Programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010"

Transcriptie

1 Programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Amersfoort gaat voor betrokken burgers Hoofdstuk 2 Het beleid in de raadsperiode Hoofdstuk 3 Ons programma voor de periode Veiligheid 3.2 Stedelijk beheer, milieu en duurzaamheid 3.3 Zorg en welzijn 3.4 Wijken en ontwikkeling 3.5 Onderwijs 3.6 Groen-blauwe structuur 3.7 Ruimtelijke ordening en wonen 3.8 Economie 3.9 Bereikbaarheid 3.10 Cultuur 3.11 Toerisme, sport en recreatie 3.12 Werk en inkomen 3.13 Bestuur en publieke dienstverlening 3.14 Financiën 1. Amersfoort gaat voor betrokken burgers Ongetwijfeld hebt u ze vorig jaar ook gezien: al die Amersfoort750 - vlaggen. Op gevels of aan balkonnetjes: burgers die trots zijn op hun stad. En dat is iets goeds: van je stad houden, je stad mooi vinden, blij zijn met je woning of je werk in die stad en genieten van de uitgaansgelegenheden in die stad. Iedere stad heeft om mooi, aantrekkelijk en leefbaar te blijven betrokken burgers nodig. Geen burgers die op hun rechten of hun strepen staan, geen burgers die altijd wat te klagen hebben en geen burgers die al hun eigen problemen over de schutting gooien, maar burgers die beseffen dat hun leefbare samenleving begint bij henzelf. Burgers kunnen trots zijn op hun stad, maar een stad mag ook trots zijn op zulke, betrokken burgers. De ChristenUnie Amersfoort wil gaan voor een stad van betrokken burgers. Burgers die beseffen dat een beetje belangstelling, vriendelijkheid en toeschietelijkheid van eigen kant wonderen doet met de ander. Burgers die beseffen dat de leefbaarheid van een stad mee afhangt van wat zij er zelf voor doen. Betrokken burgers ontstaan niet spontaan. Zij worden voor een deel gemaakt: door opvoeding, door schoolgaan, door ontmoeting, door lidmaatschap van kerken, verenigingen en gemeenschappen. De ChristenUnie zet deze verbanden daarom ook hoog op de politieke agenda. Zodat bestuurders en politici oog hebben voor hun onschatbare betekenis voor de leefbaarheid van de stad. Betrokken burgers proberen de ander niet te zien als een bedreigende vreemdeling, maar proberen de kracht van die ander te ontdekken. Buurten waar niemand naar de ander omziet, zijn onleefbare buurten. Buurten waar mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten belangstelling voor elkaar tonen, blijken al gauw de gezelligste buurten van de stad. 3 4

3 De ChristenUnie Amersfoort wil de burgers daarom tot betrokkenheid opwekken. En tegelijk politici en bestuurders oproepen om die betrokkenheid te zien, te erkennen en zo weinig mogelijk te frustreren met regels, formaliteiten en bureaucratie. De ChristenUnie wil politiek bedrijven in navolging van Christus, die ons geleerd heeft dat wij onze medemensen net zo moeten behandelen als wij zelf door onze medemensen behandeld willen worden. Vanuit die opdracht willen wij de dialoog aangaan met de verschillende levensbeschouwelijke, religieuze en culturele gemeenschappen om te bezien wat zij en wij voor elkaar en voor de stad kunnen betekenen. De ChristenUnie wil met andere woorden gaan voor een echt leefbaar Amersfoort, waarin bewoners zich inzetten voor de bloei van de stad. De ChristenUnie wil met andere woorden gaan voor een echt leefbaar Amersfoort. Want betrokken burgers gaan voor Amersfoort. 2. Het beleid in de raadsperiode In de lopende raadsperiode maakt de ChristenUnie in Amersfoort deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Mede daardoor heeft zij veel punten uit haar programma kunnen realiseren. We doen een greep daaruit: De gedeeltelijke afschaffing van de onroerende-zaak-belasting heeft niet geleid tot lastenverzwaring voor de burgers. De gemeente koopt elektriciteit duurzaam in. Hoogland-West en Vathorst-Noord worden niet bebouwd. Wel vindt bebouwing plaats binnen bestaand stedelijk gebied, met een mix van duurdere en goedkope woningen. De vernieuwing van het bestaand stedelijk gebied is krachtdadig aangepakt, met een ruime plaats voor deelneming van de bewoners aan de ontwikkeling van de plannen. Uitingen van geweld, discriminatie, godslastering en onzedelijkheid door kunst in de openbare ruimte zijn tegengegaan. Er zijn opvangvoorzieningen gekomen voor dak- en thuislozen. Door de campagne alcohol en jongeren wordt alcoholgebruik onder jongeren tegengegaan. Er zijn openbare toiletvoorzieningen gekomen voor gehandicapten. De openstelling van winkels op zondag is niet verder uitgebreid. In de binnenstad komen ondergrondse afvalcontainers. Er zijn op diverse plaatsen natuurspeelplaatsen tot stand gekomen. Amersfoort is erkend als groenste stad van Europa (2007). Er zijn groenbeheerplannen ontwikkeld voor de groengordel Soesterkwartier, het Waterwingebied en Klein Zwitserland Natuurgebied Bloeidaal is tot stand gekomen; aan de Schammer wordt gewerkt. Er is een fietsbrug over de Eem gekomen. 5 6

4 3. Ons programma voor de periode Veiligheid De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en is daarop aanspreekbaar. Maar ook van de burgers mag een actieve bijdrage worden verwacht aan een veilige samenleving. Het voorkomen van normoverschrijdend gedrag is belangrijk. Naast handhaving zal dan ook voldoende moeten worden ingezet op preventief beleid. Burgers kunnen een belangrijke rol spelen bij de veiligheid op straat en in de wijk. De burger kan op een gemakkelijke wijze overlastgevend en crimineel gedrag melden bij de politie. Daarnaast kunnen zij actief betrokken worden bij opsporingszaken via Burgernet en SMS-alert. We blijven alert op de handhaving van aanrijdtijden van de hulpdiensten ook voor moeilijker toegankelijke delen van de stad als bijvoorbeeld de binnenstad. Er worden tijdig de nodige maatregelen genomen om ook de norm aanrijdtijden in Vathorst te kunnen blijven garanderen. De ChristenUnie vindt dat burgers meer betrokken moeten worden bij opsporingszaken. Inzet van middelen als Burgernet en SMS-alert zal moeten leiden tot een grotere pakkans. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat burgers van Amersfoort op eenvoudige wijze aangifte kunnen doen van overlastgevend gedrag en criminaliteit. Burgers moeten ervaren dat hun aangifte serieus wordt genomen, ook door het optreden tegen dergelijk gedrag. Om overlast en criminaliteit te voorkomen wil de ChristenUnie de hulpverleningstrajecten aan veelplegers continueren. Er zal, in samenwerking met partners als de jeugdzorg, het welzijnswerk, het onderwijs en de gezondheidszorg, worden ingezet op preventief beleid, zodat Amersfoorters zich veilig voelen in de stad waarin zij wonen en zich bewegen. Illegale en gedwongen prostitutie wordt bestreden. Indien nodig bevordert de gemeente actief de deelname aan uitstapprogramma s voor prostituees. De ChristenUnie vindt cameratoezicht een goed middel in het kader van opsporing en het vergroten van (het gevoel van) veiligheid op straat. Daarvoor is wel nodig dat de beelden live worden bekeken. 3.2 Stedelijk beheer, milieu en duurzaamheid Amersfoort moet zuinig zijn op de wereld waarin wij leven. Ze is het werk van God en Hij heeft haar aan ons toevertrouwd om haar als goede rentmeesters te beheren. Rentmeesterschap komt tot uiting in het verantwoord omgaan met lucht, water, bodem, flora en fauna. Dit is van invloed op de inrichting van de stad en haar (nieuwbouw)wijken, op de verkeersafwikkeling en de ontsluiting van de stad, op de inrichting van de openbare ruimte, op het schoonhouden van de stad. Duurzaamheid is het uitgangspunt. Samen met inwoners en ondernemers is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Inwoners hebben er recht op gehoord te worden over en mee te denken over de invulling van hun leefomgeving. Dit vergroot de betrokkenheid bij de buurt en de wijk. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente voorop loopt in het bijhouden van de (nieuwste) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wanneer het gaat om energiezuinige maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van straatverlichting. De gemeente moedigt bedrijven en scholen aan om klimaatneutraal te opereren en stimuleert bij nieuwbouw kleinschalige en duurzame energieopwekking Het aantal containers voor inzameling van glas, papier en plastic bij winkelcentra zal worden uitgebreid. De ChristenUnie zet zich er voor in dat containers zoveel mogelijk worden vervangen door ondergrondse containers. Overlast door hondenpoep wordt bestreden door op te treden tegen hondeigenaren die weigeren de uitwerpselen van hun hond op te 7 8

5 ruimen. Uitvoering en handhaving van het beleid zal gedekt moeten worden door de opbrengsten van de hondenbelasting. De ChristenUnie pleit ervoor dat alle inwoners, onder meer via het onderwijs, bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de openbare ruimte onder het motto: een leefbare stad maken we samen. Het onderhoudsniveau van de stad - van het groen, de wegen, de bruggen, de riolering, de verlichting - moet op peil blijven. Om te voorkomen dat in de toekomst achterstanden weer moeten worden goedgemaakt is het volgens de ChristenUnie belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het onderhoud van deze voorzieningen. 3.3 Zorg en welzijn Elke mens is van waarde, omdat de mens de kroon op Gods schepping is. Daarom is het de taak van de (gemeentelijke) overheid het welzijn en de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Mensen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn en gezondheid serieus te nemen. Daar waar mensen dit niet zelfstandig kunnen, als gevolg van een beperking, zal de gemeentelijke overheid ondersteuning moeten bieden en/of faciliteren. Het is in het belang van de samenleving, dat ook kerken en geloofsgemeenschappen een bijdrage mogen leveren aan de uitvoering van het WMObeleid en WMO-actieplan, waarbij de overheid respect toont voor de eigen identiteit en doelstellingen van kerken. Creatieve oplossingen en vernieuwende initiatieven in het kader van de WMO kunnen bij de ChristenUnie rekenen op een positieve benadering. Wij stimuleren de opkomst van het Eigen kracht -denken binnen het maatschappelijk werk, waarbij hulp bij mensen met problemen met steun van professionele hulpverleners zoveel mogelijk vormgegeven wordt in de kring van familie en vrienden, voordat deze hulp wordt gegeven door hulpverlenende instanties. Vrijwilligersorganisaties zoals Ravelijn, Humanitas, Present en HIP (Hulp in Praktijk) en kerkelijke gemeenschappen die op een inventieve en creatieve manier hulpvragers en vrijwilligers/hulpbieders samenbrengen, verdienen een positieve benadering, eventueel ook in financieel opzicht. Vrijwilligers en mantelzorgers hebben recht op waardering en ondersteuning. Dit gebeurt door collectieve voorzieningen, eventuele vergoedingen en een (persoonlijke) vrijwilligersprijs. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen met een (lichamelijke of psychische) beperking om hun mogelijkheden zo te gebruiken, dat zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Deelname aan sport, individueel of in groepsverband, wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Jong Centraal is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Amersfoort, maar als zodanig te weinig herkenbaar en laagdrempelig. Om de toegankelijkheid te bevorderen is de ChristenUnie voorstander van een CJG in iedere wijk. Het realiseren van meer-generatiewoningen biedt de mogelijkheid om, indien noodzakelijk en gewenst, mantelzorg dichtbij te brengen. Daarnaast is de ChristenUnie voorstander van uitbreiding van het aantal woonservice gebieden, omdat daarmee ook wordt bevorderd dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De ChristenUnie is tegen het gebruik van soft- en harddrugs, vanwege de verslavende werking die daarvan uit (kan) gaan. Er vindt geen uitbreiding plaats van het afgesproken aantal coffeeshops. Er mogen geen coffeeshops worden gevestigd in de buurt van basisscholen en middelbare scholen. Coffeeshops die niet voldoen aan de afgesproken criteria worden gesloten of verplaatst. Er dient blijvende aandacht te zijn voor alcoholgebruik door jongeren. Het succesvolle programma Amersfoort Fris moet worden voortgezet. De gemeente streeft naar het afsluiten van convenanten, waarin de consumptie van alcohol wordt verboden op middelbare scholen, ook bij de schoolfeesten. (Sport)verenigingen en (kerk)gemeenschappen worden gestimuleerd hieraan mee te doen. Hierbij worden ouders 9 10

6 gewezen op hun voorbeeldrol. Daarnaast is het volgens de ChristenUnie ook noodzakelijk dat in de horecanota aandacht wordt besteed aan een gezond uitgaansbeleid, dat de sluitingstijden van horecagelegenheden worden vervroegd en dat de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie wordt verhoogd naar 18 jaar. De ChristenUnie is tegen gokken, omdat het de hebzucht aanmoedigt en geen uiting is van goed rentmeesterschap. Vestiging van nieuwe gokhallen wordt daarom voorkomen, zeker op plaatsen die daar minder geschikt voor zijn vanwege laagdrempelige voorzieningen en scholen in de buurt. Het tegengaan van overgewicht bij kinderen heeft de aandacht van de gemeente. Om gezonde voedingsgewoonten onder jongeren te bevorderen streven we naar een gezond voedselaanbod op middelbare scholen. Er is bijzondere zorg voor gezinnen met psychische of psychosociale problematiek, voor eenzaamheid bij ouderen, voor kwetsbare groepen als tienermoeders, dak- en thuislozen, verslaafden. Een betrokken samenleving kent burgers die elkaar respectvol benaderen. De ChristenUnie vindt het daarbij belangrijk dat contacten tussen de verschillende generaties en bevolkingsgroepen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 3.4 Wijken en ontwikkeling Amersfoort Vernieuwt is een traject dat in de nieuwe raadsperiode gecontinueerd wordt. Per wijk zal gekeken worden naar een sluitende aanpak. Het sociale aspect hiervan is van groot belang: het vormt de verbindende factor tussen het economische en fysieke aspect. Met respect voor de identiteit van die wijken moet er zoveel mogelijk diversiteit worden aangebracht door het bouwen van een goede mix van woningen (grotere en kleinere huizen, duurdere en goedkopere, studenten-, gezins- en seniorenwoningen), om een evenwichtige wijkopbouw te garanderen en de wijken levensloopbestendig te maken. Bevorderd wordt dat in de wijken en dus niet alleen op industrieterreinen bedrijven en winkels op redelijke afstand voor ieder beschikbaar zijn. Ruimte voor ondernemers met bedrijven aan huis komt de ontwikkeling van de wijk ten goede, zolang dit niet ten koste gaat van groen of leefbaarheid. De vernieuwing van het stedelijk gebied wordt voortvarend opgepakt. In overleg met de bewoners van de verschillende wijken wordt gewerkt aan een vernieuwde en leefbare wijk. De gemeente neemt de kerken en geloofsgemeenschappen serieus als samenbindende factor in de wijken. Hun wordt de gelegenheid geboden om betrokken te zijn in sociale activiteiten, o.a. in het kader van de WMO. De gemeente coördineert een periodiek overleg tussen het welzijnswerk, vrijwilligersorganisaties, kerken en andere instellingen in het maatschappelijk midden om tot afstemming van activiteiten te komen. Deze gesprekken vinden bij voorkeur op wijkniveau plaats. De gemeente betrekt de woningcorporaties bij de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het wonen in de wijken. Het is van belang om de maatschappelijke betrokkenheid en participatie binnen alle wijken te monitoren. De gemeente zet zich samen met de woningcorporaties in voor een optimale bewonersparticipatie in de Amersfoort Vernieuwt -gebieden. Als de maatschappelijke betrokkenheid zeer laag is, moeten de gemeente en de woningcorporaties stappen ondernemen om dit te verbeteren. De gemeente zal in het kader van Amersfoort Vernieuwt extra inzetten op het verbeteren van de sociale verbanden binnen deze wijken. Het is van belang dat in iedere wijk een herkenbaar en laagdrempelig ontmoetingspunt aanwezig is voor alle wijkbewoners. 3.5 Onderwijs Door onderwijs kunnen de vele kinderen en jongeren in onze stad kennis en vaardigheden opdoen, waardoor zij worden voorbereid op het leveren van een constructieve bijdrage aan de samenleving door betaalde of 11 12

7 onbetaalde arbeid en waardoor zij zichzelf ontplooien als mens. Goed onderwijs is dus van groot belang. Daarbij moeten we oog hebben voor de verschillen tussen de wijken: in nieuwbouwwijken zijn veel kinderen in de crèche en op de basisschool, in de iets oudere wijken vooral jongeren op de middelbare school en het voortgezet onderwijs en in de oudste wijken is minder jeugd te vinden. Ook is het van groot belang dat de schoolomgeving veilig is en het binnenklimaat gezond. De ontwikkeling naar meer Brede Scholen in Amersfoort wordt gesteund in haar doelstelling om kinderopvang, school, gezondheid, sport en cultuur goed op elkaar af te stemmen. Op financieel gebied dienen hier wel grenzen te worden gesteld, een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor het naschoolse deel is redelijk. Onderwijsgelden dienen niet voor naschoolse activiteiten te worden besteed. Naschoolse opvang vanuit de identiteit van de school moet mogelijk zijn. De ABC-scholen worden ontwikkeld in samenhang met het beleid rond de Centra voor Jeugd en Gezin. De extra activiteiten die in de ABCscholen worden aangeboden aan gezinnen op het gebied van sport en cultuur, moeten door de ouders zelf via inkomensafhankelijke bijdragen worden betaald. De behoefte aan onderwijshuisvesting en kinder- en tieneropvangmogelijkheden in wijken moet goed worden afgestemd op de vraag; nevenlocaties moeten zo mogelijk worden voorkomen of, als ze niet ter vermijden zijn, op één plek in de wijk worden gegroepeerd. Het is noodzakelijk dat de schoolomgeving verkeersveilig is en dat het binnenklimaat gezond is. De leerplichtwet moet worden gehandhaafd en schoolverzuim tegengegaan. Het is van belang dat leerlingen niet uit het oog verloren worden, om te voorkomen dat zij uitvallen en zonder diploma de school verlaten. Analfabetisme en digibetisme (het niet kunnen omgaan met de computer) moet worden bestreden, omdat veel informatie in onze samenleving op schrift en digitaal wordt aangeboden. Het is van belang dat mensen die op dit gebied hulp nodig hebben, worden opgespoord en een passend aanbod krijgen van de gemeente. Voor de jongeren in onze stad is het gewenst om een gevarieerd aanbod van HBO-opleidingen binnen onze grenzen te stimuleren. Het is niet noodzakelijk om een universiteit te vestigen in onze stad. Amsterdam en Utrecht zijn dichtbij en deze steden zijn zeer aantrekkelijk voor studenten. Daar willen we niet mee concurreren. Omdat zich in Amersfoort veel hoger opgeleide mensen hebben gevestigd en omdat we willen investeren in de ontwikkeling van talenten van werknemers, willen we meer ruimte en aandacht voor postacademische opleidingen. 3.6 Groen-blauwe structuur Gods schepping is groots en bewonderenswaardig. De ChristenUnie Amersfoort wil mensen in contact brengen met natuur. Hiervoor is het van belang dat de verbinding tussen stad en omliggend landschap versterkt wordt. Natuur en water in en om de stad zijn noodzakelijk voor rust en recreatie van de inwoners, voor ontwikkeling van flora en fauna. : Voor de bewoners van de stad moeten op loopafstand dan wel fietsafstand van de woningen groengebieden te vinden zijn. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners en vooral kinderen zoveel mogelijk in contact worden gebracht met de natuur. Aanleg van natuurspeelplaatsen, schooltuintjes en uitbreiding van stadslandbouw aan de randen van de stad kunnen in die behoefte voorzien. Voor recreatief gebruik is het belangrijk dat waterwegen in en om de stad bevaarbaar zijn en zoveel mogelijk met elkaar zijn verbonden. Vathorst-Noord wordt ontwikkeld als een groen recreatief uitloopgebied van de stad. Naast de buitengebieden vindt de ChristenUnie het van groot belang dat binnenstedelijk groen, waar mogelijk, wordt uitgebreid of versterkt. De gemeente steunt een landschapsfonds dat streeft naar behoud en herstel van karakteristieke landschapselementen. 3.7 Ruimtelijke ordening en wonen 13 14

8 Omdat Amersfoort de komende decennia, in tegenstelling tot andere gemeenten in ons land, nog niet te maken krijgt met een krimpende bevolking, zullen er nog volop woningen moeten worden gebouwd. Daarbij zal de beschikbare ruimte zo worden ingedeeld dat inwoners van Amersfoort op kleine afstand van hun woning voldoende ruimte hebben om te kunnen recreëren. Het is belangrijk dat Amersfoort volop inzet op de kwaliteit van de leefomgeving in alle delen van de stad. Alle Amersfoorters moeten met plezier kunnen wonen in hun stad. Het is daarvoor noodzakelijk dat Amersfoort een ongedeelde stad is met een krachtige eigen identiteit. Dat zou moeten zijn de identiteit van een gezinsstad, een stad op de rand van de Randstad en de Veluwe. Een stad die is opgebouwd uit verschillende wijken, met elk hun eigen identiteit, waar de bewoners trots op zijn. Inwoners horen zich thuis te voelen in hun eigen straat, waar buren over de heg of op de galerij met elkaar de laatste nieuwtjes uitwisselen, interesses delen en hulp bieden waar dat nodig is. Daarvoor is het noodzakelijk dat wooncomplexen niet te massaal worden, zodat mensen elkaar herkennen en op elkaar betrokken kunnen zijn. In elke wijk behoren voldoende ontmoetingsplekken, speelplekken en groenzones te zijn. Bovendien is het van groot belang dat elke wijk levensloopbestendig is. Als mensen prettig wonen in hun eigen wijk, dan zouden ze daar ook gemakkelijk grotere gezinswoningen of kleinere seniorenwoningen moeten kunnen vinden. Grote groengebieden in de stad zullen bij binnenstedelijke vernieuwing worden ontzien als het gaat om het vinden van geschikte locaties voor woningbouw. Hoewel lange wachtlijsten bij de woningcorporaties niet zijn te vermijden Amersfoort is een aantrekkelijke stad, waar veel mensen zich willen vestigen is het noodzakelijk dat de wachtlijsten niet onevenredig lang worden voor bepaalde woningen of bepaalde doelgroepen, voor zowel urgente als reguliere woningzoekenden. De ChristenUnie vindt dan ook dat urgenties worden beperkt tot mensen die dat echt nodig hebben. Eén manier om dit te bereiken is het terugdringen van scheef wonen. Het is niet rechtvaardig als mensen met een hoger salaris blijven wonen in een goedkope sociale huurwoning. De ChristenUnie staat daarom ook positief tegenover het project Huur op Maat. Huur op Maat is in 2008 als experiment van het Ministerie van Volkshuisvesting door Portaal en De Alliantie is ingevoerd. De huurprijs wordt hierbij afhankelijk gemaakt van het inkomen. Wij hopen dat hiermee de doorstroming wordt bevorderd, de keuzemogelijkheden voor huurders worden vergroot, buurten meer gevarieerd worden en scheef wonen minder vaak zal voorkomen. Dit project zal na drie jaar worden geëvalueerd om te zien of deze doelstellingen zijn gehaald. Het is noodzakelijk dat de wachtlijsten voor elk woningtype en elke doelgroep in het oog gehouden wordt, voor zowel urgente als reguliere woningzoekenden. Nu wachttijden voor de reguliere huurwoning-zoekenden voor alle woningzoekenden sterk zijn opgelopen, moeten we ingrijpen om ervoor te zorgen dat de gewenste woningen beschikbaar komen. Er moeten meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd, de doorstroming worden bevorderd en de criteria voor urgente aanvragen worden aangescherpt. De mogelijkheden binnen het bestemmingsplan om meerdere generaties bij elkaar te laten wonen moeten worden verruimd (kangoeroewoningen, tijdelijke seniorenwoonruimte in de tuin, garage tijdelijk ombouwen tot woonruimte, een doorgang maken tussen twee huizen). Naast de ruimte voor ambachtelijke bedrijven met kunstzinnige producten zal in het Oliemolenkwartier ook ruimte worden gemaakt voor activiteiten als de Voedselbank en de Kledingbank. 3.8 Economie Een gezonde economie is van groot belang. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar ook omdat het positieve effecten heeft op het leefklimaat in de stad. Een gezonde economie geeft inwoners voldoende gelegenheid om via betaalde arbeid te participeren, stimuleert een goed 15 16

9 aanbod voor de eigen inwoners om in hun levensbehoeften te voorzien, biedt stagemogelijkheden aan scholieren en vergroot kansen via innovatie. Om bedrijvigheid in de stad te stimuleren, is het noodzakelijk om toe te zien op veiligheid. Door beschikbaarstelling van voldoende bedrijfsterreinen en de bevordering van de wijkeconomie, kan het aantal banen meegroeien met het aantal inwoners. Het is van groot belang economische ontwikkelingen tegen te gaan die sterk negatieve gevolgen hebben voor bestaande bedrijven. We willen Amersfoort op de kaart zetten als aantrekkelijke winkelstad en een goede vestigingsplaats voor bedrijven en ZZP-ers. Er is behoefte aan goede, bereikbare en veilige bedrijventerreinen in Amersfoort. Het is dus van groot belang dat gemeente, politie en bedrijven goed samenwerken. Om de kwaliteit van bedrijventerreinen te bevorderen stimuleren wij een aantrekkelijke en overzichtelijke vormgeving. Bovendien vindt de ChristenUnie het belangrijk dat in de planning rekening wordt gehouden met een goede samenhang ook in fysieke afstanden - tussen wonen en werken. Het is van belang dat de economie in Amersfoort voldoende divers is om tegen een stootje te kunnen, hoewel Amersfoort geen zware industrie hoeft binnen te halen daar hebben we geen ruimte voor. Daarom maken we ons sterk voor een goed vestigingsklimaat voor kleine ondernemers. We willen de samenhang in de wijk graag bevorderen en wijkwinkels die in de dagelijkse levensbehoeften voorzien, kunnen daarin een belangrijke rol vervullen. Binnen de grenzen van haar bevoegdheid stimuleert de gemeente dit. De gemeente stimuleert een goede kennisinfrastructuur en aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Op deze manier hebben scholieren voldoende stagemogelijkheden binnen Amersfoort. Ook kunnen zij na hun studie dan beter aan de slag in Amersfoort. Zo mogelijk worden beroepsopleidingen binnen de regio gehaald die van belang zijn voor de aanwezige bedrijvigheid. Bovendien moedigt de gemeente bedrijven aan om werkervaringsplaatsen te bieden aan langdurig werklozen, herintreders en allochtone jongeren. ZZP-ers vormen een steeds groter deel van de Amersfoortse beroepsbevolking. De ChristenUnie vindt het dan ook belangrijk dat bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden er voldoende aandacht is de mogelijkheid van werken aan huis, dat de gemeente aanleg van glasvezelnetwerken voldoende bevordert en dat het centraal ondernemersloket gehandhaafd blijft. Een goede verstandhouding tussen ondernemers en de gemeente is van groot belang. Daarom zijn wij voorstander van periodiek overleg tussen de gemeente, de Kamer van Koophandel en ondernemersorganisaties. De ChristenUnie wil stimuleren dat bedrijven duurzaam bouwen, het milieu sparen en beschermen en in het algemeen verantwoord ondernemen. De ChristenUnie wil de verkoop en het gebruik van streekproducten binnen de gemeente te beginnen bij de gemeentelijke organisatie stimuleren. De zondag is door God aan ons gegeven als een dag om te rusten en te ontspannen. Het is goed als de winkels op zondag gesloten zijn. Daardoor creëren we een wekelijkse rustdag voor (met name) kleine ondernemers. 3.9 Bereikbaarheid Bij het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen die Amersfoort kent, zal vooral moeten worden ingezet op het vergroten van het gebruik van de fiets en het versterken van het openbaar vervoer (OV). Desondanks sluiten we de ogen er niet voor, dat er ook zal moeten worden ingegrepen in de infra-structuur voor het autoverkeer om bereikbaarheidsproblemen in en om Amersfoort op te lossen. Bij de afweging van te nemen maatregelen spelen het milieu en de verkeersveiligheid een grote rol. In samenwerking met andere partners (provincie, Rijkswaterstaat) wordt voortvarend gewerkt aan een betere bereikbaarheid van Amersfoort. Het VERDER pakket biedt hiervoor een goede aanzet. In dit pakket wordt gezamenlijk met de andere partners gewerkt aan een 17 18

10 betere bereikbaar-heid van Amersfoort, waarbij allereerst wordt gekeken naar stimulerende maatregelen voor OV en fiets. Ondanks dat de aanbesteding van het OV (stadsvervoer) volledig door de provincie wordt uitgevoerd, zal de gemeente alles op alles moeten zetten om voor de Amersfoort een zo goed mogelijk pakket van stadsvervoer te realiseren. Waarbij het OV binnen Vathorst en tussen Vathorst en de overige delen van de stad verbeterd kan worden. De gemeente zal de kennis en expertise van partijen als ROVER gebruiken. Acties om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor bepaalde doelgroepen kunnen helpen in het terugdringen van het autoverkeer. Om sluipverkeer te voorkomen en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te vergroten zal de doorstroming van het verkeer op de snelwegen en bij het knooppunt Hoevelaken moeten worden verbeterd. De bereikbaarheidsproblemen in het westen van Amersfoort verdienen aandacht. Met een ongelijkvloers kruising bij de BW-laan ter hoogte van de spoorwegkruising kan een groot deel van dit probleem worden opgelost. Onnodige stilstand van het verkeer komt het milieu aan die kant van de stad ook niet ten goede. Fietsgebruik wordt gestimuleerd: de fietser krijgt zoveel mogelijk voorrang op de auto en er moeten voldoende mogelijkheden zijn om fietsen te stallen bij stations en winkelcentra. De gemeente zorgt voor een goed onderhouden, overzichtelijk en veilig fietspaden- en wegennetwerk. Amersfoort doet in de komende raadsperiode mee aan de verkiezing van fietsstad van Nederland en neemt de nodige maatregelen om in aanmerking te komen voor deze titel. Een betere doorstroming van het autoverkeer wordt bevorderd door o.a. de inrichting van een groene golf. Gespreid gebruik van de parkeergarages wordt gestimuleerd om te voorkomen dat er op piektijden lange rijen auto s staan te wachten. Amersfoort gaat nieuwe, meer milieuvriendelijke, alternatieven van vervoer stimuleren en zorgt daarbij voor voldoende faciliteiten (onder andere elektriciteitspunten) Cultuur De aantrekkingskracht van de stad Amersfoort voor bewoners en toeristen is voor een belangrijk deel gebaseerd op het unieke aanbod van historie, architectuur, musea en kunstcentra. Het is van groot belang dat wij dit aanbod behouden en uitbreiden. Amersfoort is een stad met bescheiden culturele ambities, met een historisch, gezellig, levendig en tamelijk klein centrum en uitwaaierende interessante wijken. Die buitenwijken staan juist bekend om hun moderne en innovatieve architectuur en behoren om die reden beschermd en gekoesterd te worden. Amersfoort is een stad waar inwoners genieten van het culturele aanbod, waar ze hun gaven kunnen ontwikkelen door te lezen of door zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Amersfoort is ook een stad waar kunstenaars graag zijn, waar ze de ruimte krijgen om hun werk te exposeren en waar talent ontdekt en erkend wordt. De gemeente zet zich in voor het behoud en herstel van historische monumenten. De binnenstad heeft een grote rijkdom aan monumenten en die monumentale uitstraling moet worden gekoesterd. Nieuwe architectuur mag hieraan geen afbreuk doen. Culturele instellingen en manifestaties die de historie van de stad accentueren en uitdragen, mogen op onze steun rekenen. Het is gewenst om meer informatie over monumenten en historische locaties te geven via bordjes en plakkaten. Amersfoort heeft naam gemaakt als festivalstad. De ChristenUnie pleit voor unieke festivals die zich onderscheiden van wat elders wordt geboden. Festivals van niveau, die gratis toegankelijk zijn en een breed publiek trekken, passen in een democratisch kunstbeleid. De geluidsnormen dienen gehandhaafd te worden. Op dit moment vinden de festivals nog voornamelijk plaats in de binnenstad, maar ook Park Schothorst wordt geregeld gebruikt voor een festival. Wij willen vooral inzetten op het Eemplein als plein voor festivals. De binnenstad kan niet meer festivals hebben, omdat er ook gewoond, op zaterdag markt gehouden en op zondag gekerkt wordt. De huidige regeling rond het stille weekend moet worden gehandhaafd. Park Schothorst moet worden ontzien omdat de 19 20

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1 VerantWoorde politiek 1 2 Inhoud VerantWoorde politiek... 1 Verkiezingsprogramma 2014 2018... 1 SGP EDE... 2 Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Economie, werk en inkomen... 5 2. Educatie en opvoeding... 10

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie