ACTIEPLAN KLIMAATBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010"

Transcriptie

1 ACTIEPLAN KLIMAATBELEID GEMEENTE DIEMEN JUNI 2008

2 Dit actieplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit: dhr. R.P. Grondel (wethouder voor o.a. Milieu, voorzitter); mevr. A. Kragt (hoofd sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer); dhr. P.H.J. van de Mortel (hoofd afdeling Ruimte en Infra); dhr. E.J. van der Velden (hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving); dhr. W.P. Groeneveld (coördinator team Milieu, secretaris). Het actieplan is op 5 juni 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. Bladzijde 2 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

3 INHOUDSOPGAVE ====================================================================== Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Lijst van afkortingen en begrippen 5 Samenvatting 6 Hoofdstuk 1 : Probleemstelling en oplossingsrichting Probleemstelling Europees en mondiaal beleid Nieuw rijksbeleid Rollen van de gemeente 10 Hoofdstuk 2 : Bestaand klimaatbeleid in Diemen 11 Hoofdstuk 3 : Nieuw Diemens beleid voor de periode Klimaatbijeenkomst Monitoring energieverbruik Hoofddoelstellingen Ideeën voor intensiveren klimaatbeleid 15 Bijlage 1 : Eerder uitgevoerd energie(besparings)beleid in Diemen 18 Bijlage 2 : Uitwerking nieuw Diemens klimaatbeleid De acties hebben betrekking op: 1. Beschikken over een budget voor het klimaatbeleid Energiezuinige gemeentelijke gebouwen Energiezuinige gemeentelijke installaties Duurzaam gemeentelijk wagen- en machinepark Verbruiken en opwekken van duurzame energie Berging en afvoer van regenwater Inwoners structureel voorzien van informatie over het klimaatbeleid Ondersteunen van het bedrijfsleven bij klimaatbeleid Energiebesparing in de bestaande bouw en nieuwbouw Energiemaatregelen bij herontwikkeling Bergwijkpark-Noord Verbeteren van de voorzieningen voor het langzaam verkeer Verbeteren van het collectief vervoer Verminderen van het autogebruik 35 Bladzijde 3 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

4 VOORWOORD ====================================================================== Het bestaande Diemense klimaatbeleid is door de gemeenteraad vastgesteld in het jaar 2002 en heeft betrekking op de periode Toen is gekozen voor het uitvoeren van een beperkt aantal activiteiten. Aangezien het klimaatprobleem is verergerd en het rijksbeleid is en wordt aangescherpt, is er alle aanleiding om ook het Diemense klimaatbeleid te intensiveren. Deze intensivering is niet opgenomen in het collegeprogramma voor de periode In de notitie Voortgang programma Milieunotitie d.d. 5 maart 2007 is als nieuwe activiteit aangekondigd, het opstellen van een plan van aanpak intensiveren klimaatbeleid. In het voorjaar van 2007 is een werkgroep van start gegaan met het opstellen van het plan van aanpak en het inventariseren van de mogelijkheden om het klimaatbeleid in Diemen te intensiveren. Vervolgens vond op 13 november 2007 een klimaatbijeenkomst plaats met als doelen: het klimaatprobleem onder ieders aandacht te brengen; draagvlak te creëren voor het intensiveren van het klimaatbeleid in Diemen; samen met de doelgroepen de mogelijkheden te inventariseren voor het Diemense klimaatbeleid voor de periode ; een basis te bieden voor het door de gemeente en de doelgroepen stellen van eigen prioriteiten en het nemen van besluiten daarover. Op basis van de inventarisatie van de werkgroep en de resultaten van de klimaatbijeenkomst is een ontwerpactieplan opgesteld, dat op 1 februari 2008 is besproken met enkele burgers (klankbordgroep). Op het ontwerpactieplan kon door een ieder worden ingesproken. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt. De behandeling in de informatieve raadsvergadering op 15 mei 2008 heeft niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van de ontwerpversie /WG Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen, de secretaris, de burgemeester, J.D. de Kort. mw. drs. A.E. Koopmanschap. Bladzijde 4 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

5 LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN ====================================================================== A&M : Amstelland & Meerlanden (regio bestaande uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn). Arbo : Arbeidsomstandigheden. BANS : Bestuurs-Akkoord Nieuwe Stijl: afspraken die rijk, provincies en gemeenten hebben gemaakt om de synergie (toegevoegde waarde bij samenwerking) tussen de drie bestuurslagen te vergroten. CO2 : Kooldioxide. DE : Duurzame Energie (opgewekt door: wind, zon, waterkracht, biomassa). Dubo : Duurzaam bouwen (energiezuinig, milieuvriendelijke materialen). EPA : Energie Prestatie Advies (advies voor woningen). EPC : Energie Prestatie Coëfficiënt (energienorm voor gebouwen). EPL : Energie Prestatie op Locatie (energienorm voor stedenbouwkundige plannen). GVB : Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam. ISV : Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. KNMI : Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. NME : Natuur- en Milieu-Educatie. NS : Nederlandse Spoorwegen. OV : Openbaar Vervoer. VNG : Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VRI : Verkeers-Regel-Installatie. WKK : Warmte-Kracht-Koppeling. Bladzijde 5 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

6 SAMENVATTING ====================================================================== Hoofdstuk 1 : Probleemstelling en oplossingsrichting Wie in Nederland de klimaatverandering wil beïnvloeden moet dat met name doen via de energiehuishouding. Vooruitlopend op nieuwe Kyoto-doelstellingen heeft het kabinet als doelstelling opgenomen in het jaar 2020 de emissies van broeikasgassen ten opzichte van het jaar 1990 met 30% te reduceren. Ondermeer te bereiken door: CO2-opslag in de bodem, het aandeel duurzame energie te verhogen tot 20% (in dat kader windenergie op land verdubbelen) en door nieuwe woningen en gebouwen klimaatneutraal op te leveren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens de gemeenten op 12 november 2007 het klimaatakkoord gesloten met het Rijk. De gemeenten ondersteunen het rijksbeleid en het Rijk stelt daarvoor geld ter beschikking. De gemeente Diemen heeft ingestemd met het bereikte klimaatakkoord VNG-Rijk. In een later stadium, als de subsidieregeling beschikbaar is, kan Diemen een besluit nemen over het al dan niet aanvragen van subsidie en het daardoor aangaan van verplichtingen. Hoofdstuk 2 : Bestaand klimaatbeleid in Diemen Door middel van vaststelling van de Nota Nieuw Milieubeleid van december 2002 heeft de gemeenteraad besloten tot tien energie(besparings)activiteiten voor de periode Geconcludeerd kan worden dat het beleid voor de periode weinig ambitieus was en dat uiteindelijk, dankzij de warmte/koudeopslag in Plantage de Sniep, de voorgenomen activiteiten grotendeels zijn/worden gerealiseerd. Hoofdstuk 3 : Nieuw Diemens beleid voor de periode Mede op basis van de uitkomsten van de klimaatbijeenkomst op 13 november 2007 is dit ontwerpactieplan klimaatbeleid opgesteld. Visie regio De regio Amstelland & Meerlanden wil in het jaar 2040 energieneutraal zijn. In A&M-verband zal in het jaar 2008 deze visie nader worden uitgewerkt. Gedacht wordt aan het opstellen van een beleidsvisie met een stappenplan in perioden van vijf jaar. Als eerste stap wordt een plan van aanpak opgesteld, op basis waarvan aan de gemeenteraad wordt gevraagd of Diemen deze ambitie deelt. Visie Diemen Diemen wil in de periode aantoonbare resultaten geboekt hebben op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Uitgangspunt daarbij is de Trias energetica. In volgorde van belangrijkheid: 1. de mogelijkheden van energiebesparing optimaal benutten; 2. zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie verbruiken; 3. op een efficiënte wijze gebruik maken van fossiele brandstoffen. Bladzijde 6 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

7 Hoofddoelstellingen Aan de visie wordt invulling gegeven door de volgende hoofddoelstellingen (de cijfers verwijzen naar de volgorde van de Trias energetica): 1.a. Diemen streeft ernaar om in het jaar 2010 voor de eigen gebouwen, voorzieningen en installaties 10% energie te besparen ten opzichte van het verbruik in het jaar b. Diemen ondersteunt burgers, instellingen en bedrijven bij energiebesparing. 2.a. Diemen realiseert uiterlijk in het jaar 2010 tenminste één voorbeeldproject voor de opwekking van duurzame energie. 2.b. 2.c. Diemen koopt voor de eigen organisatie blijvend alleen groene stroom in. Diemen ondersteunt burgers, instellingen en bedrijven bij het toepassen van duurzame energie. 3. Diemen gebruikt uiterlijk in het jaar 2010 schonere brandstoffen voor haar eigen wagenpark. 4. Diemen betrekt de mogelijkheid van het plaatsen van grote windmolens bij de opstelling van de ruimtelijke structuurvisie. In aanvulling op het bestaande beleid zijn diverse ideeën naar voren gebracht voor het intensiveren van het Diemense klimaatbeleid. Daarbij is het de bedoeling om aan te sluiten op successen die elders zijn bereikt. De ideeën zijn vooralsnog verdeeld over drie hoofdgroepen: gemeentelijke interne milieuzorg; wonen en werken; verkeer en vervoer. De volgorde van de acties is volledig willekeurig. Het overzicht van activiteiten is niet statisch en kan ook in de komende jaren nog worden aangevuld. Ondermeer zal waar mogelijk worden aangesloten bij acties op landelijk en provinciaal niveau, in A&M-verband, van de gemeente Amsterdam, van nutsbedrijven, en anderen. Benadrukt wordt dat voorlichting en communicatie zeer belangrijk zijn. Diverse activiteiten kunnen binnen de bestaande capaciteit en financiële middelen worden uitgevoerd. Wellicht kan een deel van de kosten voor de helft worden gedekt uit een aan te vragen BANS-subsidie. Vooralsnog worden de volgende (extra) uitgaven verwacht: actie omschrijving kosten dekking 2 meerkosten investeringen in gemeentelijke gebouwen in relatie tot besparing in de exploitatie p.m. nog niet 2 opstellen permanente energieprestatiecertificaten p.m. nog niet 3 onderzoek/beleid energiebesparing openbare verlichting bestaand 3 energiebesparing in de elektrische gemalen p.m. rioolrechten 5 kosten voorbeeldmaatregelen duurzame energie p.m. nog niet 6 opstellen gemeentelijk waterplan bestaand 7 advies/middelen alle huishoudens tijdens gemeentedag p.m. nog niet 7 advies/middelen voor huishoudens met een laag inkomen p.m. nog niet 7 voortzetten actie BespaarDaar p.m. nog niet 7 subsidiëren zonnepanelen en zonneboilers p.m. nog niet De gemeenteraad heeft bij de begroting voor 2008 al een bedrag van beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van klimaatbeleid. Bij de besteding van dit bedrag wordt gedacht aan: voorlichting en communicatie; natuur- en milieueducatie; de regio energieneutraal in 2040; voortzetten BespaarDaar; reservering voor bewonersinitiatief. Bladzijde 7 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

8 HOOFDSTUK 1 PROBLEEMSTELLING EN OPLOSSINGSRICHTING ====================================================================== 1.1 Probleemstelling De ontbossing en het verbruik van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening en mobiliteit zijn verreweg de grootste veroorzakers van de toename van kooldioxide (CO2). Waarschijnlijk is CO2 weer de belangrijkste beïnvloedbare veroorzaker van klimaatverandering. Kortom, wie in Nederland de klimaatverandering wil beïnvloeden moet dat met name doen via de energiehuishouding. Over de relatie tussen klimaatverandering en menselijk handelen vindt nog wetenschappelijk debat plaats. De heersende wetenschappelijke en politieke meerderheid gaat van deze relatie uit. Sommige wetenschappers denken echter dat de zon voor de opwarming zorgt. Onomstreden is dat energiebesparing en het toepassen van duurzame energie in ieder geval noodzakelijk is in het kader van een duurzame ontwikkeling. Bijkomende effecten kunnen zijn: minder luchtverontreiniging en minder geluidsoverlast door minder autoverkeer. Energiebesparing is daarnaast ook goed voor de portemonnee. 1.2 Europees en mondiaal beleid Het landelijke klimaatbeleid is gebaseerd op de Kyoto-doelstellingen en op afspraken in de Europese Unie. Nederland moet in de periode de emissies van broeikasgassen ten opzichte van het jaar 1990 met 6% reduceren. Concrete maatregelen zijn het intensiveren van energiebesparing naar 1,5% per jaar in het jaar 2012 en het realiseren van 10% duurzame energie in het jaar Een belangrijke nieuwe activiteit op rijksniveau is het invoeren van een energielabel voor alle gebouwen, waardoor de energieprestatie een belangrijke rol kan spelen bij een koop- of huurbeslissing. Door middel van de Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant heeft het rijk de provincies en gemeenten uitgenodigd om het klimaatbeleid te intensiveren. Diemen heeft hiervan in het jaar 2002 geen gebruik gemaakt. Vanaf het jaar 2008 wordt de subsidieregeling voortgezet en ontstaat er voor Diemen een herkansing. De Kyoto-doelstellingen zijn onvoldoende. De klimaatverandering blijft wereldwijd een groot probleem. Voortgaan op de huidige weg leidt volgens voorspellingen tot een temperatuurstijging van zes graden in het jaar In 2006 heeft Al Gore door middel van de film An Inconvenient Truth het klimaatprobleem voor een groot publiek helder en indringend voor het voetlicht gebracht. Op 12 juli 2007 is op de televisie de documentaire The great global warning swindle uitgezonden die een tegengeluid laat horen. Op 10 januari 2007 heeft de Europese Commissie een ambitieuze strategie gepresenteerd met als doelstelling dat de CO2-uitstoot in het jaar 2020 binnen de Europese Unie is gereduceerd met 20% ten opzichte van het jaar Bladzijde 8 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

9 Op 3 mei 2007 heeft het Klimaatpanel van de Verenigde Naties in Bangkok het derde deel van het klimaatrapport uitgebracht. De belangrijkste boodschap is dat maatregelen om klimaatverandering in de hand te houden maar beperkt invloed hebben op de economische groei. Een temperatuurstijging van meer dan twee graden is volgens het panel rampzalig. Veel ontwikkelingslanden krijgen dan te maken met ongekende droogte, de opbrengst van de landbouw neemt met 30 procent af, poolkappen smelten en delta s, zoals Nederland, stromen over. Volgens het rapport is energiebesparing de maatregel die wereldwijd het beste resultaat sorteert tegen de laagste kosten. Verder moet worden ingezet op een scala aan maatregelen, zoals: benutten van windenergie en biomassa; opslag van broeikasgassen; terugdringen van ontbossing. In december 2007 is tijdens de milieutop op Bali een onderhandelingsplan vastgesteld om binnen twee jaar tot een nieuw klimaatakkoord te komen (de opvolger van het Kyotoverdrag). 1.3 Nieuw rijksbeleid Vooruitlopend op nieuwe Kyoto-doelstellingen heeft het kabinet in het Beleidsakkoord d.d. 14 juni 2007 als doelstelling opgenomen in het jaar 2020 de emissies van broeikasgassen ten opzichte van het jaar 1990 met 30% te reduceren (10% meer dan de EU-doelstelling van 10 januari 2007). Ondermeer te bereiken door: CO2-opslag in de bodem, het aandeel duurzame energie te verhogen tot 20% (in dat kader windenergie op land verdubbelen) en door nieuwe woningen en gebouwen klimaatneutraal op te leveren. Hiernaast dient Nederland klimaatbestendig te worden ingericht. De kustverdediging moet worden gemoderniseerd en er moet meer ruimte voor water komen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens de gemeenten op 12 november 2007 het klimaatakkoord gesloten met het Rijk. Het akkoord houdt globaal het volgende in: - de gemeenten ondersteunen het rijksbeleid actief; - het Rijk stelt 37 miljoen beschikbaar voor gemeentelijke activiteiten; - het Rijk stelt een subsidieregeling Duurzame energieproductie in. De gemeentelijke ondersteuning houdt globaal het volgende in: - streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015; - actief uitwisselen van ervaringen met klimaatneutrale huisvesting en organisatie; - meewerken aan verdubbeling windenergie op land in 2011; - meewerken aan vergroten verkrijgbaarheid van alternatieve- en biobrandstoffen; - experimenten met energiebesparing en duurzame energie bij nieuwbouw/renovatie; - prioriteit geven aan energiebesparing bij controles Wet milieubeheer; - voortvarende vergunningverlening voor duurzame en innovatieve energiesystemen. Een deel van deze onderwerpen (niet met precies dezelfde formulering) is opgenomen in het Diemense ontwerpactieplan klimaatbeleid Het akkoord sluit nauw aan bij al lopende gemeentelijke initiatieven. Het akkoord leidt niet tot extra regelgeving en harde verplichtingen voor gemeenten. Deelname is vrijwillig maar aan het verkrijgen van subsidie zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden. Die voorwaarden zijn nog niet bekend. De gemeente Diemen heeft ingestemd met het bereikte klimaatakkoord VNG-Rijk. In een later stadium, als de subsidieregeling beschikbaar is, kan Diemen een besluit nemen over het al dan niet aanvragen van subsidie en het daardoor aangaan van verplichtingen. Bladzijde 9 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

10 1.4 Rollen van de gemeente De aandacht voor het klimaat en energiebesparing neemt toe, maar dat leidt niet zomaar tot resultaten. De ervaring leert dat het bewerkstelligen van gedragsverandering een moeizaam proces is. De indruk bestaat dat het vaak juist de mensen zijn die al energiebewust zijn die er, naar aanleiding van voorlichting en/of acties, nog een schepje bovenop doen. Uit de instrumentplanner van SenterNovem blijkt dat instrumenten met een hoog effect, juist ook de instrumenten zijn waaraan hoge kosten zijn verbonden, zoals: subsidieverlening, training, coaching en persoonlijk advies. Daarnaast kan door het treffen van fysieke maatregelen, waaronder voorbeeldprojecten, een hoop worden bereikt. Een goed voorbeeld is de stelselmatige verlaging in de afgelopen jaren van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen. Mede daardoor zijn in de afgelopen jaren nieuwe technieken, zoals warmte/koudeopslag in de bodem, voortvarend (door)ontwikkeld en bij grotere bouwprojecten al gemeengoed geworden. Hiernaast raakt het woord klimaatneutraal steeds meer in. Er worden klimaatneutrale congressen georganiseerd. De vliegreis wordt klimaatneutraal door boomplantcertificaten te kopen. Diverse Nederlandse gemeenten geven aan in een bepaald jaar een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te willen zijn. Wat kan de gemeente Diemen bijdragen aan het verminderen van het klimaatprobleem? De invloed van de gemeente is afhankelijk van de rol van de gemeente. Die varieert van zeer groot tot minder groot als de gemeente: a. beslisser is (bijv.: vaststellen van bestemmings- en verkeersplannen); b. medebeslisser is (bijv.: over de regionale concessies voor het openbaar vervoer); c. grond inbrengt (bijv.: voor de woningbouwlocatie Plantage de Sniep); d. zelf opdracht geeft (bijv.: voor de bouw van gemeentelijke accommodaties); e. medefinancier is (bijv.: door herinrichting van de openbare ruimte als onderdeel van de revitalisering of herstructurering van een gebied, zoals Bergwijkpark-Noord); f. subsidie verstrekt (bijv.: voor energiebesparing, zoals de actie BespaarDaar); g. toetser is (bijv.: nagaan of bouwplannen voldoen aan de wettelijke EPC); h. toezichthouder is (bijv.: nagaan of bedrijven zich houden aan de milieuregels); i. inspreker is (bijv.: reageren op plannen van het rijk met betrekking tot de rijkswegen). Is de invloed van de gemeente klein, dan is het verstrekken van voorlichting en proberen te overtuigen de aangewezen weg. Bladzijde 10 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

11 HOOFDSTUK 2 BESTAAND KLIMAATBELEID IN DIEMEN ====================================================================== Voor het laatst heeft een discussie over het te voeren klimaatbeleid in Diemen plaatsgevonden in Toen is een klimaatscan uitgevoerd op basis van de prestatiekaart behorend bij de Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant. Vervolgens is nagegaan welke intensivering haalbaar is, gegeven het toen vastgestelde uitgangspunt dat de activiteiten: a. weinig ambtelijke capaciteit vergen; b. weinig bijkomende kosten kennen; c. dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij activiteiten van derden; d. dat het te verwachten milieurendement hoog is. In 2002 is geconcludeerd dat de intensivering van het energie(besparings)beleid in Diemen te gering was om gebruik te kunnen maken van de Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant en te gering was om met de provincie Noord-Holland een CO2-convenant af te sluiten. Door middel van vaststelling van de Nota Nieuw Milieubeleid van december 2002 heeft de gemeenteraad besloten tot de volgende tien energie(besparings)activiteiten voor de periode Gemeentelijke gebouwen en voorzieningen 1. Gegeven de voorbeeldfunctie van de gemeente wordt bij nieuwbouw voortaan uitgegaan van een met gemiddeld 10% verscherpte EPC. Voor elk nieuwbouwplan zullen de mogelijkheden en het milieurendement in beeld worden gebracht. 2. Gegeven de voorbeeldfunctie van de gemeente zullen voortaan bij renovatie en vervanging in bestaande gebouwen alle relevante energetische maatregelen, zowel kostenneutraal als niet-kostenneutraal, apart in beeld worden gebracht. Rekening houdend met het milieurendement kan dan een besluit worden genomen. 3. Gegeven de voorbeeldfunctie van de gemeente zullen voortaan bij renovatie en vervanging van infrastructurele voorzieningen en installaties alle relevante energetische maatregelen, ongeacht de terugverdientijd, apart in beeld worden gebracht. Rekening houdend met het milieurendement kan dan een besluit worden genomen. 4. De overeenkomst met Nuon voor de levering van groene stroom loopt af per 31 december Voor de levering vanaf het jaar 2004 zullen de omvang, herkomst en milieuvriendelijkheid van de af te nemen elektriciteit nader worden beschouwd. 5. Nieuwe personenauto s worden uitsluitend in de klassen A en B van de Energieetikettering aangeschaft, met een voorkeur voor klasse A. Woningbouw 6. Voor de Sniep wordt een Energie Prestatie op Locatie (EPL) voorgeschreven van tenminste Wij gaan voor de Sniep een verlaging van de EPC met 0,1 ten opzichte van de wettelijke norm bij start bouw voorschrijven. Voor andere nieuwbouwprojecten zullen wij ons inspannen om de EPC eveneens met 0,1 aan te scherpen. 8. In het jaar 2002 is een regionaal Plan van aanpak Energie Prestatie Advies (EPA) opgesteld. De uitvoering in Diemen vindt in het jaar 2003 plaats. Duurzame energie 9. Naar verwachting wordt in het jaar 2004 in A&M-verband een Duurzame Energiescan (DE-scan) uitgevoerd. Op basis daarvan zullen wij ons meermalen genomen Bladzijde 11 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

12 besluit om in het buitengebied geen windturbines toe te staan in heroverweging nemen. De regionale DE-scan zal ook betrekking hebben op biomassa en zonne-energie, bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen op geluidsschermen. 10. Voor de Sniep zal de 70% zongerichte verkaveling worden nagestreefd, maar niet worden voorgeschreven. Zijn al deze activiteiten uitgevoerd en zijn de doelstellingen gerealiseerd? Ja en nee. Een kort resumé In de Milieunotitie wordt verslag gedaan van de bereikte of te bereiken resultaten. Het nieuwe kantoorgebouw op de gemeentewerf heeft een EPC van 0,9. Dit is beduidend beter dan de wettelijke norm van 1,5 of de in Diemen met 10% aangescherpte norm van 1,35. Het plaatsen van een windmolen op de nieuwe gemeentewerf is wegbezuinigd. De nieuwbouw van de brede school De Nieuwe Kring heeft een EPC van 0,7. Dit is beduidend beter dan de wettelijke norm van 1,4 of de in Diemen met 10% aangescherpte norm van 1,26. De nieuwbouw van de bibliotheek en het kantoor hebben een EPC van 0,96. Dit is beduidend beter dan de wettelijke norm van 2,2 (bibliotheek) en 1,5 (kantoor). De daarboven gelegen woningen voldoen aan de in het jaar 2005 geldende wettelijke norm van 1,0 (in dat jaar is de bouwvergunning verleend). De nieuwbouwwoningen in het Centrumplan krijgen een EPC van 0,8. Dit is conform de per 28 augustus 2006 aangescherpte wettelijke norm. 4. De gemeente koopt groene stroom in. In eerste instantie voor 45% van het verbruik en vanaf het jaar 2004 voor 100% van het verbruik. 5. Er zijn nog geen nieuwe personenauto s aangeschaft In het kader van de planvorming voor de Sniep zijn alle eisen gesteld. Later bleken forse bezuinigingen noodzakelijk waardoor de gemeenteraad besloot alle bovenwettelijke eisen te laten vervallen. Medio 2007 besloot Rabo/Dura om voor het project Plantage de Sniep uit te gaan van warmte/koudeopslag in de bodem waardoor een energiebesparing van 70% wordt gerealiseerd. De EPC wordt daardoor met een veelvoud van de oorspronkelijk gewenste 0,1 verlaagd. 8. Het EPA-project is in 2003 uitgevoerd doch heeft weinig resultaat opgeleverd. In mei 2007 is het vergelijkbare project BespaarDaar van start gegaan. Betreft advies aan eigenaren/bewoners voor besparingen en doorgeleiding naar gescreende bedrijven voor de uitvoering van maatregelen. Ook BespaarDaar is tot nu toe niet succesvol vanwege het ontbreken van subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers. 9. In het jaar 2004 is geen regionale DE-scan uitgevoerd. Staat nu gepland voor het jaar Een overzicht van alle eerder in Diemen uitgevoerde activiteiten treft u aan in bijlage 1. Geconcludeerd kan worden dat het beleid voor de periode weinig ambitieus was en dat uiteindelijk, dankzij de warmte/koudeopslag in Plantage de Sniep, de voorgenomen activiteiten grotendeels zijn/worden gerealiseerd. Bladzijde 12 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

13 HOOFDSTUK 3 NIEUW DIEMENS BELEID VOOR DE PERIODE ====================================================================== 3.1 Klimaatbijeenkomst De Diemense klimaatbijeenkomst op 13 november 2007 is s-middags door circa 50 en savonds door circa 60 personen bijgewoond. Het middagprogramma bestond uit de klimaatfilm An Inconvenient Truth van Al Gore en een toelichting van het KNMI op de klimaatverandering in Nederland. De klimaatscenario s van het KNMI hebben betrekking op het jaar 2050 en geven de veranderingen aan voor Nederland ten opzichte van het jaar De uitkomsten van alle klimaatscenario s zijn: de geconstateerde opwarming zet door; de zeespiegel blijft stijgen (tussen 15 en 35 cm); winters worden gemiddeld natter (4 tot 14%); heviger extreme zomerbuien; kleine veranderingen in het windklimaat. Tijdens het avondprogramma zijn diverse klimaatactiviteiten gepresenteerd die in Diemen kunnen worden uitgevoerd. Naast het zorgen voor droge voeten ging het daarbij om energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen. Ondermeer zijn de onderwerpen openbare verlichting en voorlichting uitgebreid aan de orde geweest. Diverse aanwezigen hebben hun mening weergegeven op een enquêteformulier. Het verslag van de klimaatbijeenkomst, waaronder de uitkomst van de enquête, is geplaatst op de gemeentelijke website: (klik achtereenvolgens op: inwoner, afval en milieu, milieu, energie/klimaat). Mede op basis van de uitkomsten van de klimaatbijeenkomst is dit ontwerpactieplan klimaatbeleid opgesteld. 3.2 Monitoring energieverbruik Het verhogen van het ambitieniveau voor de periode , door middel van doelstellingen en daarop afgestemde activiteiten, kent een groot probleem: het monitoren van het bereikte resultaat is vaak niet mogelijk. Al vele jaren verstrekken de energiebedrijven uit concurrentieoogpunt geen informatie meer over het energieverbruik in een bepaalde gemeente. Daardoor is het bij de doelgroepen burgers en bedrijven (behalve voor een individueel bedrijf) niet mogelijk om te monitoren of een eventueel vastgestelde besparingsdoelstelling wordt gerealiseerd. Dit geldt in belangrijke mate ook voor het energieverbruik van de gemeente zelf. Tot en met het jaar 2003 was in de Milieunotitie informatie opgenomen over het energieverbruik in gemeentelijke gebouwen en van de openbare verlichting. Geconstateerd werd dat die informatie geen toegevoegde waarde had. Veel cijfers weken jaarlijks nauwelijks af. Waren er wel afwijkingen dan kon daarvoor meestal geen verklaring worden gegeven. Van belang zijn ondermeer de volgende indicatoren die niet allemaal worden gemonitord: de omvang van de gebouwen, de openingstijden, het aantal gebruikers/bezoekers, de aanwezige apparaten/installaties en de doorgevoerde besparingsmaatregelen. Bladzijde 13 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

14 In A&M-verband, als onderdeel van de regio energieneutraal in 2040 zal worden nagegaan op welke wijze de monitoring van het energieverbruik en/of de CO2-uitstoot in de toekomst kan plaatsvinden. Ter informatie onderstaand de CO2-uitstoot zoals deze eind 2007 door Milieudefensie per gemeente in kaart is gebracht. Zie voor meer informatie Gemeente CO2-uitstoot per inwoner Aalsmeer 6,9 Amstelveen 5 Diemen 27,9 * Haarlemmermeer 13,5 Ouder-Amstel 15,9 Uithoorn 8,4 Landelijk gemiddelde 10.7 * Diemen scoort erg hoog als gevolg van de uitstoot van de elektriciteitscentrale. Hiernaast kunnen inwoners of bedrijven worden aangespoord om zelf het energieverbruik bij te houden. In het verleden verstrekte Nuon hiervoor jaarlijks een meterkastkaart. 3.3 Hoofddoelstellingen Het thans formuleren van SMART-doelstellingen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) is door het ontbreken van een goede monitoring nauwelijks mogelijk. Het opnemen van een besparingsdoelstelling van 10% voor het eigen energieverbruik moet daarom worden gezien als een inspanningsverplichting. Zodra besparingspotentieel is onderzocht, bijvoorbeeld voor de openbare verlichting, zal duidelijk worden hoe realistisch de doelstelling is. Visie regio De regio Amstelland & Meerlanden wil in het jaar 2040 energieneutraal zijn. In A&M-verband zal in het jaar 2008 deze visie nader worden uitgewerkt. Gedacht wordt aan het opstellen van een beleidsvisie met een stappenplan in perioden van vijf jaar. Als eerste stap wordt een plan van aanpak opgesteld, op basis waarvan aan de gemeenteraad wordt gevraagd of Diemen deze ambitie deelt. Visie Diemen Diemen wil in de periode aantoonbare resultaten geboekt hebben op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Uitgangspunt daarbij is de Trias energetica. In volgorde van belangrijkheid: 1. de mogelijkheden van energiebesparing optimaal benutten; 2. zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie verbruiken; 3. op een efficiënte wijze gebruik maken van fossiele brandstoffen. Hoofddoelstellingen Aan de visie wordt invulling gegeven door de volgende hoofddoelstellingen (de cijfers verwijzen naar de volgorde van de Trias energetica): 1.a. Diemen streeft ernaar om in het jaar 2010 voor de eigen gebouwen, voorzieningen en installaties 10% energie te besparen ten opzichte van het verbruik in het jaar b. Diemen ondersteunt burgers, instellingen en bedrijven bij energiebesparing. Bladzijde 14 Actieplan Klimaatbeleid Gemeente Diemen d.d. 5 juni 2008

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doelstelling 2 1.2 Achtergrond 2 1.3 Leeswijzer 3 2 Klimaatbeleid 4 2.1 Internationaal klimaatbeleid

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie