Conflicten in de voormalige Sovjetunie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conflicten in de voormalige Sovjetunie"

Transcriptie

1 Conflicten in de voormalige Sovjetunie Een vergelijking tussen Transdnestrië en Abchazië Erik van Ooyen ( ) Rick Schukking ( ) Begeleider: B.M. de Jong November 2005 Opleiding Europese Studies Universiteit van Amsterdam

2 Woord Vooraf Een scriptie schrijven met twee personen ligt niet direct voor de hand. Omdat we beiden al een doctoraalscriptie hadden gemaakt en elkaar langer dan vandaag kennen leek het ons desalniettemin een goed idee. Ons inziens mag het resultaat er zijn, in ieder geval qua omvang. Hierbij dank aan onze begeleider Ben de Jong en aan iedereen die op wat voor manier en op welk moment dan ook zijn of haar interesse heeft getoond. Voor de goede orde: de taakverdeling. Samen hebben wij de inleiding, hoofdstuk III en de conclusie geschreven. Erik heeft hoofdstuk I en deel 2, over Transdnestrië geschreven, Rick hoofdstuk II en deel 3, over Abchazië. Utrecht, november 2005 ii

3 Inhoudsopgave Woord Vooraf ii Samenvatting vi Lijst met afkortingen ix Lijst met figuren en tabellen x Inleiding 1 Deel 1: Algemeen 4 I Nationaliteiten in de Sovjetunie 4 Marxisme versus nationalisme 4 De Bolsjewistische Revolutie en de nationaliteitenkwestie 5 De periode Chroesjtsjov en Breznjev 8 Gorbatsjov en het uiteenvallen van de Sovjetunie 9 Conclusie 10 II De Russische politiek ten aanzien van het nabije buitenland 11 De periode Jeltsin: het GOS 11 Peacekeeping 12 De periode Poetin 14 Conclusie 17 III Theoretische verkenningen van nationalisme 18 Deel 2: Transdnestrië 23 IV Historisch overzicht tot Vroegste geschiedenis 24 Het interbellum: de Roemeense periode 26 De Tweede Wereldoorlog en de Sovjetperiode 27 iii

4 V Nationalistische wederopleving en oorlog 30 Moldavië eind jaren tachtig 30 De taalkwestie 31 Het ontstaan van een tweedeling 33 Onafhankelijkheid en oorlog 35 Conclusie 38 VI Feitelijke ontwikkelingen na Moldova 39 PMR 42 De relatie Tiraspol-Chişinău: de basis van de onderhandelingen 45 VII De rol van Rusland in het conflict 47 Waarom Rusland s interesse in Moldova (en de rest van het nabije buitenland)? 47 Het 14 de leger 48 De relatie Tiraspol/Chişinău-Moskou: bekoeling na Rusland s invloed na Conclusie 53 VIII Andere actoren 55 De OVSE 55 Roemenië 56 Oekraïne 58 De Europese Unie 59 De Verenigde Staten 60 IX Vredesonderhandelingen en toekomstperspectieven 62 De jaren negentig 62 Het Kiev-document 64 Het Kozak-meomorandum 65 Joesjtsjenko s plan 66 Een federale oplossing 68 Een three-tier oplossing 68 iv

5 Deel 3: Abchazië 71 X Georgië en Abchazië tot de perestrojka 73 XI Perestrojka tot het einde van de oorlog 77 Algemeen Abchazisch-Georgische oorlog 81 XII Ontwikkeling van de partijen in het conflict na Georgië: het bewind van Sjevardnadze 85 Georgië: de Rozenrevolutie en het bewind van Saakasjvili 88 Abchazië 90 XIII De rol van Rusland 94 Tijdens de oorlog, augustus 1992 tot en met september Na de oorlog, tot De Rozenrevolutie en daarna 99 XIV De rol van de internationale gemeenschap 102 De Verenigde Naties 102 De Verenigde Staten 103 De Europese Unie en haar lidstaten 105 Regionale partijen en andere internationale organisaties 107 XV Vredesonderhandelingen en toekomstperspectieven Na de Rozenrevolutie 113 Toekomstperspectieven 114 Deel 4: Vergelijking en conclusie 116 XVI Deelvragen 116 XVII De hoofdvraag 127 Referenties 130 v

6 Samenvatting Processen van natievorming hebben in veel nieuw ontstane staten op het territorium van de voormalige Sovjetunie geleid tot onvrede onder minderheden. In een aantal gevallen leidde dit tot gewapende conflicten en het ontstaan van de facto onafhankelijke gebieden binnen soevereine landen. In deze scriptie is onderzocht hoe twee van deze de-factostaten, Transdnestrië (in Moldova) en Abchazië (in Georgië), tot stand zijn gekomen, zich hebben ontwikkeld en in hoeverre ze te vergelijken zijn. De scriptie bestaat uit een algemeen gedeelte over de Sovjetunie, Rusland en nationalisme, en uit twee case studies over Transdnestrië en Abchazië. Nationalisme en Marxisme bleken in de Sovjetunie een moeizame combinatie te vormen. De politiek ten aanzien van de vele minderheden in het land was dan ook inconsistent. Waar de Abchaziërs door Moskou zoveel mogelijk van de Georgiërs verwijderd werden, werd er in het interbellum in Transdnestrië juist gepoogd een kunstmatige Moldavische identiteit te kweken buiten Moldavië. Na de Tweede Wereldoorlog vond er in beide gebieden een politiek van russificatie plaats, maar deze was in geen geval volledig. Met de perestrojka van Gorbatsjov kwamen oude nationalistische sentimenten, zowel van nationale meerderheden als minderheden, weer naar boven. Nadat de Sovjetunie uiteen was gevallen poogde Rusland, het kernland van de unie, haar invloed in de regio te behouden. In eerste instantie zou dat via het GOS moeten gaan, maar toen bleek dat deze organisatie weinig effectief was werd het heil vooral gezocht in bilaterale overeenkomsten. Een belangrijk machtsmiddel van de Russen was het inzetten van vredestroepen in het nabije buitenland. In zowel Transdnestrië als Abchazië werden Russische troepen die betrokken waren bij het conflict na het staken van de gevechten ingezet als vredestroepen. Op deze manier kreeg Moskou directe invloed op de binnenlandse politiek van Moldova en Georgië. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen etnisch en civic (burgerlijk) nationalisme. Beide hebben in meer of mindere mate een rol gespeeld in de conflicten in Transdnestrië en Abchazië. Met name voor de conflicten voerden Moldova, Georgië en Abchazië een politiek van etnisch nationalisme; het multinationale Transdnestrië legde de nadruk op civic nationalisme. Via een model van Brubaker is ook Rusland betrokken bij de conflicten, als moederland van de bedreigde minderheden in Moldova en Georgië. vi

7 Moldova is in de afgelopen eeuw steeds onderdeel geweest van grotere rijken: eerst van het Russische Rijk, toen van Roemenië en ten slotte van de Sovjetunie. Transdnestrië werd pas tijdens de Sovjettijd onderdeel van Moldavië. Rond 1989 ontstond er een tweedeling in de MSSR door de angst bij Russen en Oekraïners in Transdnestrië voor een toekomstige incorporatie van Moldova in Roemenië, wat echter al snel van de agenda van beide landen verdween. Uiteindelijk leidde dit, nadat Moldova en Transdnestrië zich in 1991 beiden onafhankelijk verklaarden, tot een kortstondig conflict. Hierbij werd Transdnestrië openlijk geholpen door het voormalige 14 de leger van de Sovjetunie. Na dit ingrijpen bleven de troepen aanwezig als zogenaamde vredestroepen, iets wat een doorn in het oog is gebleven van Moldova omdat Rusland ondanks gedane beloften de troepen niet terugtrekt. Deze door Moldova gewenste terugtrekking staat steeds centraal bij de vredesonderhandelingen. Onderwijl hebben beide gebieden zich grotendeels onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. In Moldova is een relatief stabiele democratie ontstaan, die over het algemeen zowel goede contacten met het Westen als met Rusland voor ogen heeft. Vooral onder de laatste president, Voronin, lijkt de blik steeds meer naar het Westen gericht te worden. Transdnestrië is een dictatuur geworden, onder leiding van Igor Smirnov, en is een vrijhaven voor criminelen. Opvallend is dat Smirnov doorgaans, ondanks de aanwezigheid van Russische troepen, geen zeer innige contacten onderhoudt met Moskou. Sinds het einde van het conflict bemoeien met name Rusland, Oekraïne en de OVSE zich actief met het vinden van een oplossing. In de loop der jaren zijn er verschillende vredesdocumenten gepresenteerd. Hoewel deze nog niet hebben geleid tot een definitieve oplossing, zijn de onderhandelingen constructief te noemen en is er redelijk goed contact tussen Voronin en Smirnov. Hierdoor is een toekomstige federalisering van Moldova niet ondenkbaar. Binnen de Sovjetunie had Abchazië al enige malen getracht bij Rusland te gaan horen in plaats van bij Georgië. Toen Georgië onafhankelijk werd veranderde dit niet. Na politieke strubbelingen in het land, onder andere een coup en een andere strijd voor autonomie, in Zuid- Ossetië, richtte Tbilisi het vizier op het autonoom opererende Abchazië. Medio 1992 vielen Georgische troepen Abchazië binnen en al snel was de hoofdstad Soechoemi veroverd. Een bonte pro-abchazische coalitie, waaronder ook Russische troepen, zorgde er echter voor dat in september alle Georgische troepen uit Abchazië waren verdreven met in hun kielzog ongeveer etnische Georgiërs. Na het einde van de gewapende strijd werd op de vrede vii

8 toegezien door Russische vredestroepen, onder een mandaat van het GOS. Daarnaast werd er een observatiemacht van de VN gestationeerd in Abchazië. Abchazië ontwikkelt zich sindsdien los van Georgië en verklaarde zich in 1999 onafhankelijk. Het gebied stond lang onder leiding van de dictator Ardzinba en werd een soort provincie van Rusland, dat, ondanks economische sancties van het GOS tegen Abchazië, bijvoorbeeld de pensioenen betaalt en in 2002 het Russisch staatsburgerschap aanbood aan de Abchaziërs. Dat Rusland niet almachtig is in het gebied bleek in 2004, toen niet haar kandidaat Chajimba werd verkozen als president, maar zijn tegenstrever Bagapsj. Ook hij voert overigens een uitgesproken pro-russische en anti-georgische koers. In Georgië ontwikkelde ook president Sjevardnadze zich in de loop van de jaren negentig steeds meer tot dictator. Na de Rozenrevolutie in 2003 en de verkiezing van Saakasjvili werd het herstel van de territoriale integriteit van Georgie een speerpunt van het beleid, zonder dat dit in het geval van Abchazië tot opzienbarende ontwikkelingen heeft geleid. Zowel onder de oude als onder de nieuwe presidenten was er weinig contact tussen Soechoemi en Tbilisi. Wanneer beide gebieden vergeleken worden valt een aantal dingen op. Ten eerste houdt de onafhankelijkheid van Transdnestrië en Abchazië lang stand. Moldova en Georgië zijn niet in staat gebleken om de controle over deze gebieden te herstellen, al hebben ze dit beiden, eerst gewapend en later via onderhandelingen en blokkades, wel geprobeerd. Zowel Moldova als Georgië zijn voor de opstandige gebieden economisch niet aantrekkelijk genoeg om bij te horen. Daarnaast is de bemoeienis van de internationale gemeenschap niet dusdanig intensief dat Rusland, dat koste wat kost haar invloed in de regio lijkt te willen behouden, minder belangrijk wordt; zowel in Transdnestrië en Abchazië zijn nog Russische vredestroepen gestationeerd. In Transdnestrië lijkt een federatieve oplossing binnen handbereik, al is het steeds misgegaan. Een oplossing voor Abchazië lijkt verder weg, wat voor een belangrijk deel nog terug te voeren is op (de nasleep van) de bloedige oorlog. viii

9 Lijst met afkortingen ABM: Anti Ballistic Missiles ASSR: Autonome Sovjet Socialistische Republiek BTC: Bakoe-Tbilisi-Ceyhan CDVP: Christen-Democratische Volkspartij CP: Communistische Partij CPSU: Communistische Partij van de Sovjetunie EBRD: European Bank for Reconstruction and Development ENP: European Neighbourhood Policy FSSSRZ: Federale Sovjet Socialistische Republieken van Transkaukasus GOS: Gemenebest van Onafhankelijke Staten GTEP: Georgia Training and Equip Program GU(U)AM: Georgia, Ukraine, (Uzbekistan), Azerbaijan, Moldova IMF: Internationaal Monetair Fonds MASSR: Moldavische ASSR MSSR: Moldavische SSR NDP: Nationale Democratische Partij OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries OSTK: Ob edinnenji Sovet Trudovitsj Kollektivov OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa PCA: Partnership and Cooperation Agreement PMR: Pridnestrovskaja Moldavskaja Respublika (Transdnestrië) PMSSR: Transdnestrische SSR RSFSR: Russische Sovjet Federale Socialistische Republiek SSR: Sovjet Socialistische Republiek (Unierepubliek) TACIS: Technical Aid to the Commonwealth of Independent States UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund UNOMIG: United Nations Observation Mission In Georgia WTO: World Trade Organisation ZFSFR: Transkaukasische Socialistische Sovjet Republiek ix

10 Lijst met figuren en tabellen Figuren 1 Conceptueel model 2 2 Walachije, Transsylvanië en Moldova voor Groot-Roemenië, MASSR, MSSR en Transdnestrië, 1918-heden 27 4 Kaart van Moldova, Transdnestrië en Gagaoezië 34 5 Georgië 71 6 Georgische koninkrijken in het midden van de 16e eeuw 74 7 Georgië en haar nationaliserende regio s 77 8 Abchazië 90 Tabellen 1 Aandeel verschillende bevolkingsgroepen in 1989 in procenten 31 2 Etnische verdeling in Georgië en Abchazië in 1989 in procenten 78 x

11 Inleiding Door de sterke positie van het centrale gezag in Moskou vonden intrastatelijke conflicten in de Sovjetunie zelden plaats, ondanks het grote aantal minderheden in het land. Al tijdens de perestrojka onder president Gorbatsjov werd duidelijk dat nationalistische gevoelens onder de verschillende volkeren wel degelijk konden leiden tot het ontstaan van gewapende conflicten, zoals, vanaf 1988, in Nagorno-Karabach. Ook elders in het land begonnen minderheden zich te roeren. Uiteindelijk leidde een samenloop van omstandigheden tot het uiteenvallen van de Sovjetunie in Onder andere het ontstaan van nieuwe minderheden in de vijftien nieuwe landen die hierdoor ontstonden leidde in veel gevallen tot instabiliteit en in een aantal gevallen zelfs tot gewapende conflicten. Twee van deze conflicten, die beide uitliepen op het ontstaan van door niemand erkende de-factostaten, in Transdnestrië (Moldova) en Abchazië (Georgië), zullen in deze scriptie worden geanalyseerd. Uitgangspunt hierbij is de volgende hoofdvraag: Hoe zijn de de-factostaten Transdnestrië en Abchazië tot stand gekomen, hoe hebben ze zich ontwikkeld en in hoeverre zijn ze te vergelijken? Om tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen, is er een aantal deelvragen geformuleerd: 1. Tot de perestrojka: hoe ging men in de Sovjetunie met de nationaliteitenkwestie om en hoe heeft dit doorgewerkt in Transdnestrië en Abchazië? 2. Tussen de perestrojka en het einde van de conflicten: wat zijn de belangrijkste theoriëen over nationalisme en hoe is nationalisme tot uiting gekomen in Moldova, Transdnestrië, Georgië en Abchazië (MTGA)? 3. Wat is de Russische politiek ten aanzien van het nabije buitenland in het algemeen en MTGA in het bijzonder? 4. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in MTGA na het einde van de gewapende conflicten? 5. Wat is de rol van de internationale gemeenschap? 6. Hoe zijn de vredesonderhandelingen verlopen en wat zijn de mogelijke toekomstperspectieven? 1

12 De deelvragen zijn uitgesplitst in een aantal variabelen. De variabelen moeten in eerste instantie leiden tot beantwoording van de deelvragen. Als dit gebeurd is kan de hoofdvraag beantwoord worden. De verantwoording voor en de onderlinge samenhang van de variabelen is te vinden in onderstaand conceptueel model. 1 Figuur 1: Conceptueel model Rol van de internationale gemeenschap Nationaliteitenpolitiek in de Sovjetunie Conflicten Toekomstperspectieven Gedrag MTGA rond het uiteenvallen van de Sovjetunie Feitelijke rol en nabijebuitenland politiek van Rusland Nationalisme Zoals te zien is in figuur 1 zijn alle genoemde variabelen, die in grote lijnen overeenkomen met de deelvragen, direct of indirect van invloed op de afhankelijke variabelen. Dit zijn de conflicten in Transdnestrië en Abchazië en de toekomstperspectieven. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de internationale gemeenschap direct invloed heeft op de feitelijke ontwikkelingen na de conflicten (de vetgedrukte pijl) en op de toekomstperspectieven, maar zelf als enige variabele niet wordt beïnvloed door het nationalisme. Het onderzoek is kwalitatief van aard. Door middel van uitgebreid literatuuronderzoek is getracht een antwoord te vinden op hoofd- en deelvragen. Er zijn drie variabelen die van toepassing zijn op zowel Transdnestrië als Abchazië. Deze, de nationaliteitenpolitiek in de 1 Voor een beknopte duiding van het conceptuele model, zie Segers (1999: 62 en verder) 2

13 Sovjetunie, nationalisme en de politiek ten aanzien van het nabije buitenland van Rusland, zullen worden behandeld in de eerste drie hoofdstukken. De overige variabelen, waaronder ook de feitelijke rol van Rusland, worden afzonderlijk besproken in de case-studies over Transdnestrië (deel 2) en Abchazië (deel 3). Tot slot zullen in de conclusie de deelvragen en de hoofdvraag beantwoord worden. 3

14 Deel 1: Algemeen Hoofdstuk I: Nationaliteiten in de Sovjetunie In de tijd van de Sovjetunie was het veel duidelijker dan nu tot waar de invloed in Moskou reikte. Desalniettemin was de eenheid van de Sovjetunie verre van vanzelfsprekend. Binnen het rijk woonden vele kleinere en grotere volkeren, die op één of andere wijze deel uitmaakten van het grotere geheel. In dit hoofdstuk zal de Sovjetperiode besproken worden ten aanzien van de nationaliteitenkwestie en het belang dat deze kwestie had door de jaren heen onder de verschillende leiders. Er zal bovendien wat dieper ingegaan worden op de ideologische achtergrond, die in het feitelijke beleid een aanzienlijke rol speelde. Marxisme versus nationalisme Het nationalisme is vanaf de 19 de eeuw een belangrijke ideologische stroming. De relatie tussen het marxisme of internationale socialisme en het nationalisme is een moeizame en tweeslachtige. Enerzijds is in staten die door nationalisten of communisten geleid worden het individu ondergeschikt aan collectieve spirituele waarden. Anderzijds bestaat er een inherente tegenstelling tussen de twee, iets wat tijdens de Eerste Wereldoorlog naar boven kwam. 2 De leiders van de Tweede Internationale geloofden immers dat er geen oorlog kon uitbreken tussen proletariaten in verschillende staten omdat klassensolidariteit boven de nationale solidariteit zou staan. 3 Nationalisme staat zo tegenover de klassensolidariteit, die de naties zou moeten overstijgen. Volgens Marx zou de natie als middel van de samenbinding van individuen door deze klassensolidariteit naar de achtergrond gedrukt moeten worden. 4 Hij zag nationalisme niet als een bepalende factor. Nationalisme was volgens Marx een historisch bepaald fenomeen dat voortkwam uit de opkomst van het kapitalisme en was voornamelijk een instrument van de imperialisten, die door middel van het nationalisme hun eigen klassenbelangen konden dienen door de hele samenleving te verenigen. 2 Simon (1986): 22 3 Bremmer (1993): 7 4 Simon (1986): 23 4

15 De Bolsjewistische Revolutie en de nationaliteitenkwestie Tijdens de roerige jaren rond de bolsjewistische revolutie en de Eerste Wereldoorlog was de vraag op welke manier de nieuwe machthebbers de macht zouden moeten consolideren. Er waren hierbij twee opties: ofwel een gecentraliseerde staat opbouwen, ofwel een federale staat met het recht voor de volkeren op zelfbeschikking en eventueel afscheiding van het nieuwe bolsjewistische rijk. Het vraagstuk van de naties en nationaliteiten binnen de Sovjetunie speelde op deze manier al direct een hoofdrol in de machtspolitiek van de bolsjewieken op een zowel ideologische als pragmatische wijze. 5 De praktische uitvoering van de ideologie was immers zeer moeilijk te verenigen met de basisideeën van deze ideologie die stelde dat de opbouw van een socialistische staat een centralistische administratie vereiste. 6 Het voorhouden van de mogelijkheid tot onafhankelijkheid van niet-russische volkeren was een van de belangrijkste instrumenten om ervoor te zorgen dat deze volkeren niet zouden gaan morren of zelfs opstandig zouden worden ten opzichte van de nieuwe machthebbers; Lenin maakte dit al duidelijk in 1913 toen hij zei: Das Recht auf Selbstbestimmung ist eine Ausnahme von unseren allgemeinen zentralistische Politik. Im allgemeinen sind wir gegen Abtrennung. Aber wir sind für das Recht auf Abtrennung. 7 Zowel Lenin als Stalin stelden in navolging hiervan dat afscheiding en de vorming van een onafhankelijke staat mogelijk zouden moeten zijn. Maar zoals gezegd was dit meer om de verschillende volkeren rustig te houden en waren de leiders geenszins voornemens ooit aan dit recht gehoor te geven. Desalniettemin werd al snel duidelijk, dat de partij het liefst toch de touwtjes in handen hield toen Stalin als Volkscommissaris van Nationaliteitenkwesties stelde dat het principe van zelfbeschikking ondergeschikt moest zijn aan de principes van het socialisme; ofwel, Stalin vond dat zelfbeschikking van het proletariaat boven de zelfbeschikking van de natie stond; of nog anders gesteld: de Partij zou moeten beslissen over de zelfbeschikking, die daarmee in feite waardeloos was geworden. In de eerste Grondwet van Sovjet-Rusland van 1918 stond geen enkele wetsbepaling ten aanzien van de relaties tussen de federale regering en de individuele staten. Het hele woord federatie kwam zelfs niet voor in de Grondwet. Het was kortom niet duidelijk wat voor verschil er in status bestond tussen de autonome regio s, de autonome republieken, en de Sovjetrepublieken. Pas tussen 1919 en 1923 werd een en ander duidelijk en werden binnen de federatie zeventien autonome regio s en republieken gesticht onder decreet van het Al- 5 Denber et al. (1992): 20 6 Ibid. (1992): 36 7 Simon (1986): 34 5

16 Russische Centrale Uitvoerende Comité, een constructie die ervoor zorgde dat deze autonome onderdelen van de federatie zich niet konden losmaken van het centrale gezag: Autonomy does not mean seccession, zo zei Stalin in Lenin was wat dit betreft veel voorzichtiger door een tussenweg te vinden in zijn uitspraken tussen het formeel toestaan van afscheiding en onafhankelijkheid van naties en de ondergeschiktheid van deze naties aan de Partij. Hij had hier een aantal redenen voor. Zo was het toestaan van onafhankelijkheid een mooi propagandamiddel voor zowel het binnen- als het buitenland. Ook kon hij zo de deur openhouden voor naties buiten de Sovjetunie om zich aan te sluiten bij de Unie, en kon de Sovjetunie anders goed dienen als socialistisch moederland voor andere naties. 9 Lenin s compromis ten aanzien van de nationaliteitenkwestie kwam feitelijk tot uitdrukking in het creëren van een federale structuur, die gebaseerd was op de leuze nationaal in vorm, socialistisch in inhoud. 10 Deze structuur was in theorie een transitionele. In de ideologie van de bolsjewieken bestond namelijk een streven naar een eindtoestand van zogenaamde slijanije, vrij vertaald de fusie of samensmelting van alle nationaliteiten, door middel van sblizjenije, ofwel toenadering. Hiermee verbonden is het Marxistische idee van arbeiders kennen geen vaderland. In plaats van dat verschillende arbeiders gebonden zijn aan verschillende naties zouden zij samen vredig moeten samenleven in de enige natie, de natsija, de socialistische natie. Met de slijanije en sblizjenije zullen alle verschillende narodnosti, ofwel alle volkeren waarvan de arbeiders oorspronkelijk deelgenoot van waren, assimileren en zullen de echte eenheden binnen de staat geen naties meer zijn, maar klassen. Ze gingen er vanuit, dat de ontwikkeling van het communisme uiteindelijk zou leiden tot een gerussificeerde Sovjetmens (homo sovieticus). Lenin wilde de slijanje bereiken door te beginnen met het neutraliseren van onderlinge nationale tegenstellingen door de vorming van eigen republieken voor alle nationaliteiten. 11 Hierbij werd het begrip natie gebruikt naar de definitie die Stalin ervan gaf in 1913, namelijk voldoend aan vier basisvoorwaarden: gemeenschappelijkheid van het economische leven, de taal, het territorium en de psychische Wesensart (cultuur en karakter van de natie). Een natie was pas een natie voor de partij als er minstens tot mensen toe behoorden Denber et al. (1992): 41 9 Ibid. (1992): Bremmer (1993): Huttenbach (1990): Simon (1986): 29 6

17 Lenin s strategie had in wezen iets paradoxaals; waar hij streefde naar de slijanije, creëerde hij met het toekennen van SSR s en ASSR s aan volkeren toch nationale identiteiten in bijvoorbeeld Centraal-Azië, en versterkte hij nationale identiteiten in de Kaukasus en Moldavië, met de intentie van het versnellen van hun in Lenin s ogen onvermijdelijke verdwijnen. 13 Belangrijk hierbij is de strategie van de Sovjets: het maken van een verbinding tussen enerzijds nationaliteit en de rechten van naties en anderzijds territorium. Zo kreeg bijna elk volk, of elke natie, een eigen gebied dat zij konden beschouwen als hun thuisland waarin naast het Russisch hun eigen taal gesproken kon worden. De nationaliteiten die in de Sovjetunie leefden werden dus gedefinieerd volgens etnische criteria. Desalniettemin werden de Russische cultuur en taal niet met zoveel woorden als deel van de Sovjet-identiteit gezien. Zo ontstond een tegenstelling tussen de ideologisch, economisch en politiek bepaalde Sovjet-identiteit en de in cultuur en geschiedenis ingebedde Russische identiteit, beide in de ASSR s en SSR s van de Sovjetunie gecombineerd nog met de daar aanwezige taal, cultuur en geschiedenis. 14 Dit beleid van korenizatsija (verinheemsing) werd officieel ingesteld in 1923 door Lenin. Hij beoogde hiermee het bevorderen van nationale culturen binnen de Sovjetunie door de leden van deze naties voordelen te geven op het gebied van onder andere onderwijs en arbeid. 15 Stalin echter was bezorgd over deze indigenisering van de niet-russische volkeren, wat hij waarschijnlijk zag als tegengesteld aan de effectieve invoering van zijn verregaande economische beleid. Zo werd nationalisme van de minderheid gezien als belangrijkste kracht achter de tegenstand die bestond in de collectivisering van Oekraïne. Stalin sprak in een toespraak in 1934 erover, dat de overblijfselen van het kapitalisme met betrekking tot de nationaliteitenkwestie het langst in de hoofden van de mensen bleef doorwerken. Hierop stelde hij een rigoureuze russificatiepolitiek in, wat er onder andere toe leidde dat alle talen 16 werden gerussificeerd door middel van het gebruik van het Cyrillische schrift en het invoeren van zoveel mogelijk Russische leenwoorden. Overal werden Russische scholen opgericht en werd de Russische taal zo veel mogelijk gebruikt. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd steeds vaker gesteld dat de Russen het leidende volk waren van alle tot de Sovjetunie behorende volkeren Bremmer (1993): Szporluk (1994): Bremmer (1993): Met uitzondering van het Armeens en het Georgisch 17 Smith (1996): 7-8 7

18 De periode Chroesjtsjov en Breznjev Met de verkiezing van Chroesjtsjov als nieuwe partijsecretaris in 1953 werd het proces van destalinisatie ingezet. Onderdeel hiervan was het deels terugkeren van minderheden die onder Stalin onder dwang hadden moeten verhuizen. Bovendien werd de nationaliteitenpolitiek gekoppeld aan de economische ontwikkeling van unierepublieken, door bijvoorbeeld ministeries (zoals de ministeries van kolenindustrie en graanproducten) die eerst voor de hele Sovjetunie waren om te vormen naar ministeries voor iedere unierepubliek afzonderlijk. 18 Terwijl Chroesjtsjov dit beleid doorvoerde, werd tegelijkertijd nog steeds de sblizjenje nagestreefd, onder andere door het verder promoten van de Russische taal. Officieel werd dit in 1961 vastgesteld: de afzonderlijke nationale culturen zouden moeten bloeien en tegelijkertijd zouden zij samengebracht moeten worden tot de slijanje. Chroesjtsjov besefte wel, dat de slijanje ook onder zijn heerschappij nog heel lang op zich zou laten wachten. 19 Daarom werd het begrip edinstvo belangrijker: eenheid, of meer specifiek de broederlijke alliantie van de Sovjetnaties onder de beschermende paraplu van de CPSU. Kort gezegd kan gesteld worden dat Chroesjtsjov grotendeels de nationaliteitenpolitiekkoers van Lenin volgde. 20 Breznjev voerde meer dan Chroesjtsjov een voorzichtige en conservatieve politiek door onder andere de ministeriële controle weer te recentraliseren. Om de territoriale stabiliteit te behouden en de economische achterstand die sommige etnische republieken hadden gaf Breznjev de regionale elites meer vrijheid om zijn politiek in te voeren en bovendien kregen deze regionale leiders meer vrijheid in het aanstellen van personen van de minderheid zelf op hogere posities binnen de etnische republieken. 21 Bovendien hield hij grotendeels vast aan de in 1961 ingestelde koers, met dien verstande dat hij in het Partijcongres van 1971 nadrukkelijk inging op de samenhang van de nieuwe gemeenschap van mensen die in de Sovjetunie aan het ontstaan was en die gezamenlijke doelen had (de Sovjetski narod). 22 Hij was zich wel zeer goed bewust van de moeilijkheden op de weg naar sblizjenje en dat de volkeren in de Sovjetunie in werkelijkheid nog steeds problemen opleverden voor de eenheid. Tijdens het Partijcongres van 1981 hield hij een soortgelijk verhaal; nog steeds was de nationaliteitenkwestie niet opgelost, ook al was de economische ontwikkeling in de meeste republieken goed op gang gekomen. Breznjev s opvolger, Andropov, sprak in 1982 nog 18 Simon (1986): Smith (1996): Denber et al. (1992): Smith (1996): Bremmer (1993):11 8

19 openlijk zijn verlangen naar slijanje uit, maar stelde wel dat nationale verschillen langer zouden doorwerken dan de klassenverschillen in de Sovjetunie. 23 Gorbatsjov en het uiteenvallen van de Sovjetunie Gorbatsjov s leiderschap vanaf 1985 betekende op veel terreinen de instelling van een geheel nieuwe aanpak; op het gebied van de nationaliteiten gebeurde er aanvankelijk echter weinig, wat opvallend is gezien de grote rol die zijn politiek uiteindelijk heeft gespeeld voor de naties. Gorbatsjov had weinig oog voor de kwestie, noemde deze nauwelijks en herhaalde als hij dit wel deed de uitspraken van Breznjev met referenties naar de Sovjetski narod, zonder de slijanje te noemen. Over het algemeen negeerde hij de kwestie echter grotendeels; zo kon het gebeuren dat er etnisch getinte rellen uitbraken in onder andere Kazachstan en Nagorno- Karabach. Pas later kwam er serieus aandacht voor de kwestie, toen door deze rellen duidelijk werd dat door Gorbatsjov s politiek de territoriale integriteit en de legitimiteit van de Sovjetunie in gevaar kwam. 24 Het leidde er uiteindelijk toe dat Gorbatsjov stelde dat de hervormingen in de nationaliteitenpolitiek geheel binnen het door Lenin gestelde raamwerk zouden moeten geschieden. In de ogen van Gorbatsjov was door Stalin en zijn opvolgers van het juiste pad van Lenin afgeweken, waardoor er onder hemzelf zoveel etnische onrust bestond. 25 Feitelijk deed hij er zelf echter ook weinig aan; van daadwerkelijke federalisering kwam zoals bij zijn voorgangers weinig tot niets terecht en de Partij bleef de leiding hebben. Bovendien zorgde zijn politiek van glasnost ervoor dat de unierepublieken hun politieke, economische en culturele gewicht sterk konden vergroten. In veel republieken werden vragen gesteld bij hun rol in de federatie en vroegen zich af hoe en waarom zij eigenlijk met Moskou verbonden waren. 26 Het Federale Verdrag, waarin de unierepublieken de mogelijkheid kregen vrijwillig in de erg losse federatie te blijven of deze te verlaten, was Gorbatsjov s laatste kans de Sovjetunie bijeen te houden. Hij verklaarde hiermee in feite de unierepublieken soeverein, als zij dat zelf al niet hadden gedaan. De al ontstane onrust, het nationalisme en de wil om onafhankelijk(er) te worden, en daar overheen nog de coup van 19 augustus 1991, betekenden uiteindelijk de doodsteek voor de Sovjetunie: Lenin s ideaal van het creëren van een federatie om volkeren 23 Smith (1996): Denber et al. (1992): Smith (1996): Denber et al. (1992):

20 bijeen te houden was definitief mislukt. Doordat Gorbatsjov geen dwang meer gebruikte was het uiteenvallen van de federatie onvermijdelijk geworden. 27 Conclusie Het probleem met de verschillende nationaliteiten binnen de Sovjetunie heeft altijd een rol gespeeld in de binnenlandse politiek. Wel is duidelijk geworden, dat de verschillende leiders er verschillend mee omgingen. Vooral grondlegger Lenin hechtte altijd een groot belang aan de nationaliteitenkwestie en probeerde er op een op papier relatief decentrale manier oplossingen voor te vinden, zolang deze oplossingen maar pasten binnen de marxistischleninistische ideologie en zolang Moskou maar de feitelijke leiding had. Zijn opvolger Stalin had minder op met decentralisatie, maar onder zijn leiding is wel de indeling in republieken ontstaan, die nu nog steeds grotendeels intact is met dien verstande uiteraard dat de unierepublieken onafhankelijk zijn geworden. Ook Chroesjtsjov heeft vanuit het perspectief van de republieken relatief veel betekend, vooral wat betreft de toekenning van een zekere economische autonomie. Breznjev en Gorbatsjov waren minder begaan met de kwestie; onder de laatste echter is er dusdanig weinig rekening mee gehouden dat de glasnost en perestrojka een opleving van het nationalisme in de verschillende republieken teweeg kon brengen, dat deze opleving de Sovjetunie uiteindelijk uiteen heeft doen vallen. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de ontwikkelingen na 1990, waarbij de nadruk zal liggen op hoe Jeltsin en Poetin omgaan en om zijn gegaan met de onafhankelijk geworden unierepublieken en hoe zij Rusland s invloed in deze regio willen behouden. 27 Smith (1996):

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G.

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G. Bacheloropdracht Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014 Rogier Groot S1203053 Begeleider Aster-x

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De verscheidenheid van Midden- en Oost-Europa

Hoofdstuk 1: De verscheidenheid van Midden- en Oost-Europa Hoofdstuk 1: De verscheidenheid van Midden- en Oost-Europa Het gaat over het gedeelte: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Macedonië,

Nadere informatie

Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten?

Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten? Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten? GUIDO DEN DEKKER & RAMSES A. WESSEL 1 Inleiding Het zal geen verbazing wekken dat de bestrijding van terrorisme volop aandacht heeft

Nadere informatie

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP V E I L I G H E I D V I A P A R T N E R S C H A P Voorwoord Deze brochure bevat een toelichting over de algemene beginselen en de voornaamste werkingsmechanismen van het Euro-Atlantisch

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie

Hoe een spook weer mens wordt

Hoe een spook weer mens wordt Hoe een spook weer mens wordt De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005 Hoe

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

Etnische verhoudingen in Midden- en Oost- Europa

Etnische verhoudingen in Midden- en Oost- Europa Voorstudies en achtergronden Etnische verhoudingen in Midden- en Oost- Europa L. Hagendoorn K. Phalet R. Henke R. Drogendijk Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, Den Haag, 1995,bli&& Wetenschappelijke Raad vm

Nadere informatie

De Grieken en Macedonië

De Grieken en Macedonië Esther Ikink 3250229 april-juni 2012 De Grieken en Macedonië DE IMPACT VAN EEN NAAM Het in juni 2011 onthulde standbeeld Krijger te paard in Skopje, door alle partijen gezien als Alexander de Grote. Analyse

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENH"{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie

OeKU RHF YF-RB D-ENH{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie RHF YF-RB D-ENH"{N OeKU 2004 Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld Recente internationale ontwikkelingen op veiligheidspolitiek, economisch, financieel, monetair en institutioneel terrein, als mede op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, dagen uit

Nadere informatie

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij Eerst waren w en nu is het wij Gebruik, slijtage en van lokale en regio Eerst waren we gewoon wij en nu is het wij en zij Gebruik, slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten Eerst waren

Nadere informatie

De oostgrens van Polen vóór en na de EU-uitbreiding. J.W. van der Meulen

De oostgrens van Polen vóór en na de EU-uitbreiding. J.W. van der Meulen De oostgrens van Polen vóór en na de EU-uitbreiding J.W. van der Meulen mei 2002 desk top publishing: Kitty l Ami Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael Clingendael 7 2597 VH

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Politiecorruptie in Uruzgan: Waar gaat het mis? Onderzoek naar de oorzaken van corruptie en de maatregelen om deze corruptie te verminderen

Politiecorruptie in Uruzgan: Waar gaat het mis? Onderzoek naar de oorzaken van corruptie en de maatregelen om deze corruptie te verminderen Politiecorruptie in Uruzgan: Waar gaat het mis? Onderzoek naar de oorzaken van corruptie en de maatregelen om deze corruptie te verminderen Verslag bacheloropdracht Bestuurskunde Universiteit Twente Denise

Nadere informatie

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Democratie in Afrika Steun uit Europa. idee sociaal-liberale kringen

Democratie in Afrika Steun uit Europa. idee sociaal-liberale kringen Democratie in Afrika Steun uit Europa idee sociaal-liberale kringen jaargang 29 nummer 6 december 2008 3 Democratie in Afrika / Steun uit Europa door Jasper Veen en Marieke van Doorn Inleiding op het thema

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie?

De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie? Kernvakscriptie Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling Jorrit Kamminga Studentnummer: 949213 Datum: 5 maart 2001 De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie?

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden De lat te hoog Waarom er ondanks de stembusakkoorden van begin jaren zeventig uiteindelijk toch geen duidelijkheid voor de verkiezingen kwam Jan Erik Keman Studentnummer: 1194135 Master political culture

Nadere informatie