Autofinancieringsmarge: Oorspr. (1) Na wijz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autofinancieringsmarge: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Oorspr. (1) -228.220 370.814 697.726 870.185 973.393 1.236.271 Na wijz."

Transcriptie

1 TOELICHTING GEMEENTERAAD woensdag 5 november 2014 om uur FINANCIËN De verschillende soorten van budgetwijzigingen in BBC (beleids- en beheercyclus) toegelicht. Wat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd betreft: - een interne kredietaanpassing (voor kennisneming); - een budgetwijziging (ter goedkeuring). Volgens artikel 28 van het BVR van 23 november 2012 bevat de verklarende nota bij een budgetwijziging minstens het volgende : - Een motivering van de wijzigingen van het budget - De herziening van de onderdelen van de beleidsnota - Doelstellingenbudget B1 - Financiële toestand M2 (wijziging staat financieel evenwicht en document Financiële toestand ) En in voorkomend geval, de wijziging van de onderdelen van de beleidsnota - Doelstellingennota - De lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten - De lijst met daden van beschikking - De lijst met nominatief toegekende subsidies Voor de volledigheid werd ook de wijzing aan het investerings- en liquiditeitenbudget bijgevoegd. 1. Budget 2014 Interne kredietaanpassing per 5 november Kennisneming. De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing per 5 november Budget Wijzigingen per 5 november Goedkeuring. Goedkeuring te geven aan het ontwerp, per 5 november 2014, van wijziging van het budget 2014 (de interne kredietaanpassing is hierin reeds opgenomen). De staat van het financieel evenwicht wijzigt als volgt: Oorspr Na wijz april Na wijz. 2 juli Na wijz. 5 nov Autofinancieringsmarge: Oorspr. (1) Na wijz april Na wijz. 2 juli Na wijz. 5 nov (1) Oorspr euro en gewijzigd naar euro na correcte algemeen rekeningnr (terug te vorderen btw) naar een 7 rekening ( euro), de opbrengsten worden immers gerealiseerd doordat er geen btw meer moet worden afgestaan op inkomticket zwembad en verhuring sporthal. Wijziging trekt zich door t/m 2019.

2 3. Kennisneming - goedkeuring jaarrekening De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van 10 oktober 2014 van de provinciegouverneur waarbij de jaarrekening 2013 van de gemeente Leopoldsburg werd goedgekeurd; Voor zover de budgetten en budgetwijzigingen binnen de meerjarenplanning vallen moeten deze enkel ter kennisgeving aan de raad gegeven worden. Wanneer een meerjarenplanning gewijzigd wordt, moet deze ter goedkeuring aan de raad voorgelegd worden. 4. Kerkfabriek Heilig Sacrament Wijziging budget 2014 Kennisneming. Kennis te nemen van de wijziging van het budget 2014 van het kerkbestuur Heilig Sacrament, als volgt: Oorspr. budget na wijziging 1.921,17 euro 1.921,17 euro ,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 4.697,00 euro 4.697,00 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,83 euro ,83 euro Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro 9.035,98 euro 5. Kerkfabriek Heilig Sacrament Budget 2015 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur Heilig Sacrament, als volgt: 2.061,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren ,75 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,25 euro Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro 6. Kerkfabriek Heilig Sacrament Aanpassing meerjarenplan Goedkeuring. goedkeuring te hechten aan de wijziging van het meerjarenplan van het kerkbestuur Heilig Sacrament, als volgt: exploitatietoelage oorspronkelijk na wijziging , , , , , , , , , , , ,83 investeringstoelage oorspronkelijk na wijziging 9.035, Kerkfabriek OLV Maagd der Armen Wijziging budget 2014 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur OLV Maagd der Armen, als volgt: Oorspronkelijk budget Na wijziging 1.640,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 3.552,21 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,79 euro ,79 euro Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro ,79 euro

3 8. Kerkfabriek OLV Maagd der Armen Budget 2015 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur OLV Maagd der Armen, als volgt: 1.770,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 4.458,64 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,36 euro Gemeentelijke investeringstoelage 5.000,00 euro 9. Kerkfabriek OLV maagd der Armen Wijziging meerjarenplan Goedkeuring. goedkeuring te hechten aan wijziging van het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Maagd der Armen, als volgt: exploitatietoelage oorspronkelijk , , , , , ,21 na wijziging , , , , , ,21 investeringstoelage oorspronkelijk , na wijziging , Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming Centrum Wijziging budget 2014 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum, als volgt: Oorspronkelijk budget Na wijziging 4.115,00 euro 9.115,00 euro ,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 9.867,59 euro 9.867,59 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,41 euro ,41 euro (d.i euro) Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro 0 euro 11. Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming Centrum Budget 2015 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum, als volgt: 3.991,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 5.049,32 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,68 euro (meerj.plan 2015 = euro) Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro 12. Kerkfabriek Sint Blasius Heppen Budget 2015 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur Sint-Blasius Heppen, als volgt: ,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren8.669,83 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,17 euro Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro TECHNISCHE DIENST uitbreiding bestaande fietsoverkapping met extra fietsstaanders ter hoogte van de

4 kerk Heppen goedkeuring raming, wijze gunning en lastvoorwaarden De capaciteit van de fietsoverkapping aan de kerk Heppen is te laag, deze wordt veelvuldig gebruikt door onder andere schoolgaande jeugd die gebruik maken van het openbaar vervoer. De fietsoverkapping wordt uitgebreid en er worden extra fietsstaanders voorzien. De totale kostprijs wordt geraamd op ,00 inclusief btw, en kan deels gesubsidieerd worden via het subsidiereglement van de provincie, met een maximum bedrag van 6.200,00. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht Uitbreiding bestaande fietsoverkapping en extra fietsstaanders ter hoogte van de kerk heppen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld. De raming bedraagt ,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. CULTUUR 14. Cultureel Centrum: overname van een voertuig uit een bestaand leasecontract goedkeuring raming en gunningswijze. Het Cultureel Centrum beschikt over een minibus Ford Transit om onder andere het vervoer van artiesten te verzekeren. Hiervoor werd een leasecontract afgesloten, dat eindigt op 29 november De verlenging van het leasecontract is minder prijsgunstig dan de overname van het voertuig. De voorgestelde overnameprijs is de normale maktwaarde van dit type voertuig. Goedkeuring wordt verleend aan de overnameprijs voor de opdracht overname van een voertuig uit een bestaand leasecontract. De overnameprijs bedraagt 8.400,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. PATRIMONIUM 15. Aankoop van een perceel grond met gebouw (oud rusthuis) gelegen te 3970 Leopoldsburg, Koning Leopold III laan 6, Sie B nr. 2 K 33 definitieve beslissing. Het O.C.M.W. Leopoldsburg wil overgaan tot de verkoop aan de gemeente Leopoldsburg van een perceel grond met gebouw gelegen te 3870 Leopoldsburg, Koning Leopold III laan 6, met een oppervlakte van 66a27ca omdat het oude rusthuis niet meer in gebruik is ten gevolge van de bouw en ingebruikname van het nieuwe woonzorgcentrum Reigersvliet. Overwegende dat de gemeente Leopoldsburg in voorbereiding is van een gebouwenstudie en het opmaken van een lastenboek om tot een rationalisering van het aantal gebouwen te komen. Het oude rusthuis en de daarbij horende gronden maken deel uit van deze studie en het lastenboek. Vermits de gemeente opdrachtgever is van deze studie is het aangewezen dat bovenvermeld gebouw en grond worden overgedragen aan de gemeente. Overwegende dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits een verkoopprijs van één euro (1 ). Overwegende dat de verkoop tegen de vastgestelde verkoopprijs van één euro (1 ) past binnen de beleidsdoelstelling samenwerking gemeente en O.C.M.W. Via een gebouwenstudie wordt er onderzocht waar en op welke manier er het meest efficiënt en tegen de minste kost een administratief gebouw kan gerealiseerd worden met als doel een nauwere samenwerking te bewerkstelligen tussen de diverse administraties van de gemeentelijke overheid. De gemeenteraad van Leopoldsburg beslist om het onroerend goed, een perceel grond met gebouw (oud rusthuis), gelegen te 3970 Leopoldsburg, Koning Leopold III laan 6, met een oppervlakte van 66a27ca, eigendom van het O.C.M.W. Leopoldsburg, onderhands aan te kopen. De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van één symbolische euro (1 ). Alle kosten voortvloeiend uit het verlijden van de authentieke akte vallen ten laste van de koper. Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor openbaar nut. De koper verzoekt om toepassing van de kosteloze registratie voorzien bij artikel 161 van het Wetboek registratierechten en om vrijstelling van zegelrecht. De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van ambtshalve inschrijving van deze akte.

5 De akte zal verleden worden door de heer Wouter Beke, burgemeester, welke optreedt als instrumenterend ambtenaar. De heer Erwin Van Pée, schepen en de heer Dany Punie, wd. gemeentesecretaris, worden gemachtigd om de authentieke akte te ondertekenen. 16. Overdracht door de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting en Vooruitzien cvba van gronden gelegen te 3970 Leopoldsburg, Goirislaan-Kopslaan, kadastraal gekend, 1 e Afdeling, Sie A nrs C/deel, 1465 E/deel en 1467 B/deel naar de gemeente inlijving in het openbaar domein. De Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting en Vooruitzien wensen over te gaan tot de overdracht van wegenis, plein en groenzones langs de Goirislaan-Kopslaan aan de gemeente Leopoldsburg. De overdracht omvat, naast de wegenis, het plein en groenzones, ook de bestaande infrastructuurwerken: voetpaden, riolering, inritten, parkeerstroken, laanbeplanting en groenaanleg. Goedkeuring wordt gegeven aan de kosteloze overdracht door de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting en Vooruitzien cvba van wegenis en groenzones Goirislaan-Kopslaan, met inbegrip van volgende infrastructuurwerken: de rijweg, voetpaden, riolering, inritten, parkeerstroken, laanbeplantingen en groenaanleg, met een totale oppervlakte van 12a69ca (1269 m²) De kosteloze afstand van deze onroerende goederen geschiedt om redenen van openbaar nut, meer bepaald voor de inlijving in het openbaar domein als wegenis en groenzones. De afstand wordt toegestaan en aanvaard zonder beding van prijs. De hypotheekbewaarder wordt ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. De heer Erwin Van Pée, schepen en de heer Dany Punie, wd. gemeentesecretaris worden gemachtigd om de akte te ondertekenen. 17. Gratis grondafstand aan de gemeente Leopoldsburg aanvaarding en opname in het openbaar domein (wegzate) van een deel van het perceel gelegen te 3971 Leopoldsburg, Zwarte Spechtstraat 17, kadastraal gekend, 2 e Afdeling, Sie A nr. 123 S 8. Mevrouw Simonne Vangenechten wil overgaan tot de gratis grondafstand van een deel van het perceel gelegen te 3971 Leopoldsburg, Zwarte Spechtstraat 17, met een oppervlakte van 2a60ca. De overdracht is zonder beding van prijs en de kosten voor het verlijden van deze akte zijn ten laste van de gemeente. Deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de inlijving van de goederen in het openbaar domein als wegenis/wegzate. GEBOUWEN 18. Design & Build: realisatie van een nieuw administratief centrum gemeente Leopoldsburg - goedkeuring raming, wijze gunning en lastvoorwaarden. Op basis van voorbereidende besprekingen met diverse actoren (Managementteam, G-mat (gemeenschappelijk managementsteam OCMW/Gemeente), diensthoofden, toekomstige gebruikers en leden van het college van burgemeester en schepenen) en externe partners (Aangestelde advocaat gespecialiseerd in overheidsopdrachten, Limgrond,.) verkoos het college van burgemeester en schepenen dit lastenboek aan de raad voor te leggen. De filosofie en motivatie om deze keuze te maken bestaat ondermeer uit volgende onderdelen: 1. Vaststelling en analyse huidige gebouwen en daar bijhorende dienstverlening. 2. Doelstelling rationalisering gebouwen. 3. Welke gebouwen? 4. Financiering 5. Voor welke af te stoten gebouwen of onderdelen van gebouwen werd waar een locatie voorzien?

6 Aansluitend op deze vaststellingen en keuzes werd een raming voorzien. Het spreekt voor zich dat er eerst zal moeten geïnvesteerd worden om latere efficiëntiewinsten te genereren. 1. Vaststelling en analyse huidige gebouwen en daar bijhorende dienstverlening. Huidige situatie Verspreide dienstverlening = inefficiënte werking, onduidelijkheid voor de bezoekers Verouderde gebouwen = hoge energiekosten, hoge onderhoudskosten (preventief + correctief) Gebouwen niet op maat voor hedendaagse gemeentelijke dienstverlening Leegstaande gebouwen Gewenste situatie Centralisatie van diensten Optimalisatie van dienstverlening Hedendaagse, duurzame, energiezuinige gebouwen Optimaal ruimtegebruik met flexibiliteit op lange termijn Er is dus sprake van een kloof tussen de huidige en de gewenste situatie. Belangrijke randvoorwaarde voor dit stappenplan is om dit alles zo veel mogelijk met gesloten beurs te realiseren. Om dit te realiseren worden verschillende zaken in rekening gebracht. Met name: grondprijzen, efficiëntiewinsten, besparingen op onderhoudskosten en energiewinsten. 2. Doelstelling rationalisering gebouwen. De gemeentelijke diensten en activiteitencentra liggen verspreid over verschillende (oudere) gebouwen in onze gemeente. Doel is om alvast de administratieve diensten te centraliseren. Het centrale gebouw moet vlot toegankelijk zijn, moet gelegen zijn in de nabijheid van het centrum van Leopoldsburg. Om de perimeter vast te leggen nemen wij als centrum van de gemeente het kruispunt tussen de Stationsstraat en de Maarschalk Fochstraat. Het nieuwe administratief centrum moet zich binnen een straal van 1000 meter van dit centrum situeren. Het nieuwe gebouw moet een landmark (Oriëntatiepunt, beeldbepalende plaatsen, gebouwen of objecten in het landschap.) zijn of worden voor onze gemeente. De gemeente heeft een verschillende sites ter beschikking die in het project betrokken worden. Door deze onderdeel te laten uitmaken van de optimalisatie- of ratinaliseringsoefening vormen ze een financiële basis vormen voor de totale oefening. 3. Welke gebouwen? Ø Huidige gebouwen (in eigendom van gemeente en/of OCMW) die als gebouw en/of activiteitencentrum behouden blijven. Bibliotheek Geleeg IBO (Gemeentehuis Heppen) CC Leopoldsburg Buurthuis Heppen Zwembad De Merel Sporthal t Geleeg Technische dienst Recyclagepark WZC Reigersvliet Serviceflats Eykerheide Serviceflats Chazal Serviceflats Heppens Hof Kerk Centrum Gebouw gehuurd door Huis at werk. Gebouw in gebruik door Ons Centrum en de uitleendienst voor de jeugd. Ø Huidige gebouwen (in eigendom van gemeente en/of OCMW) die geheel of deels afgestoten (kunnen) worden. Gemeentehuis (Historisch deel blijft behouden) Sociaal Huis

7 Brandweerkazerne Administratieve zetel OCMW Creatieve ateliers en kaffee Art ies Oud Rusthuis (Dit dient afgebroken te worden en op dit perceel kan ook een project van de privaat gedeelte gerealiseerd worden) TUSSENTIJDSE OPTIES DIE INVLOED HEBBEN OP VERVOLG VAN HET DOSSIER Ø Het huidige dienstencentrum blijft behouden als dienstencentrum. Enkel loket of aanwezigheid tijdens druk bezochte activiteiten. Er worden wel toiletten voorzien. Ø Toerisme en Cultuurbeleid worden ondergebracht in CC of in kwartier IJzer. Ø De wijkpolitie opteert om niet geïntegreerd te worden in nieuw administratief centrum. De nabijheid met de andere onderdelen van de politiediensten is prioritair. Ø Huis van het Kind zal geïntegreerd worden in het centrale gebouw, met ruimtes (inclusief afzonderlijke toegang) voor Kind en Preventie. 4. Financiering De financiering zal (deels) gebeuren door het vermarkten van de gebouwen en gronden die afgestoten worden. De verkoop van de niet meer gebruikte gebouwen wordt al in eerste fase opgenomen in het bestek. Reden: Ø De gemeente heeft minder prefinanciering nodig Ø Risico dat we met bepaalde eigendommen blijven zitten is nihil Ø De opsplitsing van het huidige gemeentehuis is (bijna) enkel mogelijk onder deze formule. Ø Ø Het oude rusthuis wordt opgenomen in de studie. De sites gemeentehuis, oud rusthuis, het sociaal huis, de Brandweer/OCMW en de Creatieve ateliers/kaffee Art ies moeten worden overgenomen. 5. Voor welke af te stoten gebouwen of onderdelen van gebouwen werd waar een locatie voorzien? Nieuw centrum Alternatieve locatie Geen locatie voorzien Administratie gemeentehuis Administratie OCMW Sociaal Huis Administratie TD, milieu en duurzaamheid Huis van het Kind Niet permanente lokalen partners Archiefruimte Dagverzorging Seniorsite (aan WZC) Creatieve ateliers In oude bib (CC) Muziekschool Nog in onderzoek Afdeling woord (CC) Toerisme / Cultuurbeleid Op kw. Ijzer of CC Uitleendienst jeugd Nieuw jeugdcentrum IBO Tramstraat Op site scholen STM Brandweerkazerne Kwartier Wouters Huis at Werk en PWA Huidige woning? Ons Centrum Bij de Oogst of huren Voedselbedeling Bij Ons Centrum Permanente locaties voor derden Feestzaal Dienstencentrum Op huidige plaats Wijkpolitie Blijven op huidige locatie

8 6. Raming De voorlopige raming van het volledige project wordt geraamd op ,00 incl. btw. Door de verkoop en een overname van gemeentelijke gebouwen en gronden door de uitvoerder van het project kan dit gedeeltelijk gefinancierd worden met deze opbrengst. Deze opbrengst wordt geraamd op Het geraamde netto te financieren saldo bedraagt incl. btw. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht Design & Build : realisatie van een nieuw administratief centrum Leopoldsburg. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt excl. btw of ,00 incl. btw; Dit bedrag wordt deels gefinancierd door de overname van gemeentelijke gebouwen en gronden door de uitvoerder van het project, geschat op ; De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking en wordt Europees bekend gemaakt. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN Het gemeentebestuur is vennoot van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen over de intergemeentelijke samenwerking bepaalt onder meer dat: de vertegenwoordigers van de verschillende deelnemers, voor de algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor de volledige duur van de legislatuur waarin hij/zij zitting heeft. er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van de andere organen. de agenda voor elke algemene vergadering moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. het mandaat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Bijgevolg gaat de gemeenteraad over tot: 19. Inter-energa: buitengewone algemene vergadering op dinsdag 9 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde. 20. Infrax Limburg: buitengewone algemene vergadering op maandag 15 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde. 21. Inter-aqua: buitengewone algemene vergadering op dinsdag 16 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde. 22. Cipal dv: buitengewone algemene vergadering op vrijdag 12 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde. 23. Limburg.net: algemene vergadering woensdag 17 december 2014: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat. 24. I.G.L.: buitengewone algemene vergadering op vrijdag 12 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat. VERSLAG VORIGE VERGADERING 25. Verslag vergadering gemeenteraad van 1 oktober goedkeuring.

VOORSTEL De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing per 5 november 2014.

VOORSTEL De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing per 5 november 2014. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 5 november 2014 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen Door Steyaert,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 1. FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2012: Wijziging 3 gewone dienst (exploitatie) en 4 buitengewone dienst (investeringen). De gemeenteraad moet de budgetwijzigingen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

2. Rekening 2012 - Kerkfabriek Sint Blasius Heppen. Na toelichting door de voorzitter Door Steyaert adviseerde de gemeenteraad unaniem gunstig.

2. Rekening 2012 - Kerkfabriek Sint Blasius Heppen. Na toelichting door de voorzitter Door Steyaert adviseerde de gemeenteraad unaniem gunstig. VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 7 mei 2014 Aanwezig: Door Steyaert, voorzitter; Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen; Gilbert Hulsmans,

Nadere informatie

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 2 juni 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 september 2013 om 19.30 uur raadzaal. 1. BELEIDSSECRETARIAAT

OPENBARE ZITTING. TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 september 2013 om 19.30 uur raadzaal. 1. BELEIDSSECRETARIAAT TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 september 2013 om 19.30 uur raadzaal. OPENBARE ZITTING 1. BELEIDSSECRETARIAAT 1.1 Nieuwe filiaalovereenkomst deeltijds kunstonderwijs met de stad Beringen. Al gedurende

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2015

Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2015 Verslag gemeenteraad van 27 oktober 2015 Hilde Claes Secretariaat 1 2015_GR_00171 Secretariaat - Machtiging door de waarnemend gemeentesecretaris tot ondertekening en medeondertekening Kennisnemen De gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 19 september 2014 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 mei 2011 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 mei 2011 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 mei 2011 1. FINANCIËN 1.1. Belasting op de afgifte van administratieve documenten. Half mei moet onze gemeente opstarten met het afleveren van de nieuwe elektronische

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 20 maart 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

1.1 Algemene dienstenbelasting voor de dienstjaren 2010-2013.

1.1 Algemene dienstenbelasting voor de dienstjaren 2010-2013. Toelichting GEMEENTERAAD 7 april 2010 1 FINANCIEN 1.1 Algemene dienstenbelasting voor de dienstjaren 2010-2013. Van de algemene dienstenbelasting worden vrijgesteld : de gezinnen waarvan het gezinshoofd

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 24 december 2014 Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD 1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE Zitting van 23 oktober 2014 De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 2 september 2010-20u00

Gemeenteraad Bocholt 2 september 2010-20u00 Gemeenteraad Bocholt 2 september 2010-20u00 1. Budgetwijziging Sociaal Huis Na het afsluiten van de rekening 2009 heeft het Sociaal Huis een saldo van 1.018.688,12. Hiervan wordt 510.000,00 geïnvesteerd

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING De notulen van de vergadering

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 mei 2008

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 mei 2008 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 mei 2008 1 FINANCIËN 1.1 Herhalingsopdracht leningen goedkeuring leningen 2008 t.w.v. 5.071.310 euro via onderhandelingsprocedure op basis van het initiële bestek 2005. In het

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001 Aanstelling waarnemend secretaris. Aan de raad wordt gevraagd de aanstelling van de heer

Nadere informatie

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 5 juni 2013 1. FINANCIËN 1.1 Advies provinciale berekening en verdeling brandweerkosten staten 2008 tot en met 2011 Bij nazicht van de door de provincie opgemaakte berekeningen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD. woensdag 2 maart 2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD. woensdag 2 maart 2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD woensdag 2 maart 2016 BELEIDSSECRETARIAAT 1. Systeem van klachtenbehandeling kennisname jaarrapport 2015. Het systeem van klachtenbehandeling trad in werking op 1 september 2015

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA OPENBARE VERGADERING: 01. Mededelingen GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA 02. Politie - goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening - dienstjaar 2013 - eengemeentepolitiezone

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA IN OPENBARE VERGADERING 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 september

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Goedkeuring van de 2 de actualisatie van het meerjarenplan

Nadere informatie

- Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart : batig saldo van 6.340,01. - Kerkfabriek H. Kruisverheffing : batig saldo van 6.168,04.

- Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart : batig saldo van 6.340,01. - Kerkfabriek H. Kruisverheffing : batig saldo van 6.168,04. Zitting Gemeenteraad van 15.05.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

FINANCIËLE AFSPRAKEN BUDGET 2015 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND

FINANCIËLE AFSPRAKEN BUDGET 2015 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten: 1. Budgetwijziging 2014 afwerken en afsluiten 2. Budget 2015 opmaken en indienen per 30.06.2013

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 27 Onderwerp Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring

Nadere informatie