Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012."

Transcriptie

1 Agendapunt 25 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus Kreato Aanbieding flyer m.b.t. Kreato (064280) Postbus 3574 presentatie ZH Thorn (064364) (064384) (064449) (064448) (064452) (064488) (064528) (064529) (064525) (064568) (064570) CS Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden Postbus GS Amsterdam van State Afdeling Bestuursrechtspraak Registeraccountant Kersengaard JR Wijk bij Duurstede Fractie SP Weert Meerssenhoven XD Weert Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg Goswijnstraat EB Voerendaal VNG Postbus GK Den Haag Kledingbank Limburg St. Joosterweg HE Maasbracht Gemeente Rotterdam Postbus KP Rotterdam Aanbieding voorstel voor effectieve en mens- en diervriendelijke aanpak van bijtincidenten. Uitnodiging zitting d.d. 8 augustus 2012 m.b.t. beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan Integrale verplaatsing Maatschap Koppen. Aanbieding reactie inzake gemeentelijke jaarrekening Indiening verzoek medewerking aan een Limburg-brede campagne. Indiening vragen m.b.t. gebruik van glyfosfaten als bestrijdingsmiddel. Mededeling anticiperen op afschaffen huishoudinkomenstoets in de Wet werk en bijstand (WWB). Indiening aanvraag financiële bijdrage voor het ter beschikking stellen van informatie over kerken, kloosters en kapellen op website. Aanbieding inzet voor de Stichting Jarige Job. Indiening verzoek afspraak met wethouder Coolen om uitleg te geven m.b.t. opvang van inheemse beschermde dieren. Uitnodiging bezoek aan Kledingbank Limburg vestiging Weert. Indiening verzoek om reactie m.b.t. openbaarmaking stemmingen in de algemene ledenvergadering van VNG Pagina 1 van 6

2 Gemeente Duiven Aanbieding motie Treurige (064580) Postbus 6 vertrekregeling AA Duiven (064600) (064646) (064653) (064657) (064656) (064686) PO (064687) PO (064722) (064715) (064706) (064708) (064811) (064787) Stichting Groen Weert Nobellaan NP Weert Daadkracht BV Postbus GC Nijmegen Platform Gehandicapten Weert Smeetspassage KM Weert Deloitte Accountants B.V. Postbus BW Maastricht De Aldenborgh LG Kring Weert Driesveldlaan KD Weert Teunissen Letselschade Kraan 10a 6031 RX Weert Weerter Sportraad Noordkade NG Weert Inspectie SZW Postbus Stichting WeSmoke Postbus AC Terneuzen FC Oda St. Apolloniastraat BE Weert Indiening zienswijze op gebiedsvisie Kempenbroek - IJzeren Man. Indiening zienswijze op gebiedsvisie Kempenbroek - IJzeren Man. Aanbieding onderzoek naar Decentrale Regelgeving (CVDR). Indiening reactie op het nog vast te stellen bouwbeleidsplan Aanbieding controleverklaring fractieondersteuning Indiening reactie ontwikkeling herziene bestuursopdracht Beekstraatkwartier. Indiening reactie n.a.v. brief Gemeente d.d. 31 mei 2012 m.b.t. doorsteek van Beekstraat naar de Hoogstraat. Indiening verzoek aanpak overlast rattenplaag in de wijk Moesel. Aansprakelijkstelling voor letselschade d.d. 22 maart 2012 op het gemeentelijk milieupark. Indiening reactie op concept nota Subsidiebeleid uitwerkingen (versie 3) van de gemeente Weert. Aanbieding programmarapportages van Inspectie Werk en Inkomen met bijbehorende persberichten; De Cliënt Centraal, Gegevensuitwisseling WWB/WIJ, Iedereen aan de slag en Naleving van verplichtingen. Aanbieding informatie m.b.t. handhaving coffeeshopbeleid. Uitnodiging receptie ter ere van promotie op 16 juni (064957) Inspectie Veiligheid en Justitie Postbus EH Den Haag Aanbieding rapport "Follow the Money". Pagina 2 van 6

3 Provinciaal Platform Aanbieding Provinciaal Platform (064949) Minderheden Minderheden (PPM) Gazet. Prins Bernhardstraat BG Roermond (065400) (065917) (065657) (065974) (065975) (066047) (066100) (066121) CS (066149) DIR-BV (066169) (066185) (066186) (066187) PIF Kinderen in Tel Postbus EC Leiden Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid Postbus Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Posbus Weerter Sportraad Sectie Voetbal p.a. Noordkade NG Weert Gebiedsontwikkeling Midden- Limburg Postbus AH Roermond Wecycle Postbus AD Zoetermeer De Rogstaekers Weert Postbus AA Weert Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus Vereniging Dorpsbelangen Laar p.a. Heugterbroekdijk 4A 6003 Weert van State Deloitte Postbus BW Maastricht Cyclomedia Postbus BB Waardenburg Aanbieding Databoek Kinderen in Tel. Indiening zienswijze tegen positieve principe-uitspraak vergroten van het agrarisch bouwblok perceel Peelheideweg 6. Kennisneming van brief aan college b&w inzake informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens bij gebruik Suwinet. Aanbieding verzamelbrief maart Aanbieding afschrift brief van de Samenwerkende Weerter Voetbalverenigingen inzake brief gemeente d.d. 16 mei 2012 met betrekking tot de concept nota Subsidiebeleid Verzoek reactie vóór 1 augustus 2012 m.b.t. evaluatie Gebiedsontwikkeling Midden Limburg (GOML) en Meerjarenprogramma (MP). Aanbieding benchmark afgifte elektrische apparaten (e-waste) Toezegging volledige medewerking aan het doen slagen van een geweldig jubileumjaar Aanbieding publieke managementletter (PML) voor gemeenten van de NBA. Verzoek akkoord te gaan met voorstel tot vestiging van één brede school in Laar-Laarveld. Aanbieding uitspraak op beroep van Rijvers Weert BV tegen vaststelling bestemmingsplan Weert-Noord en Graswinkel. Aanbieding herziene SiSa bijlage 2010 en herziene tabel met fouten en onzekerheden. Aanbieding aantonen hogere opbrengsten en lagere kosten met betrekking tot de omgevingsinformatie Pagina 3 van 6

4 (066247) Indiening aansprakelijkstelling voor waterschade pand Kruispeelweg (066240) (066251) (066303) (066314) (066429) (066448) (066447) (066475) (066490) (066491) (066493) (066520) (066538) (066545) NVOE Postbus AJ Woerden Stichting Groen Weert Noorderlaan HV Weert Senioren Koepel Weert Pastoor Takkenstraat DJ Stramproy Scouting Hubovra Hushoverweg 120 A 6003 AE Weert Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus Volleybal vereniging VC Weert p.a. Klein Leuken DH Weert Cliënten Platform Minima Weert Beekstraat GG Weert Weerter Sportraad Noordkade NG Weert CNV Publieke Zaak Postbus HD Eindhoven van State Afdeling Bestuursrechtspraak Stichting Mens, Dier & Peel Postbus AA Gemert Ronde Venen Belang Postbus AE Mijdrecht Aanbieding cursussen BodemenergieNL. Aanvulling op zienswijze gebiedsvisie Kempenbroek - IJzeren Man Indiening zienswijze op concept nota Subsidiebeleid Indiening verzoek om verbetering verkeerssituatie in de straten De Burcht, Floralaan en Hushoverweg in verband met de verkeersveiligheid. Mededeling geen zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Koelebeemdweg 7. Indiening klacht m.b.t. bestrijding eikenprocessierups locatie Bocholterweg. Aanbieding Junicirculaire Gemeentefonds Indiening zienswijze op concept nota Subsidiebeleid 2013 en reactie op verhoging tarieven sportaccomodaties. Aanbieding ongevraagd advies m.b.t. afhandeling aanvragen bijzondere regelingen. Indiening zienswijze op concept nota Subsidiebeleid Nogmaals dringende oproep om aandacht voor ontwikkelingen rond huishoudelijke zorg i.h.k.v. de WMO. Mededeling uitstel termijn uitspraak m.b.t. het beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Kampershoek Noord Aanbieding brief van gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in De Peel m.b.t. deelname aan klankbordgroep De Peelhorst i.v.m. ontwikkelingen binnen de veehouderij. Verzoek informatie m.b.t. automatiseringsoplossing ter ondersteuning van de WMO en Jeugdzorg Pagina 4 van 6

5 Inspectie Veiligheid en Aanbieding landelijke rapportage (066576) Justitie veiligheid en gezondheidsbescherming Postbus EH Den Haag bij publieksevenementen moet verbeteren (066607) (066659) (066723) PO (066808) (066811) (066842) (066863) (066926) (066944) (067022) (067035) (067040) (067076) (067110) OVAL Postbus LG Tilburg Stichting Floor Burnin Volderstraat KX Weert Molenstichting Weerterland Hegstraat EW Weert van State Afdeling bestuursrechtspraak VNG Postbus GK Den Haag FNV Hoofdkantoor Postbus AL Amsterdam Petrochemical Pipeline Services BV Postbus BD Geleen slid Van Buuren Hallenhof NC Weert MKB-Limburg Postbus AX Roermond Gezamenlijke topsportinstellingen Werkmeestershof 7b 6006 LZ Weert Indiening klacht over oneigenlijk voorbehoud van gunning aan SWbedrijven. Indiening zienswijze aan de op verhoging tarieven sportaccomodaties. Aanbieding suggesties en adviezen m.b.t. inrichting openbare ruimte t.b.v. project Poort van Limburg. Mededeling geen zienswijze op vaststelling bestemmingsplan Dijkerstraat 25. Verzoek tot indienen verweerschrift op het beroepschrift van maatschap Tullemans-Teeuwen tegen vastgesteld bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord. Uitnodiging diner in het kader van Digitale & Veilige Gemeente E-Awareness Mededeling geen zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kazernelaan 126. Aanbieding circulaire Lokale Monitor Werk Inkomen Zorg. Mededeling geen zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kazernelaan 126. Uitnodiging d.d. 24 augustus 2012 tbv onthulling plaquette herdenking van het transport Limburgse Joden, 70 jaar geleden. Melding wijziging nevenfuncties op grond van artikel 12 gemeentewet. Mededeling over ontwikkeling van de lokale lasten voor ondernemers in 2012 en Indiening vragen inzake mandeligheid met betrekking tot onderhoud kolken. Verzoek tijdig toezenden van het verslag van de brainstormsessie Weert (top)sportstad. Pagina 5 van 6

6 (067111) Reactie op brief Gemeente d.d. 20 juni 2012 m.b.t. verzoek handhavend op te treden bij het afsluiten van bospaden door omzagen van bomen in bosgebied Altweerterheide (067114) (067186) (067197) DIR-R (067258) PuZa (067282) (067283) (067284) (067296) (067402) (067390) Inspectie Leefomgeving en Transport Postbus BD Den Haag sfracties SP en D66 Meerssenhoven XD Weert van State Afdeling bestuursrechtspraak Deltacommissie Postbus LR Den Haag Zienswijze (herhaaldelijk verzoek) op concept voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2011 m.b.t. niet opgenomen onverharde wegen. Mededeling uitkomsten onderzoek uitvoering gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. Dringend (herhaaldelijk) verzoek reactie op ongenoegen over verleende vergunning plaatsen reclamebord bij café De Poorter, Langstraat 20 i.v.m. veiligheid. Verzoek om alsnog verkiezingsborden te plaatsen. Instemming met vaststelling bestemmingsplannen Soutsweg ong en Naftaleiding Ecoduct. Instemming met vaststelling bestemmingsplan Paardenhouderijen. Instemming met vaststelling bestemmingsplan Sint Odastraat 27. Verzoek schadevergoeding van ontstane overlast tot het ontnemen van het woongenot. Verlenging termijn uitspraak m.b.t. het beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Kampershoek Noord Uitnodiging Deltacongres op 1 november Pagina 6 van 6

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Van 20 januari 2015 openbaar

Van 20 januari 2015 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 januari 2015 Advies Akkoord. BW-007994 2 Onderwerp Verlenen van subsidie voor 3e jaar van project Coaching4Kids van PUNT welzijn I Advies Verlenen van

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

Ontwerp Programmabegroting 2011

Ontwerp Programmabegroting 2011 Ontwerp Programma 2011 Gemeente Harenkarspel Versie 9 september 2010 26 maart 2010 I n h o u d s o p g a v e Programma 2011 Hoofdstuk Blz. 1 Nota van aanbieding... 5 2 Begroting in één oogopslag... 7 3

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 260302 229 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W.

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ=

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= _K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= *ZE92EF71405* = = Gegevens Zaaknummer: ZA.13-21173/DB.13-1296 Onderwerp : Decembercirculaire gemeentefonds 2012 Steller : Ingrid Miedema-Berens Portefeuillehouder

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie