NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling, Oosterbeek, Rietsema, Slob, Te Velde, Van der Velde, Van der Veur, De Vries en Wijnstra Tevens aanwezig de wethouders De Graaf, Haan en De Jong Nr. IA/001 Spreker 1. Opening Ambtsgebed 2. Definitieve vaststelling agenda 009 Voorzitter De heer Bonnema is bereid verslag te doen van de vergadering van het algemeen bestuur van Ability van 16 februari Hiertegen bestaat geen bezwaar. Dit verslag wordt als punt 4a aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 3. Vragenuur voor raadsleden 018 V.d. Velde De verbouw/nieuwbouw van het gemeentehuis nadert zijn voltooiing. Mist in het geheel nog de (her)plaatsing van de herdenkingsramen. Deze vormen een geschenk van de Bedumer bevolking en zijn na de bevrijding van Bedum in 1945 geplaatst. Vraagt hier opheldering over. 026 Voorzitter De herdenkingsramen worden momenteel hersteld en voorzien van een nieuw frame. De kleur van het frame zal gemaakt worden in de kleuren van de buitenkozijnen. De ramen zullen vermoedelijk rond eind maart worden geplaatst naast de avondentree van het gemeentehuis. Met betrekking tot de plek waar de plaquette met namen zal worden gesitueerd zal nog overleg worden gevoerd met de betreffende stichting. Het geheel zal voor 4 mei worden teruggeplaatst. 4. Notulen vergadering 26 januari 2006 Worden ongewijzigd vastgesteld. 048 Bonnema 4a. Verslag algemeen bestuur Ability van 16 februari 2006 Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 5. Aanleg skatebaan op een terrein aan De Vlijt te Bedum 071 Voorzitter Verwijst naar de vandaag ter inzage gelegde brief van de gezamenlijke bewoners van de Bazuinslaan en de Heemweg. 076 De Vries De wens om te kunnen skaten op een eigen skatebaan leeft al geruime tijd onder de jongeren. Velen hebben om deze voorziening gevraagd. Samen met de Stichting Welzijn Bedum heeft men zich georganiseerd in een werkgroep. Deze wens kan vanavond worden ingewilligd. Hoe snel kan de realisatie worden tegemoet gezien? Fractie kan zich vinden in de gekozen locatie. Denkt dat de betere sociale controle niet zal leiden tot problemen, zoals die in Zuidwolde hebben gespeeld. Gaat er van uit dat de aanleg en het gebruik in goed overleg met de omwonenden en de gebruikers wordt besproken. Naast de vele positieve reacties uit de buurt is er ook een aantal bewoners, die aantasting van hun woongenot vrezen. Er moeten goede afspraken met de gebruikers worden gemaakt. Een evaluatie na een jaar met alle betrokkenen wordt op prijs gesteld. Fractie gaat er van uit dat de jongeren van Bedum, door middel van acties, een kleine financiële bijdrage zullen leveren aan dit project. Fractie stemt in met het voorstel. 1

2 100 Arends Fractie stemt in met het voorstel. Vraagt waaruit de onderzoekskosten worden bekostigd. Verwacht een positieve houding van de omwonenden. De jeugd kan hieraan bijdragen door met de omwonenden rekening te houden. 115 Journée Fractie heeft begrip voor de omwonenden die vraagtekens bij het project zetten. Vindt het project het proberen waard. Een grote groep jongeren wil gebruik maken van deze voorziening. Wel moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt. Is er van overtuigd dat jongeren zich heel goed van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Evaluatie na een jaar is een goede optie. Fractie zou het geen probleem vinden als bedrijven, die de skatebaan eventueel willen sponsoren, reclameborden langs de baan plaatsen. 131 Bonnema Kan zich niet vinden in de opmerking van mevrouw Journée over het plaatsen van reclameborden. Vindt dat een dergelijk project, dat voor jongeren is bedoeld, gevrijwaard moet blijven van reclame-uitingen. Heeft kennis genomen van de brief van omwonenden. Fractie neemt de brief serieus, maar vindt dat inmiddels al duidelijk is aangegeven dat, mocht de skatebaan, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch leiden tot overlast die niet acceptabel is voor omwonenden, de baan weer van deze plaats moet verdwijnen. Hoopt dat dit niet nodig zal zijn. Fractie stemt in met het voorstel. 144 Berghuis Fractie stemt in met het voorstel. Vindt dat er voldoende toezeggingen en beloften in het voorstel staan met betrekking tot de sociale controle en eventuele overlast. 152 Haan Door middel van het stellen van regels zal lawaaioverlast zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Mogelijk kan dit gereguleerd worden door het aanpassen van de openingstijden. Of dit nodig is zal nauwlettend in de gaten worden gehouden. De onderzoekskosten moeten uit het beschikbare budget worden bestreden. Afgewacht moet worden of er nog fondsen beschikbaar zullen komen. Reclameborden in het centrum van Bedum is geen optie. Tijdstip realisering is nog afhankelijk van de vraag of subsidie wordt aangevraagd. Is dat het geval dan mag niet met de werkzaamheden worden begonnen als nog niet is beslist over de subsidieverlening. Gaat er van uit dat de werkzaamheden voor de zomer gereed zullen zijn. 210 Voorzitter Constateert dat unaniem met het voorstel wordt ingestemd. 6. Jaarrekening 2004 en begroting 2006 Stichting Zwembad De Beemden 214 Rietsema Vindt, terugkijkend op zijn jeugd waarin hij geen zwemdiploma wist te behalen, het zwembad een basisvoorziening. Maakt het verschil uit tussen zwemmen of verzuipen. Hiervoor mag een deel van de algemene middelen worden aangewend om het kaartje betaalbaar te houden. Fractie is teleurgesteld over het feit dat nu een aantal negatieve financiële feiten boven zijn komen drijven. Had de wethouder, tevens voorzitter van de Stichting, geen greep op de ontwikkelingen? Eigenlijk niet. Hoe je ook stuurt, het schip zal altijd nog een paar keer de wal raken. Moet fractie GB ook weten, maar deze fractie heeft gemeend de wethouder publiekelijk te moeten aanpakken in deze kwestie. Door externe factoren en aanlevering van kwalitatief slechte financiële gegevens werd ook de wethouder teleurgesteld. Neuzelen over wat wel of niet had moeten gebeuren heeft nu geen zin meer. Er moet in Bedum kunnen worden gezwommen, dat staat voorop. De door het college voorgestelde maatregelen zijn de enig juiste. In de huidige bemensing van de Stichting heeft fractie alle vertrouwen. De heer K.P. van Dijken moet heel goed in staat zijn om de begroting te bewaken en de raad hierover periodiek verslag te doen. Had niet graag in de schoenen van de wethouder/voorzitter van de Stichting willen staan. Dat heeft niets te maken met het nemen van verantwoording, maar vloeit voort uit de positie als wethouder. Vindt dat over dit punt, de twee petten, maar eens moet worden nagedacht. 254 Arends Fractie is in de commissievergadering al uitvoerig ingegaan op alles wat is misgegaan en dat de portefeuillehouder de raad in een wel zeer laat stadium heeft ingelicht, temeer daar deze netelige situatie al in maart 2005 bekend was. Voor fractie staat voorop dat het zwembad voor Bedum behouden blijft en zij is bereid hieraan mee te werken. 2

3 Door het Stichtingsbestuur is een stappenplan tot verbetering gemaakt. De wethouder denkt dat met de komst van een nieuwe penningmeester een goede basis is gelegd om verder te gaan. Geeft hiermee aan dat er twijfel is over de deskundigheid van anderen. In de commissievergadering heeft fractie een vraag gesteld over energiebesparing door de Kantherm installatie. Wil hier graag nog een reactie op. Fractie wil ook duidelijkheid over de vraag wanneer de studie naar het gebruik van warm water van Friesland Foods is afgerond. Is volgens de wethouder erg belangrijk voor de strategie van het zwembad. Zijn de financiële gegevens over 2005 inmiddels beschikbaar? Fractie is van mening dat de zwemverenigingen uit Bedum geen kostendekkend tarief zouden moeten betalen. De energielasten worden aan de begroting van het zwembad onttrokken met als argument dat dit samenhangt met het energiebeheer. Fractie is van mening dat het zwembad zelf de deskundigheid moet hebben om het energieverbruik in de gaten te houden. Door deze onttrekking wordt in feite een blanco cheque afgegeven. De stichting moet de zaak goed voor elkaar hebben door als een goed huisvader op het bad te passen. Fractie voelt er niets voor om de energielasten naar de gemeente over te hevelen. Voelt meer voor schuldsanering en verhoging van het budgetsubsidie met het energiebudget. Zo is het duidelijk welke exploitatielasten op het zwembad drukken en ligt de verantwoordelijkheid bij het stichtingsbestuur. Er wordt steeds over korte lijnen gesproken en de portefeuillehouder zit er boven op. De wethouder heeft te veel naar zijn eigen rol gekeken en verwijst meer naar anderen. Het stichtingsbestuur zou hebben gezegd het boetekleed te willen aantrekken. Is niet gebeurd. Fractie vindt dat dit alsnog dient te gebeuren. Dit wordt nog versterkt door het vertrouwelijke memo van 20 december Hierin wordt aangegeven dat de definitieve bescheiden nog niet in bezit zijn van het college, zodat moet worden volstaan met de toen gepresenteerde, globale, cijfers. Het accountantsrapport is echter al op 16 november 2005 getekend. College had dus ook eerder aan de bel kunnen trekken. De dubbele pettenrol mag worden afgeschaft. Korte lijnen houden het bad ook wel in het oog. 304 Journée Fractie heeft in de commissievergadering al aangegeven waar de fouten zijn gemaakt. Heeft deze situatie al langere tijd aan zien komen. Het zwembad moet voor Bedum behouden blijven. Wel dienen duidelijke beleidsafspraken te worden gemaakt om het tij te keren. Twee toppers van de gemeente zijn nauw betrokken bij het stichtingsbestuur en toch is deze situatie ontstaan. De wethouder is als voorzitter verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het zwembad. Verschillende fracties hebben voorgesteld de twee petten te ontkoppelen. Fractie is van mening dat, als de politiek niet meer verantwoordelijk wil zijn voor het zwembad, beter tot privatisering kan worden overgegaan. Er moet veel efficiënter en effectiever gewerkt worden. Wil hiertoe de volgende ideeën aandragen: a. gelet op de uitlatingen van de wethouder (in de commissievergadering) zal gezocht moeten worden naar een andere accountant; b. het bestuur moet worden versterkt, vooral op financieel en administratief gebied; c. het onderhoudsfonds dient primair te worden aangewend voor het treffen van energiebesparende maatregelen; d. de inkomsten dienen te worden verhoogd zodat daarin geen verkapte subsidies voor bepaalde gebruikersgroepen zijn verwerkt; e. er moet grondig naar het personeelsbeleid worden gekeken; f. er moet worden ingespeeld op de hedendaagse vraag; g. samenwerking met zwembaden in omliggende gemeenten zou een kostenbesparing kunnen opleveren (gezamenlijke inkoop; personeelslasten); h. elke drie maanden moet rapport uitgebracht worden aan het college. De raad moet de mogelijkheid krijgen deze rapportages in te zien. 334 Bonnema Moet bekennen meer affiniteit te hebben met de groene velden dan met het zwembad. Zou het redelijk vinden dat aan het zwembad, dat veel bezoekers trekt, minstens zo veel wordt uitgegeven als aan de groene velden. Het is voor fractie onmiskenbaar duidelijk dat het zwembad voor Bedum behouden moet blijven. Het is de vraag of een andere wijze van beheer tot een beter resultaat zou leiden. 3

4 Op dit moment wordt de meest praktische oplossing gekozen door een stukje verantwoordelijkheid voor het (energie)beheer van het stichtingsbestuur naar de gemeente toe te halen om meer schade te voorkomen. Tussen de regels doorlezend bestaat het idee dat dit voorstel niet voor niets wordt gedaan. Het voorstel van GB fractie komt in feite op hetzelfde neer, zij het dat een en ander wat anders wordt geadministreerd. Ook kan worden geconcludeerd dat GB fractie het er mee eens is dat de gemeente een deel van de verantwoordelijkheden overneemt, teneinde de zaak in de hand te kunnen houden. Het gaat er nu om het lek te stoppen. De tweepetten problematiek kan later worden besproken. Fractie heeft in de commissievergadering duidelijk aangegeven dat de gang van zaken beslist geen schoonheidsprijs verdient. Fractie was graag eerder op de hoogte gesteld. Gedane zaken nemen geen keer. De oproep van de heer Arends om het boetekleed aan te trekken vindt fractie niet nodig. Een royaal besef dat het niet goed is gegaan zou nadrukkelijk richting raad kunnen worden uitgesproken. 396 Emmelkamp Fractie heeft in de commissievergadering uitvoerig haar zienswijze kenbaar gemaakt. Geen behoefte om dit opnieuw te herhalen. Er is vertrouwen in de nu uitgezette koers. Het voorstel geeft voldoende aan wat er dient te gebeuren. Fractie gaat, zij het aarzelend, akkoord met het beschikbaar stellen van de benodigde gelden. Een alternatief is ook niet voorhanden. 422 De Jong De meeste fracties geven aan het zwembad te willen behouden en dat het kaartje betaalbaar moet blijven. Het gaat om een basisvoorziening. Geeft duidelijk de richting aan. Is zich als portefeuillehouder bewust van zijn positie als eindverantwoordelijke. Loopt daar niet voor weg. Het stichtingsbestuur heeft het laatste jaar geleerd dat met onderhandelen ook geld valt te verdienen (pensioenlasten). Wil, ondanks de twee petten, doorgaan met het zwembad. Oplossingen vragen tijd. Er zullen alternatieven moeten worden bekeken. Wil met de begroting voor 2006 een goede basis leggen. Met betrekking tot de Kantherm wordt medegedeeld dat een adviesbureau is gevraagd te onderzoeken welke besparing daar nu wel of niet in gezeten heeft. Wel is duidelijk geworden dat de Kantherm een heilzame werking heeft gehad voor het personeel. Er was sprake van minder ziekteverlof. De provincie heeft de touwtjes in handen voor wat de studie naar het warme water betreft. De inventarisatieronde is inmiddels afgerond. Het wachten is nu op het eindresultaat. Aan de cijfers over 2005 wordt gewerkt. Er wordt niet uitgekeken naar een andere accountant. De huidige accountant is veel goedkoper. Het in eigen beheer houden van het energiebeheer door de stichting is een voor de hand liggende conclusie. Het college heeft echter gemeend dit anders aan te moeten pakken. In de afgelopen jaren is gebleken dat er ontzettend grote verschillen zijn geweest aan energiekosten. Hierop valt bijna niet te begroten. Bij de gemeente zijn dergelijke verschillen beter op te vangen dan bij het stichtingsbestuur. Ook komt energieleverancier Essent nog met een herberekening over de jaren 2002 t/m Zal plm ,-- gaan kosten. Wil hiermee aangeven dat het soms heel moeilijk is om de juiste gegevens aangeleverd te kunnen krijgen. Het stichtingsbestuur heeft uiteraard gekeken naar mogelijkheden tot bezuinigingen. Voor dit soort processen is draagvlak onder het personeel nodig. Vraagt tijd en overleg. Het bestuur heeft enkele wijzigingen ondergaan. Naast de heer Van Dijken is de heer Postma bereid gevonden zitting te nemen. De heer Postma heeft met name op het punt van het personeelsbeleid een heel goede inbreng in het bestuur. Heeft al aangegeven als wethouder verantwoordelijk te zijn. Staat daar ook voor en mag daar op worden aangesproken. Het boetekleed siert in dezen. Hoopt dat hij de VVD fractie er van heeft kunnen overtuigen waarom niet tot privatisering moet worden besloten. Voor het in eigen beheer nemen van het technisch onderhoud (wat nu door de gemeente wordt gedaan) zou weer extra personeel moeten worden aangetrokken. Het afgelopen jaar is veel gedaan aan het personeelsbeleid. Samenwerking met andere baden is uiteraard bekeken. Er zijn gesprekken geweest met het zwembad in Winsum (onderlinge uitwisseling van personeel). 4

5 Zonodig kunnen beide baden elkaar waar mogelijk tegemoet komen. Samenwerken met het zwembad in Ten Boer ligt niet voor de hand, gelet op hun nauwe band met de gemeente Groningen. De rapportages zullen eens per 3 maanden worden uitgebracht aan het college. Onderschrijft de opmerkingen van de PvdA fractie: geen schoonheidsprijs, te laat, kon beter etc. Excuseert het te laat aanleveren van de stukken. Kan zich de teleurstelling van de fractie van de ChristenUnie voorstellen. Is blij dat toch wordt ingestemd met het voorstel. 693 Oosterbeek Vraagt schorsing aan. 694 Voorzitter Schorst de vergadering. 707 Rietsema Door de VVD fractie werd opgemerkt dat zij altijd al bang zijn geweest voor de situatie zoals die zich nu voordoet bij het zwembad. Vraagt of fractie meer signalen heeft gehad dan de andere fracties. IB/001 Arends Wacht de resultaten van het onderzoek naar de Kantherminstallatie af. De energielasten behoren in principe onderdeel uit te maken van de exploitatielasten van de stichting. De argumenten van het college om deze kosten aan de begroting van de stichting te onttrekken geven fractie uiteindelijk aanleiding hier alsnog mee in te stemmen. De wethouder heeft heel nadrukkelijk aangegeven dat hij als eindverantwoordelijke niet weg loopt voor de problemen bij de stichting. Heeft hier zijn excuses voor aangeboden. Hiermee is voor fractie de kous af (en kan het boetekleed in de kast blijven). 015 Journée De wethouder geeft aan dat de huidige accountant van de stichting in functie blijft. Fractie constateert dat er de laatste maanden toch wel het een en ander is misgegaan. Wordt goedkoop op den duur geen duurkoop? In antwoord op de vraag van de heer Rietsema wordt opgemerkt dat de VVD fractie destijds al tegen de bouw van het zwembad was. De angst bestond dat het een betrekkelijk klein aantal mensen heel veel geld zou gaan kosten om het bad in stand te houden. 027 Rietsema Het antwoord van mevrouw Journée is onbevredigend. Iedereen was destijds blij met het zwembad. Tot 2002 waren er geen signalen dat het fout zou gaan. De rekening 2002 sloot zelfs met een positief saldo. Zijn fractie heeft daarna geen signalen gekregen dat er iets mis zou zijn. 036 Journée Blijft er bij dat fractie hier steeds bang voor geweest is. 038 Bonnema Blij dat de VVD fractie het geduld al die jaren heeft kunnen opbrengen. Het moet echter geen systeem worden om regelmatig te moeten aanhoren dat de VVD fractie het wel had gedacht. Vindt de bijdrage van fractie GB constructiever en stelt die op prijs. Begrijpt de motieven van het stichtingsbestuur om, naast de slechte presentatie, meteen met een plan tot verbetering te komen. Maar ook dan blijft fractie van mening dat ingeschat had kunnen worden dat het beter was geweest om de raad tijdig(er) te informeren. De verontschuldigingen hiervoor worden op prijs gesteld. 056 De Jong Constateert dat alle fracties met het gedane voorstel kunnen leven. Is het met de heer Arends eens dat in principe de energielasten tot de exploitatie van het zwembad behoren. Is blij dat fracties op dit punt instemmen met het voorstel. 064 Voorzitter Constateert dat unaniem met het voorstel wordt ingestemd. 7. Krediet voor beoordeling alternatief structuurplan voor Bedum en Onderdendam 070 Wijnstra Fractie is er voorstander van het alternatieve plan bij de verdere besluitvorming te betrekken. Het lijkt een goede zaak ook een ander adviesbureau hierbij te betrekken. Zet vraagtekens bij de hoogte van het gevraagde krediet. Zou het niet wat soberder kunnen? Een bedrag van ,-- zou voldoende moeten zijn.vraagt andere fracties hierop te reageren. Verwijst naar de reactie van de provincie op een aantal cruciale punten in het alternatieve plan. 084 V.d. Veur Fractie is blij dat het college er mee heeft ingestemd om het alternatieve plan te laten beoordelen door een objectieve derde partij. Bureau De Zwarte Hond moet dit, in verband met mogelijke belangenverstrengeling, niet doen. Vraagt of het krediet bedoeld is om zowel De Zwarte Hond als het nog aan te wijzen tweede bureau het onderzoek te laten uitvoeren (beide bureaus hiervoor dus betalen). 5

6 Zet vraagtekens bij de hoogte van het krediet. Welk bureau gaat dit nader onderzoek nu uitvoeren en hoe ziet het vervolgtraject er uit nadat dit onderzoek is uitgevoerd? 098 Hoekzema Fractie vindt, na bestudering van het alternatieve plan, dat er een situatie is ontstaan die tot herbezinning moet leiden, met als resultaat een samensmelting van de twee plannen. Zou door een aantal praat- en plakavonden tot stand moeten komen. Deze avonden dienen een openbaar karakter te krijgen. Samen op weg naar een structuurplan, dat mede door de burgers wordt onderschreven en waarvan na 20 jaar gezegd kan worden dat we daar mee vooruit kunnen: Bedum op z n best. Twijfel bestaat bij fractie om nog een ander bureau naar de plannen te laten kijken. Het gevraagde krediet kan worden aangewend om beide plannen om te vormen tot één nieuw structuurplan voor Bedum en Onderdendam. 121 Bonnema Vraagt zich af hoe de heer Hoekzema zich dit voorstelt. In het eerste contact met de groep Bijvank heeft fractie gezegd het alternatieve plan zo serieus te willen nemen dat een toetsing op kwaliteit zou moeten plaatsvinden. Is ook niet zoveel op tegen, behalve dan dat de groep Bijvank als opvatting huldigt dat in dit plan niet mag worden gewinkeld. Het is alles of niets. Maar van wie is nu eigenlijk het eigendom van al die elementen in het alternatieve plan? Een stukje CDA (de twee centra en de verbinding daartussen; wonen aan het water (wethouder Haan); tracé 4 door Westerdijkshorn; bewinkeling langs het Boterdiep (GB). Dus niet door de groep Bijvank bedacht maar door anderen. Het plan bevat derhalve louter onderdelen van plannen die er al waren. Vindt dat fractie GB nu opeens minder kritisch is over het plan Bijvank. Het plan kan dus best worden getoetst, maar als het gaat om alleen maar de integrale uitvoering van dat plan, dan kan de gemeente zich ,-- besparen. Er ligt een brief van de bewoners van de Westerdijkshorn en die brief wordt door de raad in grote meerderheid ook uitermate serieus genomen (het niet nader laten onderzoeken van tracé 4 ontsluiting Noord-west Groningen). Het is dus bepaald niet eenvoudig beide plannen bij elkaar te voegen. Wijst er op dat jaren geleden de fractievoorzitters om tafel hebben gezeten met gedeputeerde Calon. Toen werd de vraag gesteld op welke manier een nieuw structuurplan moest worden ingevuld (vormgeving centrum; doelstelling woningbouw). Volgens de gedeputeerde zou er in ieder geval geen bureau moeten worden ingehuurd dat met een passertje gaat bekijken hoe je het dorp Bedum nog verder rond kunt maken (zoals in plan Bijvank nu het geval is). Het zou een bureau moeten zijn dat meer durfde. Dit argument werd destijds breed ondersteund. Wijst er verder op dat de gemeente rekening heeft te houden met het beleid van de provincie. Willen we snel woningen bouwen, dan bestaat daartoe de mogelijkheid, maar dat moet dan nog wel op basis van het oude structuurplan. Het is wel gemakkelijk om adhesie te betuigen aan het plan Bijvank, maar dit heeft wel een keerzijde. Het plan Bijvank is misschien wat professioneler dan de andere ingebrachte zienswijzen, maar dat betekent niet dat die andere zienswijzen minder belangrijk zouden zijn. Fractie twijfelt nog over de verdere voortgang. Laat zich nog niet uit over een eindconclusie. 206 Emmelkamp Kan grotendeels instemmen met de opvatting van de PvdA fractie. Fractie heeft ten aanzien van het plan Bijvank geconstateerd dat het een kwestie van alles of niets is. Van bedrijvigheid bij de Eemshavenweg kan totaal geen sprake zijn. Betekent dat een deel van het alternatieve plan al niet uitvoerbaar is en, uitgaande van de alles of niets stelling, er dus ook geen nader onderzoek nodig is. Het plan Bijvank is een zienswijze net als de overige. Het is verleidelijk om aan de zienswijze Bijvank meer tijd en aandacht te besteden, zoals ook uit het voorstel blijkt. Fractie heeft daar moeite mee. Waarom zou deze zienswijze anders beoordeeld moeten worden dan de andere? De Zwarte Hond zal, als opsteller van het structuurplan, alle zienswijzen moeten beoordelen en advies uitbrengen aan het college. 228 Bonnema Heeft moeite met de opmerking dat De Zwarte Hond partij is. Hiermee onderschat de heer Emmelkamp de rol van de raad. De Zwarte Hond opereert in opdracht van de raad en heeft via klankbordgroepen en anderszins steeds de raad gevraagd of ze op het goede spoor zat. 6

7 De verantwoordelijkheid ligt bij de raad, de raad wilde met het plan naar de burger en de raad heeft De Zwarte Hond bouwstenen aangereikt waaraan het plan zou moeten voldoen. 238 Emmelkamp Beschouwt de opmerking als aanvulling op zijn mening dat De Zwarte Hond alle ingebrachte zienswijzen dient te beoordelen. Fractie ziet niets in het voorstel van de VVD fractie (herbezinning en samensmelting). De fase van vooroverleg is een gepasseerd station. Op basis van duidelijke criteria en randvoorwaarden, gevolgd door inspraak van de burgers, is dit nieuwe structuurplan juist tot stand gekomen. Fractie vindt het niet juist om voor een nader onderzoek van één van de vele zienswijzen extra middelen beschikbaar te stellen. Welk effect heeft dit voor reacties op de andere ingebrachte zienswijzen? Vindt het moeilijk om de hoogte van het eventueel beschikbaar te stellen krediet te beoordelen. Wat wel bekend is is dat De Zwarte Hond vanaf het begin bij de opstelling van het structuurplan is betrokken. Zij kan ook het alternatieve plan nader onderzoeken, als dat nodig mocht blijken. Ziet niets in het inschakelen van een ander bureau. 278 Haan De vraag naar de hoogte van het krediet wordt bepaald door de vraag hoe zwaar aan het alternatieve plan wordt getild. Moet het plan echt diepgaand worden beoordeeld? Hierop is door de meeste fractie ingegaan, waarbij de conclusie moet worden getrokken dat een dergelijke beoordeling niet nodig is. Wijst er op dat in het structuurplan rekening is gehouden met de visies van het POP en het rijk. We zijn nu twee jaar bezig met het plan, bediscussieerd in raad, commissies en klankbordgroep. Voorts is het plan twee keer ambtelijk besproken met de provincie en één keer bestuurlijk in de Regiovisie. Geeft de raad in overweging duidelijker aan te geven of het nodig is het plan Bijvank, al dan niet diepgaand, te laten onderzoeken. Wijst er op dat er bij de beoordeling van het ontwerp-structuurplan in de klankbordgroep unanimiteit bestond. Heeft nu het gevoel dat het alternatieve plan boven het concept-structuurplan verheven wordt. 352 Voorzitter Het was achteraf bezien beter geweest dat dit onderwerp in de commissie VROM was besproken. Hiervoor ontbrak echter de tijd. Schorst op verzoek van wethouder Haan de vergadering. 365 Voorzitter Heropent de vergadering. Het college heeft geen nieuws te melden. Is benieuwd naar de reacties in tweede termijn. 373 Bonnema Bij de fracties bestaan geen principiële bezwaren om onderzoek te doen naar de zienswijze van de groep Bijvank. Op dit moment zijn de fracties van mening dat het proces voort moet gaan en dat alle zienswijzen worden beoordeeld en becommentarieerd door het bureau De Zwarte Hond zoals college voorstelt. Vervolgens wordt voorgesteld om in commissieverband verder te spreken over dit onderwerp. Op grond van de dan beschikbare informatie, inclusief de reactie van de provincie en eventuele andere reacties, kan worden bepaald of het een toegevoegde waarde heeft om een integraal onafhankelijk onderzoek te doen naar het alternatief van de groep Bijvank. Nut en noodzaak kunnen dan worden afgewogen tegen de investering die het vraagt. Het is, gelet op de tijd, niet nodig om dit onderwerp al in de commissie van maart aan de orde te stellen. 398 Voorzitter Het krediet is inmiddels uitgeput. 403 Haan Dit moet geen verrassing zijn. Het gaat om een verdergaand onderzoek van De Zwarte Hond en eventueel een tweede bureau. Het beschikbare krediet van ,-- is nog niet geheel uitgeput. Ook ligt er nog een subsidieverzoek bij de provincie. 417 Bonnema Heeft geen problemen met het beschikbaar stellen van het krediet, maar de aanwending voor het deel dat betrekking heeft op een onafhankelijk, integraal onderzoek naar het alternatief Bijvank wenst fractie op te schorten. 421 Haan Zal voorlopig achterwege worden gelaten. Betekent dat college, ondanks een kleine overschrijding, verder kan gaan. 7

8 426 Voorzitter Concludeert dat unaniem wordt vastgesteld dat op dit moment geen geld beschikbaar wordt gesteld voor een onderzoek door een tweede adviesbureau voor het alternatieve plan. Het krediet wordt beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking door bureau De Zwarte Hond. Het door het college gedane voorstel wordt hiermee verworpen. 8. Vaststelling controleprotocol voor de accountantscontrole voor het jaar 2005 Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 9. Aanbesteding en programma van eisen accountantscontrole voor de periode Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 10. Begrotingswijzigingen 2006/nr.07 (starten voorbereiding Bedrijvenpark Boterdiep fase 2) 446 Te Velde Er wordt een krediet gevraagd van ,--. De ter inzage liggende stukken geven een ander bedrag aan, namelijk 7.000,--. Waar zit het verschil? 452 Haan De 7.000,-- heeft betrekking op interne kosten. Verder is nog een exploitatieopzet nodig voor de tweede fase. Mogelijk moet nog grondonderzoek worden verricht, alsmede een stedenbouwkundig onderzoek. In totaal zal ,-- nodig zijn. 2006/nr.8 Conform besloten, met inachtneming van de conclusie van de voorzitter aan het slot van punt 7 van de agenda. Overzicht beschikbare middelen. Voor kennisgeving aangenomen. 11. Sluiting Vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2006,,voorzitter,griffier 8

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: W. Berghuis, J.W.

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis.

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis. Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: Ruud Severijns, voorzitter Ad van den Akker

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst opiniërende vergadering van de raad d.d. 22 november 2016, aanvang 19.30 uur Gemeente Woudrichem Voorzitter: Griffier: de heer A. de Graaf mevrouw P. Paulides Aanwezig: CDA: mevrouw N.G.

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 november 2013 Portefeuillehouder R. Vermeulen Begrotingsprogramma 6 Onderwerp Wegenbeheerplan 2014-2023 en Voorziening Wegen Besluit om: 1. In afwijking van

Nadere informatie

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad,

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad, Agendapunt : 8 Voorstelnummer : 04-30 Raadsvergadering : 24 april 2007 Classificatienummer : Naam opsteller : M. Weima Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Else Trap onderwerp: Aanleg

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 31 maart 2016, voortgezet op 7 april 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering

Nadere informatie

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 B en W voorstel 14INT03990 Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 Samenvatting voorstel De Ontwerp-Structuurvisie en het bijbehorende plan-mer zijn, naar aanleiding van nieuwe voorstellen vanuit de raad en

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Commissievergadering d.d. 17 april 2002 Agendapunt: 4.3 Onderwerp: Zwemproblematiek ouderen Terheijden/Wagenberg Toelichting: Al vele jaren nemen ouderen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis.

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis. BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer G. Dijkstra (CDA) de heer W. van der Veen (CDA) de heer S. Nieuwenhuis (VVD) de heer

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Zaak kenmerk: 1047425 Algemeen bestuur: 24 juni 2014 Afdelingshoofd: J. Hulzebos

Zaak kenmerk: 1047425 Algemeen bestuur: 24 juni 2014 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Zaak kenmerk: 1047425 Algemeen bestuur: 24 juni 2014 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: J. van de Lisdonk E-mail: Juss.vandeLisdonk@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Documentkenmerk: 1047426 Benoeming

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie