Informatiebulletin. Jannuari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebulletin. Jannuari 2014"

Transcriptie

1 Informatiebulletin Jannuari 2014

2

3 Informatiebulletin Januari 2014 Colofon Contactgegevens T Directoraat-generaal Agro Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Postbus EK Den Haag Auteurs Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, Uitvoering Visserijregelingen DoMuS nummer Pagina 2 van 20

4 Informatiebulletin Januari 2014 Inhoud Colofon... 2 Inleiding Zeevisserij Nationaal gebruik tuigcodes Aangewezen havens en aanlandingsplaatsen Weegplicht (kleine) vissersvaartuigen Kabeljauwherstelplan (Annex IIa) Motorvermogen Volledig gedocumenteerde visserij (FDF) Elektronisch logboek, verwerking en handhaving VMS apparatuur Technisch dossier pulsvistuig Vangsten met soortnaam opgeven in logboek Vissoorten versus familiecodes NEAFC gebied Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten Sluiting gebieden Vlakte van de Raan voor onderzoek 13 2 Kust- en binnenvisserij Verlening MZI beleid voor Bijlagen Vangstverboden Nederlands quotum Europees quotum Visserijinspanning Contingentpercentages Verboden vissoortcodes ERS 3.7. Nederlandse aangewezen havens 3.8. NVWA Adressen Pagina 3 van 20

5 Informatiebulletin Januari 2014 Inleiding Voor u ligt het Informatiebulletin Regelgeving Visserij Januari 2014, met daarin een aantal belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de visserijregelgeving. In dit bulletin vindt u onder andere informatie over: tuigcodes, weegplicht, ERS, Annex IIa, Gemeenschappelijke Marktordening, Voordelta etc. Ik vraag uw bijzondere aandacht voor de bijlagen in dit bulletin over de vangstverboden en verboden vissoortcodes en de aparte bijlage over onder andere het gebruik van vissoort- en havencodes voor het elektronisch logboek. De bijlagen met betrekking tot de quotumcijfers zullen herzien worden na het afronden van de onderhandelingen met Noorwegen. Per 1 januari van dit jaar is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) officieel van start gegaan. Deze dienst is tot stand gekomen na een fusie met Dienst Regelingen (uitvoeringsorganisatie EL&I) en Agentschap NL (uitvoeringsorganisatie EZ). Met de komst van deze rijksdienst verandert er ook een en ander voor u als ondernemer. Zo is mijn dossier alleen nog toegankelijk via Op de algemene website vindt u de nodige informatie over subsidies, regelingen etc. In organisatorisch opzicht zal er dit jaar voor Uitvoering Visserijregelingen ook het een en ander gaan veranderen. De uitvoering zal naar verwachting dit jaar binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ondergebracht. Hierover zult u te zijner tijd nog worden geïnformeerd. Algemene informatie over subsidies, regelingen en brochures is beschikbaar via het RVO- Loket: of (niet gratis); vanuit het buitenland: (niet gratis). Via het contactformulier op de site kunt u uw vragen indienen. Ook de contactgegevens van de meldkamer van de NVWA zijn gewijzigd. De meldkamer dient u te bereiken via het Fishery Monitoring Center (FMC): Telefoon: vanuit buitenland: Het informatiebulletin is samengesteld door de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, cluster Uitvoering Visserijregelingen (VIR). Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan zijn wij op de volgende manieren bereikbaar: Telefoon: Postadres: Postbus EK Den Haag DIRECTIE DIERLIJKE AGROKETENS EN DIERENWELZIJN Ir. Marc Schakenraad MT lid, hoofd uitvoering visserijregelingen Pagina 4 van 20

6 Informatiebulletin Januari Zeevisserij 1.1 Nationaal gebruik tuigcodes De laatste jaren wordt steeds vaker met innovatieve vistuigen gevist. Deze tuigen konden echter tot nu toe niet in het (elektronisch) logboek worden geregistreerd. Met het oog op het verzamelen van statistische gegevens en om beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze vistuigen, is het nu voor ondernemers met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig mogelijk deze tuigen in het logboek te registreren. Wanneer u met een van de onderstaande vistuigen mag vissen, kunt u deze met de bijbehorende code noteren in het (elektronisch) logboek. Dit is voorlopig alleen mogelijk wanneer u uitsluitend in NL wateren vist. Vist u buiten de EEZ van Nederland, dan moet u de codes tussen de haakjes gebruiken. Deze zijn conform bijlage XI van de Uitvoeringsverordening EU 404/2011. De Europese Commissie is van deze werkwijze in kennis gesteld. Op het moment dat u de codes voor alle visreizen kunt gebruiken, dus ook voor buiten de EEZ van Nederland, krijgt u bericht. Naam vistuig Pulskor Pulswing Sumwing Outrig Quadrig Hydrorig Te noteren code in logboek PUK (TBB) PUL (TBB) SUM (TBB) OUT (OTT) QUA (OTT) HYD (TBB) 1.2 Aangewezen havens en aanlandingsplaatsen In Nederland mag net als in de andere kustlidstaten alleen in aangewezen havens vis worden aangeland, gelost of overgeladen. Een beperkt aantal havens daarvan is tevens aangewezen voor het aanlanden van specifieke vissoorten uit bepaalde gebieden. In bijlage 2 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij zijn deze aangewezen havens te vinden. De aangewezen havens met hun losplaatsen en andere specifieke vereisten uit de Europese regelgeving zijn in de bijlage Nederlandse aangewezen havens voor het aanlanden, lossen en overladen van vis van dit bulletin opgenomen. Deze tabel is ook beschikbaar op Vissersvaartuigen van 10 meter of kleiner mogen naast de aangewezen havens ook aanlanden in aangewezen aanlandingsplaatsen. De aanlandingsplaatsen zijn vermeld in bijlage 3 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij. Bijgaand kaartje laat de aangewezen havens in groen zien en de aanlandingsplaatsen in gele driehoeken. Let erop dat u de juiste aanlandingsplaats of haven van aanlanden in het (elektronisch) logboek noteert. Dit is niet altijd de haven of plaats van verkoop. Pagina 5 van 20

7 Informatiebulletin Januari 2014 Pagina 6 van 20

8 Informatiebulletin Januari Weegplicht (kleine) vissersvaartuigen Artikel 60 van de controleverordening (EU 1224/2009) bepaalt dat alle visserijproducten bij aanlanding moeten worden gewogen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de visserijproducten die aan boord zijn gewogen. In alle gevallen moet worden gewogen op wettelijk goedgekeurde weegwerktuigen. Ook voor vissersvaartuigen waarvan de totale lengte 10 meter of minder is blijft de weegplicht gelden. Dit betekent dat voor het aanlanden van visserijproducten kan worden gekozen voor een aanlandplaats waar een visafslag aanwezig is, zodat daar de weging kan plaatsvinden. Daarnaast is het mogelijk om op andere toegestane aanlandplaatsen weegvoorzieningen te creëren waar de visproducten met inachtneming van de geldende hygiëne voorschriften op wettelijk goedgekeurde weegwerktuigen kunnen worden gewogen. Vragen over de eisen waaraan de weegvoorzieningen moeten voldoen, dient u aan de NVWA te stellen, bij voorkeur middels de website van de NVWA, via de link: meldingen, vragen en klachten. 1.4 Kabeljauwherstelplan (Annex IIA) Voor de komende Annex IIA periode (februari 2014 tot en met januari 2015) is het aantal kalenderdagen ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige periode. In het kader van het kabeljauwherstelplan zijn voorschriften ingesteld om onder andere de conversie van BT2 dagen naar TR1C en TR2 op gunstige voorwaarde mogelijk te maken. Deze staan vermeld in de Vismachtiging Annex IIA. Hierop zal stringenter gecontroleerd gaan worden. Het niet nakomen van deze voorschriften kan uiteindelijk leiden tot intrekking van een vistuigcategorie op uw vismachtiging. 1.5 Motorvermogen Conform de controleverordening is de grens voor het verplicht verzegelen van motoren van vissersvaartuigen vanaf 1 januari 2014 aangepast van 100 kw naar 120 kw. Daarnaast nogmaals uw aandacht voor het feit dat het motorvermogen in het visserijregister alleen wordt aangepast wanneer door ons een nieuwe vaststelling van het motorvermogen door de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt ontvangen. Vissersvaartuigen die niet onder SI-klasse vallen, dienen een verklaring van de leverancier in te sturen. Het gebeurt helaas nog vaak dat er achteraf gegevens moeten worden opgevraagd. Dit vertraagt het verwerkingsproces en brengt onnodig extra kosten met zich mee. 1.6 Volledig gedocumenteerde visserij (FDF) Ondernemers van vissersvaartuigen die (willen) deelnemen aan proeven met betrekking tot volledig gedocumenteerde visserij (cameraproject), kunnen ook dit jaar in aanmerking komen voor de toewijzing van een extra aandeel kabeljauw. De voorwaarden voor dit jaar zijn in essentie niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In overleg met de sector worden de eigenaren van vissersvaartuigen die voor FDF in aanmerking komen benaderd. 1.7 Elektronisch Logboek, verwerking en handhaving Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de kwaliteit van het aanleveren van elektronisch logboekgegevens. De schipper / kapitein is primair verantwoordelijk voor de juistheid en tijdigheid van de E-logboek berichten. Deze berichten vormen de basis voor de vangst- en Pagina 7 van 20

9 Informatiebulletin Januari 2014 quotum - administratie (VIRIS). De kwaliteit van deze berichten moet onvoorwaardelijk goed zijn. Alleen door het (tijdig) versturen van correcte berichten voldoet u aan uw rapportageverplichting. Handhaving De NVWA zal met ingang van dit jaar strikter gaan handhaven en optreden tegen degene die verantwoordelijk is voor een niet tijdig, onvolledig en/of onjuist E-logboek bericht. U moet er in dit verband er rekening mee houden dat overeenkomstig de Controleverordening 1224/2009, een Bestuursrechtelijke Rapportage opgemaakt wordt die kan leiden tot het toekennen van punten. Afhankelijk van het aantal punten kan uw visvergunning tijdelijk of permanent worden geschorst. Daarnaast heeft de NVWA de mogelijkheid om proces-verbaal op te maken waarbij strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie kan worden ingesteld. Voor een correcte berichtgeving is het belangrijk de volgende aspecten in acht te nemen en worden de meest voorkomende fouten opgesomd: Alle berichten die naar de NVWA worden gezonden, worden door de NVWA beantwoord met een retourbericht (NLRET). Berichten die fouten bevatten waardoor de NVWA de berichtten niet kan verwerken, bevatten een foutstatus in het retourbericht en deze berichten worden beschouwd als zijnde niet verzonden. Hierdoor voldoet u niet aan uw rapportageverplichting. De kapitein die het E-logboek bericht verstuurd, is niet geregistreerd in het kapiteinsregister bij DAD. Alle kapiteins moeten zijn aangemeld bij DAD voordat zij een E-logboek bericht kunnen versturen. Niet altijd wordt de UTC-datum en/of -tijd genoteerd in de berichten. De registratie van datum en tijd in alle berichten moet in het UTC systeem plaatsvinden. De vertrekmelding (NLDEP) wordt niet of te laat verzonden. Dit bericht bent u verplicht te versturen onmiddellijk voorafgaande of tijdens het uitvaren van een haven. Het bevat tevens de reden van uitvaren. Het visserij-activiteitenbericht (NLFAR) wordt niet dagelijks verzonden, bevat onjuiste datums of bevat onjuiste codes voor de vissoorten, statistische vakken, aanbiedingsvormen en/of economische zones. Dit bericht moet éénmaal per dag vóór 24:00 uur worden verzonden (ook als u niet heeft gevist of niets heeft gevangen!) en bevat o.a. de opgaven van de gevangen kilogrammen vis in levend gewicht, het gebied waarin deze is gevangen en de staat en aanbiedingsvorm van de vis sinds het laatste verstuurde NLFAR- of NLDEP-bericht. Het bericht dat de visserijactiviteiten voor een reis worden gestaakt (NLEOF) wordt niet verstuurd. Dit bericht moet worden verstuurd nadat u de laatste trek aan boord heeft genomen. Het bericht van de voorgenomen binnenkomst in de haven (NLPRN) wordt niet of te laat verzonden. Daarnaast dient de juiste haven van binnenkomst te worden ingevuld. Niet de haven van verkoop invullen. Het NLPRN bericht moet 4 uur vóór het binnenlopen van de haven worden verzonden. Dit bericht moet altijd verstuurd worden; ongeacht of u in een Nederlandse of een buitenlandse haven wilt binnenkomen en ongeacht of u wel of geen vis wilt aanlanden. Als u na het versturen van een NLPRN bericht nog vangst aan boord neemt, dient u dit te rapporteren met een NLFAR bericht. Daarna stuurt u een correctie van het Pagina 8 van 20

10 Informatiebulletin Januari 2014 NLPRN bericht waarin de juiste hoeveelheid aan boord gehouden vis wordt vermeld. Dit bericht moet vóór het NLRTP bericht worden verstuurd. Het bericht van terugkeer in de haven (NLRTP) wordt niet verstuurd of bevat een onjuiste code voor de reden van terugkeer. Dit bericht moet worden verzonden onmiddellijk vóór of tijdens binnenvaren van de haven. Dit bericht bevat ook de reden van terugkeer naar de haven. Indien u terugkeert om vis aan te landen moet u code "16" gebruiken voor de reden van terugkeer. In de definitieve vangstopgave (NLLAN) dient de juiste datum van de daadwerkelijke aanlanding van de visreis te worden gehanteerd. Controleer ook of de juiste FAO code voor de soort vis is gebruikt, aanbiedingsvorm en staat (ook bij garnalen). Daarnaast is het voor garnalen van belang dat in het NLLAN bericht ook het garnalenziftsel wordt opgegeven met de aanbiedingsvorm OTH en presentatiecode BOI (of FRE). Het NLLAN bericht dient uiterlijk 24 uur na het beëindigen van de aanlanding te worden verstuurd. Met uitzondering van het NLRTP- en NLLAN-bericht, kunnen bovengenoemde berichten worden gecorrigeerd in een correctiebericht (NLCOR) tot aan het moment dat u de haven binnenvaart. Bedenk daarbij dat het gecorrigeerde bericht het bericht met de onjuiste gegevens volledig vervangt. Stuur dus altijd in het correctiebericht, naast de gecorrigeerde gegevens, ook de gegevens mee die juist zijn en niet gecorrigeerd hoeven te worden. Neem bij problemen met de berichtgeving in eerste instantie contact op met uw leverancier van het systeem. 1.8 VMS apparatuur Uitschakelen Met het uitschrijven van vissersvaartuigen uit het vlootregister dient ook de VMS apparatuur uitgeschakeld te worden vanuit de NVWA. U dient hiervoor contact op te nemen met het Fishery Monitoring Center. Dit kan via de of telefonisch via nummer: Aanlaten Vissersvaartuigen met VMS dienen deze apparatuur altijd aan te laten staan. Uitschakelen van de VMS apparatuur is uitsluitend toegestaan na overleg met de NVWA. 1.9 Technisch dossier pulsvistuig Eigenaren van vissersvaartuigen die toestemming hebben voor het uitoefenen van de pulsvisserij dienen een technisch dossier van het pulsvistuig op te leveren. Het pulsvistuig zal naar verwachting onderdeel worden van de reguliere certificering door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het Certificaat van Deugdelijkheid of Certificaat van Overeenstemming. Het technisch dossier voor het pulsvistuig dient daarvoor te worden opgenomen in een beleidsregel voor de SI klasserules. Controle op het pulsvistuig in het kader van de visserij zal plaats vinden door de NVWA. Op het moment dat hierover nadere gegevens voorhanden zijn, zullen wij u nader informeren Vangsten met soortnaam opgeven in logoek (Bijvangst visserij op Horsmakreel) Afgelopen jaar zijn bepaalde vissoorten onder een andere code dan de desbetreffende soortnaam in het logboek opgegeven. Dit gebeurde met bijvangst in een gerichte visserij. Pagina 9 van 20

11 Informatiebulletin Januari 2014 Zo werd bijvangst Makreel in de gerichte visserij op Horsmakreel in plaats van MAC opgegeven als overige (OTH). Dit is onjuist. De code OTH is door Brussel gedefinieerd voor vangstrapportages en kan niet als vissoortcode worden gebruikt. Voor een juiste vangstregistratie dient gewoon de code van de gevangen vissoort te worden opgegeven, ongeacht de gerichte visserij die wordt uitgevoerd, met andere woorden noem altijd het beestje bij de naam Vissoorten versus familiecodes (Verboden vissoortcodes ERS) In het Informatiebulletin dat verscheen in de zomer van 2013, was aangekondigd dat vanaf het niet meer mogelijk zou zijn om vissoortcodes die groepen, families of verzamelingen vissen aanduiden, te gebruiken in het logboek (elektronisch of papier). Dit betreft bijvoorbeeld codes als "SRX" (roggen), "JAX" (horsmakrelen), "MZZ" (zeevissen) etc. Deze wijziging in het gebruik van de codes is voorgeschreven door nieuwe Europese regelgeving die voorschrijft dat iedere vis die gevangen wordt, met zijn correcte naam wordt geregistreerd in het logboek. Bovendien is toen vermeld dat de lijst met niet meer toegestane codes gepubliceerd zou worden op onze website. Door technische problemen is dat destijds niet gelukt waardoor niet iedereen kennis kon nemen van de betreffende codes. Als bijlage bij dit Informatiebulletin treft u nu de bijlage met verboden vissoortcodes ERS aan. We dringen er op aan om alleen gebruik te maken van de toegestane codes. Logboeken die u heeft ingediend vanaf waarin u niet meer toegestane codes heeft gebruikt, hoeft u niet opnieuw in te dienen. Voorbeeld belangrijke verboden en toegestane alternatieven: Functie Code Vissoort Verboden ANF Lophiidae Zeeduivels Toegestaan alternatief MON Lophius piscatorius Zeeduivel Verboden BOR Caproidae - Evervissen Toegestaan alternatief BOC Capros Aper - Evervis Verboden CAT Anarhichas Zeewolven Toegestaan alternatief CAA Anarhichas lupus Zeewolf Verboden FLX Pleuronectiformes platvissen Alternatieven zie lijst Verboden JAX Trachurus Horsmakrelen Alternatieven zie lijst Verboden SRX Roggen Alternatieven zie lijst Verboden SKA Raja Roggen Alternatieven zie lijst Verboden SOO Solea Tongen Toegestaan alternatief SOL Tong Let op: bovenstaande tabel is geen volledige opsomming van de wijzigingen. Zorg ervoor dat u altijd de juiste code voor de juiste vissoort gebruik. Raadpleeg hiervoor de in de bijlage opgenomen lijst. Pagina 10 van 20

12 Informatiebulletin Januari NEAFC gebied Hieronder treft u het NEAFC Convention Area aan (donkerblauwe en oranje gebieden). Het oranje gebied binnen het convention gebied is de NEAFC Regulatory Area. Voor deze gebieden kunnen afzonderlijke maatregelen worden genomen. Een maatregel voor de Convention Area is dus ook van toepassing voor de Noordzee Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten 1. Per 1 januari 2014 is de herziene gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuur producten van kracht geworden. Deze EU-verordening regelt o.a. de producentenorganisaties (PO s), prijsondersteunende mechanismen, marktnormen en etikettering. PO s voor visserijproducten zijn nu verplicht om de volgende vier doelstellingen na te streven: de rentabiliteit en duurzaamheid van de visserijactiviteiten van hun leden te verbeteren; ongewenste vangsten van commerciële vangsten zo veel mogelijk te vermijden en waar nodig deze vangsten zo goed mogelijk te benutten zonder een markt te creëren voor te kleine vissen; bijdragen tot de traceerbaarheid van de producten en tot aan toegang tot duidelijke en uitgebreide consumenteninformatie; 1 Verordening (EU) Nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten,... Pagina 11 van 20

13 Informatiebulletin Januari 2014 bijdragen tot de uitbanning van lillegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. Plus twee of meer van de volgende vijf doelstellingen: de voorwaarden voor het op de markt brengen van de producten van hun leden verbeteren; de economische rentabiliteit vergroten; de markten stabiliseren; bijdragen tot de voedselvoorziening en bevorderen van hoge normen voor voedselkwaliteit en voedselveiligheid, terwijl de werkgelegenheid in kust- en plattelandsgebieden eveneens wordt bevorderd; het milieueffect van visserij beperken, waaronder door middel van maatregelen om de selectiviteit van het vistuig te verbeteren. Voor het bereiken van deze doelstellingen mogen de PO s o.a. de volgende maatregelen toepassen: de productie aanpassen aan de behoeften van de markt; het aanbod en de afzet van de productie van de leden kanaliseren; hun producten promoten, door bijv. certificering, oorsprongsbenamingen, kwaliteitslabels, geografische aanduidingen etc. controleren en handhaven dat leden zich aan de regels houden; beroepsopleidingen en samenwerkingsprogramma s stimuleren om jongeren aan te moedigen tot de sector toe te treden; het milieueffect van visserij beperken, met name door maatregelen om de selectiviteit van het vistuig te verbeteren; het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bevorderen om een betere afzet en hogere prijzen te waarborgen; de toegang van consumenten tot informatie over visserijproducten stimuleren; de visserijactiviteiten van hun leden collectief plannen en beheren (onder voorbehoud van de wijze waarop het beheer van biologische rijkdommen door de lidstaten is georganiseerd) en met name maatregelen ter verbetering van de selectiviteit van visserijactiviteiten ontwikkelen en uitvoeren en de bevoegde autoriteiten adviseren; ongewenste vangsten vermijden en tot een minimum beperken door een rol te spelen in de ontwikkeling en toepassing van technische maatregelen; ongewenste vangsten van commerciële bestanden optimaal gebruiken zonder een markt te creëren voor te kleine vissen (d.w.z. onder minimum instandhoudings referentiegrootte); de tijdelijke opslag van visserijproducten beheren zoals de verordening voorschrijft. Sinds 1 januari mag er geen doordraai meer plaats vinden; die maatregel is geschrapt. En de maatregel van tijdelijke opslag geldt slechts voor 5 jaar: op 1 januari 2019 komt ook die maatregel te vervallen. Elke PO moet jaarlijks een productie- en afzetprogramma opstellen en bij de lidstaat indienen voor goedkeuring. Een productieprogramma is feitelijk een (meerjaren) bedrijfsplan waarin de vangst vanuit tactisch oogpunt wordt geprogrammeerd, rekening houdend met de schommelende vraag naar verschillende soorten. Het doel hiervan is om met een product op de markt te komen wanneer de vraag naar dit product voldoende hoog is, zodat een goede prijs wordt verkregen. Andersom moet het vissen op een soort vermeden worden als er geen kopers voor zijn. Het afzetprogramma draait om de organisatie stroomafwaarts in de sector: het opzetten en uitwerken van een proactieve afzetstrategie. Het doel is om op basis van vraag te handelen. Pagina 12 van 20

14 Informatiebulletin Januari 2014 Elk jaar moet de PO op 1 januari in het bezit zijn van een goedgekeurd productie- en afzetprogramma. Alleen dit jaar wijkt daarvan af en moet het uiterlijk half februari ingeleverd worden. De inhoud moet qua opzet en inhoud aan wettelijke eisen voldoen. Het moet informatie bevatten over de PO, de gekozen doelstellingen, de maatregelen die men neemt om die doelen te bereiken, de maatregelen voor controle en handhaving van die maatregelen en wijze waarop nagegaan wordt in welke mate de maatregelen zijn uitgevoerd en in welke mate de doelen behaald zijn. Indien nodig kan het programma tussentijds gewijzigd worden, maar ook de wijziging moet door de lidstaat weer goedgekeurd worden. En na afloop van het visjaar moet een jaarverslag worden geschreven en ook dat moet door de lidstaat worden goedgekeurd. De verordening regelt ook de gemeenschappelijke handelsnormen. Daarin is niets gewijzigd: de bestaande handelsnormen zijn ongewijzigd overgeheveld. De regels voor het etiket ter informatie van de consument zijn uitgebreid. Deze regels worden echter pas van kracht op 14 december Dan moet het volgende verplicht vermeld worden: de handelsbenaming en de wetenschappelijke naam van de soort; de productiemethode (... gevangen... of in zoet water gevangen... of gekweekt... het gebied waar het product is gevangen of gekweekt (dat moet voor het FAO-gebied Noordoost Atlantische Oceaan gedetailleerder dan voorheen); bij wildvangst het gebruikte categorie vistuig (zegen, trawlnet, kieuwnet of soortgelijk, ringnet en kruisnet, haken en lijnen, sleeplijn, korven en vallen) of het product ontdooid is; de datum van minimale houdbaarheid, in voorkomend geval. Men mag het etiket facultatief met de volgende informatie aanvullen: de datum van de vangst of oogst; de datum van aanlanding; informatie over de haven van aanlanding; nadere gegevens over het vistuig (zoals vermeld in bijlage 3 bij de verordening); de vlaggenstaat van het vaartuig die het product heeft gevangen; milieu-informatie,; informatie van ethische of sociale aard; informatie over productietechnieken en praktijken; informatie over de voedingswaarde van het product. Er kan een Quick Respons (QR)-code worden gebruikt voor alle of een deel van deze informatie. Bovenstaande is een beknopte weergave en bevat geen informatie over de regels voor PO s actief in de aquacultuur en brancheorganisatie en over uitbreiding van de voorschriften (het zgn. verbindend verklaren). Voor meer informatie verwijzen we u naar de tekst van de verordening (1379/2013) en de bijbehorende uitvoeringsverordeningen (nrs. 1418/2013 en 1419/2013) op de website: Sluiting gebieden Vlakte van de Raan voor onderzoek Inleiding Op 13 december 2011 is het VIBEG akkoord getekend. De afkorting VIBEG staat voor Visserij in de Beschermde Gebieden. De volgende partijen hebben het akkoord ondertekend: Stichting de Noordzee, Natuurmonumenten, WNF, Waddenvereniging, Pagina 13 van 20

15 Informatiebulletin Januari 2014 Productschap Vis, Vissersbond, Visned en het voormalige ministerie van EL&I namens het Rijk. Het VIBEG akkoord moet zorgen voor een goede combinatie van natuurbehoud en visserij binnen de Natura 2000 gebieden in het kustgebied van onze Noordzee. Met het akkoord worden de natuurdoelen van twee Natura 2000-gebieden op zee gehaald, zo is de inschatting van de partijen. Tevens stimuleert het akkoord de verduurzaming en de innovatie in de visserijsector. Aangewezen gebieden De Vlakte van de Raan in de zuidwestelijke delta en de Noordzeekustzone, de kuststrook tot de doorgaande -20m NAP dieptelijn lopend van Bergen, Noord-Holland, tot Rottum zijn op 14 maart 2011 aangewezen als Natura 2000 gebieden. Op 29 april 2013 is het Toegangsbeperkingsbesluit (TBB) gepubliceerd op basis van art. 20 van de Natuurbeschermingswet 1998 waarin aangegeven is dat deze gebieden als Natura gebieden zijn aangewezen. De gebieden zijn gesloten voor vormen van visserij die de natuurlijke kenmerken van het bodemleven kunnen aantasten of die aanwezige vogelpopulaties kunnen verstoren zodat er zo ongestoord mogelijk natuurontwikkeling kan plaatsvinden. De Europese Habitatrichtlijn is in beide gebieden van toepassing. In beide gebieden zijn de permanent overstroomde zandbanken beschermd. In de Noordzeekustzone geldt ook de Europese Vogelrichtlijn. Vlakte van de Raan De Vlakte van de Raan ligt binnen de 12 mijlszone, de Nederlandse territoriale zee en de zeewaartse grens ligt op ongeveer 6 zeemijl van de kust (doorgaande -20m NAP dieptelijn). Er mag in de Vlakte van de Raan met maximaal 300 pk (221 kw) worden gevist. Dit was altijd al het geval. In de praktijk zijn er alleen Nederlandse en Belgische vissers in het gebied actief. Het gaat in totaal om ongeveer 50 Nederlandse kotters en 40 Belgische kotters. In de Vlakte van de Raan worden weinig beperkingen gesteld aan de bodemberoerende visserij. De reden hiervan is dat er relatief weinig bekend is over de bodemecologie van het gebied. Om daar meer over te weten te komen zal een viertal onderzoeksgebieden worden aangewezen. De onderzoeksgebieden liggen in de Westpit (2 gebieden), de Geul van de Walvischstaart en in het gebied Wielingen. Visserijvormen in de Vlakte van de Raan De volgende visserijvormen vinden plaats in de Vlakte van de Raan: de sleepnetvisserij, de garnalenvisserij, staand wantvisserij en in beperkte mate - de schelpdiervisserij. De sleepnetvisserij /visserij met wekkerkettingen is buiten de onderzoeksgebieden tot 1 januari 2016 slechts toegestaan als men in het bezit is van een NBwet-vergunning. Na deze datum zijn alle visserijvormen met wekkerkettingen verboden. De partijen bij VIBEG zijn dit overeengekomen in de aanname dat het Europese verbod op de pulsvisserij zal worden opgeheven. Als dit niet het geval is ontstaat een nieuwe situatie. Voor de garnalenvisserij geldt dat deze toegestaan is onder de voorwaarde dat voor de activiteit een NBwet-vergunning is verleend en onder de voorwaarden die er gelden voor het onderzoek. De schelpdiervisserij is toegestaan in ongeveer 85 % van het gebied. Op de Vlakte van de Raan wordt voornamelijk op Ensis gevist, als deze in voldoende mate aanwezig zijn. De visserij met vaste vistuigen (m.n. staand want) kan het hele jaar plaatsvinden. Sluiting gebieden in de Vlakte van de Raan Er worden in 2014 vier gebieden in de Vlakte van de Raan gesloten voor alle vormen van actieve bodemberoerende visserij ten behoeve van onderzoek naar de ontwikkeling van Pagina 14 van 20

16 Informatiebulletin Januari 2014 de bodemhabitat in afwezigheid van actieve bodemberoerende visserij, waaronder garnalenvisserij en boomkorvisserij (zie kaart voor coördinaten en ligging gebieden). De sluiting van de gebieden wordt bekend gemaakt via de bekende kanalen. Aanleiding voor de sluiting In opdracht van het voormalige ministerie van EL&I en het voormalige Productschap Vis is in 2012 een onderzoek gestart naar de effecten van de garnalenvisserij op het bodemleven als ook naar bijvangst van de garnalenvisserij. Het onderzoek strekt zich uit over de Natura 2000-gebieden Vlakte van de Raan, Voordelta, Noordzeekustzone en Waddenzee. Het doel van deze studie is informatie te verzamelen ten behoeve van verschillende toepassingen o.a. voor afwegingen voor de Nbwet 1998, sluiting van gebieden, kennisontwikkeling en andere toepassingen. Omdat er relatief weinig bekend is over het bodemleven in Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan en hoe deze zich zal ontwikkelen in afwezigheid van iedere vorm van actieve bodemberoerende visserij, is het noodzakelijk dat er onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal zich vooral richten op de ontwikkeling van het bodemleven als geheel met speciale aandacht voor de ontwikkeling van langlevende en relatief kwetsbare bodemdieren. Hiertoe worden vier gebieden gesloten voor iedere vorm van actieve bodemberoerende visserij. Deze gebieden liggen in gedeelten van de Vlakte van Raan die worden gewoonlijk aangeduid als de Westpit, de Geul van de Walvischstaart en Wielingen. Deze regeling is relevant voor maximaal 15 garnalenvissers, 42 boomkorvissers en 8 bordenvissers. Notificatie De vier gebieden dienen gevrijwaard te worden van bodemberoerende visserijactiviteiten. Naast Nederlandse vissers heeft dit ook betrekking op buitenlandse vissers, aangezien deze gebieden gelegen zijn in de 3- tot 6-mijlszone. Gelet op communautaire richtlijnen mogen zowel Belgische als Duitse vissers vissen in de voornoemde zone. Teneinde deze onderzoeksgebieden te vrijwaren van visserijactiviteiten heeft op 27 augustus 2012 notificatie bij de Europese Commissie van de wijzigingsregeling plaatsgevonden. Pagina 15 van 20

17 Informatiebulletin Januari 2014 Kaart van deel van de Vlakte van de Raan waarbinnen de onderzoeksgebieden zijn genummerd en gearceerd weergegeven. Pagina 16 van 20

18 Informatiebulletin Januari 2014 De Coördinaten van de onderzoeksgebieden: WGS84 NB OL I II III IV Pagina 17 van 20

19 Informatiebulletin Januari Kust- en Binnenvisserij 2.1 Verlenging MZI beleid voor 2014 De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer op 26 november 2013 per brief geïnformeerd over een verlenging van het vigerende MZI-beleid voor één jaar. Het vigerende MZI-beleid zou in de loop van 2013 worden geëvalueerd, waarbij de resultaten hiervan zouden worden gebruikt voor het vervolgbeleid vanaf De geplande evaluatie is weliswaar opgestart, maar de afronding hiervan heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Gelet op het vorenstaande heeft de Staatssecretaris besloten om het vigerende MZIbeleid voor één jaar te verlengen. Dit houdt onder meer in dat de thans geldende randvoorwaarden voor de MZI s ook in 2014 van toepassing zullen zijn. Vooruitlopend op de besluitvorming naar aanleiding van de MZI-uitspraken van de Raad van State (d.d. 21 augustus 2013) heeft de Staatsecretaris tevens besloten om de MZIexperimenteerders in 2014 dezelfde MZI-locaties aan te bieden, die zij reeds in gebruik hebben gehad in De MZI-experimenteerders, die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid, kunnen hiertoe tijdig een schriftelijk verzoek indienen voor zowel een vergunning op grond van de Visserijwet (Visserijvergunning) als een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (NB-wetvergunning). De MZI-experimenteerders zijn reeds hierover in december per brief geïnformeerd. De verwachting is dat de evaluatie van het MZI-beleid in de loop van 2014 plaats zal kunnen vinden, waarbij rekening gehouden kan worden met zowel de evaluatie van het Mosselconvenant als ook de voornoemde besluitvorming naar aanleiding van de MZIuitspraken van de Raad van State. Pagina 18 van 20

20 Informatiebulletin Januari BIJLAGEN 3.1. Vangstverboden Nederlands quotum Europees quotum Visserijinspanning Contingentpercentages Verboden vissoortcodes ERS 3.7. Nederlandse aangewezen havens 3.8. NVWA Adressen Pagina 19 van 20

21 Informatiebulletin Januari 2014 Pagina 20 van 20

22 Vangstverboden voor het kalenderjaar Voor de met een asterisk gemarkeerde bestanden geldt een vangstverbod voor vissersvaartuigen van de Europese Unie, Nederlands of niet-nederlands. Voor de niet met een asterisk gemarkeerde bestanden geldt een vangstverbod voor Nederlandse vissersvaartuigen Vissoort Alaskakoolvis* Theragra chalcogramma Andere soorten* Ansjovis Engraulis encrasicolus Antarctisch krill* Euphausia superba Antarctisch krill Euphausia superba Antarctische ijsheek* Dissostichus mawsoni Atlantische slijmkop* Hoplostethus atlanticus Beryciden* Beryx spp. Beryciden Beryx spp. Blauwe leng Molva dypterygia Blauwe marlijn Makaira nigricans Blauwe wijting* Micromesistius poutassou Blauwe wijting Micromesistius poutassou Blauwvintonijn Thunnus thynnus Diepzeehaaien* Elasmobranchii spp Doornhaai* Squalus acanthias Europese heek Merluccius merluccius Evervissen Caproidae Fluweelijshaai* Scymnodon squamulosus Gaffelkabeljauw Phycis blennoides Geelstaartschar* Limanda ferruginea Gebied -volle zee van de Beringzee -Antarctische wateren van FAO gebied EU-wateren van ICES gebieden IIa, IV en VIa ten noorden van 56 30' NB -EU-wateren van ICES gebieden Vb, VI en VII -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -Noorse wateren van ICES gebieden I en II -Wateren van de Faroer in ICES gebied Vb -ICES gebied VIII -ICES gebieden IX en X en EU wateren van CECAF gebied Antarctische wateren van FAO gebied Antarctische wateren van FAO gebied Antarctische wateren van FAO gebied 48 -FAO gebied Zuidelijke Antarctische wateren -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied VI -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied VII -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII en XIV -SEAFO deelsector B1 -SEAFO gebied met uitzondering van deelsector B1 -SEAFO-verdragsgebied -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied III -Atlantische Oceaan -Noorse wateren van ICES gebieden II en IV -wateren van de Faeröer -ICES gebieden VIIIc, IX en X en EU wateren van CECAF gebied Atlantische Oceaan ten oosten van 45 W en Middellandse Zee -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied X -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden V, VI, VII, VIII en IX -Internationale wateren van ICES gebied XII -SEAFO-verdragsgebied -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV -EU-wateren van ICES gebied IIIa -EU-wateren van ICES gebieden IIa en IV -SEAFO-verdragsgebied -EU-wateren van ICES gebieden IIIa, IIIb, IIIc en IIId -ICES gebieden VIIIc, IX en X en EU wateren van CECAF gebied EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VI, VII en VIII -SEAFO-verdragsgebied -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III en IV -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden V, VI en VII -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VIII en IX -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden X en XII -NAFO gebieden 3L, 3N en 3O

23 Vissoort Gemarmerde ijsvis* Notothenia rossii Georgia-ijsvis* Pseudochaenichthys georgianus Gevlekte gladde lantaarnhaai* Etmopterus bigelowi Gitaarroggen* Rhinobatidae Gladde lantaarnhaai* Etmopterus pusillus Golfrog* Raja undulata Grenadiervis Coryphaenoides rupestris Grenadiervissen* Macrourus spp. Grenadiervissen Macrourus spp. Grijze Zuidpoolkabeljauw* Lepidonotothen squamifrons Groene Zuidpoolkabeljauw* Gobionotothen gibberifrons Groenlandse heilbot/zwarte heilbot* Reinhardtius hippoglossoides Groenlandse heilbot/zwarte heilbot Reinhardtius hippoglossoides Grootoog-voshaai* Alopias superciliosus Grootoogtonijn Thunnus obesus Grote lantaarnhaai* Etmopterus princeps Hamerhaaien* Sphyrna spp Haring* Clupea harengus Haring Clupea harengus Haringhaai* Lamna nasus Heilbot Hippoglossus hippoglossus Horsmakrelen Trachurus spp. Gebied -Antarctische wateren van FAO gebied Antarctische wateren van FAO gebied SEAFO-verdragsgebied -EU-wateren van ICES-deelgebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XII -SEAFO-verdragsgebied -EU-wateren van de ICES-deelgebieden VI, IX en X -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied III -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II en IV -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VIII, IX, X, XII en XIV -Antarctische wateren van FAO gebied Antarctische wateren van FAO gebied Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV -Groenlandse wateren in NAFO gebied 1 -Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV -Antarctische wateren van FAO gebied Antarctische wateren van FAO gebied Antarctische wateren van FAO gebied Internationale wateren van ICES gebieden I en II -Noorse wateren van ICES gebieden I en II -EU-wateren van ICES gebieden IIa en IV; EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en VI -Groenlandse wateren in NAFO gebied 1 -Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV -NAFO gebieden 3L, 3M, 3N en 3O -ICCAT-verdragsgebied -Atlantische Oceaan -SEAFO-verdragsgebied -ICCAT-verdragsgebied -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -EU-wateren van deelsectoren 25-27, 28.2, 29 en 32 in ICES gebied IIId -ICES gebied IIIa -ICES gebied IIIa (Bijvangstquotum) -ICES gebied IIId - deelsector ICES gebied IIId - deelsectoren 30 en 31 -ICES gebied VIIa -ICES gebieden IIIb, c en d - deelsectoren ICES gebieden VIIe en VIIf -Wateren van Frans-Guyana, Kattegat, EU-wateren van het Skagerrak, ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV; EU-wateren van CECAF gebieden , en alle wateren -Groenlandse wateren in NAFO gebied 1 -Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV -CECAF gebied onder jurisdictie van Canarische eilanden -EU-wateren van CECAF gebied onder jurisdictie van Madeira -ICES gebied IX -ICES gebied VIIIc -ICES gebied X en EU-wateren van CECAF gebied 34.2 onder jurisdictie van de Azoren

24 Vissoort IJsvis* Champsocephalus gunnari Industriële vis* Gebied -Antarctische wateren van FAO gebied Antarctische wateren van FAO gebied Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) Kabeljauw* Gadus morhua Kabeljauw Gadus morhua Kabeljauw en schelvis* Gadus morhua & Melanogrammus aeglefinus Kever en bijvangsten* Trisopterus esmarki Koolvis* Pollachius virens Koolvis Pollachius virens Kortstaartlantaarnhaai* Etmopterus brachyurus Kortvinpijlinktvis Illex illecebrosus Krabben* Paralomis spp. Lange schar* Hippoglossoides platessoides Langoustine* Nephrops norvegicus Langoustine Nephrops norvegicus Langsnuit-ijsvis* Channichthys rhinoceratus Leng* Molva molva Leng Molva molva Leng en blauwe leng* Molva molva & Molva dypterygia Lodde* Mallotus villosus Lom* Brosme brosme Lom Brosme brosme -ICES gebied VIa en EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied Vb ten oosten van 12 W -NAFO gebieden 2J, 3K en 3L -NAFO gebieden 3N en 3O -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -Noorse wateren van ICES gebieden I en II -Groenlandse wateren van NAFO gebied 1 en Groenlandse wateren van ICES gebied XIV -ICES gebied IIIaS -ICES gebied IIId - deelsectoren ICES gebied VIIa -ICES gebied VIb en EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied Vb ten westen van 12 WL en van ICES gebieden XII en XIV -ICES gebieden IIIb, c en d - deelsectoren NAFO gebied 3M -Wateren van de Faroer in ICES gebied Vb -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -Internationale wateren van ICES gebieden I en II -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -Noorse wateren van ICES gebieden I en II -Wateren van de Faroer in ICES gebied Vb -ICES gebied VI en de EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb, XII en XIV -ICES gebieden VII, VIII, IX, X en EU wateren van CECAF gebied SEAFO-verdragsgebied -NAFO gebieden 3 en 4 -Antarctische wateren van FAO gebied NAFO gebied 3M -NAFO gebieden 3L, 3N en 3O -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -EU-wateren van ICES gebieden IIIa, IIIb, IIIc en IIId -ICES gebied VI en EU- en internationale wateren van ICES gebied Vb -ICES gebied VII -ICES gebied VIIIc -ICES gebieden IX en X en EU wateren van CECAF gebied ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe -Antarctische wateren van FAO gebied Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied V -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV -EU-wateren van ICES gebieden IIIa, IIIb, IIIc en IIId -Wateren van de Faroer in ICES gebied Vb -Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV -ICES gebied IIb -NAFO gebieden 3N en 3O -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -EU-wateren van ICES gebieden IIIa, IIIb, IIIc en IIId

25 Vissoort Makreel Scomber scombrus Noorse garnaal* Pandalus borealis Noorse garnaal Pandalus borealis Pacifische sneeuwkrabben Chionoecetes spp. Peneïde garnalen Penaeus spp. Platvissen* Pleuronectiformes Reuzenhaai* Cetorhinus maximus Reuzenmanta* Manta birostris Rode diepzeekrabben* Chaceon spp. Rode zeebrasem Pagellus bogaraveo Roggen* Rajiformes Roggen Rajiformes Roodbaarzen* Sebastes spp. Roodbaarzen Sebastes spp. Scharretongen Lepidorhombus spp. Schelvis* Melanogrammus aeglefinus Schelvis Melanogrammus aeglefinus Schol* Pleuronectes platessa Gebied -ICES gebieden VIIIc, IX en X en EU wateren van CECAF gebied Noorse wateren van ICES gebieden IIa en IV -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -Groenlandse wateren in NAFO gebied 1 -Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV -ICES gebied IIIa -NAFO gebied 3L -Groenlandse wateren in NAFO gebied 1 -Frans-Guyana -Wateren van de Faroer in ICES gebied Vb -alle wateren -alle wateren -SEAFO deelsector B1 -SEAFO gebied met uitzondering van deelsector B1 -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied IX -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied X -Antarctische wateren van FAO gebied Antarctische wateren van FAO gebied SEAFO-verdragsgebied -EU-wateren van ICES gebied IIIa -EU-wateren van ICES gebieden VIII en IX -NAFO gebieden 3L, 3N en 3O -IJslandse wateren van ICES gebied Va -Internationale wateren van ICES gebieden I en II -NAFO deelgebied 2, sectoren 1F en 3K -Noorse wateren van ICES gebieden I en II -Ondiep pelagische vis in EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied V en in internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV -Wateren van de Faroer in ICES gebied Vb -Diep pelagische vis in EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied V en in internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV -Groenlandse wateren van NAFO gebied 1F en Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV (demersaal) -Groenlandse wateren van NAFO gebied 1F en Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV (pelagisch) -NAFO gebied 3M -NAFO gebied 3O -NAFO gebieden 3L en 3N -ICES gebied VI en de EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb, XII en XIV -ICES gebied VII -ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe -ICES gebieden VIIIc, IX en X en EU wateren van CECAF gebied Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -Noorse wateren van ICES gebieden I en II -EU-wateren en Internationale wateren van ICES gebieden VIb, XII en XIV -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en VIa -ICES gebied VIIa -ICES gebieden VIIb-k, VIII, IX en X en EU wateren van CECAF gebied Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB)

26 Vissoort Schol Pleuronectes platessa Scotiazee-ijsvis* Chaenocephalus aceratus Spookkathaai* Apristurus manis Sprot en bijvangsten Sprattus sprattus Tarbot Psetta maxima Tong Solea solea Tongen Solea spp. Vleet* Dipturus batis Voshaaien* Alopias spp Wijting* Merlangius merlangus Wijting Merlangius merlangus Wijting en witte koolvis* Merlangius merlangus & Pollachius pollachius Witje* Glyptocephalus cynoglossus Witpunthaai* Carcharhinus longimanus Witte haai* Carcharodon carcharias Witte heek Urophycis tenuis Witte koolvis Pollachius pollachius Witte marlijn Tetrapturus albidus Witte rog* Raja alba Gebied -ICES gebied IIIaS -ICES gebied VI en de EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb, XII en XIV -ICES gebied VIIa -ICES gebieden IIIb, c en d - exclusief MU3 -ICES gebieden VIII, IX en X en de EU wateren van CECAF gebied ICES gebieden VIIb en VIIc -ICES gebieden VIId en VIIe -ICES gebieden VIIf en VIIg -ICES gebieden VIIh, VIIj en VIIk -Antarctische wateren van FAO gebied SEAFO-verdragsgebied -EU-wateren in de Zwarte Zee (FAO gebied ) -ICES gebied IIIa -ICES gebieden IIIb, c en d - exclusief MU3 -EU-wateren in de Zwarte Zee (FAO gebied ) -EU-wateren van ICES gebied VIId -ICES gebied VI en de EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb, XII en XIV -ICES gebied VIIa -ICES gebied VIIe -ICES gebieden VIIIa en VIIIb -ICES gebieden VIIb en VIIc -ICES gebieden VIIf en VIIg -ICES gebieden VIIh, VIIj en VIIk -ICES gebieden VIIIc, VIIId, VIIIe, IX en X en EU wateren van CECAF gebied EU-wateren van de ICES-sector IIa en ICES-deelgebieden III, IV, VI, VII, VIII, IX en X -ICCAT-verdragsgebied -IOTC-verdragsgebied -ICES gebieden IX en X en EU wateren van CECAF gebied Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -ICES gebied VI en de EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb, XII en XIV -ICES gebied VIII -ICES gebied VIIa -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -NAFO gebieden 2J, 3K en 3L -NAFO gebieden 3N en 3O -IATTC-verdragsgebied -ICCAT-verdragsgebied -IOTC-verdragsgebied -alle wateren -NAFO gebieden 3N en 3O -ICES gebied VI en de EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb, XII en XIV -ICES gebied VII -ICES gebied VIIIc -ICES gebieden IX en X en EU wateren van CECAF gebied ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe -Atlantische Oceaan -EU-wateren van de ICS-deelgebieden VI, VII, VIII, IX en X

27 Vissoort Witte tonijn Thunnus alalunga Zalm Salmo salar Zandspieringen* Ammodytes spp. Zee-engel* Squatina squatina Zeeduivels* Lophiidae Zeeduivels Lophiidae Zijdehaai* Carcharhinus falciformis Zuidelijke blauwvintonijn Thunnus maccoyii Zwaardvis Xiphias gladius Zwarte Patagonische ijsheek* Dissostichus eleginoides Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo Gebied -Atlantische oceaan ten noorden van 5 noorderbreedte -Atlantische oceaan ten zuiden van 5 noorderbreedte -EU-wateren van deelsectoren (Oostzee excl. Golf van Finland) -ICES gebied IIId - Golf van Finland (deelsector 32) -EU-wateren van ICES gebieden IIa, IIIa en IV -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -EU-wateren -Noorse wateren van ICES gebied IV (ten zuiden van 62 NB) -ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe -ICES gebieden VIIIc, IX en X en EU wateren van CECAF gebied ICCAT-verdragsgebied -alle gebieden van het zuidelijke blauwvintonijn gebied (FAO gebieden 41,48,51,57,58 en 81) -Atlantische oceaan ten noorden van 5 noorderbreedte -Atlantische oceaan ten zuiden van 5 noorderbreedte -WCFPC verdragsgebied ten zuiden van 20 ZB -Antarctische wateren van FAO gebied Antarctische wateren van FAO gebied FAO gebied Noordelijke Antarctische wateren -FAO gebied Zuidelijke Antarctische wateren -SEAFO-verdragsgebied -EU-wateren en internationale wateren van CECAF gebied EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III en IV -EU-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VIII, IX en X

28 Nederlands quotum (x1000 kg in levend gewicht) in het kalenderjaar Vissoort Blauwe wijting Micromesistius poutassou Chileense horsmakreel Trachurus murphyi Gebied -EU-wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV -SPRFMO-verdragsgebied Hoeveelheid ton 8.463,14 ton Europese heek Merluccius merluccius Grote zilvervis Argentina silus Haring Clupea harengus Horsmakrelen Trachurus spp. Kabeljauw Gadus morhua Kever en bijvangsten Trisopterus esmarki Koolvis Pollachius virens -ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe 27 ton -Bijzondere voorwaarde: 8 ton van dit quotum mag worden gevangen in ICES gebieden VI en VII, EU wateren van ICES gebied Vb en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV. -EU-wateren van ICES gebieden IIa en IV 95 ton -ICES gebieden VI, VII, EU-wateren en internationale wateren van ICES 272 ton gebied Vb en de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV -Bijzondere voorwaarde: 27 ton van dit quotum mag worden gevangen in ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe. -EU-wateren van ICES gebieden III en IV -EU wateren en internationale wateren van ICES gebieden V, VI en VII -EU- en internationale wateren van de ICES gebieden I en II -ICES gebieden IVc en VIId ton Uitsluitend voor aanlanding van haring gevangen met vistuig met een maaswijdte gelijk aan of groter dan 32 mm. -Bijzondere voorwaarde: ton van dit quotum mag worden gevangen in ICES gebied IVb. -EU-wateren en internationale wateren van de ICES gebieden Vb, VIb en ton VIa-Noord -ICES gebieden VIa-Zuid, VIIb en VIIc 334 ton -EU-wateren van ICES gebied IV benoorden 53 30' NB ton Uitsluitend voor aanlanding van haring gevangen met vistuig met een maaswijdte gelijk aan of groter dan 32 mm. -ICES gebieden VIIg, VIIh, VIIj en VIIk ton -EU- en internationale wateren van de ICES gebieden I en II ton -Bijvangsten in ICES gebied VIId en in de EU-wateren van ICES gebieden IIa 43 ton en IV Uitsluitend voor aanlanding van haring gevangen als bijvangst met vistuig met een maaswijdte kleiner dan 32 mm. -EU-wateren van ICES gebieden IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIabde, de ton EU- en internationale wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV Ten minste 95% van de van dit quotum afgeboekte aangelande hoeveelheid bestaat uit horsmakreel. Bijvangsten van evervissen, schelvis, wijting en makreel worden in mindering gebracht op de resterende 5% van dit quotum. -Bijzondere voorwaarde: 1.781,75 ton van dit quotum mag worden gevangen in EU-wateren van ICES gebieden IVb, IVc en VIId. -Bijzondere voorwaarde: 1.446,2 ton van dit quotum mag worden gevangen in ICES gebied VIId. -Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van dit quotum mag in EU-wateren van ICES gebieden IIa, IVa, VI, VIIac, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied Vb; internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV niet meer worden gevangen dan 1.781,75 ton. -EU-wateren van ICES gebieden IVb, IVc en VIId ton Ten minste 95% van de van dit quotum afgeboekte aangelande hoeveelheid bestaat uit horsmakreel. Bijvangsten van evervissen, schelvis, wijting en makreel worden in mindering gebracht op de resterende 5% van dit quotum. -Bijzondere voorwaarde: 398,15 ton van dit quotum mag worden gevangen in EU-wateren van ICES gebieden IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU-wateren en internationale wateren van ICES gebied Vb; internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV. -Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van dit quotum mag in EU-wateren van ICES gebieden IVb, IVc en VIId niet meer worden gevangen dan 398,15 ton. -ICES gebieden VIIb-c en VIIe-k, VIII, IX, X en EU-wateren van CECAF EU-wateren van ICES gebied VIId -EU-wateren van ICES gebieden IIa en IV en ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak -ICES gebied IIIaN -EU-wateren van ICES gebieden IIa, IIIa en IV Ten minste 95% van de van dit quotum afgeboekte aangelande hoeveelheid bestaat uit kever. Bijvangsten van schelvis en wijting worden in mindering gebracht op de resterende 5% van dit quotum. -EU-wateren van de ICES gebieden IIa, IIIa, IIIb, IIIc en IV en subdivisies ton ton 19 ton 1 ton 27 ton ton 13 ton 76 ton 57 ton Langoustine Nephrops norvegicus Leng Molva molva -EU-wateren van ICES gebieden IIa en IV -EU-wateren van ICES gebied IV 417 ton 4 ton Makreel Scomber scombrus Noorse garnaal Pandalus borealis -ICES gebieden VI, VII en VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, de EU-wateren en ton internationale wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van ICES gebieden IIa, XII en XIV -Bijzondere voorwaarde: ton van dit quotum mag worden gevangen in EU-wateren van ICES gebied IVa. -EU-wateren van de ICES gebieden IIa, IIIa, IIIb, IIIc en IV en subdivisies ton Bijzondere voorwaarde: binnen de limieten van dit quotum mag in ICES gebieden IIIa, IVb en IVc niet meer worden gevangen dan 490 ton. -EU-wateren van ICES gebieden IIa en IV 17 ton

Informatiebulletin. Versie oktober 2011. Datum 5 oktober 2011 Status Definitief

Informatiebulletin. Versie oktober 2011. Datum 5 oktober 2011 Status Definitief Informatiebulletin Versie oktober 2011 Datum 5 oktober 2011 Status Definitief Definitief Informatiebulletin 5 oktober 2011 Colofon Contactgegevens Auteurs T 070-3788510 M - F 070-3786452 VR@minlnv.nl Directie

Nadere informatie

- LANDBOUW EN VISSERIJ -

- LANDBOUW EN VISSERIJ - 15975/03 (Presse 369) (OR. fr, en) 2555e zitting van de Raad - LANDBOUW EN VISSERIJ - Brussel, 17, 18 en 19 december 2003 Voorzitter: de heer Giovanni ALEMANNO Minister van Land- en Bosbouw van de Italiaanse

Nadere informatie

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Duurzaamheidsteam Eenheid: Dier - Visserij Ankerstraat 1 B-8400 Oostende, België Tel.: +32 59 342250 Fax: +32 59 330629 www.ilvo.vlaanderen.be Gezonde visbestanden

Nadere informatie

douane - goederen codes.txt 0101_80 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 010110_80 fokdieren van zuiver ras 01011010_80 paarden

douane - goederen codes.txt 0101_80 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 010110_80 fokdieren van zuiver ras 01011010_80 paarden 0101_80 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 010110_80 fokdieren van zuiver ras 01011010_80 paarden 01011090_80 andere 0101109010_80 ezels 0101109090_80 andere 010190_80 andere 01019011_10 paarden

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2013/0436 (COD) 6023/15 LIMITE PECHE 48 CODEC 160 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties

Nadere informatie

Informatie weegverplichting aan boord

Informatie weegverplichting aan boord Informatie weegverplichting aan boord Vanuit de verordening EG nr. 1224/2009 is het verplicht om visserijproducten te wegen bij de aanlanding voordat de visserijproducten worden opgeslagen, vervoerd of

Nadere informatie

Goederencode 2009. Omschrijving

Goederencode 2009. Omschrijving 01011010 fokpaarden van zuiver ras 01011090 fokezels van zuiver ras 01019011 slachtpaarden 01019019 paarden, levend (m.u.v. fokdieren van zuiver ras en slachtpaarden) 01019030 ezels, levend 01019090 muildieren

Nadere informatie

Goederencode Omschrijving

Goederencode Omschrijving 01011010 fokpaarden van zuiver ras 01011090 fokezels van zuiver ras 01019011 slachtpaarden 01019019 paarden, levend (m.u.v. fokdieren van zuiver ras en slachtpaarden) 01019030 ezels, levend 01019090 muildieren

Nadere informatie

Informatiebulletin. September 2015

Informatiebulletin. September 2015 Informatiebulletin September 2015 Colofon Contactgegevens T 070 3786448 VR@minez.nl www.rvo.nl Postbus 20401 2500 EK Den Haag Auteurs Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Team Uitvoering Visserijregelingen

Nadere informatie

PERS PERSMEDEDELING. Landbouw en Visserij RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 16916/1/08 REV 1 (Presse 361) 2917e zitting van de Raad

PERS PERSMEDEDELING. Landbouw en Visserij RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 16916/1/08 REV 1 (Presse 361) 2917e zitting van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 16916/1/08 REV 1 (Presse 361) PERSMEDEDELING 2917e zitting van de Raad Landbouw en Visserij Brussel, 18 en 19 december 2008 Voorzitter Michel BARNIER minister van Landbouw en

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.5.2013 COM(2013) 250 final 2013/0133 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015. Technisch dossier Puls. In april jl. kregen de ondernemers

Nadere informatie

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij Geachte heer, Bij brief van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 19 maart 2009 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34154 10 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 december 2013, nr. WJZ/13199912, houdende

Nadere informatie

Code GN 2011. Code GN 2012. Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 2012 eenheden

Code GN 2011. Code GN 2012. Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 2012 eenheden Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 0101 10 10 0101 21 00 fokpaarden van zuiver ras p/st 0101 10 90 0101 30 00 ezels, levend p/st 0101 90 11 0101 29 10 slachtpaarden p/st 0101 90 19 0101 29 90

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0311 (NLE) 14590/14 PECHE 489 VOORSTEL van: ingekomen: 28 oktober 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

De zee heeft jou nodig!

De zee heeft jou nodig! De zee heeft jou nodig! Je houdt van producten die uit de zee komen en die doen je goed. Maar de vangst en zelfs de kweek van bepaalde vissoorten heeft nare gevolgen: overbevissing, bedreiging met uitsterven,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronisch registratie-

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2003R1984 NL 13.08.2010 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1984/2003 VAN DE RAAD van 8

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (E) PECHE 84 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0001 (E) 5420/15 PECHE 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 juni 2008 (04.06) (OR. en) 10264/08 PECHE 130

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 juni 2008 (04.06) (OR. en) 10264/08 PECHE 130 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2008 (04.06) (OR. en) 10264/08 PECHE 130 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

ID PASSEPORT POISSON

ID PASSEPORT POISSON ID VISPASPOORT ID PASSEPORT POISSON Kies bewust! Motivatie Compass duurzaamheidfiches Om u te helpen bewuste keuzes te maken aangaande uw voeding, heeft Compass, in samenwerking met zijn partners, een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 4 september 2008 2070828790 Viss. 2008/5042 25 september

Nadere informatie

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan

OTA BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 maart 2009 (17.03) (OR. en) PUBLIC 7537/09 LIMITE PECHE 62 OTA Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142 NOTA I-PUNT van: de Groep uitbreiding d.d.: 29 september 2000 aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015. We wensen onze lezers veel heil en zegen in 2015,

Nadere informatie

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren MARKT Bulletin Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren Derde kwartaal 2008 Inhoud en Colofon Inhoud Rondvis Overige (vnl. platvis) 1. Aanvoer 2. Buitenlandse handel 3. Informatie

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 5133/15 PECHE 11 VOORSTEL van: ingekomen: 12 januari 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20424 21 december 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2010,

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Dekking MSC certificaat Het MSC certificaat van de CVO geldt voor een aantal specifieke combinaties van visserijtechnieken en maaswijdte,

Nadere informatie

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ Tweede Kamerfractie ChristenUnie Arie Slob 22 januari 2011 TIENPUNTENPLAN VOOR DE NEDERLANDSE NOORDEEVISSERIJ Het gaat gelukkig beter met de visbestanden

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015. Kort Geding tegen Greenpeace. Afgelopen maandag 22 juni

Nadere informatie

Haring. Atlantische Oceaan. www.cookingclass.be

Haring. Atlantische Oceaan. www.cookingclass.be Haring Atlantische Oceaan Haring De haring is de meest verbruikte vis, vroeger nog meer dan nu. Hij is bovendien erg voedzaam en in vergelijking met andere vissen vrij goedkoop. Een maatje is een haring

Nadere informatie

Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart

Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart De volgende organisatie maken deel uit van het campagneteam: Wereld Natuur Fonds (WNF),

Nadere informatie

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Aan geadresseerde uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2004/2884 8-10-2004 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Kaderwet diervoeders. (TRC 2004/7011) 3785633

Nadere informatie

COMMISSIE VISSERIJ. Bezoek van een delegatie aan de autonome regio Azoren van 17 t/m 19 juli 2002 1

COMMISSIE VISSERIJ. Bezoek van een delegatie aan de autonome regio Azoren van 17 t/m 19 juli 2002 1 COMMISSIE VISSERIJ Bezoek van een delegatie aan de autonome regio Azoren van 17 t/m 19 juli 2002 1 Dinsdag 3 september 2002 1. Inleiding De archipel der Azoren, één van de ultraperifere regio s zoals bedoeld

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 23 januari 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 23 januari 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 23 januari 2015. Aanlandplicht: zonder goede fasering dreigt een nog

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee -

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Kleine zelfstandige duizendpoot - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Inleiding Deze profielschets beschrijft in het kort de eigenschappen, kennis en beroepservaring die iemand

Nadere informatie

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Directie Agroketens en Visserij t.a.v.ir. ing. A.J. Vermuë Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl

Nadere informatie

ILVO. Duurzame visserij. Heleen Lenoir - De strandwerkgroep 21 februari 2015

ILVO. Duurzame visserij. Heleen Lenoir - De strandwerkgroep 21 februari 2015 Duurzame visserij Heleen Lenoir - De strandwerkgroep 21 februari 2015 Opbouw I. Problemen visserij II. Toolbox visserijbeheer III. De Noordzee visserijbestanden status IV. De Belgische visserij- boomkor

Nadere informatie

Het gemeenschappelijk visserijbeleid

Het gemeenschappelijk visserijbeleid Europese Commissie Het gemeenschappelijk visserijbeleid EEN HANDLEIDING Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie. Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Als u mobiel

Nadere informatie

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 7 april 2014 Tweede herziening

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 7 april 2014 Tweede herziening i Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij Productie en Marketingplan 2014 7 april 2014 Tweede herziening Urbain Wintein Voorzitter Emiel Brouckaert Directeur Inleiding Met

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

Handelend in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie;

Handelend in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie; Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22.04.2013, kenmerk 13058223 tot beperking in toegankelijkheid van gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen de Natura

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 september 2004 (OR. en) 10790/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0130 (ACC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 september 2004 (OR. en) 10790/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0130 (ACC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 september 2004 (OR. en) 10790/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0130 (ACC) EEE 47 N 4 AGRI 169 PECHE 235 UD 91 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Tel: 0527 Fax: 0527. VisNed, voor platvis en. min of. Tong Noordzee. -- 15 % Schol Noordzee + 15 % + 15 %

Tel: 0527 Fax: 0527. VisNed, voor platvis en. min of. Tong Noordzee. -- 15 % Schol Noordzee + 15 % + 15 % Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527 6841411 Fax: 0527 6841666 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 16 november 2012. Aan dee leden van VisNed, Najaarsonderhandelingen. Voor de kottersector begint

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

INHOUD. AFDELING IV Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten

INHOUD. AFDELING IV Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten INHOUD ALGEMENE INDELINGSREGELS AFDELING I Levende dieren en producten van het dierenrijk 1. Levende dieren 2. Vlees en eetbare slachtafvallen 3. Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Trends in zeevisserij Kees Taal en Mike Turenhout Scheveningen 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Jaarlijkse publicatie Vanaf nu via LEI-internet te downloaden www.visserijincijfers.nl

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) 12039/14 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034584/01 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

GIDS DUURZAME VIS WWW.LEEFMILIEU.BRUSSELS

GIDS DUURZAME VIS WWW.LEEFMILIEU.BRUSSELS GIDS DUURZAME VIS WWW.LEEFMILIEU.BRUSSELS 1 INLEIDING De rijkdom uit de zee is in gevaar. Vis eten is NIET LANGER een onschuldige keuze. Meer dan 90% van de visvoorraad uit zee wordt ontgonnen. Daarvan

Nadere informatie

Dit moet u weten over de nieuwe e.ke0eringswet

Dit moet u weten over de nieuwe e.ke0eringswet Dit moet u weten over de nieuwe e.ke0eringswet > In deze paper leert u: Wat u moet onthouden ivm de nieuwe e.ke0eringswet. Wat er op een e1ket moet van diepvries voor B2C. Wat er op een e1ket moet van

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : G.P. Wit Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor paramotorvluchten Datum ontvangst aanvraag : 16 april

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ Factsheet: Schol versie maart 2013 Schol is een belangrijke vissoort voor de Nederlandse vissector, zelfs één van de belangrijkste wat betreft aanvoer op de Nederlandse afslagen; bijna 50% van alle vis

Nadere informatie

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Ik en de EU Workshop 1 Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Welkom! Richard Martens 2 Wie ik ben 3 Even voorstellen Wie ben je Type bedrijf Wat verwacht je van deze workshop(s)? (Wat hoop je

Nadere informatie

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 27 februari 2015 Rederscentrale

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 27 februari 2015 Rederscentrale i Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij Productie- en Marketingplan 2015 27 februari 2015 Rederscentrale Urbain Wintein Voorzitter Emiel Brouckaert Directeur Inleiding

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

BIJLAGE VI STROOMSCHEMA BEREKENING GEVRAAGDE SUBSIDIE

BIJLAGE VI STROOMSCHEMA BEREKENING GEVRAAGDE SUBSIDIE BIJLAGE VI STROOMSCHEMA BEREKENING GEVRAAGDE SUBSIDIE Inleiding Met de regelgeving Waddenfonds kunt u voor uiteenlopende activiteiten subsidie aanvragen. Voor verschillende activiteiten kunnen verschillende

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 01.10.2003 COM(2003)574 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE REGELING TER COMPENSATIE VAN DE DOOR DE ULTRAPERIFERE LIGGING

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte,

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte, Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-04-2006 DMW 2006/2196 DRZZ 06-2626/GV 20-07-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015. Kort Geding tegen Greenpeace. Vorige week deponeerden

Nadere informatie

11548/02 nc 1 DG B III

11548/02 nc 1 DG B III RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (27.08) (OR. fr) 11548/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0200 (CNS) PECHE 118 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een. BESLUIT van de RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een. BESLUIT van de RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 13.12.2001 COM(2001) 758 definitief Voorstel voor een BESLUIT van de RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding elektronisch logboek software. Nederland

Gebruikershandleiding elektronisch logboek software. Nederland Gebruikershandleiding elektronisch logboek software Nederland Inleiding. Deze handleiding beschrijft de werking van het elektronisch logboek systeem e-catch versie 3.19.28.4. Dit versienummer wordt weergegeven

Nadere informatie

Jan Linders Viswijzer

Jan Linders Viswijzer Jan Linders Viswijzer Vers Garnalen roze Pandalus borealis Jan Linders Haring (maatjes) Clupea harengus Jan Linders Kabeljauw graatvrij Gadus macrocephalus Jan Linders Kabeljauwburgers Gadus macrocephalus

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa,

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa, Postbus 68 1970 AB IJmuiden MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG Afdeling Vis ONDERWERP Beperkingen zeebaars Geachte heer Offringa, POSTADRES Postbus 68 1970 AB IJmuiden

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij! Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25 november 2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0653/2005 ingediend door Marion Locker (Duitse nationaliteit), namens de Oostenrijkse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 659 Besluit van 13 december 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren,

Nadere informatie

Profish & Duurzaamheid

Profish & Duurzaamheid Profish & Duurzaamheid Genieten van vis ook in de toekomst! Profish Food B.V. Januari 2012 wij werken samen, adviseren en ondersteunen de volgende organisaties: Inleiding Tegenwoordig zijn de meeste consumenten

Nadere informatie