Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013"

Transcriptie

1 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Datum:14 januari april 2012

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de niet openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie Dat wordt als volgt geformuleerd: Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende Research & Development 2013, welke afkomstig zijn van het CBS. Engelse versie Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] using non-public microdata from Statistics Netherlands. Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: 2

3 Versiegeschiedenis RTD 2013V1. In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: De koppelsleutel voor bedrijfseenheden is de BE_ID/BEID. OPHOOGFACTOR is de wegingsfactor die gebruikt dient te worden voor ophoging naar publicatietotalen. De steekproef voor de RTD 2013, wordt getrokken uit het ABR (Algemeen Bedrijven Register), op BE_ID-niveau. Alleen bedrijven uit de SBI_08 (2 digitniveau) groepen 01 t/m 99 komen in aanmerking.. Van bedrijven met werkzame personen wordt slechts een fractie opgenomen. Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen worden niet opgenomen in de steekproef. Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn onder andere een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011 en veranderingen in het CBS bedrijvenregister, de zogenaamde OG+ en BE+. Zie ook tabel op Statline voor de cijfers en verdere uitleg: Research & Development; kerncijfers per sector van uitvoering. Vanaf 2011 is er voor het eerst de R&D inspanningen van kleinere ondernemingen (0 tot 10 werkzame personen) in kaart gebracht. De cijfers voor deze ondernemingen zijn samengesteld op basis van de ontvangen WBSO opgaven bij die ondernemingen,. Er zijn geen specifieke bedrijfseenheden toe te kennen aan deze WBSO-data. De records betreffende deze bij schattingen zijn wel opgenomen in het microdatabestand in verband met publicatietotalen. De records zijn te herkennen aan de BE_ID s beginnend met 999. Aangezien dit fictieve BE_ID-nummers zijn, kunnen deze niet gekoppeld worden met andere bestanden waar de BE_ID in voorkomt en zijn dus niet geschikt voor onderzoek op bedrijfsniveau. Bij de CBS-publicaties over R&D 2013 wordt gebruik gemaakt van de functionele SBI (sbi_08_func) en niet de ABR SBI (sbi_08_abr). Tevens bevatten een aantal publicaties enkel cijfers over bedrijven. De kunnen worden geselecteerd middels variabele B_of_I. De documentatierapport heeft betrekking op R&D 2013 nader voorlopig. De R&D 2013 cijfers zullen in een later stadium worden nog worden bijgesteld. Dit zal resulteren in R&D 2013 definitief. Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS zie Dataverzameling. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Versiegeschiedenis Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden... 8 Microdatabestand... 8 Bedrijfseenheden, ondernemingen, juridische eenheden en Opgave_ID s... 8 Populatieafbakening... 8 Kwaliteit... 8 Ophoogfactoren... 9 Gegevens op Statline Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Toelichting op de variabelen SBI_08_ABR en SBI_08_FUNC BE_ID GK_SBS R_OF_I Voorkomende waarden van de variabelen Versiegeschiedenis

6 6

7 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van Research & Development bij bedrijven en researchinstellingen in Nederland. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Bij dit documentatierapport is als bijlage het enquêteformulier over 2013 beschikbaar, voor RA/OS gebruikers te vinden in de map G: \2_Metadata\RTD\2013: Enquêteformulier R&D 2013 Bedrijven en Instellingen. 7

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Microdatabestand Een record in het microdatabestand geeft per bedrijfseenheid (BE_ID) informatie over diens activiteiten op het gebied van R&D. Bedrijfseenheden, ondernemingen, juridische eenheden en Opgave_ID s Het ABR (Algemeen Bedrijvenregister) is opgebouwd uit Juridische Eenheden (JE). Een juridische eenheid is een economische organisatie die goederen of diensten produceert en extern gericht is. Het kan een natuurlijk persoon zijn maar ook een rechtspersoon of een samenwerkingsverband. Een juridische eenheid is vaak onderdeel van een onderneming(engroep). Een onderneming is een verzameling van juridische eenheden die met elkaar zijn verbonden door middel van zeggenschap in de bedrijfsvoering. Een onderneming zoals hier bedoeld, wordt ook wel aangeduid als een concern. Ondernemingen kunnen onderverdeeld zijn in aparte bedrijven die geïdentificeerd kunnen worden met een BE_ID. Een bedrijfseenheid wordt gekenmerkt door autonomie en externe gerichtheid. De autonomie heeft betrekking op beslissingen over het productieproces van een productengroep en het aanbieden van producten of diensten aan derden. Daarnaast moet de bedrijfseenheid te enquêteren zijn. Een bedrijfseenheid kan uit meer dan één juridische eenheid bestaan. De onderneming is de eenheid, die wordt gebruikt bij de beschrijving van het financieringsproces, het productieproces wordt beschreven met behulp van bedrijfseenheden. Voor het beschrijven van de innovatieve activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven, is ook gekozen om dit te doen op het niveau van de bedrijfseenheid. Voor het verzamelen van de statistische data kan een bedrijfseenheid aangeven dat deze decentraal zou moeten worden benaderd. Deze decentrale benadering houdt in dat de bedrijfseenheid een statistiekformulier ontvangt op meer dan één adres. Deze decentrale benadering wordt als OPGAVE_ID geregistreerd. De statistische cijfers van een bedrijfseenheid bestaat uit de aggregatie van tenminste één Opgave_ID. Populatieafbakening De populatie voor 2013 bestaat uit alle bedrijfseenheden per december 2013, met een 2 digit SBI vanaf 01 tot en met 99. Kwaliteit Het microdatabestand is een gaafgemaakt bestand. Dit betekent dat het CBS controles en correcties op de variabelen heeft uitgevoerd. De steekproeftrekking en analyse vindt plaats op SBI 2-posities en GK (1 positie). Voor diepere uitsplitsingen kunnen geen kwaliteitsgaranties gegeven worden. 8

9 Ophoogfactoren De ophoogfactor die in 2013 wordt gebruikt (OPHOOGFACTOR) is op dezelfde manier bepaald als in de voorgaande jaren. De responderende bedrijven vormen een afspiegeling van de totale bedrijvenpopulatie in Nederland. Per stratum (bepaald door de bedrijfsactiviteit sbi 2-digit - en grootteklasse van het bedrijf) wordt een ophoogfactor bepaald. Gegeven voor een stratum: het aantal responderende bedrijven (n) en totaal aantal (N) bedrijven in de gecoördineerde populatieschatting (zie Demografie van bedrijven), wordt de ophoogfactor OPHOOGFACTOR = N/n. Als binnen een stratum niet voldoende responderende bedrijven zijn, of het stratum bevat niet voldoende bedrijven, worden strata net zo lang samengevoegd tot dat dit wel het geval is. Hierbij worden in eerste instantie binnen bedrijfsactiviteiten grootteklassen samengevoegd tot publicatiegrootteklassen en indien noodzakelijk worden vervolgens bedrijfsactiviteiten samengevoegd tot publicatieniveau. Gegevens op Statline De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabel: Research & Development; kerncijfers per sector van uitvoering Voor meer informatie over ICT, R&D en Innovatie in Nederland zie de publicatie: ICT, kennis en economie 2014 Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens met kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de databank van het CBS. 9

10 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen. Nr Variabele & label Format 1 be_id F8 Bedrijfsidentificatienummer 2 sbi_08_abr A5 SBI (Standaard Bedrijfs Indeling 2008) van de BE_ID volgens het ABR (Algemeen Bedrijven Register) 3 sbi_08_func A5 Functionele SBI, de SBI (2008) waar de R&D aan ten goede komt 4 gk_sbs F2 Grootteklasse werkzame personen SBS - Structural Business Statistics 5 b_of_i A2 Bedrijf of Instelling 6 r_of_i A2 Respons of Imputatie 7 ophoogfactor F8.2 Ophoogfactor, toe te passen op alle absolute numerieke variabelen 8 rd_werkzaamheden_eigen_medewerkers A5 B1 - R&D werkzaamheden met eigen medewerkers uitgevoerd 9 aant_eigen_rd_medewerkers_onderzoekers F8.2 C1 - aantal eigen R&D medewerkers - onderzoekers 10 aant_eigen_rd_medewerkers_onderzoekers_fte F8.2 C1 - aantal eigen R&D medewerkers - onderzoekers - FTE (Full-Time Equivalents) 11 aant_eigen_rd_medewerkers_overig_personeel F8.2 C1 - aantal eigen R&D medewerkers - overig personeel 12 aant_eigen_rd_medewerkers_overig_personeel_fte F8.2 C1 - aantal eigen R&D medewerkers - overig personeel - FTE (Full-Time Equivalents) 13 aant_eigen_rd_medewerkers F8.2 C1 - aantal eigen R&D medewerkers 14 aant_eigen_rd_fte F8.2 C2 - aantal eigen R&D FTE (Full-Time Equivalents) 15 onderzoekers_mannen F8.2 D1 - % mannen van onderzoekers 16 onderzoekers_vrouwen F8.2 D1 - % vrouwen van onderzoekers 17 onderzoekers_totaal F11 D1-100 % onderzoekers 18 overig_personeel_mannen F8.2 D1 - % mannen van overig personeel 19 overig_personeel_vrouwen F8.2 D1 - % vrouwen van overig personeel 20 overig_personeel_totaal F11 D1-100 % overig personeel 21 groningen F8.2 E1 - % medewerkers Groningen 10

11 Nr Variabele & label Format 22 friesland F8.2 E1 - % medewerkers Friesland 23 drenthe F8.2 E1 - % medewerkers Drenthe 24 overijssel F8.2 E1 - % medewerkers Overijssel 25 gelderland F8.2 E1 - % medewerkers Gelderland 26 flevoland F8.2 E1 - % medewerkers Flevoland 27 utrecht F8.2 E1 - % medewerkers Utrecht 28 noordholland F8.2 E1 - % medewerkers Noord-Holland 29 zuidholland F8.2 E1 - % medewerkers Zuid-Holland 30 zeeland F8.2 E1 - % medewerkers Zeeland 31 noordbrabant F8.2 E1 - % medewerkers Noord-Brabant 32 limburg F8.2 E1 - % medewerkers Limburg 33 provincies_totaal F11 E1-100 % medewerkers naar provincies 34 techn_wtnsch F8.2 F1 - % medewerkers technische wetenschappen 35 natuurwtnsch F8.2 F1 - % medewerkers natuurwetenschappen 36 soc_wtnsch F8.2 F1 - % medewerkers sociale wetenschappen 37 med_wtnsch F8.2 F1 - % medewerkers medische wetenschappen 38 landbouwwtnsch F8.2 F1 - % medewerkers landbouwwetenschappen 39 taalwtnsch F8.2 F1 - % medewerkers taalwetenschappen 40 wetenschappen_totaal F11 F1-100 % medewerkers naar kennisgebieden 41 uitgaven_eigen_rd_activiteiten F8.2 G1 a) - R&D uitgaven met eigen personeel 42 uitgaven_rd_activiteiten_derden_nl F8.2 G1 b) - R&D uitgaven verricht door derden in Nederland 43 uitgaven_rd_activiteiten_derden_btl F8.2 G1 c) - R&D uitgaven verricht door derden in het buitenland 44 totale_uitgaven_rd_activiteiten F8.2 G1 - totale R&D uitgaven 45 uitg_eigen_bruto_lonen F8.2 G1 a) - % lonen van R&D uitgaven met eigen personeel 46 uitg_eigen_overige_uitgaven F8.2 G1 a) - % overige uitgaven van R&D uitgaven met eigen personeel 11

12 Nr Variabele & label Format 47 uitg_eigen_rd_investeringen F8.2 G1 a) - % R&D investeringen in gebouwen, laboratoria of grond van R&D uitgaven met eigen personeel 48 uitg_eigen_overige_rd_investeringen F8.2 G1 a) - % overige R&D investeringen van R&D uitgaven met eigen personeel 49 uitg_eigen_totaal F11 G1 a) % van R&D uitgaven met eigen personeel 50 uitg_derden_nl_andere_bedrijven_concern F8.2 G1 b) - % R&D uitgaven verricht door andere bedrijven behorende tot het eigen concern in Nederland 51 uitg_derden_nl_overige_bedrijven F8.2 G1 b) - % R&D uitgaven verricht door overige bedrijven in Nederland 52 uitg_derden_nl_researchinstellingen F8.2 G1 b) - % R&D uitgaven verricht door publieke researchinstellingen in Nederland 53 uitg_derden_nl_universiteiten F8.2 G1 b) - % R&D uitgaven verricht door universiteiten en hogescholen in Nederland 54 uitg_derden_nl_totaal F11 G1 b) % van R&D uitgaven verricht door derden in Nederland 55 uitg_derden_btl_andere_bedrijven_concern F8.2 G1 c) - % R&D uitgaven verricht door andere bedrijven binnen het eigen concern in het buitenland 56 uitg_derden_btl_overige_bedrijven F8.2 G1 c) - % R&D uitgaven verricht door overige bedrijven in het buitenland 57 uitg_derden_btl_researchinstellingen F8.2 G1 c) - % R&D uitgaven verricht door publieke researchinstellingen in het buitenland 58 uitg_derden_btl_universiteiten F8.2 G1 c) - % R&D uitgaven verricht door universiteiten en hogescholen in hetbuitenland 59 uitg_derden_btl_totaal F11 G1 c) % van R&D uitgaven verricht door derden in het buitenland 60 fund_onderzoek F8.2 H1 - % voor fundamenteel onderzoek van totale R&D uitgaven 61 toeg_onderzoek F8.2 H1 - % voor toegepast onderzoek van totale R&D uitgaven 62 exp_onderzoek F8.2 H1 - % voor experimentele ontwikkeling van totale R&D uitgaven 63 onderzoek_totaal F11 H1-100 % R&D uitgaven naar type R&D 64 inkomsten_rd_werkzaamheden_derden_nl F8.2 I1 a) - R&D inkomsten van derden in Nederland 65 inkomsten_rd_werkzaamheden_derden_btl F8.2 I1 b) - R&D inkomsten van derden in het buitenland 66 fiscaal_voordeel_wbso F8.2 I c) - fiscaal voordeel via WBSO 67 fiscaal_voordeel_rda F8.2 I d) - fiscaal voordeel via RDA 68 totale_inkomsten_rd_werkzaamheden F8.2 I1 - totale R&D inkomsten 12

13 Nr Variabele & label Format 69 ink_derden_nl_andere_bedrijven_concern F8.2 I1 a) - % R&D inkomsten van andere bedrijven binnen het eigen concern in Nederland 70 ink_derden_nl_overige_bedrijven F8.2 I1 a) - % R&D inkomsten van overige bedrijven in Nederland 71 ink_derden_nl_non_profit_orgs F8.2 I1 a) - % R&D inkomsten van particuliere non-profitorganisaties in Nederland 72 ink_derden_nl_researchinstellingen F8.2 I1 a) - % R&D inkomsten van publieke researchinstellingen in Nederland 73 ink_derden_nl_universiteiten F8.2 I1 a) - % R&D inkomsten van universiteiten en hogescholen in Nederland 74 ink_derden_nl_rijk F8.2 I1 a) - % R&D inkomsten van Rijk (ex. WBSO) en lagere overheden in Nederland 75 ink_derden_nl_overige_orgs F8.2 I1 a) - % R&D inkomsten van overige overheidsinstellingen in Nederland 76 ink_derden_nl_totaal F8.2 I1 a) % van R&D inkomsten door derden in Nederland 77 ink_derden_btl_andere_bedrijven_concern F8.2 I1 b) - % R&D inkomsten van andere bedrijven binnen het eigen concern in het buitenland 78 ink_derden_btl_overige_bedrijven F8.2 I1 b) - % R&D inkomsten van overige bedrijven in het buitenland 79 ink_derden_btl_ec F8.2 I1 b) - % R&D inkomsten van de Europese Commissie 80 ink_derden_btl_overige_intl_orgs F8.2 I1 b) - % R&D inkomsten van overige internationale organisaties, zoals de VN, OESO/OECD 81 ink_derden_btl_researchinstellingen_en_universiteiten F8.2 I1 b) - % R&D inkomsten van publieke researchinstellingen en universiteiten in het buitenland 82 ink_derden_btl_totaal F8.2 I1 b) % van R&D inkomsten door derden in het buitenland 83 totale_uitgaven_rd_activiteiten_herhaald F8.2 J1 - Totale R&D uitgaven in totale_inkomsten_rd_werkzaamheden_herhaald F8.2 J2 - Totale R&D inkomsten en subsidies saldo_rd_uitgaven_en_inkomsten F8.2 J3 - Saldo R&D uitgaven en inkomsten 13

14 Toelichting op de variabelen SBI_08_ABR en SBI_08_FUNC De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een classificatie van economische activiteiten en wordt door het CBS o.a. gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun hoofdactiviteit. Meer informatie over SBI 2008 is te vinden op SBI Voor Remote Access en On-site gebruikers is de codelijst te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\bedrijfsindelingen\. De variabele SBI_08_ABR bevat de gecoördineerde SBI van de bedrijfseenheid zoals deze is geregistreerd in het ABR. De variabele SBI_08_FUNC is de gehanteerde SBI van de bedrijfseenheid voor het bepalen van de aggregaten. BE_ID De bedrijfseenheid (BE_ID) is een door het CBS gemaakte volgnummer van bedrijven en wordt als statistische eenheid gebruikt. Een bedrijfseenheid wordt gekenmerkt door autonomie en externe gerichtheid. De autonomie heeft betrekking op beslissingen over het productieproces van een productengroep en het aanbieden van producten of diensten aan derden. Daarnaast moet de bedrijfseenheid te enquêteren zijn. Een bedrijfseenheid kan uit meer dan één juridische eenheid bestaan. Binnen een bedrijfseenheid wordt er in de regel één economische activiteit (volgens de SBI) uitgeoefend. De aan een BE_ID toegekende SBI wordt bepaald door het zwaartepunt (gebaseerd op het aantal werkzame personen) van activiteiten. GK_SBS Grootteklasse van de bedrijfseenheid, bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen (al dan niet in loondienst), berekend volgens de SBS-verordening. R_OF_I Imputatie, code = I (anders dan op basis van de WBSO-data), gebeurt als volgt: Als de WBSO-data ontbreekt, dan wordt er opgehoogd op basis van het stratumgemiddelde. Als de WBSO-data aanwezig is, maar er is geen tijd geweest om deze te beoordelen, dan wordt er opgehoogd op basis van het stratumgemiddelde. Als een bedrijfseenheid het kenmerk 'Geen RenD' heeft, wordt deze buiten de imputatie gehouden. 14

15 Voorkomende waarden van de variabelen In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. SBI_08_ABR SBI (Standaard Bedrijfs Indeling 2008) van de BE_ID volgens het ABR (Algemeen Bedrijven Register) SBI_08_FUNC Functionele SBI, de SBI (2008) waar de R&D aan ten goede komt GK_SBS 0 0 werkzame personen 10 1 werkzaam persoon 21 2 werkzame personen 22 3 tot 5 werkzame personen 30 5 tot 10 werkzame personen tot 20 werkzame personen tot 50 werkzame personen tot 100 werkzame personen tot 150 werkzame personen tot 200 werkzame personen tot 250 werkzame personen tot 500 werkzame personen of meer werkzame personen tot 1000 werkzame personen tot 2000 werkzame personen of meer werkzame personen B_OF_I B I Bedrijf Instelling R_OF_I HI I R Non-respons, op basis van WBSO gegevens geïmputeerd Non-respons, op basis van stratumgemiddelde geïmputeerd Respons OPHOOGFACTOR Ophoogfactor, toe te passen op alle absolute numerieke variabelen, want die zijn in eerste instantie niet opgehoogd RD_WERKZAAMHEDEN_EIGEN_MEDERWERKERS 1 Ja 2 Nee De overige variabelen zijn Numeriek en hebben dus geen VALUE labels. 15

16 Versiegeschiedenis Bestandsnaam RTD 2013V1 Reden Definitieve cijfers 16

Documentatierapport gegevens over medewerkers, kosten aan en baten van Research en Development activiteiten van bedrijven (RTD) 2015

Documentatierapport gegevens over medewerkers, kosten aan en baten van Research en Development activiteiten van bedrijven (RTD) 2015 Documentatierapport gegevens over medewerkers, kosten aan en baten van Research en Development activiteiten van bedrijven (RTD) 2015 Datum:28 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm (ABR_PAB)

Microdata Services. Documentatie Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm (ABR_PAB) Documentatie Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm (ABR_PAB) Datum:18 mei 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS)

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Datum:23 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Bedrijven van ondernemers (revisie 2017) (INPBEIDTAB)

Microdata Services. Documentatie Bedrijven van ondernemers (revisie 2017) (INPBEIDTAB) Documentatie Bedrijven van ondernemers (revisie 2017) (INPBEIDTAB) Datum: 23 oktober 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Datum:13 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Microdataservices. Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 28maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

(GBASTANDBEVOLKINGTAB)

(GBASTANDBEVOLKINGTAB) Documentatierapport Gemeenteinschrijving en 4-cijferige postcode van de wettelijk vastgestelde bevolking op 1 januari van het jaar (GBASTANDBEVOLKINGTAB) Datum:21 april 2016 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB)

Microdata Services. Documentatie Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Documentatie Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Datum:12 april 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Administratie (GBA) ingeschreven personen, niet gecoördineerd.

Administratie (GBA) ingeschreven personen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Geboortegemeente van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen, niet gecoördineerd (VRLGBAGEBOORTEGEMEENTETAB) Datum:24 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum:3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS) Datum:18 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

(GBAVERWEDUWDENMASSABUS)

(GBAVERWEDUWDENMASSABUS) Documentatierapport Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar (GBAVERWEDUWDENMASSABUS) Datum:4

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:31 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB)

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Datum:20 april 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum: 19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:19 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS) Datum:24 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB)

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Datum: 8 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB)

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Datum:2 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Datum: 1 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatierapport Internationale Handel in Goederen (IHG)

Microdata Services. Documentatierapport Internationale Handel in Goederen (IHG) Documentatierapport Internationale Handel in Goederen (IHG) Datum:7 november 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3 oktober 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn.

werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn. Documentatierapport Economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn (SECMSBIBUS) Datum:11 mei 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatierapport Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden (EBBFAMILIETAB)

Microdata Services. Documentatierapport Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden (EBBFAMILIETAB) Documentatierapport Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden (EBBFAMILIETAB) Datum:3 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

(GBASTANDBEVOLKINGTAB)

(GBASTANDBEVOLKINGTAB) Documentatierapport Gemeenteinschrijving en 4-cijferige postcode van de wettelijk vastgestelde bevolking op 1 januari van het jaar (GBASTANDBEVOLKINGTAB) Datum:20 april 2017 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum: 8 junl 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

(GBA) (VRLGBAOVERLIJDENTAB)

(GBA) (VRLGBAOVERLIJDENTAB) Documentatie Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) (VRLGBAOVERLIJDENTAB) Datum: 12 november2018 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum:6 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS) Datum:15 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:2 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum:23 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

(GBAVERBINTENISSENMASSATAB)

(GBAVERBINTENISSENMASSATAB) Documentatie Verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de verbintenissluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Datum:11 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Datum: 8 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum:14 december 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit overige arbeid (OVARBEIDBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit overige arbeid (OVARBEIDBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met inkomsten uit overige arbeid (OVARBEIDBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:15 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:14 augustus 2017 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum:26 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Documentatie Periode en verblijfslocatie van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBAVERBLIJFBUS) Datum:17 januari 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:21 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:22 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Datum:13 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Datum: 15 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel inkomstenverhouding identificatie met baanrug identificatie (KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB)

Documentatierapport Koppeltabel inkomstenverhouding identificatie met baanrug identificatie (KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel inkomstenverhouding identificatie met baanrug identificatie (KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB) Datum:5 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Aangifte Omzetbelasting (BTW)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Aangifte Omzetbelasting (BTW) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Aangifte Omzetbelasting (BTW) Datum: 6 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB) Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB) Datum:24 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen (ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen (ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen (ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS) Datum:22 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn.

werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn. Documentatie Economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn (SECMSBIBUS) Datum:24 mei 2018 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen (VRKTAB)

Microdata Services. Documentatie Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen (VRKTAB) Documentatie Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen (VRKTAB) Datum: 19 december 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Datum:21 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

(NIETGBANATIONALITEITBUS)

(NIETGBANATIONALITEITBUS) Documentatierapport Nationaliteit van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBANATIONALITEITBUS) Datum:6 oktober 2016 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Aanbod van arbeid (Arbeidsaanbodpanel)

Microdata Services. Documentatie Aanbod van arbeid (Arbeidsaanbodpanel) Documentatie Aanbod van arbeid (Arbeidsaanbodpanel) Datum:21 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB) Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB) Datum:24 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met winst in de verslagmaand (SECMZLFMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met winst in de verslagmaand (SECMZLFMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met winst in de verslagmaand (SECMZLFMNDBEDRAGBUS) Datum: 8 januari 2019 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB)

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Datum:18

Nadere informatie