Algemeen. De lagen van de Driehoek RZG. De programmatische opgave. water. bodem en ecologie. infrastructuur. stedelijke en landschappelijke structuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. De lagen van de Driehoek RZG. De programmatische opgave. water. bodem en ecologie. infrastructuur. stedelijke en landschappelijke structuur"

Transcriptie

1 2

2 Algemeen 5 De lagen van de Driehoek RZG water bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek

3 Voorwoord op de Atlas Dit is de Atlas ter voorbereiding van de Interregionale Structuur Visie van het project Driehoek RZG Zuidplas. In deze Atlas is relevante informatie verzameld die nodig is voor het opstellen van een Interregionale structuurvisie, waarvan het concept rond de jaarwisseling gereed moet zijn. De Atlas is gemaakt door de ontwerpgroep Driehoek RZG Zuidplas, waarin medewerkers van het rijk, provincie, gemeenten en organisaties als het Hoogheemraadschap van Schieland en Concept samenwerken. Ook de bureaus Palmboom & vd Bout en H+N+S Landschapsarchitecten draaien daarin mee. Voor het hoofdstuk Infrastructuur is gebruik gemaakt van een separaat uitgevoerd onderzoek dat de Dienst Stedenbouw en Volshuisvesting van de gemeente Rotterdam heeft verricht. Concepten van deze Atlas zijn gepresenteerd in het ambtelijk Coördinatieteam en de Stuurgroep van het project Driehoek RZG Zuidplas. De op- en aanmerkingen zijn in dank aanvaard en voor zover mogelijk verwerkt in deze definitieve versie. De lagenbenadering is als uitgangspunt gekozen voor de Atlas. In deze benadering vormen de condities, zoals gevormd door het watersysteem, de ondergrond, het infrastructuurnetwerk en het occupatiepatroon het fundament voor de nieuw toe te voegen programma s in de vorm van woon-, werk- en voorzieningenmilieus. Per laag zijn uitgaande van de huidige situatie de relevante gegevens 2003 verzameld, die medebepalend kunnen zijn voor mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Tevens is op basis van voorgenomen beleid de uitgangssituatie 2010 geschetst. Vervolgens zijn mogelijke aangrijpingspunten 2030 voor transformatie benoemd. Deze potenties (ook wel kraaienpoten genoemd) per laag worden in het vervolg van het werkproces gecombineerd tot verschillende ontwikkelingsvarianten, die de basis moten worden voor de in de Interregionale Structuur Visie op te nemen strategische ontwikkelingsperspectieven. De analyse is gedaan voor de ondergrond (water, bodem, en ecologie), voor de infrastructuur en voor de occupatielaag. Voor de infrastructuur-laag zijn verschillende bereikbaarheidsniveaus van de Driehoek verkend vanuit de mogelijkheden van openbaar vervoer. De derde laag, die zich concentreert op het occupatiepatroon, zoals dat in cultuurhistorisch perspectief gestalte heeft gekregen, is een weergave van de analyse van de huidige stedelijke en landschappelijke structuur. Hierin wordt zowel vanuit een cultuurhistorisch perspectief als vanuit de ruimtelijke opbouw gezocht naar aanknopingspunten voor transformatie. Daarnaast heeft de ontwerpgroep in het onderdeel programmatische opgave een eerste verkenning gedaan naar enkele kwalitatieve aspecten vanuit de functionele optiek: welke kwalitatieve eisen stellen bepaalde woon- werk- en glasmilieus aan de omgeving. De kwantitatieve aspecten van het programma komen in het vervolg op de Atlas aan bod. Leidraad voor ons werk is steeds geweest het vastgestelde Opgavendocument, waarbij de ontwerpprincipes zijn: Eerst structuur dan programma. Top down en bottom up. Flexibel en gefaseerd. Lagenbenadering. Verschillende schaalniveaus. Samengevat onder het motto: Dansen door de schalen en schakelen tussen de lagen. Met behulp van het in de Atlas verzamelde werk wordt het scala van mogelijkheden geschetst. Vanuit de conclusies die uit deze ruimtelijke potenties getrokken worden zal gewerkt worden aan het samenstellen van strategische ontwikkelingsperspectieven voor de Driehoek. Die uitdaging staat ons de komende maanden te wachten. De interregionale structuurvisie zal echter geen blauwdruk zijn voor de ruimtelijke situatie van de Driehoek in Eerder moet - gezien de lange planningstermijn - gedacht worden het schetsen van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden en daarbij behorende strategische interventies. Deze Atlas is daartoe een onmisbaar instrument. Frank van Pelt, projectleider planvorming Driehoek RZG Zuidplas Toelichting matrix Een overzicht van de inhoud van de Atlas is het beste te geven in een matrix. De rijen worden gevormd door de diverse lagen en onderdelen van de programmatische opgave. De kolommen door de tijdsperspectieven. De 2003-kolom geeft weer hoe de betreffende laag werkt en welke de belangrijke kwaliteiten en knelpunten zijn. De 2010 kolom is de kolom van de huidige beleidsinzet: de vastgestelde plannen en voornemens. In de kolom 2030 worden diverse aanknopingspunten en ontwikkelingsmogelijkheden verkend. 4

4 Algemene toelichting Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 5

5 Algemeen 2003 ZUIDVLEUGEL 2003 ALGEMEEN - ligging Driehoek binnen zuidvleugel De Driehoek RZG ligt in het hart van Zuid- Holland. De noordoostrand van het Rotterdamse stedelijk gebied, Zoetermeer en Gouda vormen de hoekpunten. De droogmakerijen in het gebied vormen het laagst gelegen gedeelte van Zuid-Holland (meer dan 6,50 m. onder NAP). Het stedelijk mozaïek van de B-Driehoek, de Rottezone, het veenweidegebied in de zuidoosthoek met zijn smalle kavels en de kleipolders met akkerbouw daar tussendoor zijn componenten van het plangebied. 3-HOEK RZG 2003 ALGEMEEN - stedendriehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda topografie 2000 In het plangebied van de Driehoek RZG liggen (onderdelen van) de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle en Zoetermeer. De Driehoek valt voor het grootste deel onder het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Schieland. Twee kleine polders - één in het zuidwesten en één in het noordoosten van de Driehoek - behoren bij andere waterbeheerders, respectievelijk Delfland en Wilk en Wierick. Van deze polders zijn in de Atlas geen gegevens opgenomen. 6

6 3-Hoek RZG ALGEMEEN - stedendriehoek Rotterdam - Zoetermeer - Gouda 7

7 3-HOEK RZG 2003 ALGEMEEN - oppervlakten polders Een beeld van het huidig agrarisch bodemgebruik in de Driehoek: in kleur de gewassen zoals die bijna het gehele open landschap van de Driehoek beslaan. Bomenteelt overheerst in de noordoosthoek, grasland in de zuidoosthoek en diverse akkerbouwgewassen in het noordelijk en middendeel. De samenstellende polders van de Driehoek RZG variëren in grootte van enkele honderden (Oostpolder, Polder Achterhof) tot bijna vijfduizend hectare (Zuidplaspolder). 3-HOEK WOONKERNEN Het plangebied herbergt het hele spectrum van woonomgevingen : van stedelijk gebied tot en met buurtschap. 8

8 3-Hoek RZG ALGEMEEN - (agrarisch) grondgebruik 9

9 3-HOEK RZG 2003 ALGEMEEN - bebouwd - onbebouwd Het omgekeerde beeld van de gewassenkaart: een beeld van de huidige bebouwing in de Driehoek, gevormd door woningen, bedrijfsgebouwen en kassen. De kaartbeeldenreeks van het infrastructuurnet geeft een cartografische indicatie van de ontwikkeling van de bebouwing (woningen, bedrijfsgebouwen en kassen) in de Driehoek. Daar waar de patronen verdichten is sprake van stedelijke functies. Ontwikkeling van het bodemgebruik per gemeente in de periode tussen 1989 en

10 3-Hoek RZG ALGEMEEN - ontwikkelingsreeks 11

11 Ter indicatie van het verstedelijkingstempo geeft onderstaand schema een beeld van de toename van de bebouwing (woningen, bedrijfsgebouwen en kassen) in respectievelijk de acht (inclusief Gouda en Waddinxveen) en de zes gemeenten die grondgebied in de Driehoek hebben. Op de het grondgebied van de 8 gemeenten neemt het bebouwd oppervlak in de periode toe met zo n 80 hectare per jaar! 12

12 Water Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 13

13 Water HOEK RZG 2003 WATER - drooglegging Op de kaart zijn de diverse polders, de hoofdafvoertraces en het boezemsysteem weergegeven. Af- en aanvoer via Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. De waterafvoer is per polder hiërarchisch georganiseerd. Het water wordt via hoofdafvoertraces naar een gemaal geleid, en uitgeslagen op de boezem of direct op het buitenwater. De westelijke polders worden ontwaterd via de Rotteboezem, de oostelijke via de boezem van de Ringvaart van de Zuidplaspolder. De Zuidplaspolder bestaat uit twee bemalingsgebieden. De scheiding loopt globaal langs de spoorlijn Gouda Zoetermeer. De boezems hebben al eeuwenlang dezelfde omvang, maar worden steeds zwaarder belast door gestegen afvoerpieken (toenemende verstedelijking). Dit terwijl de mogelijkheden voor tijdelijke opslag in de polders sterk zijn afgenomen. Met name de afvoercapaciteit van de Ringvaart van de Zuidplaspolder is gering. Deze kaart geeft een beeld van de huidige drooglegging in de Driehoek. In het gehele noordelijk en middengedeelte van de Driehoek wordt door Schieland een drooglegging nagestreefd van 1,00 m. of meer. Het zuidelijk en zuidoostelijk deel heeft een drooglegging van 1,00 meter of minder. Hoe minder diep de drooglegging hoe groter de beperking van de mogelijkheden voor het het grondgebruik. Het gebied met een drooglegging van 1,30 m. of meer (maatgevend 1,00 m.) is geschikt voor akkerbouw en kan eventueel ontwikkeld worden tot stedelijk gebied en kassen. Gebieden met ontwateringsdiepten tussen de 0,60 m. en 1,00 m. zijn geschikt als weiland. Gebieden met een drooglegging minder dan 0,60 m. leggen beperkingen op aan de landbouw en komen in aanmerking voor de ontwikkeling van watergebonden natuur. De ontwatering van de veengebieden heeft bodemdaling door verbranding van het veen tot gevolg. Dit is een onomkeerbaar proces met tal van nadelige gevolgen. De waterkwaliteit wordt negatief beïnvloed; de regionale grondwaterstromen worden beïnvloed en ongelijkmatige bodemdaling zorgt met name in gebieden met stedelijk grondgebruik voor verzakkingen. Die veroorzaken veel overlast en hoge kosten voor onderhoud aan wegen, riolering, funderingen en tuinen. Ook zijn op de kaart aangegeven de gebieden die door hun lage maaiveldligging gevoelig zijn voor wateroverlast. Als er een maalstop wordt ingesteld, omdat in de boezems een kritisch peil is bereikt, treedt in deze gebieden wateroverlast op. 14

14 3-HOEK RGZ 2003 WATER - (huidig) oppervlakte watersysteem 15

15 3-HOEK RZG 2003 WATER - kaart peilvlakken De kaart toont de huidige onderverdeling van de polders in de Driehoek in peilgebieden. Het grote aantal peilgebieden heeft alles te maken met het huidige grondgebruik. De peilvakken en de bijbehorende waterpeilen zijn zo geregeld, dat er voor het actuele landbouwkundig grondgebruik een zo gunstig mogelijke situatie ontstaat. De plaatselijk sterk verschillende verhouding tussen maaiveldhoogte, weerstand van de deklaag en kweldruk binnen de polders maakt een precieus waterbeheer in de huidige situatie noodzakelijk. In vrijwel het gehele plangebied is sprake van kwel. De stijghoogte van het kwelwater ligt overal nabij het maaiveld, in de gehele oostrand zelfs boven het maaiveld. Wanneer de weerstand van de deklaag gering is, kan het kwelwater gemakkelijk in het maaiveld doordringen. Slechts in het gebied langs de Rottemeren, langs de boezem bij Zevenhuizen en in het bovenland langs IJssel en Gouwe is sprake van infiltratie. Ter indicatie van de omvang van de kwel: het gemaal Kroes moet in droge tijden sowieso al vijf uur per dag draaien om het kwelwater uit de Zuidplaspolder te pompen. De verschillende tinten in het kwelgebied geven aan dat de kwelflux naar de deklaag in de polders hoger is naarmate er een doorlatende zandbaan in de ondergrond aanwezig is, en/of naarmate er hoog gelegen veenweidegebieden aangrenzend zijn (noord-, oost- en zuidrand van het plangebied). 3-HOEK RZG 2003 WATER - slootdempingen Met name in het akkerbouwgedeelte van de Zuidplaspolder is de bergingscapaciteit van de polder verkleind door slootdempingen. Dit veroorzaakt in de lager gelegen gedeelten van de polder wateroverlast in natte tijden. bron: NITG/TNO,

16 3-Hoek RZG WATER - kwel - infiltratie 17

17 ZUIDVLEUGEL 2003 WATER - kwaliteit De noordwest-zuidoost hydrologische doorsnede van het plangebied in z n ruimere context geeft een beeld van de herkomst van het grondwater en het oppervlaktewater in de polders en daarmee van de waterkwaliteit. De laaggelegen polders in het plangebied staan onder invloed van enerzijds het Rijnsysteem (zoet, relatief hard water uit de Krimpenerwaard en de Lek) en het Zoetermeersysteem (zoete tot licht brakke kwel; met name aan de randen van de zoetwaterlens bevindt zich een kegel opstijgend grondwater dat brak tot zout is). Het subsysteem van de Hollandse IJssel; hierdoor voegt zich geïnfiltreerd oppervlaktewater uit de Hollandse IJssel, Gouwe en Bovenlanden bij kwelwater van de Krimpenerwaard; dit treedt enige kilometers verder aan de oppervlakte in de Zuidplaspolder, Eendrachtspolder en Polder Prins Alexander. Het oppervlaktewater wordt daarnaast gevoed door inlaat van water in droge tijden om de verdampingsverliezen te compenseren en de watergangen door te spoelen. De kwaliteit van het op deze manier ingelaten Rottewater, dat soms wordt opgezadeld met afvoerwater van kasgebied, dat (nog) niet op het riool is aangesloten, is wisselend. Er zijn maar enkele plekken in Midden-Holland waarvan de waterkwaliteit voldoet aan de MTR-normen voor stikstof- en fosfaatgehalten, die de rijksoverheid stelt in de Nota Waterhuishouding IV. Twee van de vier plekken die wel voldoen liggen in het plangebied van de driehoek: het nieuw gegraven gedeelte van de Zevenhuizerplas en het kattekleigebied in de Zuidplaspolder met voedselarme kwel. In dit laatste gebied zorgt de combinatie van enerzijds zoete kwel en anerzijds zure en kalkloze klei in de bodem voor mesotrofe waterkwaliteit in de veensloten. Voor flora en fauna kunnen hier zeer waardevolle omstandigheden worden gecreeërd. 18

18 Hydrologische doorsnede (bron: provincie Zuid Holland) 19

19 ZUIDVLEUGEL 2003 WATER - externe verzilting Deze kaart geeft een beeld van de herkomst van het oppervlaktewater in het plangebied en daarmee van de kwaliteit daarvan. In de gebieden, waarin water uit de ringvaart en de Rotte wordt ingelaten, wordt het oppervlaktewater gevoed met hard, eutroof water met een chloridegehalte van maximaal 400 mg/liter. Aanvulling van het oppervlaktewater door opkwellend grondwater in de ondergrondse leerpakketten kan de situatie verbeteren. Op plaatsen waar het veenpakket dun of afwezig is, treedt veel voedselarmer kwelwater op. Dit kan plaatselijk tot zeer goede waterkwaliteit leiden. Het kaartbeeld toont de verzilting van het oppervlaktewatersysteem op Zuidvleugelniveau van buitenaf. Door de zeespiegelrijzing en grotere verschillen in de rivierafvoer rukt de zoutgrens in het water van de Hollands IJssel verder landinwaarts. Bovendien moet rekening worden gehouden met verzilting van het Haringvliet. Zeker in tijden van lage rivierafvoer treedt verzilting langs de oostgrens van de Driehoek, wanneer in tijden van droogte water uit de hollandse IJssel moet worden ingelaten. Dit is vooral voor de waterinlaat van Schieland een probleem. Delfland is immers verzekerd van zoetwaterinvoer door de aanvoerleiding vanaf het Brielse Meer. 20

20 3-Hoek RZG ALGEMEEN - ontwikkelingsreeks 21

21 ZUIDVLEUGEL 2003 WATER - chloridegehalte oppervlaktewater Deze kaart toont de verzilting van het oppervlaktewater van binnenuit. De diepe droogmakerijen hebben te maken met chloridenrijke kwel. Door deze kwel te lozen op de boezems wordt het chloridenrijke water verder over de polders verspreid. Overigens is het chloridengehalte van het grondwater in Schieland nergens hoger dan 1000mg/l. 3-HOEK RZG 2003 WATER - maaiveldhoogte De maaiveldhoogtenkaart laat pregnant het verschil zien tussen de droogmakerijen en de veenweidegebieden eromheen. Ook plaatselijk zijn er in de droogmakerijen behoorlijke hoogteverschillen. De polders van het plangebied hellen grosso modo van noordwest naar zuidoost. In het zuidoosten zorgt de natuurlijke afstromingsrichting van het oppervlaktewater, gecombineerd met de hoge kweldruk aldaar voor een permanent gevecht tegen wateroverlast. 22

22 Water Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 23

23 De inzet 2010 voor het watersysteem laat een aantal maatregelen zien voor het waterbeheer, vooral de manier van omgaan met het regionale en lokale teveel. De aanleg van een calamiteitenberging in de Eendrachtspolder, die dient om het boezemsysteem van Ringvaart en Rotte te ontlasten in tijden van extreem grote neerslaghoeveelheden. Verbetering van de Ringvaart van de Zuidplaspolder en vergroting van de capaciteit van de hoofdwatergangen in een aantal polders van het plangebied. 24

24 Water Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 25

25 ZUIDVLEUGEL 2030 WATER - waterbuffer tegen veenverdroging Deze kaart geeft een oplossingsrichting weer voor het regionale vraagstuk van de voortgaande verbranding van het veen in de niet uitgeveende veenweidegebieden die om het plangebied heen liggen. In de lage drooggemaakte polders met klei en restveen in de bodem langs de ring van veenweidegebieden van Midden-Holland wordt niet langer het kwelwater, afkomstig uit het hoger gelegen veen weggepompt. Door vernatting van deze rand wordt juist tegendruk geboden, opdat de spons van het veengebied natter blijft. Het hoogteverschil (en daarmee de kweldruk) tussen de (niet uitgeveende) veenweidegebieden en de aangrenzende droogmakerij is het grootst in het zuidoosten en het kleinst in het noordwesten van het Zuid- Hollandse droogmakerij-complex. Of deze maatregel voldoet en hoe breed een dergelijke waterrijke ring zou moeten zijn om effectief te zijn, moet nader worden onderzocht. ZUIDVLEUGEL 2030 WATER - opties zoetwatertoevoer Deze kaart geeft een van de mogelijke oplossingsrichtingen weer voor het probleem van de oprukkende externe verzilting in het plangebied. Via de Oude Rijn wordt zoet water aangevoerd uit het IJsselmeer. Dat is in de huidige situatie ook al mogelijk via het KWA (klein water aanvoer) netwerk. Maar de kaart doet suggesties om de aanvoer te optimaliseren door een aantal verbindingen te versterken. Andere opties voor omgang met dit vraagstuk zijn: het zo laten, dwz het regelen via het KWAstelsel/ de verzilting tolereren en het grondgebruik er op aanpassen op die plekken waar het echt een probleem is/ het creëren van zoetwatervoorraden in de directe omgeving van de plekken met zilte kwel. 26

26 3-HOEK RZG 2030 WATER - omgaan met het regionale teveel In de periode na 2010 kan het nodig zijn de capaciteit van calamiteitenbergingen uit te breiden voor de opvang van het regionale teveel aan water als gevolg van zware buien. Daarvoor kunnen de polders ten noorden van de Eendrachtspolder in aanmerking komen. 3-HOEK RZG 2030 WATER - omgaan met het lokale teveel Dit kaartbeeld geeft een mogelijke oplossingsrichting voor de omgang met het lokale teveel. De basisprincipes voor het waterbeheer, zoals vastgelegd in de overeenkomst Waterbeheer 21e eeuw zijn: niet afwentelen (peilverhoging in plaats van verdere peilverlaging/ water van schoon naar vuil laten stromen/ functies afstemmen op waterkwaliteit/ verontreiniging bij de bron aanpakken), meer ruimte naast techniek (peilgebieden samenvoegen/ ruimte voor water, dus voorzien in eigen bergingsvoorzieningen in verband met wateroverlast per polder/ bij toekennen van nieuwe functies rekening houden met de veiligheidsnorm die geboden kan worden) en tenslotte de volgorde: vasthouden bergen afvoeren (in eerste instantie bergingsruimte creëren, daarna indien nodig pas gemaalcapaciteit verder vergroten). Dit kaartbeeld geeft een mogelijke oplossingsrichting voor de omgang met het lokale teveel. Delen van de polders met lage maaiveldligging worden benut voor het creëren van waterberging voor het lokale teveel. De verbreding van de vierde tocht in de Zuidplaspolder, waarvan de oevers nog goeddeels onbebouwd zijn, biedt een mooi aanknopingspunt voor een effectieve waterafvoer in deze oplossingsrichting. 27

27 3-HOEK RZG 2030 WATER - 4-deling Zuidplaspolder Deze doorsnede noordwest zuidoost laat de vierdeling in peilgebieden zien en geeft een beeld van de voeding van het oppervlaktewater in de verschillende zones. In het kleigebied wordt een flexibel peil gehanteerd, dat mee varieert met de eisen van het toekomstig grondgebruik aldaar. Het kleigebied kan vanwege de draagkracht in principe alle vormen van grondgebruik accommoderen, van natuur via akkerbouw en kassen tot stedelijk gebruik. Het kattekleigebied wordt idealiter zoveel mogelijk grondwater-gevoed. Dit vanwege de kwel die voor grote ecologische potenties van de waterland grenzen in dit gebied zorgt. Tenslotte het veengebied dat vernat is, om de verdere inklinking tegen te gaan. Het overschot uit de zone met de katteklei kan hier ook worden geborgen. De kwelstroom uit de Krimpenerwaard wordt door de vernatting verminderd. Deze kaart verbeeldt een mogelijke oplossingsrichting voor de omgang met het lokale teveel en het lokale tekort in de Zuidplaspolder. Het is eigenlijk een gecombineerde oplossingsriching voor de water- en bodemlaag. De omgang met het lokale tekort en teveel wordt in deze oplossingsrichting gerelateerd aan de gedifferentieerde bodemopbouw en hoogteligging in de polder. Op basis hiervan wordt voorgesteld om vier zones als uitgangspunt te nemen voor combinaties van waterbeheer en grondgebruik: het kleigebied in het noordwesten, het kattekleigebied in het midden en het veengebied in het zuidoosten van de polder. Een vierde gebied wordt gevormd door het bovenland langs de Hollandse Ijssel en de Gouwe. Deze eenheden vormen in de oplossingsrichting de vergrote peilgebieden van de Zuidplaspolder van de toekomst. Elk gaan ze op een eigen manier met het watervraagstuk om. Afhankelijk van het toekomstig grondgebruik kent elk van de gebieden een eigen watersysteem, met eigen omvang van het waterbergend oppervlak en te tolereren peilfluctuaties. 28

28 Doorsnede 4-deling Zuidplaspolder 29

29 Doorsnede 4-deling Zuidplaspolder Conclusies waterlaag In de periode tot 2030 krijgen de afspraken in het kader van Waterbeleid 21 vaste vorm in het plangebied, d.w.z.: Deze doorsnedes zijn schematische weergaven van het watersysteem in de drie voorgestelde peilgebieden. In het kleigebied worden via het principe van maaiveldmanipulatie (afgraven, dijkjes aanleggen) en peilbeheer veiligheidscondities gecreëerd die horen bij de diverse vormen van grondgebruik. Bijvoorbeeld voor kassen: slechts 1 maal per 50 jaar stijgt het oppervlaktewater tijdens extreme neerslaghoeveelheden tot in het maaiveld. Voor woningbouw is dit 1 maal per 100 jaar. In het kleigebied zorgen verbrede tochten met uiterwaarden er langs voor een flexibele bergingscapaciteit. In het kattekleigebied worden peilschommelingen juist geminimaliseerd in verband met de grote natuurlijke potenties van (kwel)water en bodem aldaar. Naar gelang de maaiveldligging zou daar in deze oplossingsrichting een mix-landschap van moerasbos, rietland of open water kunnen ontstaan. In het veengebied tenslotte, wordt een geringe peilfluctuatie geaccepteerd. Verdichting van het stelsel van watergangen zorgt voor vernatting in dit gebied. De neerslag kan in dit stelsel van watergangen worden geborgen. In natte tijden wordt het water geborgen in het tussenliggende - dan plasdras geworden - gras- en weiland. In het plangebied wordt substantieel ruimte voor waterberging gecreëerd. Dit als opvang voor het regionale teveel en als opvang voor het lokale teveel. Waar mogelijk wordt het opgeslagen water gebruikt als aanvulling op het lokale tekort. In het ontwerp voor de Structuurvisie wordt onderzocht of, en zo ja hoe, de waterberging kan worden ingezet om de landschappelijke, ecologische en recreatieve structuur in het plangebied te verbeteren. Nieuwe bebouwing (woningen, bedrijven, kassen) houden in hydrologische zin hun eigen broek op. Karakteristieke verschillen in de combinatie: waterhuishouding - bodemopbouw worden tot expressie gebracht in plaats van genegeerd. In het katteklei- en veengebied wordt het waterpeil verhoogd om verdere klink tegen te gaan. De waterkwaliteit wordt verbeterd. Externe verzilting wordt tegengegaan. Kwelstromen worden benut om verbetering van de waterkwaliteit te bewerkstelligen. Mengen van water van verschillende kwaliteit wordt voorkomen. Berging van neerslag en kwel kan inlaat van voedselrijk water beperken. Nieuwe functies wentelen in kwalitatieve zin niet af. 30

30 Bodem Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 31

31 Bodem 2003 ZUIDVLEUGEL 2003 BODEM EN ECOLOGIE - kaart fysisch-geografische regio's De bodemkaart laat zien dat het grootste deel van het plangebied bestaat uit zeekleigronden. Langs de zuid- en oostrand komen nog dikke veenpakketten voor. Op de overgang van klei- en veengronden, waar kleilagen en veenlagen in contact met elkaar komen, vinden we de zogenaamde katteklei; door oxidatie van het veen ontstaat hier een zure bodem met grote potentiële natuurwaarden. Dit kaartbeeld geeft een overzicht van de fysisch-geografische regio s in het plangebied. Het geeft de potentiële variatie in landschappelijke en ecosystemen weer. 32

32 3-HOEK RGZ 2003 BODEM EN ECOLOGIE - bodemkaart 33

33 De doorsneden geven een beeld van de bodemopbouw. We zien bij Moordrecht het niet afgegraven deel van het veenpakket op het pleistocene zand. In de doorsnedes ter hoogte van Capelle en Nieuwerkerk a/d IJssel zien we de zandlichamen van de oude kreken. In het gehele plangebied vinden we de zandbanen van het oude krekenpatroon. Deze zandbanen hebben gevolgen voor de kwel in het betreffende gebied. Ter hoogte van een zandpakket is de weerstand van de deklaag immers aanmerkelijk kleiner en kan kwel gemakkelijk in het maaiveld treden. Dat biedt ook potenties voor ecologie. Bovendien is de archeologische verwachtingswaarde ter hoogte van de zandbanen hoog: ze vormden een occupatiebasis en de kans is groot hier allerlei interessante vondsten te doen. Zo is de Veenkade een oude ontginningskade van de Zuidplas net ten noorden van de A20- waarschijnlijk over zo n zandbaan in de ondergrond gelegd. 34

34 Doorsnede bodem & ondergrond 35

35 36 Het kaartbeeld van de zettingsgevoeligheid geeft een indicatie voor de beperkingen die bodem en waterhuishouding inhouden voor stedelijke ontwikkeling. Stedelijk grondgebruik (infrastructuur, woningen, bedrijfsgebouwen) vereist ontwatering. Daar waar veen in de bodem zit, treedt bij ontwatering inklinking en verzakking op. Naarmate het veenpakket in de bodem dikker is, is de klink groter. Bovendien maken de geklonken bodem en de lagere maaiveldligging als gevolg daarvan dieper ontwateren noodzakelijk, waardoor weer klink optreedt, et cetera, et cetera. Eigenlijk zijn de extreem en zeer zettingsgevoelige gebieden (zie de kaart) ongeschikt voor bouwen in gemiddelde en hoge dichtheden. Alleen aangepast bouwen in lage dichtheden (woonschepen, eilanden) is hier kansrijk.

36 3-Hoek RZG BODEM EN ECOLOGIE - zettingsgevoeligheid 37

37 3-HOEK RZG 2003 BODEM EN ECOLOGIE - ecologie kwaliteiten & knelpunten De huidige ecologische kwaliteiten in beeld. Het gehele noordelijk deel van het plangebied is verstoken van bijzondere ecologische kwaliteiten. Het zuidelijk deel de recreatiegebieden ten noorden van Rotterdam en de Rottezone - en het zuidoostelijk deel dragen de huidige ecologische kwaliteiten. Sloten en linten kennen een behoorlijke vogelstand. Sloten in het kattekleigebied zijn van bijzondere waarde. Het grasland in het zuidelijk deel is als weidevogelgebied interessant. Een goede aaneengesloten migratiestructuur voor insecten en vlinders is niet aanwezig. Ook de nu voorkomende amfibieën geven geen aanwijzing voor hoge natuurwaarden. 38

38 Bodem Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 39

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden. Kans op hittestress. Kans op overstroming. Kans op wateroverlast. Kans op blauwalg

Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden. Kans op hittestress. Kans op overstroming. Kans op wateroverlast. Kans op blauwalg Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden Kans op hittestress Kans op overstroming Hittestress komt voor bij een periode van uitzonderlijk warm weer en wordt versterkt door het hitte-in-de-stad of urban heat

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Integrale Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder Bouwen in diepe polders 28 september 2011

Integrale Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder Bouwen in diepe polders 28 september 2011 Integrale Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder Bouwen in diepe polders 28 september 2011 Frank van Pelt, projectleider plan en inhoud Zuidplaspolder inhoud presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Driehoek RZG:

Nadere informatie

Gebied: De Drie Polders

Gebied: De Drie Polders Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen.

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen. Blad 95 van 127 Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en en. Zie ook de bijgevoegde Peilvakkenkaart op A0. Afweging en uitgangspunten peilenplan Terwolde De belangrijkste afweging bij de totstandkoming

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Groot Mijdrecht Noord

Groot Mijdrecht Noord Groot Mijdrecht Noord DECEMBER 2005 NIEUWSBRIEF nummer1 WAAROM EEN VERKENNING? Zie ook www.grootmijdrechtnoord.nl Waterproblemen in en om Groot Mijdrecht Noord zijn aanleiding om opnieuw de toekomst van

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Waterkansenkaart Zuidplaspolder

Waterkansenkaart Zuidplaspolder Waterkansenkaart Zuidplaspolder Hoofdrapport Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland, afdeling Water Grontmij Midwest Beknopte verantwoording Titel : Waterkansenkaart

Nadere informatie

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden 28 Watersysteem en ondergrond Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwaterbekken van Nederland en zal in de toekomst steeds belangrijker worden voor de strategische zoetwatervoorziening. Daarnaast vormt

Nadere informatie

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen De peilvoorstellen en afwegingen van de ontwerp-peilbesluiten voor de Polder Nieuwkoop en de Polder Nieuwkoop en Noorden worden hier gegeven. Beide ontwerp-peilbesluiten

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1.

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1. -.7-2.5 -.9 -.75 Polder Valkkoog -2.5-2.5-2.75-2.35 -.9 -.85-2.2-2.6 -.95 -.95-2.6-2.5-2.5-2.8-3. -3.2 Hempolder -.5 Polder de Woudmeer -2.5-2.2-2.9 -.6 -.45-2.8 Polder Schagerwaard -.45 Ringpolder -3.5-2.6-2.35-2.5-2.6-2.3

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Een route naar een. Programmatische aanpak duurzame veenweideontwikkeling. 12 april 2017 Siem Jan Schenk/ Ruud Maarschall Derk Jan Marsman

Een route naar een. Programmatische aanpak duurzame veenweideontwikkeling. 12 april 2017 Siem Jan Schenk/ Ruud Maarschall Derk Jan Marsman Een route naar een Programmatische aanpak duurzame veenweideontwikkeling 12 april 2017 Siem Jan Schenk/ Ruud Maarschall Derk Jan Marsman Uitgangspunten Gebiedscommissie Laag Holland (MKBA in 2009) Bodemdaling

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Milieueffectrapport Tweede fase Zoetermeer-Zuidplas. Samenvatting

Milieueffectrapport Tweede fase Zoetermeer-Zuidplas. Samenvatting Milieueffectrapport Tweede fase Zoetermeer-Zuidplas Samenvatting 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING, DOEL EN STATUS MILIEUEFFECTRAPPORT... 3 2. PROJECTDOELSTELLINGEN EN AUTONOME ONTWIKKELING... 5 3. ACHT PROJECTALTERNATIEVEN...

Nadere informatie

De Zoetwatercoöperatie

De Zoetwatercoöperatie De Zoetwatercoöperatie Team Paul van Dijk, Wolbert van Dijk, Joppe Veul DE ZOETWATERCOÖPERATIE Thema: Onderzoek naar berging van zoet water, Deltaprogramma, klimaatsverandering. Locatie: Noord-Beveland.

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

WILCK & WIERICKE. Afd. v.». i < f van: Hierbij ontvangt u het ontwerp peilbesluit voor de Polder Steekt/Binnenpolder.

WILCK & WIERICKE. Afd. v.». i < f van: Hierbij ontvangt u het ontwerp peilbesluit voor de Polder Steekt/Binnenpolder. W A T E R S C H A P WILCK & WIERICKE V"" GEMEENTE!p 0ll nng ALPHEN AAN DEN RIJN INGE' r 6 MEI m "V E Gemeentehuis Alphen aan den Rijn t.a.v. ter inzage balie Postbus 13 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN Afd.

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Ontwerp-peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Behorende bij besluit van verenigde vergadering 27 juni 2012 peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Status Definitief Datum 27

Nadere informatie

Functie volgt peil. maaiveldverloop. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Huiskavel en gebouwen

Functie volgt peil. maaiveldverloop. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Huiskavel en gebouwen zones Functie volgt peil 70-50 cm 50-30 cm 0-30 cm 50-30 cm 70-50 cm maaiveldverloop gebruik waterpeil Huiskavel en gebouwen Gemiddeld 50 cm Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari Natte Natuur, Piekberging

Nadere informatie

Grond water in Delfland

Grond water in Delfland Grond water in Delfland Een reis door de bodem Inhoud 1. Een reis door de bodem 3 2. Ons dagelijks grond water 4 3. De bodem nader bekeken 6 4.Duinen als unieke 8 drinkwatervoorziening 5. Polders: het

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard 1. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van het peilbesluit

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

toekomst veenweide Inspiratieboek

toekomst veenweide Inspiratieboek toekomst veenweide Inspiratieboek BOSCH SLABBERS toekomst veenweide Inspiratieboek Opdrachtgever Kennis voor Klimaat In samenwerking met Alterra, DHV, Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland,

Nadere informatie

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Doel en programma Vanavond willen we u informeren en horen wat u vindt van de door

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Toelichting bij de inzending

Toelichting bij de inzending Toelichting bij de inzending Door de diepe ontwatering van de Friese veenweiden oxideert het veen waardoor het maaiveld daalt. Dat proces gaat door zolang de polderpeilen aan het dalende maaiveld wordt

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken

Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken Samenvatting Droge voeten, schoon water WATERGEBIEDSPLAN NIEUWKOOP EN OMSTREKEN samenvatting Archimedesweg 1 CORSA nummer: CONCEPT postadres: versie: postbus 156

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Westelijke Veenweiden

Westelijke Veenweiden Westelijke Veenweiden Nota Ruimte budget 113 miljoen euro Planoppervlak 73.000 hectare in totaal voor alle projecten Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Groene Ruggengraat, waar

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Zuidplaspolder. Schetsatelier 22 februari 2001

Zuidplaspolder. Schetsatelier 22 februari 2001 Zuidplaspolder Schetsatelier 22 februari 2001 Zuidplaspolder Schetsatelier 22 februari 2001 Inhoud Inleiding Doelen, opgave en werkwijze Basisgegevens Bodem en Water Infrastructuur Ecologie Landschap

Nadere informatie

Watergebiedsplan Westelijke Venen

Watergebiedsplan Westelijke Venen Watergebiedsplan Westelijke Venen Droogmakerijen april 2012 Plangebied Droogmakerijen Westelijke Venen Voorstellen voortgekomen uit: Onderzoek waterberging Onderzoek afvoercapaciteit Waterkwaliteit en

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Resultaten WAHYD Hoe zit het in elkaar: afkijken bij Noord-Brabant In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse)

Nadere informatie

3 Dempen 3.1 Inleiding

3 Dempen 3.1 Inleiding 3 Dempen 3.1 Inleiding Onder demping verstaat Rijnland alle activiteiten waardoor het bergende oppervlak, zoals vastgelegd in de legger Oppervlaktewateren, afmt. Bij de beoordeling of een oppervlaktewater

Nadere informatie

Toelichting peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder

Toelichting peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder Toelichting peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder Vastgesteld d.d. 23 april 2008 Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, voorzitter, Goedgekeurd door; Status Vastgesteld Rotterdam,

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel.

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel. Samenvatting toelichting 10 en Waterweg Gebied Het gebied van de 10 en beslaat een aaneengesloten stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam en Rotterdam. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door

Nadere informatie

Advies interim boezempeil

Advies interim boezempeil Advies interim boezempeil Aanleiding, waarom interim boezempeil Sinds 1998 geldt in de boezem een zomerpeil van NAP-0,42 m. en een winterpeil van NAP-0,47m. Het lagere winterpeil is ingesteld om de kans

Nadere informatie

Concept. Notitie. Afbeelding 1. Afkalving van een oever in de hoofdwatergang langs de Radioweg (foto Waternet, 2012). 1 Aanleiding

Concept. Notitie. Afbeelding 1. Afkalving van een oever in de hoofdwatergang langs de Radioweg (foto Waternet, 2012). 1 Aanleiding Concept Aan prof. Ir. A.F. van Tol (TU Delft) Contactpersoon R.J.Tijsen Onderwerp over een analytische formule voor de afkalving van oevers in de Horstermeerpolder 1 Aanleiding Doorkiesnummer 0206083502

Nadere informatie

Zuidplaspolder - Structuurbeeld. Ontwerpend onderzoek naar structuurbeeld plus legenda voor de transformatie van de Zuidplaspolder (2030).

Zuidplaspolder - Structuurbeeld. Ontwerpend onderzoek naar structuurbeeld plus legenda voor de transformatie van de Zuidplaspolder (2030). Zuidplaspolder - Structuurbeeld Ontwerpend onderzoek naar structuurbeeld plus legenda voor de transformatie van de Zuidplaspolder (2030). Zuidplaspolder - Structuurbeeld Ontwerpend onderzoek naar structuurbeeld

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel I. HET STROOMGEBIED De Boezem van Noordwest Overijssel (NWO) ligt tussen het overgangsgebied van het Drents plateau in het noordoosten en de Noordoostpolder

Nadere informatie

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal B i j l a g e n - Vigerende plannen Balkbrug - Bijlage bij verkeersbesluit (route gevaarlijke stoffen) - Waterparagraaf - Archeologisch advies - Watertoetsdocument + reacties V i g er e n d e p l a n

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen Duurswold Veenkoloniën Hunze Drentse Aa Peilbesluit en stad Kaart 1 Overzichtskaart 0 500 1.000 2.000 3.000 4.000 Schaal: 1:100.000 Datum: 4-11-2014 O:\Peilbesluit\Pr ojects\_stad groningen\kaarten 1646

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 april 2009 / rapportnummer 2167-70 1. OORDEEL OVER HET MER RODE WATERPAREL De Zuidplaspolder is aangewezen als stedelijke

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V.

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. 29 september 2010 Inhoud 1 Tekstdelen uit van 5 varianten naar 2 alternatieven 3 1.1 Referentiesituatie 3 1.2 Effecten waterkwaliteit KRW 5 2 Nieuw tekstdeel 7 ARCADIS

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Gebiedsavond Bodegraven-Noord

Gebiedsavond Bodegraven-Noord Gebiedsavond Bodegraven-Noord Programma 20.00 u Welkom door Jan Leendert van den Heuvel 20.10u Presentatie over schetsontwerp voor Bodegraven-Noord 20.30u Korte pauze, vragen inventariseren 20.45u Tafelgesprekken

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Distributiemodel, deel F

Distributiemodel, deel F Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, RIZA, deel F Brielse Dijkring Auteur: Rudolf Versteeg Elmi van den Braak PR1640.10 april 2009 Inhoud 40 Brielse Dijkring... 40-1 40.1 Inleiding... 40-1 40.2 Gebiedsbeschrijving...

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht Aan Aanwezigen Informatieavond en tijd bespreking 15 september 2015, 20.00-22.00 uur Plaats bespreking Thamerkerk, Uithoorn Contactpersoon R.L.E.M. van Zon Doorkiesnummer 020 608 36 38 Fax afdeling 020

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Inleiding Op 6 mei 2013 heeft het waterschap een plankaart ontvangen voor een ontwikkeling aan

Nadere informatie