FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Zoals u in de vorige nieuwsbrief las, is de fusie tussen de stichtingen FloodControl 2015 en IJkdijk sinds begin dit jaar een feit. Het is nu tijd om vooruit te kijken naar de toekomstplannen voor de gezamenlijke stichting. In deze nieuwsbrief leest u alles over die toekomstplannen. Onder andere over de stresstest Leendert de Boerspolder, LiveDijk Willemspolder, de InfiltratieproefXL en de plannen rondom het DDSC.

2 Toekomst FloodControl IJkdijk Het nieuwe programma van FloodControl IJkdijk is klaar en door het bestuur van de stichting vastgesteld. Daarmee zijn ook de gesprekken met stakeholders gestart. Samen willen we een breed gedragen én gefinancierd programma neerzetten, ingevuld met concrete projecten. Betrokken stakeholders zijn overheden, kennisinstellingen en het Nederlands bedrijfsleven. De rode draad voor het nieuwe FloodControl IJkdijk programma is de stap naar reguliere toepassing van gevalideerde innovaties. Doel daarvan is het behalen van efficiencyverhoging in de levens-cyclus van de waterkering.voor het succesvol maken van de stap naar reguliere toepassing wordt niet alleen naar de technische aspecten gekeken. Ook juridische en aanbestedingtechnische aspecten, organisatiecultuur van de stakeholders en bestuurlijke steun zijn hierop van invloed. Al deze aspecten worden door het gehele programma en in alle projecten betrokken zodat knelpunten hands on kunnen worden aangepakt en best practices kunnen worden gedeeld. Op het realiseren van efficiencyverhoging wordt actief gestuurd. Op basis van de in ROBAMCI-ontwikkelde tools (zie verderop in deze nieuwsbrief) worden kosten-batenanalyses uitgevoerd in iedere projectfase. Zo kan steeds opnieuw worden bepaald hoe de grootste efficiencyverhoging wordt bereikt voordat naar een volgende projectfase wordt gegaan. Zo verdient het FloodControl IJkdijk programma zich in de projecten van datzelfde programma terug door gerealiseerde verhoging van de efficiency. Daarnaast worden de resultaten van het programma zodanig vormgegeven dat deze van toepassing zijn op andere locaties in Nederland en daarbuiten. Zo kunnen Nederlandse keringbeheerders én het bedrijfsleven dat zich richt op export hiervan, profiteren.

3 Stresstest Leendert de Boerspolder Om kennis te ontwikkelen over het gedrag van dijken op veen heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland het initiatief genomen voor een bezwijkproef in de Leendert de Boerspolder. FloodControl IJkdijk is door de samenwerkende partijen Hoogheemraadschap van Rijnland en STOWA benoemd tot trekker van een aantal werkpakketten binnen deze bezwijkproef: de stresstest Leendert de Boerspolder. Stresstest Belasten tot bezwijken De stresstest is een raamwerk voor een belastingproef, waarin bewezen sterkte van de dijk wordt aangetoond. Verschillende meettechnieken meten de sterkte van de dijk onder een steeds hoger wordende belasting. De verandering van parameters zoals grondwaterstand en beweging van de dijk zijn hierbij van belang. Waterbeheerders krijgen op deze manier meer inzicht in het gedrag van hun dijk onder extreme omstandigheden. FloodControl IJkdijk zal het raamwerk voor stresstesten verder ontwikkelen en nieuwe innovatieve technieken valideren. Zo worden in de stresstest remote sensingtechnieken als laserscanning, infrarood, fotogrammetrie en radiometrie toegepast. De technieken geven een indicatie voor de sterkte van de dijk onder bepaalde omstandigheden en kunnen daarmee aantonen dat de dijk onder die omstandigheden sterk genoeg is: bewezen sterkte. FloodControl IJkdijk richt zich naast de inwinning van de gegevens op de verspreiding en interpretatie hiervan door deze te koppelen aan het DDSC, DAM Live! en het dashboard SUCCESS. De dijk die de Leendert de Boerspolder beschermt, wordt vanaf maandag 21 september belast. Dat gebeurt in stappen. De dijk wordt langzaam gevuld met water, om vervolgens in de polder, aan de binnenkant van de dijk een sloot te graven. Ook deze sloot wordt in stappen breder en dieper gemaakt. Dit moet leiden tot een dijkdoorbraak die uiterlijk medio oktober plaatsvindt. U bent alle van harte welkom een kijkje te komen nemen. Opdrachtgevers STOWA en het Hoogheemraadschap van Rijnland organiseren verschillende rondleidingen in het gebied. Houd hiervoor de berichtgeving in de gaten! (bron: beeldbank rws)

4 LiveDijken De laatste stormseizoenen in de meetperioden van LiveDijk Utrecht en LiveDijk Ameland zijn reeds afgesloten. De rapporten volgen eind Dit jaar startte ook de installatie van LiveDijk Willemspolder.

5 LiveDijk Willemspolder De afgelopen maanden zijn op een piping gevoelig gedeelte van de zomerdijk langs de Willemspolder door Inventec zes piezometers geïnstalleerd in twee raaien. Dit gebeurde nabij IJzendoorn in opdracht van waterschap Rivierenland. Deze sensoren worden gebruikt om het verloop van de freatische lijn voor, tijdens en na een hoge waterstand te kunnen volgen. De meetgegevens zijn opgenomen in het DDSC systeem. De metingen zijn een voorbereiding op de intensieve monitoring van een anti-piping maatregel met behulp van geotextiel. Het geotextiel wordt naar verwachting in september aangebracht met behulp van een sleuftechniek, door aannemersbedrijf van den Herik. In het geotextiel, geleverd door TenCate, zijn glasvezelkabels geweven waarmee rek- en trekkrachten worden waargenomen. Parallel aan het doek wordt een verwarmbare glasvezel aangebracht om temperatuurverschillen te detecteren. Beide metingen moeten informatie leveren over optreden en ontwikkeling van piping. Na installatie wordt gedurende twee seizoenen gemeten.

6 InfiltratieproefXL op LiveDijkXL Ommelanderzeedijk Afdeklaag voelt als waterbed Hoe functioneert een met zand versterkte zeedijk bij een extreme storm? De nieuwste resultaten van een full-scale infiltratieproef aan de Ommelanderzeedijk geven meer inzicht. De deklaag op de binnenberm voelde tijdens de infiltratieproef aan als een waterbed. Dit schadegedrag, als gevolg van stapgewijze verhoging van de freatische lijn in de dijk, is nog niet eerder zo waargenomen en gelijktijdig bemeten en gedocumenteerd. Dit geeft meer inzicht in de wijze waarop een dergelijk fenomeen zich in de praktijk kan manifesteren, in welke stappen de schade optreedt en waar de zwakste plekken kunnen worden verwacht. Met deze informatie en inzichten kunnen bijvoorbeeld de modellen voor het gedrag van dijken gecontroleerd en verder aangescherpt worden.

7 InfiltratieproefXL op LiveDijkXL Ommelanderzeedijk Omgekeerd gebruik DMC Voor deze infiltratieproef is twee weken lang het waterniveau in de Ommelanderzeedijk opgevoerd tot 2,5 meter boven maaiveld achter de dijk. Hierbij is gebruik gemaakt van de filterbuis van het Dijk Monitoring- en Conditioneringssysteem (DMC) systeem, die nu omgekeerd werd gebruikt om water in de dijk te pompen in plaats van uit de dijk. Talrijke sensoren meten continu wat er in de dijk gebeurt. Denk aan waterpeilmeters, waterspanningssensoren, maar ook infraroodmetingen die warmteverschillen registreren. Op basis van de temperatuurverschillen is bijvoorbeeld af te leiden of er water van binnenuit de dijk naar buiten stroomt, of dat dit regenwater van buitenaf is. De data worden verzameld in het DDSC. Van daaruit zijn de meetgegevens live te volgen en te analyseren. Opbollen en scheuren Gedurende de proef die meerdere weken duurde werden duidelijke veranderingen waargenomen in de dijk, zoals het opbollen en scheuren van de toplaag in de binnenberm. De metingen met sensoren binnenin de dijk zijn tijdens de proef telkens vergeleken met de visuele waarnemingen en infrarood metingen van het oppervlak van de dijk. De buitenkant van de dijk verraadt bijvoorbeeld door lekkages of vervormingen waar de zwakke plekken zijn, iets waar je bijvoorbeeld ook bij dijkinspectie beter op zou willen letten. De informatie in de dijk zelf is dan onmisbaar nodig om de juiste conclusies te trekken. Een drassige laag hoeft niet altijd te duiden op bezwijken, het kan ook het gevolg zijn van een flinke regenbui op de dijk. Vervolgproef Vervolgens is in juni een extra infiltratieproef op de buitenberm uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van de berm-infiltratieproeven van september Met een aangepaste uitvoering, onder andere door de infiltratiebak dieper in te graven in de deklaag, konden een aantal verstorende effecten worden geëlimineerd, waardoor de verhoging van de freatische lijn tijdens een superstorm nu nog beter kan worden ingeschat. De full-scale infiltratieproeven zijn ontworpen en uitgevoerd door Fugro GeoServices, Alert Solutions, Intech, VolkerWessels Telecom en Landustrie, in opdracht van stichting FloodControl IJkdijk en waterschap Noorderzijlvest. De kwaliteitsborging is verzorgd door Deltares.

8 DDSC Op 14 april vond in Amersfoort de startbijeenkomst plaats voor de toekomstvorming van het Dijk Data Service Centrum (DDSC). Deze slimme database, specifiek gebouwd voor het opslaan van grote hoeveelheden actuele dijkmeetdata, wordt in 2015 in definitieve vorm opgeleverd. Bij de start van de realisatie van het DDSC in de zomer van 2012 bestond het voornemen al om na de ontwikkelfase het DDSC voor het beheer over te dragen aan een hiervoor geschikte (overheids)organisatie. Tijdens de startbijeenkomst waren betrokken stakeholders van kennisinstellingen, bedrijfsleven en betrokken waterkeringbeheerders aanwezig. Gezamenlijk werd het belang van data en informatie voor waterkeringbeheer onderstreept, net als de rol van het DDSC als tool om actuele dijkmeetdata op te slaan. FloodControl IJkdijk kreeg de opdracht om een aantal mogelijke scenario s uit te werken voor het overdragen van het DDSC. Begin september worden deze voorgelegd aan de betrokken beheerders ter keuze- en besluitvorming. In de maanden daarna wordt concreet invulling gegeven aan het voorkeursscenario. Bouw gaat door Ondertussen is de tweede fase van de bouw van het Dijk Data Service Centrum (DDSC), door het consortium Nelen & Schuurman / Fugro, in volle gang. De ontwikkelactiviteiten in fase 2 hebben betrekking op de volgende zaken: opslag en map-reduce taken, het data model, beheer, de API (Application Program Interface) en de integratie van de resultaten van het R&D traject. De tweede en definitieve release van het DDSC wordt volgens planning in september 2015 opgeleverd.

9 Project Asset Management voor waterkeringen Het project Risk and Opportunity Based Asset Management for Critical Infrastructures (ROBAMCI) is begin dit jaar van start gegaan. Het doel is om op basis van Asset Management principes tools, methoden en best practices te ontwikkelen waarmee beheerders de hele levenscyclus van hun waterkeringen optimaal kunnen inrichten. Zo ver is het echter nu nog niet. Er staat de komende jaren een reeks casestudies op de rol waarin wordt verkend hoe data en informatie leiden tot concrete handelingsperspectieven voor beheerders en hoe deze bijdragen aan efficiencyverhoging van de levenscyclus van waterkeringen. De betrokkenheid van beheerders en de inbreng van hun kennis en ervaring is van groot belang in dit project. In 2015 worden de eerste concreet toepasbare tools verwacht. Objectieve afwegingen en kosten-baten analyses moeten hiermee op hoofdlijnen kunnen worden uitgevoerd. Daarmee kan ook de zorgplicht voor waterkeringen worden ondersteund. Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Op korte termijn wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de uitvoering van de eerste fase van ROBAMCI. Een belangrijke case hierin vormt de LiveDijk XL bij Waterschap Noorderzijlvest. (bron: beeldbank rws)

10 Kort nieuws Vernieuwing communicatiemiddelen In de eerste week van juli gaat de vernieuwde website online Ook krijgt deze week een nieuw jasje Van het IJkdijk ontwikkelprogramma wordt een overzichtsfilm gemaakt. Zodra deze klaar is (eerste helft juli), kunt u deze vinden op Validatieproef Zettingsvloeiing In september 2014 is door de Stichting FloodControl IJkdijk een grootschalige veldproef uitgevoerd rondom zettingsvloeiing. Uit deze veldproef is een grote hoeveelheid metingen en data voortgekomen. Deze moesten, naast een bruikbare handreiking voor de beheerder hoe te monitoren, uiteindelijk ook leiden tot een verbetering van modellen en rekenregels en een besparing op versterkingsmaatregelen. Hiervoor is nog de nodige studie nodig. Om die studie te doen ondersteunt Stichting FloodControl IJkdijk, samen met Deltares, Boskalis, Van Oord en Rijkswaterstaat het STW (Stichting voor Technische Wetenschappen) project Understanding Flow Slides in Flood Defences. Dit is een project van de technische Universiteit Delft en de Universiteit van Utrecht. Maar liefst 4 PhD s zullen aan de slag gaan met de meetdata, om zo tot een beter numeriek voorspellingsmodel te komen. Meer informatie...

Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen

Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen n sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringen Eindrapport All-in-one Sensor Validatie Test Dijkmonitoring:

Nadere informatie

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend September 2013 1. FLOOD CONTROL-IJKDIJK Enkele jaren geleden bezweken er dijken in onder andere Wilnis, Terbregge

Nadere informatie

Monitoring droogteonderzoek veenkaden

Monitoring droogteonderzoek veenkaden Monitoring droogteonderzoek veenkaden Eindrapportage ing. G. de Vries Mede gefinancierd door: 1203255-006 Deltares, 2012, B Titel Monitoring droogteonderzoek veenkaden Opdrachtgever Stichting IJkdijk

Nadere informatie

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht 2014 29 Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka!

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Dijk Data Service Centrum. Beheerdershandleiding. Stichting IJkdijk. Definitief

Dijk Data Service Centrum. Beheerdershandleiding. Stichting IJkdijk. Definitief Dijk Data Service Centrum Beheerdershandleiding Stichting IJkdijk Definitief 16 mei 2013 Dijk Data Service Centrum Beheerdershandleiding Definitief Opdrachtgever Stichting IJkdijk Postbus 424 9700 AK Groningen

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot Zandmotor 2011-2013

Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot Zandmotor 2011-2013 Hoe bruikbaar is de Zandmotor? Eerste tussentijdse verkenning naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van de pilot Zandmotor 2011-2013 Inhoud 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 7 3 Doelbereik van de pilot Zandmotor

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

PILOT VOORLANDOPLOSSING HOUTRIBDIJK WERKPROGRAMMA

PILOT VOORLANDOPLOSSING HOUTRIBDIJK WERKPROGRAMMA PILOT VOORLANDOPLOSSING HOUTRIBDIJK WERKPROGRAMMA PROJECTDIRECTEUR HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA VAN RIJKSWATERSTAAT / GPO 12 november 2014 078126652:A - Definitief C03041.003128.0100 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

GEOTECHNIEK IN BEWEGING

GEOTECHNIEK IN BEWEGING GEOTECHNIEK IN BEWEGING Opgedragen aan iedereen, die vanuit de geotechniek een bijdrage wil leveren aan het succesvol realiseren van bouw- en infrastructuurprojecten. GEOTECHNIEK IN BEWEGING Praktijkgids

Nadere informatie

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur BI nr.3 nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart samenwerking in De Friese Meren GVOW en Oranjewoud nieuw convenant, nieuwe structuur App Burgerschouw leuker en sneller schouwen Nieuw GBIaddon-maatregeltoets

Nadere informatie