De wezenlijke schakel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wezenlijke schakel"

Transcriptie

1 De wezenlijke schakel visiedocument van de Nederlandse Transplantatie Stichting NTS\19465_bhj definitief dd 5 november / 7

2 1. Inleiding Dit is het visiedocument van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) voor de periode Het is het vervolg op de strategienota NTS In dit visiedocument geven we de hoofdlijnen aan van de strategische keuzes en het daaruit voortkomende beleid voor de komende jaren. Het plan is het resultaat van een intensieve discussie en brainstorm van het managementteam en een representatieve afvaardiging van medewerkers van de NTS. Wezenlijke schakel De Nederlandse Transplantatie Stichting is een non-profitorganisatie met bevoegdheden en verantwoordelijkheden op nationaal niveau op het gebied van donatie en transplantatie van organen en weefsels. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft NTS een vergunning verleend als Orgaancentrum (conform de Wet op de orgaandonatie). Hieruit vloeien een aantal formele taken voort. Het Orgaancentrum van de NTS is verantwoordelijk voor de toewijzing van postmortale organen en weefsels aan patiënten op de wachtlijst voor transplantatie, de patiëntenregistratie op de (inter-) nationale wachtlijst, raadpleging Donorregistratie en donoraanname. Wat de orgaancentrumfunctie betreft, is de NTS een zelfstandig bestuursorgaan. Ook stelt de NTS - samen met het medisch werkveldadviezen op aan overheid en ziekenhuizen ter verbetering van de staande praktijk. De NTS vormt de verbinding met en is de intermediair tussen donorziekenhuizen en transplantatiecentra. We verzorgen voor het brede Nederlandse publiek de voorlichting over donatie van organen en weefsels om bewustwording hierover te bevorderen. Dit alles geldt niet alleen voor postmortale donatie, maar ook voor donatie bij leven. Het aantal mensen dat bereid is om bij leven een orgaan te doneren, is flink gegroeid. De NTS onderzoekt welke rol ze kan nemen om landelijke afspraken en afstemming tot stand te brengen om donatie bij leven verder te faciliteren. De NTS neemt initiatief tot verbeteringen, adviseert én neemt de uitvoering die voortvloeit uit wet- en regelgeving voor haar rekening. Kortom: we zijn betrokken bij alle facetten van orgaan- en weefseldonatie die transplantatie mogelijk maken. NTS: een wezenlijke schakel tussen beleid, werkveld en maatschappij. 2. Missie en kernwaarden Het fundamentele doel en daarmee dus de missie van de NTS is ten opzichte van de voorgaande strategienota verbreed tot NTS is een wezenlijke schakel voor de bevordering van optimale beschikbaarheid en gebruik van donororganen en -weefsels voor transplantatie 1 In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, is er een toenemende vraag naar organen en weefsels voor transplantatie. Het aantal patiënten dat voor een transplantatie in aanmerking zou kunnen komen groeit. Door de lange wachttijden overlijden er binnen Nederland jaarlijks ongeveer 130 tot 150 patiënten voordat zij een levensreddend donororgaan ontvangen. Daarnaast staan er in ons land ook circa 800 patiënten op de wachtlijst voor een hoornvlies-(=cornea)transplantatie. Een hoornvliestransplantatie betekent voor deze mensen dat ze weer kunnen zien, een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven dus. 1 Oorspronkelijke missie optimaal gebruik van donororganen en weefsels voor transplantatie NTS\19465_bhj definitief dd 5 november / 7

3 Schaarste De vraag naar organen en weefsels voor transplantatie is groter dan het aanbod. Er zijn wachtlijsten. Naast een toenemende vraag heeft dit ook een aantal oorzaken. In ons land zijn er jaarlijks tussen 550 en 600 medisch geschikte orgaandonoren op de intensive care. Er vinden slechts zo n 220 tot 240 orgaandonatieprocedures plaats. Het aantal weefseldonoren ligt rond de Een groot deel van de potentiële orgaandonoren wordt dus niet benut en leidt niet tot orgaandonatieprocedures. Hoe komt dit? Zo n 40 procent (41%) van de Nederlanders (van 15 jaar en ouder) heeft zijn keuze om wel of niet donor te zijn in het Donorregister vastgelegd. Voor degenen die dat niet hebben gedaan, geldt dat de nabestaanden moeten beslissen over orgaandonatie. Meestal beslissen nabestaanden geen toestemming te geven voor donatie: als de donatievraag aan de nabestaanden wordt gesteld en er is geen registratie aangetroffen in het Donorregister, dan is het antwoord in slechts één op de drie gevallen positief.. Alles op alles Daarnaast lijkt de laatste decennia het aantal medisch geschikte hersendode orgaandonoren af te nemen. Dit komt onder meer door maatschappelijke en medische ontwikkelingen en de daardoor toegenomen levensverwachting. We leven gezonder, het verkeer is veiliger geworden en artsen zijn steeds beter in staat om de ernstige gevolgen te behandelen van bijvoorbeeld een hersenbloeding. Kortom we worden steeds ouder. De keerzijde van dit goede nieuws is dat minder vaak iemand geschikt is als donor. We zullen dus alles op alles moeten zetten om de mensen op de wachtlijst te helpen: meer (positieve) registraties in het Donorregister; meer toestemming van nabestaanden; meer postmortale donatieprocedures; meer donatie-bij-leven-procedures; en uiteindelijk meer transplantaties. Ondersteuning ziekenhuizen De NTS wil de wachttijd voor orgaan- en weefseltransplantaties zo kort mogelijk houden. Dat kan alleen als er meer organen en weefsels voor transplantatie beschikbaar komen. Daarom stimuleren en ondersteunen we de ziekenhuizen bij alle facetten van de donatieprocedures. We werken aan de versterking van het maatschappelijke draagvlak voor orgaan- en weefseldonatie door het algemene publiek en de (medische) professionals gevraagd en ongevraagd informatie te geven over het onderwerp. Ook zorgt de NTS ervoor dat de raadpleging van het Donorregister, de matching en de allocatie van organen en weefsels zo soepel mogelijk verloopt. We faciliteren de ziekenhuizen zoveel mogelijk bij de organisatie van donatie bij leven. Data over donaties, transplantaties en follow-up maken we ruim toegankelijk voor onderzoek ter verbetering van de transplantatieresultaten. Samenwerking We kunnen en willen dit als NTS niet alleen doen. We hebben te maken met veel verschillende partijen en partners, zowel nationaal als internationaal. Partijen die soms nog moeten worden overtuigd van de voordelen van samenwerking met de NTS. Als onafhankelijke partij wil de NTS voor hen een wezenlijk schakel zijn, een verbinding vormen met andere relevante partijen in de donatie- en transplantatieketen, een platform zijn waar ideeën ontstaan en worden uitgewerkt, kennis wordt uitgewisseld en afspraken worden gemaakt: soms dienend, soms sturend, soms beslissend, maar altijd gezaghebbend en met kennis van zaken. Dit willen we doen met, door en voor iedereen die zich inzet voor donatie en transplantatie. Dit geldt niet in de laatste plaats voor de patiëntenorganisaties, waarmee de NTS inmiddels op verschillende fronten samenwerkt. Als we succesvol willen zijn, als we vooruitgang willen boeken op het gebied van donatie en transplantatie in Nederland -en in Europa- en onze ambitie willen waarmaken, dan is het nodig dat we NTS\19465_bhj definitief dd 5 november / 7

4 als NTS een aantal strategische keuzes en aanpassingen in de organisatie maken. Het gaat niet alleen om wat we doen. De manier waarop we dingen aanpakken is minstens zo belangrijk. Kernwaarden Enige tijd geleden hebben we gezamenlijk bepaald wat belangrijke kernwaarden zijn voor een organisatie als de NTS. Als eerste hebben we basisprincipes van de organisatie vastgesteld. Deze basisprincipes vertaald in kernwaarden, vormen de leidraad voor een andere manier van werken. Ze zullen bijdragen aan een nieuwe cultuur en houding binnen de organisatie en richting geven aan onze handelswijze. Of je nu voornamelijk interne werkzaamheden verricht of juist veel extern. Uiteindelijk vormen deze kernwaarden de basis van de NTS. De NTS hanteert de volgende kernwaarden: - Kwaliteit: alle NTS-medewerkers, op alle niveaus binnen de organisatie, hebben het juiste niveau van kennis en vaardigheden om hun werk te doen. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en aan hun collega s. Ze stellen de kwaliteit van de dienstverlening voorop, zijn klantgericht en handelen daar ook naar. Ook wordt actief gewerkt aan de verbetering van de eigen werkprocessen. - Kennis en expertise: Een NTS-er heeft kennis van zaken, weet waarover hij/zij spreekt en is een gewaardeerde gesprekspartner voor het umfeld. We werken door een uitgebreid relatienetwerk en adequate infrastructuur aan een structurele opbouw van kennis en expertise op het gebied van donatie en transplantatie, zodat we initiatieven kunnen nemen en de rol beleidsadviseur goed invullen. We zijn toegankelijk voor het algemene publiek, (medische) professionals, beleidsinstanties en overheid die bij ons terecht kunnen met vragen over orgaan- en weefseldonatie, en - transplantatie in brede zin. - Integriteit: Een NTS-er doet wat hij/zij zegt, houdt vast aan normen en waarden en respecteert en beschermt de aan hem/haar toevertrouwde informatie en draagt dit ook uit. - Outside-in denken (van buiten naar binnen): Een NTS-er is zich bewust van wat zich afspeelt in de professionele omgeving van de NTS, in het politiek-bestuurlijke, en de samenleving als geheel op het gebied van donatie en transplantatie. NTS-ers nemen initiatieven om samen met onze partners kansen te benutten. De NTS is een maatschappelijk betrokken organisatie en onze kernwaarden zijn dan ook herkenbaar in het gedrag van iedereen in alle geledingen van de organisatie. De kernwaarden sluiten aan bij de organisatiecompetenties waarvan omgevingsbewustzijn er één is. De andere organisatiecompetenties zijn resultaatgerichtheid en kwaliteitsbesef. De NTS blijft zich inspannen om de deskundige en gemotiveerde medewerkers ook in de toekomst een uitdagende en plezierige werkomgeving te blijven bieden. 3. Strategische doelstellingen van de NTS Nederland is een land in beweging en in onzekerheid. De economische crisis trekt diepe sporen en Europese verhoudingen staan op scherp. Miljarden euro s worden in de komende jaren structureel bezuinigd. Dit biedt nieuwe kansen als het gaat om een nog efficiënter organisatie van de zorg. Een van de onzekerheden is of de marktwerking binnen de zorg verder toeneemt, de overheid zich verder terug trekt en daarmee meer vrijheid geeft aan de ziekenhuizen keuzes te maken; of heeft de marktwerking juist haar grenzen bereikt? NTS\19465_bhj definitief dd 5 november / 7

5 Er is sprake van een vergrijzende samenleving en een toenemende zorgvraag. Tegelijkertijd blijven mensen tot op hoge leeftijd veel en langer gezonder. Wat betekent dat voor het donorpotentieel? Hetlijkt erop dat het publieke vertrouwen in autoriteit en institutie verder afneemt. Deze situatie kan rechtstreeks gevolgen hebben voor de NTS. Wordt er bezuinigd op het aantal donaties en transplantaties? Of wordt meer gekeken naar de economische winst van transplantatie? Wordt de instellingssubsidie uitgebreid of gekort? Stellen zorgverzekeraars een budgetplafond in of wordt transplantatie de voorkeursbehandeling en mag deze te allen tijde worden uitgevoerd. Wordt marktwerking en commercie toegestaan in de weefselketen? Kiezen nabestaanden in toenemende mate om in te stemmen met de donatievraag die door artsen wordt gesteld? Zal het aantal Ja-registraties blijven toenemen? Zullen de ziekenhuizen hun commitment voor orgaan- en weefseldonatie tot een blijvend succes kunnen omvormen? Zullen de Masterplanpilots het gewenste resultaat hebben? Tot slot kenmerkt het politieke landschap zich door steeds meer zwevende kiezers. Meerderheden voor of tegen een ander registratiesysteem kunnen zomaar ontstaan en weer verdwijnen. Er komt veel op Nederland en de NTS af. Het is nodig met een frisse blik te blijven zoeken naar de kansen die er liggen in een toekomst met één grote zekerheid: er gaat en moet veel veranderen. In dit onzekere klimaat, waarin het vaak ieder voor zich is, opereert de NTS, als wezenlijke en stabiele schakel in het veld van donatie en transplantatie om de gezamenlijke toekomst mede vorm te geven. Strategische doelstellingen Voor de komende jaren heeft NTS de volgende strategische doelstellingen geformuleerd: 1. De NTS verstevigt haar rol als kenniscentrum. Nergens in Nederland is zoveel unieke informatie verzameld over donatie en transplantatie. Maar het kan beter. We zetten in op uitbreiding van de dataverzameling en analysemogelijkheden: zowel intern als extern. Met de verzamelde data en kennis van onderzoek en analyse signaleren we trends op het gebied van donatie en transplantatie in brede zin. Daarvoor ontwikkelt de NTS ondermeer een set van standaard periodieke analyses. In nauwe samenwerking en afstemming met de betrokken professionals zorgen we ervoor dat we het werk ter zake doende, klantgericht, efficiënt en effectief uitvoeren. De hoogopgeleide en goed geïnformeerde medewerkers van de NTS zijn onmisbaar om dit tot een succes te maken. Als kenniscentrum heeft de NTS een signalerende en adviserende rol naar de overheid en het werkveld. Gevraagd en ongevraagd geven we beleidsadviezen. Als het nodig (of wenselijk) is zal de NTS ook sturend optreden richting het veld. Anderzijds zal de NTS op initiatief van en met het veld wetenschappelijke onderzoeken mede mogelijk maken en ondersteunen met de beschikbare data en kennis. 2. Om aan de vraag naar kwaliteit, veiligheid en efficiëntie binnen de donatie- en transplantatiezorg te beantwoorden, blijft de NTS ook in 2012 en daarna een centrale nationale regierol oppakken binnen het werkveld. Dit betekent onder andere dat we de ketens van weefsels en organen verder structureren en dat we veel aandacht besteden aan het traceren en signaleren van (on)gewenste effecten. 3. Samen met het medische werkveld ontwikkelen we op basis van best practices nieuwe standaarden voor het proces van donorwerving in de ziekenhuizen om orgaan- en weefselpotentieel optimaler te benutten. Het doel is dat donorzorg een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van patiëntenzorg wordt. 4. Donatie bij leven heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Inmiddels wordt bijna de helft van alle niertransplantaties uitgevoerd met een nier van een levende donor. NTS NTS\19465_bhj definitief dd 5 november / 7

6 onderzoekt of landelijk beleid op gebied van donatie bij leven gewenst is en zal vervolgens samen met de transplantatiecentra dat beleid formuleren. Ook internationale initiatieven worden onderzocht. De NTS zal ongewenste neveneffecten van donatie bij leven monitoren en daarover rapporteren aan het ministerie van VWS. 5. Een breed maatschappelijk draagvlak voor orgaan- en weefseldonatie is onontbeerlijk. De NTS en al haar medewerkers rekenen het tot hun taak het maatschappelijke debat en bewustwording op gang te brengen, te houden en te voeden om het draagvlak voor donatie en transplantatie verder te versterken. 6. De NTS profileert zich en is opvallend aanwezig binnen het Europese werkveld. Binnen het internationale circuit werkt de NTS aan kennisuitwisseling en aan harmonisering van richtlijnen en praktijken van donatie en transplantatie die kwaliteitsverhogend werken. 7. Een gezonde financiële basis (ook op de lange termijn ) blijft een absolute noodzaak. Daarom sturen het bestuur en het managementteam van de NTS nog meer op een structureel gezonde financiering van de NTS. Daarnaast onderzoeken en realiseren we de mogelijkheden van alternatieve (betaalde) NTS activiteiten ten behoeve van orgaan- en weefseltransplantatie. 4. Hoe gaan we dit realiseren We willen er als NTS echt toe doen: als betrouwbare partner in de wereld van donatie en transplantatie, maar ook als dé autoriteit voor het algemene publiek. Niet alleen, maar samen met alle betrokkenen. Maar wel met een duidelijk eigen profiel. NTS medewerkers worden gezien als volwaardige gesprekspartners en ontwikkelen zich tot ambassadeurs van de organisatie. Om de plannen te realiseren, moeten we in beweging komen: intern en extern. Samen met onze belangrijkste partners in het veld zullen we onze doelstellingen vertalen in concrete acties, waarvan vervolgens de details worden uitgewerkt in de jaarplannen Organisatiestructuur aanpassen Om onze ambities te verwezenlijken is het noodzakelijk de organisatiestructuur aan te passen op zo n manier dat kennis en expertise en kwaliteit de aandacht krijgen die nodig is. Er komt meer ruimte voor het aanjagen en faciliteren van onderzoek door derden, voor beleidsvorming, -evaluatie en - ontwikkeling. Daarvoor worden alle NTS-activiteiten gebundeld die hierop zijn gericht. Dat doen we ook met de verschillende onderwijskundige activiteiten zodat er dwarsverbanden gelegd worden tussen publieks- en jongereneducatie en educatie voor de professional. De huidige divisies moeten groeien naar een organisatie waarin meer samenhang en synergie bestaat en waarin op basis van inhoudelijke thema s wordt samengewerkt, in teams van verschillende samenstelling. Behalve dat er inhoudelijk een flinke stap wordt gezet, leent de nieuwe structuur zich ook voor efficiënter werken door intensievere samenwerking en kortere (interne) lijnen. Randvoorwaarden voor realisatie 1. De uitvoering van de plannen staat of valt met de betrokkenheid van alle medewerkers. We zullen elkaar moeten helpen en scherp houden. Feedback geven hoort erbij. We willen en moeten een lerende organisatie zijn. Gezamenlijk moeten we werken aan invulling van de kernwaarden van de NTS. Waar nodig wordt dat (vanzelfsprekend) met training en opleiding ondersteund. NTS\19465_bhj definitief dd 5 november / 7

7 2. De uitvoering van de plannen is mede afhankelijk van duidelijke en effectieve samenwerking met het werkveld en respect voor elkaars verantwoordelijkheden en rollen. 3. Optimale dataverzameling en analyse zijn alleen mogelijk als de randvoorwaarden van ICT, hardware, software etc. in orde zijn. Dit betekent dat er in de komende jaren verder gewerkt wordt aan een gebruiksvriendelijk, toegankelijk en up-to-date systeem. 4. Voor continuïteit en kwaliteit in de uitvoering van de strategische plannen is het nodig dat de NTS samen met bestuurlijke partners op het gebied van financiering van de zorg werkt aan een toekomstbestendige financiële structuur. NTS\19465_bhj definitief dd 5 november / 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Postbus 20018 2500 EA Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bussum 17 februari 2015 Betreft Vervolg op het Masterplan

Nadere informatie

Bent u al donor? Ja Nee

Bent u al donor? Ja Nee Nederland zegt Bent u al donor? Ja Nee Wist u dat u als donor in één keer acht levens kunt redden? En dat het heel makkelijk is om u als donor te registreren? Of u nu oud, jong, groot, klein, dik, dun,

Nadere informatie

BELEID NVN ROND ORGAANDONATIE

BELEID NVN ROND ORGAANDONATIE BELEID NVN ROND ORGAANDONATIE 26-11-2011 1 Stand van zaken: enkele cijfers In totaal in Nederland ± 61.500 mensen met een nieraandoening Waarvan 15.500 mensen met nierfunctievervangende therapie hiervan

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN. Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl.

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN. Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl. INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Orgaandonatie Waarom krijgt u deze brochure? Iemand in uw naaste omgeving is overleden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Donoren zijn van levensbelang Donororganen en donorweefsels zijn nodig om ernstig

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl. Orgaandonatie

Informatie voor nabestaanden. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl. Orgaandonatie Informatie voor nabestaanden Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl Orgaandonatie Waarom krijgt u deze brochure? Iemand in uw naaste omgeving kan orgaandonor worden na het

Nadere informatie

De donatiefunctionaris

De donatiefunctionaris De donatiefunctionaris de donatiefunctionaris De spil in het KG op het gebied van orgaan- en weefseldonatie Reeds vanaf 2001 zijn in het Kennemer Gasthuis (KG) twee donatiefunctionarissen werkzaam. Beide

Nadere informatie

ALV NVN 17 november 2012 WELKOM

ALV NVN 17 november 2012 WELKOM ALV NVN 17 november 2012 WELKOM ALV NVN 17 november 2012 10.30 12.00 uur ochtenddeel: Achterbanraadpleging, kennismaking Kennisgroep Orgaandonatie en stand van zaken NVN 12.45 14.30 uur middagdeel: Algemene

Nadere informatie

Meer weten? Ga naar www.donorvoorlichting.nl.

Meer weten? Ga naar www.donorvoorlichting.nl. Vraag 1 Wat is doneren? Doneren betekent geven of schenken. Iemand die orgaan- of weefseldonor is, geeft na zijn dood zijn organen of weefsels weg voor transplantatie. Dit heet donatie. Bekijk het filmfragment

Nadere informatie

orgaan DONATIE DONATIE informatie voor nabestaanden

orgaan DONATIE DONATIE informatie voor nabestaanden orgaan DONATIE DONATIE informatie voor nabestaanden Voorwoord Uit reacties van nabestaanden van orgaandonoren is gebleken dat tijdens en na de orgaandonatieprocedure behoefte bestaat aan informatie. Met

Nadere informatie

Spreektekst Wet op de Orgaandonatie 20 maart 2013

Spreektekst Wet op de Orgaandonatie 20 maart 2013 Spreektekst Wet op de Orgaandonatie 20 maart 2013 Voorzitter, afgelopen zondagnacht ben ik getuige geweest van een transplantatieprocedure in het Leids Universiteit Medisch Centrum. Ik mocht meelopen met

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Nederlandse Transplantatie Stichting Jaarverslag 2012. 15 jaar in beweging

Nederlandse Transplantatie Stichting Jaarverslag 2012. 15 jaar in beweging Nederlandse Transplantatie Stichting Jaarverslag 2012 15 jaar in beweging Jaarverslag 2012 Nederlandse Transplantatie Stichting NTS Jaarverslag 2012 1 De omslagfoto is een compilatie van NTS-medewerkers

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Orgaandonatie. Informatie voor nabestaanden

Orgaandonatie. Informatie voor nabestaanden Orgaandonatie Informatie voor nabestaanden 2 - Orgaandonatie Waarom u deze brochure krijgt Iemand in uw naaste omgeving is overleden en kan organen doneren. De kans is groot dat u nu voor het eerst te

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING

JAARVERSLAG 2008 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING NTS Ja a rverslag 2008 JAARVERSLAG 2008 NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING Jaarverslag 2008 Nederlandse Transplantatie Stichting Uitgave: Nederlandse Transplantatie Stichting Samenstelling: Hendrik A.

Nadere informatie

Toestemming geven voor orgaandonatie na een hartstilstand

Toestemming geven voor orgaandonatie na een hartstilstand Universitair Medisch Centrum Groningen Toestemming geven voor orgaandonatie na een hartstilstand Informatie voor nabestaanden Toestemming geven voor orgaandonatie na een hartstilstand 2 Universitair Medisch

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

De verzorging van een orgaan- of weefseldonor

De verzorging van een orgaan- of weefseldonor INFORMATIE VOOR UITVAARTVERZORGERS EN MORTUARIUMBEHEERDERS Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting www.transplantatiestichting.nl De verzorging van een orgaan- of weefseldonor Informatie

Nadere informatie

Wilt u donor worden? Of juist niet?

Wilt u donor worden? Of juist niet? Wilt u donor worden? Of juist niet? Het Donorregister is een onderdeel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Donorregister registreert persoonlijke

Nadere informatie

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Het gerecht Het resultaat: een Kwaliteitswijzer voor uw organisatie. Een model dat de basis vormt om uw kwaliteitszorg in samenhang opnieuw handen en voeten

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek Factsheet Integrale gebiedsaanpak Trekker: regio Achterhoek Menzis en gemeenten werken samen om tot samenhangende hulp, ondersteuning en zorg in dorpen te komen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente

Nadere informatie

Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie

Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie Informatie voor patiënten Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie Waarom krijgt u deze brochure? U krijgt deze

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Geen keuzedwang, wel keuzedrang

Geen keuzedwang, wel keuzedrang Orgaandonatie, een zaak van mensen onderling Geen keuzedwang, wel keuzedrang ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer April 2008 1 Inleiding Dit jaar zal de Tweede Kamer opnieuw uitgebreid debatteren over

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Derde evaluatie Wet op de orgaandonatie. Programma evaluatie regelgeving Commissie evaluatie regelgeving

Derde evaluatie Wet op de orgaandonatie. Programma evaluatie regelgeving Commissie evaluatie regelgeving Derde evaluatie Wet op de orgaandonatie Programma evaluatie regelgeving Commissie evaluatie regelgeving Derde evaluatie Wet op de Orgaandonatie RD Friele 1 GA Blok 2 JKM Gevers 3 R Coppen 1 MC Smit 1

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Transplantatie Stichting

Transplantatie Stichting Nederlandse Jaarverslag 2014 Transplantatie Stichting Vertrouwen in elkaar 2 Dit jaar is het thema van het jaarverslag Vertrouwen in elkaar. Hiermee wil de NTS tot uitdrukking brengen dat een succesvol

Nadere informatie

In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via

In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via De Donorstand van Nederland In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via jaofnee.nl de cijfers uit het Donorregister te bekijken en te vergelijken. De Donorstand

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en aanleiding

Samenvatting. Achtergrond en aanleiding Samenvatting Achtergrond en aanleiding Er is een structureel tekort aan voor transplantatie beschikbare postmortale organen. Dat tekort is in ons land nijpender dan in veel andere Europese landen. Daardoor

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

> Orgaan- en weefseldonatie na het vaststellen van de hersendood

> Orgaan- en weefseldonatie na het vaststellen van de hersendood www.azstlucas.be > Orgaan- en weefseldonatie na het vaststellen van de hersendood Informatie voor nabestaanden Voorwoord Wanneer u geconfronteerd wordt met orgaandonatie, wil dat zeggen dat u een familielid,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE KERN VAN DE MISSIE VAN KINDANTE EN HAAR SCHOLEN Het kind staat centraal in zijn leren leren en leren leven. Dat doen wij door het ontwikkelen, samenbrengen,

Nadere informatie

bovenbouw Lesmodule over orgaanen weefseldonatie voor het voortgezet onderwijs. Docentenhandleiding - DonorWise 1

bovenbouw Lesmodule over orgaanen weefseldonatie voor het voortgezet onderwijs. Docentenhandleiding - DonorWise 1 Docentenhandleiding bovenbouw Lesmodule over orgaanen weefseldonatie voor het voortgezet onderwijs. Docentenhandleiding - DonorWise 1 Colofon DonorWise DonorWise is ontwikkeld in opdracht van het ministerie

Nadere informatie

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën 8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een sectorwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een sectorwerkstuk

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Weefseldonatie. in de huisartsenpraktijk. Informatie voor huisartsen

Weefseldonatie. in de huisartsenpraktijk. Informatie voor huisartsen Informatie voor huisartsen Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting www.transplantatiestichting.nl Weefseldonatie in de huisartsenpraktijk Waarom krijgt u deze brochure? Maakt donatie

Nadere informatie

Missionstatement en core values

Missionstatement en core values Missionstatement en core values Inhoud 1 Het formuleren van missionstatement en core values... 1 2 Het maken en uitdragen van missie en kernwaarden... 5 1 Het formuleren van missionstatement en core values

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Orgaan- en weefseldonatie. Informatie voor nabestaanden

Orgaan- en weefseldonatie. Informatie voor nabestaanden Orgaan- en weefseldonatie Informatie voor nabestaanden Inleiding De behandelend arts, of de arts die de dood heeft geconstateerd, is door de wet verplicht na te gaan of de overledene als donor geregistreerd

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

handleiding Docentenhandleiding Lesmateriaal over orgaan- en weefseldonatie voor het MBO

handleiding Docentenhandleiding Lesmateriaal over orgaan- en weefseldonatie voor het MBO Docentenhandleiding Lesmateriaal over orgaan- en weefseldonatie voor het MBO Inleiding Xtralife is een digitaal lespakket over orgaan- en weefseldonatie voor jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Nederlandse Transplantatie Stichting

Nederlandse Transplantatie Stichting Het verschil maken Nederlandse Transplantatie Stichting Jaarverslag 2013 Colofon Jaarverslag 2013 Nederlandse Transplantatie Stichting Uitgave: Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) Redactie: Illustraties:

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Regelgeving inzake lichaamsmateriaal

Regelgeving inzake lichaamsmateriaal Regelgeving inzake lichaamsmateriaal Wegwijs in de wetgeving 1 Marie Claire de Vries Inhoud 1. VWS en medische producten 2. Wetgeving inzake lichaamsmateriaal 2 VWS en medische producten. Voorzien in de

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken Functiebeschrijving

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken Functiebeschrijving Functie Waardering : Strategisch adviseur : Schaal 12 (Indicatief) Vastgesteld d.d. : 16 november 2014 Plaats in de organisatie De strategisch adviseur ressorteert onder de directeur NVVB. De werkzaamheden

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Weefseldonatie. Informatie voor nabestaanden

Weefseldonatie. Informatie voor nabestaanden Weefseldonatie Informatie voor nabestaanden 2 - Weefseldonatie Waarom u deze brochure krijgt Iemand in uw naaste omgeving is overleden en kan weefsels doneren. De kans is groot dat u nu voor het eerst

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie. Informatie voor uitvaartverzorgers en mortuariummedewerkers

Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie. Informatie voor uitvaartverzorgers en mortuariummedewerkers Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie Informatie voor uitvaartverzorgers en mortuariummedewerkers 2 - Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie Waarom deze brochure? U kunt in uw werk als uitvaartondernemer/uitvaartverzorger

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

weefsel D O NATIE DONATIE informatie voor nabestaanden

weefsel D O NATIE DONATIE informatie voor nabestaanden weefsel D O NATIE DONATIE informatie voor nabestaanden Voorwoord Donatie van organen en weefsels is voor nabestaanden vaak een ingrijpende gebeurtenis. Naast een gesprek met de arts blijken nabestaanden

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING VOORGEZET ONDERWIJS: BIOLOGIE, MAATSCHAPPIJLEER, NEDERLANDS MBO: BURGERSCHAPSVORMING

DOCENTENHANDLEIDING VOORGEZET ONDERWIJS: BIOLOGIE, MAATSCHAPPIJLEER, NEDERLANDS MBO: BURGERSCHAPSVORMING donorwise.nl ren e g n o j atie oor n v o d e l l e u d fs Lesmo aan- en wee rg over o DOCENTENHANDLEIDING VOORGEZET ONDERWIJS: BIOLOGIE, MAATSCHAPPIJLEER, NEDERLANDS MBO: BURGERSCHAPSVORMING CONTACT EN

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie