Groene kolen. Hiteq. CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groene kolen. Hiteq. www.hiteq.org CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie"

Transcriptie

1 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen met concepten, modellen en visies ondersteunen bij het richting geven aan hun strategische beleid en toepassen van innovatie. Daarvoor ontwikkelt het centrum toekomstscenario s; visies op een toekomst die mogelijk gaat ontstaan. Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis Domein Technologie Juli 2007 Uitgave: december Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Technologie Ir. Daan Maatman

2 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Technologie Ir. Daan Maatman Domein: Technologie Juli 2007 Uitgave: december 2007

3 Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen met concepten, modellen en visies ondersteunen bij het richting geven aan hun strategische beleid en toepassen van innovatie. Daarvoor ontwikkelt het centrum toekomstscenario s; visies op een toekomst die mogelijk gaat ontstaan. Hiteq doet dat door kennis te ontsluiten, te combineren en te verrijken en werkt daarbij samen met specialisten uit de wetenschap, het onderwijs en ondernemingen. Ontwikkelingen in vernieuwingsgebieden zijn vaak niet in afgebakende domeinen te vangen. Er is samenhang en wederzijdse beïnvloeding. Om enige richting te bepalen, hanteert Hiteq vier domeinen: Maatschappij Onderneming en arbeid Onderwijs Technologie Hiteq zoekt nadrukkelijk de verbanden tussen de domeinen, omdat de ontwikkelingen als geheel van invloed zijn op leren en werken in technische beroepen. Deze Hiteqpublicatie valt binnen het domein Technologie. Hiteq is een initiatief van Kenteq Deze publicatie is een bewerking van een onderzoeksverslag in het kader van de masteropleiding Management, Policyanalysis & Entrepreneurship van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Opdrachtgever: Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider: ir. Daan Maatman

4 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Inleiding 13 2 Theoretische achtergrond Technologische innovatie Het innovatiesysteem Systeemfuncties Methode 24 Sectie Technologieën Afvang Afvang ná de verbranding (postcombustion) Verbranding met zuurstof (oxyfuel) Risico s van afvang Transport Opslag 34 4 Niettechnologische factoren Het sociale veld Beleid en wetgeving Activiteiten 47 Sectie Kansen Emissiereductie Kennispositie Geografische positie Opslagcapaciteit 56

5 6 Bedreigingen Publieke acceptatie Veiligheid Afhankelijkheid Hernieuwbare energie 61 Samenvatting Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis 7 Het innovatieproces Onderzoek en ontwikkeling Demonstraties Commercialisatie Marktaanpassing Diffusie 68 8 Systeemfuncties 71 9 Beleidsinstrumenten Technologypushinstrumenten Marketpullinstrumenten Conclusies en aanbevelingen De huidige situatie De toekomst Aanbevelingen 84 Bijlagen 87 1 Achtergrond van acties op klimaat en energiegebied 88 De Nederlandse energievoorziening is voor een belangrijk deel afhankelijk van fossiele brandstoffen, namelijk gas, olie en kolen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt het broeikasgas koolstofdioxide ( ) vrij. Dit broeikasgas wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van klimaatveranderingen. Daarnaast spelen er een aantal problemen die samenhangen met het energieverbruik. Het mondiale energieverbruik neemt toe, en zolang er gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen om energie op te wekken, zou dit gevolgen kunnen hebben voor het klimaat. Ook nemen de energievoorraden af. Verder zijn veel fossiele brandstoffen aanwezig in politiek instabiele landen. Dit zorgt voor afhankelijkheid van deze landen, waardoor er onzekerheid over de energievoorziening ontstaat. Om mondiaal de gevolgen van klimaatverandering te beperken is het Kyotoprotocol opgesteld. Landen hebben zich in dit protocol verbonden aan doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Ook Nederland heeft zich verbonden aan deze doelstelling en moet zijn uitstoot van broeikasgassen verminderen. Nederland kan deze reductie bereiken door minder energie te verbruiken, door over te stappen op hernieuwbare energie en door op een zo schoon mogelijke manier gebruik te maken van de fossiele brandstoffen. Voor deze laatste optie (schoon fossiel) is er de afgelopen jaren een groeiende interesse. 2 Kennisnetwerken 90 3 Projecten 91 4 Efficiëntie van bestaande energiecentrales 93 Bronnen 95 Afkortingen 99 Schoon fossiel wordt gekenmerkt door de bestrijding van de gevolgen van het verbruik van fossiele brandstoffen. Dit kan gebeuren door uit de rookgassen te verwijderen (af te vangen) en deze te transporteren naar een opslagplaats. Deze opslagplaats kan een leeg gas of olieveld zijn of bestaan uit onmijnbare kolenlagen of zoutwaterhoudende waterlagen. Andere opties zijn technisch mogelijk maar economisch nog niet haalbaar. Om de mogelijkheden en onmogelijkheden van schoon fossiel voor Nederland te bepalen, zijn, met deze achtergrond, de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: Colofon 100 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 7

6 1. 2. Wat zijn voor Nederland de kansen en bedreigingen op het gebied van schoon fossiel als een toekomstige energievoorziening? Wat is de mogelijke impact van schoon fossiel op sociaal en technologisch gebied? In deze publicatie is een onderverdeling gemaakt in twee secties. In de eerste sectie worden de activiteiten in de huidige situatie onderzocht, in de tweede sectie komt de weg naar de toekomst aan de orde. Hierbij is gebruik gemaakt van de theorie over het innovatiesysteem. Innovaties kunnen worden beschouwd als de uitkomst van een innovatiesysteem. Het proces dat hiermee samenhangt, kan worden onderverdeeld in zes fasen: fundamentele R&D, toegepaste R&D, demonstraties, commercialisatie, marktaanpassing en diffusie. Per fase wordt beschreven wat er nodig kan zijn om te komen tot commerciële volwassenheid van schoon fossiel. Daarnaast zijn de activiteiten op het gebeid van schoon fossiel, die zich in de huidige situatie afspelen, aan de hand van de systeemfuncties geanalyseerd. De aanwezigheid van de verschillende systeemfuncties is een maat voor de ontwikkeling in het innovatieproces rond schoon fossiel. Naarmate er meerdere activiteiten plaatsvinden, is de kans op het succesvol doorlopen van dit proces groter. De huidige situatie is beschreven aan de hand van informatie uit een literatuuronderzoek. Verder is informatie gebruikt die ingewonnen is tijdens congressen. Hierbij komen zowel technische als niettechnische aspecten van schoon fossiel aan bod. Daarnaast worden diverse activiteiten op het gebied van schoon fossiel genoemd, evenals een aantal intenties tot activiteiten. Verder zijn de actoren geïnventariseerd die betrokken zijn bij het thema schoon fossiel en zijn hun rollen en belangen onderzocht. Vanuit het perspectief van de huidige situatie kan worden beschreven welke kansen en bedreigingen er voor de toekomst zijn. Daarbij is de impact van die kansen en bedreigingen onderzocht. Tevens zijn de beleidsinstrumenten onderzocht die de overheid kan inzetten. In dit kader is een aantal experts met verschillende achtergronden geïnterviewd, waarbij de semigestructureerde interviewmethode is gebruikt. Tijdens de diepteinterviews werden de experts op hun vakgebied bevraagd over mogelijke en noodzakelijke ontwikkelingen om schoon fossiel marktrijper te maken. Verder kwamen de kansen, bedreigingen en impacts van schoon fossiel aan bod. (Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gebruikte methode: Teerhuis, juli 2007). De huidige situatie Uit de analyse van de maatschappelijke achtergrond komt naar voren dat er een verschuiving van waarden is opgetreden, waardoor schoon fossiel als klimaatmaatregel belangrijk is geworden. De waarde van schoon fossiel voor het milieu is toegenomen en de waarde voor economische ontwikkeling is daarmee veranderd in de waarde voor duurzame economische ontwikkeling. Deze verandering heeft ertoe geleid dat er momenteel een klein aantal commerciële, grootschalige projecten plaatsvindt. Daarnaast lijkt er een trend te zijn waarbij er een toenemend aantal activiteiten ondernomen wordt. Op onderzoeksgebied is er in Nederland het programma CATO waarin diverse bedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten en milieuorganisaties deelnemen. Daarnaast zijn enkele Nederlandse organisaties actief in internationale kennisnetwerken. Op beleidsgebied zijn er nationale en Europese intenties om schoon fossiel meer te ondersteunen, met name in de precompetitieve fase. Ook op juridisch gebied zijn er mondiaal activiteiten om opslag van mogelijk te maken. De technieken die nodig zijn bij schoon fossiel worden al toegepast in de olieindustrie en de chemische industrie. De afvangtechnieken zijn daarmee beschikbaar, maar de toepassing bij energiecentrales is vanuit kostenoverwegingen commercieel nog niet interessant. Onderzoek naar afvangtechnieken is noodzakelijk om kostenreducties te bereiken. Ook de benodigde transporttechnieken zijn beschikbaar, en ervaring met transport door pijpleidingen is aanwezig. Opslagmogelijkheden van zijn er in Nederland vooral in aardgasvelden, maar er zijn ook mogelijkheden voor opslag in aquifers, aardolievelden en kolenlagen. Om risico s te beperken is nog een beter inzicht nodig in het gedrag van als het is opgeslagen. De toekomst Er kan een aantal algemene opmerkingen worden gemaakt die een keuze voor schoon fossiel legitimeren. Het toepassen van schoon fossiel zal gepaard gaan met het gebruik van kolen, waarvan de reserves wereldwijd groter en evenwichtiger verdeeld zijn dan die van olie en gas. Dit betekent dat er meer zekerheid voor de energievoorziening gecreëerd kan worden. Daarnaast past schoon fossiel in de huidige energievoorziening: er zijn bijvoorbeeld weinig institutionele barrières die implementatie van de techniek hinderen. Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak?

7 Voor Nederland is er een aantal kansen op het gebied van schoon fossiel. Nederland heeft gunstige bodemeigenschappen en een relatief groot opslagpotentieel, voldoende om gedurende decennia de eigen uitstoot van op te slaan. Verder heeft Nederland een gunstige geografische positie ten opzichte van gebieden in Europa waar veel uitstoot van plaatsvindt. Als het afvangen van internationaal zal worden toegepast, kan Nederland binnen Europa een belangrijke rol gaan vervullen op het gebied van transport en opslag. Daarnaast heeft Nederland een goede internationale kennispositie op deelgebieden van schoon fossiel. Zo neemt Nederland in de vergassings, scheidingsen verbrandingstechnologie een vooraanstaande plaats in. Het behouden van deze positie kan, bij wereldwijde toepassing van schoon fossiel, kennisexport en daarmee een economische impact opleveren. Er kan bedrijvigheid ontstaan op een aantal deelgebieden en er kan een impact op de werkgelegenheid ontstaan; binnen de technische beroepen vertaalt zich dit naar de bouw en installatiesector. Naast de kansen zijn er voor Nederland ook bedreigingen. De publieke acceptatie speelt een rol bij grootschalige toepassing van de techniek. Om deze te bevorderen dienen de onzekerheden voor de samenleving op het gebied van veiligheid te worden weggenomen. Richtlijnen voor monitoring en controle bij de opslag van kunnen de risico s verminderen. Op de lange termijn kan de afhankelijkheid van opslaglocaties een rol gaan spelen. Deze bedreiging geldt niet voor Nederland, omdat er in Nederland veel potentiële opslagcapaciteit is. Wel zorgt de toepassing van schoon fossiel voor een toenemende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De extra energie die nodig is om af te vangen, vertaalt zich namelijk in extra verbruik van brandstoffen. Nog een bedreiging is het mogelijke uitstel van toepassing van hernieuwbare energie. Doordat op een relatief schone manier gebruik kan worden gemaakt van fossiele brandstoffen, zouden investeringen in de aan schoon fossiel gerelateerde technieken ten koste kunnen gaan van technieken die gericht zijn op het gebruik van hernieuwbare energie. Gezien de door de Nederlandse overheid geformuleerde doelstelling voor de reductie van broeikasgassen lijkt de gedeeltelijke inzet van schoon fossiel voor binnenlandse emissiereductie, mits kosteneffectief, legitiem. Om toepassing van de technologie mogelijk te maken, is minimalisatie van onzekerheden op het gebied van technologie, wetgeving en markt noodzakelijk. De overheid kan de techniek ondersteunen met een mix van subsidies en marktgestuurde instrumenten. Naarmate de techniek commercieel volwassener wordt, zou marktwerking ervoor moeten zorgen dat verdere implementatie gerealiseerd wordt. Het is noodzakelijk dat de beperking van emissies door afvang, transport en opslag van als instrument in het emissiehandelssysteem wordt opgenomen. Dit marktgestuurde instrument zou op de lange termijn kosteneffectief gebruik van schoon fossiel mogelijk kunnen maken. Als schoon fossiel wordt toegepast, kan Nederland op de korte termijn de eigen emissies opslaan. Bronnen waar de geconcentreerd vrijkomt, komen daarbij het eerst voor afvang in aanmerking. Daarna volgt toepassing bij nieuwe energiecentrales en later bij bestaande centrales en industrieën. Op de middellange termijn kan Nederland, bij daarop gericht overheidsbeleid, faciliterend optreden als doorvoerland voor. De afkomstig van puntbronnen uit buurlanden kan getransporteerd worden naar opslagplaatsen op het Nederlandse grondgebied of op het Continentaal Plat. Op de lange termijn in de loop van de tweede helft van deze eeuw als het Groningenveld beschikbaar komt, kan Nederland fungeren als grootschalig opslaggebied voor. Aanbevelingen Om de ontwikkeling in het innovatieproces positief te beïnvloeden, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: Investeren in kennisontwikkeling om op de korte termijn kostenreducties te bereiken en om het behoud van de internationale kennispositie veilig te stellen. De aanleg van een transportinfrastructuur om marktpartijen te stimuleren om af te vangen. Beslissingen nemen over prikkelmechanismen om marktpartijen duidelijkheid te bieden over de ingeslagen weg; partijen ondersteunen die snel gebruik willen maken van de techniek. Draagvlak creëren onder zoveel mogelijk actoren om de legitimiteit van de methode te vergroten. 10 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 11

8 1 Inleiding De huidige mondiale energiebehoefte is enorm en voorspellingen geven aan dat deze behoefte nog zal toenemen. De behoefte is de laatste 25 jaar verdubbeld, en het lijkt erop dat deze trend zich zal voortzetten door de sterk groeiende economieën van onder andere China en India (IEA, 2006). Het aandeel van de fossiele brandstoffen bij het opwekken van energie is groot, en volgens de voorspellingen zal dit nog enkele decennia zo blijven (IEA, 2006). De bij de verbranding van fossiele brandstoffen optredende uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide ( ) is daardoor eveneens groot. Sinds het begin van de Industriële Revolutie is de concentratie in de atmosfeer met ongeveer 30% toegenomen ten opzichte van duizend jaar daarvoor (IPCC, 2007). Deze explosieve toename van de concentratie wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. De problemen die op energie en klimaatgebied spelen, hebben geleid tot een verandering van waarden. Sinds de Industriële Revolutie is economische ontwikkeling belangrijk geweest, waarbij er weinig waarde werd gehecht aan het milieu. Door onder andere de klimaatproblemen is de waarde die aan het milieu wordt gehecht, toegenomen (deze verschuiving van waarden komt in bijlage 1 uitgebreider aan de orde). Om mondiaal de impact van de klimaatveranderingen te beperken is in 1997, als aanvulling op het Klimaatverdrag, het Kyotoprotocol opgesteld, dat pas in februari 2005 in werking trad. Doelstelling van het Kyotoprotocol is om in de periode een mondiale reductie van 5,2% uitstoot van broeikasgassen te bewerkstelligen ten opzichte van De EU kijkt nog verder en heeft ambitieuze doelstellingen. Zij heeft bepaald dat de uitstoot van broeikasgassen in de industrielanden in 2020 met ongeveer 30% beperkt moet worden ten opzichte van 1990 om een temperatuurstijging groter dan 2 C te voorkomen. Om deze reductiedoelstellingen te kunnen bereiken zijn maatregelen nodig. Naast energiebesparing en de toepassing van duurzame energie is schoon fossiel één van de maatregelen waarmee de reductiedoelstelling behaald zou kunnen worden. Schoon fossiel is het opwekken van energie met fossiele brandstoffen, waarbij uit de rookgassen wordt verwijderd (afgevangen) en opgeslagen. 12 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 13

9 Het afvangen van vindt bij voorkeur plaats bij bronnen die rookgassen uitstoten met een hoge concentratie, met name bij elektriciteitscentrales en diverse industrieën. De afgevangen kan worden opgeslagen in lege gas en olievelden, in zoutwaterhoudende grondlagen (aquifers) en in onwinbare kolenlagen. Voor Nederland is met name de opslag in lege aardgasvelden interessant. Nederland is, met alle andere geïndustrialiseerde landen, voor zijn energiesysteem afhankelijk geworden van fossiele brandstoffen. Hierdoor zijn economische, technologische en institutionele barrières ontstaan die niet snel vanuit het systeem zelf zullen veranderen en die omschakeling naar koolstofarme methoden en technieken afremmen. Deze situatie wordt aangeduid als de koolstoflockin (Unruh, 2002). Het afvangen en opslaan van maakt het mogelijk om bij het (onvermijdelijke) gebruik van fossiele brandstoffen een substantiële emissiereductie te bereiken. Toegepast op centrales waar op grote schaal biomassa als brandstof wordt gebruikt, levert dit zelfs negatieve emissies op. Gedurende het gebruik van deze methode kunnen energieefficiëntere en schonere methodes worden ontwikkeld. Dit zouden toepassingen met hernieuwbare energie kunnen zijn of nucleaire (fusie)toepassingen, die op de lange termijn leiden tot een duurzaam energiesysteem. Ook voor mogelijk toekomstig gebruik van waterstof kan schoon fossiel uitkomst bieden en als brugfunctie dienen. Waterstof kan worden geproduceerd uit fossiele brandstoffen, waarbij tegen relatief lage kosten kan worden afgevangen en opgeslagen. Dit zou gedaan kunnen worden totdat waterstof met hernieuwbare energie of op een andere duurzame manier kan worden verkregen. Schoon fossiel kan worden toegepast bij het afvangen en opslaan van van kolencentrales. De kolen worden dan op een groene manier gebruikt. Daarbij komt dat de kolenreserves wereldwijd veel groter zijn dan de aardolie en aardgasreserves, en dat ze zich bevinden in politiek stabielere landen. Dit geeft meer zekerheid voor de energievoorziening. Om op korte termijn reducties te bereiken, moeten op beleidsniveau keuzes worden gemaakt omtrent de weg die moet worden ingeslagen. Hierbij spelen verwachtingen over de te gebruiken methode een rol, maar ook de obstakels zijn belangrijk. Het traject naar het gebruik van schoon fossiel als energievoorziening in de toekomst is complex omdat er veel spelers uit verschillende disciplines bij betrokken zijn. Het traject kent bovendien een aantal obstakels, maar het biedt ook kansen voor Nederland. Daarom is het belangrijk dat de mogelijkheden en onmogelijkheden van schoon fossiel in kaart worden gebracht: op technisch, economisch, sociaal en juridisch gebied. Naast de nationale kansen zijn de randvoorwaarden belangrijk waaronder schoon fossiel toepasbaar kan worden gemaakt. Binnen het kader van deze achtergrond zijn daarom de volgende onderzoeks vragen gedefinieerd: Wat zijn voor Nederland de kansen en bedreigingen op het gebied van schoon fossiel als een toekomstige energievoorziening? Wat is de mogelijke impact van schoon fossiel op sociaal en technologisch gebied? In het transitieproces naar het gebruik van duurzame energie staat energieinnovatie centraal. Duurzame energie is nog duur. Daarom is het wenselijk om tijdens dit transitieproces alternatieven aan te spreken. Bij het nemen van stappen in de transitie spelen de voorzieningszekerheid van energie en het klimaatbeleid een grote rol. Schoon fossiel kan worden gebruikt om de voorzieningszekerheid te waarborgen en om aan het klimaatbeleid tegemoet te komen. Daarmee is het gebruik van schoon fossiel een maatregel waarmee de transitie deels kan worden bereikt. De voorzieningszekerheid is belangrijk omdat de afhankelijkheid van politiek instabiele landen die aardolie en aardgas produceren momenteel groot is. Europa is momenteel voor ongeveer de helft van zijn elektriciteitsproductie afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bij deze onderzoeksvragen zijn de volgende studievragen opgesteld: Welke actoren zijn betrokken bij het thema schoon fossiel en wat is hun rol en belang bij schoon fossiel? Welke technologische en niettechnologische factoren zijn van invloed op toepassing van schoon fossiel? Wat is de impact van schoon fossiel op technische beroepen? Welke prikkelmechanismen kunnen worden gebruikt om de introductie van schoon fossiel te stimuleren? 14 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 15

10 Bij de onderzoeksvragen is voor dit onderzoek de volgende doelstelling geformuleerd: Inzicht krijgen in de mogelijkheden en de impact van schoon fossiel als energievoorziening voor Nederland en het maken van een daarop gebaseerd overzicht van gefundeerde aanbevelingen. 2 Theoretische achtergrond In dit hoofdstuk wordt eerst de achtergrond van technologische innovatie beschouwd. Er komen daarbij twee theorieën aan de orde: de marketpulltheorie en de technologypushtheorie. Daarna wordt beschreven hoe technologische ontwikkelingen onderzocht kunnen worden aan de hand van de verschillende fasen binnen een innovatieproces. Vervolgens wordt aangegeven hoe aan de hand van eigenschappen van het systeem waarbinnen innovaties plaatsvinden, de verschuivingen in een innovatieproces kunnen worden onderzocht. 2.1 Technologische innovatie Technologische innovatie is al sinds de Industriële Revolutie van belang bij modernisering. Innovatie wordt namelijk belangrijk gevonden bij het bereiken van economische vooruitgang (Dosi, 1982). Daarmee is innovatie nationaal belangrijk voor de ontwikkeling van een land. Het stimuleren van innovatie is nog altijd een moeilijk proces; richting geven aan innovatie is wellicht nog moeilijker (Hekkert et al., 2006). Innovatie wordt hier als volgt gedefinieerd (Rip en Kemp, 1998; Foxon et al., 2005): Innovatie is een dynamisch en nietlineair proces waarbij onzekerheden, en interacties tussen technologische en institutionele factoren een rol spelen. Bij dit proces vindt er interactie plaats tussen vele actoren in een hiërarchie met gespecificeerde grenzen. In de situatie van schoon fossiel betekent dit dat men te maken heeft met de hiërarchie in de energiewereld. Het proces is dynamisch omdat technologische en institutionele veranderingen voorkomen op verschillende niveaus en op verschillende tijdstippen. Individuele technologieën kunnen snel veranderen, terwijl technologische systemen relatief langzaam veranderen. Er zijn vaak verschillende niveaus van institutionele verandering: markttransacties veranderen continu; contracten worden veelal voor enkele maanden afgesloten; formele instituties zijn stabiel voor enkele jaren; culturele waarden zijn aan verandering onderhevig op een tijdschaal van decennia (Williamson, 2000). Innovatie is nietlineair omdat het proces aan aanpassingen onderhevig is. Kleine veranderingen van rand of beginvoorwaarden kunnen radicale gevolgen hebben. 16 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 17

11 Ten slotte: innovatieprocessen zijn onzeker omdat toekomstige technologieën en marktmogelijkheden moeilijk te voorspellen zijn. De theorieën van technologische innovatie kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: een categorie waarbij marktkrachten de belangrijkste oorzaak zijn van technologische innovatie (marketpull) en een categorie waarbij technologie als autonome factor de oorzaak is van innovatie (technologypush) (Dosi, 1982). In het klimaatdebat, waar richting wordt gegeven aan beleid, komen vaak twee gepolariseerde opvattingen van technologische innovaties naar voren. Deze twee benaderingen marketpull en technologypush zullen hier gebruikt worden om aan te geven op welke manier de ontwikkelingen rond schoon fossiel bevorderd kunnen worden. Zo kan een antwoord worden gegeven op de studievraag over stimulering van schoon fossiel. Enerzijds blijkt uit de eerste theorie dat dit mogelijk is met pullkrachten vanuit de markt, anderzijds blijkt uit de tweede theorie dat dit mogelijk is met pushkrachten vanuit het onderzoek. Als de overheid besluit tot stimulering van de technologie, kunnen de beleidsinstrumenten zo gekozen worden dat er gebruik wordt gemaakt van krachten uit één van deze categorieën of van krachten uit beide categorieën Marketpulltheorie De belangrijkste beweegreden bij de marketpulltheorie is de vraag vanuit de markt naar nieuwe technologieën. Deze vraag resulteert in innovatief gedrag. Chronologisch verloopt dit ongeveer als volgt (Dosi, 1982): Er bestaan technologieën op de markt die voldoen aan de verschillende behoeftes van de gebruikers. Bij de gebruikers verandert de behoefte. Het gedrag van de gebruikers verandert doordat de originele technologie niet meer gebruikt wordt. Producenten worden zich bewust van de veranderende behoefte. Het innovatieproces begint; succesvolle bedrijven zullen verbeterde of nieuwe technologieën op de markt brengen. Hierbij komen twee problemen naar voren die de adequaatheid van de theorie ter discussie kunnen stellen. Een theorie gericht op innovatie moet zich niet alleen op incrementele innovatie richten, maar is bedoeld om grote en kleine doorbraken te interpreteren. Met deze benadering is het moeilijk te bepalen wat er gebeurt tussen het moment waarop de behoefte wordt opgemerkt en het moment waarop de nieuwe technologie op de markt komt. 2.2 Het innovatiesysteem Technologische ontwikkeling en verandering kunnen worden opgevat als de uitkomst van een innovatiesysteem. Het concept innovatiesysteem kan worden gebruikt om te onderzoeken hoe actoren of instituties bijdragen aan innovaties (Foxon et al., 2005). Binnen een innovatieproces kunnen verschillende fasen worden onderscheiden; in dit verband zijn dat de fasen waarin de commerciële volwassenheid van een technologie wordt aangegeven (zie figuur 1). Overheid Marketpull Fundamentele Toegepaste R&D Demonstraties Commercialisatie Marktaapassing Difussie R&D Technologypush Technologypushtheorie De basis van de technologypushtheorie is stimulering van onderzoek naar technologieën, waarbij de nieuwe kennis uiteindelijk kan resulteren in nieuwe technologieën die de markt kunnen voorzien. Hierbij vindt de ontwikkeling plaats zonder een specifieke behoefte vanuit de markt. Als de innovaties zijn Investeerders opgetreden, worden toepassingen gezocht die daarbij passen. Figuur 1: Overzicht van de fasen in het innovatieproces (Foxon et al., 2005). De klassieke gedachte van lineaire innovatie wetenschap, techniek, productie gaat vaak niet op. Er is juist een complexe samenhang tussen de omgevingsfactoren en de richting waarin de technologie zich ontwikkelt. 18 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 19

12 Het gaat dan om de volgende zes fasen (Grubb, 2004): Fundamentele R&D onderzoek en ontwikkeling waaruit potentiële technieken naar voren kunnen komen. Toegepaste R&D onderzoek en ontwikkeling van een specifieke technologie. Demonstraties het tonen van de technologie in kleine markttoepassingen en het testen en demonstreren van mogelijkheden en levensduur. Commercialisatie het opnemen van de technologie door het bedrijfsleven of het creëren van bedrijvigheid om de techniek heen. Marktaanpassing het groeien van de markt, in bijvoorbeeld niches. Diffusie verspreiding in de markt op grote schaal. Het proces moet hierbij niet noodzakelijkerwijs als lineair worden opgevat, want kennis kan in beide richtingen stromen. Informatie uit de commercialisatiefase bijvoorbeeld over beginnende markttoepassingen kan teruggaan naar een eerdere fase, en bijvoorbeeld als input dienen voor nieuw onderzoek. Elke fase resulteert in technologische verbeteringen en kostenreducties, waardoor diffusie steeds dichterbij komt, maar de drijvende krachten én de barrières veranderen gedurende het doorlopen van de verschillende fasen. Technologypushkrachten domineren in de eerste fasen; marketpullkrachten gaan domineren als de technologie zich verder ontwikkelt. Het model in figuur 1 geeft ruimte om te onderzoeken in hoeverre technologypushmechanismen, bij aanbod van R&D, en marketpullmechanismen, aan de vraagkant, kunnen worden ingezet door terugkoppeling uit een bepaalde fase. Ook de invloed van randvoorwaarden, geschapen door overheidsbeleid en de eventuele aanwezigheid van investeringskapitaal, kunnen worden onderzocht. Daarnaast helpt deze onderverdeling bij het beantwoorden van de vraag in welke fasen innovatie al of niet zal optreden, en wat voor effect dit zal hebben op de commercialisatie van de technologie (Foxon et al., 2005). Aan de hand van de verschillende fasen zal hier beschreven worden wat er gedaan kan worden om toe te werken naar diffusie van toepassingen op het gebied van schoon fossiel. Hierbij spelen naast de kansen en bedreigingen ook de beslissingen van de betrokken actoren een belangrijke rol. In elke fase van het innovatieproces zijn er immers kansen die de ontwikkeling kunnen bevorderen én bedreigingen die de ontwikkeling kunnen tegenwerken. 2.3 Systeemfuncties Om helder te maken hoe het innovatieproces zich ontwikkelt, kan er een inventarisatie worden gemaakt van activiteiten die plaatsvinden binnen dit proces. De ontwikkeling van het systeem is immers het resultaat van de verschillende activiteiten. Deze zijn alleen relevant als zij het doel van het innovatiesysteem namelijk ontwikkelen, toepassen en diffusie van technologische kennis beïnvloeden. Deze activiteiten worden de functies van het innovatiesysteem of systeemfuncties genoemd (Johnson, 2001). De inventarisatie van deze systeemfuncties zal gebruikt worden om de stand van zaken in het innovatieproces van schoon fossiel duidelijk te maken. Waar deze functies ontbreken, zullen aanbevelingen worden geformuleerd om de ontwikkelingen te stimuleren. In de literatuur worden verschillende systeemfuncties onderscheiden, waarbij vaak een relatie wordt gelegd met instituties of met het systeem als geheel. Er wordt een aantal systeemfuncties benoemd die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een technologisch innovatiesysteem. Hierbij wordt aangenomen dat de systeemfuncties worden beïnvloed door de (bijvoorbeeld door investeerders en overheid) gecreëerde randvoorwaarden van het innovatiesysteem. Hekkert et al. (2006) noemt zeven systeemfuncties om de activiteiten binnen het innovatiesysteem te identificeren en te beschrijven en om de verschuivingen in specifieke technologische innovatiesystemen te verklaren. Functie 1: Experimenteren door ondernemers Ondernemers zijn essentieel voor een goed functionerend innovatiesysteem. De ondernemer gebruikt nieuwe kennis om markten te creëren en deze te bedienen. De ondernemer kan nieuw zijn en een visie hebben om een nieuwe markt te creëren, of gevestigd zijn en als doel hebben de bedrijfsstrategie te verbreden en voordeel te halen uit de ontwikkelingen. Het werk van ondernemers aan technologische ontwikkelingen gaat gepaard met het omgaan met onzekerheden. Er kan bij technologische innovaties onderscheid worden gemaakt tussen onzekerheden van verschillende aard. Ze kunnen bijvoorbeeld technisch of politiek zijn, maar ze kunnen ook te maken hebben met concurrentie en andere marktfactoren. Zekerheid kan worden verkregen door te onderzoeken hoe de technologie onder verschillende omstandigheden functioneert en daarbij de reacties van verschillende actoren mee te nemen. Leereffecten dragen bij aan zekerheid. 20 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 21

13 Functie 2: Kennisontwikkeling Zoals bij functie 1 al naar voren kwam, zijn leereffecten belangrijk bij het verwerven van zekerheden. Kennis wordt door sommigen gezien als de meest fundamentele bron in de moderne economie; daarbij is leren het belangrijkste proces (Lundvall, 1992). Onderzoek en ontwikkeling zijn dan ook essentiële onderdelen van het innovatiesysteem. Kennisontwikkeling kan vaak op een fundamentele manier plaatsvinden door learning by searching, en op een toegepaste manier door learning by doing. stempel innovatie krijgen. Inpassing en diffusie in een markt verlopen vaak traag als het voordeel boven andere technologieën niet groot is. Het kan dan belangrijk zijn om voor deze technologieën een beschermde positie te creëren. Een mogelijkheid is dan het formeren van een tijdelijke nichemarkt voor een specifieke toepassing. Op die manier kunnen actoren leren van de technologie (functie 1 en 2) en verwachtingen ontwikkelen (functie 4). Het is ook mogelijk om met beleidsinstrumenten een competitief voordeel te creëren voor een bepaalde technologie. Functie 3: Kennisdiffusie in netwerken Binnen netwerken is de uitwisseling van kennis en informatie essentieel. Dit speelt niet alleen op onderzoeksniveau, maar ook bij kennisuitwisseling tussen onderzoeksgroepen. Overheden gebruiken kennisuitwisseling om richting te geven aan beleid. Beleidsbeslissingen waar een technologie bij betrokken is, worden bij voorkeur genomen met de nieuwste technologische inzichten. De interactie tussen de verschillende actoren is daarom belangrijk, evenals het werkelijk gebruiken van kennis van andere actoren. Functie 4: Richting geven aan het zoekproces Bij het doorlopen van technologische vernieuwing is het focussen op specifieke technologische opties vanuit kostenoogpunt essentieel. Keuzes moeten weloverwogen zijn, want de middelen zijn vaak beperkt. In navolging van het ontwikkelen van kennis (functie 2) is deze functie bedoeld om technologieën te selecteren. Bij deze functie speelt de interactie tussen industrie, overheden, markt en samenleving een rol. De voorkeur van de samenleving kan gedragen door een bepaalde overtuiging, als deze sterk is richting geven aan onderzoekprogramma s en daarmee aan technologische verandering. Verwachtingen die bij de verschillende actoren ontstaan, kunnen een rol spelen bij de richting die aan het proces wordt gegeven. Bijvoorbeeld: de belofte dat waterstof als energiedrager schoon is en op veel verschillende manieren geproduceerd kan worden, creëert verwachtingen. Aan de andere kant kunnen er ook vele obstakels zijn. Echter: de potentie kan de obstakels overvleugelen en aanleiding geven tot bijvoorbeeld subsidies. Functie 5: Creëren van markten Nieuwe technologieën kunnen vaak moeilijk concurreren met bestaande technologieën. Veel ontdekkingen zijn nog relatief inefficiënt op het moment dat ze het Functie 6: Mobiliseren van middelen Voorzieningen in de vorm van geld en personeel zijn nodig bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het innovatiesysteem. Ze zijn bijvoorbeeld noodzakelijk bij de kennisproductie, zo ook bij de input voor functie 1. Voorbeelden van deze systeemfunctie zijn: onderzoeksprogramma s van bedrijven en voorzieningen voor het testen van een technologie in een nichemarkt. Functie 7: Creëren van legitimiteit / Creatieve destructie Om een technologie volledig tot ontwikkeling te kunnen brengen is het vaak nodig dat deze onderdeel wordt van een genesteld regime, of dat zij een bestaande technologie vervangt. Bij deze creatieve destructie kan tegenstand van de gevestigde orde een obstakel zijn. Er kan ook bemiddeling nodig zijn om een technologie op de agenda te krijgen. Of lobbywerk om bijvoorbeeld voorzieningen te kunnen krijgen om bestaansrecht te verwerven. Er is een aantal redenen aan te voeren om gebruik te maken van systeemfuncties. Ten eerste is het dan mogelijk om een vergelijking te maken tussen de prestaties van de verschillende onderdelen van het innovatiesysteem. Ten tweede is het dan mogelijk om systematisch een overzicht te maken van de factoren die van invloed zijn op de innovatie. Ten derde geven systeemfuncties de mogelijkheid om beleidsdoelen te formuleren. Door de verschillende functies te evalueren kan onderzocht worden welke functies zouden kunnen worden verbeterd (Hekkert et al., 2006). De genoemde functies staan niet onafhankelijk van elkaar. Het voldoen aan een bepaalde functie kan effect hebben op andere functies. Daarom is er sprake van een nietlineair model met meerdere interacties tussen verschillende functies, die invloed hebben op de resultaten van het systeem. Functies kunnen elkaar sterker maken en daarmee extra kracht geven aan het eindresultaat, waardoor 22 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 23

14 bijvoorbeeld creatieve destructie bij een genesteld systeem kan optreden. Empirisch onderzoek moet hierin inzicht geven; de daarbij verworven kennis kan richting geven aan innovatie in landen of sectoren (Hekkert et al., 2006). Sectie Methode In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de geformuleerde onderzoeksvragen: Wat zijn voor Nederland de kansen en bedreigingen op het gebied van schoon fossiel als een toekomstige energievoorziening? Wat is de mogelijke impact van schoon fossiel op sociaal en technologisch gebied? Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is eerst een beeld nodig van de huidige situatie; ook de ontwikkelingen in het verleden zijn belangrijk. Hiertoe is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Verder is informatie gebruikt die is ingewonnen bij het bezoeken van congressen. Als de huidige situatie eenmaal beschreven is, kan vanuit dat perspectief bezien worden wat de kansen en bedreigingen voor Nederland zijn en wat de mogelijke impact van het gebruik van schoon fossiel is. Hiertoe zijn experts geïnterviewd die betrokken zijn bij het thema schoon fossiel. De verzamelde gegevens zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van de theorie over het innovatieproces en de systeemfuncties. De verschillende activiteiten, zoals die vanuit de huidige situatie beoordeeld kunnen worden, zijn ingedeeld bij de verschillende systeemfuncties. Daarna is nagegaan in hoeverre de verschillende systeemfuncties aanwezig zijn. Op basis van de aan of afwezigheid van systeemfuncties zijn vervolgens aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen zijn zodanig geformuleerd dat zij de activiteiten binnen bepaalde systeemfuncties zouden kunnen bevorderen. Hiermee zou het innovatieproces positief kunnen worden beïnvloed. (Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gebruikte methode: Teerhuis, juli 2007). De huidige situatie In deze sectie (hoofdstuk 3 en 4) wordt de huidige situatie van schoon fossiel op verschillende deelgebieden besproken. In hoofdstuk 3 worden de technologieën behandeld die met schoon fossiel te maken hebben. Hierbij komen afvang, transport en opslagtechnieken aan bod. Hoofdstuk 4 gaat over de niettechnologische factoren. Hier komen onder andere beleid en wetgeving aan de orde. Aan het eind van dit hoofdstuk passeert een aantal activiteiten op het gebied van schoon fossiel de revue. 24 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 25

15 3 Technologieën De technieken die bij schoon fossiel gebruikt worden, kunnen worden onderscheiden in afvang, compressie, transport en opslagtechnieken. Aangezien compressie en transporttechnieken overeenkomsten hebben met huidige toepassingen, zullen deze hier korter worden besproken. Allereerst dient te worden afgevangen uit de producten van bijvoorbeeld een chemisch proces of uit de rookgassen van een energiecentrale. Hiervoor zijn drie technieken beschikbaar: afvang vóór en ná de verbranding van de fossiele brandstof en door gebruik van zuurstof. Nadat de is afgevangen en gecomprimeerd, kan deze worden opgeslagen op een daarvoor geschikte plaats. Transport speelt een rol indien het afvangen en opslaan van de niet op dezelfde plaats gebeuren. De verschillende onderdelen van het proces van afvang, transport en opslag zijn schematisch weergegeven in figuur 2. Power Station with Capture Unminable Coal Beds Pipeline Pipeline Depleted Oil or Gas Reservoirs Deep Saline Aquifier Figuur 2: Schematische weergave van de methode schoon fossiel, waarbij kan worden afgevangen, getransporteerd en opgeslagen (Bron: 3.1 Afvang Bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas, aardolie, kolen of biomassa komt onder andere vrij. Dit gas kan van de andere gassen worden gescheiden, anders gezegd: worden afgevangen. Het doel van afvang is het vermijden van de uitstoot van naar de atmosfeer. Hierbij wordt een stroom geconcentreerde geproduceerd, die getransporteerd kan worden naar een opslagplaats. Het opgeslagen gas bestaat bij voorkeur uit geconcentreerde, zodat de opslagcapaciteit niet onnodig gebruikt wordt voor andere gassen. Ook kost het comprimeren van een grotere hoeveelheid gas extra energie, waardoor de kosten toenemen. Verder zorgt een groter volume voor hogere transportkosten. Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 27

16 Er bestaan toepassingen bij industriële processen waarbij wordt gescheiden van een gasstroom, maar de meeste die daarbij wordt afgevangen, komt in de atmosfeer terecht omdat prikkels of regels ontbreken om deze op te slaan of op een andere manier nuttig te gebruiken. De afvangtechnologieën worden onder andere gebruikt bij de purificatie van aardgas en bij de productie van waterstofgas. Grootschalige toepassingen van afvang waarbij het gas wordt opgeslagen, bestaan echter nog niet. Een belangrijk obstakel is hier het efficiëntieverlies dat bij het afvangen van optreedt. Dit efficiëntieverlies uit zich in de prijs die voor het afvangen betaald moet worden. Het afvangen van is het duurste onderdeel in het proces van afvang, transport en opslag: het neemt ongeveer 75% van de totale kosten voor zijn rekening. Door met behulp van onderzoek technieken te optimaliseren, kunnen de kosten voor het afvangen wellicht dalen. Verder kan er onderzoek worden gedaan naar procesintegratie en naar opschaling van de techniek. Hierdoor wordt toepassing op grotere schaal mogelijk. In bijlage 4 worden enkele centrales genoemd waarbij afvang van kan worden toegepast; hierbij wordt aangegeven wat de efficiëntie is in de huidige situatie en na mogelijke ontwikkelingen. Het afvangen van kan het beste gebeuren op plaatsen waar grote hoeveelheden worden uitgestoten, omdat de installatie waarmee wordt afgevangen kostbaar is. In de eerste plaats kan dit gedaan worden bij industriële puntbronnen die grote hoeveelheden in een hoge concentratie uitstoten. Het kan ook worden toegepast bij energiecentrales, die vaak grote hoeveelheden in een lagere concentratie uitstoten. Afhankelijk van het industriële proces of de elektriciteitscentrale zijn er voor het afvangen van grofweg drie methoden beschikbaar: afvang vóór en ná de verbranding van de fossiele brandstof (resp. precombustion en postcombustion) en door gebruik van pure zuurstof bij de verbranding, waardoor de verbrandingsproducten voornamelijk uit bestaan (oxyfuel, zie figuur 3) Afvang vóór de verbranding (precombustion) Bij afvang vóór de verbranding wordt de afgevangen voordat het verbrandingsproces plaatsvindt. De is hierbij niet ontstaan als product van de verbranding van de brandstof, maar door zogenaamde gasificatie van de brandstof. Het gasificatieproces zorgt ervoor dat de brandstof in twee stappen wordt omgezet in een mengsel van waterstof (H 2 ) en koolstofdioxide ( ). In de eerste stap wordt de brandstof met stoom en lucht omgezet in een mengsel van voornamelijk Precombustion Stoom: H 2 O Brandstof Vergassing Postcombustion Lucht: O 2, N 2 H 2 N2,O 2 Brandstof Verbranding CO2 energie Oxyfuel Brandstof H 2 O H 2 O Lucht: O 2, N 2 Scheiding O 2 Verbranding Scheiding N2 energie H2O waterstof en koolstofmonoxide (CO). Vervolgens wordt in de tweede stap met stoom een mengsel van en waterstof geproduceerd. De waterstof wordt van de gescheiden met behulp van membranen of oplosmiddelen, en kan worden gebruikt om energie op te wekken. De geconcentreerde stroom uit de tweede stap kan worden getransporteerd en opgeslagen. De waterstof kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt dan alleen elektriciteitsopwekking. Het kan bijvoorbeeld een functie vervullen als transportbrandstof. De precombustionmethode is kapitaalintensief en het chemische proces is complex, waardoor hoge investeringen nodig zijn voor de bouw van een centrale. Aan de andere kant is deze methode relatief energieefficiënt ten opzichte van de andere afvangmethoden, waardoor het gebruik ervan goedkoper is. H 2 Scheiding amines Oplossen Figuur 3: Schematisch overzicht van de drie belangrijkste methoden om af te vangen. Lucht: O 2, N 2 energie Verbranding Scheiding Scheiding O 2 N 2 H 2 H 2 O Zuurstof Stikstof Waterstof Water Koolstofdioxide 28 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 29

17 Ontwikkelingen De literatuurstudie en de informatie van experts geven een aantal aspecten aan waarop efficiëntieverbeteringen behaald kunnen worden. Om de kosten voor het gehele proces omlaag te brengen, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe oplosmiddelen en membranen die de gassen efficiënter kunnen absorberen en scheiden. Factoren als betrouwbaarheid, levensduur en (extreme) omstandigheden bij gebruik spelen hierbij een rol. Ook wordt er onderzocht of het gehele proces verbeterd kan worden. Het proces waarbij de grondstof wordt omgezet in waterstof gebeurt in verschillende stappen in aparte reactoren. Experts geven aan dat getracht wordt om stappen te integreren in één reactor en daarbij efficiëntieverbeteringen te behalen. Scheiding van gassen zou eerder in het proces kunnen plaatsvinden, waardoor reacties verderop in het proces efficiënter kunnen gebeuren. Het doel is om de energiekosten te halveren en de kapitaalkosten met een soortgelijk percentage te verlagen, waardoor afvang tegen marktconforme kosten kan plaatsvinden Afvang ná de verbranding (postcombustion) Afvangen ná het verbrandingsproces is een tweede optie. Hierbij wordt de brandstof met lucht verbrand, waardoor de rookgassen uit een mengsel van gassen bestaan. De concentratie in de rookgassen is afhankelijk van de gebruikte brandstof en verbrandingsmethode (zie tabel 1). Stikstof, zuurstof en waterdamp zijn andere gassen die in de rookgassen aanwezig zijn. Verbrandingsmethode Maximale concentratie in de rookgassen in % Kolen met postcombustion 14% Kolen met precombustion 40% Aardgas met postcombustion 4% Aardgas met precombustion 25% Tabel 1: Verbrandingsmethoden en de maximale concentratie die daarbij vrijkomt. De meestgebruikte methode om uit de rookgassen te verwijderen is momenteel chemische absorptie. Hierbij wordt de opgelost in een vloeistof. Nadat in een reactor de vloeistof de heeft opgenomen, wordt deze in een andere reactor verhit, waardoor de weer vrijkomt. Dit resulteert in een stroom pure. Het oplosmiddel kan vervolgens opnieuw worden gebruikt in dezelfde cyclus. In plaats van een oplossingabsorberende stof kunnen ook membranen worden ingezet om de te scheiden van de andere rookgassen. Een belangrijk probleem wordt hierbij gevormd door de drijvende kracht om de gassen van elkaar te scheiden. De concentratie van in de rookgassen is laag, wat scheiding moeilijk en duur maakt. Een andere mogelijkheid is binding van door middel van adsorptie. Hierbij hechten moleculen zich aan een vaste stof, en kan door middel van regeneratie een stroom pure geproduceerd worden. Ook bij dit proces is de benodige hoeveelheid energie nog erg groot. Een laatste mogelijkheid is het verwijderen van door middel van koude: cryogene scheiding. Door de verschillende vriespunten van de verschillende gassen in de rookgassen kan de gescheiden worden van de overige gassen. In het algemeen vraagt dit proces meer energie dan de chemische absorptie en kan dit alleen economisch toegepast worden als er al een koudebron beschikbaar is. Aan het gebruik van afvangen ná de verbranding is een aantal nadelen verbonden. Eén nadeel wordt gevormd door de hoge kapitaalkosten van de installaties die nodig zijn om grote hoeveelheden rookgassen te reinigen. De concentratie in de rookgassen is immers laag, waardoor er grote volumes rookgassen verwerkt moeten worden. Een tweede nadeel is de energieinefficiëntie van de methode. Het kost ongeveer 25 tot 35% extra energie om de van de andere rookgassen te scheiden. Een voordeel van het gebruik van deze techniek is de mogelijkheid tot toepassing bij bestaande centrales (retrofit). Echter, toepassing bij bestaande centrales is inefficiënter dan toepassing bij nieuwe centrales. Ontwikkelingen Experts op dit gebied geven aan dat het belangrijk is om te zoeken naar geschikte oplosmiddelen, die stabiele prestaties leveren. Potentieel geschikte oplosmiddelen kunnen de goed opnemen en kunnen deze onder toevoeging van weinig energie weer gemakkelijk loslaten. De obstakels bij postcombustion zijn de lage concentratie in de rookgassen en de zuurstof die nog aanwezig is in de rookgassen, waardoor de absorberende stoffen worden aangetast. Belangrijk zijn daarom omstandigheden waarbij de zuurstofconcentratie stabiel is. Efficiëntieverbeteringen kunnen ook hier behaald worden door procesintegratie en optimalisatie van het proces voor energiecentrales. Daarbij zijn voor markttoepassingen ook factoren als levensduur en betrouwbaarheid van de techniek aan de orde Verbranding met zuurstof (oxyfuel) De derde verbrandingsmethode voor het afvangen van is de oxyfuelmethode. Hierbij wordt de brandstof verbrand met (bijna) pure zuurstof. Het voordeel hiervan is dat dit bij de rookgassen resulteert in (bijna) zuivere. 30 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 31

18 Bij het verbrandingsproces worden de rookgassen gebruikt om de temperatuur in de verbrandingskamer te reguleren; vervolgens worden ze afgekoeld om het water eruit te verwijderen. Deze regulatie is nodig omdat de temperatuur in de verbrandingskamer anders te hoog oploopt. Er is weinig ervaring met het opwekken van energie met de oxyfuelmethode. Wel wordt deze methode toegepast in industrieën waar hoge temperaturen nodig zijn om bijvoorbeeld materialen te smelten (staal, aluminium). Er worden ook al demonstraties met deze methode uitgevoerd, en de effecten van operationalisatie en onderhoud worden onder andere door het Zweedse bedrijf Vattenfall onderzocht. Om deze technologie toe te passen is (bijna) zuivere zuurstof nodig, die duur en technologisch complex te produceren is. Dit kan vanuit kostenoogpunt het beste gebeuren via gasscheiding in plaats van via elektrolyse. Uit een studie van TNO (Asbroek, 2006) blijkt dat gasscheiding voor zuurstofproductie kan plaatsvinden door middel van cryogene destillatie of adsorptie of met behulp van membranen. Bij kleine productiehoeveelheden hebben adsorptiesystemen zich economische het best bewezen en voor grote toepassingen is cryogene destillatie de economisch meest aantrekkelijke toepassing. Ontwikkelingen Experts en literatuur geven aan dat de techniek voor scheiding met behulp van membranen de potentie heeft om in de toekomst een grote rol te spelen. Hier zijn nog wel technologische ontwikkelingen nodig omdat de huidige membranen nog niet kunnen concurreren met de gevestigde technieken. Net als bij pre en postcombustion is procesintegratie en optimalisatie nodig om toepassing in grotere installaties mogelijk te maken Risico s van afvang De risico s van het afvangen van zijn beperkt. Afvang van door absorptie en compressie wordt reeds toegepast bij industriële processen waarvan de risico s, gespiegeld aan de industriële standaard, acceptabel zijn. Daaruit kan worden opgemaakt dat de risico s van afvang bij energiecentrales ook beperkt zullen zijn. De impact van eventuele ongelukken zal ook beperkt zijn, want afvang vindt immers plaats bij een centrale op een vaste locatie die goed gecontroleerd kan worden. Dit in tegenstelling tot transport en opslag van, waar een grotere groep mensen mee te maken kan hebben. 3.2 Transport Na afvang van bij de bron is vaak transport naar een opslagplaats noodzakelijk. Afhankelijk van de afstand die overbrugd moet worden, kan gekozen worden voor transport door pijpleidingen of met schepen. Transport over de weg en het spoor is ook mogelijk maar lijkt niet realistisch voor grootschalige afvangen opslagprojecten. Omdat een gas onder normale omstandigheden veel volume inneemt, wordt het eerst gecomprimeerd. Het gecomprimeerde gas wordt dan getransporteerd door pijpleidingen. Belangrijk daarbij is dat de zuiver is, omdat andere stoffen mogelijkerwijs de infrastructuur kunnen aantasten. Het volume kan verder gereduceerd worden door het gas vloeibaar te maken. Deze methode wordt al gebruikt om aardgas in vloeibare toestand per schip te transporteren en zou ook gebruikt kunnen worden voor vloeibaar transport. Technologisch zijn er weinig problemen met transport. Met name in de Verenigde Staten is er al ervaring met het transport van door pijpleidingen. Daar ligt een transportnetwerk met een lengte van meer dan 3000 kilometer. De kosten van transport zijn relatief laag, en dalen indien grotere hoeveelheden worden getransporteerd. In het algemeen worden pijpleidingen gebruikt om grote hoeveelheden over korte afstanden te vervoeren en schepen voor kleine hoeveelheden over grote afstanden. In het rapport van het IPCC (2005) over afvang, transport en opslag zijn verschillende studies over de kosten van transport met elkaar vergeleken. Aangegeven wordt dat de kosten voor transport per pijpleiding over zee ongeveer 50% hoger kunnen zijn dan voor transport over land. Ook blijkt dat de kosten sterk fluctueren door wisselende omstandigheden, bijvoorbeeld in het landschap. Verder geeft het IPCC aan dat transport per schip bij afstanden groter dan ongeveer 1000 kilometer goedkoper is dan per pijpleiding over zee. Risico s van transport Het grootste risico bij transport door pijpleidingen bestaat uit defecte pijpleidingen, resulterend in verlies. De risico s kunnen worden gespiegeld aan het transportnetwerk van aardgas. Wat betreft explosiviteit zijn de risico s van kleiner dan die van aardgas omdat niet ontvlambaar is. Wel is de dichtheid van groter dan die van lucht, waardoor een laag gas kan blijven hangen op het oppervlak waar het vrijkomt. Dit in tegenstelling tot aardgas, dat de neiging heeft om in lucht op te lossen. 32 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 33

19 Er zijn studies uitgevoerd waarin de mogelijke gevolgen van een defect aan een begraven leiding onder bepaalde omstandigheden zijn gemodelleerd en een veilige afstand is vastgesteld. Afhankelijk van de fysische omstandigheden van de en de fysieke afmetingen van de pijplijn kan een veiligheidszone om de pijplijn worden vastgesteld, waarbinnen de concentratie onaanvaardbaar hoog is. Buiten deze zone zijn de risico s dan beperkt. Aanleg van een transportinfrastructuur Uit interviews met enkele experts is naar voren gekomen dat de overheid het best de verantwoordelijkheid zou kunnen nemen bij de ontwikkeling van een transportinfrastructuur. Voor marktpartijen is de aanleg van een transportnetwerk kostbaar. Daarnaast zal een dergelijk netwerk pas rendabel zijn als er voldoende gebruik wordt gemaakt van de capaciteit. Dit betekent dat het beter is als er voldoende bronnen aangesloten zijn. Het aanleggen van een netwerk zou eerst op lokaal niveau, bijvoorbeeld in de regio Rijnmond, kunnen plaatsvinden. Daarna zouden op nationaal niveau verbindingen kunnen worden gelegd tussen de verschillende lokale netwerken, waarbij er ook een mogelijkheid is om buitenlandse leidingen aan het netwerk te koppelen. Gebruik van offshore opslagplaatsen zou op termijn ook tot de mogelijkheden kunnen behoren, waarbij bijvoorbeeld eerst de Noordzee en later het Continentaal Plat aan het netwerk gekoppeld kunnen worden. 3.3 Opslag Na het afvang en transportproces kan de worden opgeslagen. Voor Nederland zijn er opslagmogelijkheden in (gedeeltelijk) lege aardolie en aardgasvelden, aquifers en kolenlagen. Deze mogelijkheden zullen hier worden besproken. Zoals te zien is in tabel 2, biedt met name de opslag in gasvelden mogelijkheden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat verreweg het grootste opslagpotentieel aanwezig is in het Groningenveld (7350 Mton), dat volgens de verwachtingen nog enkele decennia aardgas zal produceren en dus niet eerder dan in de tweede helft van deze eeuw beschikbaar zal komen voor opslag. De gegevens in de tabel hebben betrekking op de technische opslagmogelijkheid in Nederland: op eigen grondgebied en op het Continentaal Plat. Dit betekent dat er nog wettelijke, sociale, technische en economische obstakels kunnen zijn die de beschikbare opslagcapaciteit kunnen verlagen. Geologische formaties Mton Gasvelden Olievelden 40 Kolenlagen 170 Aquifers 750 Tabel 2: Omvang van de potentiële opslagcapaciteit in verschillende geologische formaties in Nederland. Er kan een aantal algemene factoren worden onderscheiden die van invloed zijn op de keuze van een geschikte opslaglocatie: De omvang van de opslagplaats bepaalt hoeveel er opgeslagen kan worden. Om economische redenen zou een opslagplaats ruimte moeten bieden aan de hoeveelheid die vrijkomt bij de uitstoot van een centrale gedurende de hele levensduur. In Nederland zijn relatief veel gasvelden klein (max. 10 Mton opslagcapaciteit); deze kunnen individueel slechts voor een aantal jaren de uitstoot van een centrale opnemen. Er zijn ongeveer 30 gasvelden met een opslagcapaciteit groter dan 20 Mton; deze voldoen daarmee aan het criterium (Damen, 2007). Een andere belangrijke factor is het tijdstip waarop velden vrijkomen voor opslag van. Onderzoek van TNO (2007) heeft aangetoond dat er in de komende twintig jaar geleidelijk aan meer opslagcapaciteit vrijkomt. Van de grootste opslagplaats, het Groningenveld, wordt verwacht dat deze zeker niet voor 2050 beschikbaar is, en mogelijk nog enkele decennia daarna operationeel zal blijven. Het vrijkomen van opslagruimte bepaalt de mogelijkheden voor opslag. Als de opslagruimte vrijkomt, kan men het beste onmiddellijk beginnen met het injecteren van. Dit om de omstandigheden van het veld niet te laten veranderen en om gebruik te kunnen maken van al aanwezige infrastructuur. Dit kan kosten besparen. Het gebruik van verlaten velden voor opslag is mogelijk, maar daarvoor is heropening van de putten waardoor de getransporteerd wordt noodzakelijk, hetgeen tot extra kosten leidt. Dit betekent dat een goede planning wenselijk is bij het kiezen van opslaglocaties en aanvoerpunten. De concurrentie met de opslag van aardgas wordt ook steeds belangrijker. Nederland gebruikt momenteel aardgasvelden voor de opslag van geïmporteerd gas, dat in tijden van grote vraag aangesproken kan worden. Het Groningenveld wordt al jaren gebruikt om de wisselende vraag op te vangen, maar door de afnemende capaciteit wordt het vervullen van deze functie moeilijker. Voor het opslaan van geïmporteerd gas komen velden in aanmerking die ook geschikt zouden kunnen zijn voor opslag. Met name de eerder genoemde 30 velden 34 Op weg naar een duurzame transportbrandstof Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 35

20 met een middelbaar groot volume zijn daarbij interessant. Uiteraard hebben de bodemeigenschappen sterke invloed op het wel of niet geschikt zijn voor permanente opslag van of tijdelijke opslag van aardgas. Niet alleen nationaal maar ook voor omringende landen zouden Nederlandse velden deze laatste functie kunnen vervullen. Hieromtrent is duidelijkheid nodig in het overheidsbeleid. Risico s van opslag In Nederland is ervaring met het tijdelijk opslaan van aardgas aanwezig. Het opslaan van is echter niet geheel analoog aan het opslaan van aardgas, omdat de eigenschappen van de gassen afwijken van die van. Ook de voorwaarden waaronder de opslag kan plaatsvinden zijn anders. Immers, aardgas wordt tijdelijk opgeslagen, bij voorkeur permanent. Een risico van opslag van is het mogelijk weglekken van uit de opslagplaats, doordat de aanvoerput, waardoor de geïnjecteerd wordt, niet goed afgesloten is of doordat de afsluitende laag doorlaat. Een ander risico komt voort uit grondbewegingen die kunnen ontstaan doordat gas in de ondergrond wordt geïnjecteerd. Om deze risico s te minimaliseren is een zorgvuldige selectie van opslagplaatsen noodzakelijk. Hierbij kan gekeken worden naar de aanwezigheid van bewoning in de nabijheid van injectieputten en naar de kwaliteit van deze putten. Verder is het belangrijk dat de ondergrond stabiel is en dat de afsluitende laag voldoende betrouwbaar is. Gedeeltelijk lege aardolie en aardgasvelden Olie en gasvelden hebben miljoenen jaren aardolie en gas vastgehouden en kunnen ook dienen als opslagplaats voor. Deze methode wordt interessant als het effect van opslag gecombineerd kan worden met het winnen van extra olie (enhanced oil recovery, EOR) of gas (enhanced gas recovery, EGR). In de meeste olievelden wordt met conventionele winningsmethoden maar een klein gedeelte (2040%) van de originele hoeveelheid olie uit het veld gewonnen. Als in een olieveld wordt geïnjecteerd, kan dit de opbrengst verhogen. Een studie van het Electric Power Research Institute (EPRI) geeft aan dat er hiervoor twee methoden beschikbaar zijn, die afhankelijk van de eigenschappen van de olie en het veld ingezet kunnen worden. Bij de eerste methode mengt de geïnjecteerde met de olie in het reservoir. In de praktijk kan zo de opbrengst van een veld worden verhoogd met 10 tot 15% van de originele hoeveelheid olie. Als de druk in het veld te laag is en/of de dichtheid van de olie te hoog kan de niet goed mengen met de olie. Bij de tweede methode zorgt de ervoor dat de dichtheid van de olie wordt verlaagd, zodat deze beter stroomt en beter gewonnen kan worden. Deze tweede methode is minder efficiënt dan de eerste, maar is geschikter als de opslag grootschalig wordt toegepast, omdat bij de productie van de olie dan minder vrijkomt. De mogelijkheden van EOR met zijn groot. Modellen, laboratoriumexperimenten en pilotprojecten laten zien dat een significante toename van olieopbrengsten mogelijk is. De toekomstige generatie /EORtechnieken zouden de opbrengst kunnen verhogen tot zo n 60% van de originele hoeveelheid olie (in geologisch gunstige reservoirs tot 80%). Hiervoor zijn echter investeringen nodig in onderzoek en ontwikkeling van de techniek. Het toepassen van verbeterde oliewinning met zal meer kosten dan conventionele winning van aardolie maar zou door opslag van waarde kunnen zijn in het licht van de klimaatveranderingen. Ook bij aardgasvelden is het mogelijk om door middel van injectie van de opbrengst te verhogen. Hoewel het winnen van extra olie al wordt toegepast (vooral in NoordAmerika), bevindt de toepassing van extra gaswinning zich nog in de testfase. Op het Nederlandse gedeelte van de Noordzee werken Gaz de France en TNO samen bij de injectie van in een gasveld en worden de mogelijkheden van EGR onderzocht. Het gas dat geproduceerd wordt bij het K12B platform bevat een relatief hoge concentratie (13%). Deze wordt gescheiden van het aardgas en weer geïnjecteerd in het veld waaruit het afkomstig is. 36 Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? Groene kolen afvang en opslag: een schone zaak? 37 Aquifers Aquifers zijn zoutwaterhoudende lagen die zich bevinden in ondergrondse formaties, meestal bestaande uit zandsteen. Dit water is ongeschikt voor consumptie of landbouwirrigatie, maar wordt bijvoorbeeld wel gebruikt bij het produceren van geothermische energie. De potentiële opslagcapaciteit in dergelijke lagen wordt wereldwijd zeer groot geacht, maar er is nog niet aangetoond dat formaties van deze soort over een langere tijd grote hoeveelheden gas kunnen vasthouden. Ook is er nog veel onzekerheid over de geschatte opslagcapaciteit, doordat er nog weinig kennis is van diepgelegen aquifers. Wel is er sinds 1996 al veel ervaring opgedaan in een demonstratieproject op de Noordzee. Dit Sleipnerproject is het grootste opslagproject waarbij wordt opgeslagen in een aquifer. Hierbij wordt jaarlijks ongeveer 1 megaton uit het geproduceerde aardgas verwijderd en opgeslagen in een veld met een geschatte opslagcapaciteit van 1 tot 10 gigaton. Juist dit veld wordt gebruikt omdat het gunstige eigenschappen blijkt te hebben op het gebied van veiligheid.

AFVANG EN OPSLAG VAN CO 2 :

AFVANG EN OPSLAG VAN CO 2 : AFVANG EN OPSLAG VAN CO 2 : VERMINDERING VAN DE CO 2 UITSTOOT VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN OM KLIMAATVERANDERINGEN TEGEN TE GAAN E.H. Lysen, D. Jansen, S. van Egmond 1. CO 2 emissies en klimaatveranderingen

Nadere informatie

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF Achtergrondstudie bij het advies Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen van de VROM-raad en de Algemene Energieraad door: Wim

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Centraal Planbureau

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen.

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. Masterthesis Economische Geografie Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988 Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. 2 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt mijn masterthesis:

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Energie opties voor de 21e eeuw

Energie opties voor de 21e eeuw 1 Energie opties voor de 21e eeuw verslag van een studiegroep van PvdA-leden onder redactie van Marc Beurskens, Heleen de Coninck en Egbert Boeker 17 juni 2004 2 Gebruikte afkortingen 1 MJ (Mega Joule)

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Investeren in windenergie:

Investeren in windenergie: Investeren in windenergie: Over de invloed van overheidsbeleid op de marktacceptatie van windenergie Bachelorscriptie Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Managementwetenschappen Juli, 2011 Colofon

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

ENERGIETECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST

ENERGIETECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST ENERGIETECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST LEREN EN STIMULEREN ALGEMENE ENERGIERAAD, MAART 2007 ENERGIETECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST LEREN EN STIMULEREN ALGEMENE ENERGIERAAD, MAART 2007 ENERGIETECHNOLOGIE VOOR

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere?

Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere? Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere? Een onderzoek naar de rol van de gemeente betreffende de toepassing van zonne-energie in de Schaalsprong. Bachelorthesis geografie, planologie en milieu (GPM)

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Rol en positie van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells in de energietransitie Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen Juni

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie