Lexence Arbeidsrecht Seminar. dinsdag 8 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lexence Arbeidsrecht Seminar. dinsdag 8 oktober 2013"

Transcriptie

1 Lexence Arbeidsrecht Seminar dinsdag 8 oktober 2013

2 Programma 15:25 Opening door Mark Keuss 15:30 Actualiteiten bedrijfseconomisch ontslag Up-date naar aanleiding van Prinsjesdag :15 Lezing Mathijs Bouman 17:00 Borrel 1

3 1. Een bedrijfslocatie is niet altijd een bedrijfsvestiging Externe kenmerken Externe presentatie als zelfstandige aanbieder van goederen/diensten; Eigen adres/bedrijfslocatie; Registratie vestiging bij KvK; Eigen klantenkring of doelgroep; Eigen naam Eigen briefpapier, logo, huisstijl etc; Geografische afstand tussen vestigingen Interne kenmerken Aparte rechtspersoon; Zelfstandige financiele rapportage; Eigen leiding over de arbeid; Hire-and-fire-responsability Eigen separate- medezeggenschap. NB: In geval van (1) regelmatige uitwisseling en (2) samenvoeging van twee vestigingen dan worden zelfstandige bedrijfsvestigingen samengevoegd. NB: Indien geen duidelijkheid dan terugvallen op waarneembare kenmerken met transparante en eenvoudige toepasbaarheid doelstelling is. Voorkomen: te veel (onacceptabele) personele bewegingen. 2

4 1. Hoe dient het begrip bedrijfsvestiging te worden toegepast? Relevante feiten: Werkgever houdt zich bezig met infrastructuur, waaronder asfaltwerkzaamheden; Werkgever dient voor 25 werknemers een ontbindingsverzoek in; De werkgever spiegelt af over 4 verschillende bedrijfsvestigingen ; de districten Noord, Midden, West en Zuid; Werknemer is van mening dat werkgever landelijk had moeten afspiegelen in plaats van per district. De kantonrechter Utrecht (11 maart 2013 JAR 2013,114): Oordeelt dat afgespiegeld dient te worden binnen de bedrijfsvestiging; De Beleidsregels definiëren de bedrijfsvestiging als: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband. Een aantal niet limitatieve - interne en externe kenmerken is in de Beleidsregels opgenomen; Partijen zijn het eens dat de asfaltploegen zich in het maatschappelijk verkeer dus extern niet als zelfstandige eenheid presenteren. Geen intern verband want: (1) geen regionale aansturing, (2) planning niet regionaal, (3) medewerkers bezoeken regionale kantoren niet (ook niet voor stalling materiaal) (4) landelijke uitwisseling van asfalt medewerkers; DUS: Landelijke afspiegeling. 3

5 Leeftijd 2. Afspiegelen: hoe werkt het ook al weer? Kort Lengte dienstverband Lang Jonger Peildatum leeftijdsgroep 1 leeftijdsgroep 2 Bedrijfsvestiging Ouder leeftijdsgroep 3 Uitwisselbare functies Totaal: -12 4

6 2. Payrolling en afspiegeling Werkgeversinstituut B.V. ( WGI ) is een payroll-onderneming in de regio Rotterdam; In opdracht van de Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving ( JOS ) zijn 138 werknemers bij WGI in dienst getreden als Ouderconsulent Scholen; 44 Arbeidsplaatsen vervallen; WGI heeft JOS verzocht om bij het maken van een selectie van boventallige werknemers af te spiegelen maar JOS heeft dit geweigerd; Het UWV heeft toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen; Ingevolge beleidsregel 16 is noodzaak een gegeven als de payroll-opdracht eindigt; Werknemer is ziek. WGI verzoekt ontbinding. Kantonrechter Rotterdam oordeelde op 21 december 2012, JIN 2013/3: De relatie tussen JOS en de werknemer moet worden aangemerkt als een materiële arbeidsovereenkomst omdat aan alle voorwaarden van artikel 7:610 BW is voldaan; Dit gegeven is belangrijker dan de relatie die de arbeidskracht met WGI heeft met als gevolg dat WGI dient af te spiegelen binnen de materiële werkgever (JOS). Ontbinding wordt afgewezen. De juistheid van Beleidsregel 16 staat hierdoor onder druk. 5

7 3. Stoelendans als selectie voor boventalligen Oude organisatie Nieuwe organisatie Deel van functie vervalt Selectie!! Hele functie vervalt Geen selectie 6

8 3. Stoelendans als selectiemethode Werknemer is sinds 1984 in dienst van de Inkasso Unie, laatstelijk als adjunct-directeur; Sinds januari 2013 is hij arbeidsongeschikt; Plan is om een nieuw functiehuis in te richten waarin de taken van de adjunct-directeur zijn verspreid over meerdere rollen in de organisatie; Inkasso Unie heeft werknemer voor vacature geselecteerd op basis van ervaring, vaardigheden, competenties, laatstverdiende salaris en capaciteiten; Werknemer is volgens Inkasso Unie onvoldoende gekwalificeerd. Inkasso Unie verzoekt ontbinding bij de kantonrechter. De kantonrechter Eindhoven (1 juli 2013 ECLO:NL:RBOBR:2013:2742) oordeelde: Creëren nieuw functiehuis met deels zwaardere functies is toelaatbaar; In geval van ontslagen dient naar objectieve maatstaven te worden getoetst of bij de invulling van de nieuwe functies; Werknemer heeft aanzegbrief gekregen met erg veel bijlagen. Hij diende binnen 1 dag te reageren op de vacatures. Door ziekte kon hij testprocedure met assessment niet juist doorlopen; De Stelling dat Inkasso Unie zelf de meest geschikte werknemer heeft gekozen is gelet op de goede staat van dienst van de werknemer onvoldoende onderbouwd; Werknemer heeft geen eerlijke kans gekregen, verzoek wordt afgewezen. 7

9 3. Spelregels (en valkuilen) bij stoelendansreorganisaties 1. De noodzaak om alle werknemers in één of meerdere functies boventallig te verklaren dient naar objectieve maatstaven te worden gemotiveerd. Vraag: Waarom voldoet het nieuwe functiehuis beter dan het oude functiehuis? Tip: betrek de OR tijdig in de besluitvorming; Tip: de gemotiveerde conclusie van een adviesbureau helpt (maar is niet doorslaggevend). 2. De nieuwe functies moeten ook echt nieuw zijn Vraag: Zijn de nieuwe functies onderling en wederzijds uitwisselbaar met de oude functies? Tip: laat een adviesbureau uitleggen waarom de nieuwe functies daadwerkelijk anders zijn of zorg voor weging van de functies door CAO-partijen 3. De selectie dient objectief te zijn Vraag: Waarom is de vacature gegund aan werknemer X en niet aan werknemer Y? Tip: laat een professionele partij de assessments uitvoeren en een advies uitbrengen over de meest geschikte kandidaat. Voor meer uitspraken: zie RAR 2013/116, ECLI:NL:RBOBR:2013:2777, JAR 2012/262, JAR 2011/26. 8

10 4. Berekening van schadevergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag Relevante feiten: Werknemer, geboren op 29 maart 1955, sinds 20 mei 1985 in dienst bij Bogra te Enkhuizen; Bogra zegt arbeidsovereenkomst op na verkregen toestemming tegen 1 juni 2012, zonder vergoeding; Werknemer vordert schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging. De kantonrechter Hoorn (17 juni 2013, JAR 2013/187): Bepaalt dat de opzegging kennelijk onredelijk is en dus moet er schadevergoeding worden betaald aan de hand van het tekortschieten van Bogra in haar verplichting om als goed werkgever te handelen; De kantonrechter ziet redenen om de schade te begroten op het verlies aan inkomen dat werknemer lijdt over de te verwachten periode van werkloosheid na zijn ontslag (suppletie); Om de periode van werkloosheid te berekenen maakt de kantonrechter gebruik van hoelangwerkloos.nl. Daaruit blijkt dat verwacht wordt dat werknemer 5 maanden werkloos blijft en dat er een relatief geringe kans van uitstroom is (26%). Werknemer krijgt een vergoeding gelijk aan de gekapitaliseerde suppletie over 10 maanden. 9

11 4. Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag sinds Rutten/Breed en Van der Grijp/Stam Kennelijk onredelijk ontslagprocedures in 2012 (gepubliceerde uitspraken) 13% 30% Gemiddelde vergoeding = 0,69 maand per dienstjaar 57% Toewijzing Afwijzing Overige Bron: Mr. dr. P. Kruit, Statistiek ontbindingsvergoedingen 2012: het einde van een tijdperk loonstatistiek, ArbeidsRecht 2013/32 10

12 4. Nieuw handvat voor berekening schadevergoeding? De hoge raad oordeelde in 2009 en in 2010 dat de kantonrechtersformule geen basis is voor de berekening van de schadevergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag; Sindsdien grote onzekerheid over de hoogte van de schadevergoeding; De hoge raad heeft het over een pleister-op-de-wonde en dus niet meer over een goudenhanddruk ; Volgens de hoge raad heeft de vergoeding het karakter van een schadevergoeding en daarvoor is vereist dat de hoogte daarvan concreet wordt onderbouwd; Jurisprudentie lijkt aan te sluiten bij suppletie op WW-periode maar bepaling van duur WW blijft moeilijk. De hoe-lang-werkloos methode schat aan de hand van kenmerken de duur van de werkloosheid; Leeftijd, woonplaats, omvang laatste baan, sector, beroepsniveau en richting zijn onder andere bepalend voor het aantal werkloosheidsdagen en de kans (in %) van uitstroom; Gewerkt wordt met WW-gegevens uit de afgelopen 10 jaar; Uitspraken gebaseerd op hoe-lang-werkloos:jar 2013/45, JAR 2013/168, ECLI:6060, JAR 2013/187, ECLI BY8448, ECLI BZ1018, ECLI

13 5. Vordering tot instellen OR en opschorten reorganisatie Feiten en omstandigheden: Schaap & Partners ( Schaap ) is een advocaten/notariskantoor in Rotterdam; Al meerdere jaren zijn bij Schaap meer dan 50 personen werkzaam; Geen van de werknemers van Schaap had interesse getoond voor instelling van een OR; Schaap besluit 9/10 werknemers te ontslaan wegens economische/organisatorische redenen; Drie werknemers vorderen in kort geding dat Schaap wordt verplicht om een OR in te stellen en om het besluit tot reorganisatie op te schorten De kantonrechter Rotterdam (19 december 2012 JAR 2013/86) oordeelde: Schaap is verplicht tot het instellen van een OR en; de reorganisatie is adviesplichtig maar toch wijst de rechter af; Omdat de werknemers pas nu bij dreigend ontslag - belangstelling toonden voor instelling van een OR; De werknemers appelleerden voor instelling van een OR nadat Schaap tot reorganisatie had besloten; Instellen van een OR is een langdurig proces en uitstellen van uitvoeringshandelingen was niet wenselijk; Werknemers kunnen bij het UWV en/of kantonrechter aangeven dat er geen OR is ingesteld. TIP: artikel 5 lid 1 WOR voorziet in een procedure tot ontheffing van de plicht om een OR in te stellen. Deze procedure wordt gevoerd bij de SER, appèl bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zolang niet onherroepelijk is beslist hoeft de ondernemer de plicht om een OR in te stellen niet na te komen. 12

14 6. Aanpassingen in de Wet melding collectief ontslag maken opname extra bepaling in vaststellingsovereenkomst noodzakelijk Een werkgever is verplicht het voornemen tot beëindiging van ten minste 20 werknemers, werkzaam in één werkgebied in een tijdvak van 3 maanden te melden bij het UWV en de vakorganisaties; Naast deze melding dient de werkgever een schriftelijke verklaring te verstrekken waaruit blijkt dat de vakorganisaties en de ondernemingsraad zijn geraadpleegd; Bovendien kan een arbeidsovereenkomst pas na één maand na melding middels een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. Als aan één of meer van deze voorwaarden niet is voldaan dan kan de werknemer gedurende 6 maanden na aangaan van ECLO:NL:RBOBR:2013:2742 de beëindigingsovereenkomst een beroep doen op de vernietigbaarheid van deze overeenkomst. Hoewel dit een beroep door de werknemer op een vernietigingsgrond niet ontneemt is het raadzaam om de volgende bepaling in de considerans van de overeenkomst op te nemen: Werkgever heeft deze reorganisatie ingevolge de Wet melding collectief ontslag op [*] gemeld en het UWV schriftelijk bevestigd dat de vakorganisaties en de ondernemingsraad is geraadpleegd 13

15 7. Miljoenennota 2013 Modernisering ontslagrecht Crisisheffing Verlengd met 1 jaar Werkgever betaalt 16% extra over meerdere 150 k. Activerender, Eén ontslagroute afhankelijk van grondslag Vergoeding voor scholing Hervorming WW Focus op werknaar-werk Duur van 38 naar 24 maanden Verhoging premie per 2014 Arbeidskorting Verhoogd in 2014 met 254 Positie Flexwerker Eerder vast contract Payrolling verder onder druk Stamrecht Vanaf 2014 niet meer mogelijk Gunstige regeling vrijvallen bestaande constructies AOW-leeftijd / pensioen 66 jaar in 2018 en 67 in 2021 Fiscaal gunstig sparen pensioen tot max 100K Wetsvoorstel voorjaar

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

De OR als bewaker van arbeidsomstandigheden. Prof.mr. L.C.J.Sprengers. 1. Inleiding

De OR als bewaker van arbeidsomstandigheden. Prof.mr. L.C.J.Sprengers. 1. Inleiding De OR als bewaker van arbeidsomstandigheden Prof.mr. L.C.J.Sprengers 1. Inleiding In zijn proefschrift concludeert Geers dat de vraag of een verbetering van de positie van de werknemer op het gebied van

Nadere informatie

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel?

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? P.S. van Minnen* en W.A. Zondag 1 Inleiding Het ontslagrecht voor de rechtspraktijk de kern van het arbeidsrecht weet het wetenschappelijk

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Baijings en Statenbank revisited Onder welke omstandigheden loopt een werknemer niet op tegen een niet ontvankelijkheid, als hij schadevergoeding

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen?

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? ONTSLAG Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? MR. F.H.A. TER HUURNE EN MR. M.J. KEUSS Ontslag wegens fraude is geen sinecure. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie