B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams"

Transcriptie

1 B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord B.V. Prowareness Midden B.V. Prowareness Academy B.V. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteren de bovengenoemde vennootschappen de volgende leveringsvoorwaarden. Gemakshalve wordt in de voorwaarden naar de bovenstaande vennootschappen verwezen als Prowareness. Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile Teams omvat de volgende artikelen: 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Samenstelling Software Ontwikkelteam 4. Benodigdheden en Locaties Opdracht 5. Tarieven 6. Werktijden en verlof 7. Urenregistratie en facturatie 8. Escalatieprocedure 9. Plichten Opdrachtgever B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams This document forms a part of A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord B.V. Prowareness Midden B.V. Prowareness Academy B.V. The aforesaid companies apply the following terms and conditions when providing quotations and in the execution of assignments. For convenience the aforesaid companies are referred to in the terms and conditions as Prowareness. in provision of Agile teams contains the following articles: 1. Definitions 2. Agreement 3. Composition Software Development Team 4. Required Materials and Locations for the Assignment 5. Rates 6. Working hours and leave of absence 7. Time recording and invoicing 8. Escalation procedure 9. Obligations of Client 10. Applicable law and choice of law 10. Toepasselijk recht en rechtskeuze Prowareness Tel: Web: Hanzeweg 17 Fax: MC Gouda

2 1. Definities Agile Teams: Diensten waarbij een Software Ontwikkelteam aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld om op het gebied van informatietechnologie werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van het ontwikkelen van software voor Opdrachtgever. Diensten: De prestatie(s) zoals omschreven in de tussen Prowareness en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Infrastructuur: De hardware en software die het Software Ontwikkelteam nodig heeft om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Opdrachtgever: Iedere (rechts) persoon die met Prowareness een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte. Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan Prowareness Dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden A en de Specifieke Voorwaarden B1 van toepassing zijn. Opdracht: Het op basis van de functionele specificaties, die worden vastgelegd in de vorm van een product backlog en sprint backlog, gedurende een aantal Sprints, behalen van sprintdoelen en doen van leveringen. Product Owner: Vertegenwoordiger van Opdrachtgever die gemachtigd is om beslissingen voor Opdrachtgever te maken en die direct contact met het Software Development Team heeft. Professional: (IT) Professional die beschikt over (een deel van) de benodigde (software)kennis en vaardigheden en die door Prowareness wordt ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst. Prowareness: de specifieke organisatie, zoals benoemd in Overeenkomst, die Diensten levert aan Opdrachtgever, hierna te noemen Prowareness. 1. Definitions Agile Teams: Services in which a Software Development Team is made available to Client in order to carry out work in the field of information technology for the development of software, that will be developed on the Prowareness offshore location in India for the benefit of Client. Agreement: The arrangements, agreed in a written and/or digital recording, on the basis of which Prowareness performs Service(s) for the benefit of Client and to which these General Terms and Conditions A and these Specific Terms and Conditions B1 apply. Assignment: The sprint objectives to be achieved and to deliver during a number of Sprints based on the functional specifications which are recorded in the form of a product backlog and sprint backlog. Client: Every (legal) entity or person who has concluded an Agreement with Prowareness, or as the case may be responds to or requests an offer or quotation. Infrastructure: The hardware and software which the Software Development Team requires in order to be able to properly execute the assignment. Product Owner: representative of Client who is authorized to make decisions for Client and who has direct contact with the Software Development team. Professional: (IT) Professional who possesses (a part of) the required (software) knowledge and skills and who is deployed by Prowareness in the performance of the Agreement. Prowareness: the specific company mentioned in the Agreement who provides Service(s) to Client, hereinafter referred to as Prowareness. Scrum Master: Software Engineer who, in the position of cooperating foreman, supervises the Software Development Team during the execution of the Assignment and who is certified as Scrum Master. Scrum Master: Software Engineer die in de functie van meewerkend voorman het Software Ontwikkelteam begeleidt in het uitvoeren van de Opdracht, en als Scrum Master is gecertificeerd. Services: The service(s) as described in the Agreement. Sprints: Fixed periods of 2 weeks during which the Software Development Team achieves a sprint Sprints: Vaste periode van 2 weken waarin het objective. Prowareness can decide, in consultation Software Ontwikkelteam een sprintdoel realiseert. with Client, to shorten the Sprint period to 1 week Prowareness Tel: Web: Prowareness kan in overleg met Opdrachtgever or to extend this to 3 weeks. Hanzeweg besluiten 17 om de Sprint periode te korten Fax: tot week MC of Gouda te verlangen tot 3 weken.

3 Software Development Teams: Eén of meerdere Professionals die in teamverband, onder begeleiding van een Scrum Master, de Opdracht uitvoeren. 2. Overeenkomst 2.1. De details omtrent de uit te voeren Opdracht zal worden beschreven in een Overeenkomst De Opdracht wordt uitgevoerd in delen, Sprints genoemd. De aard, inhoud, volgorde en de data van deze Sprints worden in overleg vastgesteld door Prowareness en Opdrachtgever. Elke Sprint eindigt in principe met een levering, tenzij anders wordt overeengekomen. Een levering wordt begeleid door een demonstratie van het gerealiseerde in een Sprint. Bij deze demonstratie dient de vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig te zijn. Opdrachtgever dient uiterlijk binnen drie werkdagen na de demonstratie akkoord te geven op de levering. Indien binnen die termijn geen reactie is ontvangen, wordt de levering als geaccepteerd beschouwd en worden de werkzaamheden volgens planning voortgezet De Overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen duur Elk der partijen kan de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform deze Overeenkomst, bijbehorende offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 90 kalenderdagen te geschieden. Prowareness behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Software Development Team: One or more Professionals who as a team execute the Assignment under the supervision of a Scrum Master and Client. 2. Agreement 2.1. The details with regard to the Assignment to be executed will be described in an Agreement The Assignment is executed in parts, called Sprints. The nature, contents, sequence and the data of these Sprints are determined by Prowareness in consultation with Client. In principle, each Sprint ends with a delivery unless agreed otherwise. A delivery is accompanied by a demonstration of that which was achieved in a Sprint. Client s representative must be present at this demonstration. Client must no later than within three working days from the demonstration give approval of the delivery. If no reply has been received within this period, the delivery will be deemed to have been accepted and the work will be continued in accordance with the planning The Agreement terminates by operation of law after the expiry of the agreed duration Each of the parties can unilaterally terminate the Agreement before the end of term if the execution of the assignment can no longer take place in conformity with this Agreement, the accompanying quotation or possible later additional assignment specifications. This must take place in writing stating reasons, and with due regard of a notice period of 90 calendar days. In this matter, Prowareness retains the right to claim payment of the invoices for the activities carried out up to then Opdrachtgever kan verzoeken de 2.5. Client can extend the Agreement for Overeenkomst voor bepaalde tijd a specific period. Prowareness will use verlengen. Prowareness zal zich er reasonable endeavours so that the redelijkerwijs voor inspannen dat de Software Development Team already reeds ter beschikking gestelde Software made available will also be available ontwikkelteam ook voor de verlenging for this extended period. However, if no Prowareness beschikbaar is. Echter indien Tel: niet uiterlijk later than Web: 60 calendar days prior to the Hanzeweg kalenderdagen voor het Fax: verstrijken MC Gouda van de (deel)overeenkomst schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst

4 wordt verlengd, houd Prowareness zich het recht voor het betrokken Software Ontwikkelteam ook aan andere potentiële opdrachten toe te wijzen. 3. Samenstelling Software ontwikkelteam 3.1. Prowareness is verantwoordelijk voor de omvang en samenstelling van het Software Ontwikkelteam. In wederzijds overleg zal in de Overeenkomst de beoogde startdatum wordt vastgelegd. Prowareness behoudt zich het recht voor om het team op te bouwen tot gedurende drie maanden na beoogde startdatum. Indien het team niet compleet is op de beoogde startdatum, zal de contractperiode ingaan op het moment van de start van de afzonderlijke teamleden Prowareness zal alles in het werk stellen om de omvang en samenstelling van het Software Ontwikkelteam gedurende de overeenkomst zo veel mogelijk in stand te houden. Prowareness is gerechtigd na overleg met Opdrachtgever een Professional uit het Software Ontwikkelteam te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties De Scrum Master is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van alle leden van het Software Ontwikkelteam. De Scrum Master is tevens het eerste aanspreekpunt van Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht. De vertegenwoordiger van de Opdrachtgever, de Product Owner, moet over voldoende beslissingsbevoegdheden beschikken om zelfstandig en direct besluiten te nemen. De Opdrachtgever behoudt indien gewenst wel het recht om rechtstreeks in communicatie te treden met het Software Ontwikkelteam. expiry of the Agreement, it has not been agreed in writing that the agreement is to be extended, Prowareness retains the right to assign the Software Development Team concerned to other potential assignments. 3. Composition Software Development Team 3.1. Prowareness is responsible for the size and composition of the Software Development Team. The intended starting date will be recorded in the Agreement in mutual consultation. Prowareness retains the right to build up the team until three months after the intended starting date. If the team is not complete at the intended starting date, the agreement period will commence at the time the separate team members commence work Prowareness will endeavour to maintain the size and composition of the Software Development Team as much as possible during the Agreement. Prowareness is entitled, after consultation with Client, to replace a Professional from the Software Development Team by one or more other persons with the same qualifications The Scrum Master is responsible for the operational direction of all members of the Software Development Team. The Scrum Master is also the first point of contact of Client with regard to the Assignment. The Product Owner, must have sufficient decision-making powers to be able to make independent and immediate decisions. Client retains, if so desired, the right to enter into direct communication with the individual members of the Software Development Team. Prowareness Tel: Web: Hanzeweg 17 Fax: MC Gouda

5 4. Benodigdheden en Locaties Opdracht 4.1. Prowareness verzorgt de volgende faciliteiten voor het Software Ontwikkelteam: werkplek, desktop / laptop PC s, internetfaciliteiten, netwerkverbinding, voip, vpn verbinding. Wanneer de faciliteiten die Prowareness dient te verzorgen niet beschikbaar zijn, dan dient Opdrachtgever het Software Ontwikkelteam werkzaamheden te geven in relatie tot de Opdracht die niet afhankelijk zijn van de faciliteiten die Prowareness dient te verzorgen. Wanneer de faciliteiten die Prowareness beschikbaar dient te stellen langer dan twee werkdagen niet gebruikt kunnen worden, dan treden Opdrachtgever en Prowareness in overleg over de eventuele consequenties voor de uitvoering van de Opdracht Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzorgen van benodigde (software) ontwikkellicenties, specifieke ontwikkelomgevingen aan Opdrachtgever zijde en eventuele benodigde hardware. Alle ontvangen licenties, software en hardware zullen geretourneerd worden na beëindiging van de Opdracht De Opdracht wordt uitgevoerd op de vestiging van Prowareness in India of Nederland. Op verzoek van Opdrachtgever en als Prowareness bevestigd dat het voor een juiste uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd op een andere locatie, waaronder de locatie(s) van Opdrachtgever in Nederland. In alle gevallen gelden de tarieven en afspraken omtrent het uurloon, vergoeding van de reis- en verblijfkosten van de leden van het Software ontwikkelteam. Prowareness dient zorg te dragen voor het vliegticket, visum, overnachtingskosten en verder noodzakelijke reis- en verblijfkosten. Dit vanzelfsprekend onder voorbehoud van toekenning van een visum. 4. Required Materials and Locations for the Assignment 4.1. Prowareness provides the following facilities for the Software Development Team: workstation, desktop / laptop PCs, Internet facilities, network connections VoIP, VPN client connection. If the facilities that Prowareness must provide are not available, Client must give the Software Development Team work relating to the Assignment that does not depend on the facilities that Prowareness must provide. In the event that the facilities that Prowareness must make available cannot be used for longer than two working days, Client and Prowareness will enter into consultation regarding any consequences for the execution of the Assignment Client is responsible for arranging the necessary development licenses, specific development environment on Client side and additional hardware. All received licenses, software and hardware will be returned after the completion of the assignment The Assignment will be executed at the business location of Prowareness in India or the Netherlands. At Client s request, and if Prowareness states this is necessary for the execution of the Assignment, work can be carried out at another location, including location(s) of Client in the Netherlands. In all cases the rates and agreements with regard to the hourly wages, reimbursement of travel and subsistence expenses of the members of the Software Development Team will apply. Prowareness is responsible for the flight ticket, visa, costs of overnight stays and other necessary travel and subsistence expenses. This of course under the provisio of the granting of a visa Prowareness executes the Assignment in the English language. In the event that the source code and/or other variables are not drawn up in English, Client will, if 4.4. Prowareness voert de Opdracht uit in de Prowareness requests this, do everything Engelse taal. In het geval dat de source possible to ensure that the Software Prowareness code en/of andere variabelen Tel: niet in het Development Web: Team knows, in the English Hanzeweg Engels 17 zijn opgesteld zal Opdrachtgever Fax: language, what is expected of them MC Gouda indien Prowareness dat verzoekt, alles In the case that Client fails to provide in het werk stellen om ervoor te zorgen

6 dat het Software Ontwikkelteam in de Engelse taal weet wat er van hen wordt verwacht. Alle nieuwe source code en documentatie wordt gemaakt en opgesteld in de Engelse taal. a decent translation of documents and source code in English, the liability for this stays with Client. All new source code and documentation will be made and drawn up in English De benodigde sources en programma s om een begin te kunnen maken met de uitvoering van de Opdracht worden aangeleverd door Opdrachtgever op een door Prowareness aan te geven wijze Prowarenes gelooft in kwalitatief hoogstaande software ontwikkeling. Prowareness gebruikt de Agile Maturity Check om de kwaliteit van het proces na te gaan en te verbeteren. The Agile Maturity Check is een onderdeel van de Opdracht. Opdrachtgever zal zich inspannen om de Agile Maturity Check te ondersteunen en het team de mogelijkheid geven om te werken volgens de principes van de Agile Maturity Check. 5. Tarieven 5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vastgesteld hebben de uurtarieven betrekking op een normale werkdag van 8,5 uur, gewerkt gedurende de normale werktijden zoals bepaald in artikel 6.1. Voor het geval dat, overeenkomstig artikel 6.1, de Professional overwerk moet verrichten, zullen de volgende tarieven gelden voor elk uur verricht overwerk: voor overwerk verricht op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende Indiase en Nederlandse feestdagen: 150% van het van toepassing zijnde uurtarief per persoon per overgewerkt uur; voor overwerk verricht op zaterdag, zondag of algemeen erkende Indiase en Nederlandse feestdagen: 200% van het van toepassing zijnde uurtarief per persoon per overgewerkt uur The required sources and software to be able to make a start with the execution of the Assignment will be delivered by Client in a manner to be stated by Prowareness Prowareness believes in quality software development. Prowareness is using the Agile Maturity Check for checking the quality of the process and improving on the process. The Agile Maturity Check is a part of the assignment. Client will make his best efforts to support the Agile Maturity Check and to give the team the possibility to work accordingly to the Agile Maturity Check. 5. Ownership rights and noncompete clause 5.1. Unless explicitly determined otherwise, the hourly rates relate to a normal working day of 8.5 hours, worked during normal working hours that are specified in article 6.1. In the event that, in accordance with article 6.1, the Professional must carry out overtime, the following rates will apply for each hour worked in overtime: for overtime carried out on Monday through to Friday, except for official Indian and Dutch Public Holidays: 150% of the applicable hourly rate per person per overtime hour worked; for overtime carried out on Saturday, Sunday or generally acknowledged Indian and Dutch Public Holidays: 200% of the applicable hourly rate per person per overtime hour worked Without prejudice to the provisions of article 5.1, in the event that work must be carried out outside of India at the 5.2. Onverminderd het in artikel 5.1 bepaalde location of Client, an on-site rate will zullen in het geval dat werkzaamheden apply. This rate will be recorded in the buiten India op de klantlocatie dienen Agreement. The on-site rate includes the te worden uitgevoerd een on-site tarief costs of the airline ticket, visas, overnight gelden. Dit tarief zal vastgelegd worden expenses and further necessary travel in de Overeenkomst. Het on-site tarief is and accommodation expenses. On-site Prowareness inclusief de kosten voor het Tel: vliegticket, Web: work must have a minimum duration of 5 Hanzeweg visum, 17 overnachtingskosten Fax: en verdere working days MC Gouda noodzakelijke reis- en verblijfkosten,

7 tenzij anders overeengekomen. On-site werkzaamheden dienen een minimale omvang van 5 werkdagen te hebben De opdracht is afgesloten zodra de laatste factuur betreffende de uitgevoerde Diensten is goedgekeurd door de Opdrachtgever. Binnen een termijn van 5 werkdagen na dagtekening daarvan dient de Opdrachtgever hierover te berichten. Indien de Opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert wordt de opdracht geacht te zijn afgesloten. 6. Werktijden en verlof 6.1. Een normale werkdag voor het personeel van Prowareness duurt 8,5 uur, waarbij de werkzaamheden op zodanige uren zullen worden verricht als door Prowareness wordt vastgesteld tijdens normale werktijden tussen 11:00 en 20:00 uur plaatselijk tijd, op weekdagen van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende Indiase feestdagen. Wanneer de aard van het te verrichten werk zulks vereist, of wanneer zulks door de Opdrachtgever wordt verzocht, zal Prowareness trachten te bewerkstelligen dat de Professional dit werk op andere uren verricht of een redelijke hoeveelheid overwerk verricht. Dit wordt gedaan in wederzijds overleg tussen Opdrachtgever, Prowareness en de Professional The assignment is completed as soon as the last invoice concerning the executed Services has approved by Client. Client must provide notification of this within a period of 5 days from the date thereof. If Client does not respond within this period then the assignment will be deemed to have been completed. 6. Working hours and leave of absence 6.1. A normal working day for the staff of Prowareness amounts to 8.5 hours, in which the work will be carried out during such hours as is determined by Prowareness during normal working hours between 10am IST and 8pm IST, on weekdays from Monday through to Friday with the exception of generally acknowledged Indian and Dutch Public Holidays. If the nature of the work to be carried out requires overtime, or when this is requested by Client, Prowareness will try to ensure that the Professional carries out this work. This will be done in mutual consultation between Client, Prowareness and the Professional No approval from Client is required for the taking of days of holiday and leave, normal at Prowareness. Prowareness will consult with the Client in order to coordinate the holidays when possible Voor het opnemen van de bij Prowareness gebruikelijke vakantie- en verlofdagen zal geen goedkeuring van de Opdrachtgever zijn vereist. Prowareness zal met de Opdrachtgever overleggen teneinde de vakanties waar mogelijk te coördineren. 7. Urenregistratie en facturatie 7.1. De Scrum Master van het Software Ontwikkelteam zal in na afloop van een Sprint Opdrachtgever een overzicht van de daadwerkelijk gewerkte uren ten behoeve van Opdrachtgever, ter goedkeuring voorleggen. Indien 7. Time recording and invoicing 7.1. The Scrum Master of the Software Development Team will submit to Client, to be approved by Client, after the expiry of a Sprint, a timesheet of the hours actually worked for the benefit of Client. If Client does not object to the timesheet within two working days, it will be deemed to have been approved After the approval of the hour overview, Prowareness will send the invoice for the activities carried out during the previous Sprints. The invoice is based on the approved overview and the agreed Opdrachtgever niet binnen twee rates and working hours. Each invoice Prowareness werkdagen protesteert tegen Tel: het will contain Web: two Sprint with exception of Hanzeweg overzicht, 17 wordt het als akkoord Fax: July and December. In these months the 2803 MC Gouda beschouwd. invoice contains three Sprints.

8 7.2. Prowareness stuurt na goedkeuring van het urenoverzicht de factuur voor de verrichte werkzaamheden in de daaraan voorafgaande Sprint. De factuur is gebaseerd op het geaccordeerde urenoverzicht en de tarieven en werkuren zoals overeengekomen Prowareness levert hoog kwalitatieve software producten. Om de kwaliteit van de diensten te kunnen verzekeren, heeft Prowareness een meeting structuur die bijdraagt aan het werk uitgevoerd voor Opdrachtgever. De volgende meetings worden gefactureerd aan Opdrachtgever: Management meetings die betrekking hebben op de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever; Technische sessies ten behoeve van verbetering van de technische kennis van de Professionals; Company meetings die bijdragen aan de ontwikkeling van Professionals zoals Big Sprint Day, igrow, maandelijkse Company Scrum Meeting. De Scrum Master heeft aanvullende meetings die bijdragen aan de kwaliteit van de product en worden daarom gefactureerd aan Opdrachtgever: Dagelijkse Company Scrum Meeting; Scrum Master meeting; QA Meeting; Updating KPI s, urenoverzichten; Agile Audit. Alle werkzaamheden uitgevoerd door Managing Director India, auditors of externe trainers worden niet gefactureerd aan Opdrachtgever Wanneer het Softwaredevelopment team in Nederland werkzaam is, wordt het team verwacht om de wekelijkse Prowareness company meeting bij te wonen op Dinsdag van 4 uur tot 8 uur. Deze uren worden niet gefactureerd aan Opdrachtgever Prowareness delivers quality software products. To ensure the quality of the services, Prowareness has a meeting structure that contributes to the work executed for Client. The following kind of meetings will be billed to Client: Management meetings regarding the work executed for Client; Technical sessions to improve the technical knowledge of Professionals; Company meetings that contribute to the development of Professionals like Big Sprint day, igrow, Monthly Company Scrum meeting. The Scrum master will have additional meetings that contribute to the quality of products and therefor are billed to Client: Daily Company Scrum meeting Scrum master meeting QA meeting Updating KPI s, billing hours Agile Audit Any efforts made by Managing Director India, auditors or external trainers will not be billed to Client If the software development team is working in the Netherlands the team will be expected on the weekly Prowareness company meeting at Tuesday from 4pm till 8 pm GMT. These hours will not be billed to Client The software development team has one or more back up developers. The backup developer will take over the work of a Professional who is absent due to leave or sickness. The backup developer will not be billed for his efforts, but the billable hours of the other team members will be billed with a mark-up regardless if the backup developer has made any backup efforts to the team. The mark-up will only be charges if the backup developer is a part of the team. Prowareness 7.5. Het Software Ontwikkelteam Tel: heeft een Web: Hanzeweg of 17 meerdere back up Professionals. Fax: The MC Gouda back up Professional neemt het werk

9 over van een Professional, die afwezig is door verlof of ziekte. De werkzaamheden van de back up Professional worden niet gefactureerd aan Opdrachtgever maar er wordt een mark up gerekend op de gewerkte uren van de andere teamleden, ongeacht of de back up Professionals back up werkzaamheden heeft uitgevoerd. The mark up wordt alleen in rekening gebracht als de back up Professional onderdeel van het team is. 8. Escalatieprocedure 8.1. Indien zich problemen voordoen in de samenwerking met Prowareness dient Opdrachtgever zich te beroepen op de Escalatieproducedure. De Escalatieprocedure kent de volgende stappen: Opdrachtgever neemt contact op met de Scrum Master om een probleem op te lossen. Wanneer Opdrachtgever en Scrum Master binnen 2 werkdagen samen niet tot een oplossing komen, dan volgt de volgende stap. 8. Escalation procedure 8.1. If problems occur in the cooperation with Prowareness, Client must rely on the Escalation procedure. The Escalation procedure consists of the following steps: Opdrachtgever neemt contact op met de Client contacts the Scrum Master to resolve a problem. If Client and Scrum Master cannot reach a resolution within 2 working days, then the next step follows; Client contacts the Managing Director India to resolve a problem. If Client and the Managing Director India cannot reach a resolution within 3 working days, then the next step follows; Client contacts the responsible Account Manager in the Netherlands. If Client and the Account Manager cannot reach a resolution within 5 working days, then the next step follows; Client contacts Prowareness Management in the Netherlands. Thereupon a resolution will be sought in consultation. Opdrachtgever neemt contact op met de General Manager in India. Wanneer Opdrachtgever en de General Manager binnen 3 werkdagen samen niet tot een oplossing komen, dan volgt de volgende stap. Opdrachtgever neemt contact op met verantwoordelijke Account Manager in Nederland. Wanneer Opdrachtgever en de Account Manager binnen 5 werkdagen niet tot een oplossing komen, dan volgt de volgende stap. Opdrachtgever neemt contact op met de Prowareness Directie in Nederland. Vervolgens zal in overleg naar een oplossing worden gezocht. 9. Plichten Opdrachtgever 9.1. Opdrachtgever verbindt zich om te waarborgen dat, waar de medewerking van zijn eigen personeel noodzakelijk is bij de uitvoering van de Diensten, dit personeel de nodige vaardigheden en ervaring zal bezitten voor de taken 9. Obligations of Client 9.1. Opdrachtgever verbindt zich om te Client undertakes to guarantee that, where the cooperation of its own staff is necessary for the execution of the Services, this staff will possess the necessary skills and experience for the tasks that are assigned to them and that this staff will be available at the points in time as will be agreed by parties. Furthermore, this staff will be informed by Client about the assignment entered into and Prowareness working methods If at any point in time during the execution of the Services, Client notices or suspects that Prowareness is proceeding from false assumptions, or as the case may be that Client realises the assignment is heading the wrong way, Client will inform Prowareness of this promptly in writing In case of loss of time, caused by delay due to non-compliance with the conditions stated in this article, Client will die het wordt opgedragen en dat dit permit Prowareness such an extension Prowareness Tel: Web: personeel beschikbaar zal zijn op de of the delivery date until the work to be Hanzeweg 17 Fax: carried out is concluded. tijdstippen als door partijen zullen Furthermore, 2803 MC Gouda worden afgesproken. Voorts zal dit all expenditures and damage that arise

10 personeel zoveel mogelijk zijn ingelicht door Opdrachtgever over de aangegane opdracht aan en werkwijze van Prowareness Indien op enig tijdstip gedurende de uitvoering van de Diensten Opdrachtgever zal bemerken of vermoeden dat Prowareness van verkeerde veronderstellingen uitgaat dan wel bij de realisering van de opdracht een verkeerde weg inslaat, zal Opdrachtgever Prowareness onverwijld hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. because the provisions of this article have not, or not in a timely manner, been complied with are fully for the account of Client. 10. Applicable forum and choice of law Dutch law exclusively applies to the General Terms and Conditions. Any disputes will be heard by the Dutch District Court in The Hague In geval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt door Opdrachtgever aan Prowareness een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan tot de uit te voeren werkzaamheden zijn afgerond. Bovendien komen alle lasten en schaden, welke ontstaan doordat aan het in dit artikel gestelde niet of niet-tijdig is voldaan, volledig voor rekening van Opdrachtgever. 10. Toepasselijk recht en rechtskeuze Op de Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter in Den Haag. Prowareness Tel: Web: Hanzeweg 17 Fax: MC Gouda

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific Terms and Conditions applicable to Agile teams

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific Terms and Conditions applicable to Agile teams B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene Voorwaarden Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West

Nadere informatie

Specifieke Voorwaarden Specific Terms and Conditions

Specifieke Voorwaarden Specific Terms and Conditions B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene Voorwaarden DevOn Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert DevOn

Nadere informatie

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

B3: Specific terms and conditions applicable to secondment services. B3: Specifieke voorwaarden van toepassing op detacheringsdiensten

B3: Specific terms and conditions applicable to secondment services. B3: Specifieke voorwaarden van toepassing op detacheringsdiensten B3: Specifieke voorwaarden van toepassing op detacheringsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden General Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden General Terms and Conditions B3: Specifieke voorwaarden van toepassing op detacheringsdiensten B3: Specific Terms and Conditions applicable to secondment services Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene Voorwaarden DevOn.

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene Voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst?

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Testnet voorjaarsevent Marieke Brinkman en Marieke Mouwe Wie zijn wij Marieke B Marieke M 2010 Capgemini. All rights reserved. 1 Insert "Title, Author, Date"

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43 (1964) Nr. 1 TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN JAARGANG 1964 Nr. 43 A. TITEL Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië;

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

A: General Terms and Conditions Prowareness

A: General Terms and Conditions Prowareness A: Algemene voorwaarden Prowareness A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

A: General Terms and Conditions Prowareness

A: General Terms and Conditions Prowareness A: Algemene Voorwaarden Prowareness A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0055 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer termoz CN 8 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Kunststof verbindingen voor gebruik in beton en metselwerk Beoogd

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

EazyLAN Gebruikershandleiding

EazyLAN Gebruikershandleiding EazyLAN Gebruikershandleiding Nieaf-Smitt is a brand name of Mors Smitt Mors Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 P.O. box 7023 The Netherlands 3526 AA Utrecht 3502 KA Utrecht T +31 (0)30 288 13 11 F +31 (0)30 289

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2015 - General Terms 2015 v2.0

Algemene Voorwaarden 2015 - General Terms 2015 v2.0 1 DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Sentia Diensten: de diensten die Sentia aan

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118 12 (2006) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2006 Nr. 118 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. Dit document opgezet als een drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Altice N.V. (de "Vennootschap"). In de linker kolom zijn de huidige

Nadere informatie

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de Algemene Voorwaarden 1. Kroes Advocaten Immigration Lawyers (hierna te noemen: Kroes Advocaten) is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten vennootschappen zijn. Een lijst

Nadere informatie

HONDA4.nl. Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl.

HONDA4.nl. Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl. HONDA4.nl Verzenden & Retourneren (Dutch) Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl. Shipping and Returns (English) This document

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138 18 (2007) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2007 Nr. 138 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 27 71 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sultanaat Oman tot

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het "Wetsvoorstel"

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het Wetsvoorstel Additionele vragen inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

15 december 2009 KIWA-REGLEMENT VOOR HET VOEREN VAN HET GASTEC QA

15 december 2009 KIWA-REGLEMENT VOOR HET VOEREN VAN HET GASTEC QA 15 december 2009 KIWA-REGLEMENT VOOR HET VOEREN VAN HET GASTEC QA KWALITEITSMERK 15 december 2009 KIWA-REGLEMENT VOOR HET VOEREN VAN HET GASTEC QA KWALITEITSMERK 2009 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92 19 (1953) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2005 Nr. 92 A. TITEL Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Ceylon * inzake luchtvaartdiensten

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Fact Sheet 2b - Vereenvoudigde berekeningsmethodiek uurtarief voor Nederlandse partners

Fact Sheet 2b - Vereenvoudigde berekeningsmethodiek uurtarief voor Nederlandse partners - Vereenvoudigde berekeningsmethodiek uurtarief voor Nederlandse partners Valid from Version 1 27.04.15 Valid to This Fact Sheet only applies to The Netherlands. All beneficiaries in The Netherlands must

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie