NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling, Oosterbeek, Rietsema, Slob, Te Velde, Van der Velde, Van der Veur, De Vries en Wijnstra Tevens aanwezig de wethouders De Graaf, Haan en De Jong Nr. IA/001 Spreker 1. Opening Ambtsgebed 2. Definitieve vaststelling agenda 009 Voorzitter De heer Bonnema is bereid verslag te doen van de vergadering van het algemeen bestuur van Ability van 16 februari Hiertegen bestaat geen bezwaar. Dit verslag wordt als punt 4a aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 3. Vragenuur voor raadsleden 018 V.d. Velde De verbouw/nieuwbouw van het gemeentehuis nadert zijn voltooiing. Mist in het geheel nog de (her)plaatsing van de herdenkingsramen. Deze vormen een geschenk van de Bedumer bevolking en zijn na de bevrijding van Bedum in 1945 geplaatst. Vraagt hier opheldering over. 026 Voorzitter De herdenkingsramen worden momenteel hersteld en voorzien van een nieuw frame. De kleur van het frame zal gemaakt worden in de kleuren van de buitenkozijnen. De ramen zullen vermoedelijk rond eind maart worden geplaatst naast de avondentree van het gemeentehuis. Met betrekking tot de plek waar de plaquette met namen zal worden gesitueerd zal nog overleg worden gevoerd met de betreffende stichting. Het geheel zal voor 4 mei worden teruggeplaatst. 4. Notulen vergadering 26 januari 2006 Worden ongewijzigd vastgesteld. 048 Bonnema 4a. Verslag algemeen bestuur Ability van 16 februari 2006 Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 5. Aanleg skatebaan op een terrein aan De Vlijt te Bedum 071 Voorzitter Verwijst naar de vandaag ter inzage gelegde brief van de gezamenlijke bewoners van de Bazuinslaan en de Heemweg. 076 De Vries De wens om te kunnen skaten op een eigen skatebaan leeft al geruime tijd onder de jongeren. Velen hebben om deze voorziening gevraagd. Samen met de Stichting Welzijn Bedum heeft men zich georganiseerd in een werkgroep. Deze wens kan vanavond worden ingewilligd. Hoe snel kan de realisatie worden tegemoet gezien? Fractie kan zich vinden in de gekozen locatie. Denkt dat de betere sociale controle niet zal leiden tot problemen, zoals die in Zuidwolde hebben gespeeld. Gaat er van uit dat de aanleg en het gebruik in goed overleg met de omwonenden en de gebruikers wordt besproken. Naast de vele positieve reacties uit de buurt is er ook een aantal bewoners, die aantasting van hun woongenot vrezen. Er moeten goede afspraken met de gebruikers worden gemaakt. Een evaluatie na een jaar met alle betrokkenen wordt op prijs gesteld. Fractie gaat er van uit dat de jongeren van Bedum, door middel van acties, een kleine financiële bijdrage zullen leveren aan dit project. Fractie stemt in met het voorstel. 1

2 100 Arends Fractie stemt in met het voorstel. Vraagt waaruit de onderzoekskosten worden bekostigd. Verwacht een positieve houding van de omwonenden. De jeugd kan hieraan bijdragen door met de omwonenden rekening te houden. 115 Journée Fractie heeft begrip voor de omwonenden die vraagtekens bij het project zetten. Vindt het project het proberen waard. Een grote groep jongeren wil gebruik maken van deze voorziening. Wel moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt. Is er van overtuigd dat jongeren zich heel goed van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Evaluatie na een jaar is een goede optie. Fractie zou het geen probleem vinden als bedrijven, die de skatebaan eventueel willen sponsoren, reclameborden langs de baan plaatsen. 131 Bonnema Kan zich niet vinden in de opmerking van mevrouw Journée over het plaatsen van reclameborden. Vindt dat een dergelijk project, dat voor jongeren is bedoeld, gevrijwaard moet blijven van reclame-uitingen. Heeft kennis genomen van de brief van omwonenden. Fractie neemt de brief serieus, maar vindt dat inmiddels al duidelijk is aangegeven dat, mocht de skatebaan, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch leiden tot overlast die niet acceptabel is voor omwonenden, de baan weer van deze plaats moet verdwijnen. Hoopt dat dit niet nodig zal zijn. Fractie stemt in met het voorstel. 144 Berghuis Fractie stemt in met het voorstel. Vindt dat er voldoende toezeggingen en beloften in het voorstel staan met betrekking tot de sociale controle en eventuele overlast. 152 Haan Door middel van het stellen van regels zal lawaaioverlast zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Mogelijk kan dit gereguleerd worden door het aanpassen van de openingstijden. Of dit nodig is zal nauwlettend in de gaten worden gehouden. De onderzoekskosten moeten uit het beschikbare budget worden bestreden. Afgewacht moet worden of er nog fondsen beschikbaar zullen komen. Reclameborden in het centrum van Bedum is geen optie. Tijdstip realisering is nog afhankelijk van de vraag of subsidie wordt aangevraagd. Is dat het geval dan mag niet met de werkzaamheden worden begonnen als nog niet is beslist over de subsidieverlening. Gaat er van uit dat de werkzaamheden voor de zomer gereed zullen zijn. 210 Voorzitter Constateert dat unaniem met het voorstel wordt ingestemd. 6. Jaarrekening 2004 en begroting 2006 Stichting Zwembad De Beemden 214 Rietsema Vindt, terugkijkend op zijn jeugd waarin hij geen zwemdiploma wist te behalen, het zwembad een basisvoorziening. Maakt het verschil uit tussen zwemmen of verzuipen. Hiervoor mag een deel van de algemene middelen worden aangewend om het kaartje betaalbaar te houden. Fractie is teleurgesteld over het feit dat nu een aantal negatieve financiële feiten boven zijn komen drijven. Had de wethouder, tevens voorzitter van de Stichting, geen greep op de ontwikkelingen? Eigenlijk niet. Hoe je ook stuurt, het schip zal altijd nog een paar keer de wal raken. Moet fractie GB ook weten, maar deze fractie heeft gemeend de wethouder publiekelijk te moeten aanpakken in deze kwestie. Door externe factoren en aanlevering van kwalitatief slechte financiële gegevens werd ook de wethouder teleurgesteld. Neuzelen over wat wel of niet had moeten gebeuren heeft nu geen zin meer. Er moet in Bedum kunnen worden gezwommen, dat staat voorop. De door het college voorgestelde maatregelen zijn de enig juiste. In de huidige bemensing van de Stichting heeft fractie alle vertrouwen. De heer K.P. van Dijken moet heel goed in staat zijn om de begroting te bewaken en de raad hierover periodiek verslag te doen. Had niet graag in de schoenen van de wethouder/voorzitter van de Stichting willen staan. Dat heeft niets te maken met het nemen van verantwoording, maar vloeit voort uit de positie als wethouder. Vindt dat over dit punt, de twee petten, maar eens moet worden nagedacht. 254 Arends Fractie is in de commissievergadering al uitvoerig ingegaan op alles wat is misgegaan en dat de portefeuillehouder de raad in een wel zeer laat stadium heeft ingelicht, temeer daar deze netelige situatie al in maart 2005 bekend was. Voor fractie staat voorop dat het zwembad voor Bedum behouden blijft en zij is bereid hieraan mee te werken. 2

3 Door het Stichtingsbestuur is een stappenplan tot verbetering gemaakt. De wethouder denkt dat met de komst van een nieuwe penningmeester een goede basis is gelegd om verder te gaan. Geeft hiermee aan dat er twijfel is over de deskundigheid van anderen. In de commissievergadering heeft fractie een vraag gesteld over energiebesparing door de Kantherm installatie. Wil hier graag nog een reactie op. Fractie wil ook duidelijkheid over de vraag wanneer de studie naar het gebruik van warm water van Friesland Foods is afgerond. Is volgens de wethouder erg belangrijk voor de strategie van het zwembad. Zijn de financiële gegevens over 2005 inmiddels beschikbaar? Fractie is van mening dat de zwemverenigingen uit Bedum geen kostendekkend tarief zouden moeten betalen. De energielasten worden aan de begroting van het zwembad onttrokken met als argument dat dit samenhangt met het energiebeheer. Fractie is van mening dat het zwembad zelf de deskundigheid moet hebben om het energieverbruik in de gaten te houden. Door deze onttrekking wordt in feite een blanco cheque afgegeven. De stichting moet de zaak goed voor elkaar hebben door als een goed huisvader op het bad te passen. Fractie voelt er niets voor om de energielasten naar de gemeente over te hevelen. Voelt meer voor schuldsanering en verhoging van het budgetsubsidie met het energiebudget. Zo is het duidelijk welke exploitatielasten op het zwembad drukken en ligt de verantwoordelijkheid bij het stichtingsbestuur. Er wordt steeds over korte lijnen gesproken en de portefeuillehouder zit er boven op. De wethouder heeft te veel naar zijn eigen rol gekeken en verwijst meer naar anderen. Het stichtingsbestuur zou hebben gezegd het boetekleed te willen aantrekken. Is niet gebeurd. Fractie vindt dat dit alsnog dient te gebeuren. Dit wordt nog versterkt door het vertrouwelijke memo van 20 december Hierin wordt aangegeven dat de definitieve bescheiden nog niet in bezit zijn van het college, zodat moet worden volstaan met de toen gepresenteerde, globale, cijfers. Het accountantsrapport is echter al op 16 november 2005 getekend. College had dus ook eerder aan de bel kunnen trekken. De dubbele pettenrol mag worden afgeschaft. Korte lijnen houden het bad ook wel in het oog. 304 Journée Fractie heeft in de commissievergadering al aangegeven waar de fouten zijn gemaakt. Heeft deze situatie al langere tijd aan zien komen. Het zwembad moet voor Bedum behouden blijven. Wel dienen duidelijke beleidsafspraken te worden gemaakt om het tij te keren. Twee toppers van de gemeente zijn nauw betrokken bij het stichtingsbestuur en toch is deze situatie ontstaan. De wethouder is als voorzitter verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het zwembad. Verschillende fracties hebben voorgesteld de twee petten te ontkoppelen. Fractie is van mening dat, als de politiek niet meer verantwoordelijk wil zijn voor het zwembad, beter tot privatisering kan worden overgegaan. Er moet veel efficiënter en effectiever gewerkt worden. Wil hiertoe de volgende ideeën aandragen: a. gelet op de uitlatingen van de wethouder (in de commissievergadering) zal gezocht moeten worden naar een andere accountant; b. het bestuur moet worden versterkt, vooral op financieel en administratief gebied; c. het onderhoudsfonds dient primair te worden aangewend voor het treffen van energiebesparende maatregelen; d. de inkomsten dienen te worden verhoogd zodat daarin geen verkapte subsidies voor bepaalde gebruikersgroepen zijn verwerkt; e. er moet grondig naar het personeelsbeleid worden gekeken; f. er moet worden ingespeeld op de hedendaagse vraag; g. samenwerking met zwembaden in omliggende gemeenten zou een kostenbesparing kunnen opleveren (gezamenlijke inkoop; personeelslasten); h. elke drie maanden moet rapport uitgebracht worden aan het college. De raad moet de mogelijkheid krijgen deze rapportages in te zien. 334 Bonnema Moet bekennen meer affiniteit te hebben met de groene velden dan met het zwembad. Zou het redelijk vinden dat aan het zwembad, dat veel bezoekers trekt, minstens zo veel wordt uitgegeven als aan de groene velden. Het is voor fractie onmiskenbaar duidelijk dat het zwembad voor Bedum behouden moet blijven. Het is de vraag of een andere wijze van beheer tot een beter resultaat zou leiden. 3

4 Op dit moment wordt de meest praktische oplossing gekozen door een stukje verantwoordelijkheid voor het (energie)beheer van het stichtingsbestuur naar de gemeente toe te halen om meer schade te voorkomen. Tussen de regels doorlezend bestaat het idee dat dit voorstel niet voor niets wordt gedaan. Het voorstel van GB fractie komt in feite op hetzelfde neer, zij het dat een en ander wat anders wordt geadministreerd. Ook kan worden geconcludeerd dat GB fractie het er mee eens is dat de gemeente een deel van de verantwoordelijkheden overneemt, teneinde de zaak in de hand te kunnen houden. Het gaat er nu om het lek te stoppen. De tweepetten problematiek kan later worden besproken. Fractie heeft in de commissievergadering duidelijk aangegeven dat de gang van zaken beslist geen schoonheidsprijs verdient. Fractie was graag eerder op de hoogte gesteld. Gedane zaken nemen geen keer. De oproep van de heer Arends om het boetekleed aan te trekken vindt fractie niet nodig. Een royaal besef dat het niet goed is gegaan zou nadrukkelijk richting raad kunnen worden uitgesproken. 396 Emmelkamp Fractie heeft in de commissievergadering uitvoerig haar zienswijze kenbaar gemaakt. Geen behoefte om dit opnieuw te herhalen. Er is vertrouwen in de nu uitgezette koers. Het voorstel geeft voldoende aan wat er dient te gebeuren. Fractie gaat, zij het aarzelend, akkoord met het beschikbaar stellen van de benodigde gelden. Een alternatief is ook niet voorhanden. 422 De Jong De meeste fracties geven aan het zwembad te willen behouden en dat het kaartje betaalbaar moet blijven. Het gaat om een basisvoorziening. Geeft duidelijk de richting aan. Is zich als portefeuillehouder bewust van zijn positie als eindverantwoordelijke. Loopt daar niet voor weg. Het stichtingsbestuur heeft het laatste jaar geleerd dat met onderhandelen ook geld valt te verdienen (pensioenlasten). Wil, ondanks de twee petten, doorgaan met het zwembad. Oplossingen vragen tijd. Er zullen alternatieven moeten worden bekeken. Wil met de begroting voor 2006 een goede basis leggen. Met betrekking tot de Kantherm wordt medegedeeld dat een adviesbureau is gevraagd te onderzoeken welke besparing daar nu wel of niet in gezeten heeft. Wel is duidelijk geworden dat de Kantherm een heilzame werking heeft gehad voor het personeel. Er was sprake van minder ziekteverlof. De provincie heeft de touwtjes in handen voor wat de studie naar het warme water betreft. De inventarisatieronde is inmiddels afgerond. Het wachten is nu op het eindresultaat. Aan de cijfers over 2005 wordt gewerkt. Er wordt niet uitgekeken naar een andere accountant. De huidige accountant is veel goedkoper. Het in eigen beheer houden van het energiebeheer door de stichting is een voor de hand liggende conclusie. Het college heeft echter gemeend dit anders aan te moeten pakken. In de afgelopen jaren is gebleken dat er ontzettend grote verschillen zijn geweest aan energiekosten. Hierop valt bijna niet te begroten. Bij de gemeente zijn dergelijke verschillen beter op te vangen dan bij het stichtingsbestuur. Ook komt energieleverancier Essent nog met een herberekening over de jaren 2002 t/m Zal plm ,-- gaan kosten. Wil hiermee aangeven dat het soms heel moeilijk is om de juiste gegevens aangeleverd te kunnen krijgen. Het stichtingsbestuur heeft uiteraard gekeken naar mogelijkheden tot bezuinigingen. Voor dit soort processen is draagvlak onder het personeel nodig. Vraagt tijd en overleg. Het bestuur heeft enkele wijzigingen ondergaan. Naast de heer Van Dijken is de heer Postma bereid gevonden zitting te nemen. De heer Postma heeft met name op het punt van het personeelsbeleid een heel goede inbreng in het bestuur. Heeft al aangegeven als wethouder verantwoordelijk te zijn. Staat daar ook voor en mag daar op worden aangesproken. Het boetekleed siert in dezen. Hoopt dat hij de VVD fractie er van heeft kunnen overtuigen waarom niet tot privatisering moet worden besloten. Voor het in eigen beheer nemen van het technisch onderhoud (wat nu door de gemeente wordt gedaan) zou weer extra personeel moeten worden aangetrokken. Het afgelopen jaar is veel gedaan aan het personeelsbeleid. Samenwerking met andere baden is uiteraard bekeken. Er zijn gesprekken geweest met het zwembad in Winsum (onderlinge uitwisseling van personeel). 4

5 Zonodig kunnen beide baden elkaar waar mogelijk tegemoet komen. Samenwerken met het zwembad in Ten Boer ligt niet voor de hand, gelet op hun nauwe band met de gemeente Groningen. De rapportages zullen eens per 3 maanden worden uitgebracht aan het college. Onderschrijft de opmerkingen van de PvdA fractie: geen schoonheidsprijs, te laat, kon beter etc. Excuseert het te laat aanleveren van de stukken. Kan zich de teleurstelling van de fractie van de ChristenUnie voorstellen. Is blij dat toch wordt ingestemd met het voorstel. 693 Oosterbeek Vraagt schorsing aan. 694 Voorzitter Schorst de vergadering. 707 Rietsema Door de VVD fractie werd opgemerkt dat zij altijd al bang zijn geweest voor de situatie zoals die zich nu voordoet bij het zwembad. Vraagt of fractie meer signalen heeft gehad dan de andere fracties. IB/001 Arends Wacht de resultaten van het onderzoek naar de Kantherminstallatie af. De energielasten behoren in principe onderdeel uit te maken van de exploitatielasten van de stichting. De argumenten van het college om deze kosten aan de begroting van de stichting te onttrekken geven fractie uiteindelijk aanleiding hier alsnog mee in te stemmen. De wethouder heeft heel nadrukkelijk aangegeven dat hij als eindverantwoordelijke niet weg loopt voor de problemen bij de stichting. Heeft hier zijn excuses voor aangeboden. Hiermee is voor fractie de kous af (en kan het boetekleed in de kast blijven). 015 Journée De wethouder geeft aan dat de huidige accountant van de stichting in functie blijft. Fractie constateert dat er de laatste maanden toch wel het een en ander is misgegaan. Wordt goedkoop op den duur geen duurkoop? In antwoord op de vraag van de heer Rietsema wordt opgemerkt dat de VVD fractie destijds al tegen de bouw van het zwembad was. De angst bestond dat het een betrekkelijk klein aantal mensen heel veel geld zou gaan kosten om het bad in stand te houden. 027 Rietsema Het antwoord van mevrouw Journée is onbevredigend. Iedereen was destijds blij met het zwembad. Tot 2002 waren er geen signalen dat het fout zou gaan. De rekening 2002 sloot zelfs met een positief saldo. Zijn fractie heeft daarna geen signalen gekregen dat er iets mis zou zijn. 036 Journée Blijft er bij dat fractie hier steeds bang voor geweest is. 038 Bonnema Blij dat de VVD fractie het geduld al die jaren heeft kunnen opbrengen. Het moet echter geen systeem worden om regelmatig te moeten aanhoren dat de VVD fractie het wel had gedacht. Vindt de bijdrage van fractie GB constructiever en stelt die op prijs. Begrijpt de motieven van het stichtingsbestuur om, naast de slechte presentatie, meteen met een plan tot verbetering te komen. Maar ook dan blijft fractie van mening dat ingeschat had kunnen worden dat het beter was geweest om de raad tijdig(er) te informeren. De verontschuldigingen hiervoor worden op prijs gesteld. 056 De Jong Constateert dat alle fracties met het gedane voorstel kunnen leven. Is het met de heer Arends eens dat in principe de energielasten tot de exploitatie van het zwembad behoren. Is blij dat fracties op dit punt instemmen met het voorstel. 064 Voorzitter Constateert dat unaniem met het voorstel wordt ingestemd. 7. Krediet voor beoordeling alternatief structuurplan voor Bedum en Onderdendam 070 Wijnstra Fractie is er voorstander van het alternatieve plan bij de verdere besluitvorming te betrekken. Het lijkt een goede zaak ook een ander adviesbureau hierbij te betrekken. Zet vraagtekens bij de hoogte van het gevraagde krediet. Zou het niet wat soberder kunnen? Een bedrag van ,-- zou voldoende moeten zijn.vraagt andere fracties hierop te reageren. Verwijst naar de reactie van de provincie op een aantal cruciale punten in het alternatieve plan. 084 V.d. Veur Fractie is blij dat het college er mee heeft ingestemd om het alternatieve plan te laten beoordelen door een objectieve derde partij. Bureau De Zwarte Hond moet dit, in verband met mogelijke belangenverstrengeling, niet doen. Vraagt of het krediet bedoeld is om zowel De Zwarte Hond als het nog aan te wijzen tweede bureau het onderzoek te laten uitvoeren (beide bureaus hiervoor dus betalen). 5

6 Zet vraagtekens bij de hoogte van het krediet. Welk bureau gaat dit nader onderzoek nu uitvoeren en hoe ziet het vervolgtraject er uit nadat dit onderzoek is uitgevoerd? 098 Hoekzema Fractie vindt, na bestudering van het alternatieve plan, dat er een situatie is ontstaan die tot herbezinning moet leiden, met als resultaat een samensmelting van de twee plannen. Zou door een aantal praat- en plakavonden tot stand moeten komen. Deze avonden dienen een openbaar karakter te krijgen. Samen op weg naar een structuurplan, dat mede door de burgers wordt onderschreven en waarvan na 20 jaar gezegd kan worden dat we daar mee vooruit kunnen: Bedum op z n best. Twijfel bestaat bij fractie om nog een ander bureau naar de plannen te laten kijken. Het gevraagde krediet kan worden aangewend om beide plannen om te vormen tot één nieuw structuurplan voor Bedum en Onderdendam. 121 Bonnema Vraagt zich af hoe de heer Hoekzema zich dit voorstelt. In het eerste contact met de groep Bijvank heeft fractie gezegd het alternatieve plan zo serieus te willen nemen dat een toetsing op kwaliteit zou moeten plaatsvinden. Is ook niet zoveel op tegen, behalve dan dat de groep Bijvank als opvatting huldigt dat in dit plan niet mag worden gewinkeld. Het is alles of niets. Maar van wie is nu eigenlijk het eigendom van al die elementen in het alternatieve plan? Een stukje CDA (de twee centra en de verbinding daartussen; wonen aan het water (wethouder Haan); tracé 4 door Westerdijkshorn; bewinkeling langs het Boterdiep (GB). Dus niet door de groep Bijvank bedacht maar door anderen. Het plan bevat derhalve louter onderdelen van plannen die er al waren. Vindt dat fractie GB nu opeens minder kritisch is over het plan Bijvank. Het plan kan dus best worden getoetst, maar als het gaat om alleen maar de integrale uitvoering van dat plan, dan kan de gemeente zich ,-- besparen. Er ligt een brief van de bewoners van de Westerdijkshorn en die brief wordt door de raad in grote meerderheid ook uitermate serieus genomen (het niet nader laten onderzoeken van tracé 4 ontsluiting Noord-west Groningen). Het is dus bepaald niet eenvoudig beide plannen bij elkaar te voegen. Wijst er op dat jaren geleden de fractievoorzitters om tafel hebben gezeten met gedeputeerde Calon. Toen werd de vraag gesteld op welke manier een nieuw structuurplan moest worden ingevuld (vormgeving centrum; doelstelling woningbouw). Volgens de gedeputeerde zou er in ieder geval geen bureau moeten worden ingehuurd dat met een passertje gaat bekijken hoe je het dorp Bedum nog verder rond kunt maken (zoals in plan Bijvank nu het geval is). Het zou een bureau moeten zijn dat meer durfde. Dit argument werd destijds breed ondersteund. Wijst er verder op dat de gemeente rekening heeft te houden met het beleid van de provincie. Willen we snel woningen bouwen, dan bestaat daartoe de mogelijkheid, maar dat moet dan nog wel op basis van het oude structuurplan. Het is wel gemakkelijk om adhesie te betuigen aan het plan Bijvank, maar dit heeft wel een keerzijde. Het plan Bijvank is misschien wat professioneler dan de andere ingebrachte zienswijzen, maar dat betekent niet dat die andere zienswijzen minder belangrijk zouden zijn. Fractie twijfelt nog over de verdere voortgang. Laat zich nog niet uit over een eindconclusie. 206 Emmelkamp Kan grotendeels instemmen met de opvatting van de PvdA fractie. Fractie heeft ten aanzien van het plan Bijvank geconstateerd dat het een kwestie van alles of niets is. Van bedrijvigheid bij de Eemshavenweg kan totaal geen sprake zijn. Betekent dat een deel van het alternatieve plan al niet uitvoerbaar is en, uitgaande van de alles of niets stelling, er dus ook geen nader onderzoek nodig is. Het plan Bijvank is een zienswijze net als de overige. Het is verleidelijk om aan de zienswijze Bijvank meer tijd en aandacht te besteden, zoals ook uit het voorstel blijkt. Fractie heeft daar moeite mee. Waarom zou deze zienswijze anders beoordeeld moeten worden dan de andere? De Zwarte Hond zal, als opsteller van het structuurplan, alle zienswijzen moeten beoordelen en advies uitbrengen aan het college. 228 Bonnema Heeft moeite met de opmerking dat De Zwarte Hond partij is. Hiermee onderschat de heer Emmelkamp de rol van de raad. De Zwarte Hond opereert in opdracht van de raad en heeft via klankbordgroepen en anderszins steeds de raad gevraagd of ze op het goede spoor zat. 6

7 De verantwoordelijkheid ligt bij de raad, de raad wilde met het plan naar de burger en de raad heeft De Zwarte Hond bouwstenen aangereikt waaraan het plan zou moeten voldoen. 238 Emmelkamp Beschouwt de opmerking als aanvulling op zijn mening dat De Zwarte Hond alle ingebrachte zienswijzen dient te beoordelen. Fractie ziet niets in het voorstel van de VVD fractie (herbezinning en samensmelting). De fase van vooroverleg is een gepasseerd station. Op basis van duidelijke criteria en randvoorwaarden, gevolgd door inspraak van de burgers, is dit nieuwe structuurplan juist tot stand gekomen. Fractie vindt het niet juist om voor een nader onderzoek van één van de vele zienswijzen extra middelen beschikbaar te stellen. Welk effect heeft dit voor reacties op de andere ingebrachte zienswijzen? Vindt het moeilijk om de hoogte van het eventueel beschikbaar te stellen krediet te beoordelen. Wat wel bekend is is dat De Zwarte Hond vanaf het begin bij de opstelling van het structuurplan is betrokken. Zij kan ook het alternatieve plan nader onderzoeken, als dat nodig mocht blijken. Ziet niets in het inschakelen van een ander bureau. 278 Haan De vraag naar de hoogte van het krediet wordt bepaald door de vraag hoe zwaar aan het alternatieve plan wordt getild. Moet het plan echt diepgaand worden beoordeeld? Hierop is door de meeste fractie ingegaan, waarbij de conclusie moet worden getrokken dat een dergelijke beoordeling niet nodig is. Wijst er op dat in het structuurplan rekening is gehouden met de visies van het POP en het rijk. We zijn nu twee jaar bezig met het plan, bediscussieerd in raad, commissies en klankbordgroep. Voorts is het plan twee keer ambtelijk besproken met de provincie en één keer bestuurlijk in de Regiovisie. Geeft de raad in overweging duidelijker aan te geven of het nodig is het plan Bijvank, al dan niet diepgaand, te laten onderzoeken. Wijst er op dat er bij de beoordeling van het ontwerp-structuurplan in de klankbordgroep unanimiteit bestond. Heeft nu het gevoel dat het alternatieve plan boven het concept-structuurplan verheven wordt. 352 Voorzitter Het was achteraf bezien beter geweest dat dit onderwerp in de commissie VROM was besproken. Hiervoor ontbrak echter de tijd. Schorst op verzoek van wethouder Haan de vergadering. 365 Voorzitter Heropent de vergadering. Het college heeft geen nieuws te melden. Is benieuwd naar de reacties in tweede termijn. 373 Bonnema Bij de fracties bestaan geen principiële bezwaren om onderzoek te doen naar de zienswijze van de groep Bijvank. Op dit moment zijn de fracties van mening dat het proces voort moet gaan en dat alle zienswijzen worden beoordeeld en becommentarieerd door het bureau De Zwarte Hond zoals college voorstelt. Vervolgens wordt voorgesteld om in commissieverband verder te spreken over dit onderwerp. Op grond van de dan beschikbare informatie, inclusief de reactie van de provincie en eventuele andere reacties, kan worden bepaald of het een toegevoegde waarde heeft om een integraal onafhankelijk onderzoek te doen naar het alternatief van de groep Bijvank. Nut en noodzaak kunnen dan worden afgewogen tegen de investering die het vraagt. Het is, gelet op de tijd, niet nodig om dit onderwerp al in de commissie van maart aan de orde te stellen. 398 Voorzitter Het krediet is inmiddels uitgeput. 403 Haan Dit moet geen verrassing zijn. Het gaat om een verdergaand onderzoek van De Zwarte Hond en eventueel een tweede bureau. Het beschikbare krediet van ,-- is nog niet geheel uitgeput. Ook ligt er nog een subsidieverzoek bij de provincie. 417 Bonnema Heeft geen problemen met het beschikbaar stellen van het krediet, maar de aanwending voor het deel dat betrekking heeft op een onafhankelijk, integraal onderzoek naar het alternatief Bijvank wenst fractie op te schorten. 421 Haan Zal voorlopig achterwege worden gelaten. Betekent dat college, ondanks een kleine overschrijding, verder kan gaan. 7

8 426 Voorzitter Concludeert dat unaniem wordt vastgesteld dat op dit moment geen geld beschikbaar wordt gesteld voor een onderzoek door een tweede adviesbureau voor het alternatieve plan. Het krediet wordt beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking door bureau De Zwarte Hond. Het door het college gedane voorstel wordt hiermee verworpen. 8. Vaststelling controleprotocol voor de accountantscontrole voor het jaar 2005 Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 9. Aanbesteding en programma van eisen accountantscontrole voor de periode Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 10. Begrotingswijzigingen 2006/nr.07 (starten voorbereiding Bedrijvenpark Boterdiep fase 2) 446 Te Velde Er wordt een krediet gevraagd van ,--. De ter inzage liggende stukken geven een ander bedrag aan, namelijk 7.000,--. Waar zit het verschil? 452 Haan De 7.000,-- heeft betrekking op interne kosten. Verder is nog een exploitatieopzet nodig voor de tweede fase. Mogelijk moet nog grondonderzoek worden verricht, alsmede een stedenbouwkundig onderzoek. In totaal zal ,-- nodig zijn. 2006/nr.8 Conform besloten, met inachtneming van de conclusie van de voorzitter aan het slot van punt 7 van de agenda. Overzicht beschikbare middelen. Voor kennisgeving aangenomen. 11. Sluiting Vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2006,,voorzitter,griffier 8

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie