Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie"

Transcriptie

1 Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Bij het nemen van een besluit of een werknemer terugkeert in het eigen werk of moet uitzien naar ander passend werk spelen de functionele mogelijkheden van de medewerker en de functiebelasting een grote rol. In dit document leert u hoe u de speciaal voor de sector thuiszorg ontwikkelde functiebelastingsprofielen kunt inzetten om de keuze voor het juiste reïntegratiespoor beter te onderbouwen. Wat treft u aan in dit kennisdocument? Inleiding en verantwoording 1. de functionele mogelijkhedenlijst (FML), wat is dat en wat kun je ermee? 2. Functiebelastingsprofielen voor de thuiszorg. Wat zijn dat en wat kun je ermee? 3. het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM). Wat is dat en wat kun je ermee? 4. het inschakelen van professionals bij de keuze voor het reïntegratiespoor 5. de belangrijkste kennisbronnen voor degenen die betrokken zijn bij de reïntegratie 6. de kernvragen bij de keuze voor het reïntegratiespoor en checklists 7. het actief betrekken van de medewerker bij het keuzeproces voor reïntegratie 8. suggesties op het niveau van de organisatie om de belasting van medewerkers te beperken Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 1

2 Inleiding Als medewerkers zijn uitgevallen en er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid, moet er volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter een plan van aanpak voor reïntegratie opgesteld worden. Het reïntegratietraject kan 3 doelen hebben: 1. terugkeer in de eigen functie (eventueel met aanpassing van werkzaamheden, werkplek of werktijden) 2. herplaatsing in een andere functie binnen de instelling 3. herplaatsing in ander werk buiten de instelling Als er sprake is van benutbare mogelijkheden zullen deze doelen in de hierboven genoemde volgorde onderzocht moeten worden. Zijn er geen duurzaam benutbare mogelijkheden meer, dan wordt er geen traject gestart en volgt de procedure voor de aanvraag van de WAO (WIA in 2006). Cruciaal voor een goede onderbouwing van de doelstelling van het traject is dat arts, leidinggevende en medewerker over de juiste informatie beschikken voor wat betreft: 1. de functionele mogelijkheden én beperkingen van de medewerker 2. de belastingskarakteristiek van de eigen functie en van mogelijke alternatieve functies 3. de mogelijkheden om de werkplek van de medewerker, de organisatie van het werk, de manier van werken, het gebruik van hulpmiddelen of de omvang of het patroon van de werktijden aan te passen Dit document beschrijft hoe de informatie over de punten 1 en 2 kan worden verbeterd en gaat dus vooral in op het in kaart brengen en hanteren van de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker en van de belastingskarakteristiek van functies. Dit wordt uitgewerkt in de hoofdstukken 1 tot en met 3. Over de mogelijkheden zoals genoemd bij punt 3, is in de thuiszorg in het kader van het Convenant Arbeidsomstandigheden Thuiszorg al een groot aantal instrumenten ontwikkeld en is in toenemende mate kennis aanwezig binnen de instellingen. In hoofdstuk 4 wordt verwezen naar de bijdrage die onder meer arbo-coördinatoren en ergonomen, ergocoaches en andere professionals kunnen leveren. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de belangrijkste kennisbronnen die beschikbaar zijn en die als verplichte kost beschouwd kunnen worden voor degenen die betrokken zijn bij de advisering of besluitvorming rond de reïntegratie. De kernvragen die per spoor gesteld moeten worden passeren in hoofdstuk 6 de revue. Ook wordt daar verwezen naar de checklists die de keuze voor spoor 1 en 2 gemaakt zijn op basis van het toetsingskader van het UWV. Met de Convenantspartijen is afgesproken dat in de kenniskring rond het project Verbetering werkproces reïntegratie spoor 1 en 2 de positie van de medewerker expliciet aandacht zou krijgen. Met name werd hierbij als resultaat genoemd dat instellingen weten op welke wijze zij de medewerker actief kunnen betrekken bij het nemen van de beslissing over het te volgen reïntegratietraject. In hoofdstuk 7 is aangegeven hoe dit gestalte heeft gekregen. Tot slot is vanuit de kenniskring die betrokken is bij het ontwikkelen van dit kennisdocument een aantal suggesties gedaan om op organisatieniveau de fysieke belasting te verminderen. Deze zijn te vinden in het laatste hoofdstuk 8. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 2

3 Bijdragen Aan de Kenniskring rond het project Verbetering werkproces reïntegratie spoor 1 en 2 hebben weer diverse instellingen meegewerkt. Zij hebben actief meegedacht en een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit document. Een speciaal woord van dank is daarvoor op zijn plaats voor Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (Adriënne Steenbakker en Alie ten Bosch), De Omring Hoorn (Remon Negenman) Amsterdam Thuiszorg (Alexander van Campen en Josien Boomgaard), Vivent Den Bosch (Judi Waegemakers en Harry van Elderen), Thuiszorg Stad Utrecht (Giny van Lin). Ook de ABVAKABO (in het bijzonder Anneke Hidding) en het UWV hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Van de laatste organisatie is het materiaal rond de functiebelasting uit het CBBS afkomstig. Vooral Ad van Lieshout (landelijk accountmanager thuiszorg) en Marcel van den Berg (arbeidsdeskundige) verdienen een bijzondere vermelding voor het vele werk ook voor de Kenniskring. Tot slot mag ook Frans van Rooijen van Z-org niet onvermeld blijven. Dankzij zijn inspanningen is het UWV bereid gevonden mee te werken aan het project. Verantwoording Hoewel de Kennisdocumenten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het mogelijk dat zij toch nog onvolkomenheden of onjuiste informatie bevatten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 2.0 Elst, maart 2006 Matthieu Mes Projectleider RITZ Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 3

4 1. De functionele mogelijkhedenlijst (FML), wat is het en wat kun je ermee? Om de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het verrichten arbeid vast te kunnen stellen maken artsen veelal gebruik van een functionele mogelijkheden lijst (FML). In dit Kennisdocument gebruiken wij de lijst zoals het UWV deze hanteert in het kader van het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Deze is namelijk zeer eenvoudig en begrijpelijk geschreven, ook voor werknemers en leidinggevenden. Bijkomend voordeel is dat het UWV op basis van dezelfde systematiek het UWV ook functies beschrijft en hiervan belastingsprofielen opstelt. Wat wordt er met de FML in kaart gebracht? Met een FML worden de mogelijkheden om te functioneren in kaart gebracht. Het vertrekpunt is daarbij datgene wat in het dagelijks leven gebruikelijk is voor normale gezonde mensen. In de FML kan de arts aangeven of en in welke mate een werknemer of cliënt daarmee vergeleken beperkingen heeft. Er worden 6 rubrieken in kaart gebracht: Persoonlijk functioneren Sociaal functioneren Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen (zoals hitte, stof, rook, e.d.) Dynamische handelingen (zoals lopen, klimmen e.d.) Statische houdingen (staan, zitten, e.d.) Werktijden Wat kan de waarde zijn van het gebruik van een FML tijdens de reïntegratie? Een FML kan meerwaarde hebben in de volgende situaties, als: inhoudelijke onderbouwing door de arbo-arts voor de vraag of voor een medewerker de status arbeidsgehandicapte geldt en of terugkeer in het eigen werk mogelijk is duidelijk is dat terugkeer in de eigen functie niet meer mogelijk is en er behoefte is aan meer informatie over de mogelijkheden in spoor 1 (ander werk binnen de eigen organisatie) er knopen doorgehakt moeten worden om te gaan voor spoor 2 (externe reïntegratie) en er meer informatie nodig is om deze keuze te onderbouwen of geaccepteerd te krijgen de medische situatie van een medewerker wijzigt en hierdoor opnieuw bekeken moet worden wat de consequenties van deze wijziging zijn ( updaten ) ondersteunende informatie voor deskundigen, zoals een ergocoach of arbeidsdeskundige bij het treffen van gerichte maatregelen of interventies Wanneer zet je het instrument FML in? In het verleden werd een FML vaak pas opgesteld aan het eind van het eerste ziektejaar bij het opstellen van het actueel oordeel. Beter lijkt het de volgende vuistregel te hanteren: zodra de arts twijfelt over de mogelijkheid tot hervatting in het eigen werk op langere termijn bij voorkeur binnen een periode van 3 maanden na de eerste ziektedag De toepassing is dan pro-actief en gericht op werkhervatting en niet vooral op het verklaren of legitimeren van de situatie. Wat kost een FML? Dat is verschillend per Arbo-dienst en vaak ook afhankelijk van het type contract. Soms is het inbegrepen in de dienstverlening, soms wordt afzonderlijk op activiteitenbasis betaald. Het uurtarief van de arts is de belangrijkste kostenpost. Zeker als u in het kader van de liberalisering van de Arbowet nieuwe afspraken maakt met een (eigen) bedrijfsarts, is het raadzaam hierover afspraken te maken. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 4

5 Kan ik een voorbeeld van een FML zien? Druk hier om het model zoals dat in het CBBS van het UWV wordt gebruikt te zien. 2. Functiebelastingsprofielen. Wat zijn dat en wat kun je ermee? Met een functiebelastingsprofiel kan in kaart worden gebracht wat de belasting van een functie is. In dit document gebruiken wij, net als bij de functionele mogelijkheden, de methodiek van het UWV voor het beschrijven van functies in het CBBS als informatiemodel. Functies worden door het UWV beschreven op basis van dezelfde rubrieken als waarmee de mogelijkheden tot functioneren in de FML in kaart worden gebracht. Het CBBS systeem bevat beschrijvingen van meer dan 7000 functies. Ook de loonwaarde, het opleidingsniveau en het arbeidspatroon van de functie wordt per functie benoemd, is vastgesteld. Het UWV gebruikt het geautomatiseerd matchingsysteem van het CBBS om de mate van arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen. Het systeem zelf is niet voor extern gebruik geschikt. Het UWV heeft wel inhoudelijke informatie uit het systeem beschikbaar gesteld aan de sector thuiszorg. Het gaat dan om de Functiebelastingsprofielen van: de risicofuncties waar in de sector de meeste uitval in plaatsvindt enkele functies die in de praktijk in aanmerking komen voor beoordeling in geval van herplaatsing in ander werk Welke informatie uit de Functiebelastingsprofielen is gebruikt? In het Functieprofiel staan gegevens uit de rubrieken Statische houding en Dynamische handelingen (i.c. de fysieke belasting) centraal, omdat: beperkingen in de fysieke belasting vormen de belangrijkste oorzaak van duurzame uitval de informatie op functieniveau goed volgens meetbare criteria is te objectiveren de informatie in redelijke mate als algemeen geldend voor een functie gezien kan worden Van elke functie waarvan een profiel is opgesteld is de door de functieanalist van het UWV vastgestelde beschrijving van taken, werkzaamheden en handelingen opgenomen als bijlage, alsmede de uren van het dienstverband, arbeidspatroon en opleidingsniveau. In de leeswijzer en toelichting op het functieprofiel zijn behalve de taken van de functie, ook de relevante eisen met betrekking tot Persoonlijk functioneren, Sociaal functioneren en Fysische belasting in de werkomgeving opgenomen. Let op! De aspecten Persoonlijk en Sociaal functioneren laten zich minder makkelijk objectief als kenmerk van een functie beschrijven. Zij moeten ook met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden, zeker als het gaat om belangrijke beslissingen rond het al of niet kiezen voor een traject gericht op ander werk dan in de eigen functie. Van belang is dat vastgesteld wordt of de medewerker al langere tijd kampt met de beperkingen. Als deze eerder geen beletsel vormden voor de uitoefening van de functie, dan kunnen deze nu moeilijk op zich als reden aangevoerd worden om het traject te richten op ander werk! Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 5

6 Vaak hebben beperkingen in het persoonlijk en of het sociaal functioneren te maken met psychische klachten van de medewerker. Deze problematiek vraagt een aparte aanpak (richtlijnen commissie Donner) die over het algemeen gericht is op herstel in de eigen functie. Blijkt uit de FML dat de medewerker beperkingen in deze rubrieken heeft, dan kan deze informatie op functieniveau, met inachtneming van de hiervoor genoemde aandachtspunten, natuurlijk wel van belang zijn bij de advisering. Ook de aspecten die door de functieanalist gescoord zijn binnen de rubriek Fysische belasting in de werkomgeving zijn slechts opgenomen in de bijlage. Deze omstandigheden wisselen namelijk sterk per cliëntsituatie. Besloten is voorlopig telkens van één uitgewerkt profiel dat het UWV heeft aangeleverd een functiebelastingsprofiel op te stellen. Voor de meeste functies zijn er meer aangeleverd. Gekozen is voor het CBBS-profiel waarin het arbeidspatroon en het aantal uren gewerkte uren per dag in deze functie overeen lijkt te komen met dat wat het meest gebruikelijk is in de thuiszorg. Aangenomen mag worden dat op deze wijze sprake is van voldoende representatieve waarnemingen van in de functie voorkomende werkzaamheden en de daarbij horende belasting. Er is gecontroleerd of er geen al te grote afwijkingen waren met de profielen van de andere functies. Let op! Het kan van belang zijn, zeker als de medewerker en/of leidinggevende van mening zijn dat het beeld van de werkzaamheden en de intensiteit van de belasting uit het profiel niet overeenstemt met de eigen beleving van de werkelijkheid, een arbeidsdeskundige te raadplegen. Wat kan de waarde zijn van het belastingsprofiel bij reïntegratie? Het profiel geeft in eerste instantie de arts een diepgaander inzicht in de werkzaamheden van de functie en in de eisen die het werk stelt. Hierdoor kan deze, samen met de gegevens van de functionele mogelijkheden van de medewerker, beter onderbouwd adviseren of terugkeer in de eigen functie haalbaar is, of dat er ander werk gezocht zou moeten worden. Als het gaat om interne herplaatsing naar één van de andere functies die beschreven zijn, kan de arts ook beter adviseren of dat traject (spoor 1) kansrijk is. De CBBS functieprofielen zijn verder gebruikt bij het opstellen van het indicatieve belastingspatroon van het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM). Dit wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. Wat zijn aandachtspunten voor het gebruik? Functies kunnen dezelfde naam hebben, maar in de praktijk verschillen qua belastingspatroon. Bij het gebruiken van de informatie is het voor de arts bovendien van belang te weten of er binnen de organisatie veel gedaan wordt aan preventief beleid en het verminderen van de belasting. Gebruikt een organisatie veel hulpmiddelen, of bijvoorbeeld moderne microvezelmaterialen, dan zal de belasting in de functie lager zijn, dan wanneer nog gewerkt wordt volgens traditionele methoden waarbij nat wordt gereinigd met emmers en sop. Het functiebelastingsprofiel biedt dus een belangrijke indicatie voor de aard en de mate van belasting, maar kan niet te absoluut gehanteerd worden. Als er ook met de informatie uit het functieprofiel twijfel bestaat over de vraag of werk passend is, is het raadzaam een arbeidsdeskundige te raadplegen. Dat kan via de Arbo-dienst, maar ook bij het UWV. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 6

7 Het voordeel van de laatste optie is dat de kosten relatief laag zijn ( 50,-) en de beoordeling plaatsvindt door de organisatie die in het kader van de aanvraag WAO of WW ook optreedt als beoordelaar van de vraag of er daadwerkelijk passende arbeid aanwezig was. Het nadeel kan zijn dat het UWV onvoldoende snel de dienstverlening kan leveren. Dat verschilt sterk per regiokantoor. Van welke functies zijn er Functiebelastingsprofielen beschikbaar? Op dit moment zijn beschikbaar: Thuishulp A (FB) Verzorgende B (FB) Verzorgende C (FB) CB-assistente (FB) Telefoniste receptioniste (FB) U kunt een profiel openen door er op te klikken. 3. Het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB- FM), wat is dat en wat kan ermee? In het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM) wordt in één oogopslag duidelijk: Over de functie: wat de belastingsgebieden van een functie zijn wat de zwaarte van een functie is op basis van het gebruikte functiebelastingsprofiel in welke handelingen of activiteiten dit tot uitdrukking komt Over de medewerker: in welke voor de functie relevante belastingsgebieden sprake is van een beperking wat volgens de arts de mate van de beperking is op basis van de FML Wat kan men met deze informatie? vaststellen waar de knelpunten in de eigen functie zitten of te verwachten zijn verkennen of andere functies beter passen bij de mogelijkheden van de medewerker Voor een eerste verkenning kan ook aan de hand van de FML die de arts heeft opgesteld gekeken worden in hoeverre andere functies aan lijken te sluiten. Wie vult de gegevens in? De arts van de Arbo-dienst of uw eigen bedrijfsarts is in elk geval degene die de FML opstelt. Vervolgens is er een keuzemogelijkheid door wie u de informatie van de FML laat scoren op het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM): de arts een arbeidsdeskundige anderen, bijvoorbeeld een Arbo-coördinator, casemanager, etc. U dient er rekening mee te houden dat het UWV met name de arts beschouwd als degene die uitspraken kan en mag doen over de vraag of een medewerker uit moet zien naar ander werk. Als u dus besluit anderen het formulier te laten invullen en bespreken, dient u wel de arts te raadplegen en te vragen de uitkomsten te rapporteren in het verzuimdossier. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 7

8 Voor welke functies zijn er FB-FM profielen beschikbaar? Thuishulp-A (FB-FM) Consultatiebureauassistente (FB-FM) Telefoniste receptioniste (FB-FM) Verzorgende B (FB-FM) Verzorgende C (FB-FM) U kunt een profiel openen door er op te klikken. Is er ook een werknemersversie van het FB-FM profiel? Ja, er is ook een aangepaste versie beschikbaar voor de Thuishulp beschikbaar die werknemers zelf in kunnen vullen. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om met medewerkers in gesprek te komen over de belasting die ervaren wordt tijdens het werk. Dat kan bijvoorbeeld: ter voorbereiding op een functioneringsgesprek of in teamverband om in kaart te brengen hoe de medewerker of het team ervoor staat in situaties van frequent verzuim, om na te kunnen gaan waar de pijn precies zit bij de aanname van nieuw personeel in de vorm van een aandachtspuntenlijst voor de fysieke belasting Bij de toepassing in het kader van werving en selectie gelden de eisen van de Wet op de aanstellingskeuringen. Deze zijn opgenomen als toelichting bij de werknemersversie. Klik hier voor de werknemersversie van het FB-FM profiel. 4. Het inschakelen van professionals bij de keuze voor het juiste reïntegratiespoor Hoewel de direct leidinggevende en medewerker de primair verantwoordelijke actoren in het reïntegratieproces zijn, is het van belang dat, waar nodig, professionele ondersteuning wordt ingezet. Het is niet de bedoeling in dit kennisdocument de brede inrichting van de procesgang rond ziekteverzuim en de taken en verantwoordelijkheden van de daarbij betrokken partijen uit te diepen. Hier wordt de vraag naar de inschakeling van professionals vooral toegespitst op de mogelijke bijdrage die interne en externe professionals kunnen leveren aan het nemen van de juiste beslissing voor het doel van de reïntegratie en aan de realisatie van dat doel. Het nadenken over de mogelijke bijdrage die interne medewerkers die tot nu toe vooral belast waren met preventieve taken, aan de reïntegratie zouden kunnen leveren, wint terrein. Dit in verband met: de groeiende behoefte om zelf meer expertise in eigen huis te hebben of taken in eigen beheer uit te voeren de noodzaak om in verband met de nieuwe wetgeving rond de WAO werknemers die < 35 % arbeidsongeschikt zijn, in beginsel in dienst te houden Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 8

9 Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de rollen en de bijdrage van professionals 1 : Arts van de Arbo-dienst of eigen bedrijfsarts Vaststellen (duurzaam) benutbare functionele mogelijkheden Adviseren mogelijkheden tot terugkeer eigen werk of ander werk Adviseren rond interventies Beoordelen status arbeidsgehandicapte Bedrijfsfysiotherapeut / ergotherapeut Gerichte ondersteuning bij versterken van belastbaarheid medewerker Gerichte ondersteuning en instructie op de werkplek rond houding Arbo-coördinator / ergocoach Advisering over aanpassing werkplek en arbo-check in kader van terugkeer eigen werk of ander werk binnen instelling Gerichte ondersteuning en instructie op de werkplek rond houding Gerichte ondersteuninggebruik hulpmiddelen zoals tilliften, zit-staankrukjes, microvezeltechnieken, interieurboxen om fysiek belastende werkzaamheden minder belastend te kunnen uitvoeren Arbeidsdeskundige Adviseren mogelijkheden tot terugkeer eigen werk of ander werk Onderzoeken mogelijkheid tot loondispensatie (wél blijven werken, maar tegen een aangepaste loonwaarde) Deskundigenoordeel rond de vraag of er passend werk is (UWV) Deskundigenoordeel rond de vraag of er voldoende en tijdig reïntegratie-inspanningen gepleegd worden (UWV) P&O en reïntegratieconsulenten In kaart brengen en houden van beschikbare arbeid voor reïntegratie (tijdelijke werkzaamheden en duurzame mogelijkheden) Registreren van vrijvallende vacatures en plaatsingsmogelijkheden (ter verantwoording van het besluit géén passende arbeid) Bemiddelen en begeleiden van te herplaatsen medewerkers (mobiliteitscentra) Ondersteunen van loopbaanvragen (kan ik mij ontwikkelen naar ander werk) Aanvragen loondispensatie Bedrijfsmaatschappelijk werk / psycholoog Begeleiding werknemers met problemen in de privé-situatie Begeleiding van werknemers met psychische klachten Doorverwijzing naar specialistische hulpverlening Externe adviseurs op terrein sociale zekerheid en arbeidsrecht Verzorgen workshops en kennisoverdracht rond nieuwe regelgeving WAO 1 De onderstaande rollen kunnen verschillen per instelling, afhankelijk van de opleiding, achtergrond en aanwezige competenties van medewerkers. De rol van de direct leidinggevende is hier niet apart als die van een professional benoemd. In veel gevallen is deze de casemanager. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 9

10 5. Relevante kennisbronnen rond fysieke belasting bij de keuze van het reïntegratiespoor Vóórdat de beslissing genomen wordt dat er geen mogelijkheden meer zijn om in het eigen werk te hervatten, dienen deze volgens de wet Poortwachter onderzocht te worden. In de praktijk blijkt dat, als een instelling hier de nodige aandacht aan schenkt, reïntegratie in het eigen werk vaak toch mogelijk is. Doordat de aanpak van fysieke belasting in de thuiszorg een centraal thema is geweest in het Convenant arbeidsomstandigheden thuiszorg, is er een groot aantal instrumenten ontwikkeld die het mogelijk maken langer en gezonder te werken en de belasting in het werk te verlagen. De volgende kennisbronnen zijn eigenlijk onmisbaar voor de professional die betrokken is bij de besluitvorming of advisering rond reïntegratie: Beleidsspiegel Thuiszorg Deze Beleidsspiegel bevat een samenvattend overzicht van alle in het kader van het Convenant ontwikkelde instrumenten en toepassingsmogelijkheden, zowel met betrekking tot beleid de organisatie van het werk (primaire proces) voor kraamzorg, thuisverzorging als voor huishoudelijk werk, trainingsmogelijkheden en instructie hulpmiddelen ergonomie en werkomgeving Via de Beleidsspiegel kun je eerst snel uitzoeken waar een antwoord op een vraag te vinden is. Er wordt op detailniveau verwezen naar andere documenten, zoals bij voorbeeld: Hulpmiddelen voor het aan/uittrekken van steunkousen tip 59 en 60 PreGo gids PreGo gids voor de zorgverlener PreGo gids voor de zorg ondersteunende diensten De PreGo gidsen zijn de catalogi waarin alle bekende hulpmiddelen en tips beknopt staan uitgewerkt. De gids is sinds kort ook gratis te downloaden via het Arbo-kenniscentrum. De Werkpakketten voor de Praktijkregels voor fysieke belasting Voor alle belastende werksituaties in de thuiszorg zijn werkpakketten ontwikkeld, waarin het werken volgens protocollen wordt uitgelegd en ondersteund, van ontwikkeling van een protocol tot en met implementatie en onderhoud. Een voorbeeld hiervan is het Werkpakket Tilprotocollen in de thuiszorg De basispakketlijst Uitleen hulpmiddelen en A-4 kaarten Voor zeer veel fysiek belastende werksituaties zijn hulpmiddelen beschikbaar in de Uitleen aan cliënten. Per hulpmiddel is op 1 A-4 tje beschreven wat het voor hulpmiddel is, wat de indicatie is om het in te zetten en hoe je het in de praktijk kunt gebruiken. Op de website zijn vanaf mei 2006 deze producten te vinden. Zij zijn ook allemaal kosteloos te downloaden. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 10

11 6. De kernvragen die beantwoord moeten worden bij de keuze voor het reïntegratiespoor In volgorde van tijd komen normaal gesproken de volgende kernvragen aan de orde bij de reïntegratie van zieke medewerkers die beslissend zijn voor het te volgen spoor. Zijn er nog (duurzaam) benutbare mogelijkheden voor de medewerker? Soms wordt te gemakkelijk aangenomen dat er voor een werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden zijn. Alleen in die situatie hoeft er geen reïntegratieplan opgesteld te worden en leidt het spoor richting aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als volledig arbeidsongeschikte. De beslissing géén duurzaam benutbare mogelijkheden is er een die alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt genomen. Er moet voldaan zijn aan één van de volgende criteria: o o o o o Bedlegerig meer dan 3 maanden Opname in AWBZ instelling van > 3 maanden ADL afhankelijk voor > 3 maanden Terminale aandoening Basaal onvermogen tot sociaal en persoonlijk functioneren (b.v. schizofrenie etc.) Wordt niet aan één van deze criteria voldaan dan mag de conclusie van de arts ook nooit zijn dat er geen duurzaam benutbare mogelijkheden zijn voor de medewerker. Het UWV controleert hier sterk op. Als opdrachtgever is de werkgever verantwoordelijk voor het advies van de Arbo-dienst en draait op voor eventuele loonsancties! Kan de werknemer weer hervatten in de eigen functie? Bij deze vraag moeten werknemer en werkgever het samen eens worden of en zo ja, op welke wijze terugkeer nog mogelijk is. Zoals gezegd kan de beantwoording van de vraag ondersteund worden met het gebruik van het profiel FB-FM en door het opstellen van een Functionele mogelijkhedenlijst, als de arts twijfelt of terugkeer op termijn haalbaar is. Daarnaast is het van belang dat alle mogelijkheden, zoals aanpassing werkplek, organisatie van het werk, inzet of gebruik van hulpmiddelen e.d. besproken zijn met de medewerker en onderzocht zijn, eventueel door de inschakeling van interne of externe deskundigen. Kan de werknemer weer hervatten in ander werk bij de eigen werkgever? Bij deze vraag moeten werknemer en werkgever het samen eens worden of er ander passend werk binnen de organisatie beschikbaar is en deze keuze goed onderbouwen. Ook hier kan het gebruik van gegevens uit de FML van grote waarde zijn. Het profiel FB-FM mogelijk ook, onder voorwaarde dat binnen de organisaties functies voorkomen, zoals die zijn uitgewerkt. De beslissing dat er géén ander passend werk beschikbaar is, zal niet anders dan na een zorgvuldige afweging van de belangen en de mogelijkheden van zowel werknemer als werkgever kunnen worden genomen en vraagt een actieve betrokkenheid van beide partijen. De werkgever zal goed moeten kunnen onderbouwen waarom deze van mening is dat er geen passend werk voorhanden is. Dit proces is beschreven in het RITZ kennisdocument Interne reïntegratie. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 11

12 Vanwege de grote (financiële) gevolgen die aan het onvoldoende onderbouwen van de beslissingen verbonden kunnen zijn, wordt geadviseerd gebruik te maken van de checklists die speciaal voor dit doel zijn geschreven op basis van het Toetsingskader van het UWV. 7. Het actief betrekken van de medewerker bij het reïntegratieproces In het kader van het project Verbetering werkproces reïntegratie spoor 1 en 2 is afgesproken dat in de kenniskring rond dit project de positie van de medewerker expliciet aandacht zou krijgen. Met name werd hierbij als resultaat genoemd dat instellingen weten op welke wijze zij de medewerker actief kunnen betrekken bij het nemen van de beslissing over het te volgen reïntegratietraject. Hieraan is op twee manieren invulling gegeven. 1. er is een themabijeenkomst van de Kenniskring gewijd aan de positie van de werknemer. In de bijeenkomst stonden volgende vragen centraal: Wat is de persoonlijke van de werknemer(s) met betrekking tot verzuim & reïntegratie? Hoe zou de eigen verantwoordelijkheid van werknemer(s) en OR rond verzuim en reïntegratie verbeterd kunnen worden? In deze kenniskring is actief gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de afdeling belangenbehartiging van de ABVAKABO en van de inbreng van vakbondsconsulenten met professionele ervaring in de verzuimbegeleiding en reïntegratie. De bijeenkomst leverde een aantal concrete suggesties en aanbevelingen op waar instellingen mee aan de slag zouden kunnen als zij de werknemer(s) actiever willen betrekken. Door hier te drukken krijgt u deze in beeld. 2. door de wijze van uitwerking van dit kennisdocument rond het gebruik van het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden Bij de keuze van het model Functionele Mogelijkheden (FML) is expliciet gekozen voor een model dat heel leesbaar is en begrijpelijk geschreven, ook voor medewerkers met een minder hoog opleidingsniveau, in gewone mensentaal en gebaseerd op herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven. Het format van het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM) brengt op een overzichtelijke manier op één pagina in beeld wat de belasting van de functie is, welke werkzaamheden daar mee te maken hebben en waar volgens de arts de belangrijkste knelpunten zitten qua belastbaarheid. Hierdoor hebben werknemer, arts en leidinggevende één gezamenlijk vertrekpunt op basis van dezelfde informatie om samen in gesprek te gaan over de keuzes voor terugkeer in eigen werk of ander werk. De werknemer heeft hiermee een meer gelijkwaardige positie ten opzichte van de andere gesprekpartners. Bovendien is van het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM) een werknemersversie gemaakt. Hierop kan de werknemer zelf invullen bij welke belastingskarakteristieken van de functie en de daarbij behorende werkzaamheden zich problemen voordoen. Hierdoor kunnen signalen van een te grote belasting in de functie eerder opgevangen worden en kan hierop geanticipeerd worden. Het formulier kan bijvoorbeeld gebruikt worden ter voorbereiding op functioneringsgesprekken. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 12

13 Klik hier voor de werknemersversie van het FB-FM profiel 8. Suggesties op het niveau van de organisatie om de belasting van medewerkers te beperken Binnen de kenniskring zijn in de verschillende bijeenkomsten een aantal maatregelen en suggesties gedaan op het niveau van de organisatie (werkproces of beleid) die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het verminderen van de belasting van het werk. Als deze maatregelen of suggesties ingevoerd zouden worden, kunnen meer mensen aan het werk blijven. In de praktijk zal het doorvoeren van de maatregelen en het succes ervan sterk afhankelijk zijn van: de strategische koers, de cultuur en de marktpositie van de instelling mogelijkheden om de maatregelen uit te voeren (menskracht, middelen, draagvlak) De volgende tips en suggesties worden vanuit de aanwezigen aangedragen: geen zorg leveren als deze niet veilig kan worden verleend (volgens arbo-check) als uitgangspunt nemen en goed communiceren naar zowel cliënten als medewerkers. medewerkers leren beter hierover te communiceren met cliënten (training assertiviteit) het onderhandelen met cliënten kan ook als afzonderlijke taak gedaan worden door een hiervoor aan te stellen medewerker (intaker) klantgericht werken is niet hetzelfde als u vraagt en wij draaien. Goed uitleggen aan cliënten waarom bepaalde zaken niet kunnen of mogen werkt vaak verrassend goed. Je kunt medewerkers leren nee te verkopen en toch een tevreden cliëntsituatie nastreven. Ook hier kan hulp van een beter gebekt iemand zinvol zijn. organiseer afzonderlijke momenten van informeel samenzijn of samenkomst tussen leidinggevenden en medewerkers (het worstebroodje ) om te voorkomen dat door de toenemende druk van span of control medewerkers en leidinggevenden elkaar niet meer zien of spreken. Alleen als de afstand klein blijft kun je in de gaten houden hoe iemand in zijn vel zit en is de drempel om over zaken te praten laag te houden. kijk of je voor bepaalde groepen medewerkers (bijvoorbeeld studenten) heel kleine dienstverbanden kunt afspreken, bijvoorbeeld 6 uur per week. Verzuim is dan in de praktijk vaak aanzienlijk lager. laat medewerkers die moeite hebben met het binnen de gestelde normtijd afkrijgen van het werk eventueel langer werken bij de cliënt, zonder dat dit in rekening wordt gebracht aan de cliënt. Bijvoorbeeld 3 uur werk voor 2 uur in rekening. Zo is er dan toch nog 66% arbeidsprestatie in plaats van 0 % als de medewerker ziek thuis zou gaan zitten let op: in het tweede ziektejaar kan de medewerker hiermee wellicht moeite hebben als maar 70 % van het salaris wordt betaald!) Een andere optie is te werken in de vorm van 2 werknemers samen op 1 cliënt. Afhankelijk van de aard van de klachten kan zo de inzetbaarheid van werknemers optimaal worden benut. Aandachtspunt is ervoor te zorgen dat niet één medewerker alle fysiek belastende taken op zich neemt. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 13

14 veel problemen die te maken hebben met een verkeerde houding ontstaan direct al in de proeftijd. In die tijd kijkt men de kat uit de boom en investeert men vaak onvoldoende in instructie. Inwerkprogramma s meteen vanaf dag 1 serieus oppakken kan dit helpen voorkomen. Denk er bijvoorbeeld aan meer mensen te laten meelopen (ook zieke of oudere werknemers die minder zwaar belast kunnen worden zouden hiervoor ingezet kunnen worden inventariseer structureel per afdeling welke werkzaamheden medewerkers die tijdelijk buitenspel staan toch zouden kunnen doen. Houdt er wel rekening mee dat dit soort klussen echt additioneel en kortdurend moeten zijn (geen bestaand werk) en dat je dit aanbiedt aan medewerkers wier plan van aanpak gericht is op terugkeer in het eigen werk hebben. denk aan uitbesteding van bepaalde fysiek belastende werkzaamheden intern (anders verdelen van de last) of extern. Bijvoorbeeld boodschappen laten bezorgen, ramen lappen, etc. Denk hierbij niet te snel dat de cliënt dit niet wil of dat het klantonvriendelijk is. Ook hier geldt dat communicatie over de redenen vaak het toverwoord is. de gemeenten willen mensen die een bijstandsuitkering hebben in toenemende mate laten werken voor hun uitkering ( work first ). Samenwerking met de gemeente kan extra menskracht ter ondersteuning van fysiek belastende werkzaamheden betekenen. Men kan dan 2 op 1 werken. Als tegenprestatie kan onderhandeld worden over het (op termijn) aannemen van een bepaald percentage van de mensen die op deze manier ervaring met de zorg hebben opgedaan Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 14

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Probleemanalyse WIA. Meer informatie U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 92 95 (lokaal tarief).

Probleemanalyse WIA. Meer informatie U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 92 95 (lokaal tarief). Probleemanalyse WIA Waarom dit formulier? Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, dan gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de re-integratie. De probleemanalyse wordt gebruikt

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Inzetbaarheidsprofiel

Inzetbaarheidsprofiel Inzetbaarheidsprofiel 1. Bij aanvraag Deskundigenoordeel (DO) 2. Bij indienen Re-integratieverslag (RIV) Beschrijving van de belastbaarheid door de bedrijfsarts ten behoeve van de re-integratie, een eventueel

Nadere informatie

Kennisdocument Interne reïntegratie

Kennisdocument Interne reïntegratie Kennisdocument Interne reïntegratie Terugkeer in de eigen functie is in de meeste gevallen het eerste doel dat wordt nagestreefd bij de reïntegratie van zieke medewerkers. Als dat niet meer mogelijk is,

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Er zijn twee mogelijkheden

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid. Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH

Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid. Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH 1 Inhoud Aanleiding Belastbaarheid: FML-methodiek Belasting: in kaart brengen functie Belasting: scoren functie

Nadere informatie

Probleemanalyse WIA. Onderdeel van het reïntegratieverslag. 1.1 Naam werknemer Man Vrouw

Probleemanalyse WIA. Onderdeel van het reïntegratieverslag. 1.1 Naam werknemer Man Vrouw Probleemanalyse WIA Onderdeel van het reïntegratieverslag Waarom dit formulier? Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, dan gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de reïntegratie.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 3 1 Deel 1 Een kort overzicht van het geheel 5 1.1 Inleiding in het wettelijk kader 5 Samenvatting Kader voor inzet en beoordeling van re-integratie inspanningen (Toetsingskader)

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Probleemanalyse WIA. 1.1 Voorletters en achternaam Gebruikt de werknemer de achternaam van de partner, vul dan ook de geboortenaam in.

Probleemanalyse WIA. 1.1 Voorletters en achternaam Gebruikt de werknemer de achternaam van de partner, vul dan ook de geboortenaam in. Probleemanalyse WIA Waarom dit formulier? Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, dan gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de re-integratie. De probleemanalyse wordt gebruikt

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

2 WET VERBETERING POORTWACHTER ARBO-ADVIES

2 WET VERBETERING POORTWACHTER ARBO-ADVIES 2 WET VERBETERING ARBO-ADVIES WET VERBETERING (WVP) WET VERBETERING U bent als werkgever verplicht een zieke of arbeidsongeschikte werknemer te begeleiden naar passend werk, gedurende een periode van twee

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is.

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Voorkom een UWV sanctie 11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Alvorens ik je 11 checkpunten ga uitleggen welke je gaan helpen om te toetsen of je reïntegratie dossier

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 UWV Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 In de Staatscourant van 12 augustus 2008, nr. 154, is het Besluit Protocol Scholing 2008 geplaatst. Abusievelijk is bij dit besluit de verkeerde bijlage

Nadere informatie

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat?

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Keuzes overheid in de sociale zekerheid Beleid: de vervuiler betaalt. Werken wie

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614):

Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614): Bijlage A Adviesaanvraag Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614): Binnenkort zal ik het wetsvoorstel

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie?

Hoe voorkom ik een loonsanctie? Hoe voorkom ik een loonsanctie? Werkgeverscongres 2014 WET VERBETERING POORTWACHTER 2002 2014 WET VERBETERING POORTWACHTER Maar dit wist u toch allang 4 Cijfers loonsancties Beoordeelde re-integratieverslagen

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgever

Informatieleaflet voor werkgever Informatieleaflet voor werkgever Heb ik passend werk voor mijn medewerker en is dit te realiseren? In het Burgerlijk Wetboek en de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd dat u zich als werkgever moet

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Aanpak langdurig/complex verzuim

Aanpak langdurig/complex verzuim Aanpak langdurig/complex verzuim Roelof Heida, bedrijfsarts Directeur kwaliteit Utrecht, 4 november 2014 Casus Richard I Wat weten we Orderpicker magazijn Dienstverband van 11 jaar Ziekmelding met schouderklachten

Nadere informatie

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Redelijkheid Van werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij al het mogelijke doen met het oog op de re-integratie.

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

en andere leuke wetenswaardigheden

en andere leuke wetenswaardigheden Arbo en andere leuke wetenswaardigheden Frame gevestigd in Bavel, Gilzeweg 26 ook vestiging in Bergen op Zoom Re-integratie(Wet Verbetering Poortwachter) Outplacement Loopbaanbegeleiding, waaronder assessments

Nadere informatie

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 Werkveld Casemanager UWV Werkgever/ LG Huisarts e.a. Werknemer Bedrijfspsycholoog e.a. Bedrijfsarts Advocaat Collega s Verzekeraars 1 Arbeidsovereenkomst Arbeid

Nadere informatie

Spoor 2 binnen WVP Wanneer wel, wanneer niet? Een adequaat traject, hoe ziet dat er uit?

Spoor 2 binnen WVP Wanneer wel, wanneer niet? Een adequaat traject, hoe ziet dat er uit? Spoor 2 binnen WVP Wanneer wel, wanneer niet? Een adequaat traject, hoe ziet dat er uit? André Fenneman, regio-stafarbeidsdeskundige UWV NOLOC-congres, 11 november 2014 WET VERBETERING POORTWACHTER 2 Inhoud

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen 1 Inhoud Re-integratie 2 e Spoor via detachering... 2 Wettelijk kader... 2 Beoordeling door het UWV... 3 Bedongen arbeid versus passende arbeid... 3 Welke mogelijkheden zijn er om de arbeid aan te passen?...

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Ons productaanbod Aanvullende dienstverlening Arbeidskundig onderzoek Richtinggevend in werk Het productaanbod van Koers Oost 1. Inzet arbeidsdeskundige als casemanager De casemanager monitort voor u het

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding bij ERD-ZW. Aandachtspunten voor de bedrijfsarts

Verzuimbegeleiding bij ERD-ZW. Aandachtspunten voor de bedrijfsarts Verzuimbegeleiding bij ERD-ZW Aandachtspunten voor de bedrijfsarts Ziek uit dienst bij een ERD-ZW werkgever >> Aandachtspunten voor de bedrijfsarts Over de rol van de bedrijfsarts bij uitdiensttreding

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie