'Energiek op weg naar een beter klimaat'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Energiek op weg naar een beter klimaat'"

Transcriptie

1 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma MARN regio Duurzaamheid Nu uu 31 mei 2007

2 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma Projectnummer/ Kenmerk : Status : Definitief Datum : 31 mei 2007 Auteur : Leo van den Akker Projectgroep : Energieberaad MARN Autorisatie : Mark van Rijn paraaf: RMB Gildekamp 8 Postbus AB Cuijk Telefoon

3 VOORWOORD Het klimaat heeft dringend onze aandacht nodig. Zoals Al Gore het omschreef hebben we te maken met een ongemakkelijke waarheid. De milieuproblemen zijn dermate groot dat een wereldwijde aanpak noodzakelijk is. Stijgende energieprijzen en afhankelijkheid van energieleverende landen leiden ertoe dat de vraag naar energie en daarmee het klimaatprobleem ook steeds vaker op de economische agenda komt te staan, bijvoorbeeld om de maandelijkse lasten van gezinnen beheersbaar te houden. Met voorliggend klimaatprogramma pakt de MARN-regio en haar tien gemeenten de uitdagingen aan. Dit kunnen we echter niet alleen. Ook inbreng van Senter Novem en de provincie Gelderland is cruciaal voor het welslagen van dit programma. Los nog van alle inwoners, bedrijven, scholen maar ook woningbouwverenigingen in onze regio. Door met zijn allen aan de slag te gaan kunnen we een eerste belangrijke stap zetten op weg naar een duurzaam klimaatbeheer. Dit gaan we doen met concrete en praktische resultaten! Ik zal mijn uiterste best doen om waar mogelijk de realisatie van dit programma te ondersteunen. Ik reken ook graag op uw energieke inzet! Jan Blom Wethouder Millingen aan de Rijn Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

4 Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

5 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De oscarwinnende documentaire 'An Inconveniant Truth' van Al Gore en recente rapportages van de Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) hebben veel aandacht gegenereerd voor klimaatverandering. Maar naast klimaatverandering zijn ook de stijgende energieprijzen en de afhankelijkheid van de olie-, kolen- en gasproducerende landen belangrijke argumenten om veranderingen door te voeren in onze energievoorziening. Het regeerakkoord onderkent dit door de bestaande doelstellingen van het klimaatbeleid flink aan te scherpen. Lokale overheden hebben een belangrijke rol in het realiseren van die doelstellingen. Dit eerste regionale klimaatprogramma van de MARN regio beschrijft twaalf concrete maatregelen die de tien regiogemeenten tussen 2007 en 2011 gezamenlijk gaan doorvoeren. Doel van het programma is als regio een proportionele bijdrage te leveren aan de landelijke doelstellingen voor energiebesparing, duurzame energie en het terugbrengen van de emissies van broeikasgassen. Het programma beschrijft niet alle activiteiten voor klimaatbeleid binnen de regio, want naast dit programma kunnen gemeenten ook elk hun eigen bijdrage leveren die dit programma overstijgt. Dit regionale programma richt zich met name op die maatregelen waarvoor samenwerking efficiënt is. In een bestuurlijke bijeenkomst op 19 maart 2007 zijn de prioriteiten voor dit programma bepaald. Die zijn samen te vatten in de volgende vijf thema's (in willekeurige volgorde): A. Bio-energie; B. Energiebesparing en duurzame energie in gebouwen; C. Windenergie; D. Innovatieve projecten; E. Communicatie en educatie. Het klimaatwiel met de vijf spaken, zoals dat is weergegeven op de kaft van dit programma symboliseert de wijze van uitvoering. In de as van het wiel staat de MARN die een centrale en coördinerende taak heeft. De gemeenten zullen het wiel gezamenlijk draaiend moeten krijgen en houden door middel van een effectieve uitvoering van de maatregelen. Door gezamenlijk op te trekken is het mogelijk voortgang te bereiken en de doelstellingen te realiseren. In de uitvoering wordt nadrukkelijk afstemming en samenwerking gezocht met andere overheden, zoals de Stadsregio en de provincie Gelderland. Maar ook de doelgroepen van het klimaatbeleid, te weten inwoners van de gemeenten, bedrijven, leveranciers van energie, scholieren, etc. zullen worden gevraagd een bijdrage te leveren. Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

6 Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 Bestuurlijke samenvatting Inleiding Achtergronden van het klimaatprogramma Inleiding Waarom energiebesparing en duurzame energie? Overheidsbeleid Adaptatie en mitigatie Stand van zaken Nederlands energiebeleid Regionale aanpak Inleiding Doelstelling Samenwerking Omgeving klimaatprogramma Projectorganisatie Financiering programma Voortgang programma Projecten Inleiding Projecten Bio-energie Energiebesparing en duurzame energie in gebouwen Windenergie Innovatie Communicatie en educatie Totaaloverzicht Conclusie...25 Bijlagen: Gedetailleerde beschrijving projecten Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

8 8

9 1. INLEIDING Voor u ligt het eerste regionale Klimaatprogramma van de tien MARN-gemeenten. Het programma is opgesteld door en voor deze samenwerkende gemeenten. Klimaatverandering en uitputting van fossiele brandstoffen behoren tot de grootste problemen van deze tijd. Hoewel de effecten mondiaal zijn, ligt de oplossing voor een belangrijk deel op lokaal niveau. Oplossingen zijn het stimuleren van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie uit zon, wind en water, en het zorgvuldig gebruiken van de fossiele brandstoffen. Ook de gemeenten in de MARN-regio willen daaraan een bijdrage leveren. Op 19 maart 2007 zijn door portefeuillehouders en ambtenaren de speerpunten voor het regionale klimaatprogramma bepaald. Leidend was de wens om als regio gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de landelijke klimaatdoelstellingen en samen te werken in activiteiten waarvoor samenwerking zinvol is. Deze speerpuntenbenadering betekent dat het programma niet allesomvattend is, maar in regionaal verband op een concrete en praktische manier bijdraagt aan het totale maatregelenpakket van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, en andere regionale samenwerkingsverbanden. Indien de ambities van een gemeente verder gaan dan de projecten in dit klimaatprogramma, dan kan dat uiteraard Dat wordt zelfs toegejuicht, want dat maakt het behalen van de doelstellingen alleen maar meer realistisch. Dit programma met zijn twaalf projecten biedt echter voor iedere individuele gemeente een solide basis om op een efficiënte en effectieve manier een bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. De uitvoering van dit programma wordt afgestemd met de activiteiten die de Stadsregio (voorheen KAN) op het gebied van het klimaat onderneemt. Hierbij is het doel dat de activiteiten elkaar zullen versterken en dat er geen sprake kan zijn van overlap. Op deze manier kan op een efficiënte en effectieve manier het klimaat worden verbeterd. Leeswijzer Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit een beknopt gedeelte met beleidsachtergrond (Hoofdstuk 2) en de regionale aanpak (Hoofdstuk 3) om het kader weer te geven. Vervolgens wordt een opsomming van projecten gegeven die de komende jaren in de regio worden uitgevoerd (Hoofdstuk 4). We verwachten hiermee in de regio een belangrijke eerste stap te zetten op weg naar de afgesproken doelstellingen en daarmee naar een beter klimaat. Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

10 Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

11 2. ACHTERGRONDEN VAN HET KLIMAATPROGRAMMA 2.1 Inleiding Het begrip klimaat in de titel 'energiek op weg naar een beter klimaat' geeft aan dat de acties in dit programma zijn gericht op het tegengaan van klimaatverandering door onder meer het beperken van de uitstoot van CO 2. Maar hoewel klimaatverandering een belangrijk argument is, zijn er meer redenen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Dit hoofdstuk gaat daar verder op in, en geeft ook aan wat de uitgangspunten en doelstellingen van het Nederlandse energiebeleid zijn, en wat de stand van zaken op dit moment is. 2.2 Waarom energiebesparing en duurzame energie? De huidige energievoorziening in Nederland is nog grotendeels afhankelijk van gas, kolen, olie en kernenergie. Deze fossiele brandstoffen kennen een aantal knelpunten die de continuïteit van de energievoorziening in gevaar brengen Schadelijke emissies Productie en verbranding van fossiele brandstoffen leiden tot emissies. Fijn stof, zwaveldioxide, stikstofoxiden en smog zijn schadelijk voor de gezondheid en leefomgeving doordat ze de luchtkwaliteit verslechteren. Daarnaast ontstaat bij verbranding koolstofdioxide (CO 2 ) dat in belangrijke mate bijdraagt aan de versterking van het broeikaseffect en klimaatverandering. Klimaatverandering wordt door velen gezien als een van de grootste problemen van deze tijd en wordt in de algemeen aanvaarde opvatting mede veroorzaakt door de mens Betaalbaarheid fossiele brandstoffen De voorraden fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas, uranium) zijn eindig, en dat geldt met name voor olie en gas. Met het opraken van de makkelijk winbare voorraden moeten meer kosten worden gemaakt om de moeilijker bereikbare voorraden aan te spreken. In combinatie met de sterk groeiende vraag uit vooral China en India leidt dat tot prijsstijgingen van fossiele brandstoffen. Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

12 2.2.3 Afhankelijkheid van olie-producerende landen De westerse economie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van energie, en daarmee ook van landen als Iran, Irak, Nigeria, Venezuela, Rusland, etc. Een onafhankelijke energievoorziening is voor westerse landen een belangrijk argument om zoveel mogelijk energie zelf op te wekken. 2.3 Overheidsbeleid De knelpunten in de energievoorziening zijn mondiaal en maken ingrijpende veranderingen op alle niveaus noodzakelijk. Op de mondiale klimaatconferenties en in EU-verband vindt unilaterale afstemming plaats. De Rijksoverheid heeft een belangrijke rol in het beïnvloeden van veranderingen, maar zeker ook de lokale overheid. De lokale overheid heeft immers directe contacten met doelgroepen en beschikt over belangrijke instrumenten de toepassing van wet- en regelgeving om de uitvoering gestalte te geven Uitgangspunten van het Nederlandse energiebeleid Uitgangspunt van het huidige Nederlandse beleid is de 'trias energetica'. Deze geeft drie manieren om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Als eerste vraagvermindering, als tweede inzet van duurzame energie en als derde het optimaliseren van het gebruik van fossiele energie. Alle drie de sporen zijn nodig en worden gelijktijdig verder ontwikkeld Voor de lange termijn streeft de overheid naar een transitie tot een volledig duurzame energiehuishouding zonder afwenteling van milieuproblemen naar andere delen van de wereld of naar toekomstige generaties, en gebruik makend van hernieuwbare brandstoffen. De transitie gaat niet vanzelf, het vraagt om een nadrukkelijke rol de overheid. Een overheid die innovatie stimuleert, de juiste omstandigheden creëert, stuurt en handhaaft. Lokale overheden hebben in de uitvoering en realisatie een belangrijke rol. Onder duurzame energiebronnen worden hernieuwbare energiebronnen verstaan. Dit wil zeggen bruikbare energie opgewekt uit zon, water, wind, biomassa of uit de omgevingstemperatuur. Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

13 Gebruik van kernenergie (kernsplitsing) geeft geen CO 2 emissie, maar wel radioactief afval. De grondstof is bovendien niet hernieuwbaar. Daarom wordt kernenergie niet beschouwd als duurzame energie Landelijke doelstellingen In het regeerakkoord van februari 2007 zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd. De ambitie van het kabinet is dat Nederland de komende kabinetsperiode grote stappen neemt in de transitie naar één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa in Hier zal door alle betrokkenen gezamenlijk aan gewerkt moeten worden. De doelstellingen uit het regeerakkoord zijn (met tussen haakjes de vastgestelde 'oude' doelen): o 20% (10%) duurzame energie in 2020; o 2% (1%) energiebesparing per jaar; o 30% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van (6% reductie van de uitstoot van CO 2 tussen 2008 en 2012, ten opzichte van het peiljaar 1990). De laatste doelstelling voor reductie van CO 2 komt voort uit het Kyoto-protocol waarin wereldwijd afspraken zijn gemaakt voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Hierbij heeft het kabinet aangegeven dat er een MEP-regeling komt gericht op innovatie en het versneld concurrerend maken van duurzame energie. Deze moet in het bijzonder kleine ondernemers stimuleren en investeringszekerheid bieden. Tot slot worden investeringen in de energie-efficiëntie van de bestaande woningvoorraad gestimuleerd. 2.4 Adaptatie en mitigatie In de aanpak van de klimaatverandering zijn grofweg twee strategieën te volgen: mitigatie en adaptatie. Mitigatie beoogt de snelheid en omvang van klimaatverandering aan de bron te verminderen door de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Adaptatie richt zich op het beperken van de nadelige effecten van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het geven van ruimte aan de rivieren of door 'klimaatbestendig' te bouwen. Tot op dit moment gaat de meeste aandacht nog uit naar mitigatie, maar verwacht wordt dat het spoor van adaptatie de komende jaren steeds belangrijker wordt. Dat blijkt onder andere uit het onderzoeksprogramma 'ruimte voor klimaat' dat de effecten van klimaatverandering op de ruimtelijke inrichting van Nederland onderzoekt. 2.5 Stand van zaken Nederlands energiebeleid Na een jarenlange stijging is het totale energieverbruik in Nederland de laatste jaren gestabiliseerd. Het verbruik in de industrie neemt nog steeds toe, maar daar staat een daling van het energieverbruik van huishoudens tegenover. Dat laatste heeft echter vooral te maken met een lager aardgasverbruik als gevolg van de zachte winters in de laatste jaren. Duurzame energie is nog een beperkte factor in Nederland, maar het aandeel stijgt jaarlijks. Duurzame energie via binnenlandse bronnen draagt in 2006 voor 2,6% bij aan de totale energievoorziening in Nederland. De productie van duurzame energie is in 2006 gegroeid met 6,6% naar 84 PJ. Onderstaande grafiek laat zien dat de Nederlandse productie van duurzame energie voornamelijk bestaat uit biomassa en windenergie. Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

14 Bron: CBS Het aandeel bio-energie bestaat voor een gedeelte uit de energie die vrijkomt bij de verbranding van hernieuwbare fracties in afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) zoals de installatie van de ARN. Alleen de hernieuwbare fractie van het restafval, zoals papier, karton, hout en organisch afval wordt aangemerkt als duurzaam. Verbranding van het niethernieuwbare restafval wordt dus niet gezien als duurzame energie. Jaarlijks wordt landelijk het percentage hernieuwbaar in het restafval vastgesteld. Normaal gesproken is dat ongeveer 50% en wordt dus ongeveer 50% van de energieopbrengst uit AVI's meegeteld als duurzame energie. Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

15 3. REGIONALE AANPAK 3.1 Inleiding Klimaatverandering is een mondiaal thema en de beleidskaders van het klimaatbeleid zijn op nationaal niveau bepaald. Lokale en regionale overheden hebben echter een cruciale rol in de uitvoering. Dit regionale programma is daarom uitvoeringsgericht en gefocused op het realiseren van resultaten. Om dit geheel in te bedden in een breder kader wordt pro-actief afstemming gezocht met uitvoeringsprogramma's van de provincie en de Stadsregio. Omwille van efficiency maakt de organisatie zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren en overleggen. In dit hoofdstuk zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt. 3.2 Doelstelling De gemeenten in het MARN-gebied spreken met elkaar af de volgende doelstellingen na te streven en daarmee aan te sluiten bij de doelstellingen die door de landelijke overheid zijn geformuleerd. Een proportionele bijdrage leveren aan de landelijke en provinciale doelstellingen voor klimaatbeleid. De landelijke doelstellingen uit het regeerakkoord zijn op dit moment: o 20% duurzame energie in 2020; o 2% energiebesparing per jaar; o 30% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van Op het moment waarop dit programma tot stand komt, worden zowel op Europees als nationaal niveau discussies gevoerd over het aanscherpen van de doelstellingen. De hierboven genoemde doelstellingen uit het regeerakkoord zijn nog niet vastgesteld, maar geven wel een duidelijke richting aan voor de te verwachten aanscherpingen. De regionale doelstelling is zodanig geformuleerd dat deze meebeweegt met toekomstige aanpassingen. Zodoende blijft de doelstelling actueel. Gekoppeld aan deze afspraak tussen de gemeenten nemen alle tien de gemeenten deel aan de maatregelen binnen dit klimaatprogramma (zie hoofdstuk 4). 3.3 Samenwerking Het klimaatprobleem kent kansen die bij uitstek regionaal opgepakt zouden moeten worden, zoals bijvoorbeeld het verwerken van biomassa maar ook de gezamenlijke inkoop van groene energie. Op die manier wordt er een wezenlijke en effectieve milieubijdrage geleverd op dat specifieke terrein. Daarbij komt dat door samenwerking ook de beschikbare budgetten, maar ook kennis op de meest efficiënte manier worden ingezet. De twaalf geselecteerde projecten Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

16 kenmerken zich juist door die meerwaarde van gezamenlijkheid. Uiteraard verschilt dit per project. Los van deze gezamenlijke projecten kunnen gemeenten uiteraard verder gaan dan dit programma. De Rijksoverheid ontwikkelt op dit moment de opvolger van de inmiddels gesloten BANS-subsidieregeling. Met deze regeling kunnen gemeenten subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een gemeentelijk plan van aanpak klimaatbeleid. In de loop van 2008 zal meer over deze nieuwe regeling bekend worden. Iedere gemeente bepaalt zelf op welke wijze zij verder wil gaan, maar het opstellen van een eigen programma wordt toegejuicht, want dat maakt het behalen van de doelstellingen alleen maar meer realistisch. Dit programma met zijn twaalf projecten biedt echter voor iedere individuele gemeente een solide basis om op een efficiënte en effectieve manier een bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. 3.4 Omgeving klimaatprogramma De regio stemt haar beleid bewust af of de beleidsvoornemens van de provincie Gelderland en de Stadsregio. De provincie kan op verschillende terreinen menskracht en financiële middelen ter beschikking stellen. De Stadsregio stelt op dit moment een eigen programma op, waarbij de pijlers 'Hydra' en Flora aansluiten bij de maatregelen in de regio. Het raakvlak zit onder andere op het gebied van biomassa en de omzetting naar biogas. Naast deze betrokken organisaties zijn er uiteraard de doelgroepen van het klimaatprogramma, te weten inwoners van de gemeenten, bedrijven, leveranciers van energie, scholieren, etc. Het is binnen dit programma cruciaal dat zoveel mogelijk stakeholders worden geactiveerd om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. De gemeenten kunnen het niet alleen, de verbeteringsmogelijkheden dienen breed opgepakt te worden. 3.5 Projectorganisatie De projectorganisatie heeft tot doel om via een heldere taakverdeling de verantwoordelijkheden in dit programma vast te leggen zodat de uitvoering van de geformuleerde maatregelen op een efficiënte en effectieve manier kan plaatsvinden. De projectorganisatie benut daarom zoveel mogelijk bestaande structuren. Hierbij moet de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid geborgd zijn. Cruciaal voor het welslagen van dit programma is een positieve en pro-actieve houding van alle betrokkenen binnen deze structuur. In de praktijk betekent dit dat het huidige Energieberaad een leidende rol krijgt bij de uitvoering van het programma. Naast de deelnemende gemeenten zullen ook vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland, de Stadsregio en SenterNovem worden uitgenodigd voor deelname aan het beraad. Vanuit het secretariaat van de MARN zal dit beraad ondersteund worden bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

17 Dit beraad wordt hierbij uitgebreid met één bestuurlijke vertegenwoordiger die ook trekker/ambassadeur wordt van dit programma, te weten de heer J. Blom, wethouder van de gemeente Millingen aan de Rijn. 3.6 Financiering programma De uitvoering van het programma kost tijd en geld. Naast inzet van de gemeentelijke ambtenaren en medewerkers van het MARN-secretariaat is met name de vraag op welke wijze de regio de financiering wil vormgeven. Dit kan door de kosten van de projecten te delen door de deelnemers op basis van bijvoorbeeld het inwonertal van de gemeente. Een andere optie is om een deel van de regionale middelen, zoals bijvoorbeeld de mogelijke dividenduitkering van de ARN te gebruiken voor de uitvoering van de projecten. Het voordeel hiervan is dat dit de samenwerking binnen het MARN-gebied versterkt. In de uitvoering van dit programma wordt gestreefd zo goed mogelijk gebruik te maken van beschikbare subsidiegelden en andere ondersteuningsmogelijkheden. Op korte termijn wordt de introductie van nieuwe subsidieregelingen verwacht. Deze zullen zich met name richten op innovatie in duurzame energie en energiebesparing in bestaande gebouwen, twee van de speerpunten van het huidige kabinet. Daarnaast zijn er financiële en personele bijdragen mogelijk vanuit de provincie Gelderland en kan ook SenterNovem een bijdrage leveren. In de begroting zijn subsidiebedragen meegenomen voor zover die bekend zijn, het is waarschijnlijk dat gedurende de uitvoering nog nieuwe subsidiemogelijkheden ontstaan. 3.7 Voortgang programma De inhoudelijke voortgang in het bereiken van de genoemde doelstellingen wordt op nationaal niveau gemonitoord. Het meten van de effecten van het regionaal beleid zou op dit moment een onevenredige inspanning vergen omdat de benodigde verbruiksgegevens per gemeente (nog) niet beschikbaar zijn. De voortgang zal wel op projectniveau worden bewaakt, gericht op de geleverde inspanningen en aantoonbare resultaten. De maatregelen zoals vermeld in deze rapportage vormen een goede eerste stap op weg naar de afgesproken doelstellingen. Om de voortgang van dit uitvoeringsprogramma te kunnen monitoren zal jaarlijks aan het eind van het jaar de stand van zaken rondom de uitgevoerde projecten worden opgemaakt. Op basis van die evaluatie kan de lijst met projecten ook geactualiseerd worden. Eventuele wijzigingen in het programma zullen het reguliere besluitvormingstraject binnen de MARN volgen. Ten behoeve van de efficiency zal de monitoring gekoppeld worden aan het inhoudelijke jaarverslag van de MARN. Daarnaast zal tijdens de reguliere vergaderingen van het Algemeen Bestuur aandacht worden besteed aan de voortgang van het klimaatprogramma. Eind 2009 / voorjaar 2010 wordt het volledige programma geëvalueerd. Bij een positief oordeel kan op dat moment gewerkt worden aan een tweede regionaal uitvoeringsprogramma Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

18 Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

19 4. PROJECTEN 4.1 Inleiding Op 19 maart 2007 zijn tijdens een workshop met ambtenaren en wethouders van alle MARNgemeenten de prioriteiten bepaald voor het regionale klimaatprogramma. Belangrijke overwegingen bij het bepalen van de prioriteiten waren het milieu-effect van de maatregelen, de voordelen van samenwerking en ook het bereiken van bewustwording. Op deze manier is een pakket van 12 regionale maatregelen ontstaan dat is samen te vatten onder vijf thema's. Dit hoofdstuk beschrijft deze thema s en de maatregelen op hoofdlijnen. De maatregelen zelf zijn in de bijlage verder uitgewerkt op productbladen. Het hoofdstuk sluit af met een totaaloverzicht van de projecten, de benodigde financiële middelen en de tijdsbesteding voor de MARN en de gemeenten. 4.2 Projecten Het regionaal klimaatprogramma concentreert zich op de volgende, in willekeurige volgorde benoemde, vijf thema's: A. Bio-energie; B. Energiebesparing en duurzame energie in gebouwen; 1. nieuwbouw; 2. bestaande bouw; 3. gemeentelijke gebouwen en installaties; C. Windenergie; D. Innovatie; E. Communicatie en educatie. Deze vijf thema s worden regionaal aangepakt om de weg naar duurzaamheid in te slaan. Het klimaatwiel met de vijf spaken (zie volgende figuur) symboliseert deze aanpak. In de as van het wiel en daarmee het klimaatprogramma staat de MARN die een coördinerende taak heeft. De gemeenten zullen het wiel gezamenlijk draaiend moeten krijgen door middel van een effectieve uitvoering van de maatregelen. Door gezamenlijk op te trekken zal het mogelijk zijn de doelstellingen te realiseren. Meteen na vaststelling van dit programma wordt een start gemaakt met de uitvoering. Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

20 HOOG Duurzaamheid Mate van duurzaamheid LAAG Nu u Tijd 4.3 Bio-energie Bio-energie heeft prioriteit vanwege de relatief grote opbrengst aan duurzame energie. De inzameling van biomassa en de schaal van verwerking vereist samenwerking tussen gemeenten. Bovendien werken de gemeenten in de MARN-regio al lange tijd samen op het gebied van afval. Het opnemen van biomassa in een regionaal klimaatprogramma is daarom een logische stap. Project: A.1 Energie uit biomassa 4.4 Energiebesparing en duurzame energie in gebouwen Het effect van maatregelen in vooral oudere bestaande gebouwen is groot, ook al omdat er veel gebouwen zijn. Door de stijgende energielasten kunnen de meerkosten in toenemende mate worden gedekt door de baten, en door voortschrijdende technieken zijn er steeds meer mogelijkheden voor besparing. Om die redenen krijgen bestaande gebouwen ook in het regeerakkoord veel aandacht. Voor nieuwbouw zijn de wettelijke eisen voor energieprestatie de afgelopen jaren fors aangescherpt. Toch is ook hier nog veel te winnen, met name omdat maatregelen zich over de gehele levensduur van ongeveer 100 jaar kunnen terugverdienen en omdat veel maatregelen Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

21 efficiënter zijn te treffen in een nieuwbouwsituatie. En de nieuwbouw van vandaag is tenslotte de bestaande bouw van morgen! Projecten: Nieuwbouw: B.1 Regionale kansenkaart voor koude-warmteopslag (KWO) B.2 Aanscherpen energienormen in de bouw (EPN en EPL) B.3 Uitvoeren energievisie woningbouwplannen Bestaande bouw: B.4 Convenant duurzaam bouwen Gemeentelijke (bestaande) gebouwen en installaties B.5 Energiescans voor openbare verlichting, (riool-) pompen en gemalen en VRI B.6 Energiemaatregelen scholen B.7 Energiemanagement gemeentelijke gebouwen B.8 Inkoop groene energie 4.5 Windenergie Eén grote windturbine levert ongeveer net zo veel duurzame elektriciteit als m 2 zonnepanelen. Vanwege die grote opbrengst is windenergie onmisbaar voor het bereiken van de doelstellingen. Niet in alle gemeenten zijn echter mogelijkheden voor realisatie van een windpark. Behalve geschikte locaties is ook bestuurlijk draagvlak en doorzettingsvermogen van groot belang voor realisatie. Sinds enkele jaren zijn er ook kleinere windturbines op de markt die geschikt zijn voor plaatsing in de gebouwde omgeving en op boerenerven. Deze kennen niet het nadeel van de grootschaligheid. Project: C.1 Windenergie 4.6 Innovatie Naast de min of meer reguliere projecten zoals hierboven genoemd, heeft de regio behoefte aan één of enkele vooroplopende en onorthodoxe projecten die van de gebaande paden afwijken. Welke projecten dat precies zijn, is onderwerp van een bestuurlijke brainstormsessie. Hierbij wordt waar mogelijk ook afstemming gezocht met de Stadsregio. Project: D.1 Brainstorm innovatieve projecten 4.7 Communicatie en educatie Gedragsbeïnvloeding is noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken. Gemeenten kunnen het namelijk niet alleen. Communicatie en educatie zijn hiervoor belangrijke middelen. Met communicatie over de projecten wordt al een olievlekwerking beoogd waardoor het effect van de uitgevoerde projecten wordt vergroot. Door communicatie naar de inwoners van de gemeenten, bedrijven, etc. kan het gedrag ook rechtstreeks beïnvloed worden. Door daarnaast Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

22 ook via educatie op gedragsverandering in te zetten, worden ook de scholieren van basisschool en middelbare school bereikt. Uiteindelijk wordt langs deze weg op de langere termijn een groot milieu-effect bereikt en wordt acceptatie en draagvlak voor maatregelen vergroot. Uitgangspunt bij de uitvoering is dat aansluiting wordt gezocht bij de werkwijze van de individuele gemeente. Project: E.1 Communicatie en educatie 4.8 Totaaloverzicht De volgende tabel geeft een overzicht van alle projecten die in de regio worden ondernomen. Gemeenten die de intentieverklaring ondertekenen geven ook aan deel te nemen aan de projecten. Energiek op weg naar een beter klimaat, regionaal klimaatprogramma MARN

23 Projectenoverzicht MARN Uren MARN Externe kosten ( ) Vaste projecten A.1 Energie uit biomassa ) B.1 Regionale kansenkaart KWO B.2 Energiezuinig bouwen 80 B.3 Energievisie woningbouwlocaties B.4 Convenant duurzaam bouwen B.5 Energiescans openbare verlichting en gemalen 20 B.6 Energiemaatregelen scholen B.7 Energiemanagement gemeentelijke gebouwen B.8 Inkoop groene energie C.1 Windenergie D.1 Brainstorm innovatieve projecten E.1 Communicatie en educatie Organisatie Totaal ) Kosten van ca worden naar verwachting gedekt door externe financiering van provincie Gelderland en/of de gemeente Nijmegen Projectenoverzicht per gemeente Uren gemeenten Externe kosten ( ) Vaste projecten A.1 Energie uit biomassa 20 B.1 Regionale kansenkaart KWO B.2 Energiezuinig bouwen 40 B.3 Energievisie woningbouwlocaties ) B.4 Convenant duurzaam bouwen B.5 Energiescans openbare verlichting en gemalen 40 2) B.6 Energiemaatregelen scholen 40 3) B.7 Energiemanagement gemeentelijke gebouwen B.8 Inkoop groene energie 40 C.1 Windenergie D.1 Brainstorm innovatieve projecten 10 E.1 Communicatie en educatie Organisatie Totaal Toelichting 1) Financiering vanuit provincie mogelijk 2) Scan bij SenterNovem of bij SNM/Philips is kostenloos 3) Kosten bedragen per uitgevoerd energie-advies in een school. Hierbij is uitgegaan van een stelpost per gemeente van gemiddeld

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief Het SER Energieakkoord; een bloemlezing vanuit een juridisch perspectief RenewabLAW Auteur: mr. J.A. Timmerman September 2013 RenewabLAW Inhoud 1. Leeswijzer... 3 2. Onderdelen uit het SER Energieakkoord...

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie