op hele euro's contract Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging Universiteit van Amsterdam contract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op hele euro's contract 1 2010 Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging Universiteit van Amsterdam 117.215 contract"

Transcriptie

1 1 Overzicht financiering wetenschappelijk onderzoek universitaire instellingen door Ministerie van Veiligheid en Justitie Bedrag Subsidie/ Nr. Jaar Onderzoek Universitaire instelling op hele euro's contract Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging Universiteit van Amsterdam contract Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst- hervangst-, slachtoffer - en Universiteit Tilburg contract daderonderzoek Raadsman bij politieverhoor. Invloed van voorafgaande consulatie en aanwezigheid van raadslieden op organisatie en wijze Erasmus Universiteit Rotterdam contract van verhoren en proceshouding van verdachten Jong en Multimediaal: Mediagebruik en meningsvorming onder jongeren, in het bijzonder moslimjongeren Vrije Universiteit Amsterdam contract Jong en illegaal in Nederland. Een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende Erasmus Universiteit Rotterdam contract (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst Ervaringen met bezwaar Universiteit Tilburg contract Communicerende grondslagen van extraterritoriale rechtsmacht. Onderzoek naar de grondslagen voor extraterritoriale rechtsmacht in België, Duitsland, Engeland en Wales en Nederland met conclusies en aanbevelingen voor de Nederlandse Universiteit Maastricht contract (wetgevings-)praktijk Het spreekrecht in Nederland: een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers? Universiteit Tilburg contract To Behave or not to Behave? Een evaluatieonderzoek naar het gedragscodeprogramma'zo gaat dat hier: Behave!' voor de Plato * contract onderbouw van het Voortgezet Onderwijs Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode Gezinsvoogdij. Onderzoek naar de invloed van de Deltamethode Kohnstamm Instituut * contract Gezinsvoogdij op het verloop van de ondertoezichtstelling Het verlof van de ter beschikking gestelde. Het Adviescollege Verloftoetsing TBS in de route van aanvraag tot beslissing Universiteit Utrecht contract Wegwijs in het jeugdsanctierecht. Onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk Universiteit Leiden contract Forensisch Psychiatrisch Toezicht. Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Vrije Universiteit Amsterdam contract Geestelijke Verzorging in detentie. Visie van ingeslotenen op behoefte en aanbod Universitair Medisch Centrum St. Radboud contract

2 Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+. Een preventieprogramma voor jarige VMBO scholieren dat Universiteit Utrecht contract partnergeweld beoogt te voorkomen Procesevaluatie Tools4U Kohnstamm Instituut contract Brandstof voor de opsporing. Evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens Universiteit Tilburg contract The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law. Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM Erasmus Universiteit Rotterdam contract Tussen beheersing en begeleiding. Een evaluatie van de pilot 'beschermde opvang risico-amv's' Universiteit Utrecht contract Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden. Tatoeages, piercings, boegroes, seks& injecteren van drugs en Universiteit van Amsterdam contract anabolen Beleving van de werkstraf in de buurt door jeugdigen Universiteit van Amsterdam contract Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking. De Franse praktijk Universiteit Leiden contract Op weg naar evenwicht. Een onderzoek naar zorgplichten op het internet Universiteit van Amsterdam contract Individueel of collectief procederen bij massaschade? Experimenten naar het effect van opt-in-modellen en opt-outmodellen op het procesgedrag van Universiteit Tilburg contract benadeelden Het deskundigenregister in strafzaken. De beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's Rijksuniversiteit Groningen contract Marktwerking in het forensische onderzoek. Een veldverkenning Universiteit Tilburg en Nyenrode Business Universiteit contract Criminaliteit in relatie tot gewelddadig radicalisme en terrorisme. Een overzicht van theoretische verbanden en een Universiteit Leiden contract casusanalyse van salafistisch jihadisme in Nederland Koude uitsluiting. Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na Rijksuniversiteit Groningen en Vrije scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan Universiteit Amsterdam contract Sharia in Nederland. Een studie naar islamitische advisering en geschilbeslechting bij moslims in Nederland Radboud Universiteit Nijmegen contract

3 Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJmaatregel Erasmus Universiteit Rotterdam contract Terroristen in Detentie. Evaluatie van de Terroristenafdeling Rijksuniversiteit Groningen contract Rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten. Een verkennend onderzoek Pro Facto * contract Daderschap en deelneming doorgelicht. Een onderzoek naar het functioneren van de regeling van daderschap en Rijksuniversiteit Groningen contract deelneming in de rechtspraktijk tegen de achtergrond van een bespreking van het Nederlandse en Oostenrijkse recht Dialoog en onderhandeling met terroristische organisaties: voorbeelden en lessen uit de westerse en niet-westerse wereld Universiteit Utrecht contract ( ) Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan fundamentele rechten. Een analyse met meer bijzonder aandacht Radboud Universiteit Nijmegen contract voor het EVRM Theater van de Angst. De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika Universiteit Leiden subsidie Internet Research Network Open Web Universiteit van Amsterdam subsidie Digitale voorzieningen op het Nederlandse justitiedomein. Een onderzoek naar het aanbod en gebruik van justitiële Erasmus Universiteit Rotterdam contract diensten door burgers en bedrijven Leerstoel Wetgevingskwaliteitsbeleid Universiteit Maastricht subsidie Leerstoel Europees bestuursrecht Universiteit Maastricht subsidie /2011 Sociale Vaardigheidstraining op Maat. Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Universiteit Tilburg contract /2011 De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen ROA * 4 en Risbo * contract /2011 Vervolg Kwaliteitsmeting Slachtofferzorg Universiteit Tilburg contract /2011 Religie, binding en polarisatie. De reacties van de leiding van levensbeschouwelijke organisaties op islamkritische uitingen Universiteit van Amsterdam contract

4 /2011 TBS-behandeling geprofileerd. Een gestructureerde casussenanalyse Universiteit Tilburg contract /2011 Procesevaluatie observatieafdelingen Teylingereind Universiteit Utrecht contract /2011 Neuropsychologische factoren in relatie tot succes van behandeling van jongeren met een maatregel Plaatsing in een Leids Universitair Medisch Centrum contract inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ) /2011 Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg Radboud Universiteit Nijmegen contract /2011 Oneerlijke handelspraktijken: praktijkervaringen in België met de sanctie van artikel 41 WMPC Rijksuniversiteit Groningen contract /2011 Wat er speelt. De positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving SEO * 6 en Universiteit Leiden contract /2011 Noodzaak en juridische haalbaarheid inzage in antecedenten aspirant-(huwelijks)partners Vrije Universiteit Amsterdam contract /2011 Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2009 Universiteit Utrecht contract /2011 Evaluatie van de verzelfstandiging van het FPC dr. S. van Mesdag Universiteit Twente contract /2011 In de schuld, in de fout? Schuldenproblematiek en crimineel gedrag bij adolescenten en jongvolwassenen Kohnstamm Instituut en Universiteit van Amsterdam contract /2011 Slachtofferdata landelijk onderzoek huiselijk geweld Universiteit Tilburg contract /2011 Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen Universiteit Utrecht contract /2011 Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen. Stand van zaken en mogelijkheden voor innovatie Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2011 Centraliteitsanalyses van terroristische netwerken Universiteit Tilburg contract /2011 Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief Erasmus Universiteit Rotterdam contract

5 /2011 Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern Erasmus Universiteit Rotterdam contract aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders /2011 Project Betere Start II: onderzoek effecten moeders Universiteit Utrecht subsidie /2011/2012 Bekend maakt bemind. Evaluatieonderzoek pilot 'uitbesteding forensisch onderzoek aan particuliere instituten' Pro Facto contract /2011/2012 De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen Universiteit Tilburg contract /2011/2012 Rechtsbijstandbij politieverhoor.een evaluatievan deaanwijzing rechtsbijstandpolitieverhoor inamsterdam-amstelland, Erasmus Universiteit Rotterdam contract Groningen, Haaglanden, Limburg-Zuid, Midden- en West-Brabant en Utrecht /2011/2012 Geven in Nederland 2011 Vrije Universiteit Amsterdam subsidie /2012 DNA in de databank: de moeite waard? Een procesanalyse binnen de strafrechtsketen met het oog op de effectiviteit en Universiteit Leiden contract efficiëntie van de toepassing van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden /2012 Betere start. Effectiviteit van opvoedingsondersteuning voor gedetineerde moeders, ter voorkoming van criminaliteit door Universiteit Utrecht subsidie kinderen Omvang van huiselijk geweld in Nederland Universiteit Utrecht contract Erasmus Universiteit Rotterdam, Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang. Vervolgstudie Universiteit Maaastricht en Technische Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten Universiteit Delft contract Uitvoering van de gedragsinterventie Agressie Regulatie op Maat bij jongeren met een strafrechtelijke titel Universiteit Utrecht contract Fanatisme. Christelijk, islamitisch en seculier apocalyptisch geweld door de eeuwen heen Universiteit Utrecht contract Delinquente meisjes. Achtergronden, risicofactoren en interventies Vrije Universiteit Amsterdam contract Referentiekader geldboetes. Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het Rijksuniversiteit Groningen contract bestuursrecht en het strafrecht Tussenrapportage evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet. Artikel 1.6 lid 4 Chw en artikel 1.9 Rijksuniversiteit Groningen contract Chw

6 Politiek van de aandacht voor het Nederlandse veiligheidsbeleid. Een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke Universiteit Wageningen en Universiteit agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse veiligheidsbeleid Leiden contract Schaken op verschillende borden. Evidence-based strategieën voor communicatie over overlast en verloedering, IVA * contract maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering. Een onderzoek naar (on)mogelijkheden Inzicht in Europese ontwikkeling op crisis Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Toenemend appel. Een verkennend onderzoek naar de toename van het aantal beroepszaken ex art. 69 van de Erasmus Universiteit Rotterdam contract Penitentiaire beginselenwet Brain-environment interaction in relation to persistence of early-onset antisocial behavior: basic mechanisms and VU Medisch Centrum subsidie interventions Leerstoel Europees bestuursrecht Universiteit Maastricht subsidie Leerstoel Wetgevingskwaliteitsbeleid Universiteit Maastricht subsidie /2012 Evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Tilburg contract /2012 Pilot dreigingsmanagement. Een ex ante evaluatie Universiteit Maastricht contract /2012 Minder ernstig Vaker gestraft. Een onderzoek naar de aard en kwalificatie van jeugdcriminaliteit Universiteit van Amsterdam contract /2012 Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2012 Zeg maar Henk tegen de chef. Ervaringen met het Belgische detentieregime in de PI Tilburg Universiteit Utrecht contract /2012 Gegevensuitwisseling door Toezichthouders Universiteit van Amsterdam contract /2012 Op weg naar een rijksbrede organisatie van de nafase. Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid IVA contract /2012 Solistische dreigers: Ontwikkeling van een instrument voor risicotaxatie van solistische dreigers Universiteit Tilburg contract

7 /2012 Legislative processes in transition. Comparative study of the legislative processes in Finland, Slovenia and the United Universiteit Leiden contract Kingdom as a source of inspiration for enhancing the efficiency of the Dutch legislative process /2012 Systeemhaat onder jongeren. Een inventarisatie en aanzet tot verklaring Universiteit Twente contract /2012 Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2012 Voorstudie Convergente Validiteit LIJ Rijksuniversiteit Groningen contract /2012 Een meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek in strafzaken? Radboud Universiteit Nijmegen contract /2012 Misdaad en opsporing in de wolken. Knelpunten en kansen van cloud computing voor de Nederlandse opsporing Universiteit Tilburg contract /2012 From Resilience to Revolt. Making Sense of the Arab Spring Universiteit van Amsterdam contract /2012 Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2012 De Letselschade Raad, een studie over subsidiëring en zelfregulering Rijksuniversiteit Groningen en Pro Facto contract /2012 Simulatie Recurrent Events Model Universiteit Utrecht contract /2012 Ondersteuning bij voorbereiding gemeentes/regio's op maatschappelijke escalatie Universiteit Tilburg contract /2012 Privacyscan m.b.t. enkele tools die binnen het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting zijn Universiteit Tilburg contract (door)ontwikkeld /2012 Geven in Nederland 2013 Vrije Universiteit Amsterdam subsidie /2012/2013 De rol van freeze-fight-flightreacties bij plegers en slachtoffers van gewelddadige aanslagen Radboud Universiteit Nijmegen contract /2012/2013 Doelwit Den Haag Universiteit Leiden subsidie

8 /2013 Maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders: ontwikkelingen en risico's op criminaliteit en radicalisering Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2013 De herkomst van vertrouwen in de rechtsstaat Onderzocht via tekstmining van de mediaberichtgeving en Vrije Universiteit Amsterdam contract analyse van de publieke opinie Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel. Nopen ontwikkelingen sinds 2000 tot invoering van een ontsleutelplicht Universiteit Tilburg contract voor verdachten? Op doel? Evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast Pro Facto contract Insluiten of heenzenden. Problematische GHB-gebruikers op politiebureaus, in bewaring en in verzekering Universiteit van Amsterdam contract Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties Vrije Universiteit Amsterdam contract Toegevoegde waarde van neurobiologische maten voor screening, voorspelling van behandelsucces en risicotaxatie in de VU Medisch Centrum subsidie forensische zorg voor jeugd Project Betere Start III: aanvullend onderzoek lange termijn effect kinderen en moeders Universiteit Utrecht subsidie Effect cognitieve training op verslaving van jeugdige delinquenten aan cannabis en/of alcohol en de mogelijkheid van Universiteit van Amsterdam subsidie toepassing van de training in justitiële context Leerstoel Wetgevingskwaliteitsbeleid Universiteit Maastricht subsidie Aard en omvang van huiselijk geweld onder niet-westerse allochtonen Universiteit Utrecht contract Hoger beroep in het bestuursrecht Universiteit Wageningen contract Gebruik en effecten NL-Alert: vervolgonderzoek Universiteit Twente contract Getuigenverklaringen slachtoffers (mensenhandel) Universiteit Tilburg contract Publieke Islamitische Missiewerking Radboud Universiteit Nijmegen subsidie

9 Lessons Learned from Cyber Incidents Nyenrode Business Universiteit subsidie /2013 Coffeeshops in Nederland: deel 2; ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium, verwerkt in rapport: "Het besloten club- en ingezetenencriterium voor Universiteit van Amsterdam contract coffeeshops. Evaluatie van de implementatie en uitkomsten in de periode mei-november 2012" /2013 Additionele enquête onder cannabisgebruikers, verwerkt in rapport: "Het besloten club- en ingezetenencriterium voor Universiteit van Amsterdam contract coffeeshops. Evaluatie van de implementatie en uitkomsten in de periode mei-november 2012" /2013 Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen Radboud Universiteit Nijmegen en IVA contract /2013 De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief Radboud Universiteit Nijmegen contract /2013 Evaluatie Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens Radboud Universiteit Nijmegen contract /2013 Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. Een rechtsvergelijkend Radboud Universiteit Nijmegen contract onderzoek /2013 Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen SEO en Universiteit Tilburg contract /2013 De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Titel 4.4. Awb geëvalueerd Universiteit Utrecht contract /2013 Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb Universiteit Utrecht contract /2013 Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Universiteit Twente contract /2013 Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland. Deel 1: wettelijk kader en handhaving en deel 2: Universiteit Tilburg contract aard en omvang /2013 'Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken.' Ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun Erasmus Universiteit Rotterdam contract schade /2013 Jeugdige daders van cybercrime in Nederland: Een empirische verkenning Universiteit Twente contract /2013 Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Pro Facto contract

10 /2013 Toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke ruimte - een internationale vergelijking- Radboud Universiteit Nijmegen contract /2013 "Geen uniformen, maar specialisten." Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties Universiteit Leiden contract /2013 Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hier aan bij? ROA contract /2013 De psychosociale gezondheid van politiepersoneel Universiteit Utrecht contract /2013 Training mentale kracht Universiteit Tilburg contract /2013 Directe plaatsing in gemeenten van hervestigde vluchtelingen. Een onderzoek naar de impact van het gewijzigde beleid Pro Facto contract /2013 Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen. WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van Vrije Universiteit Amsterdam contract identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen /2013 Doeltreffendheid Tools4U. Onderzoek naar de doelgroep, uitvoering en doeltreffendheid van leerstraf Tools4U Universiteit van Amsterdam contract /2013 Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid. Een evenwichtig systeem? SEO contract /2013 Meerdaadse samenloop in het strafrecht. Een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de Universiteit Leiden contract wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel Sr) /2013 Effectief vroegtijdig ingrijpen. Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen te voorkoming van ernstig Universiteit van Amsterdam contract delinquent gedrag /2013 Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van Rijksuniversiteit Groningen contract slachtoffer en verdachte /2013 Pilot Dreigingsmanagement. De implementatie en wijze van uitvoering onder de loep Universiteit Maastricht contract /2013 Jihadistisch terrorisme in Nederland Universiteit Leiden subsidie Procesevaluatie van de leefstijltraining t.b.v. criterium 10 Erkenningscommissie Gedragsinterventies IVO * contract

11 Evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Rijksuniversiteit Groningen contract De waarde van het verhoor en de verklaring in relatie tot andere opsporingsmiddelen Universiteit Maastricht contract Onderzoek naar wijziging van Islamitisch vijandsbeeld van het westen Universiteit van Amsterdam contract Het selecteren van aspirant-agenten. Evaluatie van de selectieprocedure voor agenten op niveau 2 tot en met 4 Erasmus Universiteit Rotterdam contract Effectstudie Tools4U; t.b.v. criterium 10 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Universiteit van Amsterdam contract Migratiekaart 2013 ROA contract Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes Universiteit Leiden contract Rechtsvergelijkende verkenning in het kader van het programma herijking faillissementsrecht Radboud Universiteit Nijmegen contract Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap. Een literatuurscan Erasmus Universiteit Rotterdam contract Onderzoek kenmerken daders, slachtoffers en situaties van seksueel misbruik Vrije Universiteit Amsterdam contract De gevolgen van cloudcomputing voor de opsporing en vervolging Universiteit Tilburg contract Evaluatie van de effecten van de Wet bestuurlijke lus Awb; met aandacht voor internationale rechtsvergelijking Universiteit Maastricht contract Evaluatie van de effecten van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet; opgenomen instrumenten op versnelling en op Rijksuniversiteit Groningen contract verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn (tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen Chw) Burgerparticipatie en het stellen van prioriteiten voor en door de politie Vrije Universiteit Amsterdam contract Pearls in policing Pro Facto contract

12 Modernisering arbeidsvoorwaarden bij de politie Erasmus Universiteit Rotterdam contract Indicatoren in de politieorganisatie voor het meten van de productiviteit Universiteit Tilburg contract Publieke geweldsuitingen Rijksuniversiteit Groningen contract Voorbereiding evaluatie contraterrorismestrategie Pro Facto contract Evaluatie Vreemdelingenwet 2000; inclusief evaluatie Project Invoering Verbetering Asielprocedure Radboud Universiteit Nijmegen contract Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam contract Civiel schadeverhaal kanton Universiteit Utrecht contract Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het Nederlands Forensisch Instituut. Onderzoek voor de Universiteit Utrecht contract Commissie Winsemius in opdracht van het WODC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Evaluatie awareness trainingen Potentieel Gewelddadige Eenlingen Kohnstamm Instituut contract De effecten, kosten en baten van herstelbemiddeling Universiteit Tilburg contract Evaluatie één-op-één bezoeksgesprekken van vrijwilligersorganisaties Universiteit voor Humanistiek contract Gevolgen van partnerdoding op kinderen en het recht om omgang Universitair Medisch Centrum Utrecht contract Uitvoeringspraktijk internationale kinderontvoering Universiteit Utrecht contract Evaluatie van de inzet van (familie)netwerkberaad Universiteit van Amsterdam contract Best practices bij digitalisering van de strafrechtsketen in EU-landen Rijksuniversiteit Groningen contract

13 Interne consistentie Wetboek van Strafrecht Titel XIV; misdrijven tegen de zeden Rijksuniversiteit Groningen contract De mogelijkheid en consequenties van het onbepaald laten van het geslacht; in landen Australië, Nieuw-Zeeland, Nepal, Universiteit Utrecht contract Verenigd Koninkrijk en India Big Data privacy Vrije Universiteit Amsterdam contract Maatschappelijke kosten en baten analyse brandveiligheid woonomgeving SEO contract Wenselijkheid en haalbaarheid van online anoniem melden van misdaden Radboud Universiteit Nijmegen contract Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen Universiteit Utrecht contract Verkenning uitbreidingsmogelijkheden eigen onderzoek van bestuursorganen bij de toepassing van de Wet Bibob Pro Facto contract Internationaal recht en cannabis. Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van Radboud Universiteit Nijmegen contract gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik Mechanismen Social Media Universiteit Twente contract Project Clean IT Best Practices en bescherming grondrechten Universiteit Tilburg contract Project Security Infrastructuur voor Internet Research Network Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Informatieknooppunt aanvalsplan ICT Radboud Universiteit Nijmegen contract Project Hertraining en evaluatie dreigtweetdetector Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Inzicht in de Europese dimensie van crisisbeheer Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Beleidsontwikkelingen binnen de Europese Unie op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding Radboud Universiteit Nijmegen subsidie

14 Project maatschappelijke onrust Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Relatie islamitische en joodse groepen Universiteit van Amsterdam subsidie Signalering van gevolgen van seksueel misbruik bij kinderen op korte, middellange en lange termijn Academisch Medisch Centrum Amsterdam subsidie No-Q Evaluation project report II Universiteit Twente contract *1PLATform, Opleiding, Onderwijs en Organisatie (Plato) maakt deel uit van de Libertatis Ergo Holding B.V. *2 Kohnstamm Instituut maakt deel uit van de UVA Holding B.V. *3 Pro Facto maakt deel uit van de R.U.G. Houderstermaatschappij B.V. *4 Het Research Centre voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is onderdeel van de Stichting LIBER die gelieerd is aan de Universiteit Maastricht *5 Risbo maakt deel uit van Erasmus Universiteit Rotterdam Holding B.V. *6 SEO Economisch Onderzoek is een stichting die gelieerd is aan de Universiteit van Amsterdam *7 De stichting IVA is inmiddels opgeheven. Deze stichting was gelieerd aan de UniversiteitTilburg *8 Het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) is een stichting die gelieerd is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Samenvatting Onderzoeksprogramma 2015

Samenvatting Onderzoeksprogramma 2015 Samenvatting Onderzoeksprogramma 2015 Directoraat Generaal Jeugd en Sanctietoepassing 1 Haalbaarheidsonderzoek monitor nazorg koppelen aan recidivemonitor (intern) In het re-integratiebeleid ten aanzien

Nadere informatie

Register onderzoeken en trefwoorden

Register onderzoeken en trefwoorden 174 Register onderzoeken en trefwoorden Deze index bevat in alfabetische volgorde en vet afgedrukt de complete titels van de onderzoeken. Kenmerkende woorden en begrippen uit deze titels zijn cursief weergegeven.

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid, Ministerie van Justitie, Den Haag, maart 2007 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding en samenvatting 4 Vraag 1 6 Wat was het probleem

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Terroristen in Detentie Evaluatie van de Terroristenafdeling

Terroristen in Detentie Evaluatie van de Terroristenafdeling Terroristen in Detentie Evaluatie van de Terroristenafdeling Tinka M. Veldhuis, Msc. Prof. Dr. Ernestine H. Gordijn Prof. Dr. Siegwart M. Lindenberg Dr. René Veenstra Rijksuniversiteit Groningen Faculteit

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010 Polarisatie en Radicalisering December 2009 Inhoudsopgave INLEIDING 1. NIEUWE ACCENTEN 2. VOORTGANG 2009 en NIEUWE ACTIES 2010 SPOOR 1: De lokale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap

Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap Mr. K.D. Lünnemann Mr. A.G. Mein Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap Mr. dr. K.D. Lünnemann Mr. A.G.

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Gebruik, bereik en draagvlak C.J. Maas-de Waal Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2006 Het Sociaal

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2008

Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2008 Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2008 Februari 2008 Inhoudsopgave INLEIDING..3 SPOOR 1: LOKALE AANPAK CENTRAAL... 4 SPOOR 2: NATIONALE AANPAK..5 2.1 Algemeen beleid op nationaal niveau

Nadere informatie

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010 VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010 bijzondere ledenbrief Inhoudsopgave Woord vooraf 3 I Financiën Algemeen 4 II Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5 III Justitie 12 IV Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord door de voorzitter 2 1. Inleiding: de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Nadere informatie

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Kinderpornografie Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Colofon Referentie: Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2011). Kinderpornografie Eerste rapportage van de nationaal rapporteur. Den Haag:

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek

Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek Vóór Veilig en Veilig Verder Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek Advies aan de Kinderombudsman over de aanpak van kindermishandeling in Nederland Vóór Veilig en Veilig

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging

Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging Advies 4 juli 2011 Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in

Nadere informatie

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 237 Onderzoek en beleid Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Ontwikkelingen en samenhangen Eindredactie: A.Th.J. Eggen W. van der Heide Wetenschappelijk Onderzoeken

Nadere informatie