Bewoners geven op 20 juni groen licht voor oprichting van de Energiecoöperatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewoners geven op 20 juni groen licht voor oprichting van de Energiecoöperatie"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Bewoners geven op 20 juni groen licht voor oprichting van de Energiecoöperatie Haarlem, juni

2 Inleiding 2013 stond vrijwel geheel in het teken van de zonnecentrale op het dak van de tennis annex bollenhal aan de rand van het Ramplaankwartier in Haarlem. Dit eerste grote energieopwekkingsproject van DE Ramplaan heeft tijdens het verslagjaar veel tijd en doorzettingsvermogen van de werkgroep geëist. Eind van het jaar waren er echter belangrijke barrières geslecht en kon DE Ramplaan rekenen op een gemotiveerde en groeiende groep geinteresseerde bewoners. De werkgroep DE Ramplaan is in 2010 opgericht door een groep enthousiaste bewoners van het Haarlemse Ramplaankwartier. DE staat voor Duurzame Energie. De doelstelling: Duurzame energie voor alle woningen en bedrijven in het Ramplaankwartier en een kostenneutrale overgang naar 100% duurzame energie. Op 7 oktober 2011 werd DE Ramplaan een stichting. Het fundament van de stichting was ook in 2013 het document Strategie energiecoöperatie DE Ramplaan van juli 2011, met daarin de doelen voor middellange termijn. 1. Organisatie In 2013 waren zestien wijkbewoners onbezoldigd actief, de een intensiever dan de ander. De werkgroepleden hebben een inbreng vanuit hun eigen, vaak gespecialiseerde kennis en achtergrond. Vanwege de verwachte intensivering van de werkzaamheden is halverwege en einde van het jaar een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers. De eerste oproep leidde tot medewerking van een communicatiebureau in de wijk, belangrijk voor het upgraden van de digitale communicatiemiddelen. De tweede oproep heeft in 2014 geresulteerd in uitbreiding van de werkgroep met mensen met verschillende achtergrond. Terugkerende activiteiten waren: Plenaire bijeenkomsten van alle werkgroepen met het bestuur om elkaar te informeren en vervolgstappen te bespreken (gemiddeld eenmaal per zes weken). 13 Bestuursvergaderingen Bewonersbijeenkomst in juni. Samenstelling bestuur Voorzitter : Dr. Matthijs Hisschemöller Vicevoorzitter : Jim Streefkerk (per ) Secretaris : Maud van Oossanen Penningmeester : Bert Harkema Bestuurslid : Jan Manschot (tot mei 2013) Bestuurslid : Verne Kuipers Van Wees De jaarvergadering vond plaats op 21 maart in de Opstandingskerk aan de Ramplaan in Haarlem. 2

3 2. High level business case Op 15 april nam toenmalig wethouder Rob van Doorn van de gemeente Haarlem de High Level Business Case voor een duurzaam Ramplaankwartier in ontvangst. Van Doorn prees het feit dat DE Ramplaan een initiatief is van burgers. In de High Level Business Case, gefinancierd door de gemeente Haarlem, worden twee scenario s uitgewerkt. In beide neemt de collectieve opwekking van zonne energie een belangrijke plaats in. In de loop van 2013 is de business case aan de hand van het ontwikkelde investeringsmodel bijgesteld. 3. Energieopwekking: de Zonnecentrale Bestemmingsplan Duidelijk werd dat plaatsing van een zonnecentrale op het dak van de Fablohal als economische activiteiten vanuit DE Ramplaan niet in strijd is met het bestemmingsplan. Financiering Gesprekken met verschillende partijen, waaronder de provincie Noord Holland, over het verstrekken van een zachte lening dan wel garantstelling hebben niets opgeleverd. Techniek - Er is gekozen voor de firma Weka als leverancier van de Zonneinstallatie. - De firma Pieters heeft in opdracht van de stichting een onderzoek uitgevoerd naar de dakconstructie van de Fablohal. - Duidelijk is geworden dat de helft van het dak zal moeten worden verstevigd als daar zonnepanelen op geplaatst gaan worden. Er zijn regelmatig gesprekken gevoerd over de voortgang van het project met de eigenaar van de Fablohal, de firma Thoolen. Het overleg zal uiteindelijk in 2014 leiden tot een samenwerkingsovereenkomst. Randvoorwaarden Het in het najaar van 2013 gesloten Nationaal Energieakkoord was voorwaarde om een energiecoöperatie te kunnen exploiteren. Doorslaggevend is de korting van 7,5 Eurocent (+ BTW) per kwh voor coöperaties op de energiebelasting. 4. Energiebesparing Door de tijdrovende activiteiten rondom de Zonnecentrale stonden de acties voor energiebesparing in 2013 op een laag pitje. Op 26 oktober deden in onze wijk twee bewoners mee aan de Haarlemse Heerlijke Huizenroute, georganiseerd door de gemeente Haarlem. Zij stelden hun woning open en vertelden over hun ervaringen met duurzame materialen en ingrepen. 5. Werving en communicatie Intensieve communicatie met de aspirant leden enerzijds en een actievere externe communicatie (ook via sociale media) ter ondersteuning van lobby en landelijk draagvlak anderzijds stonden centraal. Het communicatiedoel was zoveel mogelijk leden te werven voor de coöperatie in oprichting. Communicatie met de aspirant leden Website en nieuwsbrief 3

4 In de tweede helft van 2013 is een geheel nieuwe website en analoog daaraan een digitale nieuwsbrief ontwikkeld. Beide hebben een eigentijdse, frisse uitstraling. Gekozen is verder voor een eenvoudige en heldere opzet en herkenbaarheid voor mensen uit het Ramplaankwartier. De eerste digitale nieuwsbrief verscheen in december en is gestuurd naar ruim honderd bewoners en belangstellenden die op dat moment hun e mailadres hadden doorgegeven. De digitale nieuwsbrief verving het bericht waarmee DE Ramplaan de achterban de maanden daarvoor op de hoogte had gehouden. Bewonersavond Op 20 juni vond in de NH Kerk op de Ramplaan een bewonersbijeenkomst plaats die opnieuw druk werd bezocht. De avond was vooral bedoeld om te informeren. Vrijwel alle aanwezigen toonden zich bereid lid te worden van een op te richten energie coöperatie en minstens 500 euro te willen inleggen als zachte lening. Met die intentieverklaringen wist de werkgroep zich voldoende gesteund om door te gaan. Dit was de eerste keer dat DE Ramplaan van bewoners een commitment vroeg. Het aantal intentieverklaringen was eind 2013 gestegen tot 67. Ook in 2013 bleken de bewonersavonden een belangrijk communicatiemiddel. Er is direct contact met belangstellende bewoners in een positieve sfeer die de sociale cohesie vergroot en bovendien inspireert. Voor de werkgroep is de grote belangstelling voor de informatieavonden bovendien stimulerend. Politiek Een landelijke delegatie van GroenLinks sprak tijdens een bezoek aan Haarlem met vertegenwoordigers van DE Ramplaan. Publiciteit Technisch Weekblad, februari 2013: Hoe houdt de nieuwe nuts de wijk warm? Op 11 juli noemde het NOS Journaal DE Ramplaan een voorbeeld van een bewonersinitiatief dat gaat profiteren van een Energieakkoord. In de uitzendingen van 18 en 20 uur vertellen twee leden van de werkgroep waarom verlaging van de energiebelasting noodzakelijk is voor projecten als DE Ramplaan. Het item gaf een goed beeld van de wijk, het doel van DE Ramplaan en de hobbels. 6. Lobby In het verslagjaar zijn de externe contacten intensief geraadpleegd en ingezet om duidelijkheid te krijgen over (juridische) wetgeving en hobbels voor de bouw van de zonnecentrale en oprichting van de energiecoöperatie te overwinnen. Fiscaal juridisch traject Eind 2013 heeft de stichting een inventarisatie gemaakt van de fiscaal juridische aspecten rond de voorgenomen oprichting van een energiecoöperatie. Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een model voor de coöperatie en het opstellen van statuten. Verder is vastgesteld dat er een pandrecht op de zonnepanelen dient te worden gevestigd en dat het recht van opstal op het dak notarieel moet worden vastgelegd. Met de Belastingdienst is contact geweest over de BTW inzake de zonnecentrale. Of deze door coöperaties betaald moet worden, was eind 2013 nog niet duidelijk. SER akkoord DE Ramplaan heeft via e Decentraal inhoudelijk bijgedragen aan de onderhandelingen over het Nationaal Energieakkoord dat in november werd gesloten. Cruciaal was de opgenomen korting op de energiebelasting voor collectieve opwek voor de meter. Na een amendement van GroenLinks werd in de Belastingwet opgenomen dat de korting voor tien jaar wordt gegarandeerd. Op rechtszekerheid voor lokale energiecoöperaties was al eerder aangedrongen door verschillende organisaties. Op 4

5 initiatief van DE Ramplaanvoorzitter Matthijs Hisschemöller ondertekenden zij op een congres van Hier Opgewekt op 15 november in Amersfoort een petitie aan de Tweede Kamer. Matthijs Hisschemöller verwoordde de zorgen ook in een interview met EnergyTV. 7. Partners Gemeente De gemeente Haarlem is een belangrijke partner van DE Ramplaan. Er is een overlegstructuur met terugkerende gesprekken tussen onze contactpersoon bij de gemeente en DE Ramplaan over de mogelijkheden elkaar te versterken. In september vond een gesprek plaats met de betrokken wethouder, Lukas Mulder, over de rol van de gemeente. DE Ramplaan profiteert daarnaast van het netwerk van energie initiatieven dat de gemeente faciliteert: Blok voor Blok, Watt voor Watt, Groene Mug, Route du Soleil. Ieder kwartaal organiseerde de gemeente een MasterClass over verschillende onderwerpen, waaraan ook DE Ramplaan deelnam. Een van de bestuursleden van DE Ramplaan is Energiepionier. Zo'n dertig energiepioniers fungeren onder begeleiding van de gemeente Haarlem als aanjager voor andere Haarlemmers die energiebewust willen leven. De uiteindelijke doelstelling: 80 procent energiebesparing. Elan wonen Woningcorporatie Elan Wonen is de grootste verhuurder in de wijk en als aspirant lid betrokken bij DE Ramplaan. Alliander Alliander is als netbeheerder verantwoordelijk voor de infrastructuur van het energienetwerk. In gesprek met Alliander is in 2013 duidelijk geworden dat dit tot gevolg heeft dat het bestaande transformatorhuis van Thoolen moet worden verzwaard (van 350 naar 600 KW), een laagspanningskast moet worden geïnstalleerd en een eigen aansluiting volgens EAN code moet worden gerealiseerd. Mede door onduidelijkheden in de uitvoeringsregeling van het Nationaal Energieakkoord zijn de onderhandelingen met Alliander over de kosten in 2013 nog niet afgerond. Energieleverancier De keuze voor de energieleverancier als intermediair bedrijf tussen zonnecentrale en individuele afnemer is belangrijk. Daarbij telt enerzijds hun ervaring met duurzame energie en anderzijds de kosten en tarieven die de leverancier de leden van de coöperatie in rekening wil brengen. De coöperatie gaat daarin uiteindelijk de keuze maken. Collega initiatieven Nederland kent momenteel zo n 300 lokale energie initiatieven. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden zoals e Decentraal, HIER Opgewekt, NederlandKrijgtNieuweEnergie, Stichting Energietransitie Nederland (SET), initiatieven vanuit Stichting Urgenda. DE Ramplaan heeft contact met een aantal van deze initiatieven en neemt met enige regelmaat deel aan landelijke activiteiten. Financiële ondersteuning DE Ramplaan had ook in 2013 niet kunnen functioneren zonder de belangeloze inzet van vrijwilligers, die hun kennis en ervaring belangeloos hebben ingezet. Verschillende lokale bedrijven en zzp'ers hebben hun diensten aangeboden tegen gereduceerde tarieven. 7. Financieel jaarverslag 5

6 6

7 Het NOS Journaal interviewt een bewoner in onze wijk naar aanleiding van het Energieakkoord. 7

8 Contactgegevens DE Ramplaan Secretariaat Denys van Hullelaan GN Haarlem 8

Het dak van de Fablohal waar op in 2015 de zonnecentrale zal worden geïnstalleerd.

Het dak van de Fablohal waar op in 2015 de zonnecentrale zal worden geïnstalleerd. JAARVERSLAG 2014 Het dak van de Fablohal waar op in 2015 de zonnecentrale zal worden geïnstalleerd. Haarlem, mei 2014 Jaarverslag stichting DE Ramplaan/JS/BH/ juni2015/versie 0.2 1 Inleiding 2014 was een

Nadere informatie

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Sinds 2007 neemt het aantal burgercoöperaties dat zich met energie bezighoudt snel toe. Inmiddels zijn het er ongeveer 150. Het gaat hun om bevordering

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014 Voorwoord Het project Energiek Leur

Nadere informatie

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan 2014 2 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid. 7 4. Werkgroep Warmtewet... 8 5. Overige.. 8 5.1.

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Kennissessie zonneweides en lokale energie-coöperaties. Zaandam, 18 september 2014

Kennissessie zonneweides en lokale energie-coöperaties. Zaandam, 18 september 2014 Kennissessie zonneweides en lokale energie-coöperaties Zaandam, 18 september 2014 22-9-2014 0 Claudio Martina De Bouwwinkel Zaandam 22-9-2014 1 Servicepunt Duurzame Energie Zonnepanelen Alkwin Kollege

Nadere informatie

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN Handboek

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12 WERK/PROJECTPLAN 2012 Bussum, november 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene doelstelling... 5 3. Doelgroep... 7 4. Activiteiten uit het werkplan... 8 5. Planning... 19 6. Begroting... 20 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS REGIO S IN DE SPOTLIGHTS P-NUTS AWARDS 2015 527 Lokale bron Lokale productie Lokale afzet Meerdere afnemers Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa) Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Resultaten haalbaarheidsstudie Lokale Energie Dienst Reg. Nummer: 2012/339821

Collegebesluit. Onderwerp: Resultaten haalbaarheidsstudie Lokale Energie Dienst Reg. Nummer: 2012/339821 Collegebesluit Onderwerp: Resultaten haalbaarheidsstudie Lokale Energie Dienst Reg. Nummer: 2012/339821 1. Inleiding Het college heeft n.a.v. de startnotitie Groene energie in Haarlem besloten een haalbaarheidsstudie

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie