UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar Quality Awareness bij Personeel op een Zware Medisch-Technische Ziekenhuisdienst Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in het Management en het Beleid in de Gezondheidszorg Door Delphine Cras en Katrien Heleu Promotor: Barbara Vanderstraeten

2

3 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar Quality Awareness bij Personeel op een Zware Medisch-Technische Ziekenhuisdienst Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in het Management en het Beleid in de Gezondheidszorg Door Delphine Cras en Katrien Heleu Promotor: Barbara Vanderstraeten

4 Abstract De basis van een kwaliteitsmanagementsysteem begint bij een goede kennis van de bestaande en gebruikte kwaliteitstools. Kwaliteitsmanagement kan pas slagen wanneer alle medewerkers ervan op de hoogte zijn. In deze studie naar quality awareness wordt bij ziekenhuispersoneel gepeild naar (1) de gerapporteerde zelfkennis van kwaliteitstools en (2) het inschatten van de aanwezigheid van kwaliteitstools. Uit de literatuur werden 15 relevante kwaliteitstools geselecteerd. Een schriftelijke vragenlijst werd verspreid over acht zware medisch-technische ziekenhuisdiensten. De gerapporteerde zelfkennis loopt sterk uiteen over de bevraagde tools. Tools die het dichtst bij de werkvloer staan (procedures en kwaliteitscoördinator) waren het best gekend, indicatoren en benchmarking werden aangegeven als slechtst gekend. De meerderheid van de tools waren beter gekend door werknemers met een werkervaring van meer dan zes jaar. De aanwezigheid van procedures en een kwaliteitscoördinator werden meestal juist ingeschat, terwijl benchmarking en indicatoren het vaakst werden aangegeven met ik weet het niet. Audit en accreditatie werden het vaakst fout beoordeeld door de respondenten. Het al dan niet aanwezig zijn van een kwaliteitstool kan door de participanten het best inschat worden op ziekenhuisniveau. Voor sommige tools (vooral op afdelingsniveau) gaat het inschatten van de aanwezigheid samen met de zelfgerapporteerde kennis die men van de tool heeft. Training, communicatie, organisatiecultuur en betrokkenheid van het management zijn belangrijk voor een goede implementatie van kwaliteitstools. Zo kan men ervoor zorgen dat kwaliteitstools goed gekend zijn bij de werknemers en bijgevolg de participatie vergroten. Aantal woorden masterproef: (exclusief bijlagen en bibliografie)

5 Inhoudsopgave Woord vooraf... 7 Inleiding Kwaliteit in de gezondheidszorg Kwaliteit geschiedenis Begrippen rond kwaliteit Literatuuroverzicht Audit Accreditatie Benchmarking Gebruik van indicatoren Gebruik van procedures Incidentenanalyse Klachtenanalyse Kwaliteitscoördinator Kwaliteitshandboek Kwaliteitsrapport Patiëntentevredenheidsmetingen Risicoanalyse Trainingen en opleidingen Werknemerstevredenheidsmetingen Conclusie Implementatie van kwaliteitsmanagement Belangrijke aanbevelingen Barrières herkennen Het belang van training Onderzoeksmethode Onderzoeksdesign Methode voor gegevensverzameling... 35

6 4.3 Analyse van de onderzoeksgegevens Respons Onderzoeksvragen Specifieke onderzoeksvragen Onderzoeksresultaten Nulmeting aanwezigheid tools Algemene gegevens Verdeling van het kennisniveau per tool Verschil in kennis Aanwezigheid van de tools Verschil in weten of een tool wordt toegepast op de afdeling of in het ziekenhuis Verschil in de inschatting van de aanwezigheid van een tool Discussie Kennis van tools Aanwezigheid van tools Quality Awareness Stappenplan Conclusies, relevantie voor de praktijk en aanbevelingen Conclusie Limitaties van het onderzoek Aanbevelingen en verder onderzoek Literatuurlijst Lijst van bijlagen Lijst van illustraties Lijst van bijlagen... Lijst van afbeeldingen...

7 Woord vooraf De combinatie van onze functie als kwaliteitscoördinator en het intensieve schrijven aan deze masterproef was een uitdaging. Het is dan ook niet zonder trots dat wij u deze afgewerkte masterproef presenteren als het sluitstuk van onze masteropleiding Management en Beleid in de Gezondheidszorg. Hiervoor zouden wij graag enkele personen bedanken. Vooreerst willen wij onze promotor, Prof. Dr. Barbara Vanderstraeten, bedanken voor alle ondersteuning en begeleiding, het kritisch nalezen en de snelle feedback tijdens alle fasen van onze masterproef. Haar vertrouwen en enthousiasme waren voor ons onmisbaar en zorgden ervoor dat we steeds met de nodige motivatie konden verdergaan. Voor de hulp bij het op punt stellen van onze onderzoeksvragen willen wij graag Els Schakman bedanken. Zij heeft ons bij de start in de goede richting gezet. Daarnaast willen wij al onze collega s bedanken die ons interessante invalshoeken hebben aangereikt. Hun praktijkervaring in deze thematiek was een aanzienlijke meerwaarde. Eveneens willen we via deze weg het personeel van de ziekenhuisdiensten die aan ons onderzoek hebben deelgenomen, bedanken. Natuurlijk willen wij ook onze ouders in de verf zetten. Zij hebben ons gedurende onze opleiding altijd gesteund en stonden steeds voor ons klaar op moeilijke momenten. Ook een dankjewel aan onze partners en vrienden. Verder willen we iedereen bedanken die op een of andere manier een aandeel in deze masterproef heeft gehad en die in dit woord vooraf niet bij naam genoemd werd. Tot slot wensen willen wij iedereen veel leer- en leesplezier. Delphine Cras & Katrien Heleu

8 Inleiding Dat de gezondheidszorg niet meer zonder kwaliteitsdenken kan, werd nog maar eens duidelijk toen begin 2012 er een nieuwe omzendbrief (WVG/2012/01) werd rondgestuurd met betrekking tot Nieuw toezichtmodel algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen. Hierin worden ziekenhuizen aangemoedigd om te starten met een accreditatietraject. Eveneens wordt aangehaald, opgenomen in de beleidsnota , dat er wordt gestreefd naar een basisset van kwaliteitsparameters van intramurale zorg in Vlaanderen. Dat de Vlaamse Overheid veel belang hecht aan kwaliteit in de zorg wordt nogmaals bevestigd in de laatste paragraaf van deze omzendbrief: Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe toezichtmodel ons toelaat om, als overheid én als ziekenhuissector, een stap vooruit te zetten in het gezamenlijk streven naar kwalitatieve zorg en voortdurende kwaliteitsverbetering. Daar worden de zorgaanbieders, de zorgverstrekkers en de patiënten beter van. (Vlaamse Overheid, 2012) Sinds een klein jaar zijn wij beiden werkzaam als kwaliteitscoördinator binnen een ziekenhuis. Als aansluiting op onze masteropleiding volgden we cursussen, gingen met deskundigen praten en verslonden allerlei boeken en artikels die zich op verschillende kwaliteitstopics toespitsten om onze kwaliteitskennis uit te breiden. De eerste ontdekkingen van vele, tot nog toe onbekende tools als onderdeel van een kwaliteitssysteem, was voor ons een hele openbaring. De hele kwaliteitsgedachte binnen de gezondheidszorg is vrij recent en in continue ontwikkeling, veel werknemers zijn er dan ook weinig mee vertrouwd. Zo werd het ons duidelijk dat er zeker mogelijkheid en interesse was om een masterproef rond quality awareness in de gezondheidzorg uit te voeren. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem wordt immers gedragen door alle werknemers en het slagen van kwaliteitsprojecten is sterk verbonden aan de medewerking van werknemers. Het is dan ook belangrijk dat iedereen op de hoogte is van hoe er aan kwaliteit gewerkt wordt in het ziekenhuis en op de afdeling. 1

9 Binnen het zeer grote aantal kwaliteitstools, selecteerden we 15 algemene en belangrijke methoden die een significant onderdeel uitmaken van het kwaliteitssysteem. Hoeveel van deze tools zouden gekend zijn door het personeel op de afdeling? Welke factoren hebben een invloed op deze kennis? Weten werknemers welke tools aanwezig zijn op hun eigen afdeling, en breder, in hun eigen ziekenhuis? Vanuit onze basisopleiding Technoloog Medisch Beeldvorming hebben we een goede achtergrondkennis van de zware medisch-technische diensten. Omdat dit onderzoeksgebied duidelijk afgebakend is (radiotherapie, PET en MRI) en binnen onze interesse valt, kozen wij ervoor om ons onderzoek hierop toe te spitsen. Tevens hebben we vanuit onze eigen opleiding en voorgaande werkervaring een duidelijk beeld van de werking van medisch-technische diensten. In deze masterproef werd een onderscheid gemaakt tussen het literatuurgedeelte en het onderzoek. In het eerste deel werden de bevraagde kwaliteitstools uitgediept. Per tool werd een omschrijving gegeven. Tevens zochten we een antwoord op welke factoren de implementatie van een tool en de motivatie van het personeel beïnvloeden. Op het einde van dit eerste deel volgt een algemeen besluit van de belangrijkste elementen van het succesvol implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem. Tevens werden het belang van training en het tijdig herkennen van barrières besproken. In het tweede deel van deze masterproef werd dieper ingegaan op het uitgevoerde onderzoek. Om het personeel op negen verschillende diensten (in drie verschillende ziekenhuizen) te bevragen, stelden we een korte vragenlijst op aan de hand van de bestaande literatuur. Hierin kwamen volgende twee vragen aan bod: (1) In hoeverre kent u volgende kwaliteitsmethoden? (2) Denkt u dat deze tools worden gebruikt of toegepast door uw ziekenhuis of door uw afdeling? Via een nulmeting bij de kwaliteitsverantwoordelijken (van de dienst of op ziekenhuisniveau) konden we nagaan of de tools al dan niet gebruikt werden binnen het ziekenhuis. Alle gegevens werden door ons verzameld en verwerkt in Excel en SPSS. De onderzoeksvragen en -resultaten werden weergegeven en meegenomen in de discussie. 2

10 We schreven deze masterproef met twee personen. Delphine is werkzaam als kwaliteitsmedewerker voor een volledig ziekenhuis, terwijl Katrien werkt als kwaliteitsmanager op één enkele afdeling. De klemtonen en toegepaste methoden om het personeel te bereiken liggen hiervoor helemaal anders. Hierdoor schreven we elk vanuit een verschillende invalshoek aan deze masterproef. Het schrijven van deze masterproef verliep met een uitstekende samenwerking. Door dit goede overleg en het continu onderling aftoetsen van onze bevindingen is het niet eenvoudig om een opsplitsing te maken wie precies welk deel geschreven heeft. Hoofdstuk één en vier werden voornamelijk door Katrien uitgeschreven. Hoofdstuk drie en vijf werden hoofdzakelijk door Delphine behandeld. De kwaliteitstools besproken in hoofdstuk twee werden gelijk verdeeld. De analyses in SPSS zijn uitgevoerd door Delphine, die in Excel door Katrien. 3

11 1. Kwaliteit in de gezondheidszorg 1.1 KWALITEIT GESCHIEDENIS Het begrip kwaliteit heeft een geschiedenis die ver teruggaat. Reeds in het gildeleven werd veel aandacht besteed aan de kwaliteit van producten. Jongeren gingen bij een gildemeester in de leer en pas enkele jaren later, wanneer men slaagde voor de meesterproef, mocht men zichzelf meester noemen en het zelfstandige ambacht uitvoeren. Later, bij de ontwikkeling van de eerste industriële bedrijven kon een opzichter steeds eenvoudigweg het overzicht houden op het productieproces. De bewustwording rond het begrip kwaliteit kwam echter in een stroomversnelling vanaf de tweede wereldoorlog. Vanaf dan werden er immers verschillende eisen gesteld aan de veiligheid (van onder meer oorlogswapens) waardoor kwaliteit voor het eerst echt in de spotlights kwam te staan. (Carrigan, 2011) Rond 1940 onderzocht William Edwards Deming mogelijkheden om de ongewenste variatie in processen te verminderen. In het verslagen Japan werden zijn ideeën met open armen onthaald. Onder invloed van de theorieën van Deming en andere belangrijke kwaliteitsgoeroes was het economische succes van Japanse bedrijven niet meer te stoppen. Verschillende basisfundamenten rond kwaliteit die in deze periode werden ontwikkeld, zijn vandaag de dag dan ook nog steeds gangbaar. (Verberk, 2008) Door de snelle industriële en technologische ontwikkelingen was kwaliteitscontrole steeds vaker een technisch probleem. De kennis rond normen, vaardigheden en meetinstrumenten werd veel specifieker. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit kwam bijgevolg meer terecht bij ervaren kwaliteitsdeskundigen. Het inzicht dat controle op kwaliteit niet alleen retrospectief maar ook proactief gevoerd kon worden, leidde tot nieuwe ideeën. Hierdoor ontwikkelden zich begrippen en methoden als foutenanalyse en foutenpreventie die een geheel nieuwe kijk op kwaliteit tot gevolg hadden. (Open Universiteit, 2011) In 1947 werd in Zwitserland de International Organisation for Standardisation opgestart. De ISO heeft als doel om internationale coördinatie en unificatie van 4

12 industriële standaarden te optimaliseren. (ISO, 2011) Tevens werden ook verschillende kwaliteitsprijzen ontwikkeld. Eén van de grootste en bekendste is de Malcolm Baldrige National Quality Award in de USA. (Carrigan, 2011) Sinds de opkomst van de dienstenorganisaties is het begrip kwaliteit echter ook in de gezondheidszorgsector geïntroduceerd. (Gemmel & Verleye, 2010) Twee belangrijke Amerikaanse publicaties hebben hieraan bijgedragen: To Err is Human en Crossing the Quality Chasm. Hierin werd opgeroepen tot een veilig, efficiënt, effectief, tijdig, billijk en patiëntgecentreerd gezondheidszorgsysteem. Dit spoorde ziekenhuizen aan tot nadenken rond een systeem van kwaliteitsontwikkeling. (Restuccia, et al., 2008) Het kwaliteitsdenken is sterk ontwikkeld in de profitsector waar specifieke doelstellingen en resultaatsverwachtingen voorhanden zijn. De zorgverlening situeert zich in een totaal andere context. (Cyvers, 2009) Hieronder worden enkele elementaire verschillen tussen de productiesector en de dienstensector aangehaald: (1) de gelijktijdigheid van productie en consumptie in de dienstensector (Gemmel & Verleye, 2010) (2) de ontastbaarheid van de dienst (Gemmel & Verleye, 2010) (3) een dienst kan bestaan uit een heleboel deeldiensten (Open Universiteit, 2011) (4) vaak spelen subjectieve factoren een rol bij de uitvoering en waardering van diensten (Open Universiteit, 2011) (5) In tegenstelling tot de productiesector is het hier ook veel moeilijker om kwaliteit te meten. Het is immers niet gemakkelijk om eenduidig meetbare en objectieve indicatoren vast te stellen. (Gemmel & Verleye, 2010) Doordat men een populatie dient met andere klantenverwachtingen gelden natuurlijk andere klemtonen in de gezondheidszorg dan in de productiesector. (Gemmel & Verleye, 2010) Veel van de methoden en concepten die men gebruikt in de productiesector zijn echter direct of na enkele aanpassingen ook over te nemen in de dienstensector. (Open Universiteit, 2011) 5

13 Het begrip kwaliteit wordt ook in de dienstensector meer en meer door de consumenten aangewend. Patiënten worden steeds kritischer en mondiger. Verschillende informatiebronnen zorgen ervoor dat patiënten zich meer bewust zijn van kwaliteit. Hierdoor worden bepaalde minimumvereisten gesteld rond de basiszorg die men als patiënt wil ontvangen. Steeds meer wordt verwacht dat instellingen een open beleid voeren zodat de klant de mogelijkheid heeft om gelijkaardige zorg te vergelijken. Hiernaast is er een sterke focus op effectiviteit, efficiëntie en kostenreductie, die naast de toegenomen complexiteit ook bijdraagt tot de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement in de dienstensector. (van Harten, Casparie, & Fisscher, 2002) Aan de andere kant wordt de gezondheidsverstrekking steeds complexer en specifieker waardoor het voor patiënten moeilijk is om zelf te bepalen welke zorg ze minstens moeten ontvangen. (Carrigan, 2011) 1.2 BEGRIPPEN ROND KWALITEIT Er circuleren veel verschillende definities van het begrip kwaliteit, elk met hun eigen klemtoon en in hun eigen context. Onderstaande algemene definitie is in vele gevallen bruikbaar: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en externe klant." Vanuit deze visie wordt dus zowel aandacht besteed aan de externe klant (van buiten de organisatie) en aan de interne klant (van binnen de organisatie). Verwachtingen die door de interne en externe klant uitgesproken worden, zijn beter herkenbaar omdat ze duidelijk en nadrukkelijk geuit worden. Vroeger werden transacties rechtstreeks uitgevoerd tussen individuele producenten (ruilhandel). Zodoende waren de behoeften van de gebruikers vaak veel makkelijker te achterhalen dan in onze huidige tijden. Sommige verwachtingen zijn immers zo vanzelfsprekend voor de klant dat hij ze niet uitspreekt, tenzij aan de verwachtingen niet voldaan wordt. Het is zo dat zelfs wanneer men aan alle wensen van de klant tegemoet kan komen, de klant slechts neutraal 6

14 tevreden is. We moeten dus méér leveren dan de klant verwacht. Hiervoor is een systematische aanpak nodig, met andere woorden: een kwaliteitssysteem. (Desmet, 2006) P.B. Dunscombe en D. L. Cooke plaatsten de termen quality management, quality assurance en quality control in een structuur voor een kwaliteitsmanagementprogramma waarin hun onderlinge relatie duidelijk gemaakt wordt (zie figuur 1). Het kwaliteitssysteem bevat de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, processen, spelregels en voorzieningen voor het uitvoeren van kwaliteitszorg. (Dunscombe & Cooke, 2011) Figuur 1: Kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en kwaliteitsmanagement geplaatst in een kwaliteitsmanagementprogramma. De basis van deze structuur is de kwaliteitscontrole: the operational techniques that are used to fulfill requirements to do quality. Praktisch betekent dit dat men een regelmatig geplande systematische check van de performantie van de processen, de infrastructuur en de relevante productie eigenschappen uitvoert. Zo wil men controleren 7

15 of aan bepaalde kwaliteitseisen voldaan wordt. Indien nodig worden correctieve acties ondernomen om aan de vastgestelde verwachtingen te voldoen. Een niveau hoger staat kwaliteitsborging: all those planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product or service meets the requirements for quality. Hieronder worden kwaliteitscontrole (zie boven), inbedrijfstelling en training geclassificeerd. Voor men een product of proces in gebruik gaat nemen, moet men zich ervan verzekeren dat het mogelijk is om de verwachte kwaliteit te behalen. Training en ontwikkeling van het personeel zijn hierbij onontbeerlijke factoren. Het hoogste niveau, kwaliteitsmanagement, focust zich op het nemen van beslissingen op vlak van kapitaal, human resources en processen. Hieronder vallen evenzeer kwaliteitsverbetering en analyseren van incidenten. (Dunscombe & Cooke, 2011). Door bepaalde doelen te stellen ten opzichte van kwaliteit, kan men het gewenst kwaliteitsniveau bereiken en handhaven. (Open Universiteit, 2011) Pohly omschrijft kwaliteitsmanagement als volgt (Pohly, 2009): An internal review process that audits the quality of care delivered and implements corrective actions to remedy any deficiencies identified in the quality of direct patient care, administrative services or support services. The process can employ peer review, outcomes assessment, and utilization management techniques to assess and improve the quality of care. The level of care may be measured against preestablished standards. Cyvers, G. spreekt zelfs van een verruiming naar kwaliteitsontwikkeling als methode om kwaliteitszorg te kunnen realiseren. De kunst en de wetenschap van het stimuleren en stroomlijnen van alle activiteiten in een organisatie zodat deze optimaal bijdragen aan de realisatie van de visie en de doelstellingen. Kwaliteitsontwikkeling wordt beschouwd als een dynamisch proces. In de gezondheidszorg is deze visie zeer bruikbaar, aangezien er weinig voor-eens-en-altijd in regels en procedures vastgelegd kan worden. (Cyvers, 2009) 8

16 2. Literatuuroverzicht Kwaliteitsmethoden in de zorg Ondertussen bestaat er al een onuitputtelijke lijst van kwaliteitsinstrumenten die men in de gezondheidszorg gebruikt. Vele methoden zijn oorspronkelijk ontwikkeld in de industriële sector en later aangepast. In het volgende hoofdstuk bespreken we bondig enkele vaak voorkomende technieken. We beperken ons tot 15 tools die behoren tot de kern van het kwaliteitsmanagementsysteem. (Casparie, Sluijs, Wagner, & De Bakker, 1997; Cyvers, 2009; Dückers, Makai, Vos, Groenewegen, & Wagner, 2009; International Standardisation Organisation, 2008; Restuccia, et al., 2008; Sluijs & Wagner, 2003; Zorgsector, 2002). (1) Accreditatie (2) Audit (3) Benchmarking (4) Gebruik van indicatoren (5) Gebruik van procedures (6) Incidentenanalyse (7) Klachtenanalyse (8) Kwaliteitscoördinator/kwaliteitsmanager (9) Kwaliteitshandboek (10) Kwaliteitsrapport (jaarverslag rond kwaliteit) (11) Patiëntentevredenheidsmetingen (12) Risicoanalyse (13) Training en opleiding rond kwaliteit (14) Werknemerstevredenheidsmetingen 9

17 2.1 AUDIT Een definitie van audit wordt gegeven door The International Institute of Internal Auditors en luidt als volgt: an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. Bij een audit wordt dus een vergelijking gemaakt tussen wat de norm is en wat de effectieve activiteit is. (Mersel, Mor-Yosef, & Shapira, 2005) Audits kunnen we opsplitsen in externe en interne audits. Bij een externe audit wordt de instelling doorgelicht door een externe organisatie, bij een interne audit voert de organisatie deze zelf uit. (Zorginspectie, 2010). De doelstelling van een audit is tweeledig. Enerzijds worden de erkenningsnormen gecontroleerd, anderzijds wordt het ziekenhuis ook aangezet tot zelfverbetering. (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 2010) Dit is een onmisbaar aspect om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Tijdens een audit wordt er gebruik gemaakt van een referentiekader. Hierin staat aan welke normen en kwaliteitsverwachtingen een ziekenhuis moet voldoen. Het ziekenhuis kan hier vooraf ook kennis van nemen, zodat het zich op de gepaste wijze kan voorbereiden en eventueel al verbeterprojecten kan opstarten. (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 2010) Ieder ziekenhuis wordt momenteel om de vijf jaar geauditeerd door de Vlaamse Overheid. De audit wordt uitgevoerd door de zorginspectie, het verslag hierover wordt opgemaakt door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Deze audits worden uitgevoerd naar aanleiding van de verlenging van de erkenning van het ziekenhuis. Tijdens de audit gaat een multidisciplinair team met een arts na of het ziekenhuis voldoet aan de erkenningsnormen. (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 2010) Een audit kan dus een opstapje zijn naar verbeterprojecten die zonder de druk van een audit niet zouden worden uitgevoerd. 10

18 2.2 ACCREDITATIE Accreditatie wordt omschreven als de formele erkenning door een gezaghebbende organisatie (assessor) dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. (Zorgsector, 2002) Vanaf 1970 werden in de zorgsector verschillende internationale accreditatie programma s en organisaties ontwikkeld en uitgerold. Accreditatie wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van kwaliteitsmanagement. De betrokkenheid van organisaties bij accreditatieprogramma s kan echter erg variëren. Het is belangrijk dat zorgprofessionelen een positieve instelling en motivatie hebben tegenover het accreditatieproces (Greenfiels, Pawsey & Braithwaite, 2011). Vele studies hebben echter zeer contrasterende resultaten rond de visie van professionelen in de zorg betreffende accreditatieprogramma s. Wel is zeker dat participatie in een accreditatieprogramma verandering in zorgorganisaties promoot. Tevens is er een positieve relatie tussen accreditatie en professionele ontwikkeling (onder andere een verhoogd aantal en meer types van medische opleidingen). (Greenfield, et al., 2008) De belangrijkste voor -en nadelen die men ervaart, worden in de volgende tabel (tabel 1) overzichtelijk weergegeven. Vooral artsen beschouwen accreditatieprogramma s vaker als niet relevant voor hen. (Greenfield, et al., 2008) (Greenfield & Braithwaite, Health sector accreditation research: a systematic review, 2008) (Greenfield, Pawsey, & Braithwaite, What motivates professionals to engage in the accreditation of healthcare organisations, 2011) 11

19 Tabel 1: Positieve en negatieve percepties tegenover accreditatieprogramma's (Greenfield, et al., 2008) Positief Accreditatie zorg voor betere performantie Goede manier om kwaliteit te verzekeren Betere collegiale besluitvorming Mogelijkheid voor externe stakeholders om zich te verzekeren van veiligheid en kwaliteit negatief Bureaucratisch Tijdsintensief Lage mate van consistentie tussen de assessoren Problemen met het vaststellen van standaarden waaraan men moet voldoen Weinig meerwaarde voor patiëntenzorg Hoge kosten 2.3 BENCHMARKING Om een beter inzicht te krijgen in de eigen performantie, kan men zich via benchmarking op een gestructureerde manier vergelijken met andere organisaties. (Ellis, 2006) Het idee komt overgewaaid vanuit de industrie. Benchmarking heeft vele voordelen. Het helpt de organisatie om hun sterktes en zwaktes te begrijpen en biedt een kijk op welke performantielevels mogelijk te bereiken zijn. Zich steeds aftoetsen tegenover anderen stimuleert innovatie en continue verbetering om tot de besten te blijven behoren, wat leidt tot een hogere motivatie onder het personeel. (Kay, 2007) Binnen een complexe setting zoals gezondheidszorg is het echter vaak zeer moeilijk om organisatiebreed hetzelfde niveau van benchmarking te verkrijgen. (Ellis, 2006) Benchmarking bestaat uit twee categorieën: intern en extern. Bij de interne benchmarking vergelijkt men zich met gelijkaardige departementen binnen de eigen organisatie. Het grote voordeel hierbij is de gedeelde cultuur en een eenvoudigere toegang tot de nodige data. Externe benchmarking richt zich op organisaties buiten de eigen inrichting. Zo heeft men de kans om nieuwe en betere ideeën te leren kennen door 12

20 het bestuderen van ervaringsdeskundige organisaties binnen een bepaald gebied. Het is vaak complex om zichzelf te toetsen met de directe concurrent. Eenvoudiger is om op zoek te gaan naar organisaties werkzaam in een gelijkaardig werkveld die dezelfde activiteiten en problemen tegenkomen, maar zich in een verschillende sector situeren. (Kay, 2007) Belangrijke elementen die de implementatie van benchmarking kunnen vergroten zijn (Ellis, 2006): (1) de mate van betrokkenheid van het personeel in het benchmarkingproces. (2) ondersteunend leiderschap. (3) een organisatie die bereid is om continu te blijven bijleren. Het mogelijk nadeel van benchmarking zou kunnen zijn dat men enkel gegevens gaat vergelijken die te meten zijn waardoor de aandacht van belangrijke en moeilijk meetbare zaken afgeleid wordt. Indien de data toch beschikbaar zijn, zijn deze vaak gelimiteerd en is er een gebrek aan vergelijkbaarheid. Tijdens het interpreteren van data moet men steeds de omgeving meenemen in de analyse. (Wait & Nolte, 2005) 2.4 GEBRUIK VAN INDICATOREN Kwaliteitsindicatoren worden steeds vaker gebruikt in de gezondheidszorg om veranderingen te ondersteunen. (de Vos, et al., 2010) Een indicator is een meetbaar element van de zorgverlening dat een inzicht geeft over de mate van kwaliteit die aanwezig is. (ten Have, 2004) Indicatoren worden toegepast als middel om een verbeteringsproject vast te stellen en op te volgen. (de Vos, Graafmans, Kooistra, Meijboom, van der Voort, & Westert, 2009) Ze meten de mate waarin voorgedefinieerde doelen bereikt worden en zijn daarom bruikbaar voor clinici, organisaties en strategische planners om verbetering in het zorgproces te bereiken. (Mainz, 2003) Het is dus geen directe maat voor kwaliteit, maar het kan een aanwijzing zijn dat een betere prestatie nodig is voor een bepaald aspect. (Beersen, Kallewaard, van Croonenborg, van Everdingen, & Barneveld, 2007) Indicatoren staan niet op zich, 13

21 zonder actieplan en doelstelling heeft het immers geen zin om te meten. (ten Have, 2004) We onderscheiden interne en externe indicatoren. Externe indicatoren worden gebruikt om verantwoording af te leggen aan derden. Ze zijn zeer valide, bijgevolg is het ook zeer tijdsintensief om ze te ontwikkelen. (ten Have, 2004) Externe indicatoren worden vaak gebruikt voor onderlinge vergelijking tussen professionals, ziekenhuizen en dergelijke. (Beersen, et al., 2007) Interne indicatoren worden uitgewerkt voor eigen gebruik, om snel te kunnen bepalen of de eigen doelen bereikt werden. (ten Have, 2004) De validiteit heeft minder aandacht nodig, aangezien men er van uit kan gaan dat vele verstorende variabelen constant zullen blijven tussen de verschillende metingen binnen dezelfde meetlocatie. (Beersen, et al., 2007) Er bestaan drie grote groepen van indicatoren die strategisch geselecteerd worden om aan de noden van elke specifieke conditie te voldoen (Mainz, 2003): (1) Structuurindicatoren: beschrijven de intergerelateerde fysische structuurkarakteristieken die nodig zijn. (2) Procesindicatoren: beschrijven de handelingen om een kwaliteitsvolle service te bieden. (3) Uitkomstindicatoren: beschrijven het resultaat en de status van de gezondheid die men met de zorg wil bereiken. Een succesvolle implementatie van indicatoren steunt op drie peilers: (1) Alle betrokken partijen moeten vertrouwd raken bij het werken met kwaliteitsindicatoren. (2) Alle betrokken partijen moeten een positieve houding hebben tegenover het gebruik van indicatoren. (3) Gedragsgerelateerde barrières (zoals tijd en organisatorische belemmeringen) moeten erkend en aangepakt worden. Het blijkt moeilijk om kwaliteitsindicatoren op een efficiënte manier te implementeren in een ziekenhuis. Zelfs wanneer men een positieve instelling en voldoende kennis rond de implementatie van kwaliteitsindicatoren heeft, blijven er vaak gedragsgerelateerde 14

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

www.kwinta.be De nieuwe ISO 9001:2015

www.kwinta.be De nieuwe ISO 9001:2015 De nieuwe ISO 9001:2015 2 Inhoudstafel DE NIEUWE ISO GEANALYSEERD In het oog springende nieuwigheden 3 Klantenzorg blijft hoogste prioriteit 11 Terminologie: vragen over ISO en normalisatie 13 DE NIEUWE

Nadere informatie

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Een Lean oog op de ondervoedingsproblematiek bij geriatrische patiënten. Evelyne

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Onderzoeksrapport Abstract: Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de nieuwe webtool

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Auteurs: Kellie Liket, PhD studente ECSP, Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas, Assistent

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw)

www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw) Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw) www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Philippe Volders 9 jaar huisartsgeneeskunde Promotor: Prof. J.

Nadere informatie

6.6 KWALITEITSZORG: HET HOE, WAT, WAAR EN WAAR- OM. Partner & Partners; advies en training Gouda

6.6 KWALITEITSZORG: HET HOE, WAT, WAAR EN WAAR- OM. Partner & Partners; advies en training Gouda 6 KWALITEITSZORG 6.6 KWALITEITSZORG: HET HOE, WAT, WAAR EN WAAR- OM Auteur : E. Tortolero Partner & Partners; advies en training Gouda april 1999 blad 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 HISTORIE VAN KWALITEITSZORG:

Nadere informatie