Programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010"

Transcriptie

1 Programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Amersfoort gaat voor betrokken burgers Hoofdstuk 2 Het beleid in de raadsperiode Hoofdstuk 3 Ons programma voor de periode Veiligheid 3.2 Stedelijk beheer, milieu en duurzaamheid 3.3 Zorg en welzijn 3.4 Wijken en ontwikkeling 3.5 Onderwijs 3.6 Groen-blauwe structuur 3.7 Ruimtelijke ordening en wonen 3.8 Economie 3.9 Bereikbaarheid 3.10 Cultuur 3.11 Toerisme, sport en recreatie 3.12 Werk en inkomen 3.13 Bestuur en publieke dienstverlening 3.14 Financiën 1. Amersfoort gaat voor betrokken burgers Ongetwijfeld hebt u ze vorig jaar ook gezien: al die Amersfoort750 - vlaggen. Op gevels of aan balkonnetjes: burgers die trots zijn op hun stad. En dat is iets goeds: van je stad houden, je stad mooi vinden, blij zijn met je woning of je werk in die stad en genieten van de uitgaansgelegenheden in die stad. Iedere stad heeft om mooi, aantrekkelijk en leefbaar te blijven betrokken burgers nodig. Geen burgers die op hun rechten of hun strepen staan, geen burgers die altijd wat te klagen hebben en geen burgers die al hun eigen problemen over de schutting gooien, maar burgers die beseffen dat hun leefbare samenleving begint bij henzelf. Burgers kunnen trots zijn op hun stad, maar een stad mag ook trots zijn op zulke, betrokken burgers. De ChristenUnie Amersfoort wil gaan voor een stad van betrokken burgers. Burgers die beseffen dat een beetje belangstelling, vriendelijkheid en toeschietelijkheid van eigen kant wonderen doet met de ander. Burgers die beseffen dat de leefbaarheid van een stad mee afhangt van wat zij er zelf voor doen. Betrokken burgers ontstaan niet spontaan. Zij worden voor een deel gemaakt: door opvoeding, door schoolgaan, door ontmoeting, door lidmaatschap van kerken, verenigingen en gemeenschappen. De ChristenUnie zet deze verbanden daarom ook hoog op de politieke agenda. Zodat bestuurders en politici oog hebben voor hun onschatbare betekenis voor de leefbaarheid van de stad. Betrokken burgers proberen de ander niet te zien als een bedreigende vreemdeling, maar proberen de kracht van die ander te ontdekken. Buurten waar niemand naar de ander omziet, zijn onleefbare buurten. Buurten waar mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten belangstelling voor elkaar tonen, blijken al gauw de gezelligste buurten van de stad. 3 4

3 De ChristenUnie Amersfoort wil de burgers daarom tot betrokkenheid opwekken. En tegelijk politici en bestuurders oproepen om die betrokkenheid te zien, te erkennen en zo weinig mogelijk te frustreren met regels, formaliteiten en bureaucratie. De ChristenUnie wil politiek bedrijven in navolging van Christus, die ons geleerd heeft dat wij onze medemensen net zo moeten behandelen als wij zelf door onze medemensen behandeld willen worden. Vanuit die opdracht willen wij de dialoog aangaan met de verschillende levensbeschouwelijke, religieuze en culturele gemeenschappen om te bezien wat zij en wij voor elkaar en voor de stad kunnen betekenen. De ChristenUnie wil met andere woorden gaan voor een echt leefbaar Amersfoort, waarin bewoners zich inzetten voor de bloei van de stad. De ChristenUnie wil met andere woorden gaan voor een echt leefbaar Amersfoort. Want betrokken burgers gaan voor Amersfoort. 2. Het beleid in de raadsperiode In de lopende raadsperiode maakt de ChristenUnie in Amersfoort deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Mede daardoor heeft zij veel punten uit haar programma kunnen realiseren. We doen een greep daaruit: De gedeeltelijke afschaffing van de onroerende-zaak-belasting heeft niet geleid tot lastenverzwaring voor de burgers. De gemeente koopt elektriciteit duurzaam in. Hoogland-West en Vathorst-Noord worden niet bebouwd. Wel vindt bebouwing plaats binnen bestaand stedelijk gebied, met een mix van duurdere en goedkope woningen. De vernieuwing van het bestaand stedelijk gebied is krachtdadig aangepakt, met een ruime plaats voor deelneming van de bewoners aan de ontwikkeling van de plannen. Uitingen van geweld, discriminatie, godslastering en onzedelijkheid door kunst in de openbare ruimte zijn tegengegaan. Er zijn opvangvoorzieningen gekomen voor dak- en thuislozen. Door de campagne alcohol en jongeren wordt alcoholgebruik onder jongeren tegengegaan. Er zijn openbare toiletvoorzieningen gekomen voor gehandicapten. De openstelling van winkels op zondag is niet verder uitgebreid. In de binnenstad komen ondergrondse afvalcontainers. Er zijn op diverse plaatsen natuurspeelplaatsen tot stand gekomen. Amersfoort is erkend als groenste stad van Europa (2007). Er zijn groenbeheerplannen ontwikkeld voor de groengordel Soesterkwartier, het Waterwingebied en Klein Zwitserland Natuurgebied Bloeidaal is tot stand gekomen; aan de Schammer wordt gewerkt. Er is een fietsbrug over de Eem gekomen. 5 6

4 3. Ons programma voor de periode Veiligheid De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en is daarop aanspreekbaar. Maar ook van de burgers mag een actieve bijdrage worden verwacht aan een veilige samenleving. Het voorkomen van normoverschrijdend gedrag is belangrijk. Naast handhaving zal dan ook voldoende moeten worden ingezet op preventief beleid. Burgers kunnen een belangrijke rol spelen bij de veiligheid op straat en in de wijk. De burger kan op een gemakkelijke wijze overlastgevend en crimineel gedrag melden bij de politie. Daarnaast kunnen zij actief betrokken worden bij opsporingszaken via Burgernet en SMS-alert. We blijven alert op de handhaving van aanrijdtijden van de hulpdiensten ook voor moeilijker toegankelijke delen van de stad als bijvoorbeeld de binnenstad. Er worden tijdig de nodige maatregelen genomen om ook de norm aanrijdtijden in Vathorst te kunnen blijven garanderen. De ChristenUnie vindt dat burgers meer betrokken moeten worden bij opsporingszaken. Inzet van middelen als Burgernet en SMS-alert zal moeten leiden tot een grotere pakkans. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat burgers van Amersfoort op eenvoudige wijze aangifte kunnen doen van overlastgevend gedrag en criminaliteit. Burgers moeten ervaren dat hun aangifte serieus wordt genomen, ook door het optreden tegen dergelijk gedrag. Om overlast en criminaliteit te voorkomen wil de ChristenUnie de hulpverleningstrajecten aan veelplegers continueren. Er zal, in samenwerking met partners als de jeugdzorg, het welzijnswerk, het onderwijs en de gezondheidszorg, worden ingezet op preventief beleid, zodat Amersfoorters zich veilig voelen in de stad waarin zij wonen en zich bewegen. Illegale en gedwongen prostitutie wordt bestreden. Indien nodig bevordert de gemeente actief de deelname aan uitstapprogramma s voor prostituees. De ChristenUnie vindt cameratoezicht een goed middel in het kader van opsporing en het vergroten van (het gevoel van) veiligheid op straat. Daarvoor is wel nodig dat de beelden live worden bekeken. 3.2 Stedelijk beheer, milieu en duurzaamheid Amersfoort moet zuinig zijn op de wereld waarin wij leven. Ze is het werk van God en Hij heeft haar aan ons toevertrouwd om haar als goede rentmeesters te beheren. Rentmeesterschap komt tot uiting in het verantwoord omgaan met lucht, water, bodem, flora en fauna. Dit is van invloed op de inrichting van de stad en haar (nieuwbouw)wijken, op de verkeersafwikkeling en de ontsluiting van de stad, op de inrichting van de openbare ruimte, op het schoonhouden van de stad. Duurzaamheid is het uitgangspunt. Samen met inwoners en ondernemers is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Inwoners hebben er recht op gehoord te worden over en mee te denken over de invulling van hun leefomgeving. Dit vergroot de betrokkenheid bij de buurt en de wijk. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente voorop loopt in het bijhouden van de (nieuwste) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wanneer het gaat om energiezuinige maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van straatverlichting. De gemeente moedigt bedrijven en scholen aan om klimaatneutraal te opereren en stimuleert bij nieuwbouw kleinschalige en duurzame energieopwekking Het aantal containers voor inzameling van glas, papier en plastic bij winkelcentra zal worden uitgebreid. De ChristenUnie zet zich er voor in dat containers zoveel mogelijk worden vervangen door ondergrondse containers. Overlast door hondenpoep wordt bestreden door op te treden tegen hondeigenaren die weigeren de uitwerpselen van hun hond op te 7 8

5 ruimen. Uitvoering en handhaving van het beleid zal gedekt moeten worden door de opbrengsten van de hondenbelasting. De ChristenUnie pleit ervoor dat alle inwoners, onder meer via het onderwijs, bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de openbare ruimte onder het motto: een leefbare stad maken we samen. Het onderhoudsniveau van de stad - van het groen, de wegen, de bruggen, de riolering, de verlichting - moet op peil blijven. Om te voorkomen dat in de toekomst achterstanden weer moeten worden goedgemaakt is het volgens de ChristenUnie belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het onderhoud van deze voorzieningen. 3.3 Zorg en welzijn Elke mens is van waarde, omdat de mens de kroon op Gods schepping is. Daarom is het de taak van de (gemeentelijke) overheid het welzijn en de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Mensen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn en gezondheid serieus te nemen. Daar waar mensen dit niet zelfstandig kunnen, als gevolg van een beperking, zal de gemeentelijke overheid ondersteuning moeten bieden en/of faciliteren. Het is in het belang van de samenleving, dat ook kerken en geloofsgemeenschappen een bijdrage mogen leveren aan de uitvoering van het WMObeleid en WMO-actieplan, waarbij de overheid respect toont voor de eigen identiteit en doelstellingen van kerken. Creatieve oplossingen en vernieuwende initiatieven in het kader van de WMO kunnen bij de ChristenUnie rekenen op een positieve benadering. Wij stimuleren de opkomst van het Eigen kracht -denken binnen het maatschappelijk werk, waarbij hulp bij mensen met problemen met steun van professionele hulpverleners zoveel mogelijk vormgegeven wordt in de kring van familie en vrienden, voordat deze hulp wordt gegeven door hulpverlenende instanties. Vrijwilligersorganisaties zoals Ravelijn, Humanitas, Present en HIP (Hulp in Praktijk) en kerkelijke gemeenschappen die op een inventieve en creatieve manier hulpvragers en vrijwilligers/hulpbieders samenbrengen, verdienen een positieve benadering, eventueel ook in financieel opzicht. Vrijwilligers en mantelzorgers hebben recht op waardering en ondersteuning. Dit gebeurt door collectieve voorzieningen, eventuele vergoedingen en een (persoonlijke) vrijwilligersprijs. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen met een (lichamelijke of psychische) beperking om hun mogelijkheden zo te gebruiken, dat zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Deelname aan sport, individueel of in groepsverband, wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Jong Centraal is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Amersfoort, maar als zodanig te weinig herkenbaar en laagdrempelig. Om de toegankelijkheid te bevorderen is de ChristenUnie voorstander van een CJG in iedere wijk. Het realiseren van meer-generatiewoningen biedt de mogelijkheid om, indien noodzakelijk en gewenst, mantelzorg dichtbij te brengen. Daarnaast is de ChristenUnie voorstander van uitbreiding van het aantal woonservice gebieden, omdat daarmee ook wordt bevorderd dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De ChristenUnie is tegen het gebruik van soft- en harddrugs, vanwege de verslavende werking die daarvan uit (kan) gaan. Er vindt geen uitbreiding plaats van het afgesproken aantal coffeeshops. Er mogen geen coffeeshops worden gevestigd in de buurt van basisscholen en middelbare scholen. Coffeeshops die niet voldoen aan de afgesproken criteria worden gesloten of verplaatst. Er dient blijvende aandacht te zijn voor alcoholgebruik door jongeren. Het succesvolle programma Amersfoort Fris moet worden voortgezet. De gemeente streeft naar het afsluiten van convenanten, waarin de consumptie van alcohol wordt verboden op middelbare scholen, ook bij de schoolfeesten. (Sport)verenigingen en (kerk)gemeenschappen worden gestimuleerd hieraan mee te doen. Hierbij worden ouders 9 10

6 gewezen op hun voorbeeldrol. Daarnaast is het volgens de ChristenUnie ook noodzakelijk dat in de horecanota aandacht wordt besteed aan een gezond uitgaansbeleid, dat de sluitingstijden van horecagelegenheden worden vervroegd en dat de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie wordt verhoogd naar 18 jaar. De ChristenUnie is tegen gokken, omdat het de hebzucht aanmoedigt en geen uiting is van goed rentmeesterschap. Vestiging van nieuwe gokhallen wordt daarom voorkomen, zeker op plaatsen die daar minder geschikt voor zijn vanwege laagdrempelige voorzieningen en scholen in de buurt. Het tegengaan van overgewicht bij kinderen heeft de aandacht van de gemeente. Om gezonde voedingsgewoonten onder jongeren te bevorderen streven we naar een gezond voedselaanbod op middelbare scholen. Er is bijzondere zorg voor gezinnen met psychische of psychosociale problematiek, voor eenzaamheid bij ouderen, voor kwetsbare groepen als tienermoeders, dak- en thuislozen, verslaafden. Een betrokken samenleving kent burgers die elkaar respectvol benaderen. De ChristenUnie vindt het daarbij belangrijk dat contacten tussen de verschillende generaties en bevolkingsgroepen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 3.4 Wijken en ontwikkeling Amersfoort Vernieuwt is een traject dat in de nieuwe raadsperiode gecontinueerd wordt. Per wijk zal gekeken worden naar een sluitende aanpak. Het sociale aspect hiervan is van groot belang: het vormt de verbindende factor tussen het economische en fysieke aspect. Met respect voor de identiteit van die wijken moet er zoveel mogelijk diversiteit worden aangebracht door het bouwen van een goede mix van woningen (grotere en kleinere huizen, duurdere en goedkopere, studenten-, gezins- en seniorenwoningen), om een evenwichtige wijkopbouw te garanderen en de wijken levensloopbestendig te maken. Bevorderd wordt dat in de wijken en dus niet alleen op industrieterreinen bedrijven en winkels op redelijke afstand voor ieder beschikbaar zijn. Ruimte voor ondernemers met bedrijven aan huis komt de ontwikkeling van de wijk ten goede, zolang dit niet ten koste gaat van groen of leefbaarheid. De vernieuwing van het stedelijk gebied wordt voortvarend opgepakt. In overleg met de bewoners van de verschillende wijken wordt gewerkt aan een vernieuwde en leefbare wijk. De gemeente neemt de kerken en geloofsgemeenschappen serieus als samenbindende factor in de wijken. Hun wordt de gelegenheid geboden om betrokken te zijn in sociale activiteiten, o.a. in het kader van de WMO. De gemeente coördineert een periodiek overleg tussen het welzijnswerk, vrijwilligersorganisaties, kerken en andere instellingen in het maatschappelijk midden om tot afstemming van activiteiten te komen. Deze gesprekken vinden bij voorkeur op wijkniveau plaats. De gemeente betrekt de woningcorporaties bij de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het wonen in de wijken. Het is van belang om de maatschappelijke betrokkenheid en participatie binnen alle wijken te monitoren. De gemeente zet zich samen met de woningcorporaties in voor een optimale bewonersparticipatie in de Amersfoort Vernieuwt -gebieden. Als de maatschappelijke betrokkenheid zeer laag is, moeten de gemeente en de woningcorporaties stappen ondernemen om dit te verbeteren. De gemeente zal in het kader van Amersfoort Vernieuwt extra inzetten op het verbeteren van de sociale verbanden binnen deze wijken. Het is van belang dat in iedere wijk een herkenbaar en laagdrempelig ontmoetingspunt aanwezig is voor alle wijkbewoners. 3.5 Onderwijs Door onderwijs kunnen de vele kinderen en jongeren in onze stad kennis en vaardigheden opdoen, waardoor zij worden voorbereid op het leveren van een constructieve bijdrage aan de samenleving door betaalde of 11 12

7 onbetaalde arbeid en waardoor zij zichzelf ontplooien als mens. Goed onderwijs is dus van groot belang. Daarbij moeten we oog hebben voor de verschillen tussen de wijken: in nieuwbouwwijken zijn veel kinderen in de crèche en op de basisschool, in de iets oudere wijken vooral jongeren op de middelbare school en het voortgezet onderwijs en in de oudste wijken is minder jeugd te vinden. Ook is het van groot belang dat de schoolomgeving veilig is en het binnenklimaat gezond. De ontwikkeling naar meer Brede Scholen in Amersfoort wordt gesteund in haar doelstelling om kinderopvang, school, gezondheid, sport en cultuur goed op elkaar af te stemmen. Op financieel gebied dienen hier wel grenzen te worden gesteld, een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor het naschoolse deel is redelijk. Onderwijsgelden dienen niet voor naschoolse activiteiten te worden besteed. Naschoolse opvang vanuit de identiteit van de school moet mogelijk zijn. De ABC-scholen worden ontwikkeld in samenhang met het beleid rond de Centra voor Jeugd en Gezin. De extra activiteiten die in de ABCscholen worden aangeboden aan gezinnen op het gebied van sport en cultuur, moeten door de ouders zelf via inkomensafhankelijke bijdragen worden betaald. De behoefte aan onderwijshuisvesting en kinder- en tieneropvangmogelijkheden in wijken moet goed worden afgestemd op de vraag; nevenlocaties moeten zo mogelijk worden voorkomen of, als ze niet ter vermijden zijn, op één plek in de wijk worden gegroepeerd. Het is noodzakelijk dat de schoolomgeving verkeersveilig is en dat het binnenklimaat gezond is. De leerplichtwet moet worden gehandhaafd en schoolverzuim tegengegaan. Het is van belang dat leerlingen niet uit het oog verloren worden, om te voorkomen dat zij uitvallen en zonder diploma de school verlaten. Analfabetisme en digibetisme (het niet kunnen omgaan met de computer) moet worden bestreden, omdat veel informatie in onze samenleving op schrift en digitaal wordt aangeboden. Het is van belang dat mensen die op dit gebied hulp nodig hebben, worden opgespoord en een passend aanbod krijgen van de gemeente. Voor de jongeren in onze stad is het gewenst om een gevarieerd aanbod van HBO-opleidingen binnen onze grenzen te stimuleren. Het is niet noodzakelijk om een universiteit te vestigen in onze stad. Amsterdam en Utrecht zijn dichtbij en deze steden zijn zeer aantrekkelijk voor studenten. Daar willen we niet mee concurreren. Omdat zich in Amersfoort veel hoger opgeleide mensen hebben gevestigd en omdat we willen investeren in de ontwikkeling van talenten van werknemers, willen we meer ruimte en aandacht voor postacademische opleidingen. 3.6 Groen-blauwe structuur Gods schepping is groots en bewonderenswaardig. De ChristenUnie Amersfoort wil mensen in contact brengen met natuur. Hiervoor is het van belang dat de verbinding tussen stad en omliggend landschap versterkt wordt. Natuur en water in en om de stad zijn noodzakelijk voor rust en recreatie van de inwoners, voor ontwikkeling van flora en fauna. : Voor de bewoners van de stad moeten op loopafstand dan wel fietsafstand van de woningen groengebieden te vinden zijn. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners en vooral kinderen zoveel mogelijk in contact worden gebracht met de natuur. Aanleg van natuurspeelplaatsen, schooltuintjes en uitbreiding van stadslandbouw aan de randen van de stad kunnen in die behoefte voorzien. Voor recreatief gebruik is het belangrijk dat waterwegen in en om de stad bevaarbaar zijn en zoveel mogelijk met elkaar zijn verbonden. Vathorst-Noord wordt ontwikkeld als een groen recreatief uitloopgebied van de stad. Naast de buitengebieden vindt de ChristenUnie het van groot belang dat binnenstedelijk groen, waar mogelijk, wordt uitgebreid of versterkt. De gemeente steunt een landschapsfonds dat streeft naar behoud en herstel van karakteristieke landschapselementen. 3.7 Ruimtelijke ordening en wonen 13 14

8 Omdat Amersfoort de komende decennia, in tegenstelling tot andere gemeenten in ons land, nog niet te maken krijgt met een krimpende bevolking, zullen er nog volop woningen moeten worden gebouwd. Daarbij zal de beschikbare ruimte zo worden ingedeeld dat inwoners van Amersfoort op kleine afstand van hun woning voldoende ruimte hebben om te kunnen recreëren. Het is belangrijk dat Amersfoort volop inzet op de kwaliteit van de leefomgeving in alle delen van de stad. Alle Amersfoorters moeten met plezier kunnen wonen in hun stad. Het is daarvoor noodzakelijk dat Amersfoort een ongedeelde stad is met een krachtige eigen identiteit. Dat zou moeten zijn de identiteit van een gezinsstad, een stad op de rand van de Randstad en de Veluwe. Een stad die is opgebouwd uit verschillende wijken, met elk hun eigen identiteit, waar de bewoners trots op zijn. Inwoners horen zich thuis te voelen in hun eigen straat, waar buren over de heg of op de galerij met elkaar de laatste nieuwtjes uitwisselen, interesses delen en hulp bieden waar dat nodig is. Daarvoor is het noodzakelijk dat wooncomplexen niet te massaal worden, zodat mensen elkaar herkennen en op elkaar betrokken kunnen zijn. In elke wijk behoren voldoende ontmoetingsplekken, speelplekken en groenzones te zijn. Bovendien is het van groot belang dat elke wijk levensloopbestendig is. Als mensen prettig wonen in hun eigen wijk, dan zouden ze daar ook gemakkelijk grotere gezinswoningen of kleinere seniorenwoningen moeten kunnen vinden. Grote groengebieden in de stad zullen bij binnenstedelijke vernieuwing worden ontzien als het gaat om het vinden van geschikte locaties voor woningbouw. Hoewel lange wachtlijsten bij de woningcorporaties niet zijn te vermijden Amersfoort is een aantrekkelijke stad, waar veel mensen zich willen vestigen is het noodzakelijk dat de wachtlijsten niet onevenredig lang worden voor bepaalde woningen of bepaalde doelgroepen, voor zowel urgente als reguliere woningzoekenden. De ChristenUnie vindt dan ook dat urgenties worden beperkt tot mensen die dat echt nodig hebben. Eén manier om dit te bereiken is het terugdringen van scheef wonen. Het is niet rechtvaardig als mensen met een hoger salaris blijven wonen in een goedkope sociale huurwoning. De ChristenUnie staat daarom ook positief tegenover het project Huur op Maat. Huur op Maat is in 2008 als experiment van het Ministerie van Volkshuisvesting door Portaal en De Alliantie is ingevoerd. De huurprijs wordt hierbij afhankelijk gemaakt van het inkomen. Wij hopen dat hiermee de doorstroming wordt bevorderd, de keuzemogelijkheden voor huurders worden vergroot, buurten meer gevarieerd worden en scheef wonen minder vaak zal voorkomen. Dit project zal na drie jaar worden geëvalueerd om te zien of deze doelstellingen zijn gehaald. Het is noodzakelijk dat de wachtlijsten voor elk woningtype en elke doelgroep in het oog gehouden wordt, voor zowel urgente als reguliere woningzoekenden. Nu wachttijden voor de reguliere huurwoning-zoekenden voor alle woningzoekenden sterk zijn opgelopen, moeten we ingrijpen om ervoor te zorgen dat de gewenste woningen beschikbaar komen. Er moeten meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd, de doorstroming worden bevorderd en de criteria voor urgente aanvragen worden aangescherpt. De mogelijkheden binnen het bestemmingsplan om meerdere generaties bij elkaar te laten wonen moeten worden verruimd (kangoeroewoningen, tijdelijke seniorenwoonruimte in de tuin, garage tijdelijk ombouwen tot woonruimte, een doorgang maken tussen twee huizen). Naast de ruimte voor ambachtelijke bedrijven met kunstzinnige producten zal in het Oliemolenkwartier ook ruimte worden gemaakt voor activiteiten als de Voedselbank en de Kledingbank. 3.8 Economie Een gezonde economie is van groot belang. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar ook omdat het positieve effecten heeft op het leefklimaat in de stad. Een gezonde economie geeft inwoners voldoende gelegenheid om via betaalde arbeid te participeren, stimuleert een goed 15 16

9 aanbod voor de eigen inwoners om in hun levensbehoeften te voorzien, biedt stagemogelijkheden aan scholieren en vergroot kansen via innovatie. Om bedrijvigheid in de stad te stimuleren, is het noodzakelijk om toe te zien op veiligheid. Door beschikbaarstelling van voldoende bedrijfsterreinen en de bevordering van de wijkeconomie, kan het aantal banen meegroeien met het aantal inwoners. Het is van groot belang economische ontwikkelingen tegen te gaan die sterk negatieve gevolgen hebben voor bestaande bedrijven. We willen Amersfoort op de kaart zetten als aantrekkelijke winkelstad en een goede vestigingsplaats voor bedrijven en ZZP-ers. Er is behoefte aan goede, bereikbare en veilige bedrijventerreinen in Amersfoort. Het is dus van groot belang dat gemeente, politie en bedrijven goed samenwerken. Om de kwaliteit van bedrijventerreinen te bevorderen stimuleren wij een aantrekkelijke en overzichtelijke vormgeving. Bovendien vindt de ChristenUnie het belangrijk dat in de planning rekening wordt gehouden met een goede samenhang ook in fysieke afstanden - tussen wonen en werken. Het is van belang dat de economie in Amersfoort voldoende divers is om tegen een stootje te kunnen, hoewel Amersfoort geen zware industrie hoeft binnen te halen daar hebben we geen ruimte voor. Daarom maken we ons sterk voor een goed vestigingsklimaat voor kleine ondernemers. We willen de samenhang in de wijk graag bevorderen en wijkwinkels die in de dagelijkse levensbehoeften voorzien, kunnen daarin een belangrijke rol vervullen. Binnen de grenzen van haar bevoegdheid stimuleert de gemeente dit. De gemeente stimuleert een goede kennisinfrastructuur en aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Op deze manier hebben scholieren voldoende stagemogelijkheden binnen Amersfoort. Ook kunnen zij na hun studie dan beter aan de slag in Amersfoort. Zo mogelijk worden beroepsopleidingen binnen de regio gehaald die van belang zijn voor de aanwezige bedrijvigheid. Bovendien moedigt de gemeente bedrijven aan om werkervaringsplaatsen te bieden aan langdurig werklozen, herintreders en allochtone jongeren. ZZP-ers vormen een steeds groter deel van de Amersfoortse beroepsbevolking. De ChristenUnie vindt het dan ook belangrijk dat bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden er voldoende aandacht is de mogelijkheid van werken aan huis, dat de gemeente aanleg van glasvezelnetwerken voldoende bevordert en dat het centraal ondernemersloket gehandhaafd blijft. Een goede verstandhouding tussen ondernemers en de gemeente is van groot belang. Daarom zijn wij voorstander van periodiek overleg tussen de gemeente, de Kamer van Koophandel en ondernemersorganisaties. De ChristenUnie wil stimuleren dat bedrijven duurzaam bouwen, het milieu sparen en beschermen en in het algemeen verantwoord ondernemen. De ChristenUnie wil de verkoop en het gebruik van streekproducten binnen de gemeente te beginnen bij de gemeentelijke organisatie stimuleren. De zondag is door God aan ons gegeven als een dag om te rusten en te ontspannen. Het is goed als de winkels op zondag gesloten zijn. Daardoor creëren we een wekelijkse rustdag voor (met name) kleine ondernemers. 3.9 Bereikbaarheid Bij het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen die Amersfoort kent, zal vooral moeten worden ingezet op het vergroten van het gebruik van de fiets en het versterken van het openbaar vervoer (OV). Desondanks sluiten we de ogen er niet voor, dat er ook zal moeten worden ingegrepen in de infra-structuur voor het autoverkeer om bereikbaarheidsproblemen in en om Amersfoort op te lossen. Bij de afweging van te nemen maatregelen spelen het milieu en de verkeersveiligheid een grote rol. In samenwerking met andere partners (provincie, Rijkswaterstaat) wordt voortvarend gewerkt aan een betere bereikbaarheid van Amersfoort. Het VERDER pakket biedt hiervoor een goede aanzet. In dit pakket wordt gezamenlijk met de andere partners gewerkt aan een 17 18

10 betere bereikbaar-heid van Amersfoort, waarbij allereerst wordt gekeken naar stimulerende maatregelen voor OV en fiets. Ondanks dat de aanbesteding van het OV (stadsvervoer) volledig door de provincie wordt uitgevoerd, zal de gemeente alles op alles moeten zetten om voor de Amersfoort een zo goed mogelijk pakket van stadsvervoer te realiseren. Waarbij het OV binnen Vathorst en tussen Vathorst en de overige delen van de stad verbeterd kan worden. De gemeente zal de kennis en expertise van partijen als ROVER gebruiken. Acties om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor bepaalde doelgroepen kunnen helpen in het terugdringen van het autoverkeer. Om sluipverkeer te voorkomen en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te vergroten zal de doorstroming van het verkeer op de snelwegen en bij het knooppunt Hoevelaken moeten worden verbeterd. De bereikbaarheidsproblemen in het westen van Amersfoort verdienen aandacht. Met een ongelijkvloers kruising bij de BW-laan ter hoogte van de spoorwegkruising kan een groot deel van dit probleem worden opgelost. Onnodige stilstand van het verkeer komt het milieu aan die kant van de stad ook niet ten goede. Fietsgebruik wordt gestimuleerd: de fietser krijgt zoveel mogelijk voorrang op de auto en er moeten voldoende mogelijkheden zijn om fietsen te stallen bij stations en winkelcentra. De gemeente zorgt voor een goed onderhouden, overzichtelijk en veilig fietspaden- en wegennetwerk. Amersfoort doet in de komende raadsperiode mee aan de verkiezing van fietsstad van Nederland en neemt de nodige maatregelen om in aanmerking te komen voor deze titel. Een betere doorstroming van het autoverkeer wordt bevorderd door o.a. de inrichting van een groene golf. Gespreid gebruik van de parkeergarages wordt gestimuleerd om te voorkomen dat er op piektijden lange rijen auto s staan te wachten. Amersfoort gaat nieuwe, meer milieuvriendelijke, alternatieven van vervoer stimuleren en zorgt daarbij voor voldoende faciliteiten (onder andere elektriciteitspunten) Cultuur De aantrekkingskracht van de stad Amersfoort voor bewoners en toeristen is voor een belangrijk deel gebaseerd op het unieke aanbod van historie, architectuur, musea en kunstcentra. Het is van groot belang dat wij dit aanbod behouden en uitbreiden. Amersfoort is een stad met bescheiden culturele ambities, met een historisch, gezellig, levendig en tamelijk klein centrum en uitwaaierende interessante wijken. Die buitenwijken staan juist bekend om hun moderne en innovatieve architectuur en behoren om die reden beschermd en gekoesterd te worden. Amersfoort is een stad waar inwoners genieten van het culturele aanbod, waar ze hun gaven kunnen ontwikkelen door te lezen of door zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Amersfoort is ook een stad waar kunstenaars graag zijn, waar ze de ruimte krijgen om hun werk te exposeren en waar talent ontdekt en erkend wordt. De gemeente zet zich in voor het behoud en herstel van historische monumenten. De binnenstad heeft een grote rijkdom aan monumenten en die monumentale uitstraling moet worden gekoesterd. Nieuwe architectuur mag hieraan geen afbreuk doen. Culturele instellingen en manifestaties die de historie van de stad accentueren en uitdragen, mogen op onze steun rekenen. Het is gewenst om meer informatie over monumenten en historische locaties te geven via bordjes en plakkaten. Amersfoort heeft naam gemaakt als festivalstad. De ChristenUnie pleit voor unieke festivals die zich onderscheiden van wat elders wordt geboden. Festivals van niveau, die gratis toegankelijk zijn en een breed publiek trekken, passen in een democratisch kunstbeleid. De geluidsnormen dienen gehandhaafd te worden. Op dit moment vinden de festivals nog voornamelijk plaats in de binnenstad, maar ook Park Schothorst wordt geregeld gebruikt voor een festival. Wij willen vooral inzetten op het Eemplein als plein voor festivals. De binnenstad kan niet meer festivals hebben, omdat er ook gewoond, op zaterdag markt gehouden en op zondag gekerkt wordt. De huidige regeling rond het stille weekend moet worden gehandhaafd. Park Schothorst moet worden ontzien omdat de 19 20

11 historische grond-structuur, de flora en de fauna niet gedijen bij teveel drukte in het park. Bij de beoordeling van subsidieverlening aan culturele instellingen en evenementen is het belangrijk oog te hebben voor het bereik en de spreiding van de cultuurvoorzieningen, zodat alle inwoners kunnen genieten van kunst en cultuur in Amersfoort. Daarnaast kunnen ook de bezoekersaantallen, de waardering van de bezoekers, het educatief gehalte, de aantrekkelijkheid voor toeristen en de bijdrage aan de economie en aan de sociale cohesie in de stad een rol spelen. Kunst in de openbare ruimte moet de keuze zijn van breed samengestelde commissies. In deze commissies nemen ook burgers zitting om de toegankelijkheid van kunst te vergroten. Kunstcommissie ontvangen de opdracht om zorg te dragen voor voldoende variatie in het culturele aanbod. Het is belangrijk dat alle kunstwerken worden voorzien van informatie over de kunstenaar en het kunstwerk. Kunstenaars mogen in vrijheid hun werk mogen doen. Maar als hun werk zichtbaar is in de openbare ruimte, behoren zij zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid als het gaat om uitingen van geweld, discriminatie, godslastering of onzedelijkheid. Door het aanbod van de bibliotheek krijgen volwassenen en kinderen de gelegenheid om kennis op te doen en te werken aan hun ontwikkeling, zodat zij hun gaven nog beter in de samenleving kunnen inzetten. Daarom moet de bibliotheek voor iedereen toegankelijk blijven en de tarieven niet te hoog worden. Het is noodzakelijk om meer onderzoek te doen naar de behoefte aan de diensten van de bibliotheek. De ChristenUnie streeft naar een gevarieerd en toegankelijk aanbod van cultuureducatie en amateurkunst, zodat alle inwoners die willen participeren in dit aanbod, hiertoe ook in de gelegenheid worden gesteld. De lokale omroep moet worden afgerekend op de prestatieafspraken die zijn gemaakt, waarin het bereik, de tevredenheid van de inwoners en objectieve informatievoorziening een grote rol spelen Toerisme, sport en recreatie Amersfoort ligt midden in een aantrekkelijk en gevarieerde omgeving, die bewoners en bezoekers ertoe uitnodigt om te wandelen en te fietsen. Zo komen ze in aanraking met Gods schepping, kunnen ze het hectische stadsleven even ontvluchten en tijd nemen voor ontspanning en reflectie. Daarom moet de natuur en het groen in en om Amersfoort worden beschermd. Daarnaast is Amersfoort een jonge stad en zijn veel inwoners 21 22

12 lid van een sportvereniging. Sport is niet alleen een goede oefening voor het lichaam, maar brengt mensen ook met elkaar in aanraking en draagt zodoende bij aan de sociale cohesie. Bovendien bevorderen sportverenigingen actief burgerschap door de organisatievorm en de noodzaak om vrijwilligers in te zetten. Tenslotte kan sportbuurtwerk bijdragen aan de verhoging van het leefklimaat in wijken met veel jongeren. Hierbij is het niet voldoende om sportveldjes te realiseren, maar moet ook worden ingezet op het organiseren van sportactiviteiten door jeugdwerkers. De gemeente werkt samen met omringende gemeenten en de provincie aan de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Verbetering van het recreatieve fietspadennetwerk in en om de stad is gewenst, zodat inwoners sneller vanuit de stad het platteland en de bossen kunnen bezoeken en toeristen ook via de recreatieve routes onze stad weten te vinden. Om meer toeristen naar Amersfoort te trekken is het belangrijk dat onze stad actief wordt gepromoot bij reisorganisaties. De toegankelijkheid van het oude centrum kan worden verhoogd door op loopafstand parkeerplaatsen voor touringcars aan te bieden en te investeren in verbetering van de bewegwijzering. Daarnaast is het noodzakelijk om de looproute tussen het Centraal Station, de binnenstad en het Eemplein aantrekkelijker te maken. Tenslotte dient er voldoende aanbod te zijn van hotelkamers, B&B s en campingplaatsen. De gemeente draagt zorg voor een goed en gespreid aanbod van recreatieve mogelijkheden en sport. In elke wijk moeten zich meerdere sportverenigingen kunnen vestigen, liefst in een multifunctionele sportvoorziening. Lange wachtlijsten voor sportverenigingen moeten worden tegengegaan. Er is gebrek aan sportaccommodaties en ook de veldsporten kampen met ruimtegebrek. Om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten moeten vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd, moet tariefdifferentiatie worden toegepast (zodat sportverenigingen worden gestimuleerd om gebruik te maken van minder gewilde accommodaties) en moeten de sportaccommodaties en velden worden uitgebreid (met inachtneming van demografische ontwikkelingen). Sportverenigingen worden niet gestimuleerd om meer op zondag te trainen, omdat inwoners die naar de kerk willen gaan, dan uitgesloten zouden kunnen worden van sportdeelname. De laatste jaren is vooral geïnvesteerd in de breedtesport en is er nauwelijks aandacht besteed aan topsport. Omdat de gemeente Amersfoort veel plaatselijk talent de kans geeft zich te ontwikkelen, neemt de vraag naar doorgroeimogelijkheden op het gebied van topsport toe. De ChristenUnie wil aan begaafde sporters meer mogelijkheden bieden om ook in Amersfoort op amateurniveau door te groeien. De kunstijsbaan in de buurt van Vathorst, waarvoor ondertussen al 3 miljoen euro is gereserveerd, kan alleen worden gerealiseerd, als andere overheden, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven ook bereid zijn om substantieel mee te betalen. Kies je sport en het sportbuurtwerk spelen een belangrijke rol in het stimuleren van sportbeoefening onder kinderen en verdienen daarom steun Werk en inkomen Het sociale beleid is erop gericht mensen te stimuleren om hun gaven en talenten te gebruiken door deel te nemen aan het arbeidsproces of door het doen van vrijwilligerswerk. De gemeente biedt een vangnet, wanneer inkomsten uit werk niet voldoende zijn om van te leven. De gemeentelijke Dienst Sociale Zekerheid staat goed aangeschreven en kan rekening op landelijke hoge waardering. Door de te verwachten toename van werkloosheid als gevolg van de kredietcrisis zal extra creativiteit en stimulering noodzakelijk zijn om deze hoge waardering te handhaven. Er is extra aandacht voor schoolverlaters die moeite hebben met het toetreden tot de arbeidsmarkt

13 De gemeente biedt ondersteuning bij de participatie van werkloze 55+ ers op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie is van mening dat bij alleenstaande ouders en mantelzorgers de verzorgende taken niet in de knel mogen komen door de (wettelijke) sollicitatieplicht. Er wordt actieve voorlichting gegeven over budgettering en voorkoming van schulden voor jong en oud. Schuldenproblemen kunnen in een vroeg stadium verholpen worden. wanneer er effectief wordt samengewerkt door o.a. woningstichting, energieleverancier en belastingdienst. Wanneer schuldenproblematiek wordt gesignaleerd, kan verwezen worden naar Stadsring 51. De Voedselbank en de Kledingbank bieden de minst draagkrachtige inwoners in de stad gratis voedsel en kleding; de gemeente zal hun werk faciliteren. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hebben ieder, zeker na de invoering van het dualisme in 2002, een eigen positie en verantwoordelijkheid. In het belang van de stad zullen de gemeenteraad en het college, met respect voor elkaars verantwoordelijkheid, in goede samenwerking de stad besturen. Evenals in voorgaande periodes zal de ChristenUnie niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid en haar bijdrage willen leveren aan het dagelijks bestuur van Amersfoort. Van toetreding tot het college zal alleen sprake zijn indien de ChristenUnie zich voldoende kan vinden in het collegeprogramma. Steeds meer taken worden op decentraal (gemeentelijk) niveau ingevuld. Wij juichen dat toe, omdat hiermee een steeds belangrijkere rol is weggelegd voor de overheid die het dichts bij de burger staat, de gemeentelijke overheid Bestuur en publieke dienstverlening Het gemeentebestuur behandelt de inwoners van Amersfoort met respect. Dat houdt ook in dat inwoners worden betrokken bij belangrijke beslissingen via inspraak en voldoende gelegenheid krijgen om hun bezwaren kenbaar te maken. Belangrijk daarbij is dat vooraf de spelregels rondom inspraak, beroep en bezwaar voldoende worden gecommuniceerd, dat er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt en dat afgesproken termijnen door het gemeentebestuur worden nageleefd. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, als democratisch gelegitimeerd orgaan, om een beslissing te nemen. De discussie tussen bestuur en burgers wint aan kwaliteit, als iedereen niet alleen zijn eigen belang, maar ook het belang van de samenleving als geheel in het oog houdt. De gemeente is dienstbaar aan de samenleving als geheel. Dit blijkt uit de houding van ambtenaren tegenover burgers. De mening van de Amersfoorters wordt serieus genomen, zonder te vervallen in een u vraagt, wij draaien - mentaliteit. Bij nieuw te nemen besluiten zijn de regels voor inspraak en de onderscheiden verantwoordelijkheden vooraf duidelijk gecommuniceerd en hebben de burgers achteraf voldoende inzicht in de resultaten van het inspraakproces en de uiteindelijke afweging. Er is blijvende aandacht voor de democratische controle op de bijdrage van Amersfoort in en besluiten van gemeenschappelijke regelingen, het regionaal college (politie), de driehoek en veiligheidsregio. De digitale dienstverlening aan de burger wordt verder uitgebouwd Financiën De economische crisis die ook een morele crisis is wat betreft onze omgang met geld en rijkdom gaat aan Amersfoort niet voorbij. Ook onze stad zal de uitgaven kritisch tegen het licht moeten houden. Uitgangspunt is daarbij dat de financiële middelen die we hebben, op een rechtmatige en doelmatige wijze worden ingezet

14 Daarbij zullen we, achter alle financiële cijfers, vooral oog moeten houden voor het beleid dat is en wordt ingezet, met prioriteit voor een duurzame stad, waarin recht wordt gedaan aan de zwakkeren in de samenleving en waarin burgers zich verbonden voelen met die samenleving. Bij het vinden van noodzakelijk bezuinigingen is de kaasschaafmethode maar beperkt bruikbaar. De ChristenUnie pleit er dan ook voor om, bij een mogelijk nieuwe bezuinigingsronde, duidelijke keuzes te durven maken. Belangrijk daarbij is dat de gemeente haar kerntaken kan blijven uitvoeren en voorziet in de noodzakelijke basisvoorzieningen: realisatie van een zwembad in Vathorst heeft dan bijvoorbeeld een hogere prioriteit dan de realisatie van een kunstijsbaan. Voor het oplossen van de huidige financiële problemen zal er met voorrang op moeten worden ingezet de gelden die minder efficiënt en/of minder effectief worden ingezet, uit de gemeentebegroting te schrappen. Los van bezuinigingen is het belangrijk dat de financiële middelen die de gemeente ten dienste staan effectief worden ingezet. De ChristenUnie pleit er dan ook voor dat op regelmatige wijze beleidsevaluaties worden gehouden en die onderdelen van het beleid die geen bijdrage leveren aan de vooraf vastgestelde doelen worden geschrapt. Structurele activiteiten (d.w.z. die jaarlijks op de begroting terugkeren) moeten met structureel geld worden gefinancierd. Bij het verlenen van subsidies zullen duidelijke prestatie-afspraken worden gemaakt, teneinde te kunnen garanderen dat de verstrekte financiële middelen efficiënt worden ingezet. Er wordt terughoudend omgegaan met verhoging van de lastendruk van de burger. De tarieven voor de onroerende-zaakbelasting mogen niet de sluitpost voor de begroting vormen. 27

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Geloven in West. Verkiezingsprogramma ChristenUnie Amsterdam West

Geloven in West. Verkiezingsprogramma ChristenUnie Amsterdam West Geloven in West Verkiezingsprogramma ChristenUnie Amsterdam West 2010 2014 1. Geloven in West 4 2. Een dienstbaar stadsdeel 5 2.1 Rol van stadsdeel West 5 2.2 Veiligheid 6 2.3 Financiën 7 3. Duurzame

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Verkiezingspamflet

Verkiezingspamflet Verkiezingspamflet 2014-2018 Dienend Betrokken Haarlemmermeer Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer baseert haar standpunten op de Bijbel. De Bijbel is een bron van

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelen

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam Sinds decennia is de stad Amsterdam één van de onbetwiste koplopers als het gaat om acceptatie en tolerantie van lesbiennes, homo s en biseksuelen en transgenders. Deze

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie