Beleidsplan Stichting Keurmerk Letselschade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2012-2015. Stichting Keurmerk Letselschade"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Keurmerk Letselschade 1

2 1. Inleiding De Stichting Keurmerk Letselschade: Wie zijn wij? De huidige organisatie...5 Organisatiestructuur...5 De bestuursleden...5 De bestuurstaken op hoofdlijnen...6 Het College van Advies (CvA)...6 De coördinator...6 De klachtenfunctionaris Onze ambities Onze ambities nader uitgewerkt:...8 Ambitie I: De organisatie perfectioneren...8 Klachtenreglementen in elkaar voegen...8 Website upgraden...8 Communicatie met het college van advies...8 Nieuwsbrieven...8 Ambitie II:...8 (a) De goede relatie met onze achterban (LSA, ASP, Nivre, NLE en SHN) behouden en 8 (b) een nauwe samenwerking met De Letselschaderaad en...8 (c) het PIV bewerkstelligen en...8 (d) in gesprek komen met de rechtsbijstandsverzekeringen...8 Ambitie III: De kwaliteit van de letselschadebehandeling bevorderen in het belang van het slachtoffer (1) Audits...10 (2) No cure no pay-contract...10 (3) Terugbellen...10 (4) Transparantie...10 Ambitie IV: De bekendheid van SKL als raadgevende instantie in de letselschademarkt vergroten Tot slot

3 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Keurmerk Letselschade (SKL) voor de periode We geven een korte beschrijving van de huidige situatie, maar noemen ook een aantal ambities voor de komende periode. Na de startfase van SKL is het immers noodzakelijk dat we in het belang van een goede rechtsbijstand aan het slachtoffer een aantal verder uitbouwen en verbeteren - daar waar nodig. Bij de uitvoering daarvan proberen we goed te luisteren naar de organisaties die betrokken zijn bij SKL en ook naar de keurmerkdragende kantoren. Wij beseffen dat de letselschademarkt sterk in beweging is en dat er ideeën kunnen opdoemen waar wij op zullen moeten inspelen. We zullen initiatieven die tot doel hebben het schaderegelingsproces te vereenvoudigen en te versnellen in beginsel met een positieve grondhouding tegemoet treden. We houden ons daarnaast altijd aanbevolen voor nieuwe ideeën uit de markt die tot kwaliteitsverbetering kunnen leiden. Voorzitter Jaap Sap januari

4 2. De Stichting Keurmerk Letselschade: Wie zijn wij? SKL is een Stichting die ten doel heeft het ontwikkelen en handhaven van kwaliteitsnormen met betrekking tot de letselschadebehandeling door belangenbehartigers. Deze kwaliteitsnormen zien zowel op advocaten als op niet-advocaten. SKL is opgericht door belangenbehartigers. Door SKL worden keurmerken verleend aan kantoren die aan de gestelde normen voldoen. Het letselschadeslachtoffer mag erop vertrouwen dat als het zich in een letselschadezaak laat bijstaan door een kantoor dat het keurmerk heeft verkregen, dat de zaak goed, eerlijk, snel en transparant wordt behandeld. Sinds de oprichting in 2008 is het aantal kantoren dat aan de normen voldoet gegroeid. Inmiddels dragen ruim 100 kantoren het keurmerk. Een aantal kantoren is ook het keurmerk weer afgenomen omdat zij niet (langer) voldeden aan de gestelde eisen. De grote belangstelling voor het Keurmerk leidt tot verwachtingen die waargemaakt moeten worden. Het bestuur van SKL heeft daarin een belangrijke taak, samen met het College van Advies, de klachtenfunctionaris én de betreffende keurmerkkantoren. Het Keurmerk streeft ernaar een stabiele factor te zijn in de letselschadebranche. 4

5 3. De huidige organisatie Hieronder geven wij eerst een overzicht van de huidige structuur van de organisatie. Organisatiestructuur De huidige organisatie van de Stichting Keurmerk Letselschade kan als volgt worden weergegeven. De bestuursleden Het bestuur vormt samen met College van Advies het richtinggevende orgaan van het Keurmerk. De bestuursleden nemen op persoonlijke titel deel aan het bestuur, maar hebben wel een bewuste link met hun relevante achterban. De voorzitter is onafhankelijk. Bij benoeming van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met de volgende bloedgroepen die vertegenwoordigd dienen te zijn in het bestuur: ASP, LSA, Nivre, NLE en Slachtofferhulp Nederland. Het bestuur bestaat begin 2012 uit 8 bestuursleden: mr. Huub van Dijk re mr. Paul Meijer mr. Jan Willem Koeleman (penningmeester) mr. Josée van de Laar mr. Karin Nijman (secretaris) mr. Jaap Sap (voorzitter) Rini Withagen re mr. Lisanne Polak (Nivre) (LSA) (Nivre, LSA) (LSA, ASP) (NLE, LSA) (onafhankelijk) (Nivre) (Slachtofferhulp) Omdat de bestuursfuncties vrij veel tijd vragen en de werkzaamheden naast de bestaande praktijk van de bestuursleden uitgevoerd worden, is de voorkeur om met een groot bestuur te blijven werken, opdat de taken goed verdeeld kunnen worden en de werkdruk vanuit het SKL beperkt blijft. 5

6 De bestuurstaken op hoofdlijnen De volgende bestuurstaken zijn verdeeld over de bestuursleden. 1. Organisatie en secretariaat: De secretaris is verantwoordelijk voor het aansturen van de coördinator en het ondersteunen van het College van Advies. 2. Het financiële beheer: De penningmeester beheert de financiën. Hij is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het financieel jaarverslag en controle van de contributiebetalingen. 3. Audits: Twee bestuursleden dragen zorg voor de opzet en aansturing van de audits. De audits worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. 4. Voorlichting en promotie: 1 bestuurslid stuurt de promotiecommissie aan. 5. Klachtenbehandeling: 1 bestuurslid is klachtencoördinator en zorgt voor de communicatie met en de aansturing van de klachtenfunctionaris. 6. Overige punten: Ten aanzien van overige punten wordt per project beoordeeld welke actie wenselijk is en welk bestuurslid de aansturing verzorgt. Het College van Advies (CvA) Het CvA is een adviserend orgaan dat twee maal per jaar bijeen komt. Het CvA adviseert het bestuur over thema s waar het bestuur vragen over heeft. Daarnaast kan het CvA ook op eigen initiatief het bestuur adviseren. Het CvA bestaat in 2012 uit 5 leden: 1. Prof. mr. A.J. Akkermans 2. mr. F.J. van Benthem (voorzitter) 3. mr. Chr. H. van Dijk 4. mr. A.E. Teeuwissen-van der Valk 5. M. van Dijk re De coördinator De coördinator van SKL is gedurende één dag in de week op betaalde basis werkzaam voor het Keurmerk. De coördinator is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen het Keurmerk. De coördinator beoordeelt de keurmerkaanvragen, bereidt de bestuursvergaderingen voor en werkt deze uit. Verder zorgt de coördinator voor uitvoering van voorkomende taken. De klachtenfunctionaris Mr. H.A. Bouman, klachtenfunctionaris, heeft eind 2011 te kennen gegeven te gaan stoppen. In 2012 zal een nieuwe klachtenfunctionaris worden benoemd. De klachtenfunctionaris is belast met het behandelen van klachten zoals neergelegd in het huishoudelijk reglement. 6

7 4. Onze ambities Wij willen binnen de looptijd van dit plan 4 doelstellingen realiseren. I. De organisatie perfectioneren. II. III. IV. De goede relatie met onze achterban (LSA, ASP, Nivre, NLE en SHN) behouden en een samenwerking met De Letselschaderaad en het PIV bewerkstelligen en in gesprek komen met de rechtsbijstandsverzekeringen. De kwaliteit van de letselschadebehandeling bevorderen in het belang van het slachtoffer. De bekendheid van SKL als raadgevende instantie in de letselschademarkt vergroten. 7

8 5. Onze ambities nader uitgewerkt: Ambitie I: De organisatie perfectioneren De eerst geformuleerde ambitie is het perfectioneren van de organisatie. Daarvoor moeten we nog een aantal stappen zetten: Klachtenreglementen in elkaar voegen 1. Tot 2012 werd gebruik gemaakt van 2 klachtenreglementen. Dit is verwarrend. In 2012 zullen deze klachtenreglementen samengevoegd worden. Website upgraden 2. Bij de oprichting van de organisatie is de website in gebruik genomen. Na een aantal jaren gebruik en uitbouw van de website, is het in 2012 tijd voor een nieuwe en gebruiksvriendelijkere website met meer mogelijkheden. Communicatie met het college van advies 3. Een aandachtspunt voor 2012 is de communicatie met het CvA. Het is de taak van het bestuur om het CvA goed te informeren. De coördinator speelt hierbij een belangrijke rol Doelstelling is dat het bestuur en het CvA 2x per jaar gezamenlijk vergaderen. Nieuwsbrieven 4. De nieuwsbrieven moeten met grotere regelmaat verschijnen. De doelstelling is dat we 10 x per jaar een korte nieuwsbrief verzenden. Ambitie II: (a) De goede relatie met onze achterban (LSA, ASP, Nivre, NLE en SHN) behouden en (b) samenwerking met De Letselschaderaad en (c) overleg met het PIV bewerkstelligen en (d) in gesprek komen met de rechtsbijstandsverzekeringen. IIa: Goede relatie achterban De verschillende bestuursleden houden hun achterban goed op de hoogte via de eigen contacten. Signalen vanuit de verschillende organisaties worden via het bestuur besproken. De communicatie met de LSA is een aandachtspunt. Het auditreglement is in 2010 en 2011 in samenspraak met de LSA tot stand gekomen. Daarbij zijn afspraken gemaakt welke audit de LSA zou uitvoeren en welke audit SKL zou uitvoeren. Overeenkomstig deze afspraken is de audit vervolgens opgezet. Na een bestuurswisseling bij de LSA heeft de LSA aangegeven met deze afspraken niet bekend te zijn. De audit in 2012 zal, zoals besproken in 2011 met de achterban, waaronder de LSA worden voortgezet. Het is van groot belang de LSA hierbij te betrekken op basis van de gemaakte afspraken. 8

9 IIb: Samenwerking met De Letselschaderaad (DLR) Gestreefd wordt naar een samenwerking met DLR. Op dit moment is er een gedeeltelijke overlap van de werkzaamheden van DLR en SKL. Daardoor lopen we elkaar soms voor de voeten, terwijl beide organisaties hetzelfde nastreven: verbetering van de kwaliteit van de letselschadebehandeling. Om tot een samenwerking te komen stellen wij het volgende voor: 1. De organisaties zorgen voor een regelmatige uitwisseling van informatie; 2. De organisaties houden via hun nieuwsbrieven hun achterban op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de andere organisatie. 3. De organisaties maken afspraken over de afbakening van hun taken zodat elke overlap voorkomen wordt; 4. De audits worden afgestemd zodat geen dubbel werk verricht wordt of dubbele kosten gemaakt worden. Daarbij moet worden gewaarborgd dat een samenwerking niet zal leiden tot invloed van de verzekeraars in het schaderegelingsproces en in de praktijkvoering van de belangenbehartigers. IIc: Overleg met het PIV In 2010 heeft een gesprek plaatsgevonden met het PIV. Veel verzekeraars gaven aan interesse te hebben, maar onbekend te zijn met SKL. Veel verzekeraars hebben in 2011 aangegeven bereid te zijn om slachtoffers naar SKL te verwijzen. Het is van belang om regelmatig een terugkoppeling te bieden aan individuele verzekeraars en aan het PIV. IId: In gesprek met de rechtsbijstandsverzekeraars Er bestaan geen principiële bezwaren tegen het verlenen van een keurmerk aan de rechtsbijstandsverzekeraars, indien voldaan wordt aan de voorwaarden van SKL. Vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn en lijkt die interesse er niet bij rechtsbijstandsverzekeraars. Omdat veel slachtoffers bijgestaan worden door rechtsbijstandsverzekeraars, is het in het belang van slachtoffers dat SKL in gesprek gaat met de rechtsbijstandsverzekeraars om de kwaliteit van behandeling ook bij de rechtsbijstandsverzekeraars inzichtelijk te maken. Veel rechtsbijstandsverzekeraars hebben al eigen normen opgesteld. SKL zal in gesprek gaan met de rechtsbijstandsverzekeraars over deze normen en de naleving daarvan. 9

10 Ambitie III: De kwaliteit van de letselschadebehandeling bevorderen in het belang van het slachtoffer. De kwaliteitsverbetering is een heikel, maar belangrijk punt. Sommige belangenbehartigers vinden dat de eigen kwaliteit perfect in orde is en niet voor verbetering vatbaar is. Als dat werkelijk zo is, dan is dat lovenswaardig en heeft de betreffende belangenbehartiger een voorbeeldfunctie in de markt en niets te verzen van een audit. Slachtoffers schetsen vaak een ander beeld. Bij veel kantoren valt er nog altijd wat te verbeteren. SKL zou graag vanuit een constructieve houding werken aan verbetering van het proces, waarbij wij open staan voor alle verbetersuggesties en hopen en verwachten dat alle keurmerkkantoren en belangenbehartigers op hun beurt daar ook voor open staan. (1) Audits Een solide audit is noodzakelijk voor een betrouwbaar keurmerk. In 2009 is gewerkt aan het opzetten van een auditbeleid. Dit beleid is in 2010 verankerd in een auditreglement. In 2011 is de audit verder uitgewerkt en zijn de eerste pilots uitgevoerd. In 2012 kunnen de kantooraudits volgen. (2) No cure no pay-contract In het verleden werd met een eenvoudig contract gewerkt dat niet voldeed aan de complexe problematiek van no-cure-no-pay-mogelijkheden voor niet-advocaten. Aansluiting zal gezocht worden bij het voorwerk dat door de ASP op dit punt reeds gedaan is bij de politieke discussie die gaande is. (3) Terugbellen Een van de meest gehoorde klachten van slachtoffers en andere belangenbehartigers is dat belangenbehartigers onbereikbaar zijn. Als een slachtoffer belt, krijgt hij/zij zelden de belangenbehartiger aan de lijn. Volgens de keurmerknorm moet een belangenbehartiger binnen uiterlijk 3 dagen terugbellen. Ook dat blijkt vaak niet te gebeuren. SKL zal hier via de audits strenger op gaan toezien. (4) Transparantie Een transparant schaderegelingsproces is van groot belang. Het slachtoffer in een letselschadezaak is een leek. Hij/zij heeft vaak geen idee wat er verwacht kan worden. SKL verwacht van de belangenbehartiger een actieve houding om het slachtoffer te betrekken in de letselschadezaak en te zorgen voor transparantie. De volgende maatregelen zullen onder meer- de komende jaren aandacht krijgen om deze transparantie te bewerkstelligen: A. Begrijpelijke taal Een goede belangenbehartiger spreekt met de juridisch geschoolde wederpartij een andere taal dan met het slachtoffer. Dit hoort ook in brieven tot uiting te komen. Door juridisch taalgebruik, moeilijke zinnen en moeilijke woorden, verliest een groot deel van de slachtoffers de 10

11 betrokkenheid. Brieven van belangenbehartigers worden niet gelezen, want niet begrepen. SKL vraagt aandacht voor eenvoudig en duidelijk taalgebruik richting slachtoffers. B. Plan van aanpak. Daarnaast verwacht SKL in elke zaak dat de belangenbehartiger een plan van aanpak voor zichzelf opstelt en dit plan van aanpak bespreekt met het slachtoffer. Dit hoeft geen uitgebreid plan te zijn. Een kort overzicht kan volstaan. Op die manier wordt het slachtoffer op de hoogte gehouden van de stand van de zaak en de verwachte acties. C. Kosten inzichtelijk Een vierde maatregel om de transparantie te verbeteren is het inzichtelijk maken van de kosten in een letselschadezaak. In het keurmerkreglement staat nu nog opgenomen (artikel 5.2.4) dat de belangenbehartiger op aanvraag aan het slachtoffer een compleet overzicht van de uren en/of van de betaalde kosten verstrekt. Deze regel zal worden uitgebreid. Het is de bedoeling dat het slachtoffer in elke zaak indien gewenst tussentijds, maar anders bij het einde van de zaak, een volledig overzicht krijgt van de bestede uren, de gemaakte kosten en de door de verzekeraar betaalde kosten. D. Dossier online Veel slachtoffers willen graag online mee kunnen kijken in hun dossiers. SKL streeft ernaar dat slachtoffers indien zij dat wensen kunnen inloggen in de systemen van belangenbehartigers, om mee te kijken in hun eigen dossiers. Dat is een van de snelste methoden om de gewenste transparantie te bewerkstelligen. In 2013 wil SKL op haar website een lijst publiceren waaruit blijkt of kantoren deze functionaliteit bieden of niet. Het slachtoffer kan dan zelf al dan niet kiezen voor een belangenbehartiger die deze mogelijkheid biedt. 11

12 Ambitie IV: De bekendheid van SKL als raadgevende instantie in de letselschademarkt vergroten. SKL is nog niet bij alle partijen in de markt bekend. Het bestuur zal samen met de promotiecommissie SKL onder de aandacht brengen bij verschillende organisaties, waaronder: - de Raad voor Rechtsbijstand - slachtofferorganisaties, - rechtsbijstandverzekeraars, - WA-verzekeraars, - zorgverzekeraars, - patiëntenorganisaties en - het juridische loket. - Het Ministerie van Justitie In 2011 is SKL verscheidene malen als raadgevende instantie benaderd, door onder andere de politiek, De Nederlandse Bank, maar ook door slachtoffers van letselschadezaken en organisaties. Getracht wordt om meer bekendheid te geven aan deze raadgevende functie van SKL inzake letselschadekwesties. 12

13 6. Tot slot De vraag is uiteindelijk waar we over vier jaar staan. We streven er naar een vast ijkpunt voor kwalitatief goede zorg te worden. Ook streven we naar een goed en constructief contact met andere professionele organisaties in de wereld van de letselschade. In de periode van dit beleidsplan zullen we niet alles kunnen overzien. De ontwikkelingen gaan soms snel en dat zal iedereen creativiteit vragen. Het doel is echter dat we uiteindelijk stappen hebben kunnen zetten naar een transparante en klantvriendelijke afwikkeling van een letselschade. 13

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Het Keurmerk Uw zaak wordt behandeld door een kantoor dat een keurmerk draagt. In deze folder leest u in het kort wat

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijnen per 2012 geïndexeerd<

De Letselschade Richtlijnen per 2012 geïndexeerd< MAART 2012 IN DEZE UITGAVE: De Letselschade Richtlijnen geïndexeerd Forse toename meldingen Bemiddelingsloket Medische Paragraaf GBL aangenomen door platformoverleg Samenwerking St. Keurmerk Letselschade

Nadere informatie

Doe het zelf? Ervaringen zonder belangenbehartiger. Doe het zelf? Ervaringen met de afwikkeling van letselschade zonder belangenbehartiger

Doe het zelf? Ervaringen zonder belangenbehartiger. Doe het zelf? Ervaringen met de afwikkeling van letselschade zonder belangenbehartiger Doe het zelf? Ervaringen met de afwikkeling van letselschade zonder belangenbehartiger Onderzoek Doe het zelf? Achtergrond onderzoek Opzet onderzoek - Initiatief van VU en SHN - Kieswijzer Letselschade

Nadere informatie

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl).

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl). Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

Hulp na een ongeluk!

Hulp na een ongeluk! Hulp na een ongeluk! www.korevaarvandijk.nl Korevaar van Dijk Letselschade werkt uitsluitend voor slachtoffers Telefonisch krijgt u van ons vrijblijvend een eerste advies U krijgt hulp en een rechtvaardige

Nadere informatie

Heeft u Letselschade?

Heeft u Letselschade? Heeft u Letselschade? Onze letselschade advocaten zijn er voor u! GRATIS ADVIESGESPREK BIJ U THUIS AL MEER DAN 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat garant voor kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

Krijg de hulp die u verdient!

Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Als u door een ongeval of een medische fout letselschade oploopt, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Misschien

Nadere informatie

Strategisch Plan (goedgekeurd door het Bestuur d.d )

Strategisch Plan (goedgekeurd door het Bestuur d.d ) Strategisch Plan 2016 2019 (goedgekeurd door het Bestuur d.d. 27-1-2016) 1. Missie, visie en doelstelling De Letselschade Raad Missie De Letselschade Raad wil de helderheid en effectiviteit in de afhandeling

Nadere informatie

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl).

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl). Klachtenprocedure 1 Het kan voorkomen dat u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de diensten of dienstverlening van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad kent daarvoor een klachtenprocedure

Nadere informatie

Heeft u Letselschade?

Heeft u Letselschade? Heeft u Letselschade? Onze letselschade advocaten zijn er voor u! GRATIS ADVIESGESPREK BIJ U THUIS AL MEER DAN 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat garant voor kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Schade? Wij helpen u

Schade? Wij helpen u Schade? Wij helpen u U heeft recht op hulp Na een ongeluk staat uw leven op zijn kop. Uw herstel en de medische behandelingen vergen veel van uw tijd en energie. Er komt veel op u af en u heeft begrijpelijke

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) 2012.01

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) 2012.01 Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) 2012.01 Nummer: Datum ontvangst: Let op! Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Vul voor iedere belangenbehartiger een apart afschrift

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Keurmerkreglement expertise Inhoudsopgave

Keurmerkreglement expertise Inhoudsopgave Keurmerkreglement expertise Inhoudsopgave Inleiding...2 Waarom dit keurmerk?...2 Achtergrond...2 Advocatenkantoren en schaderegelingsbureaus...2 1. Het slachtoffer...3 2. De belangenbehartiger...4 2.1

Nadere informatie

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten)

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) Naam kantoor : Aantal letselschadebehandelaren : Datum indiening: Let op! Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Vul voor iedere

Nadere informatie

Keurmerkreglement Expertise

Keurmerkreglement Expertise Keurmerkreglement Expertise Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en letselschadekantoren... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger... 4

Nadere informatie

Keurmerkreglement Expertise

Keurmerkreglement Expertise Keurmerkreglement Expertise Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en letselschadekantoren... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger... 4

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Keurmerkreglement Advocatuur Inhoudsopgave

Keurmerkreglement Advocatuur Inhoudsopgave Keurmerkreglement Advocatuur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en letselschadekantoren... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger... 4

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân In verscheidenheid verenigd 0 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Visie en doelstellingen 3 Het beleid -Leden en promotie -Activiteiten -Politiek -Financiën 4 Evaluatie

Nadere informatie

ITO-statuut. Hoofdstuk I: Algemeen Artikel 1: Definities. In dit statuut worden de volgende definities gehanteerd:

ITO-statuut. Hoofdstuk I: Algemeen Artikel 1: Definities. In dit statuut worden de volgende definities gehanteerd: ITO-statuut Hoofdstuk I: Algemeen Artikel 1: Definities In dit statuut worden de volgende definities gehanteerd: Achterban: de trainees van de twee actuele lichtingen. Bestuur: de voorzitter, penningmeester,

Nadere informatie

Inhoudsopgave keurmerkreglement advocatuur

Inhoudsopgave keurmerkreglement advocatuur Inhoudsopgave keurmerkreglement advocatuur Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en schaderegelingsbureaus... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger...

Nadere informatie

Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist eerste en tweede beoordeling Stichting toetsing verzekeraars

Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist eerste en tweede beoordeling Stichting toetsing verzekeraars Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist eerste en tweede beoordeling Stichting toetsing verzekeraars Doel checklist Met deze checklist kunt u in één oogopslag zien welke documentatie u moet aanleveren

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake "Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht"

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BPBI

Huishoudelijk reglement BPBI Huishoudelijk reglement BPBI Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 HOOFDSTUK 2 BESTUUR... 3 Artikel 2 Algemeen... 3 Artikel 3 Taak van de voorzitter...

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Grip op uw letselschade

Grip op uw letselschade Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare deskundige in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning In deze brochure staat informatie over de juridische ondersteuning voor: Slachtoffers van verkeersongevallen Nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen Slachtoffers

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging de Beekgraaf

Statuten Oudervereniging de Beekgraaf Secretariaat : Saskia Lodder p/a De Oude Ros 22 Tel : 06-47190574 mail: oudervereniging@beekgraaf.nl www.beekgraaf.nl/ Statuten Oudervereniging de Beekgraaf ILIDIG Dit concept statuut is samengesteld ter

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen

Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen I. Inleiding Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen De Raad van Advies streeft na de beginselen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Uiteenlopende perikelen rondom inzage in medische informatie

Uiteenlopende perikelen rondom inzage in medische informatie De Letselschade Raadsdag 2014 2 oktober 2014 Uiteenlopende perikelen rondom inzage in medische informatie mr. Annelies Wilken Verzekeraars omzeilen beroepsgeheim Item NOS journaal 7 september 2014: http://www.npo.nl/nos-journaal/07-09-2014/pow_00723052?start_at=407

Nadere informatie

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Start derde thematische beoordeling Binnenkort starten wij met de derde thematische

Nadere informatie

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Experts)

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Experts) Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Experts) Naam kantoor : Aantal letselschadebehandelaren : Datum indiening: Let op! Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Vul voor iedere belangenbehartiger

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden;

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden; Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de kraamverzorgende;

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Ongewenste omgangsvormen De Raad van Bestuur van BNG verklaart dat ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag van seksuele en andere aard tussen medewerkers niet getolereerd worden. Een ieder die van

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Klachtenregeling aanbesteden VRR

Klachtenregeling aanbesteden VRR Klachtenregeling aanbesteden VRR Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1 Klachtenregeling De klachtenregeling is het voortvloeisel uit de nieuwe aanbestedingswet. Deze bestaat uit drie onderdelen, te weten: 1.

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

U heeft recht op hulp van een letselschade-expert!

U heeft recht op hulp van een letselschade-expert! U heeft recht op hulp van een letselschade-expert! Onze dienstverlening: een positieve ervaring na uw ongeval Letselschade, wat is dat eigenlijk? Door toedoen van een ander kunt u betrokken raken bij een

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris Klachtenreglement Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Versie 1 12 10 2007 Reglement goedgekeurd door Bestuur, van kracht per 1 11 2007 Versie 2 02 06 2014 Wijziging goedgekeurd door Bestuur,

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4 Strategisch beleidsplan 2011-2015 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Missie pag. 4 2. Strategische doelen pag. 4 2.1 organisatie van de vereniging pag. 4 2.2 Het profileren en bereikbaar maken van ABA pag.

Nadere informatie

Stichting Fractal Productions

Stichting Fractal Productions Stichting Fractal Productions Doelstellingen: De stichting stelt zich ten doel om videoproducties te maken voor, door en scholen, verenigingen en instellingen die niet beschikken over de financiële middelen.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT voor MEDEWERKERS

KLACHTENREGLEMENT voor MEDEWERKERS Doelstelling Het reglement geeft aan op welke wijze een individuele medewerker een klacht kan indienen die betrekking heeft op zijn of haar werksituatie, wie deze klacht gaat behandelen en welke procedure

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) Huishoudelijk Reglement (HR) ¹ van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) ¹ Artikel 14 lid 1 Statuten SGL INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN, INTERPRETATIES Artikel 1 Positie van de SGL in het evangelische

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

REDACTIESTATUUT ONEWORLD

REDACTIESTATUUT ONEWORLD REDACTIESTATUUT ONEWORLD OneWorld is een uitgave van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling NCDO. OneWorld heeft tot doel het informeren van publieksgroepen over

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders Versie 13 mei 2012 1 Klachtenreglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de branchevereniging behoort een interne

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie