Technologie als mensenwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technologie als mensenwerk"

Transcriptie

1 Technologie als mensenwerk rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Filosofie van Wetenschap en Techniek aan de Universiteit Twente op donderdag 13 oktober 1988 door dr. A. Rip

2 Technologie als mensenwerk Zoals u aan mijn afwijkende, want Amsterdamse, toga kunt zien, heb ik een zwerftocht gemaakt alvorens hier aan de Universiteit Twente te komen. * Ook intellectueel was het een zwerftocht, zeker als je naar de disciplinaire etiketten kijkt. Een studie in de chemie en onderzoek in de fysische chemie; onderwijs en onderzoek op het gebied van chemie en samenleving in Leiden; wetenschapsdynamica aan de Universiteit van Amsterdam; en nu Filosofie van Wetenschap en Techniek, de leeropdracht die ik hier aan de Universiteit Twente vervul. Door deze zwerftocht ken ik de natuurwetenschappen van binnenuit, als deelnemer, maar kan ik ze ook van buiten, als waarnemer, bekijken. Zo'n dubbele positie heeft nadelen: het wordt onduidelijk waar je thuis hoort; maar het heeft ook voordelen. Immers, van binnenuit gezien heeft een wetenschappelijke discipline een vanzelfsprekende rationaliteit: het is voor deelnemers, dat wil zeggen de onderzoekers en docenten die in die discipline werken, vanzelfsprekend hoe ze te werk moeten gaan, en dat dat een verantwoorde manier is. In andere woorden: de logica, in de zin van "logicin-use'", van hun handelingspraktijk is voor hen een gegeven, zowel sociologisch ("zo doen we het nu eenmaal") als filosofisch ("zo behoor je te handelen"). En dit geldt niet alleen voor wetenschappelijke disciplines: organisaties, bijvoorbeeld een bedrijf of een ziekenhuis of een overheidsdepartement, groepen en subculturen, in het algemeen gegroeide handelingspraktijken worden gekarakteriseerd door hun eigen rationaliteit, door een handelingslogica en voorkeursvisie die voor de deelnemers vanzelfsprekend is.2 * De hoofdtekst geeft de rede zoals uitgesproken; alleen de paragraaf over technologieontwikkeling: verwachtingen en niches, is op de conclusie na overgeslagen. In de eindnoten worden niet alleen literatuurverwijzingen gegeven, maar ook toelichtingen en verdere analyses die in een toespraak niet aan de orde kunnen komen. De functie van deze verdere analyses is om te laten zien hoe de ontwikkelde visie gekoppeld is aan ander onderzoek en gedachtenvorming, en daardoor robuust is. Een buitenstaander daarentegen ziet hoe dergelijk gedrag en voorkeursvisie tot op zekere hoogte toevallig zijn. Het is het resultaat van de geschiedenis en de cultuur van zo'n organisatie, en zou ook anders kunnen zijn. De ervaring dat "het elders anders toegaat"3 is ook niet onbekend, maar vanuit de eigen wereld worden de relativerende implicaties niet altijd getrokken. Neem opnieuw wetenschappelijke disciplines als voorbeeld: zelfs in naburige disciplines als natuurkunde en scheikunde lopen stijl van werken, voorkeursver- 3

3 klaringen, en dus ook de aard van hun resultaten uiteen.4 Om nog maar te zwijgen van de contrasten tussen natuurwetenschappen en technische wetenschappen, of tussen deze en gedrags- en maatschappijwetenschappen. De institutionalisering van de verschillende disciplines in verschillende faculteiten in een universiteit, waar de eigen stiji overgedragen wordt op een volgende generatie, continueert deze verschillen, en versterkt ze doordat er nu ook institutionele belangen spelen bij het instandhouden van de varieteit. Een buitenstaander kan oog hebben voor de beperkingen, of althans voor het toevallige, contingente karakter van de verschillen, maar kan door de deelnemers als buitenstaander ook buitengesloten worden: zo iemand weet eigenlijk niet hoe (goed) we eigenlijk zijn. Dat betekent dat deze storende, maar mogelijk productieve bijdrage niet opgepakt kan worden. lk weet uit eigen ervaring dat kritiek op chemie snel tot afweerreacties bij chemici leidt, maar dat iemand die zelf chemicus is, of chemicus geweest is, ambivalent tegemoet getreden wordt: hij of zij kan niet buitengesloten worden, maar zijn of haar boodschap is evenmin erg welkom. In het algemeen kan men zeggen dat een buitenstaander de voordelen van een waarnemerspositie heeft, maar deze alleen kan realiseren als hij ook deelnemer is, of geweest is, omdat dan zijn stem gehoord moet worden, of althans niet eenvoudig buiten de orde geplaatst kan worden.5 Partible rationaliteit Hoewel deze beschouwingen aan mijn eigen biografie ontleend zijn, is hun geldigheid niet daartoe beperkt. Mijn ervaringen zijn niet uniek, velen van u zullen zich in verschillende handelingspraktijken bewogen hebben. Daarom kan ik generaliseren en de uitgangsstellingen van mijn betoog formuleren: de rationaliteit, de logica van een specifieke handelingspraktijk, zoals deze in een groep of organisatie ontstaan is, is een partible rationaliteit.6 Het partible karakter van die rationaliteit is met name te ervaren wanneer men zich in meerdere. groepen of organisaties begeeft en hun partible rationaliteiten apprecieert. Het gaat me dus niet om de erkenning dat anderen anders kunnen zijn en anders mogen handelen. Deze tolerantie is belangrijk voor het samenleven in een pluriforme maatschappij (of gewoon, in een universiteit waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn), maar kan een leeg pluralisme blijven. Het gaat me erom dat je je in andere rationaliteiten moet kunnen verplaatsen, zowel figuurlijk als letterlijk. Wat dat betreft moet ik dankbaar zijn 4

4 voor mijn onbedoelde intellectuele zwerftocht: daardoor heb ik geleerd me te verplaatsen. Zowel voor mijzelf als in het algemeen geldt overigens, denk ik, dat dat niet een individuele prestatie is maar het resultaat van contingente geschiedenis. Waarom gun ik u deze blik in mijn intellectuele keuken? Omdat ik denk dat het verschijnsel van partible rationaliteit onontkoombaar is en inzicht daarin cruciaal is voor het functioneren van menselijke maatschappijen en de mogelijkheid van vooruitgang. Daarmee is het eveneens essentieel voor analyse en evaluatie van technologie in de samenleving, het onderwerp van deze rede. De negatieve effecten van partible rationaliteit zijn vaker naar voren gebracht; men zie bijvoorbeeld analyses van bewapeningswedloop tussen mondiale machtsblokken, of van de bijna onvermijdelijke uitputting van natuurlijke hulpbronnen en ander gezamenlijk erfgoed van de mensheid. In beide gevallen kunnen de verschillende betrokken partijen of actores vanuit hun eigen, partible rationaliteit, nauwelijks anders dan die beslissingen nemen die op collectief niveau sub-optimaal, en vaak desastreus zijn. Maar verschijnselen van partible rationaliteit komen op allerlei niveaus voor: men denke aan een organisatie waarin verschillende sectoren, in een industriele onderneming zijn dat o.a. productie, marketing en boekhouding, geheel verschillende logica's volgen, waardoor regelmatig conflicten ontstaan. Of als organisaties samengaan, bijvoorbeeld bij fusies van ondernemingen, zoals Akzo aanvankelijk een heterogeen conglomeraat was, of bij samengaan van politieke partijen als het CDA, en de samenstellende delen nog lang herkenbaar blijven (als "bloedgroepen") en wrijvingen veroorzaken. Of botsingen tussen verschillende groepen, die elk overtuigd zijn van hun eigen gelijk, en vandaaruit de andere partij als tekortschietend, misleid of slecht kunnen afschilderen. Het lijkt nu alsof ik partible rationaliteit vooral negatief zie, als een belemmering voor vooruitgang. Maar in elke handelingspraktijk is het nodig om routines te ontwikkelen, om productief handelen mogelijk te maken moet je je enigszins afschermen tegen de complexiteit van de omgeving,.7 Door oogkleppen op te zetten kom je harder vooruit -- al is het niet gegarandeerd dat je dan de beste kant opgaat. Zonder partible rationaliteit is overleven lastig; en als je aan mondiale problemen denkt, lijkt met partible rationaliteit het overleven in gevaar te komen! Het dilemma is ernstig genoeg, maar we moeten ons ook realiseren dat er voordurend processen van interactie en ontwikkeling optreden die enig soelaas kunnen bieden. Zicht op deze processen is dus nodig, en daaraan moet een sociologische analyse kunnen bijdragen. 5

5 De manier waarop groepen, organisaties of segmenten daarbinnen een handelingspraktijk met eigen regels, met een eigen repertoire en eigen visies ontwikkelen wordt wel cultuur, bijvoorbeeld van een onderneming, of subcultuur van een groep genoemd, maar kan vanuit de sociologie beter beschreven worden als een "spel" waarin spelers met elkaar de strijd aanbinden. Voorbeelden van dergelijke strategische spelen zijn ook een kartel van ondernemingen, of de arena van een controverse. Er zijn zo langzamerhand belangwekkende analyses van strategische spelen en hun ontwikkeling beschikbaar.8 Toch blijf ik naast spel ook de term 'partible rationaliteit' hanteren, omdat de sociologische beschrijving vanuit een gegeneraliseerde waarnemerspositie gebeurt, d.w.z. waarnemen los van enig deelnemen, en daardoor niet meer aan een evaluatie van wat waargenomen wordt toekomt noch aan initiatieven tot verandering.9 Het vasthouden aan de de term "partible rationaliteit" legt de verplichting op te vragen naar de kwaliteit van de visies en de handelingspraktijken een filosofische vraag dus, al moet ik toegeven dat in de professionele filosofie, zeker in de gebruikelijke wetenschapen techniekfilosofie, de kwaliteitsvraag niet of alleen op abstracte manier aan de orde komt.10 Hoe dit ook zij, een combinatie van sociologische en filosofische analyse is in elk geval nodig, in het algemeen,11 en zeker om inzicht te krijgen in hoe wij met technologie omgaan, wat voor veranderingsstrategiebn mogelijk en zinvol zijn, en hoe daaraan door wetenschappelijk onderzoek, reflectie en actie een bijdrage te leveren valt. Voor een gehoor waarin zich niet alleen filosofen en sociologen, maar ook technische en natuurwetenschappers bevinden, kan ik nu in problemen komen. Voor een verhaal uit de "zachte" sector kunnen de "harde" wetenschappers immers hun neus ophalen.12 'Hardheid' is overigens een raar begrip: waarom stelt men zo'n prijs op gelijkenis van het eigen werk met de vaste-stof toestand?13 Afgezien daarvan is technologie niet hard maar quasihard: het feitelijk functioneren van technologie in de samenleving is mensenwerk, en niet in een natuurwetenschappelijke wetmatigheid of een systematisch ontwerp-voorschrift vast te leggen zoals technologen zelf ook naar voren brengen.14 Bestudering en analyse vanuit de "zachte" sector is de enige manier om verder te komen, en kan leiden tot heel concrete implicaties. Voorlopig ga ik door met mijn algemene, kwasi-zachte verhaal. Het verschijnsel van partible rationaliteit, van de logic-in-use, van gekoppelde taalen handelingsspelen, moet niet in abstracto geanalyseerd worden, maar als een verschijnsel dat in concrete organisaties en groepen optreedt, en deel heeft aan de ambivalenties van institutionalisering. Om effect te hebben 6

6 moet een logica onderdeel worden van handelingspatronen, van relaties en structuren met enige stabiliteit. Maar een dergelijke institutionalisering is ook een inperking van inhoudelijke overwegingen. "Zo doen we het hier nu eenmaal" wordt een belangrijker regel dan "hoe kunnen we een goede oplossing bereiken". In de studie van innovatie en creativiteit heeft men dergelijke weerstanden vanuit geinstitutionaliseerde patronen het "Not Invented Here" syndroom gedoopt. De schijnbaar meer doelgerichte regel "Hoe kunnen we een goede oplossing bereiken" kan overigens ook niet ontkomen aan de partible rationaliteit: wat als een goede oplossing gezien wordt hangt immers ook weer of van de dominante visie, de betrokken subcultuur of het taal- en handelingsspel. Binnen een institutie is men gevangen in de partible rationa- I iteit.' 5 De buitenstaander aan wie beperkingen gemakkelijk opvallen, wat dan bij voldoende betrokkenheid tot kritiek kan leiden, is echter niet zonder meer een ontsnappingskanaal. Er treedt immers een merkwaardig dilemma op. Ofwel de eigen rationaliteit van de kriticus wordt door hem als 66k een partible herkend en erkend maar waar haalt hij dan de motivatie en de macht vandaan om kritiek uit te oefenen op een andere partible rationaliteit? Ofwel de kritiek wordt uitgeoefend vanuit een claim op een overkoepelende rationaliteit, die voor elk van beide partijen moet gelden maar de invulling van die overkoepelende rationaliteit zal zo zijn dat de kriticus een voorsprong heeft, en de bekritiseerde zal daarom de geponeerde overkoepelende rationaliteit niet zonder meer als overkoepelend erkennen. De strijd blijft, al zal de agenda van het debat anders zijn. Zo geformuleerd moet de conclusie zijn dat we gevangen zitten in onze respectieve partible rationaliteiten. Er is niets anders dan partible rationaliteit, al zal de ene meer aanhangers of een groter domein kunnen hebben dan de andere.1 6 Op weg naar een sociologische omweg Deze voorlopige conclusie is onderdeel van een filosofisch betoog, dat echter niet bij de pessimistische diagnose van gevangenschap in de eigen praktijk of eigen subcultuur17 hoeft te blijven staan. lk werk dit uit door drie stellingen te formuleren, en van korte voorbeelden te voorzien. Mijn eerste filosofische stelling is dat een overkoepelende rationaliteit, zo al mogelijk, zeker niet wenselijk is. Het is niet alleen niet opportuun in deze post-moderne tijd om naar een nieuw "groot verhaal" te zoeken, naar het meta-verhaal dat alles op een rijtje zet, of dat nu het conservatieve verhaal 7

7 is, of het Verlichtingsverhaal." Het is ook niet wenselijk, althans, ik zou het niet de inspanning waard vinden ernaar te zoeken. Stel dat het gevonden wordt, of zelfs alleen dat de manier van zoeken vast lijkt te staan. Wie zich dan woordvoerder van het "grote verhaal" kan maken is de baas, ontsnapping is niet mogelijk. In plaats daarvan bepleit ik, en dat is mijn tweede filosofische stelling, niet alleen het accepteren van heterogene rationaliteiten, maar het streven naar interactieve heterogeniteit.19 Dat wil zeggen, niet het lege of procedurele pluralisme, waarin in vrijheid, maar naast elkaar voortgeleefd wordt voorzover dat ooit mogelijk is in een maatschappij doortrokken van interdependenties! Maar een betrokkenheid die maakt dat men zich aan elkaar blijft storen (om maar een woord te gebruiken dat accentueert dat de interactie heel wel conflictueus kan zijn). Juist daardoor is er niet alleen principieel veranderingsmogelijkheid, maar zullen er ook in feite prikkels tot verandering zijn. Een substantieel pluralisme dus, al is niet te.voorspellen welke ontwikkelingen plaats zullen vinden en is het heel wel mogelijk dat machtsverhoudingen of andere zogenaamd oneigenlijke factoren de doorslag zullen geven.20 Wat ik met deze filosofische stellingen doe is een visie ontwikkelen, of beter een interpretatiekader, dat gedragen wordt door analyses, door empirische voorbeelden, en door mijn beredeneerde overtuiging. Als filosoof mag je dat doen, en het is zelfs verder te rechtvaardigen met het aan onze universiteit gebruikelijke etiket 'ontwerpen', namelijk als het ontwerpen van een interpretatiekader. Ontwerpen van achter het bureau of het spreekgestoelte is echter te gemakkelijk. Wil een ontwerp ook in de praktijk werken, is meer nodig. Er is kennis nodig van hoe de praktijken werken, en inschatting van veranderingsmogelijkheden. Dit leidt me tot mijn derde stelling: voor een goed ontwerp is een sociologische omweg nodig. Deze stelling werkt op twee niveaus. Ten eerste het concrete niveau waar ontwerpen feitelijk uitgevoerd worden en nieuwe handelingspraktijken gerealiseerd moeten worden. En daarnaast op het niveau van wetenschappelijke disciplines en hun bijdragen aan kwesties van technologie in de samenleving. Op het niveau van wetenschappelijk onderzoek en intellectuele reflectie is het vaak noodzakelijk om met sociologische analyse te beginnen om tot een verantwoord filosofische interpretatiekader te komen. Simpel gezegd: filosofen zijn goed in het analyseren van de kwaliteit van een rationaliteit, van een vertoog, soms ook van een handelingspraktijk, maar steeds op zich zelf beschouwd, als het ware in isolatie. Waar het om gaat is interactie tussen partiele rationaliteiten en dus om de kwaliteit van de interacties. Dat kan niet zonder sociologie (zonder gedrags- en maatschap- 8

8 pijwetenschap, moet ik eigenlijk zeggen) -- al kun je uiteindelijk niet om een filosofische component heen in de evaluatie van kwaliteit. Een voorbeeld zal mijn punt verduidelijken. De vraag of een kriticus een gerechtvaardigd verhaal heeft, of als querulant beschouwd mag worden en daarom buiten de orde geplaatst, is niet met algemene criteria voor gefundeerdheid van zijn verhaal te beantwoorden. Immers, wat een mogelijk terecht commentaar of "early warning" was, kan door de reacties van anderen, door etikettering en wederzijdse escalatie, tot een optreden leiden dat op zichzelf onterecht is, maar wel door het verloop van het proces gerechtvaardigd.21 Het proces en de uitkomst moeten dus tesamen geevalueerd worden. Of zoals collega Bolwijn het in zijn oratie (met verwijzing naar Pirsig) formuleerde: "Kwaliteit is geen ding maar een gebeuren".22 Hoewel ik de sociologische omweg in het algemeen introduceerde als een noodzakelijk complement van filosofische analyse, had ik ook een specifieke reden, namelijk mijn interesse in een filosofie van technologie in de samenleving. Nieuwe technologie immers is niet alleen zelf een voorbeeld van "neue Kombinationen" zoals Schumpeter het noemde,23 maar ook aanleiding tot nieuwe interacties in de maatschappij. En dat geldt niet alleen voor voor de hand liggende voorbeelden als de telefoon en de televisie, maar ook voor een personal computer, die IBM en Apple niet alleen in interactie brengt met professionele gebruikers, maar ook met hobby clubs en gebruikers van Bulletin Boards, tot en met teenagers en buurthuizen toe.24 Dergelijke heterogene interacties zijn niet zonder meer voorspelbaar, maar worden wel mede vormgegeven door de mogelijkheden van de technologie en de gebruiksscenario's of "scripts" die in een technisch produkt ingebouwd zitten.25 In een computer is dat heel duidelijk, en zijn scripts op meerdere niveaus te herkennen: in de chip, in de schakelingen, in het beheerssysteem, in het gebruikte programma. Maar ook in simpele technologie als een klapstoel of een deurdranger is een script ingebouwd, gebaseerd op het verwachte gebruik, maar ondertussen dat gebruik ook structurerend.26 Elke analyse en evaluatie van technologie in de samenleving zal dus de concrete interactieen structureringsprocessen moeten nagaan alvorens tot een verantwoord oordeel te kunnen komen. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn: de sociologische omweg kan langs ongebaande paden voeren. De voorbeelden van R&D in een onderneming en van disciplines in een universiteit Na dit algemene betoog met of en toe abstracte stellingen is er behoefte aan 9

9 voorbeelden. De eerste twee, innovatie in een onderneming, en universiteiten en wetenschappelijke disciplines, heb ik al enkele malen in het voorbijgaan genoemd. Het derde voorbeeld, de dynamiek van technologische ontwikkeling, kan ik nu slechts kort aanduiden, maar is essentieel om het betoog te kunnen uitwerken in de richting van maatschappelijke veranderingen. Zoals gezegd is een onderneming, zeker een wat grotere onderneming, een voorbeeld van conflicterende logica's van de verschillende segmenten in het bedrijf, en dat is ook zichtbaar in de manier waarop bijdragen van de Research & Development afdeling (het onderzoekslaboratorium, zeg maar) aan innovaties tot stand komen. De onderzoekers benadrukken de beloftes van hun vindingen, maar worden overdreven optimistisch gevonden, en tegelijkertijd te perfectionistisch. Marketing staat bijna altijd sceptisch tegenover mogelijke vernieuwingen, tenzij ze denken dat de concurrent met iets dergelijks bezig is. De productie-afdelingen zijn haast per definitie conservatief: zij zien de uitvoeringsproblemen en de omschakelingen die nodig zijn. Als er niets bijzonders geregeld is, botsen deze logica's en is een beslissing van hogerhand nodig om het conflict de ene of de andere kant op te bezweren. Als eenmaal gezaghebbend een richting uitgezet is, kan er nog wel iets bereikt worden. Niet altijd wat oorspronkelijk bedoeld was, en de beslissing van hogerhand hoeft niet een juiste geweest te zijn. Als men zich ervoor inzet om er iets van te maken, kan er op de duur toch een werkbare innovatie ontstaan.27 Met het toenemen van rationeel management in (grote) bedrijven, en meer recent ook met de grotere waardering voor innovatie, poogt men tot R&D management en evaluatie van innovatiemogelijkheden te komen. Hoewel de procedures die daarbij voorgesteld worden, gepresenteerd worden als rationeel zonder meer, is hun instrumentele rationaliteit van beperkte waarde. Waar het om gaat is dat een nieuw spel, met eigen regels of logica, geintroduceerd wordt op een hoger niveau, een spel waarin de verschillende partible rationaliteiten van de segmenten kunnen interageren." De uitkomsten hangen dan of van het verloop van dit nieuwe spel, inclusief de strategische acties van de verschillende partijen.29 Wat dit voorbeeld oplevert is dat partible rationaliteiten inderdaad productieve interactie kunnen hebben, mits er een context voor geschapen wordt, of beter, een nieuw spel met eigen regels. Ook dat nieuwe spel is een partible rationaliteit, en kan zelf weer door buitenstaanders bekritiseerd worden. In het geval van industriele innovatie gebeurt dat ook, bijv. met het argument dat de innovaties te weinig (en onnodig weinig) mens- en milieuvriendelijk 10

10 zijn. Opnieuw is verandering, het productieve overstijgen van partible rationaliteiten, alleen mogelijk als er contexten voor interactie zijn, direct door verbreding van het innovatieproces (zoals of en toe gebeurt bij onderhoudsbewust en bij mensvriendelijk ontwerpen) en indirect doordat de situatie waarin de bedrijven verkeren verandert (bijv. wanneer verzekeringen of publieke opinie een zogenaamd technology forcing effect hebben).3 Hier leidt het feitelijk volgen van de sociologische omweg dus een productievere, want aan de procesdynamiek gekoppelde veranderingsstrategie. Mijn tweede voorbeeld is in zekere zin een negatief voorbeeld, althans vooralsnog. Een universiteit is ook als een organisatie te zien, maar een met veel minder macht over zijn samenstellende delen - de faculteiten en onderzoekers - dan een onderneming dat heeft. Er is ook veel minder duidelijk een product dat geleverd wordt - anders dan afgestudeerde studenten - en een omgeving waaraan producten geleverd moeten worden - de arbeidsmarkt voor afgestudeerden en de publicatiemarkt voor wetenschappelijke resultaten -. In elk geval zijn de partiele rationaliteiten van de disciplines geinstitutionaliseerd als opleidings- en onderzoekscategoriebn, en is het voor een universitair bestuur haast onmogelijk om invloed uit te oefenen op de orientatiekaders van deze disciplines, namelijk de respectieve internationale wetenschappelijke gemeenschappen en professionele groepen. Voor zover er interactie is in deze heterogeniteit is het strijd om de verdeling van de middelen (die ondanks de klachten nog steeds niet echt schaars zijn) en het bij officible gelegenheden beleefd luisteren naar elkaars onnavolgbare logica's. Interdisciplinariteit is notoir moeilijk te realiseren. Als het niet lukt is het niet omdat het niet zou kunnen, maar omdat er geen nieuw spel ontstaat. Er zijn wel conceptuele schema's en plannen voor samenwerking, maar deze hebben geen effect als er geen institutionalisering optreedt. In een missie-gericht onderzoeksinstituut is dat mogelijk door gerichtheid op specifieke problemen; daar zijn ook voorbeelden van probleem-oplossend interdisciplinair werk. In de universiteit heeft een dergelijk aanpak te grote nadelen. Een nieuw ontwerp voor intra-universitaire interactie zou nodig zijn, op voorwaarde dat een inhoudelijk nieuw spel beoogd wordt en niet alleen een samenwerkingsstructuur.31 Daar is wel lets over te zeggen, althans voor een universiteit als de onze. Eerst moet ik echter uit de maatschappelijke dynamiek van technologie-ontwikkeling enkele consequenties voor de visie op ontwerpen trekken. 11

11 Technologie-ontwikkeling: verwachtingen en niches Mijn derde en laatste voorbeeld is niet gericht op organisaties maar op technologische ontwikkelingen die in meerdere organisaties en in de maatschappij in het algemeen plaats vinden. Dat voorbeeld brengt me ook dichter bij het onderzoeksprogramma van onze vakgroep, waarin de studie van technologie-ontwikkeling in haar maatschappelijke context een centrale plaats inneemt. lk zal me hier concentreren op verwachtingen die rond een technologische ontwikkeling geformuleerd kunnen worden en de manier waarop deze gedragen worden door verschillende betrokken groepen. In mijn eerste voorbeeld, R&D en innovatie in een industrieel bedrijf, kwam al naar voren dat de verwachtingen van R&D, van marketing en van productie systematisch verschillen. Maar de analyse van verwachtingen moet veel verder doorgevoerd worden. Toen de mogelijkheden om met behulp van recombinant DNA de erfelijke eigenschappen van micro-organismen te veranderen bekend werden, leidde dat tot het uitkristalliseren van bepaalde richtingen in het onderzoek, maar ook tot verwachtingen bij vele andere groepen, waarbij het hele spectrum beslagen werd van "zo groot en zo snel mogelijke exploitatie van deze mogelijkheden" tot "een volstrekt verbod vanwege de mogelijke gevaren en de menselijke hubris om in de evolutie in te grijpen". In dit laatste voorbeeld van recombinant DNA onderzoek en innovatie (het laatste sinds een jaar of tien) zijn de verschillende verwachtingspatronen gekoppeld geraakt aan verschillende groepen, en er zijn netwerken ontstaan, waarbij er enige tijd een duidelijk contrast was tussen het netwerk van de technologie-promotors en het netwerk van de technologie-critici.32 U zult in deze omschrijving een parallel zien met wat ik eerder zei over partible rationaliteiten. Er is ook een verschil: toen benadrukte ik de gegevenheid van geinstitutionaliseerde partible rationaliteit, onze gevangenschap erin, en verwaarloosde ik de veranderingen die altijd ook optreden, soms langzaam, soms zo snel dat ze voor de betrokkenen herkenbaar zijn. In dit voorbeeld staat ontwikkeling voorop, ook omdat het om nieuw te ontwikkelen technologie en nog uit te kristalliseren verwachtingen gaat. In technologische ontwikkeling spelen verwachtingen altijd een rol. Dergelijke verwachtingen bestaan altijd in de beperkte kring van direct betrokken onderzoekers en ontwerpers in een organisatie of een "technical community", bijvoorbeeld over kansrijke zoekrichtingen voor interessante producten, zoals nieuwe chemische kleurstoffen of geneesmiddelen.33 In andere geval- 12

12 len is de belangstelling breder, al kan deze nog steeds vooral door technici en andere experts gedragen worden, zoals in het geval van de "warme" supergeleiders die plotseling gesynthetiseerd konden worden, en waarbij een ware goudkoorts ontstond, gekoppeld aan inschattingen wat de meest kansrijke routes waren om nog betere "warme" supergeleiders te ontwikkelen. Verwachtingen werken "naar binnen toe", in het sturen van de zoekprocessen in technische ontwikkelingen, maar werken ook "naar buiten toe", namelijk om een beschermde ruimte, een niche, te creeren waarin zonder te sterke kritiek of bedreiging aan verbetering gewerkt kan worden. Een interessant voorbeeld is de ontwikkeling van de Stirling motor bij Philips. Na een aanvankelijke concrete vraag (een generator voor electriciteitsopwekking op afgelegen plaatsen) werd de ontwikkeling gestuurd door verwachtingen over de mogelijkheden van de nieuwe motor, bijv. flexibiliteit in brandstof en geluidsarm werken (want geen explosie motor). Daarvoor werd een niche gecreeerd, in dit geval beperkt tot het Philips concern, en tegelijkertijd werden de R&D processen gericht op het metterdaad vervullen van dergelijke verwachtingen. Technisch succes, door een reeks van vindingen en creatieve ontwerpen, was te melden, maar commerciele realisatie bleef uit. De druk van de directie op de beschermde ruimte nam toe, maar kon in de jaren zestig afgewend worden door te wijzen op de milieuvriendelijkheid van de Stirling motor als mogelijke aandrijving voor personenauto's. Daarop werd dan ook onderzoek gericht, met alle problemen van dien, omdat de gewicht/vermogen verhouding van de Stirling motor eigenlijk te ongunstig was voor een personen auto. In de jaren zeventig werden enkele public relations campagnes gevoerd, maar onvoldoende om de niche te handhaven. De verwachtingen blijven overigens, en leiden er nu toe dat andere bedrijven maatregelen nemen om de optie open te houden.34 De analyse in termen van verwachtingen en niches is daarom belangrijk omdat in toenemende mate beschermde ruimtes gecreberd worden voor technologische ontwikkelingen: binnen ondernemingen en in samenwerkingsverbanden, maar ook door overheden die steunprogramma's voor onderzoek en soms ook voor ontwikkelingswerk - denk aan het mega-chip project van Philips en Siemens - instellen. Zij doen dat op basis van hopelijk gefundeerde verwachtingen over de mogelijkheden, maar worden daarbij uiteraard belnyloed door allerlei andere overwegingen. Niets is zo overtuigend als het melden dat een gevreesde concurrent zich op hetzelfde onderwerp stort - men zie opnieuw het mega-chip project, ingegeven door de angst anders van Japan te verliezen in de technologie-wedloop.35 13

13 Bij geschiedschrijving van technologische ontwikkeling is al bekend wat er uiteindelijk uitgekomen is, en is het verleidelijk de verwachtingen die indertijd golden te beoordelen met de "benefit of hindsight". In het heden, bijvoorbeeld bij beslissingen te investeren in technologische ontwikkeling, is dit voordeel afwezig, en wordt het essentieel de kwaliteit van de verwachtingen en daarop gebaseerde beslissingen hoog te houden. Een aspect dat helaas in de belangenstrijd en de symbolische politiek van het huidige technologiebeleid het onderspit kan delven. Nu wil ik niet beweren dat er een procedure is die kwaliteit van verwachtingen garandeert. Sterker nog, elke procedure kan ondermijnd worden door strategische actie. Succes is de uitkomst van een proces, en wel een proces waarin verwachtingen van wisselende kwaliteit opgepakt worden en in handelen omgezet worden. Pas als anderen, bijvoorbeeld management dat bereid is als paraplu te fungeren, de verwachtingen honoreren en er een beschermde ruimte of niche ontstaat, zal een technologische ontwikkeling succesvol kunnen zijn. Al is er geen procedure, er zijn toch richtlijnen te geven als de analyse in termen van heuristieken, verwachtingen en niches correct is. Doorgaan met de Stirling motor? Investeren in verdere R&D naar sterke vezels? Dat is niet een pure economische investeringsbeslissing, en evenmin willoos met de mode meegaan. Retrospectieve case studies maken duidelijk dat succesvolle technologie-ontwikkeling inhoudt het creeren van een nieuw technischmaatschappelijk spel, waarin zowel nieuwe technische als sociale en organisatorische combinaties gemaakt moeten worden. Effectief "engineering" is "heterogeneous engineering", waarbij sociale en technische aspecten zo door elkaar heen lopen dat ze soms ononderscheidbaar zijn.36 Duaal ontwerpen Het resultaat van de sociologische omweg is het inzicht dat succes, juist ook van technologische ontwikkeling, samenhangt met het creeren van een technisch-maatschappelijk spel. Hoe succesvolle technologische ontwikkeling te realiseren kan daarom geformuleerd worden als een ontwerpvraag, maar dan voor een soort ontwerp dat niet vooral technisch is (of esthetisch, als het om ontwerpen in de zin van vormgeven gaat), maar ook sociaal: organisatorisch, institutioneel, en soms algemeen maatschappelijk. Een succesvolle technologie is een technologie die succesvol ingebed is in handelingspraktijken. Bij de introductie van automatisering in bedrijven bijvoorbeeld heeft men door schade en schande geleerd dat eenzijdige aandacht 14

14 voor de technische aspecten tot mislukkingen leidt, en dat het vaak zelfs voordelen biedt om organisatie-ontwerp en inzicht in optredende interactieprocessen vooraf te laten gaan aan de beslissingen over welke apparatuur het bedrijf binnen gedragen zal worden. In het geval van kantoorautomatisering is het voor de hand liggend de aanpak te omschrijven als "dual design", duaal ontwerp, dat wil zeggen ontwerp waarbij sociale en technische aspecten op elkaar betrokken worden. In de socio-techniek is deze aanpak al langer bepleit;37 ik gebruik een nieuwe terminologie omdat ik de aanpak breder wil maken en bijvoorbeeld ook voor organisatie-verandering en voor maatschappelijke inbedding van technologie wil gebruiken." Op kleine schaal ziet men zoiets gebeuren in gebruikersonderzoek en tests van producten, en de toenemende belangstelling voor onderhoudsbewust, milieubewust en mensvriendelijk ontwerpen toont dat men wil anticiperen op wat er in de uiteindelijke handelingspraktijken met een produkt gebeurt. Dit komt dan in de plaats van het door schade en schande leren van wat er mis kan gaan met een product of een nieuwe technologie. Prudentie alleen al is dus een zwaar argument om dergelijk technology assessment activiteiten meer gewicht te geven. Vanuit een breder, maatschappelijk perspectief is duaal ontwerpen van groot belang: Als wij leren met nieuwe technologieen om te gaan, komen we door schade en schande tot een nieuw spel. Waarom zouden we als maatschappij ook niet proberen dat bewust te doen, en op kwaliteitsverhoging aan te sturen? Naast de techno-logica dus ook een socio-logica!" Dat kan echter opnieuw niet via recepten die kwaliteit verbeteren. Kwaliteit in een heterogene maatschappij is niet eenduidig, en veelal is onvoldoende machtsconcentratie te creeren (als dat al zou moeten) om vanuit een punt te ontwerpen en dat ontwerp met succes door te zetten. Bijvoorbeeld om toepassingen van recombinant DNA onderzoek op een verstandige wijze te realiseren is een soort van ontwerp nodig, waarin niet alleen onderzoek wordt gestimuleerd, maar ook in interactie tussen verschillende verwachtingspatronen de kwaliteit verhoogd wordt, en waarin interacties tussen maatschappelijke groepen en instanties kunnen optreden die tot een verstandige balans van protectie en stimulering, kritische uitdagingen en beheersende maatregelen leiden. Let wel dat hier geen einddoel te specificeren is dat zo goed mogelijk bereikt rrtoet worden; het gaat om het realiseren van nieuwe, deels nog onbekende mogelijkheden, maar zodanig dat de kwaliteit van de uitkomsten zo hoog mogelijk is. Een maatschappelijk leerproces, maar niet een dat uit zichzelf goed verloopt. Ontwerp van het proces is niet zonder meer mogelijk, maar het ontwerp perspectief leidt wel tot voor- 15

15 stellen en activiteiten ter verbetering van het proces. Studies van implementatie van overheidsbeleid hebben een vergelijkbaar inzicht opgeleverd: Een overheid kan vaak het beste proberen een productief implementatie-spel te ontwerpen, en dan verder als partij aan het onvermijdelijk conflictueuze leerproces deel te nemen. Dat is overigens maar een deel van het antwoord, omdat een overheid ook een verantwoordelijkheid heeft om bepaalde maatschappelijk gewenste uitkomsten te realiseren, bijvoorbeeld op gebieden als arbeidsveiligheid en externe veiligheid, en dus niet alle uitkomsten van het spel mag accepteren.4 lk noem dit voorbeeld niet om het uit te werken, maar om te laten zien dat mijn analyse nog lang niet compleet is. Naar mijn mening is het hier geschetste perspectief van technologie als mensenwerk en de daarbij behorende uitdaging van duaal ontwerpen al voldoende uitgewerkt en onderbouwd om consequenties te kunnen trekken, en wel consequenties voor een universiteit die zich als een twee-kernen universiteit profileert. Immers, als voor succesvolle technologische ontwikkeling een nieuw spel in gang gezet moet worden waarin de technische vernieuwing een integrerend bestanddeel is, en duaal ontwerp nodig is om de kwaliteit van het nieuwe spel te verbeteren, dan kunnen technische wetenschappen niet exclusief als een technische uitdaging beoefend worden. Al is uiteraard enige arbeidsverdeling mogelijk, het aspect van "maatschappelijke " engineering moet nooit ontbreken -overigens met excuses voor de belaste verwijzing naar "social engineering" als maakbaarheid van de samenleving door een elite.41 Maatschappijwetenschappen, vanuit hun deskundigheid, kunnen en moeten de technische wetenschappen ondersteunen. Omgekeerd kunnen maatschappijwetenschappen hun vak in onze maatschappij niet goed beoefenen als ze niet rekening houden met de structurering die van nieuwe technologie en van verwachtingen over technologische mogelijkheden uitgaat, structurering juist ook van sociale relaties, organisaties en interorganisationele netwerken. Het belang van technologische ontwikkeling voor maatschappelijke veranderingen wordt wel erkend, maar de dynamiek ervan blijft een gesloten boek. "Technologie" wordt dan in de maatschappijwetenschappen als een van buiten komende factor, als een "black box" gezien. Juist aan een twee kernen universiteit moeten er mogelijkheden zijn om deze situatie te doorbreken. Het zal duidelijk zijn dat de technische wetenschappen en de maatschappijwetenschappen hun eigen karakter en werkwijze behouden: hun partiele rationaliteiten hebben hun waarde. Maar tegelijkertijd moet er een brug geslagen worden, in mijn terminologie een nieuw spel ontworpen worden 16

16 waarin de technische- en maatschappijwetenschappen op elkaar betrokken zijn (en dat mag best ook conflictueus). Op kleine schaal treedt zulke wederzijdse betrokkenheid al op; men zie bijvoorbeeld hoe Wind in zijn recente oratie de samenwerking tussen civiele techniek, bedrijfskunde en bestuurskunde schetst.42 Het doel van dat nieuwe spel zou zijn om de profilering als ontwerpende universiteit serieus inhoud te geven: een goed ontwerp is een duaal ontwerp. Bolwijn zegt in zijn oratie behartigenswaardige dingen over de gecombineerde technische en sociale innovatie waarop de Innovatieve Firma zich moet richten.43 Voor een universiteit ligt het probleem anders, omdat niet zozeer de eigen organisatie (althans niet in mijn betoog), maar het onderwijs en onderzoek op duaal ontwerp gericht moet zijn. Er moeten studenten afstuderen en inzichten en vaardigheden ontwikkeld worden die elders, in die Innovatieve Firma of in wat voor organisatie dan ook,44 een rol kunnen spelen. De afstandelijkheid van de universiteit ten opzichte van die organisaties is daarbij een struikelblok, maar ook een belangrijk voordeel, omdat zo de buitenstaanderpositie blijft bestaan.45 Wat duaal ontwerp als universitair doel in concreto inhoudt en hoe kwaliteit nagestreefd moet worden is niet bij voorbaat gezegd. Onderzoek dat speciaal hierop gericht is moet geentameerd worden, in wisselwerking met de concrete activiteiten (ontwerpen, beleidsonderzoek, innovatieondersteuning, transfer) die toch al plaats vinden. Dit klinkt weliswaar als het stereotype einde van elke wetenschappelijke verhandeling: "er moet nog veel onderzoek gedaan worden". Maar er is wel iets meer te zeggen, met name over bijdragen vanuit de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Het lijkt of een faculteit met een dergelijke naam een brugfunctie tussen de twee kernen zou moeten kunnen vervullen, zeker gezien de studierichting Wijsbgeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving waarin ook een technologiecomponent op doctoraal niveau aanwezig is. In de praktijk moet dat niet te zwaar aangezet worden: om als stevige pijler voor een brug tussen de twee kernen te fungeren is onze faculteit wat klein en intern heterogeen. En bovendien zal het overbruggingswerk toch primair van de direct betrokkenen moeten komen. Maar er is een specifieke reden om aandacht te schenken aan onze faculteit. Tussen de regels van mijn verhaal over technologie als mensenwerk door heb ik iets laten zien van een filosofie van de praktijk van technologie en ontwerpen, die verder uitgewerkt zou moeten worden in wisselwerking met technici en gedrags- en maatschappijwetenschappers. Elementen daarvan zijn dat technologie een "script" inhoudt, dat ontwerpers dan ook een bijdrage leveren aan het ont- 17

17 wikkelen van een script, dat kwaliteit van het ontwerp duaal ontwerpen vereist, en dat het niet om het volgen van recepten gaat maar om leerprocessen, tot en met maatschappelijke leerprocessen.46 Aan de concrete uitwerking van een dergelijke filosofie kan de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen een belangrijke bijdrage leveren. Tegelijkertijd zijn ook de algemene reflexieve vaardigheden van wijsgeren van belang: de wijsgeer kan als betrokken waarnemer en althans in onze opvatting van wijsbegeerte ook afstandelijke deelnemer de verbindende schakel zijn tussen verschillende bestaande spelen met hun partible rationaliteiten. In deze schets past ook het onderzoeksprogramma van mijn vakgroep Filosofie van Wetenschap en Techniek: in studies van technologieontwikkeling, van bewapeningsproblematiek, van biotechnologie, van risico & veiligheid, van de onderneming als spel, is de sociologische omweg bewandeld om tot inzichten te komen die voor het brede, maatschappelijke ontwerp van technologie essentieel zijn.47 Naar de toekomst toe zal het accent niet meer zo sterk op retrospectieve case studies en kritische reconstructie van ontwikkelingen liggen. Deze zijn belangrijk geweest, maar het perspectief dat ik hier voor u ontvouwde hoeft niet meer plausibel gemaakt te worden door te laten zien dat technologie altijd al mensenwerk was. Het gaat er nu om het perspectief in concreto in te vullen voor de verschillende domeinen waarin technologie fungeert (R&D, inventie/innovatie, ontwikkelingswerk, diffusie, gebruik) en om deel te nemen in dat mensenwerk en bij te dragen aan kwaliteitsverhogi ng. lk heb u meegenomen op een intellectuele zwerftocht, die van partible rationaliteit en een aantal fundamentele problemen van menselijke interactie voerde naar concrete kwesties van organisatie en ontwikkeling van wetenschap en technologie, om te eindigen bij een nadruk op "ontwerpen", in een wat andere zin dan gebruikelijk, en een betoog dat een universiteit als de onze en ook een faculteit als de onze hierbij een belangrijke, vernieuwende rol kan spelen. Dat mijn vakgebied daardoor geen vakgebied lijkt, maar een lappendeken, neem ik voor lief. Waar het om gaat is dat de heterogeniteit van onderwerpen die aan de orde komt de aard van de problematiek weerspiegelt. Alvorens mijn rede te beeindigen wil ik mijn dank overbrengen aan het College van Bestuur en al degenen die aan mijn benoeming hebben meegewerkt. U, geachte toehoorders, dank ik voor uw aandacht. 18

18 Noten 1. Kaplan 1964, zie ook Rip De term 'handelingspraktijk' is equivalent aan wat in het Engels "a practice" genoemd wordt, en door Glastra van Loon (1967) als "een manier van doen" aangeduid wordt. 3. "Elsewhere things are otherwise", Geertz ( ) geciteerd naar Raven (1988: 116). 4. Van der Vet De ratio van het argument van de deelnemers, dat een buitenstaander geen gehoor hoeft te krijgen omdat hij onvoldoende op de hoogte is, is van dezelfde ambivalentie als het Zuid-Afrika argument: je zou er moeten geweest zijn om er over te kunnen oordelen. Een dergelijke argumentatie leidt alleen tot uitsluiting (al dan niet na escalatie). Meer sociologisch is de situatie te analyseren met behulp van de begrippen 'voice' en 'exit' die door Hirschman geintroduceerd zijn voor economische ontwikkelingen, met name de rol van consumenten. Op een andere plaats heb ik deze begrippen gebruikt om rol-innovatoren en kritici te analyseren (Rip 1981). In het geval van zgn. "early warning" is heel duidelijk hoe de waarschuwer zich door zijn waarschuwing tegen de "nothing unusual" definitie van de situatie keert, en daardoor de mogelijkheid schept als buitenstaander gezien te worden. Zijn recht op 'voice' zou dan vervallen, en hij wordt tot 'exit' gedwongen. De dynamiek van dit soort processen komt naar voren in een citaat van een staflid van het Amerikaanse Congress: "First they drive them crazy, and then they tell us we shouldn't listen to them because they are crazy". (Rip 1981 : 203) Complementair aan dit punt is de observatie dat de kriticus die 'voice' wil houden op het scherp van de snede balanceert: hij moet vaak zo voorzichtig zijn, dat de kritische scherpte van zijn optreden verdwijnt. Daarom is het essentieel dat naast de interne kritici, de afstandelijke deelnemers, ook externe kritici zijn die de druk op de ketel houden. In mijn eigen optreden binnen de chemie heb ik in zekere zin geprofiteerd van het ruimschoots aanwezig zijn van dergelijke externe kritici om mij zelf vrij voorzichtig op te stellen. 6. De term 'partible rationaliteit' is naar voren gekomen in de mathematische speltheorie. In het zogenaamde prisoner's dilemrna blijkt rationeel beslissen, dat is voor- en nadelen inschatten en afwegen tegen de eigen preferenties, tot niet optimale uitkomsten voor de beslisser te leiden, en wel door de manier waarop de uitkomst van zijn beslissingen afhangt van de beslissingen van anderen met 19

19 20 wie hij geen eenduidige uitwisseling kan hebben. lk heb de term leren kennen door een artikel van Peter Boskma, mijn voorganger op de leerstoel Filosofie van Wetenschap en Techniek, en bij wijze van kritische hommage ga ik hier verder op in. De definitie bij Boskma (1971) is: "[..] vanuit de context van een deelorganisatie in de samenleving [wordt] een ontwikkeling bepaald vanuit de doelstellingen van die organisatie. Dat lijkt vanuit de organisatie gezien zeer rationeel, maar het betreft een partiele rationaliteit. Want zo'n aanpak draagt vaak in het geheel niet bij tot het verwezenlijken van de doelstellingen, terwijl die ontwikkeling vanuit de bredere context van de samenleving gezien in het geheel niet meer rationeel is. Geevalueerd in termen van gedrag van een partij is het rationeel, geevalueerd in termen van het interactieproces is het soms zelfs absurd." Aan Boskma's omschrijving kleven twee problemen: ten eerste dat 'rationeel' hier persuasief [zie noot 11] gebruikt wordt, dat wil zeggen als lege aanduiding van iets dat in elk geval "goed" is; en ten tweede dat de partialiteit normatief gewaardeerd wordt omdat het vanuit een integrale visie absurd is. Maar als er geen (definitieve) integrale visie is, levert een dergelijke definitie alleen strijd op om wie mag vaststellen wat de zogenaamde integrale visie zal zijn. Op dit punt ga ik in de hoofdtekst verder in. Het begrip 'partiele rationaliteit' is te gebruiken wanneer er voldoende afstandelijkheid is (door ander niveau of afstand in de tijd) om de partialiteit aan te geven zonder in een welles-nietes spel te vervallen. Bijvoorbeeld om de haast onvermijdelijke kortzichtigheid van industriele investeringsbeslissingen te karakteriseren [Rip 1978: 131] en om de problematiek van productie van collectieve goederen te analyseren [Hardin 1968]. Boskma's positie is ambivalent gebleven, hetgeen te maken heeft met een te snelle aanname dat wetenschappelijke kennis mondiaal is, een geldigheid heeft van universele strekking, tegenover de locale en contingente problematiek van bruikbaarheid [zie zijn oratie, Boskma 1976]. Niet alleen zijn er goede redenen om de universaliteit van wetenschappelijke kennis niet als een automatisme te zien, als een gevolg van het toepassen van de wetenschappelijke methode, maar als een precaire verworvenheid; het is ook zo dat voor bruikbaarheid, en voor menselijke cognities in het algemeen een grotere reikwijdte mogelijk is als de betrokken handelingspraktijken voldoende breed zijn. Boskma wijst zelf al op het ontstaan van "grotere configuraties" [p. 10], en op de mogelijkheid dat wereldwijde afhankelijkheden tot "organisatiestructuren" (Boskma's term) leiden die de primaire kaders voor cognities, normen en waarden worden en zo gedrag reguleren [p. 14]. Deze laatste observatie is essentieel: de partialiteit van een rationaliteit hangt samen met de reikwijdte van de handelingspraktijk waardoor deze gedragen wordt. Om die reden zal ik later kunnen betogen dat een nieuw spel, dat bestaande spelen koppelt, in prindpe vooruitgang betekent, al hoeft dat in de praktijk niet gerealiseerd te worden. Elias, door wie Boskma geinspireerd was, spreekt van een "wenteltrap" naar

20 een hoger niveau (Elias 1982: ) maar realiseert zich onvoldoende dat een dergelijke "wenteltrap" er niet vanzelf is. Later geeft hij wel aan dat wijdere interdependenties ontstaan (132), maar hij ziet hun effect vooral in zelfbeheersing en geweldbeheersing, dat wil zeggen op het micro- en het macro-niveau. De eigen dynamiek van het meso-niveau waar het mij vooral omgaat, wordt door Elias verwaarloosd. Hij benadrukt wel het belang van relatie- en procesmodellen in de sociale wetenschappen (137), maar vooral om er grotere werkelijkheidsadekwaatheid voor te claimen zijn manier om de baas te kunnen spelen dus. 7. Dit is niet alleen een psychologisch en sociologisch gegeven, maar ook een sociaal-ethische stelling (Rip 1981 : 87; Nauta 1971 : 10-12). Voor omgaan met technologie zijn de noodzaak van routines, zowel als de risico's daarvan, geanalyseerd door Wynne (1988). 8. Gebruik van het begrip 'spel' is wijd verbreid, mede door de invloed van speltheorie. De onderneming als spel (o.a. Lemaitre-Rosencweig 1986), organisatie als spel (Van der Meer 1983), spel als aanduiding van "social rule system" (Burns & Flam 1987, de Man 1987). Met name de analyse van ondernemingen en organisaties als spel kunnen ook in termen van "social world" (Strauss 1978, 1982) vertaald worden; dan blijkt opnieuw het belang van een repertoire van regels, stereotypen en visies voor het gedrag van de actores. Dit speelt zelfs op het niveau van interactie tussen individuen (Berne 1976). Handhaving van wetten (bijvoorbeeld milieuwetgeving, arbeidsinspectie) in concrete situaties blijkt op die manier geanalyseerd te kunnen worden, terwijl meer expliciet strategische spelen herkenbaar zijn in processen van implementatie van beleid (Bardach 1977, Rip, Hagendijk en Dits 1986). Een interessant element in de implementatie-studies is de aandacht voor "fixers" van het spel, personen of instanties die het spel moeten "repareren" omdat het voortdurend van het oorspronkelijke beleidsdoel wegschuift. Voor andere actores is die verschuiving juist het doel - men denke aan de manier waarop Nederlandse universiteiten reageren op beleid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De combinatie van de inzichten uit implementatie-studies en van de algemene spel-benaderingen leidt er toe "strategisch spel" als een centrale categorie te zien voor de analyse van optredende processen en voor de inschatting van veranderingsmogelijkheden. (Rip en Van den Belt 1988) Hoe spelen ontstaan is nog onvoldoende onderzocht. Aanknopingspunten zijn te vinden in netwerkbenaderingen, van de interdependenties waar Elias van spreekt tot de actornetwerken van Callon en Latour (1981) en Callon, Law en Rip (1986). Door naar controverses te kijken in termen van een arena, waarin een bepaalde agenda naar voren komt, is de neerslag in relaties tussen actoren en robuuste repertoires te volgen; zie o.a. Rip

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo vanaf schooljaar 2014-2015

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo vanaf schooljaar 2014-2015 Examenprogramma NLT vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Exacte wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau)

Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau) BIJLAGE 1 Examenprogramma NLT havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Exacte wetenschappen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9161 26 mei 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 april 2011, nr. VO/289008, houdende

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten 1 Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding G.J.E. Rutten Introductie In dit artikel wil ik het argument van de Amerikaanse filosoof Alvin Plantinga voor

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties prof dr wim derksen Aan de directeur Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer drs J.M.C. Smallenbroek zondag 23 november 2014 Geachte heer Smallenbroek, Op uw verzoek

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad Brochure Opleidingsinstituut Dageraad Universiteit Informatie Je zult je wel afvragen wie zoiets bedenkt en wie zo iets op de kaart wil zetten. Ik kan daar kort en krachtig over zijn: kijk op www.ruudvanlent.nl

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek wat is dat?

Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek wat is dat? Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek wat is dat? DSRG congres, 3 november 2011 Prof dr ir Joan van Aken TU/e ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek ofwel DSR (Design Science Research): brug tussen

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Scheikunde inhouden (PO-havo/vwo): Schaal, verhouding en hoeveelheid

Scheikunde inhouden (PO-havo/vwo): Schaal, verhouding en hoeveelheid Scheikunde inhouden (PO-havo/vwo): Schaal, verhouding en hoeveelheid kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo bovenbouw exameneenheden vwo bovenbouw exameneenheden 44: De leerlingen leren

Nadere informatie

De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen

De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen 1 De Nieuwe Overheid: nieuwe mogelijkheden, nieuwe vragen In het publieke domein worden allerlei nieuwe technieken gebruikt: ambtenaren gebruiken Twitter, games, webplatformen en monitoringtools om de

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Extern MVO-management MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Duurzame ontwikkeling... 4 1.1 Duurzame

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

1 Het sociale ontwikkelingstraject

1 Het sociale ontwikkelingstraject 1 Het sociale ontwikkelingstraject Tijdens de schoolleeftijd valt de nadruk sterk op de cognitieve ontwikkeling. De sociale ontwikkeling is in die periode echter minstens zo belangrijk. Goed leren lezen,

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Religieuze ervaring 1 maximumscore 5 een bruikbare definitie van religie 1 drie problemen die zich kunnen voordoen bij het definiëren van religie 3 meerdere religieuze tradities;

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Allianties en speltheorie

Allianties en speltheorie Allianties en speltheorie Presentatie Zeist Annelies de Ridder Agenda 1. Inleiding 2. Een ander perspectief: de Speltheorie 3. Inzoomen op opportunistisch gedrag 4. Vragen 2 1: Inleiding: profilering Promotieonderzoek:

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Van mij. Een gezicht is geen muur. Jan Bransen, Universiteit Utrecht

Van mij. Een gezicht is geen muur. Jan Bransen, Universiteit Utrecht [Gepubliceerd in Erik Heijerman & Paul Wouters (red.) Praktische Filosofie. Utrecht: TELEAC/NOT, 1997, pp. 117-119.] Van mij Een gezicht is geen muur Jan Bransen, Universiteit Utrecht Wij hechten veel

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Het Ontwikkelteam Digitale geletterdheid geeft de volgende omschrijving aan het begrip digitale technologie:

Het Ontwikkelteam Digitale geletterdheid geeft de volgende omschrijving aan het begrip digitale technologie: BIJGESTELDE VISIE OP HET LEERGEBIED DIGITALE GELETTERDHEID Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé CREATIEF VERMOGEN Andrea Jetten, Hester Stubbé OPDRACHT Creativitief vermogen meetbaar maken zodat de ontwikkeling ervan gestimuleerd kan worden bij leerlingen. 21st century skills Het uitgangspunt is

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Opgave 3 Vreemder dan alles wat vreemd is 12 maximumscore 3 de twee manieren waarop je vanuit zingevingsvragen religies kunt analyseren: als waarden en als ervaring 2 een uitleg van de analyse van religie

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Competentiemeter Zelfsturing

Competentiemeter Zelfsturing Competentiemeter Zelfsturing Met het invullen van deze vragenlijst krijg je een beeld van je eigen bekwaamheden als zelfstuurder. Deze vragenlijst is in de eerste plaats bedoeld voor zelfanalyse. Je kunt

Nadere informatie

Theorie U Otto Scharmer

Theorie U Otto Scharmer Theorie U Otto Scharmer 1 Vijf niveaus van verandering 2 De 7 stappen in de U-curve 3 Luisteren en je aandacht verschuiven (de linkerkant van de U) 4 ONZE AANDACHT VERSCHUIVEN AFDALEN IN DE U-CURVE - gemeenschappelijke

Nadere informatie

Systemisch kijken. Effectief samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken en diepgaand collectief leren en vernieuwen mogelijk maken

Systemisch kijken. Effectief samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken en diepgaand collectief leren en vernieuwen mogelijk maken Systemisch kijken Effectief samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken en diepgaand collectief leren en vernieuwen mogelijk maken 1 Wanneer biedt systemisch kijken uitkomst? Bijvoorbeeld: Als de samenwerking

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Feedback. KunstEnCultuur

Feedback. KunstEnCultuur Feedback visie KunstEnCultuur Reactieformulier Curriculum.nu visie Ontwikkelteam heeft de eerste ontwikkelsessie achter de rug (14-16 maart) en heeft daarin een conceptvisie opgesteld voor het leergebied.

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onderhoudt middels de organisaties Kerk in Actie (KiA) en ICCO Alliantie contacten met partners in Brazilië. Deze studie verkent de onderhandelingen

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

OCAI. veelgestelde vragen

OCAI. veelgestelde vragen OCAI veelgestelde vragen OCAI, veelgestelde vragen OCAI online Vrouwenlaan 106 8017 HS Zwolle 038-2301503 www.ocai-online.nl OCAI online, september 2008 3 [ Over de uitslag Hoe kan het dat mijn collega

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek

UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Twente Afgezien van het inmiddels een kwart eeuw oude proefschrift

Nadere informatie

Het waarom van ons aanbod

Het waarom van ons aanbod Pagina 1 van 5 - scroll Het waarom van ons aanbod Mensen laten zich leiden door ervaringen en de betekenis die zij daaraan hebben gegeven. Daarmee besturen zij zichzelf en daarmee geven zij iedere keer

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management MVO en reorganisatie Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie 1 Inhoudsopgave Mvo en reorganisatie Verantwoord en succesvol

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang)

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang) Workshop Taal, veel meer dan praten. Koolhof Coaching en Training Over de complexiteit van communicatie Onderwerp: Uitgangspunt: communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren,

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Het sociaal regelsysteem: externe sturing door discipline. Het systeem van communicatieve zelfsturing: zelfsturing in communicatie

Het sociaal regelsysteem: externe sturing door discipline. Het systeem van communicatieve zelfsturing: zelfsturing in communicatie De logica van lef, discipline en communicatie Theoretisch kader voor organisatieontwikkeling Tonnie van der Zouwen, maart 2007 De gelaagdheid in onze werkelijkheid Theorieën zijn conceptuele verhalen met

Nadere informatie

Contextuele Blindheid

Contextuele Blindheid Contextuele Blindheid Tumult in de organisatie, Trammelant in de behandeling, en Geharrewar in het hoofd i.v.m. publicatie zijn niet alle sheets weergegeven NVRG in Beweging Conferentie, 21 september 2007

Nadere informatie

Doel. Spel. www.ihots.nl. Duur: - Groep - Individueel. Laat je inspireren door de voorbeeld vragen in deze spiekbrief.

Doel. Spel. www.ihots.nl. Duur: - Groep - Individueel. Laat je inspireren door de voorbeeld vragen in deze spiekbrief. www.ihots.nl Doel Laat je inspireren door de voorbeeld vragen in deze spiekbrief Spel Alle spellen Gebruik deze spiekbrief telkens wanneer je een spel start in de ihots app. Laat je inspireren door de

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo II

Eindexamen filosofie vwo II Opgave 2 Over wetenschap en religie: zij die uit de hemel kwamen 7 maximumscore 2 een argumentatie waarom wetenschappelijke kennis niet als probleemloze bron van vooruitgang kan worden beschouwd: wetenschap

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek NLP Test. 2012 Stichting NLP Kring Joost van der Leij

Wetenschappelijk onderzoek NLP Test. 2012 Stichting NLP Kring Joost van der Leij Wetenschappelijk onderzoek NLP Test 2012 Stichting NLP Kring Joost van der Leij Inleiding NLP is geen wetenschap, maar we kunnen er wel een van maken. Om hiermee te beginnen dienen we eerst de volgende

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht

Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht Als hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht onderzoekt Albert Meijer vernieuwing in de publieke sector. Open Overheid en Open Data maken

Nadere informatie

Transitietraject Dongemondgebied Enquête Doelgroepen ronde 1

Transitietraject Dongemondgebied Enquête Doelgroepen ronde 1 Enquête Doelgroepen ronde 1 MOVISIE 21-03-2013 Vragen In totaal hebben 73 personen de enquete ingevuld. De verdeling over de verschillende groepen staat in onderstaande tabel.. Vraag 1: Ik ben betrokken

Nadere informatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie 9 Communicatie-tools voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie Maar één persoon Je hebt maar een persoon nodig om nieuwe ervaringen te introduceren VOORWOORD Geen enkel

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Gedragsverandering: Doen en blijven doen, Over motivatie en weerstand.

Gedragsverandering: Doen en blijven doen, Over motivatie en weerstand. Gedragsverandering: Doen en blijven doen, Over motivatie en weerstand. Theoretische achtergrond: - Miller en Rollnick De motivering van cliënten en het verminderen van weerstand zijn centrale thema's.

Nadere informatie

1. De uitdagingen waarvoor we staan

1. De uitdagingen waarvoor we staan Opbouw 1. De uitdagingen waarvoor we staan en / in transitie 2. Denken over transities Erik Paredis Centrum voor Duurzame Ontwikkeling Universiteit Gent 3. En wat met cultuur? 4. Bestaande transitienetwerken

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Naar slimmere MM-maatregelen met het 9-stappenplan

Naar slimmere MM-maatregelen met het 9-stappenplan Naar slimmere MM-maatregelen met het 9-stappenplan Uitgangspunt en doel van het stappenplan Uitgangspunt van ons stappenplan is niet de plannen zijn niet goed, maar wel vanuit gedragsperspectief kan het

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Bewust Omgaan met een Verslaving

Bewust Omgaan met een Verslaving Bewust Omgaan met een Verslaving Dit stuk biedt enkele handvatten om bewust te leren omgaan met je verslaving. Misschien denk je op dit punt wel dat je er niet mee om wil léren gaan, maar dat je er gewoon

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

Programma van vanmiddag

Programma van vanmiddag Programma van vanmiddag 13.30 uur Opening 13.40 uur Presentatie van René en Suzanne over transitie-experimenten 14.15 uur Kijken naar de eigen praktijk Verschillende groepen geven eigen analyse: - Hoe

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten

Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Maatschappijleer in kernvragen en -concepten Deel I Kennis van de benaderingswijzen, het formele object Politiek-juridische concepten Kernvraag 1: Welke basisconcepten kent de politiek-juridische benaderingswijze?

Nadere informatie

Ontwerponderzoek. Inleiding. Overzicht van het vakgebied. ir.arch. Isabelle M.M.J. Reymen 1

Ontwerponderzoek. Inleiding. Overzicht van het vakgebied. ir.arch. Isabelle M.M.J. Reymen 1 Reymen, I.M.M.J., "Ontwerponderzoek, in Hoofdstuk 6: Ontwerponderwijs- en onderzoek, in Vernieuwing in productontwikkeling, Strategie voor de toekomst, A.Korbijn. Stichting Toekomstbeeld der Techniek,

Nadere informatie

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler OEKT Leiding geven aan verandering in jouw school Berend Redder & Johan Spitteler Stichting De Brink 2011 Uitgangspunten bij succesvolle onderwijskundige veranderingen: 1. Ga er niet van uit dat jouw beeld

Nadere informatie

Autisten uit de kast. Binnen het bedrijf gebruik ik vaak een neutralere term, maar u begrijpt waar het over gaat: schaamte en angst.

Autisten uit de kast. Binnen het bedrijf gebruik ik vaak een neutralere term, maar u begrijpt waar het over gaat: schaamte en angst. Tekst, uitgesproken op het Jaarlijkse Congres van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, 7 & 8 oktober 2011 (respectievelijk 1300 & 1200 bezoekers). www.autisme.nl -------------------------------------------------------

Nadere informatie

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo. Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.nl Waarom mensen niet? Dus wat kun je doen? Ze weten niet

Nadere informatie

Verschillende soorten argumentatie en controlevragen

Verschillende soorten argumentatie en controlevragen Verschillende soorten argumentatie en controlevragen Naar: J. de Jong & S. Wils (1995/1998). Schriftelijke verslaglegging van onderzoek. Materiaal bij Scriptiecursus II. Interne publicatie, Ivlos, Universiteit

Nadere informatie

Geluk en Capabilities: een filosofische analyse. Ingrid Robeyns Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Wijsbegeerte

Geluk en Capabilities: een filosofische analyse. Ingrid Robeyns Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Wijsbegeerte Geluk en Capabilities: een filosofische analyse Ingrid Robeyns Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Wijsbegeerte Geluk: welke bijdrage door filosofen? De academische filosofie is veel heterogener

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie