Voor"u"ligt"onze"vrucht"van"2,5"jaar"natuurlijk"samenwerken"in"de"tuin"van"de"Rudolf"Steinerschool."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor"u"ligt"onze"vrucht"van"2,5"jaar"natuurlijk"samenwerken"in"de"tuin"van"de"Rudolf"Steinerschool.""

Transcriptie

1 Vooruligtonzevruchtvan2,5jaarnatuurlijksamenwerkenindetuinvandeRudolfSteinerschool. Ditboekwerkjeisontstaanuitdebehoefteomonzerijkeervaringeninwoordenbeeldvastteleggen alsnaslagwerkvooranderen,vooroudersdiestraksonzetaakovernemenenvooronszelf. Daarnaasthopenwedatditboekjeeenbronvaninspiratiezalzijnvoorderden. Voorjaar2014 AnnekeenJeannet Watdoenwij? AnnekeKonijnenJeannetAppelzijndeinitiatorsvan Natuurlijkbij,eenbedrijfinontwikkeling datmensenennatuurverbindt.denkhierbijaanhetcoachenvannatuurprojecten,ontwerpen aanlegvanspeelnatuurennatuurlijketuinen.ditallesinsamenwerkingenoverlegmetdediverse doelgroependiewehierbijontmoetenwaarbijdenatuurdeverbindendefactoris.hetdoelvande tuinistelkensonzeinspiratiebron,gaathetomspelen,revalidatie,groenbeleving,voeding,genezing, educatieofeensamengaanvanvoornoemdethema s.terinformatievindjehieronderonze contactgegevens. 1

2 SchooltuinRudolfSteinerschool Tuinwerkgroepstaatop RondomhetgebouwvandeRudolfSteinerschoolinAlkmaarligteenprachtiggrootgroenspeelplein. Enwelzogroendatwijhetdeschooltuinnoemen.Deschooltuinisinmiddelsvolwassengeworden, datbewijzendehooggroeiendebomendiehuntakkenbreedlatenuithangenoverdepleinen.zij zorgenvooreenschaduwrijkplekjetijdenseenwarmezomerdag.indeherfststrooiendefruitbomen rijkelijkhetrijpefruitinhetrond.dezoetegeurvanbloeiendewilderozenkomtjetegemoetalsin delentedezonnestralendeschooltuinverwarmen Metbeidenbenenterugopdegrond;dezegroeneoaseheeftnatuurlijkverzorgingnodig.De tuinwerkgroepwordtinhetlevengeroepeninnovember2011.voorheenwarendetakenverdeeld overdegemeente,leerkrachten,waarnodigdeoudersendeconciërge.laatstgenoemdeverdwijnt uitbeelddoorbezuinigingenenhetcontractmetdegemeenteisinmiddelsopgezegd. Daarstaanwedan,tweemoeders,tuinvrouwenmetpassievoornatuurlijktuinieren,Jeanneten Anneke,deinitiatiefnemersvandetuinwerkgroep.Overzichtopdesituatie,datiswatwenunodig hebben. Stap1Inventariseren Westartenmetdetuinklusseninkaarttebrengendoorteinformerennaardewerkzaamhedendie telkensterugkomengedurendehetjaarenwiedeedeigenlijkwat?hetmakenvaneenlijstmetalle klussenopeenrijblijktheelhandig,gedateerdophetseizoenswerkenwieverantwoordelijkisvoor deuitvoering.naastdebestaandeklussenontstaanaanvullendeideeënvoordetuinvanuitonszelf endeleerkrachten.ditalleskrijgtookeenplekjeindejaarplanning. Onderhetkopjeplanningenorganisatievindjedeverdelingvandetuinklussenperonderwerp. 2

3 Stap2Extrahandenzijnnodig Nuwehetwerkkunnenoverzienwordthettijdomextraledenvoordetuinwerkgroeptewerven.Dit luktviaeenoproepindenieuwsbriefenhetpersoonlijkbenaderenvandeouders.detuinwerkgroep werktmeteenzekereregelmaatsameneenochtendindetuin. Onderhetkopjeplanningenorganisatie/tuinwerkochtendenvindjehierovernadereuitleg. Stap3Budget,subsidiesenanderegeldstromen Onderhoudvandetuinkostgeld,projectenenideeënnogmeer.Gelukkigzijnermeerdere mogelijkhedenomhiergeldvoorteverzamelen.voordeschooltuinisperkalenderjaareenvast bedragvastgesteldopdebegrotingvandeschoolomgereedschapenandermateriaalaante schaffen.alsditbudgetniettoereikendisvooraldieleukeprojectenishetmogelijkomgebruikte makenvansubsidie(zienuttigeadressen).materialenzoalstegels,stenen,palenensomsook beplantingzijnverkrijgbaarviaeenoproepnaardeoudersofviadewebsitewww.gratisaftehalen.nl Natuurlijkkanjealstuingroepzelfactieondernemenomgeldbinnentehalendoorbijvoorbeeldeen marktteorganiseren,oliebollentebakkenvoordeverkoopofeenandereludiekeactiebedenken. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 3

4 Onzevisieendekunstvanhetwaarnemen Doorvoortdurendwaakzaamtezijn,tekijkennaarwaternuallemaalpreciesgebeurtinde schooltuinkristalliseertonzevisiezichalsvanzelfuit.wezijntijdensonswerkindeschooltuinflink aanhetoefeneninhetwaarnemenendatlevertopeensubtiele,vaakindirectewijze,informatieop diewijgebruikenalsinspiratiebronvoordevormgevingenprojectenindetuin. Waarnemenspeelgedrag Doorhetspeelgedragvandekinderentevolgenwordtduidelijkwelkeaanpassingenof aanvullingenkunnenbijdragenaannogmeerspeelplezier.bestaandepaadjesinhetgroen,diezijn ontstaandoorhetspelvandekinderen,wordengeaccentueerd;eenkaleplekonderdebomen wordtomgebouwdtotavonturenpad.wetuinierenmetdebewegingvandekinderenmee. Groenalsverbinding Weziendatgroeneenverbindingis.Voordekinderentijdenshetspelalszijbijvoorbeeldbouwen aandespeelhut.dekleutersvindenelkaarinhetkleineafgebakendekookhuisje.deleerkrachten werkenmetdekinderenaanhetperiodeonderwijsindetuin.oudersenleerlingenhelpensamen meetijdenseentuinwerkdagenhetperiodeonderwijs.deoudersvandetuinwerkgroepoverleggen, werkenenpauzerenmetelkaarindeschooltuin.oudersenleerkrachtengaandetuininomte bekijkenhoehetlaatsteprojectverloopt.aldezeverbindingenwillenwijverstevigenenuitbreiden. 4

5 Tuinisbronvaninspiratie Doordeseizoenenvanhetjaarheenisdetuineengrotebronvaninspiratieophetgebiedvan educatiezoalskunst,bouwen,eetbareplanten,kruiden,dierkunde,verzamelen,speelnatuur, verbouwen,oogstenenverwerken.eenscalavanmogelijkhedenbiedtzichaan,wijmakeneen wensenlijstenbrengendieonderindewerklijstzodatnuendaneenwenswerkelijkheidwordt.de schooltuinalsbuitenlokaal,eenmooiegedachte. Zichtbaarheid,waargenomenworden Webeseffendathetwerkendedaaruitvoorkomenderesultatenindetuinzichtbaarzijnvooreen grotegroepmensen.nietalleenvoordeleerkrachtenendeleerlingenvandeschool.deoudersdie hunkinderenwegbrengenenophalenzijnhierookonderdeelvan.debuurtbewonersen voorbijgangersvandeschoolzijnminofmeeronzetoeschouwers,slechtsgescheidendooreen hekwerk.hetisbelangrijkomtebeseffendatonzetakenzichtbaarzijnwantzowordtwerkeninde tuineenverlengstukvandeprvandeschool.zichtbaarzowelinderesultatendieonswerkoplevert alsdemanierwaaropwijalstuinwerkgroepmetdenatuuromgaan. 5

6 WaarnemenenBiologischDynamischwerken JeannetenAnneke,allebeizijnweopgeleidinbovenstaandewijzevantuinierendoorGuurtjeKieft. LogischdatwijookdeschooltuinBiologischDynamischonderhouden.Hetwaarnemenvande natuurdoorhetjaarheen,minofmeereenbewustwordingsproces,speeltbijhetbiologisch Tuiniereneengroterol.Wijlopenvoorhetoogvaakeven zomaar eenrondjedoorschooltuin.dat zijnondermeerdemomentenwaaropwewaarnemenhoedebegroeiingerbijstaatenonsafvragen watheeftdetuinnodig? Verderbetekentbiologischdynamischtuinierendatdewerkzaamhedenindetuinzijnafgestemdop dekosmischeritmes.destandenvandeplanetenspelenduseenrol,dezestaanvermeldinde agendavanguurtjekieft:hetjuistemoment.eenpraktijkvoorbeeldisdatwijsnoeientijdens dalendemaanbaan.tijdensdezeperiode,dieiederemaandtweewekenaaneengeslotenvoorkomt, zijndesapstromenvandeheestersenbomengerichtophetwortelstelsel.dekostbaresappenmet voedingsstoffendieindeplantaanwezigzijngaanzonietverloren.uiteindelijkzaldebeplanting sterkerworden,eenbetereuitstralingkrijgen,meervolumeopbouweninhaarbladerdek;er ontstaatevenwichtindebeplantingenindeschooltuin. ================================================================== 6

7 Planningenorganisatie Hetmooievaneenschooltuinisdathetonderhoudseizoensgebondenis,datisdebasisendaarnaast krijgendeprojectenenideeëneenplekjeopdeagenda.opeenrijtjegezetisdevolgendeindelingte zien: Tuinwerkochtenden Ordeenregelmaat DoeDagen Tuinenperiodeonderwijs Spoedklussen Genoegideeën NatuurTalentenMarkt NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Tuinwerkochtenden Ditzijndeochtendendatdevastetuinwerkgroepmetzekereregelmaatindeschooltuinwerkt.Op ditmomentwerkenwijmeteenteamvangemiddeldvijfoudersvanhalfnegentottwaalfuur.de klussenzijnvantevorenbekendgemaakteniederkanafhankelijkvanzijncapaciteitenaandeslag. Weverzettenaltijdenormveelwerkendatnietalleen.Desaamhorigheidisgroot,wewerkenmet plezierentussenhetsnoeiendoorzijnersomsdiepgaandegesprekkenmetelkaar. Het schoolplein is de entree van de school. Hier doe je je eerste indruk op van school. Een schoolplein kan uitnodigend zijn om te gaan spelen. Het kan er gezellig uitzien met bloemen, struiken en bomen, grasvelden en zithoekjes. Waar je de natuur en de seizoenen tijdens het buitenspelen beleeft. Een schoolplein dat saai betegeld of onverzorgd is, is geen fijne omgeving voor kinderen, leerkrachten en ouders. Gelukkig heeft deze school een prachtige tuin rondom het gebouw en ik vind het onwijs leuk om dat te onderhouden met een stel gelijkgestemde ouders. Saskia, ouder en lid tuinwerkgroep 7

8 Eenkleineopsommingvanonzewerkzaamheden:wilgentunnelsvlechten,snoeien,takkenrillen vullen,bolletjesplanten,grenzenlangsdepadenaanscherpen,houtsnippersrijden,bloemenen struikenplanten,onkruidenuitdebloementuintjesverwijderen,hopenmetbladerenverzamelen, randenschoonmakenlangsdeparkeerplaats,compostbaktimmeren,takkenrilmaken, boomstronkeningraven. Ik kan erg genieten van het feit dat de tuin iedere keer weer zo lekker opknapt na een werkochtend met elkaar. En ik zie dat de anderen er ook weer van genieten, zoals de kinderen en de leerkrachten. Dit is onder andere de drive voor mij om iedere keer weer aan slag te gaan. Erna, ouder en lid tuinwerkgroep Tipsorganisatietuinwerkochtenden Persoonlijkledenwervenwerkthetbeste.Aansprekenophetschoolpleindusenvoordecontinuïteit ishethandigomoudersuitdelaagsteklassentewerven. Zorgdathetgezellig,leukenleerzaamis.Drinksamenkoffieentheemetwatlekkerserbij,laat blijkendatjehunaanwezigheidwaardeert. 8

9 Maakhetaantalwerkurenniettelang,beginnenomhalfnegen,afrondenrondhalftwaalf,eerder stoppenmagaltijd. Zorgdathetgereedschapendematerialeninordezijn,datergenoeggereedschapisvooriedereen ofvraagaandeoudersomzelfgereedschapmeetenemen. Afgebakendeklussen,ditbetekentdatbepaaldeklussenookechtafgerondkunnenwordendie ochtend,bijvoorbeeld:snoeien,afvalverwijderenenoptakkenrilleggenofopdecompostplaats brengen.ditgeefteenvoldaangevoel. Ik kom s morgens aan en kan gewoon instromen in de werkzaamheden, even alle beslommeringen achter mij laten en puur aan het werk samen. Schors scheppen, wat dan heerlijk ruikt, of snoeien op mijn eigen wijze maar wel in overleg met de struik. Grenzen trekken langs het grote plein zodat het duidelijk is voor de schooltuin tot hier en niet verder. Fijn om te doen Babette, ouder en lid tuinwerkgroep NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ordeenregelmaat Dezeklussenwordenondergebrachtbijdewerkochtendenofwordendooronszelfgedaan. Voorbeeldenhiervanzijnhetmaaienvandegrasmat,klimbomencontrolerenopveiligheidof zwerfafvalverwijderen. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN DoeDagen Doedagenzijndagendatgroteaantallenouderswordenopgeroepenomsameneengrootprojectuit tevoeren.dezedagenzijneigenlijklangeochtenden,vannegentottweeuur.oprijwarendatde eerstegrotetuinwerkdagmetsnoeiwerkenhekwerkplaatsen,eenprojectdagherinrichting kleuterpleinenvervolgensdenldoetdag21maart2014. De#eerste#grote#tuinwerkdag,#regen,#regen,#en#nog#eens#regen# Deeerstetuinwerkdagdientzichaan,gewapendmetkoffieenkoekstaanwijklaaromdeeerste aangemeldevrijwilligersteontvangen.hetregentpijpenstelendiezaterdaginhetvroegevoorjaar, hetwaterslaatonsomdeoren.eenpaardappereouderskomentochopdagen,gekleedin waterdichteregenkledingenvoorzienvaneengoedhumeurgaanwesamenaandeslag.vooralveel snoeienishetmottoomdewoestewildernisondercontroletekrijgen.en deeersteinitiatieven dienenzichaan,hekjestimmerenomkleinebloementuintjestecreëren.eengraanperkjeaanleggen voordetweedeklaszodatzijiederjaarhuneigengraankunnentelenvoordebakperiode. Langzamerhandwordenderesultatenvandeeerstetuinklussenzichtbaarvoordekinderen, leerkrachtenenouders. # # 9

10 Doe#dag#Herinrichting#Kleuterplein# Opverzoekvandekleuterjufwordeneenaantalwijzigingenaangevraagdvoorhetbestaandeplein endebomenrondomhetpleinhebbeneenflinkesnoeibeurtnodig.dekleuterjuflaatonsvante voren,terinspiratie,dia szienvaneenschooltuinwaarduidelijktezienisdatdoorhetaanbrengen vanbeschutte,afgebakendegedeeltesophetplein,dekinderenzichtijdenshetbuitenspelenbeter kunnenverbindenmethunspel.desituatievanhetklaslokaalwordtalshetwaremeegenomennaar buiten. Tijdensdedoedagwerkendetuinwerkgroep,deoudersvandekleutersenhunkinderensamenaan hetrealiserenvaneenspeelhuisje,afdakje,zandtafel,bouwhoekenwordtderoutingophetplein verlegdmetalsgevolgdathetroekelozerennenzalafnemen.hetresultaatisverbluffend,tijdenshet eerstespeelkwartierverzamelendekleuterszichrondenindenieuwespeelhoekjes.het speelgedragvanbinnenwordtmeegenomennaarbuiten,debewegingenophetpleinzijnrustiger. Als het tijd is om buiten te spelen ontstaat er bij de meeste kinderen een hoera stemming. Buiten spelen betekent vrij zijn, een eigen spel mogen spelen op je eigen manier en met wie je wilt en met wat je maar wilt Als de kinderen dan buiten komen en er is een uitnodigende omgeving dan kan er naast dit gevoel van hoera we zijn buiten, ook een gezond makend spel ontstaan. Een spel dat tegemoet komt aan de volop in ontwikkeling zijnde zintuigen en aan de fantasie, die op de kleuterleeftijd hoogtij viert. Ons plein is nu verrijkt met heerlijke natuurlijke speelplekken w.o. een overdekt houten speelhuisje.de zijkanten zijn open en er wordt gespeeld met aanvullend materiaal, zoals planken, banden en boomstronken. De met wilgentenen gevlochten omheining rondom de stenen oven geeft beschutting en spelconcentratie en inspiratie. De aangeplante struiken rondom de klimrekken geven sfeer, groen en begrenzing. Al met al is ons plein nu minder een plein en meer een tuin aan het worden. Daar zijn de kinderen en hun leidsters heel blij mee Kleuterjuf Ria # 10

11 NL#doet#dag:#samen#bouwen#aan#speelnatuur# OnzeeersteNLdoetdag.Samenmetvrijwilligersbouwenaanspeelnatuur.Wegaanrondomde waterspeelplaatseendrainagegeulaanleggenenwemakenvaneenmodderigveldjeeenprachtig speelparcours.ditparcoursisgeïnspireerdopontwerpengemaaktdoorleerlingenvandevierde klas.hetmodderveldverandertineengrotezandbakwaarspringhekkenwordengemaakt.de uitgegravenaarde#wordtbenutomeenaardenwaltemakenrondomhetparcours.dewalwordt beplantmetbosplantsoenenopeenpaarplekkenontstaansfeervollewilgenpoortjes. OndanksderegenwordterhardgewerktendoordeleerlingenvanhetClusiuscollegebergenzand verzet.wewordendoordecateringploegheerlijkverzorgdenditzorgtermedevoordatiedereen warmenenergiekblijft. 11

12 TipsvoorDoeDagen# Hetaanlooptrajectvraagtdemeestetijd.Takenzijnonderandere:Overlegmetdeleerkrachten, goedkeuringvandedirectie,budgetbepaling,makenvaneentuintekening,inventariserenvan materialen,oproepplaatsenvoorhulp. Geefdedatumruimvantevorenaan,zorgvoorgrotebekendheidhierovernaardeouders, vrienden,opa senoma s. Bedenkklussenwaarbijkinderenookmeekunnenhelpen.Legweldeverantwoordingbijdeouders omzelfophunkindtelettendiedag. Maakdeactiviteitenvantevorenbekendbijdeouders,vraagomextragereedschapindiennodig. Materialenengereedschapuitzettenindetuinvoordatdehulpkrachtenkomen. Beginbijvoorbeeldmeteeninloopvankoffieenthee,gebruikdezetijdvooreenwerkbesprekingmet dehulpkrachten. Zetopiedereactiviteitvantevoreneencoördinatordiedeklusbegeleidt,dankomthetzekergoed. Steleencoördinatoraandieaanspreekbaarisvooriedereenendusnietverbondenismeteenklus. Regelookhetrandgebeuren,naafloopmoeteropgeruimdworden,wiedraagterzorgvoordekoffie enthee,isereengoedgevuldeehbokistenwieregelteenbedankjevoorallevrijwilligers. Geefdedageenduidelijkeinde,bijvoorbeeldnadelunchisernogeenuurtjeomafterondenenop teruimen. Maakmetdeleerkrachtenenleerlingenduidelijkeafsprakenwatwelennietkanopdenieuwe speelplekjes. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Tuinenperiodeonderwijs 12

13 Opdevrijeschoolwerkendeleerlingeniederschooljaaraanvasteperiodesinhetonderwijs.Zoiser bijvoorbeeldeenbouwperiode,dierkundeofmetenenwegen.dezeonderdelenvanhetonderwijs zijnprimatekoppelenaanprojectenvoordeschooltuin.detuinwerkgroepheefteenlijstmet wensenenideeënvoordeschooltuinenleggendezenaasthetperiodeonderwijs.zokomende overeenkomstennaarvorenengaanwij,insamenwerkingmetdeleerkrachten,leerlingenende oudersvandebetreffendeklas,aandeslagmethetproject. Hetinsectenhotel HetinsectenhotelistijdensdeperiodedierkundegemaaktonderdebezielendeleidingvanJeannet. Zoweldekinderenvandeklasalsdeoudershebbenallemaalmeegewerktaanhettotstandkomen vanditprachtigestaaltjebouwkunstdatresulteerdeineenheusinsectenhotelen.toeganggratis Fleurigebloembak Debloembakmakenpastweeruitstekendbijdebouwperiode.Materialenverzamelenenbouwen maarmetelkaar.kleurengeurindeschooltuinwaarbijkleureenextradimensiekrijgtdoorde toevoegingvaneenmooiesierrandmetmozaïek. Ontwerpspeelnatuur Eennieuwspeelelementindeschooltuinwordtindeeersteinstantiebedachtenontworpendoorde leerlingenvandevierdeklastijdensdeperiodevanmetenenwegen. Voordelenvansamenwerkenmetdeleerlingenaaneenprojectindeschooltuinisdatzijnaderhand zorgzaamomgaanmetheteindresultaat. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Spoedklussen Spoedklussenwordenindienmogelijkbijeenwerkochtendingevoegd,somsdoenweeenoproepals extraspierkrachtwordtvereist,zoalsbijzandverrijden.voorbeeldenvanspoedklussenzijnde 13

14 zandbakrepareren,boomtakkendiedoorstormschadegescheurdzijnafzagenofparkeerplaatsendie overwoekerdwordendoordeoptrekkendeschooltuinweerevenschoonmaken. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Genoegideeën Wemakenruimteomnaastdevastgelegdeklussenteblijvenfantaseren.Hoeleukzouhetzijnom nestkastentemakenvoordevogels?bijhetavonturenpadmagbestnogeengrootslingertouw komen.watdachtjevaneenstormbaangemaaktvanpalenentouw?watzoueenorganisch gevormdebankleukstaanonderdezeboom. Hetisgoedomteplannentehebben,eennieuwdoelomnaartoetewerkenzekeralshetluktom fantasieomtezetteninwerkelijkheid. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NatuurTalentenMarkt DezevoorjaarsmarktopdeRudolfSteinerschoolmetalsthemadeNatuurTalentenMarkt,gehouden op8juni2013,iseenverlengstukvanonzevisieopdeschooltuin.eenverbindingmakentussende natuur,detalentenvandekinderenendeouders.denatuuralsinspiratiebronvooreenkunst expositie,werkenmetnatuurlijkematerialentijdensdeveleworkshopsennatuurtalentendekans geventelatenzienwatzekunnen.demarktlevertonderanderegenoeggeldopomeenstevige picknicktafelaanteschaffen. In2014ishetthemawederomingezetvoordevoorjaarsmarkt.DathetthemaNatuurenTalenten onuitputtelijkisblijktuitdeveleinitiatievendievoordezedagingangzijngezet.eenclubmensen heefthetwildbreivirusverspreid.heleklassenzittentijdensdepauzemeteenbreiwerkopschoot omindeschooltuindebomenaantekledenmeteenfleurigzelfgebreidjasje.eenextrauitdagingis breienmetbezemstelen.enerontstaateengedichtenlint.alleleerlingenmakeneengedichtover hunfavorietespeelplekjeendezegedichtenvormensameneenlintlangsalleactiviteitenopde markt. 14

15 In diverse publicaties en onderzoeken (u kunt ze vinden op onze website) is aangetoond dat een groene, uitdagende schoolomgeving of schooltuin stimulerend werkt op de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen is het fijner om in een groene, speelse en afwisselende schoolomgeving het speelkwartier door te brengen, maar spelen in een dergelijke omgeving bevordert de sociale vaardigheden van de kinderen, het stimuleert hun fantasie en vergroot zelfs de leerprestaties. Reden te meer om veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een dergelijk schoolplein en speelplaats. Gelukkig heeft onze school een heel enthousiaste tuingroep, bestaande uit ouders, die met tomeloze energie voortdurend bezig is om aan dit ideaal te werken. Een dankbare taak, als je bedenkt met hoeveel plezier kinderen genieten van datgene wat zij tot stand brengen in de schooltuin. Een woord van dank is in een boekwerkje als deze dan ook zeer op zijn plaats. Hans Haverkamp, directeur Rudolf Steinerschool 15

16 Nuttigeadressenvoorgroeneschoolpleinen Boekentips VrijspelvoorNatuurenKinderen/M.vanLierenW.LeufgenISBN

Buiten spelen in een natuurlijke omgeving. Freiburg, Kreuzstr. Een reliefrijk speelparkje vlakbij Freiburg C.S. Foto: Marianne van Lier/Willy Leufgen

Buiten spelen in een natuurlijke omgeving. Freiburg, Kreuzstr. Een reliefrijk speelparkje vlakbij Freiburg C.S. Foto: Marianne van Lier/Willy Leufgen Buiten spelen in een natuurlijke omgeving 1 van 7 Freiburg, Kreuzstr. Een reliefrijk speelparkje vlakbij Freiburg C.S. Foto: Marianne van Lier/Willy Leufgen Kind in de natuur Buiten spelen in een natuurlijke

Nadere informatie

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken?

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken? FOTO S: TUINEN VAN APPELTERN met een levende omheining De omheining van een levende tuin leeft mee. Deze biedt beschutting, maar is ook toegankelijk voor kleine dieren. Van oude stenen bijvoorbeeld, zijn

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Uitdagend groen op het schoolplein

Uitdagend groen op het schoolplein Uitdagend groen op het schoolplein Voorstel Uitvoering Uit te voeren elementen (overzicht): Winnende elementen: Van: 1. Klimboom (met touw) en klimrotsen Groep 1 2 Groep 3 4 2. Hut / tunnel van wilgentenen

Nadere informatie

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 Lichamelijke opvoeding magazine Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 KATERN Spelen in kleine groepen: Kingen, Belgisch voetbal 3 tegen 3, tafelvolleybal met maximaal 6 kinderen en lekker chillen

Nadere informatie

Ouderochtend voor het werkgebied Ambacht, 12 juli 2013. ONTVANGST in de Tilia.

Ouderochtend voor het werkgebied Ambacht, 12 juli 2013. ONTVANGST in de Tilia. Ouderochtend voor het werkgebied Ambacht, 12 juli 2013. ONTVANGST in de Tilia. Jessica van Dijk stelt zich voor. Ze is manager Werken, de schakel tussen de werkleiders van de verschillende werkgebieden

Nadere informatie

11e jaargang, nummer 14

11e jaargang, nummer 14 11e jaargang, nummer 14 Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen: alle leerlingen

Nadere informatie

samenwijs februari 2015 nr. 7 2014-2015 CARNAVAL OP SCHOOL vrijdag 13 februari willen we er weer een spetterende dag van

samenwijs februari 2015 nr. 7 2014-2015 CARNAVAL OP SCHOOL vrijdag 13 februari willen we er weer een spetterende dag van samenwijs februari 2015 nr. 7 2014-2015 Het rijst de pan uit in groep 8!!!! CARNAVAL OP SCHOOL vrijdag 13 februari willen we er weer een spetterende dag van maken. Alle kinderen komen s morgens verkleed

Nadere informatie

TUIN INSPIRATIE. De tuin van Rian Mol en Mark Klompmaker Buitenleven Tuin van het jaar Beeldentuinen Drenthe

TUIN INSPIRATIE. De tuin van Rian Mol en Mark Klompmaker Buitenleven Tuin van het jaar Beeldentuinen Drenthe TUIN INSPIRATIE De tuin van Rian Mol en Mark Klompmaker Buitenleven Tuin van het jaar Beeldentuinen Drenthe Inhouds opgave, aparte pdf Melle Wierper, GROENPARTNERS Melle Wierper is eigenaar van Groenpartners

Nadere informatie

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden Het sprookje van Wonen op het mooiste plekje van Uden park maashorst parkmaashorst.nl P ark M aashorst 1 Uden Noord, grenzend aan Maashorst, is het ideale gebied voor een bijzondere ontwikkeling. Op de

Nadere informatie

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv.

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met probleem leerlingen (bijv. Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv. dyslexie) Persoonlijk: juffen ondersteunend persoon, kennen de kinderen, zijn

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 1 en 2

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 1 en 2 Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 1 en 2 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel Seizoen 2013/2014 Uitnodiging eindfeest: Klik hier voor de uitnodiging voor het eindfeest van de peuterspeelzaal! * * * * * * * Uiteraard organiseren wij

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Terugkerende activiteiten in de peuterbouw van De Groene Ring

Terugkerende activiteiten in de peuterbouw van De Groene Ring Terugkerende activiteiten in de peuterbouw van De Groene Ring Uw kind komt misschien binnenkort in de peutergroep van onze basisschool. Welkom! Wij willen u graag op deze manier informeren over wat u en

Nadere informatie

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen.

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen. De schoolreisjes komen eraan! Ontzettend bedankt! het Boomblad Informatieblad voor de ouders Veel plezier! Agenda school 4 t/m 15 mei Meivakantie Alle kinderen zijn vrij 20 mei Schoolreis groepen 1-2 Schoolreis

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Ziezo, seizoen 2013 2014

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Ziezo, seizoen 2013 2014 Welkom op de eigen pagina van speelzaal Ziezo, seizoen 2013 2014 Juni en juli In het eerste weekend van juni hebben verschillende ouders zich belangeloos ingezet om ons plein op te leuken voor de kinderen.

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Montessorischool Oosterhout

NIEUWSBRIEF Montessorischool Oosterhout Nieuwsbrief 25 schooljaar 2012-2013 10 april 2013 NIEUWSBRIEF Montessorischool Oosterhout Trekbeemd 34 4907 DP Oosterhout 0162-470581 info@montessorischooloosterhout.nl www.montessorischooloosterhout.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

T E K O O P. Weigeliastraat 7 te Maarheeze. Deze perfect gelegen starterswoning wordt omringd door openbaar groen. Ook de nieuwe speeltuin

T E K O O P. Weigeliastraat 7 te Maarheeze. Deze perfect gelegen starterswoning wordt omringd door openbaar groen. Ook de nieuwe speeltuin Weigeliastraat 7 - Maarheeze De Weigeliastraat is een rustige, brede straat gelegen in een fijne woonomgeving. In de directe omgeving bevinden zich de winkelstraat, de basisschool, uitvalswegen, een speeltuin,

Nadere informatie

1. De tuin wordt opgeruimd

1. De tuin wordt opgeruimd 1. De tuin wordt opgeruimd Wat gaan jullie doen? vraagt mama. Ze is iets lekkers aan het maken: zoute bolletjes. Dat doet ze elke vrijdagmiddag als Joas, Aron en Lisa uit school komen. Vaak helpt een van

Nadere informatie

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9.

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9 Geachte ouders, Wegwijzertje De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Het was goed elkaar

Nadere informatie

Werken en wonen in echte Amsterdamse sferen!

Werken en wonen in echte Amsterdamse sferen! Werken en wonen in echte Amsterdamse sferen! Rozengracht 55-sous+bel in Amsterdam Eerste indruk: Deze ruime kantoorruimte in combinatie met woonruimte is gelegen in een mooi monumentaal herenhuis in de

Nadere informatie

Gezonde Schoolpleinen

Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Een Gezond Schoolplein geeft jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een

Nadere informatie

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3 Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3 4 januari 2015 Alweer de derde nieuwsbrief van de kleine Nicolaas en de eerste in 2015. Wij willen graag alle kinderen en ouders een heel gelukkig nieuwjaar wensen.

Nadere informatie

Het team van de Bron doet er alles aan om de kinderen echt te kennen en aan te sluiten bij wat ze weten en kunnen. Onze meiden voelen zich er thuis!

Het team van de Bron doet er alles aan om de kinderen echt te kennen en aan te sluiten bij wat ze weten en kunnen. Onze meiden voelen zich er thuis! Het team van de Bron doet er alles aan om de kinderen echt te kennen en aan te sluiten bij wat ze weten en kunnen. Onze meiden voelen zich er thuis! Hartelijke groet, Hans Nijssen en Anita Verschure Ik

Nadere informatie

TE KOOP. Heuvelstraat 22 te Diessen Vraagprijs 329.500,= k.k.

TE KOOP. Heuvelstraat 22 te Diessen Vraagprijs 329.500,= k.k. TE KOOP Vraagprijs 329.500,= k.k. Met trots bieden wij u deze markante vrijstaande woning aan. De woning is een gemeentelijk monument. De woning is hoogwaardig afgewerkt, heeft een vrijstaande stenen garage

Nadere informatie

Vakantie BSO meivakantie 2015

Vakantie BSO meivakantie 2015 Vakantie BSO meivakantie 2015 Deze meivakantie staat helemaal in het teken van het thema: groei en bloei! En dat past natuurlijk prima in dit seizoen waarin alles weer volop aan het groeien en bloeien

Nadere informatie

KieKeBoe. Activiteitenplanning oktober 2012

KieKeBoe. Activiteitenplanning oktober 2012 Activiteitenplanning oktober 2012 KieKeBoe 20112 Beste ouders, Hierbij ontvangt u de 3+ activiteitenplanning van de maand oktober 2012. Herinnert u het zich nog? De activiteitenplanning zal voortaan per

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Groene schoolpleinen

Groene schoolpleinen 2013 Groene schoolpleinen Een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen Dr. Jolanda Maas Rebekah L. Tauritz, MSc Arianne van der Wal, MSc Dr. Dieuwke Hovinga Colofon Titel:

Nadere informatie

OBJECT ADRES ANDERS. vrijstaande woning perceel 948m 2. Spindlerpad 2 4527 BG Aardenburg VASTGOED VASTGOED

OBJECT ADRES ANDERS. vrijstaande woning perceel 948m 2. Spindlerpad 2 4527 BG Aardenburg VASTGOED VASTGOED ANDERS VASTGOED OBJECT vrijstaande woning perceel 948m 2 ADRES Spindlerpad 2 4527 BG Aardenburg Zuidzandsestraat 8 4501 AP Oostburg Tel. 00 31(0)117 450001 Gsm 00 31(0)6 29040241 www.andersvastgoed.eu

Nadere informatie

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015 Oktober 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand oktober zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie Jaylinn Meijering Luca Wildschut We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school. De

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Van Breestraat 26-huis in Amsterdam

Van Breestraat 26-huis in Amsterdam Volop woonplezier in Oud-Zuid in dit fantastisch gerenoveerde benedenhuis met tuin! Van Breestraat 26-huis in Amsterdam Eerste indruk: WAUW! Wat een licht en wat is het schitterend gerenoveerd! Dit is

Nadere informatie

SINT LEONARDUSSTRAAT 1

SINT LEONARDUSSTRAAT 1 SINT LEONARDUSSTRAAT 1 EINDHOVEN Op prachtig hoekperceel in het gewilde Witte Dorp ligt deze, onder architectuur van Dudok gebouwde, zeer ruime jaren 30 woning (Rijksmonument). Deze karakteristieke hoekwoning

Nadere informatie

Project: Zintuigen handleiding

Project: Zintuigen handleiding Project: Zintuigen handleiding Doelgroep: het project is geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs, maar is uitgewerkt voor de groepen 1, 2 en 3. Doel: Kinderen leren al hun zintuigen te gebruiken

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

Ten Brinke Interieurbeplanting BV

Ten Brinke Interieurbeplanting BV Ten Brinke Interieurbeplanting BV Zuiderlaan 28f 6905 AE Zevenaar Postbus 2076 6900 CB Zevenaar t +31 (0) 316 33 24 00 f +31 (0) 316 34 56 33 info@ten-brinke.nl www.ten-brinke.nl www.kantoorplant.nl Ten

Nadere informatie

OBJECT ADRES ANDERS. Landelijk gelegen vrijstaande woning met tuin, garage en gastenverblijf. Perceel 763 m 2. Patientieweg 5 4515 SN IJzendijke

OBJECT ADRES ANDERS. Landelijk gelegen vrijstaande woning met tuin, garage en gastenverblijf. Perceel 763 m 2. Patientieweg 5 4515 SN IJzendijke ANDERS VASTGOED OBJECT Landelijk gelegen vrijstaande woning met tuin, garage en gastenverblijf. Perceel 763 m 2. ADRES Patientieweg 5 4515 SN IJzendijke Zuidzandsestraat 8 4501 AP Oostburg Tel. 00 31(0)117

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN)

REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN) NOTA REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN) Datum: 1 september 2010 REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN) 1 september 2010 pagina 1 > 10 1 Freinetschool De Appeltuin 1.1 KORT Adres Weldadigheidsstraat 74 3000 Leuven

Nadere informatie

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar.

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Er staat nu ook een nieuw tuinplan 2013 bij. Ik ben ook met houtsnippers

Nadere informatie

2011 Nieuwsberichten

2011 Nieuwsberichten Nieuwsberichten 2011 December 2011 Sloopmaand December was een echte sloopmaand. We hebben diverse oude hokken afgebroken en wederom honderden meters prikkeldraad verwijderd. November 2011 Beeselse hooiberg

Nadere informatie

Voorzichtig schuift hij het zware gordijn weg. Voor alle kamers hangt zo n goudkleurig gordijn. Om de warmte buiten te houden. Want het is erg warm,

Voorzichtig schuift hij het zware gordijn weg. Voor alle kamers hangt zo n goudkleurig gordijn. Om de warmte buiten te houden. Want het is erg warm, Prins Floris In de tuin van het paleis loopt een jongen. Een bruine jongen met zwarte krullen. Floris heet hij, en hij is een prins. De vader van Floris is de koning van Spanje. Rijk is hij, heel rijk.

Nadere informatie

t Kapelke Nieuwsbrief

t Kapelke Nieuwsbrief t Kapelke Nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 12 april nummer 7 Beste ouders, U ontvangt hierbij de 7de nieuwsbrief van dit schooljaar. Studiedag 26 mei. Op donderdag 26 mei is ere en studiemiddag gepland.

Nadere informatie

Elzewal 20 - Drachten

Elzewal 20 - Drachten Elzewal 20 - Drachten Vraagprijs 649.000,-- kosten koper Omschrijving Elzewal 20 - Drachten ZEER COMFORTABEL WONEN OP EEN FANTASTISCHE LOCATIE! Op een zeer goede locatie gelegen, aan de rand van villawijk

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

En inderdaad wij als leerkrachten waren erg blij dat er zoveel belangstelling voor het werk van de leerlingen getoond werd.

En inderdaad wij als leerkrachten waren erg blij dat er zoveel belangstelling voor het werk van de leerlingen getoond werd. 1 Nieuwsbrief April 2015 In dit nummer: April 2015 Pagina 1 Schoolplein. Project Foomp. Pagina 2 Verkeer. Bezoek bibliotheek. Pagina 3 Paasstokken. Oudercommissie. De Grote Rekendag Pagina 4 Kunst project

Nadere informatie

Ontwikkelingslijn: Structuur Ontwikkelingsveld 1: Inrichting school, klas en plein Eigenaren: Melanie Hoogenberg, Ineke Schwieters en Sylvia Kroezen

Ontwikkelingslijn: Structuur Ontwikkelingsveld 1: Inrichting school, klas en plein Eigenaren: Melanie Hoogenberg, Ineke Schwieters en Sylvia Kroezen Ontwikkelingslijn: Structuur Ontwikkelingsveld 1: Inrichting school, klas en plein Eigenaren: Melanie Hoogenberg, Ineke Schwieters en Sylvia Kroezen Doel De voorwaarden vastleggen om op pedagogische en

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Sprinkhaan, seizoen 2013 / 2014

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Sprinkhaan, seizoen 2013 / 2014 Welkom op de eigen pagina van speelzaal Sprinkhaan, seizoen 2013 / 2014 Puk is jarig! Vieren jullie dit met ons mee? Klik hier voor de uitnodiging. Thema: Wat heb jij aan vandaag? Het thema wat heb jij

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Het kinderdagverblijf en buitenschoolsopvang De Bosuil is een opvang in de natuur. Onze opvang is gevestigd op een mooie locatie aan de rand van het bos in Amerongen, waar de kinderen

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Onze kiwi plant bloeit dit jaar uitbundig. Ben erg benieuwd of hij zo zelf bestuivend is als ze zeggen!

Onze kiwi plant bloeit dit jaar uitbundig. Ben erg benieuwd of hij zo zelf bestuivend is als ze zeggen! Bergbewoners De lammeren doen het goed. Ze genieten volop van de hoop klei die werd opgeworpen toen we de ganzenvijver hebben laten graven. Een prachtig speelterrein. 1 mei, de dag van de arbeid, is een

Nadere informatie

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang Nieuws van de ASKA Maandelijks laat ik u in deze nieuwsbrief zien welke leuke activiteiten er op onze locaties weer zijn geweest. Naast de activiteiten in het kader van ons jaarthema op de bso s en de

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond!

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond! 10 september 2015 Van de directie, Zoals u allemaal weet heeft juf Mirjam Doorn een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Afgelopen vrijdag mocht zij gelukkig weer naar huis. Ze moet het nog een poosje rustig

Nadere informatie

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift 98 De helppagina van een tijdschrift Bijlage 1 Thema 1 Ik ben een meisje van 10 jaar en zit in groep 6. Wij zijn in nieuwe groepjes gezet en nu zit ik tegenover een meisje waar ik me heel erg aan erger.

Nadere informatie

Huizen. Twee separate toilet op slaapverdieping. Verrassend ruime tussenwoning. Maar liefst vier ruime slaapkamers. Tuingerichte en royale living

Huizen. Twee separate toilet op slaapverdieping. Verrassend ruime tussenwoning. Maar liefst vier ruime slaapkamers. Tuingerichte en royale living Huizen vanhendriks Weezenhof 6822, 6536 BM Nijmegen Verrassend ruime tussenwoning Tuingerichte en royale living Maar liefst vier ruime slaapkamers Twee separate toilet op slaapverdieping Besloten en zonnige

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst Konden wij maar sterren plukken om vrede te strooien wereldwijd maar wellicht is een klein gebaar van aandacht voor elkaar genoeg om hier en nu met vrede te beginnen. Onbekend UDSG Kerst 16-12-2014 1 Beste

Nadere informatie

Hoe maak je een kruidenspiraal?

Hoe maak je een kruidenspiraal? Hoe maak je een kruidenspiraal? Stapsgewijze beschrijving hoe je zelf een kruidenspiraal maakt. Als voorbeeld zijn foto s toegevoegd van mijn eerdere bouwsels. Ik hoop dat het je inspireert om creatief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 6. In deze nieuwsbrief: Sinterklaas Kerstfeest Verhuizingnieuws Op de Kerstmarkt van Maassluis Controleformulier In het nieuws

NIEUWSBRIEF 6. In deze nieuwsbrief: Sinterklaas Kerstfeest Verhuizingnieuws Op de Kerstmarkt van Maassluis Controleformulier In het nieuws Montessorischool Maassluis Seringenstraat 110 3142 NX Maassluis tel.: 010-5917410 E-mail: info@montessorischoolmaassluis.nl NIEUWSBRIEF 6 In deze nieuwsbrief: Sinterklaas Kerstfeest Verhuizingnieuws Op

Nadere informatie

Tuinspecial NUMMER 1 DIT IS EEN UITGAVE VAN DE INFORMATIEKRANT VOORJAAR 2013

Tuinspecial NUMMER 1 DIT IS EEN UITGAVE VAN DE INFORMATIEKRANT VOORJAAR 2013 Tuinspecial NUMMER 1 DIT IS EEN UITGAVE VAN DE INFORMATIEKRANT VOORJAAR 2013 Deze krant is met de grootse zorg samengesteld door De Informatiekrant. Huis-aan-huis verspreid in Buitengebieden Flevoland.

Nadere informatie

die de komende weken plaatsvinden 19 januari Wendy compensatieverlof 21 januari Oudercafé 23 januari Voorleesontbijt 26 januari MR-OR vergadering

die de komende weken plaatsvinden 19 januari Wendy compensatieverlof 21 januari Oudercafé 23 januari Voorleesontbijt 26 januari MR-OR vergadering Het laatste nieuws over OBS De Bolderik Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie januari 7 Activiteiten die de komende weken plaatsvinden 13 januari Gezamenlijke ouderavond

Nadere informatie

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016 Hofbode 18 6 juli 2015 o.a. Schooljaar 2015-2016 Samen beter met ouders Oudergesprekken schooljaar 2015-2016 Zoals u al eerder in de Hofbode hebt kunnen lezen hebben we dit schooljaar met de werkgroep,

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

die de komende weken plaatsvinden 29 januari Voorleesontbijt 22 februari Open dag 9 11.30 u en 19.30-21.00 16 maart Peuterdoedag

die de komende weken plaatsvinden 29 januari Voorleesontbijt 22 februari Open dag 9 11.30 u en 19.30-21.00 16 maart Peuterdoedag januari 26 Activiteiten die de komende weken plaatsvinden 29 januari Voorleesontbijt half februari Cursussen blindtypen 22 februari Open dag 9 11.30 u en 19.30-21.00 24 februari Open dag 9 11.30 u 16 maart

Nadere informatie

Veranda s & schuifdeuren

Veranda s & schuifdeuren Veranda s & schuifdeuren Geniet het hele jaar van uw tuin in uw huis. Hartje zomer of midden winter, het prille voorjaar of de kleurrijke herfst : met een WICONA-veranda geniet u elke dag opnieuw van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 December 2014

Nieuwsbrief 4 December 2014 Nieuwsbrief 4 December 2014 Inhoud deze maand: 1. Ouderpanel 2. Luizen 3. Schooltuin/schoolplein 4. Studiedag 5. Weekopening 6. Kerst op z n kop 7. Nieuwjaarsinloop 8. Nieuws uit de groepen/ Kind op maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mei 2015. Ouderavond. De dieren van de Speelhoeve

Nieuwsbrief. Mei 2015. Ouderavond. De dieren van de Speelhoeve Nieuwsbrief Mei 2015 Ouderavond Op donderdagavond 21 mei a.s organiseert Carin Pool Voedingsbureau (www.carinpool.nl) een deel van de ouderavond bij kinderdagverblijf de Speelhoeve. Tijdens deze avond

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. oktober-november 2014

Nieuwsbrief. oktober-november 2014 Nieuwsbrief oktober-november 2014 Annelies Aarts De Smeelen 49 6021 VB Budel Telefoon: + 31 (0 )6-22986548 www.anneliesaarts.com info@anneliesaarts.com Welkom bij deze nieuwsbrief... Lief mens, hieronder

Nadere informatie

DOCENT. Thema: natuur BOMEN BIJ MIJN SCHOOL. groep 3 en 4. Stadshagen

DOCENT. Thema: natuur BOMEN BIJ MIJN SCHOOL. groep 3 en 4. Stadshagen In groep 1 en 2 hebben de leerlingen binnen dit thema geleerd dat er in de natuur verschillende kleuren, vormen en texturen te vinden zijn. De leerlingen in groep 3 en 4 richten zich in dit thema op bomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt.

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Scholen in het groen 1 Scholen in het groen Opgroeien in een groene omgeving is belangrijk voor kinderen en draagt

Nadere informatie

Speelnatuur op school. Bouwstenen voor Waterproef schoolpleinen 9 november 2015

Speelnatuur op school. Bouwstenen voor Waterproef schoolpleinen 9 november 2015 Speelnatuur op school Bouwstenen voor Waterproef schoolpleinen 9 november 2015 Inhoud! Waarom groene schoolspeelplaatsen: visie! Hoe pak je het aan?! Even aanstippen: klimaat en water op school! WORKSHOP:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18-12-2014

Nieuwsbrief 18-12-2014 Basisschool de Regenboog 18-12-2014 Nr 3 Belangrijke data Al weer bijna kerstfeest en een nieuw jaar. Een tijd om terug te kijken en te denken aan nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor onze school zien

Nadere informatie

Maak van je tuin, een levende tuin!

Maak van je tuin, een levende tuin! Maak van je tuin, een levende tuin! Ontdek hoe je van jouw tuin een duurzame tuin kan maken. 2 Samen bouwen aan meer leven in de tuin. Gewoonweg door een paar stenen in jouw tuin te vervangen door groen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nr. December 2015 I In dit nummer o.a.: Nieuws van de OV Nieuws uit de groepen

NIEUWSBRIEF. Nr. December 2015 I In dit nummer o.a.: Nieuws van de OV Nieuws uit de groepen NIEUWSBRIEF Nr. December 2015 I In dit nummer o.a.: Nieuws van de OV Nieuws uit de groepen obs Bijenkorf I Ridderborch 143 I 3992 BK Houten I T 030 6353515 E directie.bijenkorf@oo-h.nl I www.obsbijenkorf.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 juni 2016

Nieuwsbrief 3 juni 2016 Nieuwsbrief 3 juni 2016 Schoolagenda 07 juni Thema-avond groep 2 08 juni Ouderkamer i.s.m. met Centrum voor Jeugd en Gezin: Druk gedrag bij kinderen, ADHD? 10 juni Circusvoorstelling van groep 1 en 2 13

Nadere informatie

Jury rapport versierde wagens

Jury rapport versierde wagens Jury rapport versierde wagens Algemene indruk Het was een prachtige, ontzettend goed verzorgde en bovenal vrolijke optocht! De prachtige bloemstukken op bijna elke wagen en zelfs de versierde muziekwagen

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Landelijk wonen in Oerle

Landelijk wonen in Oerle www.kerckhoeve.info Landelijk wonen in Oerle Ruim en karakteristiek TYPE -- an de informatie en afbeeldingen in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde illustraties, artist impressies

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Ankeveen, 16 oktober 2012

Nieuwsbrief 3 Ankeveen, 16 oktober 2012 Nieuws over gezond eet- en drinkgedrag op de Joseph Lokinschool Nieuwsbrief 3 Ankeveen, 16 oktober 2012 Beste ouders, Het is alweer herfst. De kinderen zijn gewend aan de nieuwe groep, de Kinderboekenweek

Nadere informatie

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Nog de beste wensen! Velen van u hebben we de afgelopen weken al persoonlijk een gelukkig nieuw jaar gewenst. Toch willen wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Week 51 & 1-14 december 2015 8 januari 2016

Nieuwsbrief. Week 51 & 1-14 december 2015 8 januari 2016 Nieuwsbrief Week 51 & 1-14 december 2015 8 januari 2016 December 16 Kerstdiner 17.30 uur 17 Kerst opruimochtend en spelletjesdag 18 Studiedag alle kinderen vrij 21 Start kerstvakantie 2015 2016 Januari

Nadere informatie

Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel!

Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel! Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel! Hallo. Ik ben Jerom de compostworm. Ik eet alles wat in de natuur groeit. Ik ben verlekkerd op overschotjes uit de tuin en de keuken. Ik sabbel en

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 192.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 192.000,- K.K. FAZANTENPAD 3 HAAREN VRAAGPRIJS 192.000,- K.K. PRACHTIG RUIM PERCEEL MET HOUTEN HUISJE GELEGEN IN HET GELIEFDE RECREATIEPARK DE NOENES MET VRIJ UITZICHT EN MOGELIJKHEDEN VOOR PAARDEN EN/OF ANDERE DIEREN.

Nadere informatie

Film première 29 juni!

Film première 29 juni! Nieuwsbrief 10 Jaargang 5 01-05- 2015 www.aventurijn.almere-speciaal.nl De 10e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 BELANGRIJKE DATA: 15-19 juni oudergesprekken 19 juni sport en vrije tijd 26

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief april 2014 Nieuwsbrief april 2014 Beste ouders, Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief van peuterspeelzaal Twinkel van dit nieuwe jaar 2014. In verband met de sollicitatie procedure na het vertrek van Nina

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Huizen van Hoekstra & van Eck Lijndraaier 93, 1625 ZP Hoorn Tuin in 2013 aangelegd Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Grote zolder met dakkapel Schuifpui naar de tuin Eengezinswoning met carport

Nadere informatie

Ulenpas 83 te Eindhoven. Koopprijs: op aanvraag

Ulenpas 83 te Eindhoven. Koopprijs: op aanvraag Ulenpas 83 te Eindhoven Op fraaie en aantrekkelijke woonlocatie in de wijk Ooievaarsnest ligt deze zeer degelijk gebouwde vrijstaande woning met dubbele garage en verwarmd buitenzwembad. De woning is keurig

Nadere informatie