheid( toets toets Digitaal(porOolio( werkproduct( Learning( leermateriaal( werkproduct( eenheid( lesgroep( Educa3eve( applica3e( Rooster( rooster( lesgroep( ruimte( voorwerp( Stage(en( afstudeer( opdracht( examen( programma( Student( informa3e( opleiding( onderwijseenheid( deelname( vordering( examen( programma( toets overeenkomst( lesgroep( competen3e( (deelnemer)( inkomende( betaling( rooster( waarde( document( Bibliotheek( repository( uitleen( vordering( inkomende( betaling( kostenplaats( informa3e( onderzoek( subsidie( programma( onderzoeksgeg.( (meta^data)( (meta^data)( samenwerkings( verband( werk subsidie( overeenkomst( meet beheer Gegevens( analyse Wetenschappelijke( zoekmachine( materiaal( prospect( Plagiaat( detec3e werkproduct( object( archief( (gepubliceerd)( (meta^data)( examen( programma( examen( programma( Inzet( plannings( inzetplanning( Learning(content( leermateriaal( werk( manifesta3e( expressie( item( minor( eehneid( programma( onderwijseen^ heid inzetplanning( projectgroep( leergroep(, onderzoek en ondersteunende applicaties Promo3e( volg onderzoek( werk werk Video( ( leermateriaal( (video)( Gegevens( visualisa3e onderwijseenheid( uitvoering( Video( (streaming( leermateriaal( (video)( werkproduct(

37 Service( Sturing en bedrijfsvoeringapplicaties Financieel( Personeels( applica3e(is( afnemer( applica3e(is( bron( dienst( betrekking( onderdeel( instelling( competen3e( vordering( verplich3ng( journaalpost( leverancier( kostenplaats( Inkoop( inkoopcontract( leverancier( verplich3ng( voorwerp( applica3e( apparaat( socware( Facilitair( gebouw( ruimte( voorwerp( Betaal inkomende( betaling( ac3vum( inkomende( betaling( uitgaande( betaling( Salaris( verwerkings( instelling( onderdeel( dienst( betrekking( journaalpost( kostenplaats( werk verplich3ng( uitgaande( betaling( beoordeling( forma3eplaats( CRM( campagne( prospect( contact( stagebedrijf( leverancier( individu( forma3eplaats( Project,Programma( en(poroolio(manage^ ment ( werk Tijdregistra3e( werk IT(( socware( applica3e( apparaat( melding( configura3e( item( werkorder( Kwaliteits( doelstelling( indicator( Aanbestedings( leverancier( bedrijfseis( Corporate(LMS( leermateriaal( Management( informa3e( indicator( werkac3iviteit( Kaartbeheer( ruimte( Systems( tool( applica3e( Architectuur( beheer( architectuur( socware( apparaat( begro3ng( Document( werkproduct( waarde( document( alumnus(

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014 Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening.

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening. Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie Businessmodel Informatie Bedrijfsfuncties Applicatieplatform

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Integratie Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Architectuurvisie Gebruikersinteractie Visuele integratie Personalisatie Zoeken Aanpassen aan voorkeuren Procesondersteuning Generieke ondersteuning communiceren,

Nadere informatie

Innovatieprogramma Visie op DLWO

Innovatieprogramma Visie op DLWO nnovatieprogramma Visie op DLWO 24 mei 2013 Danny Greefhorst Lianne van Elk Nico Juist Programma 24 mei: werksessie DLWO 10.00 uur Welkom door Lianne van Elk 10.15 uur nleiding door Nico Juist 10.45 uur

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT Leidraad voor het sourcen van IT-services Jan Evers, 26 maart 2013 Kenmerk: SB/UIM/12/1217/EVS IT-Sourcing & Cloud Strategie UT versie 1.1.docx 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Een generieke IT-referentie-architectuur Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl 1 Agenda Inleiding referentie-architectuur ArchiXL generieke IT-referentie-architectuur Gebruik semantische wiki 2 Architecturen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie Universitair Informatiemanagement Voorwoord Onderstaand treft u het Informatie- en ICT-plan van de Universiteit Twente voor de periode 2010-2014. Voor deze periode heeft de UT een nieuw Instellingsplan

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur

Een generieke IT-referentie-architectuur Een generieke IT-referentie-architectuur Versnelling van architectuurontwerp Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd en organisaties

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

template sourcing strategie

template sourcing strategie Template Sourcing Strategie 1 template sourcing strategie 2 Template Sourcing Strategie Inhoudsopgave 1.Doel template 3 2. Structuur notitie 3 3. Inleiding Sourcing Strategie 4 3.1 IT-Sourcing en Cloud

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Referentie-architecturen

Referentie-architecturen Referentie-architecturen Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl 1 Agenda Inleiding referentie-architectuur Voorbeeld referentie-architecturen Portalen en samenwerking ArchiXL referentie-architectuur Semantische

Nadere informatie

Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer

Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 30 oktober 2013 versie 1.0 titelpagina 1/14 INHOUDSOPGAVE Doelarchitectuur

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Universiteitsbibliotheek Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013 v2a Bestandsnaam : Informatiebeleidsplan Auteur : M. Streefkerk, M.J. van den Berg 1/40 Inhoud Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie