Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten. Bestek nr. AMNE-LNE_AMNE_APRIL2014_001-F02_0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten. Bestek nr. AMNE-LNE_AMNE_APRIL2014_001-F02_0"

Transcriptie

1 Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr. AMNE-LNE_AMNE_APRIL2014_001-F02_0 COMMUNICATIEOPDRACHT: HET VERHAAL Uiterste indieningsdatum offertes: Woensdag 11 juni 2014 om 11 uur

2 I. ALGEMENE BEPALINGEN 2 I.1. AANBESTEDENDE OVERHEID 1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de secretaris-generaal van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Jean-Pierre Heirman; 2. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu- natuur- en energiebeleid Dienst Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens toepassing van punt 3 hierna. De contactpersoon voor de opdracht is Jasperina Deforce 3. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of inpandgegeven. I.2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT COMMUNICATIEOPDRACHT: HET VERHAAL Het Milieubeleidsplan geniet bekendheid bij de beleidsdomeinen, milieuorganisaties en grote bedrijven, maar de inhoud van het plan bereikt een groot deel van de burgerbevolking niet. In het kader van het nieuwe Milieubeleidsplan 5 willen we deze keer, parallel aan dit plan, een grote communicatiecampagne opzetten met specifieke acties voor de burger. Deze communicatiecampagne staat daarmee naast het drukken van een ontwerpplan en brochures, die dienstig zijn bij het openbaar onderzoek van het politieke document. De bedoeling is om allerhande milieuboodschappen die in lijn liggen met de inhoud van het MINA-plan maar ook breder gaan, op een toegankelijke manier over te brengen aan de burger. Het hoofddoel is de burger teasen en inspireren, en hem op een ongedwongen en niet-belerende wijze en via positieve boodschappen in de richting van milieu-respecterend gedrag duwen. De burger moet daarbij het gevoel behouden dat het een keuze is die hij kan maken. Deze campagne moet ook de moeheid die er soms hangt rond klimaat, milieu en duurzaamheid kunnen doorbreken.

3 We zijn op zoek naar een duurzame en niet-klassieke campagne die verrassend en origineel uit de hoek komt. 3 Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni De opdracht beantwoordt aan de categorie ondersteunende diensten voor de overheid van de CPV-classificatie. I.3. GUNNINGSWIJZE De gunning van deze opdracht gebeurt via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, op basis van artikel 26, 2 1 d) van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en artikels. 2, 1, 3, 32 en 105, 2, 1 van het KB Plaatsing. I.4. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing) 1 ; - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering). - Wet betreffende de motivering, de informatie, en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni U kunt deze regelgeving terugvinden op: I.5. TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN PLANNEN Om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren kunnen de inschrijvers de volgende documenten en bronnen raadplegen: - studie Monitoring evolutie maatschappelijk gedrag en perceptie milieubeleid : 1 Merk op dat artikel 57 KB Plaatsing in principe niet van toepassing is op de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, behoudens andersluidende bepalingen in de opdrachtdocumenten. Dit modelbestek bevat een bepaling aangaande het artikel 57 onder A.3.6 (verbintenistermijn), waardoor het van toepassing wordt verklaard. U kunt dit artikel 57 weglaten, indien u geen verbintenistermijn wenst te hanteren.

4 monitoring-perceptie-en-maatschappelijk-gedrag 4 - studie Toekomstverkenningen rond ervaren leefkwaliteit : lopende; voor meer info: - brainstorm mogelijke activiteiten (bijlage 1) - visuele identiteit & stijlgids Vlaanderen Vlaanderen verbeelding werkt (bijlage 2) - referentietaak VITO: instrument voor burgers die hen info verschaft over de lokale milieudata. (nog geen documenten beschikbaar nog in opmaak) I.6. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 1. De opdracht heeft een geschatte looptijd van 16 maanden. De timing van de opdracht is opgenomen als een van de gunningscriteria. 2. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen I.7. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING De artikelen van het KB Uitvoering waarvan dit bestek afwijkt, zijn: - 45

5 II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 5 A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT A.1. SELECTIE A.1.1. UITSLUITING, RSZ-VERPLICHTINGEN EN BELANGENVERMENGING (ART. 61, 62 EN 64 KB PLAATSING) Art. 61 en 62. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZattest, de jaarrekeningen en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, 1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2. Art. 64. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. A.1.2. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 67, 68 en 72 KB PLAATSING) De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van passende bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn: - ervaring met het communiceren naar burgers/consumenten - ervaring met consumentenmarketing en PR - capaciteit om een grote en brede communicatieopdracht te realiseren De inschrijver toont dit aan door het voorleggen van: - uitgebreide persoonlijke cv's met aanduiding van relevante persoonlijke ervaring van elk teamlid - een lijst met recent uitgevoerde communicatieopdrachten die relevant zijn in het kader van deze opdracht (gelijkaardig type van opdracht, milieugerelateerd, ) met vermelding van bedrag, datum, contactpersoon en telefoonnummer van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren; de gegeven voorbeelden moeten een duidelijk idee/beeld geven van de opdracht (kan via een link naar een website, ) A.1.3. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING)

6 6 a) De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. b) De opdrachtnemer is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 KB Plaatsing. A.2. MODALITEITEN A.2.1. VARIANTEN (ART. 9 KB PLAATSING) Het indienen van vrije varianten is verboden. A.2.2. OPTIES (ART. 10 KB PLAATSING) Het indienen van vrije opties is toegestaan. Het bod voor opties wordt afzonderlijk vermeld in de offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat. A.3. OFFERTE OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD A.3.1. OPENING EN INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 51 KB PLAATSING) De uiterste indieningsdatum van de offertes is woensdag 11 juni 2014 om 11 uur. De offertes moeten elektronisch worden overgelegd, via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB plaatsing. De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Een gescande handtekening is onvoldoende. Voor hulp bij het indienen van uw offerte kan u gebruik maken van de handleiding e-tendering.

7 7 Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) A.3.2. VORM EN INHOUD OFFERTE De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle bij de offerte te voegen documenten: - uitgebreide persoonlijke cv's met aanduiding van relevante persoonlijke ervaring van elk teamlid - een lijst met recent uitgevoerde communicatieopdrachten die relevant zijn in het kader van deze opdracht (gelijkaardig type van opdracht, milieugerelateerd, ) met vermelding van bedrag, datum, contactpersoon en telefoonnummer van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren; de gegeven voorbeelden moeten een duidelijk idee/beeld geven van de opdracht (kan via een link naar een website, ) - Onder meer van blz. 20 t.e.m. blz. 23 vindt men uitgebreide informatie over aspecten die in de offerte moeten worden opgenomen, waarbij een gedetailleerde opgave van de prijzen aanbeveling verdient. A.3.3. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 12 KB PLAATSING EN ART. 12 KB UITVOERING) De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. A.3.4. VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 KB PLAATSING) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtwintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes. A.4. PRIJS A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 13 KB PLAATSING) Deze opdracht is een opdracht tegen globale prijs. A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 16 KB PLAATSING)

8 a) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot vier decimalen preciseren. 8 b) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte. A.4.3. PRIJSHERZIENING (ART. 20 KB PLAATSING) Een prijsherziening voor deze opdracht die voor het leeuwendeel uit loonkost bestaat is mogelijk op uitdrukkelijke tijdige schriftelijke vraag van de opdrachtnemer en dit op basis van de gezondheidsindex gezien er geen passende prijsherzieningsformule mogelijk is op basis van andere objectieve en controleerbare parameters. Dit kan enkel bij saldobetaling voor zoverre deze tijdens de uitvoeringstermijn van de opdracht cumulatief de kaap van 3% heeft overschreden. Dit moet ook aangetoond worden door de opdrachtnemer. Voor de berekening van de prijsherziening wordt de volgende formule gebruikt : P = P (0.8 index/index ) Index = van de maand voorafgaand aan de maand waarin de opdracht wordt beëindigd Index -1 = van de maand waarin de opdracht werd gesloten A.4.4. PRIJSONDERZOEK (ART. 21 KB PLAATSING) Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. A.5. GUNNINGSCRITERIA A.5.1. ONDERHANDELINGSPROCEDURE GUNNINGSCRITERIA (ART. 107 KB PLAATSING) De offerte zal beoordeeld worden op basis van de volgende gunningscriteria, in volgorde van afnemend belang: 1. Prijs 40% a. Marktconforme prijs voor concept, draaiboek, sleutelacties + uitvoering, ondersteuning 2. Kwaliteit van concept en voorstel van (sleutel)acties 40% a. Creativiteit en originaliteit b. Potentieel aan bereik en overtuigingskracht c. Keuze en haalbaarheid van sleutelacties en andere acties d. Inhoudelijke aansluiting bij de thematiek (milieu, ) 3. Plan van aanpak en samenstelling projectteam 20%

9 a. Inzetbaarheid van het team in functie van de voorgestelde aanpak en praktische uitvoering b. Realistische timing 9

10 B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 10 B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING) De uitvoeringstermijn van deze opdracht wordt geschat op 16 maanden. Gedurende deze periode zijn er een viertal piekmomenten (het maken van het draaiboek, de uitvoering van minstens drie acties); gedurende deze periode wordt er dus niet telkens een even hoog activiteitsniveau verwacht. B.1.3. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) De leidend ambtenaar voor deze opdracht is Jasperina Deforce. Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; d) het opstellen van de processen-verbaal; e) de opleveringen; f) het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. B.1.4. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder BTW. b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB Uitvoering, met name: 1 in speciën; 2 in publieke fondsen; 3 in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 4 via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet aan de desbetreffende wetgeving. Voor wat 1 tot en met 3 betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas.

11 c) Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van sluiting van de opdracht.. Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. d) De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering. 11 B.2. BETALINGEN B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING) Tenzij anders voorgesteld door de opdrachtnemer, worden de diensten in globo betaald na de definitieve oplevering op voorwaarde dat het bestuur in het bezit is van alle deliverables evenals van een rechtsgeldige factuur. Dit voorstel moet realistisch en redelijk zijn en dient uitdrukkelijk door de opdrachtgever te worden weerhouden. Anders blijft de betaling in globo van toepassing. B.2.2. PROCEDURE (ART. 150 EN 160 KB UITVOERING) Art De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken worden aan controles onderworpen teneinde vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften van de opdrachtdocumenten. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de voorlopige oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. De factuur geldt als schuldvordering. Art De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn bedoeld in artikel 150. Indien de aanbestedende overheid niet beschikt over een factuur tijdens de verificatietermijn, vindt de betaling plaats 30 dagen na de datum van ontvangst door de aanbestedende overheid van de factuur. De verzending van de facturen moeten worden geadresseerd aan: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu- natuur- en energiebeleid Dienst Beleidsvoorbereiding en evaluatie Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Facturen moeten verder de volgende gegevens bevatten: BIC-code (SWIFT-adres of SWIFT-code van de bank) IBAN-code (identificatiecode van de individuele bankrekening) Factuurnummer Factuurdatum

12 Btw-tarief 12 De datum van binnenkomen van de betalingsaanvraag en van de factuur is slechts geldig voor het verdere verloop van het dossier als de adressering dezelfde is als deze hierboven vermeld. Bij foutieve adressering zal de uitvoeringsdienst de datum van de werkelijke ontvangst van het desbetreffende document als bindend beschouwen voor het bepalen van de termijn waarbinnen de betaling moet gebeuren. B.2.3. OVERIGE BEPALINGEN a) Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. b) Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten. B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID B.3.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING) a) Alle uitgangsproducten, tussenproducten en eindproducten voor deze opdracht worden bij de oplevering de uitsluitende eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan vrij gebruik maken van dit intellectuele recht zonder hiervoor aan de opdrachtnemer verantwoording te moeten afleggen. De dienstverlener mag deze, na voorafgaandelijke toestemming van de opdrachtgever gebruiken mits vermelding van titel van opdracht en uitgevoerd in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. Op alle communicatiedragers (publicaties, websites, artikels in vakbladen, ) dient het logo van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie vermeld te worden. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating is het de dienstverlener verboden om artikels of documenten te publiceren die betrekking hebben op de opdracht. b) De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het vertrouwelijke karakter van de gegevens en onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door iedereen die er toegang toe heeft en gebruikt alle gegevens en inlichtingen die hem verstrekt werden door de opdrachtgever enkel in het kader van deze opdracht. Vrijgave of gebruik van de onderzoekresultaten door de opdrachtnemer, kan enkel mits expliciete schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. c) De aanbestedende overheid verkrijgt de rechten op de methodes en knowhow die gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht.

13 B.3.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 17 KB PLAATSING) 13 De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten, waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen. B.3.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN B.4.1. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING) a) Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van bijzondere straffen). Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 45, 2, 1 en 2 van het KB Uitvoering. b) De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als: - de inbreuk is gepleegd; - er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd. De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de dienstverlener niet juist kan worden bepaald. Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze inbreuk werd vastgesteld. Deze afwijking wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende dienstverlener mogelijk is. Het voorgestelde team, door de dienstverlener in de offerte voorgesteld, dient gedurende de volledige uitvoeringstermijn van het project behouden te blijven,

14 14 zodat de kwaliteit van het project wordt gevrijwaard en de mededinging niet in het gedrang komt. Als er in loop van de uitvoering van de opdracht door omstandigheden toch een wijziging gebeurt in het personeel dat de opdracht uitvoert, moet het nieuwe personeel beantwoorden aan de minimale kwalificaties van het te vervangen personeelslid. Een personeelswijziging wordt voorgelegd aan de aanbestedende overheid, die zich voorafgaandelijk schriftelijk akkoord moet verklaren met het voorstel. Indien de opdracht uitgevoerd wordt door niet goedgekeurde teamleden of teamleden die niet weergegeven zijn in de offerte, wordt door het bestuur een forfaitaire straf opgelegd of kan het bestuur de door deze teamleden uitgevoerde opdrachten weigeren te vergoeden. B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 154 KB UITVOERING) De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering. B.4.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. B.5. KEURINGEN EN OPLEVERING B.5.2. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) De opdracht wordt als voltooid beschouwd na de volledige uitwerking van een draaiboek, de uitvoering van een aantal acties en het bieden van de nodige ondersteuning gedurende de afgesproken periode (zie deliverables). Het draaiboek en mogelijke andere eindproducten worden afgeleverd in een vorm die af te spreken valt met de opdrachtgever. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie wil papierverspilling tegengaan en vraagt daarom haar opdrachtnemers om bij het opmaken van documenten te kiezen voor een milieuvriendelijke lay-out. Door een normale lettergrootte te kiezen, de regelafstand te beperken en geen onnodige witruimtes of volvlakdrukken te gebruiken kan de milieu-impact heel wat teruggedrongen worden. Binnen de 30 kalenderdagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt er een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Naar aanleiding van het PV van oplevering, zal op vraag van de dienstverlener de borgtocht vrijgegeven worden en kan de eindfactuur worden opgemaakt. Wanneer de diensten worden beëindigd vóór of na deze datum is het aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar met een aangetekende brief hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot oplevering over te gaan. Binnen de 30 kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de

15 15 aanvraag van de dienstverlener, wordt er een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. B.5.3. KOSTEN VAN DE OPLEVERING (ART. 18 KB PLAATSING) De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden, worden ten laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijn laste.

16 III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 16 FUNCTIONELE EN TECHNISCHE ASPECTEN 1. Achtergrond Om de vijf jaar wordt er door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een milieubeleidsplan geschreven, het MINA-plan genaamd. Het milieubeleidsplan bepaalt de hoofdlijnen van het milieubeleid dat door het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten in aangelegenheden van gewestelijk belang moet worden gevoerd. De functie van het plan is het bevorderen van de doeltreffendheid, de efficiëntie en de interne samenhang van het milieubeleid op alle niveaus en terreinen. Daarnaast biedt het een kader van waaruit samenwerking kan ontstaan met de ministers bevoegd voor andere beleidsdomeinen en de andere administraties. Bovendien geeft het plan duidelijkheid aan burgers, bedrijven, organisaties wat ze in de planperiode mogen verwachten. Dit plan wordt altijd gepresenteerd onder de vorm van een publicatie. Deze publicatie geniet een zekere bekendheid onder de beleidsdomeinen, milieuorganisaties en grote bedrijven, maar de inhoud van het plan bereikt een groot deel van de burgerbevolking niet. Met het oog op de regeerperiode willen we een nieuwe aanpak. Enerzijds behouden we het politiek document (d.i. het MINA-plan) dat invulling geeft aan de bepalingen van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM van 5 april 1995). Anderzijds willen we, parallel aan dit plan, deze keer een grote communicatiecampagne opzetten met specifieke acties voor de burger. Deze nieuwe communicatiecampagne staat naast de acties en producten die dienen voor de bekendmaking van het politieke document en het openbaar onderzoek. 2. Doel van deze opdracht Dit bestek is volledig gericht op het communicatiegedeelte naar de burger toe. De bedoeling is om allerhande milieuboodschappen die in lijn liggen met de inhoud van het MINA-plan maar ook breder gaan dan dit plan, op een toegankelijke manier over te brengen aan de burger. Het hoofddoel is de burger wakker maken door deze te teasen en te inspireren, en hem op een ongedwongen en niet-belerende wijze en via positieve boodschappen een bewuste keuze te laten maken in de richting van milieu-respecterend gedrag. De burger moet daarbij het gevoel behouden dat het een keuze is die hij kan maken. Deze campagne moet ook de moeheid die er soms hangt rond klimaat, milieu en duurzaamheid kunnen doorbreken. De focus van dit bestek ligt op het aantrekkelijk maken van een nieuwe levensstijl die milieubewust en ecologisch is en dit via een spervuur van acties. Aangetoond moet worden dat de burger van de 21 ste eeuw anders leeft dan die van de vorige eeuw. De boodschapper van deze campagne is de Vlaamse overheid.

17 3. Deliverables We verwachten van de opdrachtnemer dat deze volgende elementen uitwerkt: 1) een gedetailleerde communicatiestrategie en -plan met een uitgewerkt voorstel voor een originele en onverwachts uit de hoek komende campagne a. Die tijdens 2015 moet lopen b. Met een concept dat burgers aanspreekt c. Met een draaiboek dat een spervuur aan acties bevat die gedurende 2015 zullen plaatsvinden d. Met een zo precies mogelijke kostprijsraming e. Met een goed uitgewerkte timing die handig inspeelt op enkele belangrijke politieke momenten (zie lager) f. Met een screening van bestaande interessante initiatieven/sterke verhalen binnen en buiten de Vlaamse overheid en het uitdokteren van een vlotte aansluiting 2) de volledige uitwerking en uitvoering van minimum drie acties die een sleutelrol spelen in de campagne, gekozen uit het draaiboek dat door de opdrachtnemer wordt opgesteld 3) een ondersteunende rol voor het ganse traject, m.n. voor de acties, die hij zelf niet uitwerkt en uitvoert Deze deliverables en onze hieraan gekoppelde verwachtingen worden hieronder uitgebreider uiteengezet COMMUNICATIESTRATEGIE EN -PLAN ACHTERLIGGEND IDEE Het achterliggende idee is dat zorg dragen voor het milieu belangrijk is; belangrijk voor de gezondheid en de leefkwaliteit van mensen, belangrijk voor de intrinsieke waarde van de natuur en voor de overlevingskansen van mensen, dieren en planten. Het milieu staat nog steeds sterk onder druk, maar iedere burger kan de situatie verbeteren door er zelf aan te werken en anderen te bewegen om er iets aan te doen. Ons heden en onze toekomst worden bepaald door de keuzes die we nu maken. DE BOODSCHAP Het achterliggend idee duidt op de gedragsverandering die we bij de mensen willen bekomen. Al zijn we ons bewust dat gedragsverandering bij mensen slechts moeilijk wordt bereikt; dit is wel ons ultieme streefdoel. Simultaan willen we mikken op gedragsbevestiging voor diegenen die goed bezig zijn. Bovenstaand achterliggend idee zo brengen, is wellicht geen optie. Het moet verpakt zitten in allerlei concretere boodschappen die op hun beurt positief worden gebracht en zin geven om er mee aan de slag te gaan. Het mag niet belerend overkomen en bij elke boodschap moet duidelijk zijn dat de burger er iets aan heeft; zij het om economische, sociale, esthetische redenen, omdat het gezond of gewoon hip is, De boodschappen draaien rond het promoten van de thema s wonen, transport en voeding. De boodschappen en de acties die het communicatiebureau hieraan koppelt, moeten gedrag sturen, engageren, activeren, uitdagen, enthousiasmeren, informeren, confronteren, shockeren en

18 18 inspireren. Wij noemen dit de functionaliteiten. We geven hieronder een indicatie van welke functionaliteiten belangrijk zijn bij elke boodschap, maar dat neemt niet weg dat de opdrachtnemer de vrijheid heeft om de focus wat anders te leggen. Wat achter het doel beschreven staat is wat we er mee willen bereiken. Deze achterliggende doelen moeten niet allemaal gecommuniceerd worden; aan het bureau om uit te maken welke doelen al dan niet interessante argumenten bevatten om mensen mee te overtuigen. Voordelen, naast milieu, verbonden aan onderstaande boodschappen die burgers interesseren zijn wellicht onder meer: goedkoper, gezonder, sportiever, mooier, warmer, rustiger, minder stresserend, sociaal, innovatief, modern.. De nieuwe mens/ low impact generation/ de bewuste burger woont in een buurt waar men in groep huizen duurzamer maakt (op straatniveau waterput aanleggen, samen contract afsluiten bij groene energieleverancier, samen isolatie aanvragen) o doel: eerste stap zetten in de richting van een smart city model, waarbij men ook verduidelijkt dat de mens van de toekomst in een woonkern woont, eerder dan geïsoleerd in het laatste stuk groen om zo stedelijke nevel tegen te gaan). o mogelijke functionaliteiten: mensen informeren over het smart city model (via multimedia, filmpje) en vervolgens hen overtuigen om de eerste stappen te zetten (datgene wat vandaag al kan, namelijk de sterkte halen uit groepsaankopen op straatniveau) Compacter o Doel: Tegen 2050 zullen 1 miljoen extra Vlamingen in de Vlaamse steden wonen. Om dit leefbaar te houden, moeten mensen compacter gaan wonen, zonder daarom aan comfort in te boeten. Alleen zo kan men daarnaast voldoende publieke open ruimtes voorzien. o Mogelijke functionaliteiten: informeren, doen begrijpen, inspireren, motiveren, engageren In een groene omgeving (waar hij zelf toe bijdraagt) o Doel: Investeren in groen maakt wijken aantrekkelijker, creëert waardevermeerdering voor de woning, vermindert stress, agressie, criminaliteit, verbetert de sociale cohesie, de gezondheid, zet aan tot sporten, Toffe ideeën zijn gedeelde ecologische tuincomplexen, groendaken, oude bomen adopteren, stads- en dorpsbossen, stadsboerderijen, het gebruik van waterdoorlatende verharding voor terrassen, opritten, op eigen initiatief lelijke ooit groene hoekjes aanpakken. Het idee hierbij is niet om de laatste groene open ruimtes vol te bouwen. Wel om kernverdichting te laten samengaan met nabij en toegankelijk groen. o Mogelijke functionaliteiten: overtuigen van voordelen, inspireren, amuseren, ideeën voor vrije tijd, informeren, engageren, motiveren

19 19 In een huis dat milieuvriendelijker is gemaakt mbv de bestaande premies o Doel: premies op andere manieren gaan belichten: maak er gebruik van omdat het achteraf comfortabeler is, aangenamer, o Functionaliteiten: informeren, overtuigen verplaatst zich Over korte afstand met de fiets, rollerblades, step, te voet, skateboard, andere gekke niet gemotoriseerde voertuigen o Doel: Eigen buurt aangenamer en veiliger maken, tijdsbesparing, minder CO2 en PM in hun eigen buurt, sportiever, gezonder, socialer, het feit aan de dag brengen dat men in andere culturen (vb. New York) veel grotere afstanden wandelt dan hier, o Mogelijke functionaliteiten: informeren over wat er allemaal al bestaat aan niet gemotoriseerde voertuigen/ verplaatsingstechnieken, over de streep trekken Na het maken van de juiste voertuigkeuze: pak niet uit automatisme de eigen auto omdat je er een hebt: o Doel: minder auto s, minder file, minder CO2 en PM in de lucht, gezondere leefomgeving, aangenamere en veiligere omgeving o Voorstel voor focus bij burger: 50 manieren om je te verplaatsen (openbaar vervoer, Zen car, autodelen, carpoolen, taxidelen, ) Met een milieuvriendelijk transportmiddel voor lange afstanden. En als zij een auto koopt, koopt ze een milieuvriendelijke wagen (benzine, CNG, hoge Ecoscore o Doel: minder CO2 en PM in de lucht, gezondere leefomgeving, respect voor je omgeving o Mogelijke functionaliteiten: mensen zin doen krijgen in de aankoop van elektrische wagens, scooters, moto s voedt zich Op flexitarische wijze: duidelijk maken dat het geen evidentie hoeft te zijn dat we elke dag vlees of vis eten. lekkere gerechten zonder dieren in, kleinere porties vlees en vis, maar focus op lekker en gezond (bio, probeer al eens insecten). o Onderliggend doel: gezonder, ecologisch haalbaarder, dierenwelzijn, minder methaanuitstoot, minder velden louter voor veeteelt, druk verminderen op visbestanden, bedreigde diersoorten (vb. tonijn) beschermen o Mogelijke functionaliteiten: informeren, enthousiasmeren, overtuigen om dit te doen Via lokale keten: voedselteams, plukboerderijen, eigen moestuin, gemeenschapstuinen, pluktuinen, boerenmarkten, seizoensgroenten, vergeten groenten/vis terug op de agenda, permacultuur voor de grenzeloze groenen o Doel: vermindering uitstoot, afval, versterking eigen economie, sociale cohesie en kennis rond deze thema s

20 o Mogelijke functionaliteiten: informeren, enthousiasmeren, overtuigen om dit te doen o Voorstel voor focus bij burger: op authentieke voeding Zonder overconsumptie: koop niet te veel o Doel: vermijden dat teveel voedingswaren thuis worden weggegooid, wegens teveel gekocht, obesitas tegengaan, verschil duidelijk maken tussen THT-datum en TGT-datum, koken met restjes o Mogelijke functionaliteiten: sensibiliseren, shockeren, 20 DOELGROEP We beogen om de ganse Vlaamse bevolking te bereiken vanaf de leeftijd van 16 jaar. De door de Vlaamse Overheid uitgevoerde consumentenstudie (zie lager) biedt nuttige informatie over het adequaat bereiken van verschillende segmenten van de Vlaamse bevolking wanneer het gaat over milieuthema s. We wensen bij het overbrengen van de boodschappen rekening te houden met de levensfases van mensen en zo de mensen te treffen met de juiste boodschap op het juiste moment. Zo is een tiener wellicht minder geïnteresseerd in het thema wonen, maar een dertigjarige op zoek naar een huis om te kopen juist wel. We vragen aan de opdrachtnemer om in te spelen op deze scharnierpunten in mensen hun leven (interesses ontwikkelen, starten met hobby s, op kot gaan/alleen gaan wonen, een huis kopen, kinderen krijgen, op pensioen gaan, ). Daarnaast vragen we van het bureau om ervoor te zorgen dat de campagne ook verschijnt op dat moment en op die plaatsen waar door de burger cruciale keuzes m.b.t. wonen, voeding en transport worden gemaakt. TIJDSLIJN: TWEE MOMENTEN OM MEE REKENING TE HOUDEN De ganse communicatiecampagne zal zich afspelen van begin 2015 tot maximum in het voorjaar van Er zijn twee politieke momenten waarop we als Vlaamse overheid naar buiten treden met het politieke document, het MINA 5-plan. Voor deze momenten is ook communicatie voorzien die geen deel uitmaakt van dit bestek. We willen enkel meegeven dat dit twee momenten zijn die ook voor deze campagne strategisch kunnen worden aangegrepen. Het eerste is het moment waarop het MINA-plan in openbaar onderzoek (OO) gaat. Deze procedure is decretaal bepaald en duurt standaard twee maanden. Verwacht wordt dat deze periode rond april en mei 2015 valt, maar ze kan ook wat eerder of later vallen. Het tweede moment is wanneer het MINA 5-plan officieel door de regering wordt goedgekeurd en gelanceerd. Dit zal eind 2015 of in het voorjaar van 2016 vallen. Rond deze lanceringsperiode dient de campagne tot een einde te komen. Hier is wat speling mogelijk. IN HET VERHAAL OP TE NEMEN ELEMENTEN De drie thema s kunnen aan elkaar gelijmd worden door een overkoepelend concept (à la new lifestyle). Dat wil niet zeggen dat dit zo aan de burger moet worden meegedeeld. Het kan, maar het kan ook het verborgen bindmiddel zijn. We hebben het hier over de rode draad doorheen de campagne. Naast het feit dat we milieuvriendelijk gedrag nastreven, is het belangrijk een luchtig,

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 2012/AFM/OO/21127

BIJZONDER BESTEK 2012/AFM/OO/21127 1 Vlaamse overheid Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijnlaan 30, bus 60 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK Algemene offerteaanvraag voor het aankopen van Personenwagens -

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie