Algemeen. De lagen van de Driehoek RZG. De programmatische opgave. water. bodem en ecologie. infrastructuur. stedelijke en landschappelijke structuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. De lagen van de Driehoek RZG. De programmatische opgave. water. bodem en ecologie. infrastructuur. stedelijke en landschappelijke structuur"

Transcriptie

1 2

2 Algemeen 5 De lagen van de Driehoek RZG water bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek

3 Voorwoord op de Atlas Dit is de Atlas ter voorbereiding van de Interregionale Structuur Visie van het project Driehoek RZG Zuidplas. In deze Atlas is relevante informatie verzameld die nodig is voor het opstellen van een Interregionale structuurvisie, waarvan het concept rond de jaarwisseling gereed moet zijn. De Atlas is gemaakt door de ontwerpgroep Driehoek RZG Zuidplas, waarin medewerkers van het rijk, provincie, gemeenten en organisaties als het Hoogheemraadschap van Schieland en Concept samenwerken. Ook de bureaus Palmboom & vd Bout en H+N+S Landschapsarchitecten draaien daarin mee. Voor het hoofdstuk Infrastructuur is gebruik gemaakt van een separaat uitgevoerd onderzoek dat de Dienst Stedenbouw en Volshuisvesting van de gemeente Rotterdam heeft verricht. Concepten van deze Atlas zijn gepresenteerd in het ambtelijk Coördinatieteam en de Stuurgroep van het project Driehoek RZG Zuidplas. De op- en aanmerkingen zijn in dank aanvaard en voor zover mogelijk verwerkt in deze definitieve versie. De lagenbenadering is als uitgangspunt gekozen voor de Atlas. In deze benadering vormen de condities, zoals gevormd door het watersysteem, de ondergrond, het infrastructuurnetwerk en het occupatiepatroon het fundament voor de nieuw toe te voegen programma s in de vorm van woon-, werk- en voorzieningenmilieus. Per laag zijn uitgaande van de huidige situatie de relevante gegevens 2003 verzameld, die medebepalend kunnen zijn voor mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Tevens is op basis van voorgenomen beleid de uitgangssituatie 2010 geschetst. Vervolgens zijn mogelijke aangrijpingspunten 2030 voor transformatie benoemd. Deze potenties (ook wel kraaienpoten genoemd) per laag worden in het vervolg van het werkproces gecombineerd tot verschillende ontwikkelingsvarianten, die de basis moten worden voor de in de Interregionale Structuur Visie op te nemen strategische ontwikkelingsperspectieven. De analyse is gedaan voor de ondergrond (water, bodem, en ecologie), voor de infrastructuur en voor de occupatielaag. Voor de infrastructuur-laag zijn verschillende bereikbaarheidsniveaus van de Driehoek verkend vanuit de mogelijkheden van openbaar vervoer. De derde laag, die zich concentreert op het occupatiepatroon, zoals dat in cultuurhistorisch perspectief gestalte heeft gekregen, is een weergave van de analyse van de huidige stedelijke en landschappelijke structuur. Hierin wordt zowel vanuit een cultuurhistorisch perspectief als vanuit de ruimtelijke opbouw gezocht naar aanknopingspunten voor transformatie. Daarnaast heeft de ontwerpgroep in het onderdeel programmatische opgave een eerste verkenning gedaan naar enkele kwalitatieve aspecten vanuit de functionele optiek: welke kwalitatieve eisen stellen bepaalde woon- werk- en glasmilieus aan de omgeving. De kwantitatieve aspecten van het programma komen in het vervolg op de Atlas aan bod. Leidraad voor ons werk is steeds geweest het vastgestelde Opgavendocument, waarbij de ontwerpprincipes zijn: Eerst structuur dan programma. Top down en bottom up. Flexibel en gefaseerd. Lagenbenadering. Verschillende schaalniveaus. Samengevat onder het motto: Dansen door de schalen en schakelen tussen de lagen. Met behulp van het in de Atlas verzamelde werk wordt het scala van mogelijkheden geschetst. Vanuit de conclusies die uit deze ruimtelijke potenties getrokken worden zal gewerkt worden aan het samenstellen van strategische ontwikkelingsperspectieven voor de Driehoek. Die uitdaging staat ons de komende maanden te wachten. De interregionale structuurvisie zal echter geen blauwdruk zijn voor de ruimtelijke situatie van de Driehoek in Eerder moet - gezien de lange planningstermijn - gedacht worden het schetsen van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden en daarbij behorende strategische interventies. Deze Atlas is daartoe een onmisbaar instrument. Frank van Pelt, projectleider planvorming Driehoek RZG Zuidplas Toelichting matrix Een overzicht van de inhoud van de Atlas is het beste te geven in een matrix. De rijen worden gevormd door de diverse lagen en onderdelen van de programmatische opgave. De kolommen door de tijdsperspectieven. De 2003-kolom geeft weer hoe de betreffende laag werkt en welke de belangrijke kwaliteiten en knelpunten zijn. De 2010 kolom is de kolom van de huidige beleidsinzet: de vastgestelde plannen en voornemens. In de kolom 2030 worden diverse aanknopingspunten en ontwikkelingsmogelijkheden verkend. 4

4 Algemene toelichting Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 5

5 Algemeen 2003 ZUIDVLEUGEL 2003 ALGEMEEN - ligging Driehoek binnen zuidvleugel De Driehoek RZG ligt in het hart van Zuid- Holland. De noordoostrand van het Rotterdamse stedelijk gebied, Zoetermeer en Gouda vormen de hoekpunten. De droogmakerijen in het gebied vormen het laagst gelegen gedeelte van Zuid-Holland (meer dan 6,50 m. onder NAP). Het stedelijk mozaïek van de B-Driehoek, de Rottezone, het veenweidegebied in de zuidoosthoek met zijn smalle kavels en de kleipolders met akkerbouw daar tussendoor zijn componenten van het plangebied. 3-HOEK RZG 2003 ALGEMEEN - stedendriehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda topografie 2000 In het plangebied van de Driehoek RZG liggen (onderdelen van) de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle en Zoetermeer. De Driehoek valt voor het grootste deel onder het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Schieland. Twee kleine polders - één in het zuidwesten en één in het noordoosten van de Driehoek - behoren bij andere waterbeheerders, respectievelijk Delfland en Wilk en Wierick. Van deze polders zijn in de Atlas geen gegevens opgenomen. 6

6 3-Hoek RZG ALGEMEEN - stedendriehoek Rotterdam - Zoetermeer - Gouda 7

7 3-HOEK RZG 2003 ALGEMEEN - oppervlakten polders Een beeld van het huidig agrarisch bodemgebruik in de Driehoek: in kleur de gewassen zoals die bijna het gehele open landschap van de Driehoek beslaan. Bomenteelt overheerst in de noordoosthoek, grasland in de zuidoosthoek en diverse akkerbouwgewassen in het noordelijk en middendeel. De samenstellende polders van de Driehoek RZG variëren in grootte van enkele honderden (Oostpolder, Polder Achterhof) tot bijna vijfduizend hectare (Zuidplaspolder). 3-HOEK WOONKERNEN Het plangebied herbergt het hele spectrum van woonomgevingen : van stedelijk gebied tot en met buurtschap. 8

8 3-Hoek RZG ALGEMEEN - (agrarisch) grondgebruik 9

9 3-HOEK RZG 2003 ALGEMEEN - bebouwd - onbebouwd Het omgekeerde beeld van de gewassenkaart: een beeld van de huidige bebouwing in de Driehoek, gevormd door woningen, bedrijfsgebouwen en kassen. De kaartbeeldenreeks van het infrastructuurnet geeft een cartografische indicatie van de ontwikkeling van de bebouwing (woningen, bedrijfsgebouwen en kassen) in de Driehoek. Daar waar de patronen verdichten is sprake van stedelijke functies. Ontwikkeling van het bodemgebruik per gemeente in de periode tussen 1989 en

10 3-Hoek RZG ALGEMEEN - ontwikkelingsreeks 11

11 Ter indicatie van het verstedelijkingstempo geeft onderstaand schema een beeld van de toename van de bebouwing (woningen, bedrijfsgebouwen en kassen) in respectievelijk de acht (inclusief Gouda en Waddinxveen) en de zes gemeenten die grondgebied in de Driehoek hebben. Op de het grondgebied van de 8 gemeenten neemt het bebouwd oppervlak in de periode toe met zo n 80 hectare per jaar! 12

12 Water Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 13

13 Water HOEK RZG 2003 WATER - drooglegging Op de kaart zijn de diverse polders, de hoofdafvoertraces en het boezemsysteem weergegeven. Af- en aanvoer via Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. De waterafvoer is per polder hiërarchisch georganiseerd. Het water wordt via hoofdafvoertraces naar een gemaal geleid, en uitgeslagen op de boezem of direct op het buitenwater. De westelijke polders worden ontwaterd via de Rotteboezem, de oostelijke via de boezem van de Ringvaart van de Zuidplaspolder. De Zuidplaspolder bestaat uit twee bemalingsgebieden. De scheiding loopt globaal langs de spoorlijn Gouda Zoetermeer. De boezems hebben al eeuwenlang dezelfde omvang, maar worden steeds zwaarder belast door gestegen afvoerpieken (toenemende verstedelijking). Dit terwijl de mogelijkheden voor tijdelijke opslag in de polders sterk zijn afgenomen. Met name de afvoercapaciteit van de Ringvaart van de Zuidplaspolder is gering. Deze kaart geeft een beeld van de huidige drooglegging in de Driehoek. In het gehele noordelijk en middengedeelte van de Driehoek wordt door Schieland een drooglegging nagestreefd van 1,00 m. of meer. Het zuidelijk en zuidoostelijk deel heeft een drooglegging van 1,00 meter of minder. Hoe minder diep de drooglegging hoe groter de beperking van de mogelijkheden voor het het grondgebruik. Het gebied met een drooglegging van 1,30 m. of meer (maatgevend 1,00 m.) is geschikt voor akkerbouw en kan eventueel ontwikkeld worden tot stedelijk gebied en kassen. Gebieden met ontwateringsdiepten tussen de 0,60 m. en 1,00 m. zijn geschikt als weiland. Gebieden met een drooglegging minder dan 0,60 m. leggen beperkingen op aan de landbouw en komen in aanmerking voor de ontwikkeling van watergebonden natuur. De ontwatering van de veengebieden heeft bodemdaling door verbranding van het veen tot gevolg. Dit is een onomkeerbaar proces met tal van nadelige gevolgen. De waterkwaliteit wordt negatief beïnvloed; de regionale grondwaterstromen worden beïnvloed en ongelijkmatige bodemdaling zorgt met name in gebieden met stedelijk grondgebruik voor verzakkingen. Die veroorzaken veel overlast en hoge kosten voor onderhoud aan wegen, riolering, funderingen en tuinen. Ook zijn op de kaart aangegeven de gebieden die door hun lage maaiveldligging gevoelig zijn voor wateroverlast. Als er een maalstop wordt ingesteld, omdat in de boezems een kritisch peil is bereikt, treedt in deze gebieden wateroverlast op. 14

14 3-HOEK RGZ 2003 WATER - (huidig) oppervlakte watersysteem 15

15 3-HOEK RZG 2003 WATER - kaart peilvlakken De kaart toont de huidige onderverdeling van de polders in de Driehoek in peilgebieden. Het grote aantal peilgebieden heeft alles te maken met het huidige grondgebruik. De peilvakken en de bijbehorende waterpeilen zijn zo geregeld, dat er voor het actuele landbouwkundig grondgebruik een zo gunstig mogelijke situatie ontstaat. De plaatselijk sterk verschillende verhouding tussen maaiveldhoogte, weerstand van de deklaag en kweldruk binnen de polders maakt een precieus waterbeheer in de huidige situatie noodzakelijk. In vrijwel het gehele plangebied is sprake van kwel. De stijghoogte van het kwelwater ligt overal nabij het maaiveld, in de gehele oostrand zelfs boven het maaiveld. Wanneer de weerstand van de deklaag gering is, kan het kwelwater gemakkelijk in het maaiveld doordringen. Slechts in het gebied langs de Rottemeren, langs de boezem bij Zevenhuizen en in het bovenland langs IJssel en Gouwe is sprake van infiltratie. Ter indicatie van de omvang van de kwel: het gemaal Kroes moet in droge tijden sowieso al vijf uur per dag draaien om het kwelwater uit de Zuidplaspolder te pompen. De verschillende tinten in het kwelgebied geven aan dat de kwelflux naar de deklaag in de polders hoger is naarmate er een doorlatende zandbaan in de ondergrond aanwezig is, en/of naarmate er hoog gelegen veenweidegebieden aangrenzend zijn (noord-, oost- en zuidrand van het plangebied). 3-HOEK RZG 2003 WATER - slootdempingen Met name in het akkerbouwgedeelte van de Zuidplaspolder is de bergingscapaciteit van de polder verkleind door slootdempingen. Dit veroorzaakt in de lager gelegen gedeelten van de polder wateroverlast in natte tijden. bron: NITG/TNO,

16 3-Hoek RZG WATER - kwel - infiltratie 17

17 ZUIDVLEUGEL 2003 WATER - kwaliteit De noordwest-zuidoost hydrologische doorsnede van het plangebied in z n ruimere context geeft een beeld van de herkomst van het grondwater en het oppervlaktewater in de polders en daarmee van de waterkwaliteit. De laaggelegen polders in het plangebied staan onder invloed van enerzijds het Rijnsysteem (zoet, relatief hard water uit de Krimpenerwaard en de Lek) en het Zoetermeersysteem (zoete tot licht brakke kwel; met name aan de randen van de zoetwaterlens bevindt zich een kegel opstijgend grondwater dat brak tot zout is). Het subsysteem van de Hollandse IJssel; hierdoor voegt zich geïnfiltreerd oppervlaktewater uit de Hollandse IJssel, Gouwe en Bovenlanden bij kwelwater van de Krimpenerwaard; dit treedt enige kilometers verder aan de oppervlakte in de Zuidplaspolder, Eendrachtspolder en Polder Prins Alexander. Het oppervlaktewater wordt daarnaast gevoed door inlaat van water in droge tijden om de verdampingsverliezen te compenseren en de watergangen door te spoelen. De kwaliteit van het op deze manier ingelaten Rottewater, dat soms wordt opgezadeld met afvoerwater van kasgebied, dat (nog) niet op het riool is aangesloten, is wisselend. Er zijn maar enkele plekken in Midden-Holland waarvan de waterkwaliteit voldoet aan de MTR-normen voor stikstof- en fosfaatgehalten, die de rijksoverheid stelt in de Nota Waterhuishouding IV. Twee van de vier plekken die wel voldoen liggen in het plangebied van de driehoek: het nieuw gegraven gedeelte van de Zevenhuizerplas en het kattekleigebied in de Zuidplaspolder met voedselarme kwel. In dit laatste gebied zorgt de combinatie van enerzijds zoete kwel en anerzijds zure en kalkloze klei in de bodem voor mesotrofe waterkwaliteit in de veensloten. Voor flora en fauna kunnen hier zeer waardevolle omstandigheden worden gecreeërd. 18

18 Hydrologische doorsnede (bron: provincie Zuid Holland) 19

19 ZUIDVLEUGEL 2003 WATER - externe verzilting Deze kaart geeft een beeld van de herkomst van het oppervlaktewater in het plangebied en daarmee van de kwaliteit daarvan. In de gebieden, waarin water uit de ringvaart en de Rotte wordt ingelaten, wordt het oppervlaktewater gevoed met hard, eutroof water met een chloridegehalte van maximaal 400 mg/liter. Aanvulling van het oppervlaktewater door opkwellend grondwater in de ondergrondse leerpakketten kan de situatie verbeteren. Op plaatsen waar het veenpakket dun of afwezig is, treedt veel voedselarmer kwelwater op. Dit kan plaatselijk tot zeer goede waterkwaliteit leiden. Het kaartbeeld toont de verzilting van het oppervlaktewatersysteem op Zuidvleugelniveau van buitenaf. Door de zeespiegelrijzing en grotere verschillen in de rivierafvoer rukt de zoutgrens in het water van de Hollands IJssel verder landinwaarts. Bovendien moet rekening worden gehouden met verzilting van het Haringvliet. Zeker in tijden van lage rivierafvoer treedt verzilting langs de oostgrens van de Driehoek, wanneer in tijden van droogte water uit de hollandse IJssel moet worden ingelaten. Dit is vooral voor de waterinlaat van Schieland een probleem. Delfland is immers verzekerd van zoetwaterinvoer door de aanvoerleiding vanaf het Brielse Meer. 20

20 3-Hoek RZG ALGEMEEN - ontwikkelingsreeks 21

21 ZUIDVLEUGEL 2003 WATER - chloridegehalte oppervlaktewater Deze kaart toont de verzilting van het oppervlaktewater van binnenuit. De diepe droogmakerijen hebben te maken met chloridenrijke kwel. Door deze kwel te lozen op de boezems wordt het chloridenrijke water verder over de polders verspreid. Overigens is het chloridengehalte van het grondwater in Schieland nergens hoger dan 1000mg/l. 3-HOEK RZG 2003 WATER - maaiveldhoogte De maaiveldhoogtenkaart laat pregnant het verschil zien tussen de droogmakerijen en de veenweidegebieden eromheen. Ook plaatselijk zijn er in de droogmakerijen behoorlijke hoogteverschillen. De polders van het plangebied hellen grosso modo van noordwest naar zuidoost. In het zuidoosten zorgt de natuurlijke afstromingsrichting van het oppervlaktewater, gecombineerd met de hoge kweldruk aldaar voor een permanent gevecht tegen wateroverlast. 22

22 Water Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 23

23 De inzet 2010 voor het watersysteem laat een aantal maatregelen zien voor het waterbeheer, vooral de manier van omgaan met het regionale en lokale teveel. De aanleg van een calamiteitenberging in de Eendrachtspolder, die dient om het boezemsysteem van Ringvaart en Rotte te ontlasten in tijden van extreem grote neerslaghoeveelheden. Verbetering van de Ringvaart van de Zuidplaspolder en vergroting van de capaciteit van de hoofdwatergangen in een aantal polders van het plangebied. 24

24 Water Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 25

25 ZUIDVLEUGEL 2030 WATER - waterbuffer tegen veenverdroging Deze kaart geeft een oplossingsrichting weer voor het regionale vraagstuk van de voortgaande verbranding van het veen in de niet uitgeveende veenweidegebieden die om het plangebied heen liggen. In de lage drooggemaakte polders met klei en restveen in de bodem langs de ring van veenweidegebieden van Midden-Holland wordt niet langer het kwelwater, afkomstig uit het hoger gelegen veen weggepompt. Door vernatting van deze rand wordt juist tegendruk geboden, opdat de spons van het veengebied natter blijft. Het hoogteverschil (en daarmee de kweldruk) tussen de (niet uitgeveende) veenweidegebieden en de aangrenzende droogmakerij is het grootst in het zuidoosten en het kleinst in het noordwesten van het Zuid- Hollandse droogmakerij-complex. Of deze maatregel voldoet en hoe breed een dergelijke waterrijke ring zou moeten zijn om effectief te zijn, moet nader worden onderzocht. ZUIDVLEUGEL 2030 WATER - opties zoetwatertoevoer Deze kaart geeft een van de mogelijke oplossingsrichtingen weer voor het probleem van de oprukkende externe verzilting in het plangebied. Via de Oude Rijn wordt zoet water aangevoerd uit het IJsselmeer. Dat is in de huidige situatie ook al mogelijk via het KWA (klein water aanvoer) netwerk. Maar de kaart doet suggesties om de aanvoer te optimaliseren door een aantal verbindingen te versterken. Andere opties voor omgang met dit vraagstuk zijn: het zo laten, dwz het regelen via het KWAstelsel/ de verzilting tolereren en het grondgebruik er op aanpassen op die plekken waar het echt een probleem is/ het creëren van zoetwatervoorraden in de directe omgeving van de plekken met zilte kwel. 26

26 3-HOEK RZG 2030 WATER - omgaan met het regionale teveel In de periode na 2010 kan het nodig zijn de capaciteit van calamiteitenbergingen uit te breiden voor de opvang van het regionale teveel aan water als gevolg van zware buien. Daarvoor kunnen de polders ten noorden van de Eendrachtspolder in aanmerking komen. 3-HOEK RZG 2030 WATER - omgaan met het lokale teveel Dit kaartbeeld geeft een mogelijke oplossingsrichting voor de omgang met het lokale teveel. De basisprincipes voor het waterbeheer, zoals vastgelegd in de overeenkomst Waterbeheer 21e eeuw zijn: niet afwentelen (peilverhoging in plaats van verdere peilverlaging/ water van schoon naar vuil laten stromen/ functies afstemmen op waterkwaliteit/ verontreiniging bij de bron aanpakken), meer ruimte naast techniek (peilgebieden samenvoegen/ ruimte voor water, dus voorzien in eigen bergingsvoorzieningen in verband met wateroverlast per polder/ bij toekennen van nieuwe functies rekening houden met de veiligheidsnorm die geboden kan worden) en tenslotte de volgorde: vasthouden bergen afvoeren (in eerste instantie bergingsruimte creëren, daarna indien nodig pas gemaalcapaciteit verder vergroten). Dit kaartbeeld geeft een mogelijke oplossingsrichting voor de omgang met het lokale teveel. Delen van de polders met lage maaiveldligging worden benut voor het creëren van waterberging voor het lokale teveel. De verbreding van de vierde tocht in de Zuidplaspolder, waarvan de oevers nog goeddeels onbebouwd zijn, biedt een mooi aanknopingspunt voor een effectieve waterafvoer in deze oplossingsrichting. 27

27 3-HOEK RZG 2030 WATER - 4-deling Zuidplaspolder Deze doorsnede noordwest zuidoost laat de vierdeling in peilgebieden zien en geeft een beeld van de voeding van het oppervlaktewater in de verschillende zones. In het kleigebied wordt een flexibel peil gehanteerd, dat mee varieert met de eisen van het toekomstig grondgebruik aldaar. Het kleigebied kan vanwege de draagkracht in principe alle vormen van grondgebruik accommoderen, van natuur via akkerbouw en kassen tot stedelijk gebruik. Het kattekleigebied wordt idealiter zoveel mogelijk grondwater-gevoed. Dit vanwege de kwel die voor grote ecologische potenties van de waterland grenzen in dit gebied zorgt. Tenslotte het veengebied dat vernat is, om de verdere inklinking tegen te gaan. Het overschot uit de zone met de katteklei kan hier ook worden geborgen. De kwelstroom uit de Krimpenerwaard wordt door de vernatting verminderd. Deze kaart verbeeldt een mogelijke oplossingsrichting voor de omgang met het lokale teveel en het lokale tekort in de Zuidplaspolder. Het is eigenlijk een gecombineerde oplossingsriching voor de water- en bodemlaag. De omgang met het lokale tekort en teveel wordt in deze oplossingsrichting gerelateerd aan de gedifferentieerde bodemopbouw en hoogteligging in de polder. Op basis hiervan wordt voorgesteld om vier zones als uitgangspunt te nemen voor combinaties van waterbeheer en grondgebruik: het kleigebied in het noordwesten, het kattekleigebied in het midden en het veengebied in het zuidoosten van de polder. Een vierde gebied wordt gevormd door het bovenland langs de Hollandse Ijssel en de Gouwe. Deze eenheden vormen in de oplossingsrichting de vergrote peilgebieden van de Zuidplaspolder van de toekomst. Elk gaan ze op een eigen manier met het watervraagstuk om. Afhankelijk van het toekomstig grondgebruik kent elk van de gebieden een eigen watersysteem, met eigen omvang van het waterbergend oppervlak en te tolereren peilfluctuaties. 28

28 Doorsnede 4-deling Zuidplaspolder 29

29 Doorsnede 4-deling Zuidplaspolder Conclusies waterlaag In de periode tot 2030 krijgen de afspraken in het kader van Waterbeleid 21 vaste vorm in het plangebied, d.w.z.: Deze doorsnedes zijn schematische weergaven van het watersysteem in de drie voorgestelde peilgebieden. In het kleigebied worden via het principe van maaiveldmanipulatie (afgraven, dijkjes aanleggen) en peilbeheer veiligheidscondities gecreëerd die horen bij de diverse vormen van grondgebruik. Bijvoorbeeld voor kassen: slechts 1 maal per 50 jaar stijgt het oppervlaktewater tijdens extreme neerslaghoeveelheden tot in het maaiveld. Voor woningbouw is dit 1 maal per 100 jaar. In het kleigebied zorgen verbrede tochten met uiterwaarden er langs voor een flexibele bergingscapaciteit. In het kattekleigebied worden peilschommelingen juist geminimaliseerd in verband met de grote natuurlijke potenties van (kwel)water en bodem aldaar. Naar gelang de maaiveldligging zou daar in deze oplossingsrichting een mix-landschap van moerasbos, rietland of open water kunnen ontstaan. In het veengebied tenslotte, wordt een geringe peilfluctuatie geaccepteerd. Verdichting van het stelsel van watergangen zorgt voor vernatting in dit gebied. De neerslag kan in dit stelsel van watergangen worden geborgen. In natte tijden wordt het water geborgen in het tussenliggende - dan plasdras geworden - gras- en weiland. In het plangebied wordt substantieel ruimte voor waterberging gecreëerd. Dit als opvang voor het regionale teveel en als opvang voor het lokale teveel. Waar mogelijk wordt het opgeslagen water gebruikt als aanvulling op het lokale tekort. In het ontwerp voor de Structuurvisie wordt onderzocht of, en zo ja hoe, de waterberging kan worden ingezet om de landschappelijke, ecologische en recreatieve structuur in het plangebied te verbeteren. Nieuwe bebouwing (woningen, bedrijven, kassen) houden in hydrologische zin hun eigen broek op. Karakteristieke verschillen in de combinatie: waterhuishouding - bodemopbouw worden tot expressie gebracht in plaats van genegeerd. In het katteklei- en veengebied wordt het waterpeil verhoogd om verdere klink tegen te gaan. De waterkwaliteit wordt verbeterd. Externe verzilting wordt tegengegaan. Kwelstromen worden benut om verbetering van de waterkwaliteit te bewerkstelligen. Mengen van water van verschillende kwaliteit wordt voorkomen. Berging van neerslag en kwel kan inlaat van voedselrijk water beperken. Nieuwe functies wentelen in kwalitatieve zin niet af. 30

30 Bodem Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 31

31 Bodem 2003 ZUIDVLEUGEL 2003 BODEM EN ECOLOGIE - kaart fysisch-geografische regio's De bodemkaart laat zien dat het grootste deel van het plangebied bestaat uit zeekleigronden. Langs de zuid- en oostrand komen nog dikke veenpakketten voor. Op de overgang van klei- en veengronden, waar kleilagen en veenlagen in contact met elkaar komen, vinden we de zogenaamde katteklei; door oxidatie van het veen ontstaat hier een zure bodem met grote potentiële natuurwaarden. Dit kaartbeeld geeft een overzicht van de fysisch-geografische regio s in het plangebied. Het geeft de potentiële variatie in landschappelijke en ecosystemen weer. 32

32 3-HOEK RGZ 2003 BODEM EN ECOLOGIE - bodemkaart 33

33 De doorsneden geven een beeld van de bodemopbouw. We zien bij Moordrecht het niet afgegraven deel van het veenpakket op het pleistocene zand. In de doorsnedes ter hoogte van Capelle en Nieuwerkerk a/d IJssel zien we de zandlichamen van de oude kreken. In het gehele plangebied vinden we de zandbanen van het oude krekenpatroon. Deze zandbanen hebben gevolgen voor de kwel in het betreffende gebied. Ter hoogte van een zandpakket is de weerstand van de deklaag immers aanmerkelijk kleiner en kan kwel gemakkelijk in het maaiveld treden. Dat biedt ook potenties voor ecologie. Bovendien is de archeologische verwachtingswaarde ter hoogte van de zandbanen hoog: ze vormden een occupatiebasis en de kans is groot hier allerlei interessante vondsten te doen. Zo is de Veenkade een oude ontginningskade van de Zuidplas net ten noorden van de A20- waarschijnlijk over zo n zandbaan in de ondergrond gelegd. 34

34 Doorsnede bodem & ondergrond 35

35 36 Het kaartbeeld van de zettingsgevoeligheid geeft een indicatie voor de beperkingen die bodem en waterhuishouding inhouden voor stedelijke ontwikkeling. Stedelijk grondgebruik (infrastructuur, woningen, bedrijfsgebouwen) vereist ontwatering. Daar waar veen in de bodem zit, treedt bij ontwatering inklinking en verzakking op. Naarmate het veenpakket in de bodem dikker is, is de klink groter. Bovendien maken de geklonken bodem en de lagere maaiveldligging als gevolg daarvan dieper ontwateren noodzakelijk, waardoor weer klink optreedt, et cetera, et cetera. Eigenlijk zijn de extreem en zeer zettingsgevoelige gebieden (zie de kaart) ongeschikt voor bouwen in gemiddelde en hoge dichtheden. Alleen aangepast bouwen in lage dichtheden (woonschepen, eilanden) is hier kansrijk.

36 3-Hoek RZG BODEM EN ECOLOGIE - zettingsgevoeligheid 37

37 3-HOEK RZG 2003 BODEM EN ECOLOGIE - ecologie kwaliteiten & knelpunten De huidige ecologische kwaliteiten in beeld. Het gehele noordelijk deel van het plangebied is verstoken van bijzondere ecologische kwaliteiten. Het zuidelijk deel de recreatiegebieden ten noorden van Rotterdam en de Rottezone - en het zuidoostelijk deel dragen de huidige ecologische kwaliteiten. Sloten en linten kennen een behoorlijke vogelstand. Sloten in het kattekleigebied zijn van bijzondere waarde. Het grasland in het zuidelijk deel is als weidevogelgebied interessant. Een goede aaneengesloten migratiestructuur voor insecten en vlinders is niet aanwezig. Ook de nu voorkomende amfibieën geven geen aanwijzing voor hoge natuurwaarden. 38

38 Bodem Algemeen De lagen van de Driehoek RZG water, bodem en ecologie infrastructuur stedelijke en landschappelijke structuur De programmatische opgave woonmilieus in de Driehoek werkmilieus in de Driehoek voorzieningen in de Driehoek 39

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

Integrale Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder Bouwen in diepe polders 28 september 2011

Integrale Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder Bouwen in diepe polders 28 september 2011 Integrale Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder Bouwen in diepe polders 28 september 2011 Frank van Pelt, projectleider plan en inhoud Zuidplaspolder inhoud presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Driehoek RZG:

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Waterkansenkaart Zuidplaspolder

Waterkansenkaart Zuidplaspolder Waterkansenkaart Zuidplaspolder Hoofdrapport Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland, afdeling Water Grontmij Midwest Beknopte verantwoording Titel : Waterkansenkaart

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1.

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1. -.7-2.5 -.9 -.75 Polder Valkkoog -2.5-2.5-2.75-2.35 -.9 -.85-2.2-2.6 -.95 -.95-2.6-2.5-2.5-2.8-3. -3.2 Hempolder -.5 Polder de Woudmeer -2.5-2.2-2.9 -.6 -.45-2.8 Polder Schagerwaard -.45 Ringpolder -3.5-2.6-2.35-2.5-2.6-2.3

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Resultaten WAHYD Hoe zit het in elkaar: afkijken bij Noord-Brabant In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse)

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Doel en programma Vanavond willen we u informeren en horen wat u vindt van de door

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Grond water in Delfland

Grond water in Delfland Grond water in Delfland Een reis door de bodem Inhoud 1. Een reis door de bodem 3 2. Ons dagelijks grond water 4 3. De bodem nader bekeken 6 4.Duinen als unieke 8 drinkwatervoorziening 5. Polders: het

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

3 Dempen 3.1 Inleiding

3 Dempen 3.1 Inleiding 3 Dempen 3.1 Inleiding Onder demping verstaat Rijnland alle activiteiten waardoor het bergende oppervlak, zoals vastgelegd in de legger Oppervlaktewateren, afmt. Bij de beoordeling of een oppervlaktewater

Nadere informatie

Toelichting peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder

Toelichting peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder Toelichting peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder Vastgesteld d.d. 23 april 2008 Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, voorzitter, Goedgekeurd door; Status Vastgesteld Rotterdam,

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken

Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken Samenvatting Droge voeten, schoon water WATERGEBIEDSPLAN NIEUWKOOP EN OMSTREKEN samenvatting Archimedesweg 1 CORSA nummer: CONCEPT postadres: versie: postbus 156

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Inleiding Op 6 mei 2013 heeft het waterschap een plankaart ontvangen voor een ontwikkeling aan

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Zuidplaspolder. Schetsatelier 22 februari 2001

Zuidplaspolder. Schetsatelier 22 februari 2001 Zuidplaspolder Schetsatelier 22 februari 2001 Zuidplaspolder Schetsatelier 22 februari 2001 Inhoud Inleiding Doelen, opgave en werkwijze Basisgegevens Bodem en Water Infrastructuur Ecologie Landschap

Nadere informatie

Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 april 2009 / rapportnummer 2167-70 1. OORDEEL OVER HET MER RODE WATERPAREL De Zuidplaspolder is aangewezen als stedelijke

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Verantwoord waterbeheer

Verantwoord waterbeheer Verantwoord waterbeheer Laten we geen water gaan rondpompen Droge voeten, schoon water Verantwoord waterbeheer.indd 1 20-2-2014 15:29:38 Het waterpeil in een polder wordt beheerd en geregeld door het hoogheemraadschap

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen Duurswold Veenkoloniën Hunze Drentse Aa Peilbesluit en stad Kaart 1 Overzichtskaart 0 500 1.000 2.000 3.000 4.000 Schaal: 1:100.000 Datum: 4-11-2014 O:\Peilbesluit\Pr ojects\_stad groningen\kaarten 1646

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Gebiedsavond Bodegraven-Noord

Gebiedsavond Bodegraven-Noord Gebiedsavond Bodegraven-Noord Programma 20.00 u Welkom door Jan Leendert van den Heuvel 20.10u Presentatie over schetsontwerp voor Bodegraven-Noord 20.30u Korte pauze, vragen inventariseren 20.45u Tafelgesprekken

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's UITGANGSPUNTEN NOTITIE PLAN: Lunchroom Kathodeweg Stadskanaal Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: Het betreft een onbebouwd gebied aan de Kathodeweg te Stadskanaal waarop een lunchroom zal worden

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Waterkansenkaart Krimpenerwaard

Waterkansenkaart Krimpenerwaard Waterkansenkaart Krimpenerwaard Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Grontmij Midwest 7 juni 2006 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Samenvatting...5 1 Inleiding...9 1.1 Aanleiding en doel...9

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Bentwoud. modellen Waddinxveense deel ten behoeve van effectenstudie DHV

Bentwoud. modellen Waddinxveense deel ten behoeve van effectenstudie DHV Bentwoud modellen Waddinxveense deel ten behoeve van effectenstudie DHV inhoudsopgave 3 05 07 19 23 25 29 inleiding PM ontwerp Bentwoud opgave modellen casco toelichting modellen uitwerkingen: PM inleiding

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Watertoets. Watertoets Kamelenspoor te Maarssen. Project Kamelenspoor te Maarssen R-LBN/3. Gemeente Maarssen. 3600 AA Maarssen. Mevrouw S.

Watertoets. Watertoets Kamelenspoor te Maarssen. Project Kamelenspoor te Maarssen R-LBN/3. Gemeente Maarssen. 3600 AA Maarssen. Mevrouw S. Watertoets Watertoets Kamelenspoor te Maarssen Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond.

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Veel bewoners in de gemeenten van Zuid-Kennemerland hebben de afgelopen winter grondwateroverlast gemeld. In opdracht van de samenwerkende

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Behorend bij het besluit van de verenigde vergadering 30 juni 2010 Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Status Concept Rotterdam,

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit Kerkenbos, De Zanden, Hooilanden

Toelichting Peilbesluit Kerkenbos, De Zanden, Hooilanden Toelichting Peilbesluit Kerkenbos, De Zanden, Hooilanden Locatie plangebied Datum: 20 juli 2015 Status: concept Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden Telefoon 058-292 22 22 Fax: 058-292 22

Nadere informatie

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Uitgangssituatie Algemeen Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Projectnummer: 2009_015 Projectnaam: Zwart Water_Inrichting Schaaps- en diepbroek incl sanering stort 1

Nadere informatie

Deel 1 Toen en nu 13

Deel 1 Toen en nu 13 Deel 1 Toen en nu 13 14 Historie Het huidige typisch Nederlandse landschap met polders en dijken kent een lange historie. Na de laatste grote ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, werd door een stijgende

Nadere informatie

Toelichting peilbesluit polder Capelle aan den IJssel

Toelichting peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Toelichting peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Vastgesteld door de Verenigde Vergadering op 27 juni 2012. Status Definitief, vastgesteld Versie 04 Rotterdam, 27 juni 2012 Toelichting Peilbesluit

Nadere informatie

Deltaprogramma I IJsselmeergebied. Atlas van het IJsselmeergebied

Deltaprogramma I IJsselmeergebied. Atlas van het IJsselmeergebied Deltaprogramma I IJsselmeergebied Atlas van het IJsselmeergebied Atlas van het IJsselmeergebied I Colofon Samengesteld door: MWH B.V. www.mwhglobal.nl Fotografie: Foto kaft: Foto s Flora en Fauna: Oplage:

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2015 Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5 Historische verkenning en waardering vijver J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Historisch geografische typering van het landschap op Texel

Historisch geografische typering van het landschap op Texel Historisch geografische typering van het landschap op Texel Orienterend onderzoek in het kader van het masterplan Texel. Uitgevoerd door mw. Drs. M.A.C. Zwetsloot, MIMA milieu advies bureau, Dirkshorn.

Nadere informatie

Waterbeheer en landbouw

Waterbeheer en landbouw Waterbeheer en landbouw Melkveehouderij in veenweidegebieden Bram de Vos (Alterra) Idse Hoving (Animal Sciences Group) Jan van Bakel (Alterra) Inhoud 1. Probleem 2. Waterpas model 3. Peilverhoging polder

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Watertoets Nieuw Rhijngeest-Zuid. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus 3465. 4800 DL Breda. telefoon 076 523 33 33

Universiteit Leiden. Watertoets Nieuw Rhijngeest-Zuid. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus 3465. 4800 DL Breda. telefoon 076 523 33 33 Universiteit Leiden Watertoets Nieuw Rhijngeest-Zuid Willemstraat 28 postbus 3465 4800 DL Breda telefoon 076 523 33 33 telefax 076 514 44 42 Universiteit Leiden Watertoets Nieuw Rhijngeest-Zuid referentie

Nadere informatie

Watergebiedsplan Langbroekerwetering

Watergebiedsplan Langbroekerwetering Topografie Zegveld Kamerik Kockengen Breukelen Vleuten Maarssen Maartensdijk Bilthoven Groenekan De Bilt Den Dolder Soesterberg Bosch en Duin Huis ter Heide bebouwing bos bouwland weiland boomgaard/ -kwekerij

Nadere informatie

Waterhuishouding Natuurbegraafplaats Grolloo

Waterhuishouding Natuurbegraafplaats Grolloo Waterhuishouding Natuurbegraafplaats Grolloo Inleiding Natuurbegraven is een vrij nieuw fenomeen in Nederland. Sinds enkele jaren is het aan een gestage opmars begonnen. Nu is het initiatief genomen een

Nadere informatie

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW Waarom wel het land, maar niet de sloot benutten in de veenweiden? Dat is de vraag waar het om draait in het icoon Aquatische landbouw

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers.

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. 1 veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. verbeteren van chemische water kwaliteit verbeteren van de oever stabiliteit verbeteren van de ecologische kwaliteit 2 waarom aandacht voor NVO

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil:

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil: Waterschapsverkiezing 2015. Waar staat het CDA voor? (Concept HHSK 12 september 2014.Bijdragen zijn hierin verwerkt) Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel

Nadere informatie

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL - - UITVOERING EN STRATEGIE - IN VOGELVLUCHT.. DE PLEK IJsseldelta-zuid structuurvisie stedenbouw kundig plan

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Datum. Betreft. Geachte heer Rozendaal,

Datum. Betreft. Geachte heer Rozendaal, > Retouradres Postbus 20952 2500 EZ Den Haag COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS Stuurgroep Zuidwestelijke Delta De heer Jan-Nathan Rozendaal Programmadirecteur Postbus 5014 4330 KA Middelburg Korte Voorhout 7

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

Notitie. Watertoets Westkanaalweg Ter Aar. 1 Inleiding. 1.1 Aanleiding. 1.2 Procedure

Notitie. Watertoets Westkanaalweg Ter Aar. 1 Inleiding. 1.1 Aanleiding. 1.2 Procedure Notitie Contactpersoon mw. ing. M. (Megan) Bijl Datum 22 september 2008 Kenmerk N001-4586492MBY-efm-V01-NL 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Matrix Bouw is voornemens langs de Westkanaalweg in Ter Aar woningen,

Nadere informatie