De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:"

Transcriptie

1 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is belangrijk omdat de leverings- en prijszekerheid van fossiele brandstoffen onzeker is en omdat een hoge CO 2 -emissie leidt tot klimaatverandering, wat maatschappelijke effecten heeft. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van energie en de gevolgen daarvan voor daarvan op de CO 2 -uitstoot. Inzet op een brede energiemix met verschillende alternatieve brandstoffen en brandstof technolo gieën, waaronder biologische brandstoffen, is een manier om brandstofschaarste te voor komen en de transitie naar een duurzame energievoorziening in gang te zetten. Duurzame energie opwekken is complex, doordat hierbij diverse maatschappelijke belangen met elkaar kunnen conflic teren, zoals windturbines versus uitzicht. In de regio Rijnmond, waar veel ruimtelijke activiteiten op een beperkt gebied plaatsvinden, zijn bestuurders, bedrijven en inwoners zich steeds bewuster van de energie- en klimaatproblematiek en stijgt de bereidheid om er iets aan te doen. Klimaatverandering maakt twee soorten acties noodzakelijk: adaptatie en mitigatie 1. Dit hoofdstuk gaat over de inzet op mitigatie in de regio Rijnmond. Kapstok hiervoor in dit hoofdstuk vormt de Trias Energetica. Deze strategie voor energie zuinigheid houdt het volgende in: 1. eerst inzetten op energiebesparing; 2. daarna op opwekking en gebruik van hernieuwbare energie; 3. tot slot op een efficiënte inzet van fossiele brandstoffen, waaronder afvang en opslag van CO 2. De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 1 Adaptatie is de aanpassing aan de hogere zeespiegel en aan een hogere frequentie en intensiteit van regenval; mitigatie is het terugdringen van de CO 2 uitstoot. 39

2 Wet- en regelgeving en beleid Regionale ambities voor energie zijn vastgesteld in de Regionale Klimaatagenda. Zie voor meer informatie hierover Leefomgevingskwaliteit Uitstoot van CO 2 leidt (mondiaal) tot klimaatverandering, opwarming van de aarde, zeespiegelstijging en een veranderend neerslagpatroon. Emissies Verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot emissies van CO 2. Naar verwachting leiden de nu genomen maatregelen vanaf 2015 tot een daling van de CO 2 -uitstoot. Belastende functies Wegverkeer en vervoer, luchtvaart, scheepvaart, industrie, bedrijven en huishoudens in de regio. Energiebesparingsmaatregelen Co-siting, zuinige auto s, gebruik (schoner) openbaar vervoer, optimaliseren fietsvervoer, vervoersmanagement en energielabels voor gebouwen. Voorlichting energiebesparing bij midden en klein bedrijf. Maatregelen hernieuwbare energie Duurzame energieproductie (wind, zon, bijmenging biobrandstoffen). Mobiliteit op basis van hernieuwbare energiebronnen. Maatregelen efficiëntie gebruik fossiele brandstoffen Ondergrondse CO 2 -opslag, warmtekrachtkoppeling glastuinbouw, warmtekoude opslag en gebruik van restwarmte. Beleid Industrie Verkeer Tuinbouw Beleid omgeving Beleid Industrie Verkeer Tuinbouw Beleid omgeving Beleid Industrie Verkeer Tuinbouw Beleid omgeving Wettelijk kader Energie Op het milieuthema energie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: - Elektriciteitswet - Gaswet - Warmtewet (nog niet in werking) - Mijnbouwwet - Crisis- en herstelwet - Wet ruimtelijke ordening - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Bouwbesluit/Energieprestatienorm - Wet milieubeheer (met daaronder ook het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling) - Algemene maatregel van bestuur bodemenergie (vanaf ) 40

3 4.2 Effecten op de leefomgeving De effecten van energie op de leefomgeving zijn kwantificeerbaar wanneer uitgegaan wordt van CO 2 als indicator. Door CO 2 in de atmosfeer warmt de aarde op. De effecten van andere stoffen die worden uitgestoten bij de productie van energie, bijvoorbeeld op de luchtkwaliteit en natuur, vindt u in hoofdstuk 8, Lucht. De mondiale toename van CO 2 in de atmosfeer zorgt voor opwarming van de aarde en voor extreme klimaat effecten zoals lokale droogte of juist overstromingen. Bovendien heeft deze toename sociale, economische en ecologische effecten (zoals warmtestress, verschuivende seizoenen en invloed op de biodiversiteit). De toename van CO 2 is mede veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Minder productie en minder gebruik van energie uit fossiele brandstoffen vermindert daarom meestal indirect ook gezondheidsrisico s in de regio. 2 Ook andere stoffen dan CO 2 hebben een broeikaseffect, dit zijn methaan, lachgas en F-gassen (in koudemiddelen). Een belangrijke bron voor overige broeikasgassen vormen de warmtekrachtkoppelingen (methaanslip) bij de glastuinbouw. In de regio gaat het om 3% van de uitstoot in CO 2 - equivalenten. 4.3 Emissies en emissiebeleid Er worden diverse programma s op het gebied van CO 2 -reductie uitgevoerd, zowel Europees, landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal; ieder programma heeft zo zijn eigen doelstellingen. In Europees verband is voor Nederland een CO 2 -reductie van 20% afgesproken in 2020 ten opzichte van Daarnaast moet in % van de primaire energieconsumptie uit hernieuw bare bronnen komen. De provincie Zuid-Holland heeft als doelstelling dat het percentage duurzame energie in 2020 is verhoogd naar 14%. De provincie kan met name bijdragen aan de realisatie van windenergie en duurzame warmte. Daartoe heeft zij in de begroting van 2012 doelstellingen opgenomen. In 2015 moet het opgesteld vermogen voor windenergie 350 MW bedragen; in 2020 moet dit zijn opgelopen tot 720 MW. Voor duurzame warmte geldt een doelstelling van 250 MW in De stadsregio Rotterdam heeft als doelstelling een CO 2 -reductie van 40% in In 2025 wil de stadsregio 150 MW aan opgesteld vermogen voor windenergie hebben gerealiseerd op het grondgebied van de regiogemeenten (zonder het haven- en industrieel complex). De gemeente Rotterdam richt zich via het Rotterdam Climate Initiative (RCI) op 50% CO 2 -reductie in Rotterdam heeft, door deel te nemen aan het Covenant of Mayors, de doelstelling van 20% duurzaam energiegebruik in 2020 overgenomen. Dat geldt ook voor de ambitie om in 2020 het opgesteld vermogen voor windenergie te verdubbelen naar 300 MW. Het huidig opgesteld vermogen is circa 150 MW. Veel indicatoren in deze paragraaf bevatten cijfers tot en met 2009 in plaats van Dit komt doordat cijfers van het CBS en Emissieregistratie over CO 2 -emissies op regionaal en gemeentelijk niveau pas na lange tijd beschikbaar komen (in juni 2012 over 2010). Ook diverse andere rapportages die input vormen voor de energie-indicatoren zijn nog niet beschikbaar. Nieuwe cijfers van het Rotterdam Climate Initiative zijn waar mogelijk wel meegenomen. 2 Wanneer energie uit olie, kolen of gas wordt geproduceerd, treden er ook vaak lokale gezondheidseffecten op omdat er daarbij NO x, SO x en fijn stof wordt uitgestoten. Deze gassen en deeltjes dragen bij aan een slechtere luchtkwaliteit, met negatieve gevolgen op de gezondheid van mensen. Deze aspecten komen aan de orde in hoofdstuk 8, Lucht. Ook voor de natuur zijn de uitstoot en depositie van stikstof (NO x ) en zwavel (SO x ) schadelijk in de vorm van vermesting en verzuring. Meer informatie over de gevolgen voor de natuur is te vinden in hoofdstuk 7, Groen. 41

4 8 Trend CO 2 -uitstoot stadsregio Rotterdam excl. HIC 50 Trend CO 2 -uitstoot Rotterdam incl. HIC Mton 4 3 CO 2-uitstoot Doel 2025 Mton 20 Onzekerheidsmarge CO -uitstoot 2 Doel Bron: stadsregio Rotterdam / PZH Bron: RCI Beleid/doel De stadsregio Rotterdam wil voor de regio gemeenten, exclusief het haven- en industrieel complex (HIC), komen tot een 40% lagere CO 2 - uitstoot in 2025 ten opzichte van Zij heeft een Klimaatagenda opgesteld en samen met alle regiogemeenten een groot pakket maatregelen ontwikkeld. Daarbij gebruikte ze de landelijke SLOK-uitkering (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). Toelichting De cijfers voor de stadsregio (excl. HIC) laten zien dat in 2009 de CO 2 -uitstoot 16% hoger is dan in De laatste jaren is een dalende trend zichtbaar. Deze is deels het gevolg van de economische crisis, maar ontstaat ook doordat langzaam de effecten zichtbaar worden van eerder ingezet landelijk, regionaal en lokaal beleid voor energiebesparing en -efficiëntie en opwekking van duurzame energie. De afstand tot het doel in 2025 is echter nog groot. Cijfers over 2010 en later zijn nog niet beschikbaar CO 2 -uitstoot aandeel per sector % 3% Beleid/doel Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) is in 2007 gestart en beoogt een 50% lagere CO 2 - uitstoot in 2025 ten opzichte van Toelichting Naast een cijfer voor 1990 heeft Rotterdam de CO 2 -uitstoot bepaald voor 2005 en alle navolgende jaren. Zonder ingrijpen, stijgt de trend voor CO 2 -uitstoot. De jaarlijkse schommelingen in de uitstoot zijn relatief klein en ontstaan met name door wijzigingen bij de industrie (sluitingen, nieuwe bedrijven, groot onderhoud). In 2009 was ook het effect van de recessie zichtbaar. In 2010 steeg de uitstoot weer. Het effect van de aanpak van het RCI is nog nauwelijks zichtbaar, ook al verricht het RCI op alle fronten grote inspanningen. Op basis van de roadmaps voor de grote maatregelpakketten is de verwachting dat de grote reducties pas tegen 2015 voor een trendbreuk gaat zorgen. De uitvoering van de roadmaps moet ertoe leiden dat de doelstelling voor 2025 gehaald wordt CO 2 -uitstoot exclusief HIC aandeel per sector % 8% 1% Verkeer & vervoer Land- en tuinbouw Gebouwde omgeving Industrie regio Industrie Rotterdam 41% 44% Verkeer & vervoer Land- en tuinbouw Gebouwde omgeving Industrie regio 79% 12% Bron: PZH Bron: PZH Beleid/doel De stadsregio Rotterdam heeft in 2008 de doelstelling voor 2025 bepaald en streeft naar een 40% lagere CO 2 -uitstoot in 2025 ten opzichte van Omdat de regiogemeenten en stadsregio weinig invloed hebben op de ontwikkelingen in het haven- en industrieel complex (HIC) is de ambitie exclusief het HIC geformuleerd. Toelichting Doordat de industrie in de gemeente Rotterdam, hoofdzakelijk in het haven- en industrieel complex, verreweg de grootste bijdrage aan de CO 2 -uitstoot levert (zie de linker figuur), is het zicht op de andere sectoren (gebouwde omgeving, verkeer en vervoer en land- en tuinbouw) minder helder. Wanneer het aandeel van de industrie in de haven wordt weggelaten, is het mogelijk die andere sectoren uit te vergroten (zie de rechter figuur). De bijdrage van de gebouwde omgeving (vooral woningen, midden- en kleinbedrijf en gemeente lijke gebouwen) blijkt dan vergelijkbaar met die van verkeer en vervoer, dat vooral wegverkeer en scheep vaart betreft. Voor de land- en tuinbouw is de bijdrage van de glastuinbouw in Lansingerland de belangrijkste bron van uitstoot. De bijdrage van de industrie in de rest van de regio is beperkt. Cijfers over 2010 en later zijn nog niet beschikbaar. 1008/1009 In de regio is in 2011 een inventarisatie gemaakt (met gegevens van het jaar 2009) van de overige broeikasgassen, methaan, lachgas en koudemiddelen. De uitstoot hiervan blijkt in de regio 3% te bedragen van de totale uitstoot van broeikasgassen (gerekend naar CO 2 -equivalenten). 42

5 4.4 Maatregelen De gemeente Rotterdam stimuleert duurzaamheid in het Programma Duurzaam, de stadsregio Rotterdam werkt in de regionale Klimaatagenda en met verkeers- en vervoersmaatregelen aan de CO 2 -reductiedoelstelling en de provincie Zuid-Holland heeft in haar nota Wervelender de plaatsing van windmolens uitgewerkt. De maatregelen door de sectoren industrie, verkeer en vervoer, land- en tuinbouw en gebouwde omgeving zijn gericht op hernieuwbare energie en een efficiënt gebruik van brandstoffen. De Trias Energetica (zie 4.1) is per sector inzichtelijk gemaakt Beleid Gemeente Rotterdam Een schone, groene en gezonde stad waar duurzaamheid bijdraagt aan een sterke economie, dat is de ambitie waaraan het Rotterdamse college van B en W met het nieuwe Rotterdamse Programma Duurzaam wil werken. Rode draad in het programma vormen de halvering van de CO 2 -uitstoot, de voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering, een betere luchtkwaliteit en minder geluids overlast. Het Programma Duurzaam bevat tien opgaven voor de periode tot en met 2014; vijf daarvan hebben direct met energie te maken: 1. vooroplopen bij het verminderen van de CO 2 -uitstoot; 2. verbeteren van de energie-efficiëntie; 3. omschakelen naar duurzame energie en biomassa als grondstof; 4. bevorderen van duurzame mobiliteit en transport; 5. voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In het Programma Duurzaam vindt u alle tien de opgaven. Zie In oktober 2011 sloten het Rijk en de gemeente Rotterdam een Green Deal. Green Deal is een initiatief van het Rijk om duurzame projecten te stimuleren. De Rotterdamse Green Deal telt zeven projecten voor duurzame energie en energiebesparing in stad én haven. Het is hiermee een van de grootste en meest veelzijdige Green Deals. Het Rijk en het Rotterdam Climate Initiative (RCI) gaan onder meer samen de uitwisseling van restwarmte tussen industriële bedrijven bevorderen. Daarnaast wordt Rotterdam een landelijk focusgebied voor het stimuleren van elektrisch vervoer. Ook kijken de betrokken partijen naar mogelijkheden om al in 2014 een wind turbine park van minstens honderd MW te bouwen op de zeewering van Maasvlakte 2. Tevens ondersteunt het Rijk de Rotterdamse bioport - ambities, de uitbreiding van de groene gebouwenaanpak (retrofit), initiatieven voor energiebesparing bij het midden- en kleinbedrijf en de ontwikkeling van Heijplaat tot een klimaatneutrale wijk. De komende tijd maken het Rijk en RCI verdere samenwerkings afspraken op projectniveau. Stadsregio Rotterdam Regionaal zijn er veel maatregelen in uitvoering en deels nog in ontwikkeling. Zo is de stadsregio Rotterdam in 2009 gestart met de regionale Klimaatagenda om te werken aan de stadsregionale CO 2 -reductiedoelstelling. Hiertoe hebben de regiogemeenten de krachten gebundeld en werken zij aan een groot aantal samenwerkingsprojecten die energieverspilling tegengaan en duurzame energiebronnen benutten. Daarnaast voeren zij eigen lokale klimaatprojecten uit. Hoe dit financieel is geregeld, is te lezen op Veel projecten zijn erop gericht de randvoorwaarden te verbeteren om de komende jaren actief de CO 2 -uitstoot te reduceren. Zo is de stadsregio in 2011 begonnen een regionaal convenant op te stellen voor windenergie en een convenant om energiebesparing bij nieuwbouw extra te stimuleren. Ook sloten regionale gemeenten een convenant om extra energie te besparen bij bedrijven. Daarnaast brengen zij de besparingsmogelijkheden voor twintig overheidsgebouwen in de regio in kaart. Zeven gemeenten hebben op dit moment CO 2 -afspraken in prestatieafspraken vertaald. Lees meer op klimaatagenda.stadsregio.nl. Tot slot zet de stadsregio in op duurzame mobiliteit, onder andere met het programma Schoon op Weg. Dit onderdeel is verder uitgewerkt in Provincie Zuid-Holland Een onderdeel van de Provinciale Structuurvisie vormt de provinciale plaatsingsvisie. Hierin staat dat de provincie een regierol heeft bij het aanwijzen van locaties om windenergie te realiseren. Dit plan is uitgewerkt in de nota Wervelender. Het gaat hierbij om de realisatie van ten minste 720 MW aan windenergie op land, waarvan ongeveer twee derde moet komen in het haven- en industrieel complex en op Goeree-Overflakkee. 43

6 Zuid-Holland kent een hoog potentieel aanbod aan industriële restwarmte en aardwarmte en een grote nabijgelegen potentiële vraag naar deze energie in omliggende steden en glastuinbouwgebieden. Tot nu wordt echter minder dan 5% van het potentiële warmteaanbod benut. De provincie neemt daarom het initiatief de huidige provinciale Green Deal Warmte nader uit te werken tot een Green Deal II. Meer hierover is te lezen op Ook zet de provincie in op biomassa en groen gas. Deze kunnen immers in belangrijke mate bijdragen aan de duurzame energievoorziening en aan de vermindering van de CO 2 -uitstoot. Knelpunten vormen vooral kennisontsluiting, aansluiting tussen vraag en aanbod en niet aansluitende regelgeving. De provincie stimuleert om te beginnen het rijden op aardgas of groen gas; hiertoe bevordert zij de aanleg van vulpunten, mede mogelijk gemaakt door Europese subsidie. Daarnaast stimuleert zij het varen op LNG (Liquified Natural Gas); hiertoe faciliteert zij de realisatie van een LNG-tank station voor de binnenvaart en een landelijk netwerk om schepen LNG te laten bunkeren. Tot slot spreekt de provincie met het Rijk over benodigde veranderingen in de regelgeving. Meer informatie is te vinden op Aandeel duurzame energie 2009 naar bron 3% 1% 14% Gerealiseerd In ontwikkeling Te realiseren opstelling Gewenste locatie Studie locatie Wordt verwijderd Opstellingen windenergie 2011 Wind Bijstook biomassa 18% AVI's Zon WKO Biobrandstoffen (verplichte bijmenging) Aardwarmte 64% Beleid/doel De EU, de provincie Zuid-Holland en de stadsregio Rotterdam streven ernaar 14% van het energiegebruik in 2020 uit duurzame bronnen te halen. De stadsregio heeft geen specifiek beleid geformuleerd: het bereiken van het doel lift mee met een aantal projecten van de regionale Klimaat agenda. Toelichting In het diagram ziet u het duurzame energiegebruik in 2009 in Rijnmond verdeeld per bron. Dit aandeel is 6,7% van het totale energie gebruik, een fractie meer dan in De landelijk verplichte bij menging van biobrandstoffen aan de pomp bedroeg in ,75% en zorgde voor een zichtbaar aandeel van duurzaam energiegebruik door het wegverkeer. Het aandeel zon, warmte-koudeopslag (WKO) en aardwarmte is minder dan 1% en daardoor niet zichtbaar in de grafiek. Restwarmte is een bijproduct uit de industrie en wordt niet meegenomen in de berekening. Cijfers over 2010 en later zijn nog niet bekend Industrie Bron: PZH Bron: PZH/Havenbedrijf Rotterdam Beleid/doel In de nieuwe nota Wervelender (2010) geeft de provincie Zuid-Holland aan in MW in plaats van 350 MW aan windenergie te willen realiseren; dit gebeurt vooral in concentratiegebieden, waaronder het Rotterdamse Havengebied (inclusief Maasvlakte 2). De gemeente Rotterdam wil via het Haven convenant uit 2009 het opgesteld vermogen verdubbelen (ca. 300 MW in 2020). De stadsregio verkent voor het gebied buiten de haven de windenergiemogelijkheden van de vijftien deelnemende gemeenten. Toelichting De kaart geeft de visie weer van de provincie Zuid-Holland en het Havenconvenant. In 2010 bedroeg het grootschalig opgesteld vermogen 143,6 MW (Rotterdam 140 en Hellevoetsluis 3,6). Met dit vermogen wordt circa ton CO 2 bespaard en wordt aan circa huishoudens stroom geleverd. De afgelopen jaren stagneerde de ontwikkeling van windenergie door gewijzigd subsidiebeleid en moeilijkere locaties. De komende jaren wordt de ontwikkeling van enkele windparken voorzien Omdat de Trias Energetica, die in de inleiding is genoemd, per sector inzichtelijk wordt gemaakt, zijn de onderstaande paragrafen zoveel mogelijk opgebouwd volgens dezelfde structuur. Alle paragrafen bevatten informatie over: energiebesparingsmaatregelen; maatregelen voor hernieuwbare energie; maatregelen voor efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Energiebesparingsmaatregelen De bedrijven die het landelijke MJA3 3 en MEE 4 convenant hebben gesloten, rapporteren jaarlijks de energie-efficiëntie van industriële processen (dat wil zeggen het energiegebruik per eenheid 44 3 MJA3 staat voor Meerjarenafspraak Energie-efficiency 3. Dit betreft bierbrouwerijen, chemische industrie, glasindustrie, metallurgische bedrijven, papier- en kartonbedrijven, raffinaderijen en overige: totaal 117 bedrijven en 626 PetaJoule in 2010.

7 product). Ook de energieproducerende bedrijven rapporteren dit. Voor deze categorieën bedrijven in het Rijnmondgebied heeft Agentschap NL met ondersteuning van het Rotterdam Climate Initiative in 2011 het energiegebruik in relatie tot de productie onderzocht. De onderstaande tabel bevat de resultaten over de periode 2006 tot en met Omdat verondersteld wordt dat het energiegebruik van de vermelde sectoren gelijk is aan de CO 2 -emissie, leveren efficiëntie verbeteringen ongeveer eenzelfde percentage minder CO 2 per eenheid product op. In absolute termen zal de CO 2 -emissie echter toenemen doordat de productie over de periode 2006 tot en met 2010 aanzienlijk toegenomen is. Ter vergelijking zijn ook de landelijke resultaten van MJA- en MEE-bedrijven opgenomen. Tabel 4.1 Energiegebruik in relatie tot productie Cluster Aantal Energiegebruik bedrijven in 2010 in PetaJoule (PJ) (PJ = 1015J) Energiegebruik in 2010 t.o.v (%) Productie in 2010 t.o.v (%) Efficiencywinst in 2010 t.o.v (%) Besparing per jaar (gemiddeld) (%) In Rijnmond Energiesector MEE MJA Totaal Rijnmond In Nederland MEE MJA ,8-7,1 45 2,6-3,3 11 3,3 3,9 2,9 0, ca ,4 2 3,4 0,9 Uit de tabel blijkt dat de resultaten in Rijnmond niet significant afwijken van de landelijke resultaten. In Rijnmond zelf scoort de energiesector duidelijk beter dan de overige sectoren: 11% efficiënter ten opzichte van Dit is vooral te danken aan de bouw van efficiëntere energiecentrales en betere benutting van bestaande centrales. Maatregelen hernieuwbare energie De afspraken tussen Deltalinqs Energy Forum en Rotterdam Climate Initiative over wind- en zonneenergie zullen de komende periode naar verwach ting tot resultaten leiden. Veel aandacht gaat uit naar innovatie op het gebied van groene chemie en groene brandstoffen. De import en overslag van biomassa groeien sterk in Rotterdam (voor 2020 is de verwachting dat er zes miljoen ton vaste biomassa zal worden overgeslagen); dit vormt een goede basis voor economische en duurzame ontwikkelingen in de regio. De afvalsector speelt een belangrijke rol in het omzetten van biomassa in energie door verbranding in de afvalenergiecentrale van de AVR-Van Gansewinkel Groep in Rozenburg (zie ook hoofdstuk 2, Afval). In het industriegebied kan relatief veel windenergie worden opgewekt. Windturbines passen immers door hun schaalgrootte en verschijningsvorm goed bij een industriële omgeving als het Rotterdamse havengebied. Bij bedrijven zelf leidt dit tot 83 MW potentieel te installeren vermogen als onderdeel van de ambitie van driehonderd MW voor het hele havengebied. Dit getal volgt uit een inventarisatie onder een groot aantal leden van Deltalinqs in juli Realisatie is afhankelijk van initiatieven van bedrijven. 83 MW windvermogen levert een CO 2 -reductie van 106 kiloton op. Een andere potentiële besparingsmogelijkheid vormt de m 2 dakoppervlak waarop bedrijven zonne-energie kunnen plaatsen. Dit zou een CO 2 -reductie van 15,6 kiloton kunnen opleveren. Echter, de huidige regels voor verrekening tussen afgenomen en geleverde energie en energiebelasting beperken een grootschalige implementatie. Maatregelen efficiënt gebruik fossiele brandstoffen In het havengebied kijkt het Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking met Stedin naar de rol van smart grids (een slim energienet) bij lokale energieopwekking. Onderzoek naar de haalbaarheid van dergelijke smart grids vindt in eerste instantie plaats in de omgeving van Maasvlakte 1 en 2. Het grote voor deel van een slim netwerk voor elektra is dat de vraag naar energie dynamischer is af te stemmen met het aanbod van lokaal opgewekte, eventueel duurzame, energie. Dit betekent dat bedrijven (in principe) hun energiebehoefte dynamisch kunnen regelen, als ze hiervoor binnen hun 4 MEE staat voor Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETS-ondernemingen bij de sectoren industrie (achttien sectoren, waaronder chemie, olie en gas en tank- op en overslag), voeding (negen sectoren) en diensten (vier sectoren): totaal ca. 900 bedrijven en 219 PetaJoule in

8 bedrijfs processen de flexibiliteit hebben. Ook voor Stedin zelf kan een smart grid voordelig zijn; dynamisch afstemmen betekent minder piekbelasting op het net en dus minder capaciteits- en onderhoudskosten. Verder worden in Rotterdam efficiëntere energiecentrales gebouwd. Enecogen heeft sinds november 2011 een combined cycle gasgestookte centrale in werking. Zij zet deze centrale vooral in om fluctuaties in vraag en aanbod van elektriciteit op te vangen. Op die manier kan meer onvoorspelbare duurzame energie worden geleverd. Een gascentrale met hoog rendement kan bijschakelen bij weinig stroomproductie uit wind en zon, of minder produceren bij veel stroomproductie uit wind en zon. Binnenkort beginnen ook de werkzaamheden voor de aanleg van het (rest)warmtenet. Warmtebedrijf Rotterdam gaat een ondergronds leidingtracé aanleggen van de afvalenergie centrale van de AVR-Van Gansewinkel Groep naar Rotterdam-Zuid. Het voordeel van het warmtenet is dat andere energiebronnen aan het net te koppelen zijn en diverse afnemers langs het traject de warmte kunnen benutten. Warmtebedrijf 2011 Beleid/doel Doel is het gebruik van industriële 70 restwarmte om de luchtkwaliteit te verbeteren en energiebronnen efficiënter te benutten. 60 Het Warmte bedrijf Rotterdam heeft voor een 50 aantal jaren doelstellingen geformuleerd voor de aansluiting op het restwarmtenet van 40 Rotterdam-Noord woning equivalenten. Rotterdam-Zuid 30 Toelichting: Verschillende partners werken samen in het Warmtebedrijf om restwarmte bij 20 de industrie vrij te maken. Deze restwarmte 10 wordt via een warmte transportleiding geleverd aan een warmtedistributeur, die de warmte 0 Realisatie Doelstelling 2015 Doelstelling 2020 Doelstelling 2030 naar de eindafnemers brengt; dit betreft zowel Bron: BSD Rotterdam woningen als voorzieningen. De doelstelling en realisatie daarvan worden weergegeven in woningequivalenten, een eenheidsmaat voor het aantal woningen en vierkante meters voorzieningen. Het aantal woningequivalenten is een indicatieve moment opname en bevat niet alleen uitvoeringsprojecten maar ook studieprojecten. Eind 2011 zijn ongeveer woningequivalenten aangesloten, waarvan circa in Rotterdam-Zuid en in Rotterdam-Noord Woningequivalenten (x 1000) In het Botlekgebied wordt een stoomnetwerk ontwikkeld om de stoom van de ene fabriek te trans porteren naar omliggende fabrieken die de stoom als productiemiddel nodig hebben, maar deze nu tegen hoge kosten met fossiele brandstof produceren. Het eerste deel van het netwerk wordt aangelegd in het westelijk deel van het industriegebied, maar het doel is op afzienbare termijn het netwerk door te trekken naar de rest van het Botlekgebied. Fabrieken langs het tracé kunnen dan stoom invoeren of afnemen, al naar gelang hun behoefte. Met het hele stoomnetwerk wordt de CO 2 -uitstoot jaarlijks met meer dan ton teruggedrongen. Ondergronds opslaan van CO 2 (Carbon Capture and Storage, CCS) Afvangen, transporteren en ondergronds opslaan en/of hergebruiken van CO 2 zijn noodzakelijk om de Rotterdamse en Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. Het beleid is erop gericht in 2015 in totaal 2,4 megaton CO 2 per jaar te hergebruiken (onder meer in glastuinbouwgebieden) of ondergronds op te slaan. Tussen 2015 en 2020 volgen grootschalige demonstratieprojecten voor de toepassing van CCS op volledige industriële schaalgrootte. Tegen 2025 zal CCS ook bij de bestaande industrie worden toegepast. Uiteindelijk zal dit de CO 2 -uitstoot met 17,5 megaton per jaar reduceren. De kolencentrales van E.ON en Electrabel die nu worden gebouwd, worden carbon capture ready, zodat ze aangesloten kunnen worden op de infrastructuur voor CCS. Diverse demonstratieprojecten zijn al gepland. De stand van zaken hiervan is als volgt: Het bedrijf Air Liquide (Green Hydrogen) heeft subsidie aangevraagd in het kader van de NER300. De beslissing over het al dan niet toekennen hiervan vindt eind 2012 plaats. Het project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject) heeft inmiddels subsidie gekregen. Dit is een gezamenlijk project van de bedrijven E.ON en Electrabel voor de grootschalige demonstratie van CO 2 afvang bij de E.ON-kolencentrale. De CO 2 wordt opgeslagen in een leeg gasveld (P18) van het bedrijf Taqa. De final investment decision is verschoven naar eind juni Mogelijkheden tot het opzetten van een regionaal CO 2 -collectienetwerk worden onderzocht. Dit is een gezamenlijk project van Stedin, Havenbedrijf Rotterdam, OCAP en Gasunie. 46

9 4.4.3 Verkeer en vervoer Het thema verkeer en vervoer heeft veel raakvlakken met andere thema s. Lucht en geluid springen hierbij het meest in het oog. De maatregel- en uitvoeringsprogramma s op het gebied van verkeer en vervoer bestrijken ook meerdere onderdelen van de Trias Energetica (zie 4.1). Daarom is deze subparagraaf iets anders van opbouw dan de subparagrafen voor de overige sectoren: de focus ligt eerst op enkele Rotterdamse duurzame mobiliteitsmaatregelen en stadsregionale vervoers- en verkeerprogramma s en daarna volgen kort de (resterende) onderdelen van de Trias Energetica. Rotterdamse duurzame mobiliteitsmaatregelen Rotterdam wil goed bereikbaar blijven op een duurzame manier. Een belangrijke uitdaging op het gebied van luchtkwaliteit, CO 2 -uitstoot en geluidshinder heeft direct te maken met het verkeer op de weg en het vervoer over het water. De verwachting is immers dat de mobiliteitsvraag de komende jaren sterk zal groeien: naar verwachting tot 2020 tussen de 20% en 40%. Om die vraag zo duurzaam mogelijk op te vangen, volgt de gemeente Rotterdam meer sporen: met technologische ontwikkelingen de vervoerssector schoner, stiller en efficiënter maken; het aantal elektrische voertuigen laten toenemen en zo de geluids- en geuroverlast terugbrengen; fietspaden en -stallingen aanleggen; betere verkeersdoorstroming verzorgen door onder meer verkeersgeleiding en minder gereden kilometers; schonere brandstoffen, zuinigere motoren en het gebruik van walstroom toepassen zodat schepen minder vervuilende stoffen uitstoten. Het Havenbedrijf Rotterdam en de Koninklijke Nederlandse vereniging van Reders (KNVR) hebben een belangrijke rol bij het verder stimuleren van milieuverantwoorde zeevaart; openbaar vervoer beter inzetten en zo het vervoerssysteem verduurzamen. De openbaar vervoersmaatschappij RET wil dat in 2025 alle voertuigen elektrisch aangedreven worden; mobiliteitssmanagement via Verkeersonderneming (zie hierna) bevorderen. Stadsregionale verkeers- en vervoersprogramma s Onder verantwoordelijkheid van de stadsregio Rotterdam zijn met partners op nationaal, provin ciaal en regionaal niveau voor de komende jaren twee belangrijke programma s in gang gezet: Beter Benutten Rotterdam. Het Rijk, overheidspartijen in de regio en bedrijfsleven trekken 170 miljoen euro uit om de files in de stadsregio te bestrijden. Dat geld wordt binnen drie jaar besteed aan maatregelen om knelpunten op te lossen en automobilisten buiten de spits te laten rijden. Doel is bestaande infrastructuur effectiever te gebruiken. In te zetten middelen zijn onder meer het spitsverkeer spreiden over een groter deel van de dag en automobilisten ertoe overhalen meer thuis te werken of de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Een directe bijdrage van het bedrijfsleven daaraan is noodzakelijk. Maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren, reduceren doorgaans ook verkeersemissies en geluidshinder. Meer informatie is te vinden op Regionaal Verkeers- en VervoersPlan , afgekort RVVP. Hieronder valt het Fietsbeleid. De stadsregio bevordert het fietsgebruik door samen met de wegbeheerders te zorgen voor goede fietsverbindingen en voldoende fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes en -stations. In 2013 zijn de snelfietsroutes tussen Rotterdam en Den Haag en Rotterdam en Dordrecht klaar. De stadsregio neemt deel aan de samenwerkingsverbanden BEREIK! en De Verkeersonderneming Slim Bereikbaar. Om de bereikbaarheid in de regio Rijnmond te verbeteren, is namelijk zowel binnen als buiten de regio samenwerking nodig met andere overheden, het bedrijfsleven en de inwoners. BEREIK! is de samenwerkingsorganisatie voor bereikbaarheidsvraagstukken in de regio s Haaglanden en Rotterdam van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, stadsregio Rotterdam en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. BEREIK! richt zich met name op projecten op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) en Wegbeheer. De missie van De Verkeersonderneming is de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven te garanderen voor, tijdens en na de verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein (MaVa). Meer informatie, ook over duurzame mobiliteit, vindt u op 47

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Verbinding Rapportage 2009

Verbinding Rapportage 2009 Verbinding Rapportage 2009 Energie-efficiëntie Duurzame energie CO 2 -afvang, hergebruik en opslag Adaptatie Missie Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor initiatiefnemers

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie