B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams"

Transcriptie

1 B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord B.V. Prowareness Midden B.V. Prowareness Academy B.V. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteren de bovengenoemde vennootschappen de volgende leveringsvoorwaarden. Gemakshalve wordt in de voorwaarden naar de bovenstaande vennootschappen verwezen als Prowareness. Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile Teams omvat de volgende artikelen: 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Samenstelling Software Ontwikkelteam 4. Benodigdheden en Locaties Opdracht 5. Tarieven 6. Werktijden en verlof 7. Urenregistratie en facturatie 8. Escalatieprocedure 9. Plichten Opdrachtgever B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams This document forms a part of A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord B.V. Prowareness Midden B.V. Prowareness Academy B.V. The aforesaid companies apply the following terms and conditions when providing quotations and in the execution of assignments. For convenience the aforesaid companies are referred to in the terms and conditions as Prowareness. in provision of Agile teams contains the following articles: 1. Definitions 2. Agreement 3. Composition Software Development Team 4. Required Materials and Locations for the Assignment 5. Rates 6. Working hours and leave of absence 7. Time recording and invoicing 8. Escalation procedure 9. Obligations of Client 10. Applicable law and choice of law 10. Toepasselijk recht en rechtskeuze Prowareness Tel: Web: Hanzeweg 17 Fax: MC Gouda

2 1. Definities Agile Teams: Diensten waarbij een Software Ontwikkelteam aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld om op het gebied van informatietechnologie werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van het ontwikkelen van software voor Opdrachtgever. Diensten: De prestatie(s) zoals omschreven in de tussen Prowareness en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Infrastructuur: De hardware en software die het Software Ontwikkelteam nodig heeft om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Opdrachtgever: Iedere (rechts) persoon die met Prowareness een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte. Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan Prowareness Dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden A en de Specifieke Voorwaarden B1 van toepassing zijn. Opdracht: Het op basis van de functionele specificaties, die worden vastgelegd in de vorm van een product backlog en sprint backlog, gedurende een aantal Sprints, behalen van sprintdoelen en doen van leveringen. Product Owner: Vertegenwoordiger van Opdrachtgever die gemachtigd is om beslissingen voor Opdrachtgever te maken en die direct contact met het Software Development Team heeft. Professional: (IT) Professional die beschikt over (een deel van) de benodigde (software)kennis en vaardigheden en die door Prowareness wordt ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst. Prowareness: de specifieke organisatie, zoals benoemd in Overeenkomst, die Diensten levert aan Opdrachtgever, hierna te noemen Prowareness. 1. Definitions Agile Teams: Services in which a Software Development Team is made available to Client in order to carry out work in the field of information technology for the development of software, that will be developed on the Prowareness offshore location in India for the benefit of Client. Agreement: The arrangements, agreed in a written and/or digital recording, on the basis of which Prowareness performs Service(s) for the benefit of Client and to which these General Terms and Conditions A and these Specific Terms and Conditions B1 apply. Assignment: The sprint objectives to be achieved and to deliver during a number of Sprints based on the functional specifications which are recorded in the form of a product backlog and sprint backlog. Client: Every (legal) entity or person who has concluded an Agreement with Prowareness, or as the case may be responds to or requests an offer or quotation. Infrastructure: The hardware and software which the Software Development Team requires in order to be able to properly execute the assignment. Product Owner: representative of Client who is authorized to make decisions for Client and who has direct contact with the Software Development team. Professional: (IT) Professional who possesses (a part of) the required (software) knowledge and skills and who is deployed by Prowareness in the performance of the Agreement. Prowareness: the specific company mentioned in the Agreement who provides Service(s) to Client, hereinafter referred to as Prowareness. Scrum Master: Software Engineer who, in the position of cooperating foreman, supervises the Software Development Team during the execution of the Assignment and who is certified as Scrum Master. Scrum Master: Software Engineer die in de functie van meewerkend voorman het Software Ontwikkelteam begeleidt in het uitvoeren van de Opdracht, en als Scrum Master is gecertificeerd. Services: The service(s) as described in the Agreement. Sprints: Fixed periods of 2 weeks during which the Software Development Team achieves a sprint Sprints: Vaste periode van 2 weken waarin het objective. Prowareness can decide, in consultation Software Ontwikkelteam een sprintdoel realiseert. with Client, to shorten the Sprint period to 1 week Prowareness Tel: Web: Prowareness kan in overleg met Opdrachtgever or to extend this to 3 weeks. Hanzeweg besluiten 17 om de Sprint periode te korten Fax: tot week MC of Gouda te verlangen tot 3 weken.

3 Software Development Teams: Eén of meerdere Professionals die in teamverband, onder begeleiding van een Scrum Master, de Opdracht uitvoeren. 2. Overeenkomst 2.1. De details omtrent de uit te voeren Opdracht zal worden beschreven in een Overeenkomst De Opdracht wordt uitgevoerd in delen, Sprints genoemd. De aard, inhoud, volgorde en de data van deze Sprints worden in overleg vastgesteld door Prowareness en Opdrachtgever. Elke Sprint eindigt in principe met een levering, tenzij anders wordt overeengekomen. Een levering wordt begeleid door een demonstratie van het gerealiseerde in een Sprint. Bij deze demonstratie dient de vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig te zijn. Opdrachtgever dient uiterlijk binnen drie werkdagen na de demonstratie akkoord te geven op de levering. Indien binnen die termijn geen reactie is ontvangen, wordt de levering als geaccepteerd beschouwd en worden de werkzaamheden volgens planning voortgezet De Overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen duur Elk der partijen kan de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform deze Overeenkomst, bijbehorende offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 90 kalenderdagen te geschieden. Prowareness behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Software Development Team: One or more Professionals who as a team execute the Assignment under the supervision of a Scrum Master and Client. 2. Agreement 2.1. The details with regard to the Assignment to be executed will be described in an Agreement The Assignment is executed in parts, called Sprints. The nature, contents, sequence and the data of these Sprints are determined by Prowareness in consultation with Client. In principle, each Sprint ends with a delivery unless agreed otherwise. A delivery is accompanied by a demonstration of that which was achieved in a Sprint. Client s representative must be present at this demonstration. Client must no later than within three working days from the demonstration give approval of the delivery. If no reply has been received within this period, the delivery will be deemed to have been accepted and the work will be continued in accordance with the planning The Agreement terminates by operation of law after the expiry of the agreed duration Each of the parties can unilaterally terminate the Agreement before the end of term if the execution of the assignment can no longer take place in conformity with this Agreement, the accompanying quotation or possible later additional assignment specifications. This must take place in writing stating reasons, and with due regard of a notice period of 90 calendar days. In this matter, Prowareness retains the right to claim payment of the invoices for the activities carried out up to then Opdrachtgever kan verzoeken de 2.5. Client can extend the Agreement for Overeenkomst voor bepaalde tijd a specific period. Prowareness will use verlengen. Prowareness zal zich er reasonable endeavours so that the redelijkerwijs voor inspannen dat de Software Development Team already reeds ter beschikking gestelde Software made available will also be available ontwikkelteam ook voor de verlenging for this extended period. However, if no Prowareness beschikbaar is. Echter indien Tel: niet uiterlijk later than Web: 60 calendar days prior to the Hanzeweg kalenderdagen voor het Fax: verstrijken MC Gouda van de (deel)overeenkomst schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst

4 wordt verlengd, houd Prowareness zich het recht voor het betrokken Software Ontwikkelteam ook aan andere potentiële opdrachten toe te wijzen. 3. Samenstelling Software ontwikkelteam 3.1. Prowareness is verantwoordelijk voor de omvang en samenstelling van het Software Ontwikkelteam. In wederzijds overleg zal in de Overeenkomst de beoogde startdatum wordt vastgelegd. Prowareness behoudt zich het recht voor om het team op te bouwen tot gedurende drie maanden na beoogde startdatum. Indien het team niet compleet is op de beoogde startdatum, zal de contractperiode ingaan op het moment van de start van de afzonderlijke teamleden Prowareness zal alles in het werk stellen om de omvang en samenstelling van het Software Ontwikkelteam gedurende de overeenkomst zo veel mogelijk in stand te houden. Prowareness is gerechtigd na overleg met Opdrachtgever een Professional uit het Software Ontwikkelteam te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties De Scrum Master is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van alle leden van het Software Ontwikkelteam. De Scrum Master is tevens het eerste aanspreekpunt van Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht. De vertegenwoordiger van de Opdrachtgever, de Product Owner, moet over voldoende beslissingsbevoegdheden beschikken om zelfstandig en direct besluiten te nemen. De Opdrachtgever behoudt indien gewenst wel het recht om rechtstreeks in communicatie te treden met het Software Ontwikkelteam. expiry of the Agreement, it has not been agreed in writing that the agreement is to be extended, Prowareness retains the right to assign the Software Development Team concerned to other potential assignments. 3. Composition Software Development Team 3.1. Prowareness is responsible for the size and composition of the Software Development Team. The intended starting date will be recorded in the Agreement in mutual consultation. Prowareness retains the right to build up the team until three months after the intended starting date. If the team is not complete at the intended starting date, the agreement period will commence at the time the separate team members commence work Prowareness will endeavour to maintain the size and composition of the Software Development Team as much as possible during the Agreement. Prowareness is entitled, after consultation with Client, to replace a Professional from the Software Development Team by one or more other persons with the same qualifications The Scrum Master is responsible for the operational direction of all members of the Software Development Team. The Scrum Master is also the first point of contact of Client with regard to the Assignment. The Product Owner, must have sufficient decision-making powers to be able to make independent and immediate decisions. Client retains, if so desired, the right to enter into direct communication with the individual members of the Software Development Team. Prowareness Tel: Web: Hanzeweg 17 Fax: MC Gouda

5 4. Benodigdheden en Locaties Opdracht 4.1. Prowareness verzorgt de volgende faciliteiten voor het Software Ontwikkelteam: werkplek, desktop / laptop PC s, internetfaciliteiten, netwerkverbinding, voip, vpn verbinding. Wanneer de faciliteiten die Prowareness dient te verzorgen niet beschikbaar zijn, dan dient Opdrachtgever het Software Ontwikkelteam werkzaamheden te geven in relatie tot de Opdracht die niet afhankelijk zijn van de faciliteiten die Prowareness dient te verzorgen. Wanneer de faciliteiten die Prowareness beschikbaar dient te stellen langer dan twee werkdagen niet gebruikt kunnen worden, dan treden Opdrachtgever en Prowareness in overleg over de eventuele consequenties voor de uitvoering van de Opdracht Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzorgen van benodigde (software) ontwikkellicenties, specifieke ontwikkelomgevingen aan Opdrachtgever zijde en eventuele benodigde hardware. Alle ontvangen licenties, software en hardware zullen geretourneerd worden na beëindiging van de Opdracht De Opdracht wordt uitgevoerd op de vestiging van Prowareness in India of Nederland. Op verzoek van Opdrachtgever en als Prowareness bevestigd dat het voor een juiste uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd op een andere locatie, waaronder de locatie(s) van Opdrachtgever in Nederland. In alle gevallen gelden de tarieven en afspraken omtrent het uurloon, vergoeding van de reis- en verblijfkosten van de leden van het Software ontwikkelteam. Prowareness dient zorg te dragen voor het vliegticket, visum, overnachtingskosten en verder noodzakelijke reis- en verblijfkosten. Dit vanzelfsprekend onder voorbehoud van toekenning van een visum. 4. Required Materials and Locations for the Assignment 4.1. Prowareness provides the following facilities for the Software Development Team: workstation, desktop / laptop PCs, Internet facilities, network connections VoIP, VPN client connection. If the facilities that Prowareness must provide are not available, Client must give the Software Development Team work relating to the Assignment that does not depend on the facilities that Prowareness must provide. In the event that the facilities that Prowareness must make available cannot be used for longer than two working days, Client and Prowareness will enter into consultation regarding any consequences for the execution of the Assignment Client is responsible for arranging the necessary development licenses, specific development environment on Client side and additional hardware. All received licenses, software and hardware will be returned after the completion of the assignment The Assignment will be executed at the business location of Prowareness in India or the Netherlands. At Client s request, and if Prowareness states this is necessary for the execution of the Assignment, work can be carried out at another location, including location(s) of Client in the Netherlands. In all cases the rates and agreements with regard to the hourly wages, reimbursement of travel and subsistence expenses of the members of the Software Development Team will apply. Prowareness is responsible for the flight ticket, visa, costs of overnight stays and other necessary travel and subsistence expenses. This of course under the provisio of the granting of a visa Prowareness executes the Assignment in the English language. In the event that the source code and/or other variables are not drawn up in English, Client will, if 4.4. Prowareness voert de Opdracht uit in de Prowareness requests this, do everything Engelse taal. In het geval dat de source possible to ensure that the Software Prowareness code en/of andere variabelen Tel: niet in het Development Web: Team knows, in the English Hanzeweg Engels 17 zijn opgesteld zal Opdrachtgever Fax: language, what is expected of them MC Gouda indien Prowareness dat verzoekt, alles In the case that Client fails to provide in het werk stellen om ervoor te zorgen

6 dat het Software Ontwikkelteam in de Engelse taal weet wat er van hen wordt verwacht. Alle nieuwe source code en documentatie wordt gemaakt en opgesteld in de Engelse taal. a decent translation of documents and source code in English, the liability for this stays with Client. All new source code and documentation will be made and drawn up in English De benodigde sources en programma s om een begin te kunnen maken met de uitvoering van de Opdracht worden aangeleverd door Opdrachtgever op een door Prowareness aan te geven wijze Prowarenes gelooft in kwalitatief hoogstaande software ontwikkeling. Prowareness gebruikt de Agile Maturity Check om de kwaliteit van het proces na te gaan en te verbeteren. The Agile Maturity Check is een onderdeel van de Opdracht. Opdrachtgever zal zich inspannen om de Agile Maturity Check te ondersteunen en het team de mogelijkheid geven om te werken volgens de principes van de Agile Maturity Check. 5. Tarieven 5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vastgesteld hebben de uurtarieven betrekking op een normale werkdag van 8,5 uur, gewerkt gedurende de normale werktijden zoals bepaald in artikel 6.1. Voor het geval dat, overeenkomstig artikel 6.1, de Professional overwerk moet verrichten, zullen de volgende tarieven gelden voor elk uur verricht overwerk: voor overwerk verricht op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende Indiase en Nederlandse feestdagen: 150% van het van toepassing zijnde uurtarief per persoon per overgewerkt uur; voor overwerk verricht op zaterdag, zondag of algemeen erkende Indiase en Nederlandse feestdagen: 200% van het van toepassing zijnde uurtarief per persoon per overgewerkt uur The required sources and software to be able to make a start with the execution of the Assignment will be delivered by Client in a manner to be stated by Prowareness Prowareness believes in quality software development. Prowareness is using the Agile Maturity Check for checking the quality of the process and improving on the process. The Agile Maturity Check is a part of the assignment. Client will make his best efforts to support the Agile Maturity Check and to give the team the possibility to work accordingly to the Agile Maturity Check. 5. Ownership rights and noncompete clause 5.1. Unless explicitly determined otherwise, the hourly rates relate to a normal working day of 8.5 hours, worked during normal working hours that are specified in article 6.1. In the event that, in accordance with article 6.1, the Professional must carry out overtime, the following rates will apply for each hour worked in overtime: for overtime carried out on Monday through to Friday, except for official Indian and Dutch Public Holidays: 150% of the applicable hourly rate per person per overtime hour worked; for overtime carried out on Saturday, Sunday or generally acknowledged Indian and Dutch Public Holidays: 200% of the applicable hourly rate per person per overtime hour worked Without prejudice to the provisions of article 5.1, in the event that work must be carried out outside of India at the 5.2. Onverminderd het in artikel 5.1 bepaalde location of Client, an on-site rate will zullen in het geval dat werkzaamheden apply. This rate will be recorded in the buiten India op de klantlocatie dienen Agreement. The on-site rate includes the te worden uitgevoerd een on-site tarief costs of the airline ticket, visas, overnight gelden. Dit tarief zal vastgelegd worden expenses and further necessary travel in de Overeenkomst. Het on-site tarief is and accommodation expenses. On-site Prowareness inclusief de kosten voor het Tel: vliegticket, Web: work must have a minimum duration of 5 Hanzeweg visum, 17 overnachtingskosten Fax: en verdere working days MC Gouda noodzakelijke reis- en verblijfkosten,

7 tenzij anders overeengekomen. On-site werkzaamheden dienen een minimale omvang van 5 werkdagen te hebben De opdracht is afgesloten zodra de laatste factuur betreffende de uitgevoerde Diensten is goedgekeurd door de Opdrachtgever. Binnen een termijn van 5 werkdagen na dagtekening daarvan dient de Opdrachtgever hierover te berichten. Indien de Opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert wordt de opdracht geacht te zijn afgesloten. 6. Werktijden en verlof 6.1. Een normale werkdag voor het personeel van Prowareness duurt 8,5 uur, waarbij de werkzaamheden op zodanige uren zullen worden verricht als door Prowareness wordt vastgesteld tijdens normale werktijden tussen 11:00 en 20:00 uur plaatselijk tijd, op weekdagen van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende Indiase feestdagen. Wanneer de aard van het te verrichten werk zulks vereist, of wanneer zulks door de Opdrachtgever wordt verzocht, zal Prowareness trachten te bewerkstelligen dat de Professional dit werk op andere uren verricht of een redelijke hoeveelheid overwerk verricht. Dit wordt gedaan in wederzijds overleg tussen Opdrachtgever, Prowareness en de Professional The assignment is completed as soon as the last invoice concerning the executed Services has approved by Client. Client must provide notification of this within a period of 5 days from the date thereof. If Client does not respond within this period then the assignment will be deemed to have been completed. 6. Working hours and leave of absence 6.1. A normal working day for the staff of Prowareness amounts to 8.5 hours, in which the work will be carried out during such hours as is determined by Prowareness during normal working hours between 10am IST and 8pm IST, on weekdays from Monday through to Friday with the exception of generally acknowledged Indian and Dutch Public Holidays. If the nature of the work to be carried out requires overtime, or when this is requested by Client, Prowareness will try to ensure that the Professional carries out this work. This will be done in mutual consultation between Client, Prowareness and the Professional No approval from Client is required for the taking of days of holiday and leave, normal at Prowareness. Prowareness will consult with the Client in order to coordinate the holidays when possible Voor het opnemen van de bij Prowareness gebruikelijke vakantie- en verlofdagen zal geen goedkeuring van de Opdrachtgever zijn vereist. Prowareness zal met de Opdrachtgever overleggen teneinde de vakanties waar mogelijk te coördineren. 7. Urenregistratie en facturatie 7.1. De Scrum Master van het Software Ontwikkelteam zal in na afloop van een Sprint Opdrachtgever een overzicht van de daadwerkelijk gewerkte uren ten behoeve van Opdrachtgever, ter goedkeuring voorleggen. Indien 7. Time recording and invoicing 7.1. The Scrum Master of the Software Development Team will submit to Client, to be approved by Client, after the expiry of a Sprint, a timesheet of the hours actually worked for the benefit of Client. If Client does not object to the timesheet within two working days, it will be deemed to have been approved After the approval of the hour overview, Prowareness will send the invoice for the activities carried out during the previous Sprints. The invoice is based on the approved overview and the agreed Opdrachtgever niet binnen twee rates and working hours. Each invoice Prowareness werkdagen protesteert tegen Tel: het will contain Web: two Sprint with exception of Hanzeweg overzicht, 17 wordt het als akkoord Fax: July and December. In these months the 2803 MC Gouda beschouwd. invoice contains three Sprints.

8 7.2. Prowareness stuurt na goedkeuring van het urenoverzicht de factuur voor de verrichte werkzaamheden in de daaraan voorafgaande Sprint. De factuur is gebaseerd op het geaccordeerde urenoverzicht en de tarieven en werkuren zoals overeengekomen Prowareness levert hoog kwalitatieve software producten. Om de kwaliteit van de diensten te kunnen verzekeren, heeft Prowareness een meeting structuur die bijdraagt aan het werk uitgevoerd voor Opdrachtgever. De volgende meetings worden gefactureerd aan Opdrachtgever: Management meetings die betrekking hebben op de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever; Technische sessies ten behoeve van verbetering van de technische kennis van de Professionals; Company meetings die bijdragen aan de ontwikkeling van Professionals zoals Big Sprint Day, igrow, maandelijkse Company Scrum Meeting. De Scrum Master heeft aanvullende meetings die bijdragen aan de kwaliteit van de product en worden daarom gefactureerd aan Opdrachtgever: Dagelijkse Company Scrum Meeting; Scrum Master meeting; QA Meeting; Updating KPI s, urenoverzichten; Agile Audit. Alle werkzaamheden uitgevoerd door Managing Director India, auditors of externe trainers worden niet gefactureerd aan Opdrachtgever Wanneer het Softwaredevelopment team in Nederland werkzaam is, wordt het team verwacht om de wekelijkse Prowareness company meeting bij te wonen op Dinsdag van 4 uur tot 8 uur. Deze uren worden niet gefactureerd aan Opdrachtgever Prowareness delivers quality software products. To ensure the quality of the services, Prowareness has a meeting structure that contributes to the work executed for Client. The following kind of meetings will be billed to Client: Management meetings regarding the work executed for Client; Technical sessions to improve the technical knowledge of Professionals; Company meetings that contribute to the development of Professionals like Big Sprint day, igrow, Monthly Company Scrum meeting. The Scrum master will have additional meetings that contribute to the quality of products and therefor are billed to Client: Daily Company Scrum meeting Scrum master meeting QA meeting Updating KPI s, billing hours Agile Audit Any efforts made by Managing Director India, auditors or external trainers will not be billed to Client If the software development team is working in the Netherlands the team will be expected on the weekly Prowareness company meeting at Tuesday from 4pm till 8 pm GMT. These hours will not be billed to Client The software development team has one or more back up developers. The backup developer will take over the work of a Professional who is absent due to leave or sickness. The backup developer will not be billed for his efforts, but the billable hours of the other team members will be billed with a mark-up regardless if the backup developer has made any backup efforts to the team. The mark-up will only be charges if the backup developer is a part of the team. Prowareness 7.5. Het Software Ontwikkelteam Tel: heeft een Web: Hanzeweg of 17 meerdere back up Professionals. Fax: The MC Gouda back up Professional neemt het werk

9 over van een Professional, die afwezig is door verlof of ziekte. De werkzaamheden van de back up Professional worden niet gefactureerd aan Opdrachtgever maar er wordt een mark up gerekend op de gewerkte uren van de andere teamleden, ongeacht of de back up Professionals back up werkzaamheden heeft uitgevoerd. The mark up wordt alleen in rekening gebracht als de back up Professional onderdeel van het team is. 8. Escalatieprocedure 8.1. Indien zich problemen voordoen in de samenwerking met Prowareness dient Opdrachtgever zich te beroepen op de Escalatieproducedure. De Escalatieprocedure kent de volgende stappen: Opdrachtgever neemt contact op met de Scrum Master om een probleem op te lossen. Wanneer Opdrachtgever en Scrum Master binnen 2 werkdagen samen niet tot een oplossing komen, dan volgt de volgende stap. 8. Escalation procedure 8.1. If problems occur in the cooperation with Prowareness, Client must rely on the Escalation procedure. The Escalation procedure consists of the following steps: Opdrachtgever neemt contact op met de Client contacts the Scrum Master to resolve a problem. If Client and Scrum Master cannot reach a resolution within 2 working days, then the next step follows; Client contacts the Managing Director India to resolve a problem. If Client and the Managing Director India cannot reach a resolution within 3 working days, then the next step follows; Client contacts the responsible Account Manager in the Netherlands. If Client and the Account Manager cannot reach a resolution within 5 working days, then the next step follows; Client contacts Prowareness Management in the Netherlands. Thereupon a resolution will be sought in consultation. Opdrachtgever neemt contact op met de General Manager in India. Wanneer Opdrachtgever en de General Manager binnen 3 werkdagen samen niet tot een oplossing komen, dan volgt de volgende stap. Opdrachtgever neemt contact op met verantwoordelijke Account Manager in Nederland. Wanneer Opdrachtgever en de Account Manager binnen 5 werkdagen niet tot een oplossing komen, dan volgt de volgende stap. Opdrachtgever neemt contact op met de Prowareness Directie in Nederland. Vervolgens zal in overleg naar een oplossing worden gezocht. 9. Plichten Opdrachtgever 9.1. Opdrachtgever verbindt zich om te waarborgen dat, waar de medewerking van zijn eigen personeel noodzakelijk is bij de uitvoering van de Diensten, dit personeel de nodige vaardigheden en ervaring zal bezitten voor de taken 9. Obligations of Client 9.1. Opdrachtgever verbindt zich om te Client undertakes to guarantee that, where the cooperation of its own staff is necessary for the execution of the Services, this staff will possess the necessary skills and experience for the tasks that are assigned to them and that this staff will be available at the points in time as will be agreed by parties. Furthermore, this staff will be informed by Client about the assignment entered into and Prowareness working methods If at any point in time during the execution of the Services, Client notices or suspects that Prowareness is proceeding from false assumptions, or as the case may be that Client realises the assignment is heading the wrong way, Client will inform Prowareness of this promptly in writing In case of loss of time, caused by delay due to non-compliance with the conditions stated in this article, Client will die het wordt opgedragen en dat dit permit Prowareness such an extension Prowareness Tel: Web: personeel beschikbaar zal zijn op de of the delivery date until the work to be Hanzeweg 17 Fax: carried out is concluded. tijdstippen als door partijen zullen Furthermore, 2803 MC Gouda worden afgesproken. Voorts zal dit all expenditures and damage that arise

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Algemene Voorwaarden van DEBEIJ TRANSLATIONS Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Artikel 1

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden NEDERLANDS ALGEME VOORWAARD 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden (1) Deze Algemene Voorwaarden regelen de tussen de klant en DEKOM BV, Minervum 7444-H, 4817 ZG BREDA (hierna DEKOM genoemd)

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden isense General Staffing B.V. isense Den Haag B.V. isense Eindhoven B.V. isense Rotterdam B.V. isense Amsterdam B.V. isense Utrecht B.V. isense Contractbeheer B.V. isense Consulting

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

De ondergetekenden: Gezamenlijk te noemen Partijen. overwegende dat:

De ondergetekenden: Gezamenlijk te noemen Partijen. overwegende dat: Datum: 12 juni 2015 De ondergetekenden: Opdrachtgever:, kantoorhoudende aan Hardwareweg 11, 3821 BL te Amersfoort en alle tot haar behorende entiteiten, nu en in de toekomst, vertegenwoordigd door J. Van

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; STATUTEN VAN UNIQURE B.V. met zetel te Naarden, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 21 juni 2012 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ( LICENSE AGREEMENT ) CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE LICENSED SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

Why take a project management training course?

Why take a project management training course? Why take a project management training course? A project management training course is not only a good investment for the organisation you work for but also for you personally. More and more organisations

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Artikel 1. Definities 1.1. Onder WebChamp wordt verstaan: de bij de Kamer

Nadere informatie

De opdracht komt tot stand door de inschrijving (naar waarheid) via internet op www.robrealestate.nl en acceptatie van deze voorwaarden.

De opdracht komt tot stand door de inschrijving (naar waarheid) via internet op www.robrealestate.nl en acceptatie van deze voorwaarden. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN ROB Real Estate ENGLISH BELOW In deze voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die ROB Real Estate (hierna te noemen Makelaar ) een opdracht

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie