Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie"

Transcriptie

1 Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Bij het nemen van een besluit of een werknemer terugkeert in het eigen werk of moet uitzien naar ander passend werk spelen de functionele mogelijkheden van de medewerker en de functiebelasting een grote rol. In dit document leert u hoe u de speciaal voor de sector thuiszorg ontwikkelde functiebelastingsprofielen kunt inzetten om de keuze voor het juiste reïntegratiespoor beter te onderbouwen. Wat treft u aan in dit kennisdocument? Inleiding en verantwoording 1. de functionele mogelijkhedenlijst (FML), wat is dat en wat kun je ermee? 2. Functiebelastingsprofielen voor de thuiszorg. Wat zijn dat en wat kun je ermee? 3. het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM). Wat is dat en wat kun je ermee? 4. het inschakelen van professionals bij de keuze voor het reïntegratiespoor 5. de belangrijkste kennisbronnen voor degenen die betrokken zijn bij de reïntegratie 6. de kernvragen bij de keuze voor het reïntegratiespoor en checklists 7. het actief betrekken van de medewerker bij het keuzeproces voor reïntegratie 8. suggesties op het niveau van de organisatie om de belasting van medewerkers te beperken Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 1

2 Inleiding Als medewerkers zijn uitgevallen en er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid, moet er volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter een plan van aanpak voor reïntegratie opgesteld worden. Het reïntegratietraject kan 3 doelen hebben: 1. terugkeer in de eigen functie (eventueel met aanpassing van werkzaamheden, werkplek of werktijden) 2. herplaatsing in een andere functie binnen de instelling 3. herplaatsing in ander werk buiten de instelling Als er sprake is van benutbare mogelijkheden zullen deze doelen in de hierboven genoemde volgorde onderzocht moeten worden. Zijn er geen duurzaam benutbare mogelijkheden meer, dan wordt er geen traject gestart en volgt de procedure voor de aanvraag van de WAO (WIA in 2006). Cruciaal voor een goede onderbouwing van de doelstelling van het traject is dat arts, leidinggevende en medewerker over de juiste informatie beschikken voor wat betreft: 1. de functionele mogelijkheden én beperkingen van de medewerker 2. de belastingskarakteristiek van de eigen functie en van mogelijke alternatieve functies 3. de mogelijkheden om de werkplek van de medewerker, de organisatie van het werk, de manier van werken, het gebruik van hulpmiddelen of de omvang of het patroon van de werktijden aan te passen Dit document beschrijft hoe de informatie over de punten 1 en 2 kan worden verbeterd en gaat dus vooral in op het in kaart brengen en hanteren van de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker en van de belastingskarakteristiek van functies. Dit wordt uitgewerkt in de hoofdstukken 1 tot en met 3. Over de mogelijkheden zoals genoemd bij punt 3, is in de thuiszorg in het kader van het Convenant Arbeidsomstandigheden Thuiszorg al een groot aantal instrumenten ontwikkeld en is in toenemende mate kennis aanwezig binnen de instellingen. In hoofdstuk 4 wordt verwezen naar de bijdrage die onder meer arbo-coördinatoren en ergonomen, ergocoaches en andere professionals kunnen leveren. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de belangrijkste kennisbronnen die beschikbaar zijn en die als verplichte kost beschouwd kunnen worden voor degenen die betrokken zijn bij de advisering of besluitvorming rond de reïntegratie. De kernvragen die per spoor gesteld moeten worden passeren in hoofdstuk 6 de revue. Ook wordt daar verwezen naar de checklists die de keuze voor spoor 1 en 2 gemaakt zijn op basis van het toetsingskader van het UWV. Met de Convenantspartijen is afgesproken dat in de kenniskring rond het project Verbetering werkproces reïntegratie spoor 1 en 2 de positie van de medewerker expliciet aandacht zou krijgen. Met name werd hierbij als resultaat genoemd dat instellingen weten op welke wijze zij de medewerker actief kunnen betrekken bij het nemen van de beslissing over het te volgen reïntegratietraject. In hoofdstuk 7 is aangegeven hoe dit gestalte heeft gekregen. Tot slot is vanuit de kenniskring die betrokken is bij het ontwikkelen van dit kennisdocument een aantal suggesties gedaan om op organisatieniveau de fysieke belasting te verminderen. Deze zijn te vinden in het laatste hoofdstuk 8. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 2

3 Bijdragen Aan de Kenniskring rond het project Verbetering werkproces reïntegratie spoor 1 en 2 hebben weer diverse instellingen meegewerkt. Zij hebben actief meegedacht en een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit document. Een speciaal woord van dank is daarvoor op zijn plaats voor Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (Adriënne Steenbakker en Alie ten Bosch), De Omring Hoorn (Remon Negenman) Amsterdam Thuiszorg (Alexander van Campen en Josien Boomgaard), Vivent Den Bosch (Judi Waegemakers en Harry van Elderen), Thuiszorg Stad Utrecht (Giny van Lin). Ook de ABVAKABO (in het bijzonder Anneke Hidding) en het UWV hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Van de laatste organisatie is het materiaal rond de functiebelasting uit het CBBS afkomstig. Vooral Ad van Lieshout (landelijk accountmanager thuiszorg) en Marcel van den Berg (arbeidsdeskundige) verdienen een bijzondere vermelding voor het vele werk ook voor de Kenniskring. Tot slot mag ook Frans van Rooijen van Z-org niet onvermeld blijven. Dankzij zijn inspanningen is het UWV bereid gevonden mee te werken aan het project. Verantwoording Hoewel de Kennisdocumenten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het mogelijk dat zij toch nog onvolkomenheden of onjuiste informatie bevatten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 2.0 Elst, maart 2006 Matthieu Mes Projectleider RITZ Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 3

4 1. De functionele mogelijkhedenlijst (FML), wat is het en wat kun je ermee? Om de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het verrichten arbeid vast te kunnen stellen maken artsen veelal gebruik van een functionele mogelijkheden lijst (FML). In dit Kennisdocument gebruiken wij de lijst zoals het UWV deze hanteert in het kader van het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Deze is namelijk zeer eenvoudig en begrijpelijk geschreven, ook voor werknemers en leidinggevenden. Bijkomend voordeel is dat het UWV op basis van dezelfde systematiek het UWV ook functies beschrijft en hiervan belastingsprofielen opstelt. Wat wordt er met de FML in kaart gebracht? Met een FML worden de mogelijkheden om te functioneren in kaart gebracht. Het vertrekpunt is daarbij datgene wat in het dagelijks leven gebruikelijk is voor normale gezonde mensen. In de FML kan de arts aangeven of en in welke mate een werknemer of cliënt daarmee vergeleken beperkingen heeft. Er worden 6 rubrieken in kaart gebracht: Persoonlijk functioneren Sociaal functioneren Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen (zoals hitte, stof, rook, e.d.) Dynamische handelingen (zoals lopen, klimmen e.d.) Statische houdingen (staan, zitten, e.d.) Werktijden Wat kan de waarde zijn van het gebruik van een FML tijdens de reïntegratie? Een FML kan meerwaarde hebben in de volgende situaties, als: inhoudelijke onderbouwing door de arbo-arts voor de vraag of voor een medewerker de status arbeidsgehandicapte geldt en of terugkeer in het eigen werk mogelijk is duidelijk is dat terugkeer in de eigen functie niet meer mogelijk is en er behoefte is aan meer informatie over de mogelijkheden in spoor 1 (ander werk binnen de eigen organisatie) er knopen doorgehakt moeten worden om te gaan voor spoor 2 (externe reïntegratie) en er meer informatie nodig is om deze keuze te onderbouwen of geaccepteerd te krijgen de medische situatie van een medewerker wijzigt en hierdoor opnieuw bekeken moet worden wat de consequenties van deze wijziging zijn ( updaten ) ondersteunende informatie voor deskundigen, zoals een ergocoach of arbeidsdeskundige bij het treffen van gerichte maatregelen of interventies Wanneer zet je het instrument FML in? In het verleden werd een FML vaak pas opgesteld aan het eind van het eerste ziektejaar bij het opstellen van het actueel oordeel. Beter lijkt het de volgende vuistregel te hanteren: zodra de arts twijfelt over de mogelijkheid tot hervatting in het eigen werk op langere termijn bij voorkeur binnen een periode van 3 maanden na de eerste ziektedag De toepassing is dan pro-actief en gericht op werkhervatting en niet vooral op het verklaren of legitimeren van de situatie. Wat kost een FML? Dat is verschillend per Arbo-dienst en vaak ook afhankelijk van het type contract. Soms is het inbegrepen in de dienstverlening, soms wordt afzonderlijk op activiteitenbasis betaald. Het uurtarief van de arts is de belangrijkste kostenpost. Zeker als u in het kader van de liberalisering van de Arbowet nieuwe afspraken maakt met een (eigen) bedrijfsarts, is het raadzaam hierover afspraken te maken. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 4

5 Kan ik een voorbeeld van een FML zien? Druk hier om het model zoals dat in het CBBS van het UWV wordt gebruikt te zien. 2. Functiebelastingsprofielen. Wat zijn dat en wat kun je ermee? Met een functiebelastingsprofiel kan in kaart worden gebracht wat de belasting van een functie is. In dit document gebruiken wij, net als bij de functionele mogelijkheden, de methodiek van het UWV voor het beschrijven van functies in het CBBS als informatiemodel. Functies worden door het UWV beschreven op basis van dezelfde rubrieken als waarmee de mogelijkheden tot functioneren in de FML in kaart worden gebracht. Het CBBS systeem bevat beschrijvingen van meer dan 7000 functies. Ook de loonwaarde, het opleidingsniveau en het arbeidspatroon van de functie wordt per functie benoemd, is vastgesteld. Het UWV gebruikt het geautomatiseerd matchingsysteem van het CBBS om de mate van arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen. Het systeem zelf is niet voor extern gebruik geschikt. Het UWV heeft wel inhoudelijke informatie uit het systeem beschikbaar gesteld aan de sector thuiszorg. Het gaat dan om de Functiebelastingsprofielen van: de risicofuncties waar in de sector de meeste uitval in plaatsvindt enkele functies die in de praktijk in aanmerking komen voor beoordeling in geval van herplaatsing in ander werk Welke informatie uit de Functiebelastingsprofielen is gebruikt? In het Functieprofiel staan gegevens uit de rubrieken Statische houding en Dynamische handelingen (i.c. de fysieke belasting) centraal, omdat: beperkingen in de fysieke belasting vormen de belangrijkste oorzaak van duurzame uitval de informatie op functieniveau goed volgens meetbare criteria is te objectiveren de informatie in redelijke mate als algemeen geldend voor een functie gezien kan worden Van elke functie waarvan een profiel is opgesteld is de door de functieanalist van het UWV vastgestelde beschrijving van taken, werkzaamheden en handelingen opgenomen als bijlage, alsmede de uren van het dienstverband, arbeidspatroon en opleidingsniveau. In de leeswijzer en toelichting op het functieprofiel zijn behalve de taken van de functie, ook de relevante eisen met betrekking tot Persoonlijk functioneren, Sociaal functioneren en Fysische belasting in de werkomgeving opgenomen. Let op! De aspecten Persoonlijk en Sociaal functioneren laten zich minder makkelijk objectief als kenmerk van een functie beschrijven. Zij moeten ook met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden, zeker als het gaat om belangrijke beslissingen rond het al of niet kiezen voor een traject gericht op ander werk dan in de eigen functie. Van belang is dat vastgesteld wordt of de medewerker al langere tijd kampt met de beperkingen. Als deze eerder geen beletsel vormden voor de uitoefening van de functie, dan kunnen deze nu moeilijk op zich als reden aangevoerd worden om het traject te richten op ander werk! Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 5

6 Vaak hebben beperkingen in het persoonlijk en of het sociaal functioneren te maken met psychische klachten van de medewerker. Deze problematiek vraagt een aparte aanpak (richtlijnen commissie Donner) die over het algemeen gericht is op herstel in de eigen functie. Blijkt uit de FML dat de medewerker beperkingen in deze rubrieken heeft, dan kan deze informatie op functieniveau, met inachtneming van de hiervoor genoemde aandachtspunten, natuurlijk wel van belang zijn bij de advisering. Ook de aspecten die door de functieanalist gescoord zijn binnen de rubriek Fysische belasting in de werkomgeving zijn slechts opgenomen in de bijlage. Deze omstandigheden wisselen namelijk sterk per cliëntsituatie. Besloten is voorlopig telkens van één uitgewerkt profiel dat het UWV heeft aangeleverd een functiebelastingsprofiel op te stellen. Voor de meeste functies zijn er meer aangeleverd. Gekozen is voor het CBBS-profiel waarin het arbeidspatroon en het aantal uren gewerkte uren per dag in deze functie overeen lijkt te komen met dat wat het meest gebruikelijk is in de thuiszorg. Aangenomen mag worden dat op deze wijze sprake is van voldoende representatieve waarnemingen van in de functie voorkomende werkzaamheden en de daarbij horende belasting. Er is gecontroleerd of er geen al te grote afwijkingen waren met de profielen van de andere functies. Let op! Het kan van belang zijn, zeker als de medewerker en/of leidinggevende van mening zijn dat het beeld van de werkzaamheden en de intensiteit van de belasting uit het profiel niet overeenstemt met de eigen beleving van de werkelijkheid, een arbeidsdeskundige te raadplegen. Wat kan de waarde zijn van het belastingsprofiel bij reïntegratie? Het profiel geeft in eerste instantie de arts een diepgaander inzicht in de werkzaamheden van de functie en in de eisen die het werk stelt. Hierdoor kan deze, samen met de gegevens van de functionele mogelijkheden van de medewerker, beter onderbouwd adviseren of terugkeer in de eigen functie haalbaar is, of dat er ander werk gezocht zou moeten worden. Als het gaat om interne herplaatsing naar één van de andere functies die beschreven zijn, kan de arts ook beter adviseren of dat traject (spoor 1) kansrijk is. De CBBS functieprofielen zijn verder gebruikt bij het opstellen van het indicatieve belastingspatroon van het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM). Dit wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. Wat zijn aandachtspunten voor het gebruik? Functies kunnen dezelfde naam hebben, maar in de praktijk verschillen qua belastingspatroon. Bij het gebruiken van de informatie is het voor de arts bovendien van belang te weten of er binnen de organisatie veel gedaan wordt aan preventief beleid en het verminderen van de belasting. Gebruikt een organisatie veel hulpmiddelen, of bijvoorbeeld moderne microvezelmaterialen, dan zal de belasting in de functie lager zijn, dan wanneer nog gewerkt wordt volgens traditionele methoden waarbij nat wordt gereinigd met emmers en sop. Het functiebelastingsprofiel biedt dus een belangrijke indicatie voor de aard en de mate van belasting, maar kan niet te absoluut gehanteerd worden. Als er ook met de informatie uit het functieprofiel twijfel bestaat over de vraag of werk passend is, is het raadzaam een arbeidsdeskundige te raadplegen. Dat kan via de Arbo-dienst, maar ook bij het UWV. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 6

7 Het voordeel van de laatste optie is dat de kosten relatief laag zijn ( 50,-) en de beoordeling plaatsvindt door de organisatie die in het kader van de aanvraag WAO of WW ook optreedt als beoordelaar van de vraag of er daadwerkelijk passende arbeid aanwezig was. Het nadeel kan zijn dat het UWV onvoldoende snel de dienstverlening kan leveren. Dat verschilt sterk per regiokantoor. Van welke functies zijn er Functiebelastingsprofielen beschikbaar? Op dit moment zijn beschikbaar: Thuishulp A (FB) Verzorgende B (FB) Verzorgende C (FB) CB-assistente (FB) Telefoniste receptioniste (FB) U kunt een profiel openen door er op te klikken. 3. Het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB- FM), wat is dat en wat kan ermee? In het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM) wordt in één oogopslag duidelijk: Over de functie: wat de belastingsgebieden van een functie zijn wat de zwaarte van een functie is op basis van het gebruikte functiebelastingsprofiel in welke handelingen of activiteiten dit tot uitdrukking komt Over de medewerker: in welke voor de functie relevante belastingsgebieden sprake is van een beperking wat volgens de arts de mate van de beperking is op basis van de FML Wat kan men met deze informatie? vaststellen waar de knelpunten in de eigen functie zitten of te verwachten zijn verkennen of andere functies beter passen bij de mogelijkheden van de medewerker Voor een eerste verkenning kan ook aan de hand van de FML die de arts heeft opgesteld gekeken worden in hoeverre andere functies aan lijken te sluiten. Wie vult de gegevens in? De arts van de Arbo-dienst of uw eigen bedrijfsarts is in elk geval degene die de FML opstelt. Vervolgens is er een keuzemogelijkheid door wie u de informatie van de FML laat scoren op het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM): de arts een arbeidsdeskundige anderen, bijvoorbeeld een Arbo-coördinator, casemanager, etc. U dient er rekening mee te houden dat het UWV met name de arts beschouwd als degene die uitspraken kan en mag doen over de vraag of een medewerker uit moet zien naar ander werk. Als u dus besluit anderen het formulier te laten invullen en bespreken, dient u wel de arts te raadplegen en te vragen de uitkomsten te rapporteren in het verzuimdossier. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 7

8 Voor welke functies zijn er FB-FM profielen beschikbaar? Thuishulp-A (FB-FM) Consultatiebureauassistente (FB-FM) Telefoniste receptioniste (FB-FM) Verzorgende B (FB-FM) Verzorgende C (FB-FM) U kunt een profiel openen door er op te klikken. Is er ook een werknemersversie van het FB-FM profiel? Ja, er is ook een aangepaste versie beschikbaar voor de Thuishulp beschikbaar die werknemers zelf in kunnen vullen. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om met medewerkers in gesprek te komen over de belasting die ervaren wordt tijdens het werk. Dat kan bijvoorbeeld: ter voorbereiding op een functioneringsgesprek of in teamverband om in kaart te brengen hoe de medewerker of het team ervoor staat in situaties van frequent verzuim, om na te kunnen gaan waar de pijn precies zit bij de aanname van nieuw personeel in de vorm van een aandachtspuntenlijst voor de fysieke belasting Bij de toepassing in het kader van werving en selectie gelden de eisen van de Wet op de aanstellingskeuringen. Deze zijn opgenomen als toelichting bij de werknemersversie. Klik hier voor de werknemersversie van het FB-FM profiel. 4. Het inschakelen van professionals bij de keuze voor het juiste reïntegratiespoor Hoewel de direct leidinggevende en medewerker de primair verantwoordelijke actoren in het reïntegratieproces zijn, is het van belang dat, waar nodig, professionele ondersteuning wordt ingezet. Het is niet de bedoeling in dit kennisdocument de brede inrichting van de procesgang rond ziekteverzuim en de taken en verantwoordelijkheden van de daarbij betrokken partijen uit te diepen. Hier wordt de vraag naar de inschakeling van professionals vooral toegespitst op de mogelijke bijdrage die interne en externe professionals kunnen leveren aan het nemen van de juiste beslissing voor het doel van de reïntegratie en aan de realisatie van dat doel. Het nadenken over de mogelijke bijdrage die interne medewerkers die tot nu toe vooral belast waren met preventieve taken, aan de reïntegratie zouden kunnen leveren, wint terrein. Dit in verband met: de groeiende behoefte om zelf meer expertise in eigen huis te hebben of taken in eigen beheer uit te voeren de noodzaak om in verband met de nieuwe wetgeving rond de WAO werknemers die < 35 % arbeidsongeschikt zijn, in beginsel in dienst te houden Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 8

9 Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de rollen en de bijdrage van professionals 1 : Arts van de Arbo-dienst of eigen bedrijfsarts Vaststellen (duurzaam) benutbare functionele mogelijkheden Adviseren mogelijkheden tot terugkeer eigen werk of ander werk Adviseren rond interventies Beoordelen status arbeidsgehandicapte Bedrijfsfysiotherapeut / ergotherapeut Gerichte ondersteuning bij versterken van belastbaarheid medewerker Gerichte ondersteuning en instructie op de werkplek rond houding Arbo-coördinator / ergocoach Advisering over aanpassing werkplek en arbo-check in kader van terugkeer eigen werk of ander werk binnen instelling Gerichte ondersteuning en instructie op de werkplek rond houding Gerichte ondersteuninggebruik hulpmiddelen zoals tilliften, zit-staankrukjes, microvezeltechnieken, interieurboxen om fysiek belastende werkzaamheden minder belastend te kunnen uitvoeren Arbeidsdeskundige Adviseren mogelijkheden tot terugkeer eigen werk of ander werk Onderzoeken mogelijkheid tot loondispensatie (wél blijven werken, maar tegen een aangepaste loonwaarde) Deskundigenoordeel rond de vraag of er passend werk is (UWV) Deskundigenoordeel rond de vraag of er voldoende en tijdig reïntegratie-inspanningen gepleegd worden (UWV) P&O en reïntegratieconsulenten In kaart brengen en houden van beschikbare arbeid voor reïntegratie (tijdelijke werkzaamheden en duurzame mogelijkheden) Registreren van vrijvallende vacatures en plaatsingsmogelijkheden (ter verantwoording van het besluit géén passende arbeid) Bemiddelen en begeleiden van te herplaatsen medewerkers (mobiliteitscentra) Ondersteunen van loopbaanvragen (kan ik mij ontwikkelen naar ander werk) Aanvragen loondispensatie Bedrijfsmaatschappelijk werk / psycholoog Begeleiding werknemers met problemen in de privé-situatie Begeleiding van werknemers met psychische klachten Doorverwijzing naar specialistische hulpverlening Externe adviseurs op terrein sociale zekerheid en arbeidsrecht Verzorgen workshops en kennisoverdracht rond nieuwe regelgeving WAO 1 De onderstaande rollen kunnen verschillen per instelling, afhankelijk van de opleiding, achtergrond en aanwezige competenties van medewerkers. De rol van de direct leidinggevende is hier niet apart als die van een professional benoemd. In veel gevallen is deze de casemanager. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 9

10 5. Relevante kennisbronnen rond fysieke belasting bij de keuze van het reïntegratiespoor Vóórdat de beslissing genomen wordt dat er geen mogelijkheden meer zijn om in het eigen werk te hervatten, dienen deze volgens de wet Poortwachter onderzocht te worden. In de praktijk blijkt dat, als een instelling hier de nodige aandacht aan schenkt, reïntegratie in het eigen werk vaak toch mogelijk is. Doordat de aanpak van fysieke belasting in de thuiszorg een centraal thema is geweest in het Convenant arbeidsomstandigheden thuiszorg, is er een groot aantal instrumenten ontwikkeld die het mogelijk maken langer en gezonder te werken en de belasting in het werk te verlagen. De volgende kennisbronnen zijn eigenlijk onmisbaar voor de professional die betrokken is bij de besluitvorming of advisering rond reïntegratie: Beleidsspiegel Thuiszorg Deze Beleidsspiegel bevat een samenvattend overzicht van alle in het kader van het Convenant ontwikkelde instrumenten en toepassingsmogelijkheden, zowel met betrekking tot beleid de organisatie van het werk (primaire proces) voor kraamzorg, thuisverzorging als voor huishoudelijk werk, trainingsmogelijkheden en instructie hulpmiddelen ergonomie en werkomgeving Via de Beleidsspiegel kun je eerst snel uitzoeken waar een antwoord op een vraag te vinden is. Er wordt op detailniveau verwezen naar andere documenten, zoals bij voorbeeld: Hulpmiddelen voor het aan/uittrekken van steunkousen tip 59 en 60 PreGo gids PreGo gids voor de zorgverlener PreGo gids voor de zorg ondersteunende diensten De PreGo gidsen zijn de catalogi waarin alle bekende hulpmiddelen en tips beknopt staan uitgewerkt. De gids is sinds kort ook gratis te downloaden via het Arbo-kenniscentrum. De Werkpakketten voor de Praktijkregels voor fysieke belasting Voor alle belastende werksituaties in de thuiszorg zijn werkpakketten ontwikkeld, waarin het werken volgens protocollen wordt uitgelegd en ondersteund, van ontwikkeling van een protocol tot en met implementatie en onderhoud. Een voorbeeld hiervan is het Werkpakket Tilprotocollen in de thuiszorg De basispakketlijst Uitleen hulpmiddelen en A-4 kaarten Voor zeer veel fysiek belastende werksituaties zijn hulpmiddelen beschikbaar in de Uitleen aan cliënten. Per hulpmiddel is op 1 A-4 tje beschreven wat het voor hulpmiddel is, wat de indicatie is om het in te zetten en hoe je het in de praktijk kunt gebruiken. Op de website zijn vanaf mei 2006 deze producten te vinden. Zij zijn ook allemaal kosteloos te downloaden. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 10

11 6. De kernvragen die beantwoord moeten worden bij de keuze voor het reïntegratiespoor In volgorde van tijd komen normaal gesproken de volgende kernvragen aan de orde bij de reïntegratie van zieke medewerkers die beslissend zijn voor het te volgen spoor. Zijn er nog (duurzaam) benutbare mogelijkheden voor de medewerker? Soms wordt te gemakkelijk aangenomen dat er voor een werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden zijn. Alleen in die situatie hoeft er geen reïntegratieplan opgesteld te worden en leidt het spoor richting aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als volledig arbeidsongeschikte. De beslissing géén duurzaam benutbare mogelijkheden is er een die alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt genomen. Er moet voldaan zijn aan één van de volgende criteria: o o o o o Bedlegerig meer dan 3 maanden Opname in AWBZ instelling van > 3 maanden ADL afhankelijk voor > 3 maanden Terminale aandoening Basaal onvermogen tot sociaal en persoonlijk functioneren (b.v. schizofrenie etc.) Wordt niet aan één van deze criteria voldaan dan mag de conclusie van de arts ook nooit zijn dat er geen duurzaam benutbare mogelijkheden zijn voor de medewerker. Het UWV controleert hier sterk op. Als opdrachtgever is de werkgever verantwoordelijk voor het advies van de Arbo-dienst en draait op voor eventuele loonsancties! Kan de werknemer weer hervatten in de eigen functie? Bij deze vraag moeten werknemer en werkgever het samen eens worden of en zo ja, op welke wijze terugkeer nog mogelijk is. Zoals gezegd kan de beantwoording van de vraag ondersteund worden met het gebruik van het profiel FB-FM en door het opstellen van een Functionele mogelijkhedenlijst, als de arts twijfelt of terugkeer op termijn haalbaar is. Daarnaast is het van belang dat alle mogelijkheden, zoals aanpassing werkplek, organisatie van het werk, inzet of gebruik van hulpmiddelen e.d. besproken zijn met de medewerker en onderzocht zijn, eventueel door de inschakeling van interne of externe deskundigen. Kan de werknemer weer hervatten in ander werk bij de eigen werkgever? Bij deze vraag moeten werknemer en werkgever het samen eens worden of er ander passend werk binnen de organisatie beschikbaar is en deze keuze goed onderbouwen. Ook hier kan het gebruik van gegevens uit de FML van grote waarde zijn. Het profiel FB-FM mogelijk ook, onder voorwaarde dat binnen de organisaties functies voorkomen, zoals die zijn uitgewerkt. De beslissing dat er géén ander passend werk beschikbaar is, zal niet anders dan na een zorgvuldige afweging van de belangen en de mogelijkheden van zowel werknemer als werkgever kunnen worden genomen en vraagt een actieve betrokkenheid van beide partijen. De werkgever zal goed moeten kunnen onderbouwen waarom deze van mening is dat er geen passend werk voorhanden is. Dit proces is beschreven in het RITZ kennisdocument Interne reïntegratie. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 11

12 Vanwege de grote (financiële) gevolgen die aan het onvoldoende onderbouwen van de beslissingen verbonden kunnen zijn, wordt geadviseerd gebruik te maken van de checklists die speciaal voor dit doel zijn geschreven op basis van het Toetsingskader van het UWV. 7. Het actief betrekken van de medewerker bij het reïntegratieproces In het kader van het project Verbetering werkproces reïntegratie spoor 1 en 2 is afgesproken dat in de kenniskring rond dit project de positie van de medewerker expliciet aandacht zou krijgen. Met name werd hierbij als resultaat genoemd dat instellingen weten op welke wijze zij de medewerker actief kunnen betrekken bij het nemen van de beslissing over het te volgen reïntegratietraject. Hieraan is op twee manieren invulling gegeven. 1. er is een themabijeenkomst van de Kenniskring gewijd aan de positie van de werknemer. In de bijeenkomst stonden volgende vragen centraal: Wat is de persoonlijke van de werknemer(s) met betrekking tot verzuim & reïntegratie? Hoe zou de eigen verantwoordelijkheid van werknemer(s) en OR rond verzuim en reïntegratie verbeterd kunnen worden? In deze kenniskring is actief gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de afdeling belangenbehartiging van de ABVAKABO en van de inbreng van vakbondsconsulenten met professionele ervaring in de verzuimbegeleiding en reïntegratie. De bijeenkomst leverde een aantal concrete suggesties en aanbevelingen op waar instellingen mee aan de slag zouden kunnen als zij de werknemer(s) actiever willen betrekken. Door hier te drukken krijgt u deze in beeld. 2. door de wijze van uitwerking van dit kennisdocument rond het gebruik van het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden Bij de keuze van het model Functionele Mogelijkheden (FML) is expliciet gekozen voor een model dat heel leesbaar is en begrijpelijk geschreven, ook voor medewerkers met een minder hoog opleidingsniveau, in gewone mensentaal en gebaseerd op herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven. Het format van het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM) brengt op een overzichtelijke manier op één pagina in beeld wat de belasting van de functie is, welke werkzaamheden daar mee te maken hebben en waar volgens de arts de belangrijkste knelpunten zitten qua belastbaarheid. Hierdoor hebben werknemer, arts en leidinggevende één gezamenlijk vertrekpunt op basis van dezelfde informatie om samen in gesprek te gaan over de keuzes voor terugkeer in eigen werk of ander werk. De werknemer heeft hiermee een meer gelijkwaardige positie ten opzichte van de andere gesprekpartners. Bovendien is van het profiel Functiebelasting en Functionele mogelijkheden (FB-FM) een werknemersversie gemaakt. Hierop kan de werknemer zelf invullen bij welke belastingskarakteristieken van de functie en de daarbij behorende werkzaamheden zich problemen voordoen. Hierdoor kunnen signalen van een te grote belasting in de functie eerder opgevangen worden en kan hierop geanticipeerd worden. Het formulier kan bijvoorbeeld gebruikt worden ter voorbereiding op functioneringsgesprekken. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 12

13 Klik hier voor de werknemersversie van het FB-FM profiel 8. Suggesties op het niveau van de organisatie om de belasting van medewerkers te beperken Binnen de kenniskring zijn in de verschillende bijeenkomsten een aantal maatregelen en suggesties gedaan op het niveau van de organisatie (werkproces of beleid) die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het verminderen van de belasting van het werk. Als deze maatregelen of suggesties ingevoerd zouden worden, kunnen meer mensen aan het werk blijven. In de praktijk zal het doorvoeren van de maatregelen en het succes ervan sterk afhankelijk zijn van: de strategische koers, de cultuur en de marktpositie van de instelling mogelijkheden om de maatregelen uit te voeren (menskracht, middelen, draagvlak) De volgende tips en suggesties worden vanuit de aanwezigen aangedragen: geen zorg leveren als deze niet veilig kan worden verleend (volgens arbo-check) als uitgangspunt nemen en goed communiceren naar zowel cliënten als medewerkers. medewerkers leren beter hierover te communiceren met cliënten (training assertiviteit) het onderhandelen met cliënten kan ook als afzonderlijke taak gedaan worden door een hiervoor aan te stellen medewerker (intaker) klantgericht werken is niet hetzelfde als u vraagt en wij draaien. Goed uitleggen aan cliënten waarom bepaalde zaken niet kunnen of mogen werkt vaak verrassend goed. Je kunt medewerkers leren nee te verkopen en toch een tevreden cliëntsituatie nastreven. Ook hier kan hulp van een beter gebekt iemand zinvol zijn. organiseer afzonderlijke momenten van informeel samenzijn of samenkomst tussen leidinggevenden en medewerkers (het worstebroodje ) om te voorkomen dat door de toenemende druk van span of control medewerkers en leidinggevenden elkaar niet meer zien of spreken. Alleen als de afstand klein blijft kun je in de gaten houden hoe iemand in zijn vel zit en is de drempel om over zaken te praten laag te houden. kijk of je voor bepaalde groepen medewerkers (bijvoorbeeld studenten) heel kleine dienstverbanden kunt afspreken, bijvoorbeeld 6 uur per week. Verzuim is dan in de praktijk vaak aanzienlijk lager. laat medewerkers die moeite hebben met het binnen de gestelde normtijd afkrijgen van het werk eventueel langer werken bij de cliënt, zonder dat dit in rekening wordt gebracht aan de cliënt. Bijvoorbeeld 3 uur werk voor 2 uur in rekening. Zo is er dan toch nog 66% arbeidsprestatie in plaats van 0 % als de medewerker ziek thuis zou gaan zitten let op: in het tweede ziektejaar kan de medewerker hiermee wellicht moeite hebben als maar 70 % van het salaris wordt betaald!) Een andere optie is te werken in de vorm van 2 werknemers samen op 1 cliënt. Afhankelijk van de aard van de klachten kan zo de inzetbaarheid van werknemers optimaal worden benut. Aandachtspunt is ervoor te zorgen dat niet één medewerker alle fysiek belastende taken op zich neemt. Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 13

14 veel problemen die te maken hebben met een verkeerde houding ontstaan direct al in de proeftijd. In die tijd kijkt men de kat uit de boom en investeert men vaak onvoldoende in instructie. Inwerkprogramma s meteen vanaf dag 1 serieus oppakken kan dit helpen voorkomen. Denk er bijvoorbeeld aan meer mensen te laten meelopen (ook zieke of oudere werknemers die minder zwaar belast kunnen worden zouden hiervoor ingezet kunnen worden inventariseer structureel per afdeling welke werkzaamheden medewerkers die tijdelijk buitenspel staan toch zouden kunnen doen. Houdt er wel rekening mee dat dit soort klussen echt additioneel en kortdurend moeten zijn (geen bestaand werk) en dat je dit aanbiedt aan medewerkers wier plan van aanpak gericht is op terugkeer in het eigen werk hebben. denk aan uitbesteding van bepaalde fysiek belastende werkzaamheden intern (anders verdelen van de last) of extern. Bijvoorbeeld boodschappen laten bezorgen, ramen lappen, etc. Denk hierbij niet te snel dat de cliënt dit niet wil of dat het klantonvriendelijk is. Ook hier geldt dat communicatie over de redenen vaak het toverwoord is. de gemeenten willen mensen die een bijstandsuitkering hebben in toenemende mate laten werken voor hun uitkering ( work first ). Samenwerking met de gemeente kan extra menskracht ter ondersteuning van fysiek belastende werkzaamheden betekenen. Men kan dan 2 op 1 werken. Als tegenprestatie kan onderhandeld worden over het (op termijn) aannemen van een bepaald percentage van de mensen die op deze manier ervaring met de zorg hebben opgedaan Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie pagina 14

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV RIV-toets in de praktijk Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Opzet...5 2 Uitgangspunten...6 2.1 Wettelijk kader...6

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices mr. dr. Hans Bosselaar drs. Mario van den Berg drs.

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie