VNG$Slimmernetwerkcafé$21$november$2013$ $ Betaalbaarheid$en$doorstroming$op$de$woningmarkt$ Deelnemers:$ $ Kernvraag:$$ Uit$te$werken$ideeën:$

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VNG$Slimmernetwerkcafé$21$november$2013$ $ Betaalbaarheid$en$doorstroming$op$de$woningmarkt$ Deelnemers:$ $ Kernvraag:$$ Uit$te$werken$ideeën:$"

Transcriptie

1 VNGSlimmernetwerkcafé21november2013 Betaalbaarheidendoorstromingopdewoningmarkt Kernvragen Centraalstonddevraaghoededoorstromingopdewoningmarktverbeterdkanwordenenhoe ditbetaalbaarblijft?aandehandvantweecases(overdemiddengroependeprimaire doelgroep/senioren)hebbenweconcretesituatiesvangezinnenenbewonersgeïllustreerd. Vanuitdeconcretevoorbeeldsituatiehebbendeaanwezigebeleidsmedewerkersconcreteideeën enactiviteitenbedachtvanuitderolvandegemeente. Metdiscussiekaartenrondommogelijkeinvalshoekenkondenzijhunideeënaanscherpen:wat willenbewoners?;samenwerkinguitonverdachtehoek;kennisisinzicht;dilemma s; communicerenenverleiden;brederkijkenismeerzien;betaalbaarheid. UitkomstenwerkgroepMiddengroep Deelnemers: FredBunk(Maastricht),LisethAries(Renkum),AlirezaKhabbazha(Diemen),SimonWessels (SamenwerkingsverbandRegioEindhoven),LudolfdeBoer(Haaglanden),PetraBassie(VNG). Kernvraag: Erzijnonvoldoende3W4kamerwoningenbeschikbaartussende680en900eurobeschikbaarvoor demiddengroepen.zijzienditalseenpubliekprobleemwaarvoordegezamenlijkeoverheden hoofdverantwoordelijkzijn. Uittewerkenideeën: Communicatieenverleiden Idee:Maakeenwebsitediedewoonlasteninzichtelijkenvergelijkbaarmaakt,zonderonderscheid tussenhuurenkoop. Bedacht:PetraBassieenLisethAries MeestkansrijkeideevolgensAlireza,Petra,Ludolf,SimonenLiseth. Wiewilhierverdermee:geenvandedeelnemers. Hetideeisdatalsmensenbeterkeuzeskunnenmaken,ookmindermensenintehogeschulden komen.ditisenerzijdseendoelopzich,maardithelptookandereproblemenvoorkomen,zoals stagnatieindedoorstroom(vanmetnamekoophuizen)enrestschuldproblematiek.ookkandit wellichtde(overdreven)wensentemperenalsduidelijkiswelkekostenditmetzichmeebrengt.

2 Hetkanookdeoptieomteverhuizennaareen(goedkoper)krimpgebied(enandereopties)beter ophetnetvliesbrengen,zodatdemacrowwaarneming(waarishetprobleem?)ookmeer bewaarheidwordt. Opmerkingenenaanvullingenvananderen: FredBunk: Alserééndingondoorzichtigis,danishetwoonlasten. AteStam: Deredendatditnooitgedaanis,isomdathetverschrikkelijkmoeilijkis. AteStam:deelswelgedaandoorNibud,onderlingvergelijkenkopen/huren,appartement/woning ArjanWidlak: Jekuntookeensitemakenwaarbijmensendedatazelfmoetenaanleverenendie alleendevergelijkingmaakt.dedatakunjeopslaan,zodatersteedsminderdatazelfaangeleverd hoeftteworden. Transparantievanwoningmarktiskernprobleem.Indewoonmarktishetlastig dienstenleveranciers(zoalszorgleveranciersofenergieleveranciers)aantewijzen.wieisde probleemeigenaar? Voorstel:nogmaalsbekijkenofiemandhiermeeaandeslagwil,andershetideelatenrusten. Radicalenieuweafspraken Idee:Creëereensegmenttussendesocialewoningbouwenmiddengroepen.Maakhiervoorde financieringeenvoudigerbijhetwsv.datbrengtkostenmetzichmee hetrisicowordthoger voorrijkengemeentendieborgstaanvoorhetwsv,maarlevertlaterookgeldop,omdat woningendiemeerwaardzijnduurderverhuurtkunnenwordenengoedkoperewoningenvoorde tussengroepbeschikbaarkomen. Bedacht:LudolfdeBoerenSimonWessels Meestkansrijkvolgens:niemand Wiewilhierverdermee:Ludolf,Simon,Dion,FredenLiseth. Aanvulling:kunnenpensioenfondsenhiernietsdoen? Opmerkingenvananderen: EriseenEUWgrensvan680euro,dieaangeeftdatallesdaarbovenstaatssteunis,maardegroep tussen680en900isonrendabelvoorprivateontwikkelaars. Echterindenieuwewoningwetiserwelruimte:alsjeermeteenprivateontwikkelaarnietuit komt,danmagjealsnognaardecorporatie. Voorstel:MaakeenplatformvangemeentenJcorporatiesJmarktpartijenenbeleggersvoor verdereverkenningvandezeideeën.eventuelerolslimmernetwerkinoverleg. Kanseninzichtenwatwillenbewoners Idee:Maakhetkopenvansocialehuurwoningenmakkelijkermogelijk. Bedacht:LisethenFred(enArjan) Meestkansrijkvolgens:Fred Willenverdermee:Alireza,Petra,Simon,Liseth,Fred Ditwareninfeiteeenaantalideeën: a)kluswoning:slechtewoningenverkopenmetopknapverplichting. b)maakcollectiefopdrachtgeverschapmogelijkhierbij,ookbijgroteregebouwenalsscholen.

3 c)kijknaarcollectiefopdrachtgeverschapvoorwoongroepenofcombinatiesvanmensendie nadenkenoverhunzorgvraagover10w15jaar d)kijknaarleegstaandvastgoed e)maakhetkopenvansocialehuurwoningenmakkelijkermogelijk.ookdooranderendiezo'n woningwillenkopen.bijvoorbeelddooreenanderpersooneendoorstroompremietelaten betalenaandehuidigehuurder,eenkluswoningtekopenvooreenhuidigebewonerdooreen potentiëlekoper.enkijkooknaardedoorstroomtreintjesvandenvm. DitcombineerdezichinvariantE. Opmerkingenvananderen: koppelingkluswoningenouderenhuisvesting belanggemeentebijleegstaandvastgoed koppelingvrijkomendvastgoedenirtwoningbouwprogramma verdeelprobleemomdatergeenprogramma'szijn/visieis. Voorstel:Slimmernetwerkverkentditonderwerpverdermetdegenoemdegemeenten, bewonersenanderebetrokkenen(bv.inhetslimmerwerkenlabinoprichting). VNGdenktmeewelkepartijenbetrokkenkunnenzijnenbrengtgoedevoorbeeldenin. Uitkomstenwerkgroepprimairedoelgroep Deelnemers: AteStam(StadsregioRotterdam),DionThielen(Ede),HarrySiebelink(Middelburg),Nicolinede Vries(Deventer), (Schijndel),FreijaMostert(VNG). Kernvraag: Elementenindezecasuszijn:eristeweinigaanbod(ofteweiniginzichtelijk),passendaanbod vooroudereniseronvoldoende,dementaliteitenbewustwordingdatverhuizeneenbetere

4 woonkwaliteitkanopleverenvoorouderenisonvoldoendedoorgedrongen,enouderenzijn weinigverhuisgeneigd. Vanuitdezeenecasushebbenwegesprokenoverderolenhetbelangvandegemeentevoordeze primairedoelgroep. Welkeroldegemeentehierinmoestspelenwasvooreenaantaldeelnemerssnelduidelijk: Nicoline: Degemeenteheefteenfaciliterenderolinhetbijelkaarbrengenvanmarktpartijenals hetgaatomhetaanpakkenvanwoningendieaangepastmoetenworden.hetbelangvande gemeenteisomvooralledoelgroepenadequatehuisvestingtekunnenbiedenoffaciliteren. Dion: Degemeentekanvooralsturenopbewustwordingbijouderen. Schijndel: Degemeentemoetervoorzorgendatdewoningvoorraadzogoedmogelijkinbeeld wordtgebracht:zokunjebewuststurenopveranderingen. Uittewerkenideeën: Samenwerkingvastgoedherbestemmen NaarvoorbeeldvanSchijndelwaarineenonderzoekdewegopendenaarverderesamenwerking omvastgoed(vanzorginstellingen,gemeente,corporaties,kantoorgebouwenetc.)slimmerte herbestemmen. DevraagvanuitMiddelburgisvooral:hoegajedatdoen? Gemeentendiehiermeeaandeslagwillen:Ede,Middelburg,Renkum,Schijndel. VoorstelrolvanSlimmernetwerk:begeleidenafzonderlijkegemeenteninlokaleDoetanksmet delokalebetrokkenenrondomvastgoedenherbestemming. DeDoetankskunnenervaringenuitwisseleninde4werkateliersdieVNGgaatorganiseren. Bewustwordingenveranderingmentaliteit Dedeelnemerszijnheterovereensdatereenanderewindwaaitendatbewustwordingen communicatieover(on)mogelijkheden(meteigenvermogeninsocialehuur?)enkeuzes(van grootnaarbeterekwaliteit)opdewoningmarktbelangrijkis.belangrijkstevraagishoeverjedaar alsgemeenteingaat(afhankelijkvanhoehoogdenoodisinjeeigengemeente). Uitkomst:erzijnalveelvoorbeeldeninFoodValley,Achterhoeke.d. Voorstel:VNGverzameltdezegoedevoorbeeldenendeeltdiemetgemeentenzodatzezelf keuzesdaarinkunnenmaken. Politiekevraagstukken Betaalbaarheidvanwoonlasten:vooralinhetkadervanenergiebeleid(energielastenvoor bewoners)isnogeenwereldtewinnen,samenmetenergiebedrijven. VraagaanVNGvooradresserenvanwoonlastenbeleidbijdeministers(BZK/VWS). Bijtoewijzingvanwoningenisdewensomrekeningtehoudenmethetinkomenmetinbegripvan eigenvermogen.vraagisofjevermogenjuridischgezienmagmeenemenindetoetsophet inkomen,zoalsdatwelbijhuurtoeslaggeldt?watiswenselijk?oftewel:bereikjedejuiste doelgroepvoorsocialehuur,ofzijnerook(veel)mensenmeteigenvermogendiesociale huurwoningenbezethouden? Voorstel:VNGonderzoektdejuridischeaspectenvanwoonlastenbeleideninkomenstoets(i.r.t. eigenvermogen)enkoppeltdieterugnaardeaanwezigegemeenten(enbreder).

5 Regelmatigbijelkaarkomenineensettingzoalsdeze GemeenteEdevroegomregelmatigbijelkaartekomenomactiviteitenenideeënteblijven uitwisselen. Voorstel:2a3keerperjaareenVNGSlimmernetwerkcaféoverdevorderingenvande genoemdeactiesombetaalbaarheidendoorstroming(enwellichtookdeanderethema s)opde woningmarkttevolgenentedelen(incombinatiemetanderenetwerken,partnersvan Slimmernetwerk(A+Ofonds,VOM)enVNG). Betaalbaarheid LudolfenHarryhebbenbehoefteomhetprobleemvanbetaalbaarheidteadresseren.Zewillen ideeënuitwisselenenonderzoekenwelkekeuzestemakenzijn.zieookdeopmerkingvanuit Rotterdamoverwoonlastenbeleid. Petra(VNG)denktgraagmee. Voorstel:verdereverkenningvanPetra,LudolfenHarryopditthema.Bekijkenwelkeacties mogelijkzijn(enmogelijkuitwerkingineendoetank). Deelnemerstotaal DionThielen AlirezaKhabbazha HarrySiebelink AteStam EdwinGijsman SimonWessels NicolienedeVries LisethAries LudolfdeBoer FredBunk Ede Diemen Middelburg StadsregioRotterdam Delft SamenwerkingsverbandRegioEindhoven Deventer Renkum Haaglanden Maastricht Schijndel

6 Bijlage:Cases Middengroeptussenwalenschip NinkevanderVeldtwoontsamenmethaarvriendFerryenhuntweedochters(5jaaren6weken oud)inbijhaarouders.ferrywerktinhetleger.ninkewerktalsdoktersassistentinhetziekenhuis. Zewonenbijhaaroudersomdatzenoggeeneigenwoninghebbenkunnenkrijgen. Wezijn belandtussenwalenschip, zegtninke. Wekunnengeenfatsoenlijkehypotheekafsluitenvoor eeneengezinswoning,enweverdienenzogenaamdookteveelvooreensocialehuurwoning.als weindeparticulieresectoreenhuismet2slaapkamerszoeken,komenwealsnelop800euro kalehuur.datisteveelmetonsinkomen,wevoldoenooknietaandeinkomenseis.wekunnen geenkantop. Ninkekreegeenmaandgeledeneenhuurwoningaangeboden.Detoewijzinggingnietdooromdat haarvriendeengevarentoeslagvanuithetlegerkreeg.doordezetoeslagverdiendenzehelaasnet meerdandegrensvanruim34.000euro.zezegt: Alsiknueencontractaangebodenzoukrijgen omdezewoningvoorvijfjaartehurenzouikhetgelijkdoen. Seniorenaanhun(oude)huisgekluisterd? MevrouwdeVriesis83jaar,woontnogzelfstandiginhaarhuurwoningmaarheefteengroeiende zorgbehoefte. Ikwilnogzelfstandigblijvenwonen,maarstanuvoordekeuzeofikhierkan blijvenwonen(metaanpassingen)ofdatikopzoekmoetnaareenanderewoningdiebeterbij mijnbehoeftenpast. Mevrouwheeftdeafgelopen30jaarmetmanenkinderenindezelfdeeengezinswoninggewoond, nuiszealleenovergebleven.zewilwelnaareenkleinerewoningverhuizenmaardehurenzijn sterkgestegen.vooralalsnieuwebewonerineenanderewoningzaldemarktconformehuureen stukhogerzijndanzenugewendis.inserviceflatskomenerveelextravasteservicekostenbij,die ookbijsocialehuurwoningenbovenopdekalehuur(+35%)gerekendmogenworden. Haarkinderenhebbenalvakermeegezochtmaarhetaanbodaanlevensloopbestendige huurwoningenwaarhunmoederzelfstandigkanwonenisnietmakkelijktevindenenerkomt weinigvrij.deoverwegingisnuomdehuidigewoningaantepassenaandewensenvanmevrouw devries.samenmethaarkinderenzoektzenaardebeste(enbetaalbare)oplossing.

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 1 Beschikbaarheid in uren per week items 0 tot 8 uur per week 8 tot 16 uur per week 16 tot 24 uur per week 24 tot 32 uur per week 32 tot

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2013

Kantoren in cijfers 2013 Kantoren in cijfers 2013 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Lijst 18 Anti Europa Partij

Lijst 18 Anti Europa Partij Lijst 18 Anti Europa Partij De Anti Europa Partij heeft in alle kieskringen een kandidatenlijst ingediend, die niet identiek is in de verschillende kieskringen. Dit betekent dat deze partij in heel Nederland

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2012

Kantoren in cijfers 2012 Kantoren in cijfers 2012 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AFSCHRIFT PER 2-5-2005 VAN HET REGISTER BEDOELD IN ARTIKEL 52, EERSTE LID, VAN DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN 1992 (Wtk 1992) INDEX Afdeling I Afdeling II Afdeling III Afdeling

Nadere informatie

Overzicht van ontheffingen die zijn verleend op grond van de Elektriciteitswet Gaswet zoals die gold tot 20 juli 2012

Overzicht van ontheffingen die zijn verleend op grond van de Elektriciteitswet Gaswet zoals die gold tot 20 juli 2012 Overzicht van ontheffingen zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet zoals die luidden voor inwerkingtreding van de Wet van 12 juli

Nadere informatie

Onderwerp: Herbestemming kerk

Onderwerp: Herbestemming kerk Onderwerp: Herbestemming kerk Herbestemming Kerkgebouwen Instandhoudingsregeling Brim - keuze tussen subsidie of een laagrentende lening * 1x per jaar specifieke indieningsperiode + aanvraag subsidie bij

Nadere informatie

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden.

Nadere informatie

Deelnemers Groene Post CO 2 -neutraal post versturen

Deelnemers Groene Post CO 2 -neutraal post versturen Deelnemers Groene Post CO 2 -neutraal post versturen 4Kids Gastouderbureau Air Liquide BV Antonius Ziekenhuis A.B. Software & Consultancy BV Akin Transport Brabant BV AOC Raad AAFM Akzo Nobel Apollo Vredestein

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Lijst met aangesloten werkgevers Overzicht van aangesloten en vrijgestelde werkgevers per 31 juli 2013.

Lijst met aangesloten werkgevers Overzicht van aangesloten en vrijgestelde werkgevers per 31 juli 2013. Lijst met aangesloten werkgevers Overzicht van aangesloten en vrijgestelde werkgevers per 31 juli 2013. Een werkgever zoeken? U kunt gebruik maken van de zoekfunctie in Adobe Acrobat Reader. Toets op Ctrl

Nadere informatie