op hele euro's contract Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging Universiteit van Amsterdam contract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op hele euro's contract 1 2010 Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging Universiteit van Amsterdam 117.215 contract"

Transcriptie

1 1 Overzicht financiering wetenschappelijk onderzoek universitaire instellingen door Ministerie van Veiligheid en Justitie Bedrag Subsidie/ Nr. Jaar Onderzoek Universitaire instelling op hele euro's contract Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging Universiteit van Amsterdam contract Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst- hervangst-, slachtoffer - en Universiteit Tilburg contract daderonderzoek Raadsman bij politieverhoor. Invloed van voorafgaande consulatie en aanwezigheid van raadslieden op organisatie en wijze Erasmus Universiteit Rotterdam contract van verhoren en proceshouding van verdachten Jong en Multimediaal: Mediagebruik en meningsvorming onder jongeren, in het bijzonder moslimjongeren Vrije Universiteit Amsterdam contract Jong en illegaal in Nederland. Een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende Erasmus Universiteit Rotterdam contract (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst Ervaringen met bezwaar Universiteit Tilburg contract Communicerende grondslagen van extraterritoriale rechtsmacht. Onderzoek naar de grondslagen voor extraterritoriale rechtsmacht in België, Duitsland, Engeland en Wales en Nederland met conclusies en aanbevelingen voor de Nederlandse Universiteit Maastricht contract (wetgevings-)praktijk Het spreekrecht in Nederland: een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers? Universiteit Tilburg contract To Behave or not to Behave? Een evaluatieonderzoek naar het gedragscodeprogramma'zo gaat dat hier: Behave!' voor de Plato * contract onderbouw van het Voortgezet Onderwijs Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode Gezinsvoogdij. Onderzoek naar de invloed van de Deltamethode Kohnstamm Instituut * contract Gezinsvoogdij op het verloop van de ondertoezichtstelling Het verlof van de ter beschikking gestelde. Het Adviescollege Verloftoetsing TBS in de route van aanvraag tot beslissing Universiteit Utrecht contract Wegwijs in het jeugdsanctierecht. Onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk Universiteit Leiden contract Forensisch Psychiatrisch Toezicht. Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Vrije Universiteit Amsterdam contract Geestelijke Verzorging in detentie. Visie van ingeslotenen op behoefte en aanbod Universitair Medisch Centrum St. Radboud contract

2 Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+. Een preventieprogramma voor jarige VMBO scholieren dat Universiteit Utrecht contract partnergeweld beoogt te voorkomen Procesevaluatie Tools4U Kohnstamm Instituut contract Brandstof voor de opsporing. Evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens Universiteit Tilburg contract The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law. Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM Erasmus Universiteit Rotterdam contract Tussen beheersing en begeleiding. Een evaluatie van de pilot 'beschermde opvang risico-amv's' Universiteit Utrecht contract Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden. Tatoeages, piercings, boegroes, seks& injecteren van drugs en Universiteit van Amsterdam contract anabolen Beleving van de werkstraf in de buurt door jeugdigen Universiteit van Amsterdam contract Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking. De Franse praktijk Universiteit Leiden contract Op weg naar evenwicht. Een onderzoek naar zorgplichten op het internet Universiteit van Amsterdam contract Individueel of collectief procederen bij massaschade? Experimenten naar het effect van opt-in-modellen en opt-outmodellen op het procesgedrag van Universiteit Tilburg contract benadeelden Het deskundigenregister in strafzaken. De beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's Rijksuniversiteit Groningen contract Marktwerking in het forensische onderzoek. Een veldverkenning Universiteit Tilburg en Nyenrode Business Universiteit contract Criminaliteit in relatie tot gewelddadig radicalisme en terrorisme. Een overzicht van theoretische verbanden en een Universiteit Leiden contract casusanalyse van salafistisch jihadisme in Nederland Koude uitsluiting. Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na Rijksuniversiteit Groningen en Vrije scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan Universiteit Amsterdam contract Sharia in Nederland. Een studie naar islamitische advisering en geschilbeslechting bij moslims in Nederland Radboud Universiteit Nijmegen contract

3 Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJmaatregel Erasmus Universiteit Rotterdam contract Terroristen in Detentie. Evaluatie van de Terroristenafdeling Rijksuniversiteit Groningen contract Rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten. Een verkennend onderzoek Pro Facto * contract Daderschap en deelneming doorgelicht. Een onderzoek naar het functioneren van de regeling van daderschap en Rijksuniversiteit Groningen contract deelneming in de rechtspraktijk tegen de achtergrond van een bespreking van het Nederlandse en Oostenrijkse recht Dialoog en onderhandeling met terroristische organisaties: voorbeelden en lessen uit de westerse en niet-westerse wereld Universiteit Utrecht contract ( ) Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan fundamentele rechten. Een analyse met meer bijzonder aandacht Radboud Universiteit Nijmegen contract voor het EVRM Theater van de Angst. De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika Universiteit Leiden subsidie Internet Research Network Open Web Universiteit van Amsterdam subsidie Digitale voorzieningen op het Nederlandse justitiedomein. Een onderzoek naar het aanbod en gebruik van justitiële Erasmus Universiteit Rotterdam contract diensten door burgers en bedrijven Leerstoel Wetgevingskwaliteitsbeleid Universiteit Maastricht subsidie Leerstoel Europees bestuursrecht Universiteit Maastricht subsidie /2011 Sociale Vaardigheidstraining op Maat. Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Universiteit Tilburg contract /2011 De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen ROA * 4 en Risbo * contract /2011 Vervolg Kwaliteitsmeting Slachtofferzorg Universiteit Tilburg contract /2011 Religie, binding en polarisatie. De reacties van de leiding van levensbeschouwelijke organisaties op islamkritische uitingen Universiteit van Amsterdam contract

4 /2011 TBS-behandeling geprofileerd. Een gestructureerde casussenanalyse Universiteit Tilburg contract /2011 Procesevaluatie observatieafdelingen Teylingereind Universiteit Utrecht contract /2011 Neuropsychologische factoren in relatie tot succes van behandeling van jongeren met een maatregel Plaatsing in een Leids Universitair Medisch Centrum contract inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ) /2011 Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg Radboud Universiteit Nijmegen contract /2011 Oneerlijke handelspraktijken: praktijkervaringen in België met de sanctie van artikel 41 WMPC Rijksuniversiteit Groningen contract /2011 Wat er speelt. De positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving SEO * 6 en Universiteit Leiden contract /2011 Noodzaak en juridische haalbaarheid inzage in antecedenten aspirant-(huwelijks)partners Vrije Universiteit Amsterdam contract /2011 Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2009 Universiteit Utrecht contract /2011 Evaluatie van de verzelfstandiging van het FPC dr. S. van Mesdag Universiteit Twente contract /2011 In de schuld, in de fout? Schuldenproblematiek en crimineel gedrag bij adolescenten en jongvolwassenen Kohnstamm Instituut en Universiteit van Amsterdam contract /2011 Slachtofferdata landelijk onderzoek huiselijk geweld Universiteit Tilburg contract /2011 Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen Universiteit Utrecht contract /2011 Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen. Stand van zaken en mogelijkheden voor innovatie Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2011 Centraliteitsanalyses van terroristische netwerken Universiteit Tilburg contract /2011 Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief Erasmus Universiteit Rotterdam contract

5 /2011 Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern Erasmus Universiteit Rotterdam contract aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders /2011 Project Betere Start II: onderzoek effecten moeders Universiteit Utrecht subsidie /2011/2012 Bekend maakt bemind. Evaluatieonderzoek pilot 'uitbesteding forensisch onderzoek aan particuliere instituten' Pro Facto contract /2011/2012 De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen Universiteit Tilburg contract /2011/2012 Rechtsbijstandbij politieverhoor.een evaluatievan deaanwijzing rechtsbijstandpolitieverhoor inamsterdam-amstelland, Erasmus Universiteit Rotterdam contract Groningen, Haaglanden, Limburg-Zuid, Midden- en West-Brabant en Utrecht /2011/2012 Geven in Nederland 2011 Vrije Universiteit Amsterdam subsidie /2012 DNA in de databank: de moeite waard? Een procesanalyse binnen de strafrechtsketen met het oog op de effectiviteit en Universiteit Leiden contract efficiëntie van de toepassing van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden /2012 Betere start. Effectiviteit van opvoedingsondersteuning voor gedetineerde moeders, ter voorkoming van criminaliteit door Universiteit Utrecht subsidie kinderen Omvang van huiselijk geweld in Nederland Universiteit Utrecht contract Erasmus Universiteit Rotterdam, Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang. Vervolgstudie Universiteit Maaastricht en Technische Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten Universiteit Delft contract Uitvoering van de gedragsinterventie Agressie Regulatie op Maat bij jongeren met een strafrechtelijke titel Universiteit Utrecht contract Fanatisme. Christelijk, islamitisch en seculier apocalyptisch geweld door de eeuwen heen Universiteit Utrecht contract Delinquente meisjes. Achtergronden, risicofactoren en interventies Vrije Universiteit Amsterdam contract Referentiekader geldboetes. Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het Rijksuniversiteit Groningen contract bestuursrecht en het strafrecht Tussenrapportage evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet. Artikel 1.6 lid 4 Chw en artikel 1.9 Rijksuniversiteit Groningen contract Chw

6 Politiek van de aandacht voor het Nederlandse veiligheidsbeleid. Een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke Universiteit Wageningen en Universiteit agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse veiligheidsbeleid Leiden contract Schaken op verschillende borden. Evidence-based strategieën voor communicatie over overlast en verloedering, IVA * contract maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering. Een onderzoek naar (on)mogelijkheden Inzicht in Europese ontwikkeling op crisis Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Toenemend appel. Een verkennend onderzoek naar de toename van het aantal beroepszaken ex art. 69 van de Erasmus Universiteit Rotterdam contract Penitentiaire beginselenwet Brain-environment interaction in relation to persistence of early-onset antisocial behavior: basic mechanisms and VU Medisch Centrum subsidie interventions Leerstoel Europees bestuursrecht Universiteit Maastricht subsidie Leerstoel Wetgevingskwaliteitsbeleid Universiteit Maastricht subsidie /2012 Evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Tilburg contract /2012 Pilot dreigingsmanagement. Een ex ante evaluatie Universiteit Maastricht contract /2012 Minder ernstig Vaker gestraft. Een onderzoek naar de aard en kwalificatie van jeugdcriminaliteit Universiteit van Amsterdam contract /2012 Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2012 Zeg maar Henk tegen de chef. Ervaringen met het Belgische detentieregime in de PI Tilburg Universiteit Utrecht contract /2012 Gegevensuitwisseling door Toezichthouders Universiteit van Amsterdam contract /2012 Op weg naar een rijksbrede organisatie van de nafase. Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid IVA contract /2012 Solistische dreigers: Ontwikkeling van een instrument voor risicotaxatie van solistische dreigers Universiteit Tilburg contract

7 /2012 Legislative processes in transition. Comparative study of the legislative processes in Finland, Slovenia and the United Universiteit Leiden contract Kingdom as a source of inspiration for enhancing the efficiency of the Dutch legislative process /2012 Systeemhaat onder jongeren. Een inventarisatie en aanzet tot verklaring Universiteit Twente contract /2012 Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2012 Voorstudie Convergente Validiteit LIJ Rijksuniversiteit Groningen contract /2012 Een meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek in strafzaken? Radboud Universiteit Nijmegen contract /2012 Misdaad en opsporing in de wolken. Knelpunten en kansen van cloud computing voor de Nederlandse opsporing Universiteit Tilburg contract /2012 From Resilience to Revolt. Making Sense of the Arab Spring Universiteit van Amsterdam contract /2012 Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2012 De Letselschade Raad, een studie over subsidiëring en zelfregulering Rijksuniversiteit Groningen en Pro Facto contract /2012 Simulatie Recurrent Events Model Universiteit Utrecht contract /2012 Ondersteuning bij voorbereiding gemeentes/regio's op maatschappelijke escalatie Universiteit Tilburg contract /2012 Privacyscan m.b.t. enkele tools die binnen het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting zijn Universiteit Tilburg contract (door)ontwikkeld /2012 Geven in Nederland 2013 Vrije Universiteit Amsterdam subsidie /2012/2013 De rol van freeze-fight-flightreacties bij plegers en slachtoffers van gewelddadige aanslagen Radboud Universiteit Nijmegen contract /2012/2013 Doelwit Den Haag Universiteit Leiden subsidie

8 /2013 Maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders: ontwikkelingen en risico's op criminaliteit en radicalisering Erasmus Universiteit Rotterdam contract /2013 De herkomst van vertrouwen in de rechtsstaat Onderzocht via tekstmining van de mediaberichtgeving en Vrije Universiteit Amsterdam contract analyse van de publieke opinie Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel. Nopen ontwikkelingen sinds 2000 tot invoering van een ontsleutelplicht Universiteit Tilburg contract voor verdachten? Op doel? Evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast Pro Facto contract Insluiten of heenzenden. Problematische GHB-gebruikers op politiebureaus, in bewaring en in verzekering Universiteit van Amsterdam contract Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties Vrije Universiteit Amsterdam contract Toegevoegde waarde van neurobiologische maten voor screening, voorspelling van behandelsucces en risicotaxatie in de VU Medisch Centrum subsidie forensische zorg voor jeugd Project Betere Start III: aanvullend onderzoek lange termijn effect kinderen en moeders Universiteit Utrecht subsidie Effect cognitieve training op verslaving van jeugdige delinquenten aan cannabis en/of alcohol en de mogelijkheid van Universiteit van Amsterdam subsidie toepassing van de training in justitiële context Leerstoel Wetgevingskwaliteitsbeleid Universiteit Maastricht subsidie Aard en omvang van huiselijk geweld onder niet-westerse allochtonen Universiteit Utrecht contract Hoger beroep in het bestuursrecht Universiteit Wageningen contract Gebruik en effecten NL-Alert: vervolgonderzoek Universiteit Twente contract Getuigenverklaringen slachtoffers (mensenhandel) Universiteit Tilburg contract Publieke Islamitische Missiewerking Radboud Universiteit Nijmegen subsidie

9 Lessons Learned from Cyber Incidents Nyenrode Business Universiteit subsidie /2013 Coffeeshops in Nederland: deel 2; ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium, verwerkt in rapport: "Het besloten club- en ingezetenencriterium voor Universiteit van Amsterdam contract coffeeshops. Evaluatie van de implementatie en uitkomsten in de periode mei-november 2012" /2013 Additionele enquête onder cannabisgebruikers, verwerkt in rapport: "Het besloten club- en ingezetenencriterium voor Universiteit van Amsterdam contract coffeeshops. Evaluatie van de implementatie en uitkomsten in de periode mei-november 2012" /2013 Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen Radboud Universiteit Nijmegen en IVA contract /2013 De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief Radboud Universiteit Nijmegen contract /2013 Evaluatie Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens Radboud Universiteit Nijmegen contract /2013 Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. Een rechtsvergelijkend Radboud Universiteit Nijmegen contract onderzoek /2013 Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen SEO en Universiteit Tilburg contract /2013 De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Titel 4.4. Awb geëvalueerd Universiteit Utrecht contract /2013 Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb Universiteit Utrecht contract /2013 Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Universiteit Twente contract /2013 Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland. Deel 1: wettelijk kader en handhaving en deel 2: Universiteit Tilburg contract aard en omvang /2013 'Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken.' Ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun Erasmus Universiteit Rotterdam contract schade /2013 Jeugdige daders van cybercrime in Nederland: Een empirische verkenning Universiteit Twente contract /2013 Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Pro Facto contract

10 /2013 Toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke ruimte - een internationale vergelijking- Radboud Universiteit Nijmegen contract /2013 "Geen uniformen, maar specialisten." Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties Universiteit Leiden contract /2013 Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hier aan bij? ROA contract /2013 De psychosociale gezondheid van politiepersoneel Universiteit Utrecht contract /2013 Training mentale kracht Universiteit Tilburg contract /2013 Directe plaatsing in gemeenten van hervestigde vluchtelingen. Een onderzoek naar de impact van het gewijzigde beleid Pro Facto contract /2013 Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen. WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van Vrije Universiteit Amsterdam contract identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen /2013 Doeltreffendheid Tools4U. Onderzoek naar de doelgroep, uitvoering en doeltreffendheid van leerstraf Tools4U Universiteit van Amsterdam contract /2013 Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid. Een evenwichtig systeem? SEO contract /2013 Meerdaadse samenloop in het strafrecht. Een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de Universiteit Leiden contract wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel Sr) /2013 Effectief vroegtijdig ingrijpen. Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen te voorkoming van ernstig Universiteit van Amsterdam contract delinquent gedrag /2013 Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van Rijksuniversiteit Groningen contract slachtoffer en verdachte /2013 Pilot Dreigingsmanagement. De implementatie en wijze van uitvoering onder de loep Universiteit Maastricht contract /2013 Jihadistisch terrorisme in Nederland Universiteit Leiden subsidie Procesevaluatie van de leefstijltraining t.b.v. criterium 10 Erkenningscommissie Gedragsinterventies IVO * contract

11 Evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Rijksuniversiteit Groningen contract De waarde van het verhoor en de verklaring in relatie tot andere opsporingsmiddelen Universiteit Maastricht contract Onderzoek naar wijziging van Islamitisch vijandsbeeld van het westen Universiteit van Amsterdam contract Het selecteren van aspirant-agenten. Evaluatie van de selectieprocedure voor agenten op niveau 2 tot en met 4 Erasmus Universiteit Rotterdam contract Effectstudie Tools4U; t.b.v. criterium 10 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Universiteit van Amsterdam contract Migratiekaart 2013 ROA contract Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes Universiteit Leiden contract Rechtsvergelijkende verkenning in het kader van het programma herijking faillissementsrecht Radboud Universiteit Nijmegen contract Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap. Een literatuurscan Erasmus Universiteit Rotterdam contract Onderzoek kenmerken daders, slachtoffers en situaties van seksueel misbruik Vrije Universiteit Amsterdam contract De gevolgen van cloudcomputing voor de opsporing en vervolging Universiteit Tilburg contract Evaluatie van de effecten van de Wet bestuurlijke lus Awb; met aandacht voor internationale rechtsvergelijking Universiteit Maastricht contract Evaluatie van de effecten van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet; opgenomen instrumenten op versnelling en op Rijksuniversiteit Groningen contract verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn (tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen Chw) Burgerparticipatie en het stellen van prioriteiten voor en door de politie Vrije Universiteit Amsterdam contract Pearls in policing Pro Facto contract

12 Modernisering arbeidsvoorwaarden bij de politie Erasmus Universiteit Rotterdam contract Indicatoren in de politieorganisatie voor het meten van de productiviteit Universiteit Tilburg contract Publieke geweldsuitingen Rijksuniversiteit Groningen contract Voorbereiding evaluatie contraterrorismestrategie Pro Facto contract Evaluatie Vreemdelingenwet 2000; inclusief evaluatie Project Invoering Verbetering Asielprocedure Radboud Universiteit Nijmegen contract Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam contract Civiel schadeverhaal kanton Universiteit Utrecht contract Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het Nederlands Forensisch Instituut. Onderzoek voor de Universiteit Utrecht contract Commissie Winsemius in opdracht van het WODC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Evaluatie awareness trainingen Potentieel Gewelddadige Eenlingen Kohnstamm Instituut contract De effecten, kosten en baten van herstelbemiddeling Universiteit Tilburg contract Evaluatie één-op-één bezoeksgesprekken van vrijwilligersorganisaties Universiteit voor Humanistiek contract Gevolgen van partnerdoding op kinderen en het recht om omgang Universitair Medisch Centrum Utrecht contract Uitvoeringspraktijk internationale kinderontvoering Universiteit Utrecht contract Evaluatie van de inzet van (familie)netwerkberaad Universiteit van Amsterdam contract Best practices bij digitalisering van de strafrechtsketen in EU-landen Rijksuniversiteit Groningen contract

13 Interne consistentie Wetboek van Strafrecht Titel XIV; misdrijven tegen de zeden Rijksuniversiteit Groningen contract De mogelijkheid en consequenties van het onbepaald laten van het geslacht; in landen Australië, Nieuw-Zeeland, Nepal, Universiteit Utrecht contract Verenigd Koninkrijk en India Big Data privacy Vrije Universiteit Amsterdam contract Maatschappelijke kosten en baten analyse brandveiligheid woonomgeving SEO contract Wenselijkheid en haalbaarheid van online anoniem melden van misdaden Radboud Universiteit Nijmegen contract Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen Universiteit Utrecht contract Verkenning uitbreidingsmogelijkheden eigen onderzoek van bestuursorganen bij de toepassing van de Wet Bibob Pro Facto contract Internationaal recht en cannabis. Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van Radboud Universiteit Nijmegen contract gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik Mechanismen Social Media Universiteit Twente contract Project Clean IT Best Practices en bescherming grondrechten Universiteit Tilburg contract Project Security Infrastructuur voor Internet Research Network Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Informatieknooppunt aanvalsplan ICT Radboud Universiteit Nijmegen contract Project Hertraining en evaluatie dreigtweetdetector Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Inzicht in de Europese dimensie van crisisbeheer Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Beleidsontwikkelingen binnen de Europese Unie op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding Radboud Universiteit Nijmegen subsidie

14 Project maatschappelijke onrust Radboud Universiteit Nijmegen subsidie Relatie islamitische en joodse groepen Universiteit van Amsterdam subsidie Signalering van gevolgen van seksueel misbruik bij kinderen op korte, middellange en lange termijn Academisch Medisch Centrum Amsterdam subsidie No-Q Evaluation project report II Universiteit Twente contract *1PLATform, Opleiding, Onderwijs en Organisatie (Plato) maakt deel uit van de Libertatis Ergo Holding B.V. *2 Kohnstamm Instituut maakt deel uit van de UVA Holding B.V. *3 Pro Facto maakt deel uit van de R.U.G. Houderstermaatschappij B.V. *4 Het Research Centre voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is onderdeel van de Stichting LIBER die gelieerd is aan de Universiteit Maastricht *5 Risbo maakt deel uit van Erasmus Universiteit Rotterdam Holding B.V. *6 SEO Economisch Onderzoek is een stichting die gelieerd is aan de Universiteit van Amsterdam *7 De stichting IVA is inmiddels opgeheven. Deze stichting was gelieerd aan de UniversiteitTilburg *8 Het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) is een stichting die gelieerd is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Crimiquiz over trends en ontwikkelingen

Crimiquiz over trends en ontwikkelingen Crimiquiz over trends en ontwikkelingen Quiz voor de deelnemers aan de SSR cursus Criminologie/effectiviteit interventiestrategieën, Zwolle 22 november Jaap de Waard, Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Nadere informatie

advies. Strekking wetsvoorstellen

advies. Strekking wetsvoorstellen Datum 20 maart 2014 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten en De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Uw kenmerk 447810 en 447811

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR

Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR Agenda presentatie Kinderrechtenmonitor Start 10.30 uur Welkom door Annette Dijkstra, woordvoerder KOM Inleiding Marc Dullaert,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Adolescentenstrafrecht

Adolescentenstrafrecht DJI Zien Nr. 3 - mei 2014 Informatief / Wetgeving Adolescentenstrafrecht Wesley is een 21-jarige jongen die wegens de handel in drugs voor de rechter moet verschijnen. Deze zit met Wesley in zijn maag.

Nadere informatie

Inhoud. deel i de omvang en aard van het probleem 19. Voorwoord 1 1

Inhoud. deel i de omvang en aard van het probleem 19. Voorwoord 1 1 Voorwoord 1 1 deel i de omvang en aard van het probleem 19 1 Psychiatrische comorbiditeit van verslaving in relatie tot criminaliteit 2 1 Arne Popma, Eric Blaauw, Erwin Bijlsma 1.1 Inleiding 2 2 1.2 Psychiatrische

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Kijk op jeugdcriminaliteit

Kijk op jeugdcriminaliteit Kijk op jeugdcriminaliteit Handvatten voor het opstellen van een periodieke trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit en een overzicht van veelbelovende aanpakken Samenvatting Henk Ferwerda Tom van

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

begrippen bevatten evenals een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen in het protocol acute risicofactoren

begrippen bevatten evenals een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen in het protocol acute risicofactoren 1 Samenvatting Inleiding en methode In 2009 wordt de verlofprocedure voor volwassen gedetineerden in het Nederlandse gevangeniswezen gewijzigd. Deze wijziging is onderdeel van het programma Modernisering

Nadere informatie

Herstelgerichte politie

Herstelgerichte politie Herstelgerichte politie Peter van Os, programmamanager Ontwikkeling gebiedsgebonden politie Ontwikkelingen politieregio s Kerntakendiscussie Wijkagent doet te veel aan dienstverlening Doelloos vriendschappelijke

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN 2014D36200 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft over de beleidsdoorlichting slachtofferzorg (Kamerstuk 33 199, nr. 4) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 1 Waar gaan we het over hebben? Aanleiding & Doel Ontwikkelingen Veranderlijnen en agenda Omgevingsadvies, wasdah? Wat gaan we doen? 3 Waarom en -toe?

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD IN NEDERLAND 2010 Facts and Figures. 9 Mei 2010

HUISELIJK GEWELD IN NEDERLAND 2010 Facts and Figures. 9 Mei 2010 HUISELIJK GEWELD IN NEDERLAND 2010 Facts and Figures 9 Mei 2010 Stefan Bogaerts Hoogleraar Victimologie, INTERVICT (FRW) Hoogleraar Forensische Psychologie (FSW) Hoofd onderzoek en behandelinnovatie Kijvelanden/Dok

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 200 200 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 200 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 0 2 XP DEN HAAG T 070 40 79 F 070 40 7 4 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief

Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief Samenvatting P.A.M. Mevis J.H.J. Verbaan m.m.v. L. Postma Oktober 2012 Sectie Strafrecht School of Law ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Onderzoek

Nadere informatie

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013.

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Samenwerking met de politie Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Inleiding Samenwerking waarom? Samenwerking hoe? Knelpunten: Informatie uitwisseling,

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/45808 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Bosma, A.Q. Title: Targeting recidivism : an evaluation study into the functioning

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 604 Integraal Veiligheidsprogramma Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur IAK 3 fasen Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving in kaart en kleur wat is het IAK? Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) is zowel een werkwijze als een bron van

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Plan- en procesevaluatie van de scholing van gevangenispersoneel in Verbal Judo Het onderzoek Verbal Judo (Thompson, 1984) is een methode waarbij mensen anderen op een kalme

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17 IX 1 Ter oriëntering..................................................................... 1 1.1 Inleiding............................................................................. 2 1.2 Begripsaanduidingen................................................................

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Hieronder treft u een selectie aan van wetsvoorstellen uit het wetgevingsprogramma voor het komend jaar.

Hieronder treft u een selectie aan van wetsvoorstellen uit het wetgevingsprogramma voor het komend jaar. Wetgevingsprogramma 2018 Hieronder treft u een selectie aan van wetsvoorstellen uit het wetgevingsprogramma voor het komend jaar. Strafvordering De modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Verslag sessie 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag

Verslag sessie 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag Verslag sessie 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag a. Reactie discuttant (Erika Frans) De resultaten van Sexpert zijn gelijklopend met eerder onderzoek: o Meer vrouwen dan mannen zijn het slachtoffer

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal:

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal: Samenvatting Naar schatting hebben jaarlijks ongeveer 50 à 60 duizend minderjarige kinderen te maken met een scheiding. Deze kinderen hebben gemiddeld vaker problemen dan kinderen van gehuwde of samenwonende

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit.

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit. Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 5 Overheidsbeleid 5. Overheidsbeleid 5.1 Integraal veiligheidsbeleid De huidige samenleving wordt wel een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Inhoudsopgave Administratie 2 Wijkgerichte aanpak / ZSM 3 Verdieping 3 High Impact Crime 4 Basis van het vak 4 Verdieping Afpakken 5 Verdieping IRC 5 Verdieping

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Lucres Nauta-Jansen onderzoeker kinder- en jeugdpsychiatrie VUmc Casus Ronnie jongen van 14, goed en wel in de puberteit onzedelijke handelingen bij 5-jarig

Nadere informatie

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Prof.mr.drs. Mariëlle Bruning Leuven, 28 mei 2015 Inhoud Juridisch kader jeugdbescherming in Nederland Historische evolutie jeugdbescherming Aandachtspunten

Nadere informatie

Jeugdprostitutie en loverboys

Jeugdprostitutie en loverboys Jeugdprostitutie en loverboys Loverboys dat zijn toch die jongens die meisjes versieren en ze dan later verkopen? Loverboys zijn jongens die meisjes dure cadeaus geven en ze daarna tot hoer maken Bron:

Nadere informatie

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Den Haag, 27 oktober Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 10 EU i.v.m. agendapunt 11 Jeugd i.v.m. agendapunt 9 Document: Besluitenlijst

Nadere informatie

JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID

JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID Joyce Kerstens 5 maart 2015 JONGEREN - INTERNET - MEDIA Meisje uit Pijnacker pleegt zelfmoord 'om bangalijst' De Oude Klapwijkseweg in Pijnacker. FOTO STREETVIEW. UPDATE

Nadere informatie

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016 Overzicht geprogrammeerde en update april 2016 Legenda Pijler Thema A Insluiten A1 Veilig & zorgvuldig insluiten A2 Detentielandschap A3 Inzet technologie B Herstellen B1 Meer voor slachtoffers C Voorkomen

Nadere informatie

Uit het oog, uit het hart?

Uit het oog, uit het hart? Uit het oog, uit het hart? Jongvolwassenen in aanraking met politie en justitie Peter van der Laan (NSCR/VU) & André van der Laan (WODC) Uit het oog? Al decennialang aandacht voor jongvolwassenen (adolescenten)

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC Gert Urff senior beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke invalshoek Witgewassen

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen?

Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen? Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen? VB Noord bijeenkomst 21-10-2016 W. Teer Bestuur GGZ Friesland Misdrijven Kan de samenleving dit dragen? 65.000 inbraken per jaar 40% van de ex-gedetineerden

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Burgemeesters op de bres Presentatie: Linda de Haas Erik Jan de Wilde Sara Etty programmamedewerker Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik expert

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

VIC2017. Presentatie DJI Haal meer uit zintuigen. 27 juni 2017 ONGERUBRICEERD

VIC2017. Presentatie DJI Haal meer uit zintuigen. 27 juni 2017 ONGERUBRICEERD VIC2017 Presentatie DJI Haal meer uit zintuigen 27 juni 2017 Missie DJI De missie van DJI luidt als volgt: 'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door

Nadere informatie

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017 Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Geen wijzigingen in 2017 Exameneisen

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nationaalrapporteur.nl

Nadere informatie

Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek. Mastertraject Pedagogische wetenschappen

Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek. Mastertraject Pedagogische wetenschappen Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek Mastertraject Pedagogische wetenschappen Wat is Forensische orthopedagogiek? Richt zich op het voorkomen, diagnosticeren en behandelen

Nadere informatie

Dit rapport behandelt de meervoudige verhouding tussen criminaliteit enerzijds en

Dit rapport behandelt de meervoudige verhouding tussen criminaliteit enerzijds en Samenvatting Dit rapport behandelt de meervoudige verhouding tussen criminaliteit enerzijds en gewelddadig radicalisme en terrorisme anderzijds. In aanvulling op de bestaande literatuur over mogelijke

Nadere informatie

Bloody Mary Op zoek naar Bloody Mary - studiedag forensische systeem therapie 6/21/2017

Bloody Mary Op zoek naar Bloody Mary - studiedag forensische systeem therapie 6/21/2017 Bloody Mary Vrouwen als dader Mars versus Venus of een beetje van beiden Anne-Marie Slotboom Universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, VU 1 2 o Veel stereotypen over verschillen tussen mannen

Nadere informatie

Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland

Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland Preadviezen 2010 De staatsrechtelijke positie van de politieke partijen Materieelrechtelijke aspecten van mensenhandel Schade

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR JEUGD EN GEZIN EN DE

Nadere informatie

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 1. Inleiding: van transitie naar borging 2. Management op orde 3. Extra aandacht, onder andere middels pilots en projecten 4. Werktafel model borgen 5. Top X Veiligheidshuis

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) is een psychiatrische stoornis die wordt gekenmerkt door een duurzaam patroon van egocentrisme, impulsiviteit en agressiviteit.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013 90.000 34% - 66% 105 35 1 15.000 35 262 2013 11.600.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2013 Juli 2014 In 2013 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

Datum 25 augustus 2016 Onderwerp Uitvoering motie voorlopige hechtenis terrorismeverdachten (29 754, nr. 379)

Datum 25 augustus 2016 Onderwerp Uitvoering motie voorlopige hechtenis terrorismeverdachten (29 754, nr. 379) 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ. Samenvatting

DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ. Samenvatting DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ Samenvatting DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ - samenvatting - mr. drs. A. Schreijenberg drs. J. C. M. van den Tillaart drs. G.H.J. Homburg Amsterdam, juni 2012 Regioplan publicatienr.

Nadere informatie

Gemeentelijke handhaving en strafrecht

Gemeentelijke handhaving en strafrecht Gemeentelijke handhaving en strafrecht Prof. mr.dr. A.R. Hartmann Erasmus Universiteit Rotterdam d.d. 14 april 2011 Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam Overzicht: 1 Inleiding 2 Strafrechtelijke afdoening

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO

Overzicht Lotingstudies WO Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen voltijd Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen voltijd Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam voltijd Biomedische

Nadere informatie

ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving

ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving ONTHEEMD, VREEMD EN MINDERjARIG Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (internationale wet- en regelgeving PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie