SECURITE ET STRATEGIE VEILIGHEID EN STRATEGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECURITE ET STRATEGIE VEILIGHEID EN STRATEGIE"

Transcriptie

1 IMPACT VAN DE EU-UITBREIDING OP DE BUITENLANDSE EN VEILIGHEIDSRELATIES TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN RUSLAND Serge VAN CAMP SECURITE ET STRATEGIE VEILIGHEID EN STRATEGIE Nr 92 MAR 2006

2 SERGE VAN CAMP Na de Cursus Vorming Hoger Officier met succes gevolgd te hebben, werd Majoor Serge Van Camp in juni 2005 als onderzoeker verbonden aan het Defensiestudiecentrum van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Gedurende deze periode heeft hij zich vooral met het Belgisch defensiebeleid enerzijds en met het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid anderzijds bezig gehouden. In de huidige studie wordt de permanente gestructureerde samenwerking zoals die in juni 2005 werd opgenomen in de EU-grondwet bestudeerd. Serge Van Camp behaalde het diploma van Licentiaat in de Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School. Nadien behaalde hij aan de Universiteit Antwerpen een diploma in de Internationale Politiek. Momenteel volgt hij de Hogere Stafcursus.

3

4 ISSN : VEILIGHEID EN STRATEGIE Nr 92 Impact van de EU-uitbreiding op de buitenlandse en veiligheidsrelaties tussen de Europese Unie en Rusland Majoor Serge VAN CAMP Defensiestudiecentrum Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie Sint-Annadreef, Brussel

5

6 Inhoudstafel Inhoudstafel...I Lijst van de bijlagen... II Inleiding... 1 Hoofdstuk I : Doelstellingen van de relatie tussen de EU en Rusland... 3 Afdeling 1 : De EU-doelstellingen ten aanzien van Rusland...3 Afdeling 2 : De Russische doelstellingen ten aanzien van de EU...5 Afdeling 3 : Commentaren en besluiten...6 Hoofdstuk II : Het institutioneel forum, de basis voor een samenwerking... 7 Afdeling 1 : Het belang van het Partnerschaps- en Samenwerkingsverdrag...7 Afdeling 2 : De samenwerking na de EU-uitbreiding in praktijk...8 Afdeling 3 : Besluit...11 Hoofdstuk III : De invloed van de nieuwe EU-lidstaten Afdeling 1 : Perceptie vanuit de nieuwe lidstaten...13 Afdeling 2 : Invloed van de nieuwe lidstaten op het EU-beleid...15 Afdeling 3 : Besluit...17 Hoofdstuk IV : Recente bilaterale overeenkomsten tussen de EU en Rusland Afdeling 1 : Overzicht...19 Afdeling 2 : Draagwijdte en beoordeling van de overeenkomsten...21 Afdeling 3 : Het dilemma van de EU...23 Afdeling 4 : Het dilemma van Rusland...24 Afdeling 5 : Besluit...25 Hoofdstuk V : Specifieke samenwerking op gebied van veiligheid Afdeling 1 : Concrete realisaties...27 Afdeling 2 : Retoriek of werkelijkheid?...28 Afdeling 3 : Besluit...30 Besluiten I

7 Lijst van de bijlagen Bijlage A Bijlage B Bijlage C : Bibliografie : Gemeenschappelijke Strategie van de EU ten aanzien van Rusland : Strategie op middellange termijn van Rusland ten aanzien van de EU Enkele krachtlijnen van deze paper werden samengebundeld en gepubliceerd in: VAN CAMP S., Liever Rusland dan Turkije, in De Tijd, 5 december 2005, p. 12. II

8 Inleiding Op 1 mei 2004 traden tien nieuwe lidstaten toe tot de Europese Unie (EU). Deze uitbreiding was de grootste, niet alleen in omvang, maar ook in diversiteit, in de tot nog toe succesvolle uitbreidingsgeschiedenis van de Unie. 1 De oppervlakte van de Unie nam toe met 23% en de bevolking breidde uit met 75 miljoen inwoners. Ook de verscheidenheid aan culturen en historische ervaringen werd groter. De Unie staat aan het begin van de 21 ste eeuw dan ook voor de uitdaging om het continent verder te integreren en de zone van stabiliteit en welvaart uit te breiden met de nieuwe lidstaten. Meer dan het geval was bij de vorige uitbreidingen, heeft deze uitbreiding niet enkel een invloed op de werkwijze van de Europese instellingen, maar ook op de verschillende beleidsdomeinen. Reeds in het Verdrag van Amsterdam werden de eerste bepalingen opgenomen die hiermee rekening moesten houden. Nadien werd tijdens de Top van Laken beslist om een Conventie in het leven te roepen. Deze had de ambitie om een ontwerptekst voor een grondwettelijk verdrag 2 op te stellen, die de uitgebreide Unie eenvoudiger, democratischer en effectiever moest maken. Het was duidelijk dat de bestaande mechanismen niet doeltreffend meer zouden zijn in een Unie van 25 leden. De staatshoofden en regeringsleiders raakten het in december 2003 echter niet eens over het nieuwe grondwettelijke verdrag. Eensgezindheid werd pas bereikt in juni 2004 tijdens de Europese Raad te Brussel. Voordat het verdrag in werking kan treden, moet het echter nog geratificeerd worden door de 25 EU-lidstaten. Een proces dat na de Franse en Nederlandse verwerping nog voor heel wat hoofdbrekers zal zorgen. De EU-uitbreiding heeft niet enkel een impact op de werking en de beleidsdomeinen van de Unie, maar ook het externe EU-beleid wordt hierdoor danig beïnvloed. De bilaterale relaties van de uitgebreide Unie met de nieuwe Oostelijke buren, waaronder Rusland, zijn hiervan de beste illustratie. Zal met de uitbreiding het zwaartepunt van de Unie zich Oostwaarts verplaatsen? Zullen de relaties tussen Moskou en Brussel hierdoor beïnvloed worden? 1 Het Verdrag van Parijs (1951) en het Verdrag van Rome (1957) werden ondertekend door de zes stichtende staten; België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. De eerste EU-uitbreiding vond plaats in 1973 met Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In 1981 trad Griekenland toe en in 1986 vervoegden Portugal en Spanje de Unie. De vierde EU-uitbreiding greep plaats in 1995 toen Finland, Oostenrijk en Zweden toetraden. 2 In de Verklaring van Laken is er sprake van een grondwet (constitutioneel verdrag). De betekenis is vooral politiek van aard want de Unie beschikt reeds over een constitutioneel handvest dat de grondregels voor politiek gezag en de rechten van de burgers bevat. We beschikken dus eigenlijk al over een grondwet. De Conventie beoogde een grondwettelijk verdrag, maar gezien de huidige situatie is er eerder sprake van een herconstitutionering. 1

9 In deze studie staat de relatie tussen de EU en Rusland centraal. Beide hebben sinds het einde van de Koude Oorlog stelselmatig toenadering gezocht tot elkaar, zodat voor de recente EU-uitbreiding deze relatie al van cruciaal belang was voor beide partners. De toetreding met vooral Centraal- en Oost-Europese landen heeft onmiskenbaar een invloed op de wederzijdse betrekkingen. Zo zal ongetwijfeld de vraag, in welke mate het EU-beleid ten opzichte van Rusland zal veranderen onder invloed van de nieuwe lidstaten, Moskou bezighouden. Welke veranderingen brengt de recente uitbreiding van de Unie trouwens teweeg in het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB)? Maar het is ook nodig stil te staan bij de vraag welke weerslag de uitbreiding heeft op de houding van Rusland ten opzichte van de Europese Unie. Wordt de Unie, die na de uitbreiding van mei 2004 geografisch is binnengedrongen in het voormalige Sovjetgebied, ervaren als een bedreiging? Hoe gaat Moskou het best om met deze nieuwe geopolitieke realiteit? Hoewel de uitbreiding nog een recent gegeven is, kunnen er toch al heel wat tendensen waargenomen worden. Deze studie heeft de ambitie deze tendensen te evalueren. Meer specifiek wordt de impact van de EU-uitbreiding op de buitenlandse en veiligheidsrelaties tussen de EU en Rusland bekeken. Dit zowel vanuit een Europees als een Russisch perspectief. De doelstellingen van de EU ten aanzien van Rusland en vice versa vormen het uitgangspunt van deze studie (Hoofdstuk I). Aansluitend wordt het institutioneel forum belicht dat de basis vormt voor de verwezenlijking van deze doelstellingen. Ook de praktische samenwerking tussen de Unie en Rusland wordt in dit hoofdstuk belicht (Hoofdstuk II). Vervolgens wordt onderzocht welke invloed de nieuwe lidstaten hebben op het EU-beleid. Het is duidelijk dat zij een andere perceptie hebben ten aanzien van Rusland dan de traditionele lidstaten (Hoofdstuk III). De recente bilaterale overeenkomsten tussen de uitgebreide EU en Rusland geven ons een goed overzicht van de impact van die uitbreiding op de wederzijdse relaties. Hoe komen deze overeenkomsten tot stand, treden de Unie en Rusland op als evenwaardige partners? Wat is trouwens de draagwijdte van deze overeenkomsten? Zowel de Unie als Rusland worden in het kader van de wederzijdse samenwerking blijkbaar met een dilemma geconfronteerd (Hoofdstuk IV). Tot slot wordt dieper ingegaan op de samenwerking inzake veiligheid en defensie, een materie die meer dan de andere beleidsdomeinen bijzonder gevoelig ligt. Is deze samenwerking dan ook reëel of veeleer retorisch (Hoofdstuk V)? 2

10 Hoofdstuk I : Doelstellingen van de relatie tussen de EU en Rusland Afdeling 1 : De EU-doelstellingen ten aanzien van Rusland De Unie heeft in haar relatie met Rusland een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in de Gemeenschappelijke Strategie ten aanzien van Rusland en in twee recente documenten, namelijk het Strategisch Concept en de Strategic Paper over Rusland. De Gemeenschappelijke Strategieën van de Unie zetten de algemene beleidslijnen uit tegenover een specifiek land. Dit instrument werd in het leven geroepen door artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam. De Gemeenschappelijke Strategieën worden beslist door de Europese Raad op aanbeveling van de Raad, in domeinen waar de lidstaten grote belangen hebben. Elke strategie specificeert zowel de doelstellingen als de duur en de middelen die zullen voorzien worden door de lidstaten en de EU. De Raad implementeert ze door goedkeuring van gemeenschappelijke acties en standpunten. De eerste Gemeenschappelijke Strategie goedgekeurd door de Europese Raad van Keulen in juni 1999 was deze ten aanzien van Rusland (zie Bijlage B). 3 Hierin werden twee strategische doelstellingen vastgelegd: Een stabiele, open en pluralistische democratie in Rusland, bestuurd door een rechtsstaat en ondersteund door een welvarende markteconomie ten voordele van alle Russische inwoners en de Europese Unie; De handhaving van Europese stabiliteit, de ondersteuning van wereldwijde veiligheid en het beantwoorden van gemeenschappelijke uitdagingen van het continent, door een versterkte samenwerking met Rusland. Dit EU-document beoogde dus een versterking van het strategisch partnerschap tussen de Unie en Rusland door het vastleggen van vier specifieke objectieven. Het gaat hierbij om consolidatie van democratie, rechtsorde en publieke instellingen in Rusland. Vervolgens is er de integratie van Rusland in een gemeenschappelijke Europese economie en sociale ruimte. Het derde objectief betreft de samenwerking ter versterking van de stabiliteit en veiligheid. Tenslotte zijn er de gemeenschappelijke Europese uidagingen. Deze Gemeenschappelijke Strategie moest uitgevoerd worden op basis van de bestaande, maar eventueel aangepaste programma s en instrumenten. Het strategisch partnerschap, dat moest voortvloeien uit deze strategie, werd echter als weinig succesvol omschreven. Zo stelden experts tijdens een conferentie van het Institute for Security Studies (ISS) van de Europese Unie in Parijs dat: The Partnership lacks in substance, and the relationship seems mired more often in crisis than in purposeful cooperation. 4 3 EUROPEAN COUNCIL, Common Strategy of the European Union of 4 June 1999 on Russia, 4 LYNCH D., Russia: Qua Vadis?, in ISSEU Newsletter Nr 10, 5 april 2004, p. 1 3

11 Tijdens de Europese Raad van Thessaloniki in juni 2003 werd de duur van de Gemeenschappelijke Strategie voor Rusland die initieel werd afgesloten voor een periode van vier jaar verlengd met één jaar tot 24 juni Dit beleidsinstrument dat de basis moest vormen voor het strategische partnerschap is sindsdien niet meer van toepassing en zal bijgevolg niet verder besproken worden. Vervolgens is er het Strategisch Concept van de EU. In dit document A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy 6 wordt een overzicht gegeven van de dreigingen waarmee de Unie wordt geconfronteerd en welke beleidsopties de Unie tegenover deze nieuwe bedreigingen moet stellen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij vormt de samenwerking met partners. Het document stelt immers dat de vastgestelde dreigingen gemeenschappelijk zijn en gedeeld worden met onze naaste partners. Een internationale samenwerking is dus noodzakelijk zowel via internationale organisaties als met strategisch partners. Het Strategisch Concept benadrukt aldus dat naast de transatlantische relatie: The European Union ( ) the next years should focus particularly on developing on strategic partnerships with Russia, ( ). 7 Dit Concept is slechts een algemeen beleidsdocument dat enkel de grote lijnen uitzet en het referentiekader vormt. Meer concrete informatie over de huidige doelstellingen van de Unie in haar relatie met Rusland is terug te vinden in het document Russia: Country Strategy Paper Dit document, dat werd goedgekeurd door de Commissie op 27 december 2001, omvat het strategisch raamwerk voor de bilaterale relatie met Rusland. 8 Concreet stelt het document dat het accent van de samenwerkingsobjectieven voor de Unie ligt op het aanmoedigen van de politieke en economische stabiliteit in Rusland. Tevens wil de Unie er bijdragen tot het versterken van de rechtsorde, het verbeteren van het onderlinge investeringsklimaat en wil ze samenwerken in het bestrijden van de veiligheidsuitdagingen. De Unie is er tenslotte op gebrand om samen te werken met Rusland in de Zuidelijke Kaukasus en de Westelijke Nieuwe Onafhankelijke Staten (NOS). Deze samenwerking kadert in de ontwikkeling van het Europees Nabuurschapsbeleid. 9 De Strategy Paper stelt ook dat Rusland door zijn grootte en ligging een sleutelfactor is voor de stabiliteit en de veiligheid van het hele Europese continent en het een brug vormt tussen de EU en Azië. Rusland is een cruciale energieleverancier en de handelsrelaties, die nog veel potentieel bieden voor een verdere groei, zijn eveneens van groot belang. Rusland is trouwens een factor in heel wat EU-beleidsdomeinen. 5 De Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Thessaloniki (19-20 juni 2003) zijn terug te vinden op: 6 EUROPEAN UNION, A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, Brussel, 12 december 2003, 15 p. 7 Ibid., p Het volledige document, dat 43 pagina s omvat, is terug te vinden op: 9 In het voorjaar van 2004 presenteerde de Europese Commissie het "European Neighbourhood Policy (ENP) Strategy Paper". Het doel van het Europees Nabuurschapsbeleid is, na de uitbreiding van de Europese Unie, de nieuwe buurlanden te laten meeprofiteren van de Europese voordelen en daarmee de stabiliteit, veiligheid en het welzijn van de EU-lidstaten en van de nieuwe buurlanden te bevorderen. De voorgestelde methode om uitvoering te geven aan het ENP was het opstellen van Actieplannen in samenspraak met het betrokken derde land voor een periode van minimaal drie jaar. 4

12 In het vooruitzicht van de EU-uitbreiding van mei 2004 stelt het document dat: After enlargement, the EU will be even closer to Russia and there will be even greater need for joint approaches to tackle crucial common issues. Tenslotte is er nog de Mededeling van de Commissie van 2004 waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld om de samenwerking met Rusland te versterken in een aantal specifieke domeinen, zoals de mensenrechten en de situatie in Tsjetsjenië. 10 Afdeling 2 : De Russische doelstellingen ten aanzien van de EU De Russische tegenhanger van de Europese Strategy Paper, is de Medium-Term Strategy for the Development of Relations between the Russian Federation and the European Union ( ) (zie Bijlage C). 11 Dit document stelt nadrukkelijk dat Rusland geen toetreding tot de Unie nastreeft, maar dat het wel in overeenstemming met de eigen beleidsbelangen de Europese integratie zal ondersteunen. Het document kan bekritiseerd worden door een gebrek aan strategische visie in verband met de aard van het gewenste partnerschap dat Rusland wil opbouwen met de Unie. Een ander richtinggevend Russisch beleidsinstrument is het: Foreign Policy Concept of the Russian Federation. 12 In het hoofdstuk over de regionale prioriteiten wordt het belang aangehaald van de relatie met de EU: Of key importance are relations with the European Union. Vervolgens wordt de groeiende impact beschreven van de EU-ontwikkelingen op het Europese continent, een proces dat Moskou met alle respect wil benaderen. Vermits de Unie één van de belangrijkste politieke en economische partners is, wil Rusland een intensieve, stabiele en duurzame samenwerking nastreven met de EU. Het document vermeldt vervolgens dat concrete problemen, vooral deze inzake het eerbiedigen van de Russische belangen bij de uitbreiding en hervorming van de EU, gezamenlijk moeten behandeld worden. Tot slot is er de groeiende politiek-militaire dimensie van de EU die een bijzondere aandacht vereist. Het Russische veiligheidsconcept 13 gaat hier op in door te stellen dat één van de hoofddreigingen precies bepaald wordt door de versterking van politiek-militaire coalities en unies, met vooral de Oostelijke uitbreiding van de NAVO. 10 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on relations with Russia, 9 februari COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Medium-term Strategy for Development of Relations between the Russian Federation and the European Union ( ), 12 Het Russisch buitenlands beleidconcept dat moet goedgekeurd worden door de president geeft een overzicht van de belangrijkste domeinen en activiteiten van het Russisch buitenlands beleid. Het document is te consulteren op: 13 Het Russisch nationaal veiligheidsconcept geeft de opvattingen weer die nodig zijn voor het verzekeren van de individuele, maatschappelijke en staatsveiligheid tegenover alle externe en interne dreigingen van Rusland. Het concept bevat de sleutelinstructies voor het Russische staatsbeleid. Het document wordt eveneens goedgekeurd door de president en is te consulteren op: 5

13 Russische experts zijn trouwens van mening dat het ontbreken van een strategische visie van Rusland ten aanzien van de EU het grootste probleem is. Volgens hen zijn er slechts twee mogelijkheden, namelijk een graduele integratie die eventueel kan leiden tot een toetreding tot de EU of een samenwerking tussen twee bevriende, maar onafhankelijke machtscentra. Momenteel stelt het enige duidelijke standpunt van Moskou ten aanzien van de Unie dat: Russia does not seek EU membership. 14 Het uitgestrekte land blijft een machtsblok dat zijn eigen koers wil bepalen. Afdeling 3 : Commentaren en besluiten Uit de officiële EU-documenten blijkt duidelijk dat Rusland een belangrijke strategische partner is voor de Unie. Er is eveneens de overtuiging dat de uitbreiding van de EU dit partnerschap nog zal versterken. De samenwerking is er vooral op gericht om de stabiliteit in Rusland te verzekeren en de gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken zodat ook een ruimere Europese stabiliteit kan worden bereikt. Verdere specifieke strategische doelstellingen lijken momenteel te ontbreken. De Russische beleidsdocumenten benadrukken eveneens het belang van de EU als strategische partner, maar in tegenstelling tot de EU-documenten, is er ook een uiting van onbehagen waar te nemen. Moskou heeft vaak het gevoel dat het niet als een evenwaardige partner in relatie kan treden met de Unie. De recente EU-uitbreiding heeft dit gevoel van onbehagen nog versterkt en wordt zelfs als bedreigend ervaren. Ook in Moskou ontbreekt nog steeds een strategische langetermijnvisie ten aanzien van de EU. We zullen trouwens in deze studie vaststellen dat deze lacune een grote impact heeft op de wederzijdse relaties. In de volgende paragraaf zal het institutioneel kader bekeken worden dat moet zorgen voor de uitvoering van de geformuleerde doelstellingen. 14 KARAGANOV S., Russia s European Strategy: a new start, in Russia in Global Affairs, september

14 Hoofdstuk II : Het institutioneel forum, de basis voor een samenwerking Afdeling 1 : Het belang van het Partnerschaps- en Samenwerkingsverdrag De voorbije jaren werden er heel wat politieke en wettelijke instrumenten vastgelegd om de hierboven beschreven doelstellingen te realiseren. Het instrument om de EU-relaties met Rusland concrete vorm te geven, ligt hoofdzakelijk vervat in het Partnerschaps- en Samenwerkingsverdrag (Partnership and Cooperation Agreement (PCA)) dat in 1997 in werking trad. Dit akkoord legt een aantal gemeenschappelijke doelstellingen vast en pleit voor een politieke dialoog in een aantal specifieke beleidsdomeinen. Het gaat concreet om: Economische samenwerking en samenwerking inzake handel; Samenwerking inzake wetenschap en technologie, energie, milieu, transport, ruimte en andere burgersectoren; Politieke dialoog inzake internationale kwesties van gemeenschappelijk belang en samenwerking omtrent democratie en mensenrechten; Justitie en binnenlandse zaken. 15 Naar aanleiding van de EU-uitbreiding in 2004 werd een protocol gehecht aan deze overeenkomst waarbij de bestaande overeenkomst werd uitgebreid met de tien nieuwe lidstaten. Het protocol werd op 27 april 2004 ondertekend door zowel de EU als Rusland. Naast het PCA benadrukte de Unie ook het belang van technische bijstand aan Rusland. Deze bijstand werd reeds in 1991 opgestart via het Tacis programma. 16 Sindsdien werd reeds meer dan 2,5 miljard euro voorzien voor de implementatie van de zowat 1500 projecten in Rusland. Hoewel dit financieel programma in het leven werd geroepen om de gewenste veranderingen op lange termijn te ondersteunen, mag niet uit het oog verloren worden dat de financiële ondersteuning ook een rechtstreekse politieke hefboom vormt. Momenteel legt Tacis via het National Indicative Programme (NIP) het accent hoofdzakelijk op het behoud van stabiliteit enerzijds en op de sociale en economische ontwikkeling anderzijds. Ook hier wordt aandacht besteed aan de opportuniteiten die de EU-uitbreiding biedt: The NIP also takes into account the likely impact of the forthcoming EU enlargement, reflecting the general objective of making the neighbouring countries aware of the opportunities created by the enlargement, and avoiding any new dividing lines on the European continent. 15 Meer informatie over het PCA op: 16 Tacis staat voor: Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States. Meer informatie over Tacis is terug te vinden op: 17 Het NIP werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 21 mei Zie ook: 7

15 Zo heeft Rusland sinds 2004 voordeel kunnen halen uit het Tacis Neigbourhood Programme dat is opgebouwd uit enkele grensoverschrijdende projecten. Tenslotte zijn er nog een aantal sectoriele overeenkomsten zoals in het domein van staal en textiel. De Unie en Rusland onderhouden ook een intense politieke dialoog. De manier waarop deze dialoog moet gevoerd worden, is eveneens vastgelegd in het PCA. Het akkoord voorziet: Twee topbijeenkomsten per jaar, die worden bijgestaan door de Hoge Vertegenwoordiger van het GBVB en de Voorzitter van de Commissie enerzijds en door de Russische President anderzijds. De laatste bijeenkomst vond plaats in oktober 2005 (inzake de concrete inhoud van deze bijeenkomst, zie hoofdstuk IV). De Permanent Partnership Council (PPC), die zich op ministerieel niveau situeert en meermals per jaar bijeenkomt. De raad wordt samengesteld in functie van de te behandelen materie. Zo kwamen bijvoorbeeld de ministers van Buitenlandse Zaken samen op 27 april Het Cooperation Committee situeert zich op het niveau van de hoofdfunctionarissen. Vervolgens werden er nog een aantal subcomités opgericht voor het oplossen van technische kwesties. Volgens de bepalingen van artikel 95 van het PCA werd eveneens de oprichting van een parlementair comité (EU-Russia Parliamentary Co-operation Committee) voorzien. In dit comité ontmoeten leden van het Europees Parlement en het Russische Parlement, de Duma, elkaar op regelmatige basis om de lopende zaken te bespreken. Rusland heeft ook een waarnemend Eerste Minister en een ambassadeur aangesteld om de relaties met de EU te coördineren en heeft een permanent secretariaat geopend om op regeringsniveau de relatie met de Unie te regelen. Tenslotte zijn er nog een aantal bijeenkomsten op diverse niveaus (Troika-formaat, ministers, politieke directeurs, ambassadeurs, ) en wordt er regelmatig politiek overleg gepleegd. Naast deze formele dialoog hebben zowel de Commissie als de EU-lidstaten afgevaardigden in Moskou om de wederzijdse informatiestroom in goede banen te leiden. Afdeling 2 : De samenwerking na de EU-uitbreiding in praktijk Wanneer de betrekkingen tussen de Unie en Rusland van de laatste jaren in beschouwing worden genomen, valt het op dat rond de bilaterale relaties tussen beide duidelijk waren toegenomen. President Poetin had in die periode vooral een stabiel buitenlands beleid en Westerse steun nodig voor de interne hervormingen en de moderniseringsprojecten die hij wilde doorvoeren. Terwijl het Russisch buitenlands beleid gedurende deze periode vooral was afgestemd op de EU, werd na de aanslagen van 11 september 2001, de Verenigde Staten de belangrijkste Westerse partner. 8

16 Het Russisch buitenlands beleid onderging een grondige transformatie. President Poetin bracht zijn land in lijn met de VS waardoor in 2002 al de eerste voordelen konden benut worden van de investeringen van Amerikaanse bedrijven op de Russische markt. President Bush bezocht Rusland dat jaar tweemaal en steunde openlijk Poetin in zijn strijd tegen de Tsjetsjeense terroristen na de gijzeling in Moskou. Van Russische zijde was er dan ook weinig weerstand in de VN-Veiligheidsraad inzake de Amerikaanse aanval op Irak. In die periode vertroebelde de relatie met Europa ondermeer door de problematiek van de transitregeling voor de Russen naar Kaliningrad. 18 Vanaf 2003 leken de politieke relaties tussen de EU en Rusland zich opnieuw te hebben versterkt en werd precies ingevolge de oorlog in Irak zelfs gewag gemaakt van een nieuwe as tussen Rusland, Frankrijk en Duitsland. Hoewel de Britse Eerste Minister Blair de standpunten van Rusland over Irak niet deelde, was hij toch één van de sterkste aanhangers van Poetin op het internationale toneel. Ook de Italiaanse Premier Berlusconi drukte zijn goedkeuring uit over het binnenlandse beleid van Poetin. Sommigen merken echter op dat in de nasleep van de uitbreiding van 2004 de relaties tussen Moskou en Brussel een nieuw dieptepunt hebben bereikt. Rusland wordt dan ook vaak als een onvoorspelbare partner aanzien. 19 Hoewel we vaststellen dat de interdependentie tussen de EU en Rusland is toegenomen en er in bepaalde domeinen een intensieve samenwerking bestaat 20, zijn er vooral op economisch vlak nog grote onverenigbaarheden tussen beide. De Russische economie in tegenstelling tot deze van de EU is nog steeds sterk afhankelijk van de industriesector, die echter te weinig wordt gefinancierd en bijgevolg niet concurrerend is. Bovendien zijn de vooruitzichten op investeringen ondermaats door het uitblijven van een eigendomsstatuut. Deze situatie leidt ertoe dat een groot deel van het economische en financiële gebeuren in Rusland verloopt via buitenlandse steun. In het algemeen stellen we echter vast dat de relaties tussen de EU en Rusland ondanks het bestaan van de institutionele mechanismen vaak lijden onder een gebrek aan inhoud. Lynch D. stelt het als volgt: Relations are high on rhetoric, but light on substance. 21 De auteur haalt hiervoor drie redenen aan. Ten eerste hebben zowel de EU als Rusland de voorbije jaren het accent gelegd op andere aangelegenheden. Zo werd de Unie vooral in beslag genomen door de uitbreiding en de grondwet, terwijl Rusland zich toelegde op het interne consolidatieproces. Vervolgens werd er bij geen van beide de noodzaak aangevoeld om dringend samen te werken inzake veiligheid. De Unie hield zich vooral bezig met de crisis in de Balkan en Rusland werd in beslag genomen door de gebeurtenissen in Tsjetsjenië. Tenslotte was het EVDB in volle ontwikkeling waarbij heel wat problemen tussen de lidstaten en met de NAVO moesten opgelost worden. Rusland was hierbij niet van cruciale betekenis. 18 RAHR A., Pragmatism in Russian Foreign Policy, in CIS-Barometer Nr 32, 2003, p MADE V., Foreign Policy of the Post-Enlargement European Union: Russian Dimension, in Estonian School of Diplomacy Research Reports 1, 2004, p Inzake handel gaat 40% van de uitvoer van Rusland naar de EU en wat de energie-invoer in de EU betreft is 21% van de aardolie en 41% van de gas afkomstig uit Rusland. 21 LYNCH D., The Russia-EU Partnership and the Shared Neighbourhood, juli 2004, p. 1. 9

17 Meestal werd de continuïteit van de relaties belangrijker geacht dan de inhoud ervan. Zo bleef de uitwisseling van informatie beperkt en had zij op bepaalde momenten veel weg van een gewone formaliteit, wat zorgde voor frustratie aan beide kanten. Wat de EU betreft, is het gebrek aan continuïteit ondermeer te wijten aan het wisselende Voorzitterschap. Een bijkomende reden voor het gebrek aan tastbare inhoud is ongetwijfeld de onwetendheid en bureaucratische logheid bij het opzetten van de noodzakelijke samenwerking. Moskou blijft traditioneel gefocust op nationale staten en machtspolitiek terwijl de EU-instellingen niet in staat zijn om gezwind te reageren op de verschillende Russische initiatieven aangezien vele ervan ofwel geblokkeerd werden door de lidstaten ofwel zijn blijven steken in de bureaucratie. Tenslotte zijn er de verschillen in strategische cultuur en waarden. Eerst en vooral is er het gebrek aan eensgezindheid tussen de Unie en Rusland over de betekenis van soevereiniteit, federalisme en dergelijke. Begrippen die zo verschillend worden geïnterpreteerd dat de ontwikkeling van een echte samenwerking wordt afgeremd. Ten tweede gelooft de EU dat het partnerschap gebaseerd moet zijn op gemeenschappelijke waarden, terwijl voor Rusland de gemeenschappelijke belangen de basis zijn. In plaats van zijn buitenlandse beleid af te stemmen op duidelijk omschreven nationale belangen op lange termijn, lijkt Rusland zich veeleer te laten leiden door tijdelijke pragmatische overwegingen. 22 Samengevat zou je kunnen stellen dat Rusland nog steeds de historische last draagt van zijn autoritaire en imperialistische tradities, terwijl Europa met de moderne democratie wordt geassocieerd. 23 Door haar sterke institutionalisering zijn de relaties tussen Brussel en Moskou duurzaam. Nochtans zijn er zoals hierboven aangehaald nog heel wat tekortkomingen. De vaakst gehoorde kritiek is het gebrek aan concrete inhoud tegenover alle geformuleerde retoriek. Ook de impact van de recente EU-uitbreiding is tot heden vrij beperkt gebleven op de onderlinge relatie. De uitbreiding zal door de grensoverschrijdende aangelegenheden waarschijnlijk wel aanleiding kunnen geven tot meer praktische inhoud. De Centraal- en Oost-Europese landen kunnen hun uitstaande problemen met Rusland immers laten opnemen in het ruimere kader van de relaties tussen de EU en Rusland. Op deze manier kunnen de traditionele hindernissen vermeden worden. De Centraal- en Oost-Europese landen voelen zich alleszins gesterkt door hun toetreding omdat het machtsonevenwicht en hun onzekerheid grotendeels plaats heeft gemaakt voor een evenwichtige dialoog waarbij ze als evenwaardige partners hun onderlinge problemen kunnen oplossen. De uitbreiding van de Unie naar het Oosten biedt eveneens aan Rusland een grotere zekerheid en stabiliteit. Het EU-lidmaatschap heeft immers ook heel wat beperkingen voor het binnenlands en buitenlands beleid van de lidstaten. Dat de EU haar nieuwe leden wil intomen wordt alleen maar verwelkomd door Rusland. Moskou hoopt op de goedkeuring van meeromvattende burgerschapswetten waardoor er meer zekerheid zou komen voor de grote Russische minderheden in de Baltische Staten. 22 MADE V., Foreign Policy of the Post-Enlargement European Union: Russian Dimension, in Estonian School of Diplomacy Research Reports 1, 2004, pp RONIN V., Rusland: buiten Europa?, in Internationale Spectator Nr 7/8, juli/augustus 2004, pp

18 De protestgolf in Litouwen in verband met de onderwijshervormingen en de gebeurtenissen in Estland naar aanleiding van de herdenking van WOII zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan in Rusland. Op het gebied van de veiligheidssamenwerking was er regelmatig overleg inzake crisisbeheer tussen de Hoge Vertegenwoordiger van het GBVB van de Unie en de Russische Minister van Buitenlandse Zaken. Rusland heeft interesse laten blijken voor het opzetten van regelmatige contacten met de veiligheids- en defensie-instellingen van de Unie. Hoewel Rusland meer geïnteresseerd zou zijn in een militair-industriële samenwerking, wordt een mogelijke deelname aan operaties voor vredeshandhaving van de Unie bijvoorbeeld het verschaffen van gespecialiseerde eenheden voor de uitvoering van de Petersbergtaken als een belangrijke verwezenlijking beschouwd. Afdeling 3: Besluit We stellen vast dat de politieke dialoog tussen de EU en Rusland sterk is toegenomen. Na amper twee decennia zijn Europa en Rusland immers partners geworden in plaats van rivalen. Deze evolutie was in eerste instantie een gevolg van de implosie van de USSR, die er vervolgens toe geleid heeft dat de Baltische Staten onafhankelijk werden en dat de Oost-Europese satellietstaten zich konden ontrekken van de Russische invloedssfeer. Na de integratie van deze landen in de Westerse structuren, niet alleen in de EU maar ook in de NAVO, werd het Europese continent grotendeels herenigd waarbij de Unie en Rusland strategische partners werden. De Unie had niet enkel oog voor het interne integratieproces, maar ze benadrukte ook het belang van een stabiel nabuurschap. 24 Vervolgens stellen we vast dat deze onderlinge dialoog in de loop der jaren sterk werd geïnstitutionaliseerd zodat een grotere garantie geboden wordt op de bestendigheid van de wederzijdse betrekkingen. 25 Tenslotte bestrijkt de samenwerking de meest uiteenlopende domeinen. Wel verloopt de samenwerking vooral één richting, namelijk van Brussel naar Moskou. De EU wil de samenwerking met Rusland verbeteren door vooral Moskou nauwer te laten aansluiten bij Europa. Met andere woorden, het is vooral de Unie die haar geïntegreerd beleid gebaseerd op EU-maatstaven oplegt aan Rusland. Tenslotte zijn er de verschillen in cultuur en waarden, die een grote belemmering kunnen vormen naarmate de wederzijdse relaties intenser worden. A. Monaghan is trouwens van oordeel dat Rusland en de EU geen gemeenschappelijke waarden hebben, wat volgens de auteur nochtans een noodzakelijke voorwaarde is voor een succesvolle samenwerking EUROPEAN UNION, A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, Brussel, 12 december 2003, 15 p. 25 De betrekkingen tussen de EU en Rusland zijn de sterkst geïnstitutionaliseerde van alle EU-relaties. 26 MONAGHAN A., Russian Perspectives of Russia-EU Security Relations, in Russian Series 05/38, augustus 2005, p. 9, Conflict Studies Research Centre. 11

19 12

20 Hoofdstuk III : De invloed van de nieuwe EU-lidstaten Afdeling 1 : Perceptie vanuit de nieuwe lidstaten Door de EU-uitbreiding van mei 2004 verlegt de Unie haar grenzen vooral naar het Oosten. De Unie en Rusland hebben nu een gemeenschappelijke grens van ongeveer 2000 km, een grens die volgens sommigen de grootste inkomenskloof ter wereld vertegenwoordigt. 27 Regio s die 15 jaar geleden tot het Russische Rijk behoorden, worden nu gedirigeerd door Brussel. Acht van de tien toegetreden leden hebben decennia lang een beladen relatie gehad met de toenmalige Sovjetunie. Deze historische en geografische verbondenheid heeft nu nog steeds tot gevolg dat de perceptie van deze landen sterk wordt beïnvloed door de gebeurtenissen in Moskou. Een perceptie die ongetwijfeld een grote rol speelt bij de intergouvernementele aanpak in de Tweede Pijler van de Unie. De drie Baltische Staten, die na een kortstondige onafhankelijkheid werden geannexeerd in 1939 en decennia lang werden onderdrukt, worden nog sterk beïnvloed door het beleid van Moskou. Na de onafhankelijkheid bleef de dreiging er tastbaar en het Russisch buitenlands en militair beleid leek deze vrees in zekere zin te rechtvaardigen. Zo gebruikten Russische functionarissen de term near abroad om te verwijzen naar de Baltische Staten en liet Moskou dikwijls van zich horen in verband met de rechten van de Russisch-sprekende minderheden in Estland en Letland. Bovendien werden de grensovereenkomsten niet geratificeerd en schonden Russische militaire vliegtuigen, gestationeerd in Kaliningrad en in Wit-Rusland, regelmatig het Litouwse luchtruim ondanks fel protest van de Litouwse regering. Nu is een militaire dreiging vanuit Rusland niet langer reëel. Wel zijn de Balten door de aanwezigheid van bijna 30% etnische Russen en door de Letse economische afhankelijkheid van Rusland nog steeds bezorgd over het behoud van hun nationale eigenheid, taal en cultuur. Rusland heeft de toetreding van de Baltische Staten tot de EU en vooral tot de NAVO steeds gezien als een verbreking van het evenwicht aan zijn grenzen, maar het heeft zich moeten verzoenen met deze onvermijdelijke uitbreiding. Volgens de Russische militaire doctrine blijft het echter fundamenteel dat de Russische belangen erkend en gerespecteerd worden en dat het land een invloed kan behouden in zijn onmiddellijke belangensfeer STATEN-GENERAAL, Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU en van een delegatie van het Europees Parlement, 24 februari VAN CAMP S. en BERTH E., De nieuwe EU-lidstaten en het EVDB, elementen van convergentie en divergentie, in Veiligheid en Strategie, 2004, Nr 86, pp

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP V E I L I G H E I D V I A P A R T N E R S C H A P Voorwoord Deze brochure bevat een toelichting over de algemene beginselen en de voornaamste werkingsmechanismen van het Euro-Atlantisch

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

De VJR Macedonië: een juridische analyse van het toetredingsproces tot de EU Masterproef van de opleiding Master in de rechten

De VJR Macedonië: een juridische analyse van het toetredingsproces tot de EU Masterproef van de opleiding Master in de rechten FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2010-2011 De VJR Macedonië: een juridische analyse van het toetredingsproces tot de EU Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: VAN MARRAKECH TOT MOERMANSK. 1.1 Inleiding

HOOFDSTUK 1: VAN MARRAKECH TOT MOERMANSK. 1.1 Inleiding HOOFDSTUK 1: VAN MARRAKECH TOT MOERMANSK Een verkenning van de betrekkingen van een uitgebreide Unie met haar buren 1.1 Inleiding In 2002 zal de Europese Unie in de slotfase belanden van de toetredingsonderhandelingen

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten?

Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten? Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten? GUIDO DEN DEKKER & RAMSES A. WESSEL 1 Inleiding Het zal geen verbazing wekken dat de bestrijding van terrorisme volop aandacht heeft

Nadere informatie

NEDERLAND EN HET EUROPEES PARLEMENT INVESTEREN IN NIEUWE VERHOUDINGEN. No. 81, november 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

NEDERLAND EN HET EUROPEES PARLEMENT INVESTEREN IN NIEUWE VERHOUDINGEN. No. 81, november 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN NEDERLAND EN HET EUROPEES PARLEMENT INVESTEREN IN NIEUWE VERHOUDINGEN No. 81, november 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN ADVISORY COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS AIV Leden Adviesraad Internationale

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

2de bach rechten. Recht van de EU. Prof. Van Den Bossche. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R19 11.

2de bach rechten. Recht van de EU. Prof. Van Den Bossche. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R19 11. 2de bach rechten Recht van de EU Prof. Van Den Bossche Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R19 11.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Recht

Nadere informatie

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Frank Vandenbroucke 1 Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Deze bijdrag e behandelt twee vragen: (1) Welke rol dient de Europese Unie (EU) te

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L " _ r " 6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e "

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L  _ r  6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e EUROPA ONDER DE LOEP DIDACTISCH DOSSIER Voor de derde graad secundair onderwijs Een uitgave van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Bij het samenstellen van dit dossier werd rekening

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter:

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter: 13430/00 (Presse 435) (OR. fr) 2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000 Voorzitter: de heer Hubert VEDRINE Minister van Buitenlandse Zaken de heer Alain RICHARD Minister van

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

EUROPESE DEFENSIESAMENWERKING SOEVEREINITEIT EN HANDELINGSVERMOGEN. No. 78, januari 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

EUROPESE DEFENSIESAMENWERKING SOEVEREINITEIT EN HANDELINGSVERMOGEN. No. 78, januari 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN EUROPESE DEFENSIESAMENWERKING SOEVEREINITEIT EN HANDELINGSVERMOGEN No. 78, januari 2012 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN ADVISORY COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS AIV Leden Adviesraad Internationale

Nadere informatie

Verslag van de AIV-themadag 2008 De Europese Unie na Lissabon

Verslag van de AIV-themadag 2008 De Europese Unie na Lissabon Verslag van de AIV-themadag 2008 De Europese Unie na Lissabon Op 6 juni hield de AIV zijn jaarlijkse themadag, dit keer over De Europese Unie na Lissabon. Ongeveer tachtig deelnemers, behalve AIV-leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 21 501-02 Algemene Raad 21 501-20 Europese Raad Nr. 141 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 januari 1995 De algemene Commissie voor

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

Nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon

Nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon Bestuurlijk rapport Gericht op Europa Nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon Ellen Mastenbroek, Pieter Zwaan, Afke Groen, Wim van Meurs, Hilde Reiding,

Nadere informatie

De Grieken en Macedonië

De Grieken en Macedonië Esther Ikink 3250229 april-juni 2012 De Grieken en Macedonië DE IMPACT VAN EEN NAAM Het in juni 2011 onthulde standbeeld Krijger te paard in Skopje, door alle partijen gezien als Alexander de Grote. Analyse

Nadere informatie

Masterscriptie International Betrekkingen in historisch perspectief

Masterscriptie International Betrekkingen in historisch perspectief Masterscriptie International Betrekkingen in historisch perspectief Uitdagingen en kansen door de veranderde internationale energiemarkt: scenario s voor Europese samenwerking op het gebied van energiebeleid

Nadere informatie