Idee, opmerking of klacht?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Idee, opmerking of klacht?"

Transcriptie

1 ALGEMEEN Idee, opmerking of klacht? Klachtenopvang in Laurentius Het Laurentius ziekenhuis wil goede zorg verlenen door deskundig, zorgvuldig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden het belangrijk dat u, als patiënt of familie, over alle aspecten van uw opname en/of behandeling tevreden bent. Het kan echter gebeuren dat het niet allemaal verloopt zoals u zou willen of dat u ideeën heeft hoe het beter zou kunnen. In dat geval vragen wij u te reageren. In de eerste plaats om de oorzaak van uw eventuele ontevredenheid weg te nemen. In de tweede plaats zien wij uw tip of klacht als een gratis advies. Het kan aanleiding zijn bepaalde zaken binnen ons ziekenhuis te verbeteren. In deze folder leest u informatie over: Idee of opmerking Wie kan een klacht indienen Mogelijkheden om een klacht in te dienen 1. Direct bespreken met betrokkenen 2. Klachtenfunctionaris 3. De klachtencommissie 4. Externe instanties 1

2 De informatie in deze folder heeft betrekking op alle patiënten, inclusief psychiatrische patiënten. Voor patiënten, die gedwongen zijn opgenomen, geldt echter op een aantal punten een andere klachtenprocedure. De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet BOPZ) kent namelijk een speciale klachtenprocedure. Deze categorie patiënten verwijzen we naar de folder Gedwongen opname (BOPZ). Het Laurentius ziekenhuis heeft één klachtencommissie die zowel BOPZ-klachten als andere klachten behandelt. Indien u een persoonlijke toelichting wenst op de klachtenopvang in ons ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Idee of opmerking Heeft u geen echte klacht maar wel opmerkingen of ideeën over hoe de zorg en de service in ons ziekenhuis kan worden verbeterd, dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door de antwoordkaart, achter in de folder, in te vullen en bij het Ontmoetingsplein of de receptiebalie aan de hoofdingang af te geven. U kunt de antwoordkaart ook opsturen naar onderstaand antwoordnummer. Een postzegel is dan niet nodig. Laurentius Ziekenhuis T.a.v. Klachtenfunctionaris Antwoordnummer VB Roermond Wie kan een klacht indienen? Klachten kunnen worden ingediend door een patiënt of bezoeker van het ziekenhuis. De patiënt kan zich met zijn of haar medeweten en toestemming ook laten vertegenwoordigen door een ander. 2

3 Mogelijkheden om een klacht in te dienen Als uw klacht van zodanige aard is dat u een meer persoonlijke benadering wenst, dan zijn hiervoor de volgende mogelijkheden. Zie ook onderstaand schema: Klacht Zelf bespreken met betrokkenen Bemiddeling of Niet tevreden n.a.v. direct gesprek met betrokkenen Uitspraak gegrondheid klacht of Niet tevreden n.a.v. bemiddeling klachtenfunctionaris 1. Direct bespreken met betrokkenen 2. Klachtenfunctionaris 3. Klachtencommissie 1. Direct bespreken met betrokkenen Bent u niet tevreden over de zorg en behandeling in het ziekenhuis, dan kunt u dit het beste direct bespreken op de plek waar de klacht is ontstaan (bijvoorbeeld de afdeling of de polikliniek). Bespreek uw ervaringen met degene die, volgens u, verantwoordelijk is voor wat er is misgegaan. U kunt uw klacht ook bespreken met de leidinggevende van de betrokken afdeling. 3

4 Het bespreken van de klacht met de direct betrokkenen biedt de mogelijkheid om samen de klacht op te lossen en zo nodig kan tot verbetering of herstel worden overgegaan. 2. Klachtenfunctionaris Als u niet tevreden bent met de uitkomst van het gesprek of u wilt eerst uw klacht met iemand anders bespreken, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u informatie, voorlichting en advies geven om tot een oplossing van uw klacht te komen. De klachtenfunctionaris heeft daarbij een bemiddelende rol en stelt zich onpartijdig op. Zij mag geen uitspraak doen over een klacht. Bovendien heeft de klachtenfunctionaris geheimhoudingsplicht. U bepaalt zelf wat er met uw klacht wordt gedaan. Er zijn een aantal mogelijkheden. Klachtenformulier website U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier op de website van het ziekenhuis Klik op Uw mening suggestie klacht en kies klachtenformulier. Alle digitaal ingediende klachten komen bij de klachtenfunctionaris terecht. De klachtenfunctionaris neemt vervolgens contact op met u en geeft, indien nodig, uitleg over de procedure van de klachtenopvang in het Laurentius Ziekenhuis. De klachten van klagers die een klacht willen indienen bij de klachtencommissie, worden vervolgens doorgestuurd naar de klachtencommissie. Klacht schriftelijk indienen U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Stuur uw brief naar: Laurentius Ziekenhuis T.a.v. Klachtenfunctionaris Postbus AX Roermond Melden of gesprek U kunt uw klacht ter kennisgeving melden bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal uw klacht vervolgens onder de aandacht brengen van de betrokkenen. Als u 4

5 dit wenst kan de klachtenfunctionaris de betrokkenen om een reactie vragen en deze aan u mededelen. Als u zelf met de betrokkene(n) wilt spreken om tot een oplossing te komen, dan kan de klachtenfunctionaris een gesprek tussen u en de betrokkene(n) regelen. Indien u dit wenst kan de klachtenfunctionaris hierbij als gespreksleider aanwezig zijn. Niet tevreden Bent u niet tevreden met de reactie van de betrokkene(n), dan kunt u uw klacht laten behandelen door de klachtencommissie van het ziekenhuis. De klachtenfunctionaris kan u desgewenst behulpzaam zijn bij het opstellen van de brief voor de klachtencommissie. Ook EIKpunt (een onafhankelijke organisatie) kan u helpen bij het opstellen van een brief. Informatie over EIKpunt leest u bij punt 5 Externe instanties in deze folder. Telefonische bereikbaarheid klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris is werkzaam: Maandag: uur Dinsdag: uur Woensdag: uur Donderdag: uur Het telefoonnummer is: (0475) Per 3. De Klachtencommissie Mocht uw klacht na overleg met betrokkene(n) of na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet zijn opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van het Laurentius Ziekenhuis. Het is ook mogelijk uw klacht rechtstreeks, zonder overleg met betrokkenen of bemiddeling van de klachtenfunctionaris, in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die geen deel uitmaakt van de ziekenhuisorganisatie en bestaat uit interne en externe leden. De klachtencommissie heeft alleen de taak een uitspraak te doen over de gegrondheid van de klacht en kan in haar uitspraak 5

6 aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De klachtencommissie kan zelf geen veranderingen in het ziekenhuis doorvoeren. De klachtencommissie doet geen uitspraken in straf- of tuchtrechtelijke zin. Hiervoor moet u bij de straf- of tuchtrechter zijn. Evenmin behandelt de commissie schadeclaims. Hoe u een claim kunt indienen leest u bij punt 4 Schadeclaims. De commissie De klachtencommissie neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk zijn ingediend door of namens een patiënt. Als een patiënt is overleden, kunnen in beginsel alleen de directe nabestaanden van die patiënt een klacht indienen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Klachten waarover al eerder een uitspraak is gedaan door de klachtencommissie worden niet in behandeling genomen. De klachtencommissie is door de Raad van Bestuur ingesteld op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De klachtencommissie bestaat thans uit vijf leden. Drie leden (waaronder de voorzitter) zijn niet als medewerker aan het ziekenhuis verbonden. Van deze drie externe leden is de voorzitter jurist, de plaatsvervangend voorzitter medicus, en één lid is benoemd na overleg met de Vereniging van Patiënten - en Consumentenorganisaties in Limburg. Twee leden zijn aan het ziekenhuis verbonden, een is medicus en een is verpleegkundige van beroep. Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie of een persoon waarmee een commissielid nauw betrokken is, zal hij/zij niet deelnemen aan de behandeling van de klacht. Dit kan ook gebeuren op verzoek van een klager of aangeklaagde, indien twijfel bestaat over de onpartijdigheid van een commissielid. De commissie gaat onpartijdig en zelfstandig te werk en handelt klachten af op grond van het Reglement Klachtencommissie Patiëntenzorg. Dit reglement is op verzoek gratis verkrijgbaar bij het 6

7 secretariaat van de klachtencommissie, tel. (0475) (van maandag tot en met donderdag bereikbaar). Wanneer de commissie medische en/of andere gegevens uit uw dossier nodig heeft, zal zij u vooraf toestemming voor inzage vragen. De leden van de commissie zijn tot strikte geheimhouding verplicht, ook na beëindiging van hun lidmaatschap. De klachtencommissie gaat vertrouwelijk met de gegevens om. Daarom zijn de vergaderingen van de klachtencommissie niet openbaar. Dit geldt ook voor de hoorzitting, waarvoor klager en aangeklaagde doorgaans worden uitgenodigd. De klager en de aangeklaagde(n) hebben recht op inzage in en/of afschrift van de stukken die betrekking hebben op de behandeling van de klacht. Uitgesloten hiervan zijn echter de aantekeningen van de klachtencommissie en de ambtelijk secretaris. Procedure klachtencommissie 1. U stuurt uw brief naar de klachtencommissie. 2. Binnen twee weken na ontvangst krijgt u van de secretaris van de commissie bericht dat uw brief is ontvangen. 3. Vervolgens vindt er schriftelijk hoor en wederhoor plaats. Dat wil zeggen, dat de commissie de betrokken medewerker(s) om commentaar (wederhoor) vraagt op de klacht (hoor). Dit wordt aan u toegezonden. Daarna krijgen u en de betrokken medewerker(s) de gelegenheid om mondeling door de commissie gehoord te worden. U kunt dan uw klacht mondeling toelichten. 4. Op de hoorzitting worden de klager en degene over wie wordt geklaagd tegelijk gehoord. Deelname aan de hoorzitting is voor geen van beide partijen verplicht. Beide partijen kunnen zich desgewenst laten bijstaan. 5. Zodra de commissie tot een oordeel over de klacht is gekomen zult u hiervan bericht ontvangen. De commissie streeft ernaar uw klacht binnen 4 maanden af te handelen. 7

8 6. De commissie zal zo nodig aan de betrokkene(n) en de Raad van Bestuur aanbevelingen uitbrengen over de wijze waarop soortgelijke klachten in de toekomst kunnen worden voorkomen. 7. Binnen een maand na het oordeel van de commissie zal de Raad van Bestuur u berichten over de vraag of hij naar aanleiding van uw klacht maatregelen zal nemen en zo ja welke. 8. Tegen de uitspraak van de klachtencommissie kan geen beroep worden ingesteld. Voor een nieuwe inhoudelijke beoordeling van de klacht staat eventueel de weg naar de (tucht)rechter open. 9. Het klachtdossier wordt opgeslagen in een archief. Dit dossier wordt 2 jaar bewaard, gerekend van de datum van de uitspraak. Hierna wordt het klachtdossier vernietigd. Stopzetten van de procedure U kunt te allen tijde uw klacht weer intrekken. Indienen van de klacht De klachtencommissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Als u uw klacht wilt voorleggen aan de klachtencommissie, richt uw brief dan aan: Klachtencommissie Laurentius ziekenhuis T.a.v. ambtelijk secretaris Postbus AX Roermond Of vul het klachtenformulier in op de website Klik op Uw mening suggestie klacht en kies klachtenformulier. De klachtenfunctionaris kan hulp verlenen bij het opstellen van uw brief aan de klachtencommissie. Voor assistentie bij het vervolg van de procedure kunt u terecht bij het EIKpunt (voor adres en telefoonnummer zie bij punt 5 Externe instanties ). Inhoud klachtbrief Wanneer u uw brief stuurt aan bovenstaand adres dan dient uw brief in ieder geval de volgende punten te bevatten: Uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer; Uw geboortedatum; 8

9 Of u zelf de patiënt bent of dat u namens de patiënt de klacht indient; Een heldere omschrijving van de klacht. Wat zijn de klachten waar u graag een uitspraak over wilt van de klachtencommissie?; De namen van degene(n) tegen wie de klacht zich richt. Weet u de namen niet, dan de afdeling waar de aangeklaagde(n) werkzaam is/zijn; De periode waar uw klacht betrekking op heeft. Kosten De klachtenprocedure bij de klachtencommissie is voor de klager en aangeklaagde(n) kosteloos. De eventuele reiskosten en kosten voor (rechts)bijstand komen voor eigen rekening. Verschil tussen klacht en claim De behandeling van een klacht door de klachtencommissie en de behandeling van een claim door de stafjurist of de verzekeraar van het Laurentius Ziekenhuis, zijn twee gescheiden trajecten. Dit betekent onder meer dat indien de uitspraak van de klachtencommissie gegrond luidt, dit niet betekent dat daarmee ook aansprakelijkheid komt vast te staan, ook al gaat het over hetzelfde feitencomplex. Dit heeft te maken met de andere beoordeling in beide trajecten. De klachtencommissie kijkt alleen naar de gegrondheid van de klacht. Zij doet geen uitspraak over aansprakelijkheid en kan geen schadevergoeding toekennen. De stafjurist bekijkt bij de beoordeling van de claim of er verwijtbaar is gehandeld en of daardoor schade is ontstaan. Bij de behandeling van de schadeclaim wordt dus opnieuw onderzoek gedaan en wordt naar andere maatstaven beoordeeld. Schadeclaims De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie behandelen geen schadeclaims. Een klacht die met een claim gepaard gaat, kan wel door de klachtenfunctionaris of klachtencommissie in behandeling worden genomen. Het klachtenaspect van uw claim wordt dan behandeld, niet de claim. 9

10 Mocht u een claim willen indienen, kunt u hierover meer informatie vinden op de website - patiënten Mening, suggestie of klacht - schadeclaim. Tevens vindt u hier het meldingsformulier materiële schade. 4. Externe Instanties Naast de genoemde mogelijkheden zijn er externe instanties (dit zijn instanties buiten het ziekenhuis) waar u een klacht kunt indienen en/of informatie kunt inwinnen. EIKpunt (Huis voor de Zorg) Bezoekadres: Mercator KW Sittard Postadres: Postbus PD Sittard Telefoon: (046) of Website: Landelijk Meldpunt Zorg Website: Meldpunt IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) Indien men een klacht wenst in te dienen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan kan dit via de website en kies melden. Postbus GR Utrecht Telefoon: (088) Ma-vrij: uur Website: Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg Als u een klacht heeft over een zorgverlener, kunt u een klaagschrift indienen bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 10

11 Bezoekadres: Keizersgracht GB Eindhoven Postadres: Postbus AB Eindhoven Telefoon: (040) Website: De Letselschade Raad Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag Postbus 93309, 2509 AH Den Haag Telefoon: (088) Website: Tot slot Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, tel. (0475) of Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis april

12 12

13 ANTWOORDKAART Mijn idee, opmerking of klacht betreft: 0 Verpleegafdeling... 0 Polikliniek Anders.... Mijn idee, opmerking of klacht luidt als volgt: U bent niet verplicht onderstaande gegevens in te vullen! Ik wil geïnformeerd worden over de ondernomen acties: Naam :.... Straat en huisnummer :... Postcode/plaats :... Telefoonnummer :... (evt.) :... 13

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... De Raad van Bestuur, de medewerkers en de artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Revalidatiecentrum Tolbrug en het Sport Medisch Centrum willen goede en veilige patiëntenzorg bieden.

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Serieus werk maken van klachten en suggesties

Serieus werk maken van klachten en suggesties Serieus werk maken van klachten en suggesties Kwink is een organisatie in beweging. Kinderdagopvang, peuterspeelzalen, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang en vakantieopvang maken onderdeel

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Klachten over uw apotheek

Klachten over uw apotheek Klachten over uw apotheek WAT KUNT U DOEN MET UW KLACHT HOE GAAT DE KLACHTENCOMMISSIE TE WERK GEEN KOSTEN ZORGVULDIG MET PRIVACY VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? VRAAG HET UW APOTHEKER KLACHTEN OVER UW APOTHEEK

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR

Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR Serieus werk maken van klachten en suggesties Een klacht, en nu? Kinderopvang SKAR is een organisatie

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Informatie voor

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten!

Kan het beter? Laat het ons weten! Kan het beter? Laat het ons weten! Uitgave juli 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening van een goede kwaliteit te bieden.

Nadere informatie