Woonplan Gemeente Kampenhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonplan Gemeente Kampenhout"

Transcriptie

1 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus

2 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid weergeeft. Dit plan vormt het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende lokale woonactoren, dat -vertrekkende vanuit de analyse van de gegeven situatie - in een aantal stappen komt tot prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma. Via een analyse van de bestaande toestand kunnen de behoeften worden ingeschat en kunnen zodoende de juiste beleidskeuzes worden gemaakt. Een door de gemeenteraad goedgekeurd woonplan is richtinggevend en schept een kader voor het beleid. Een woonplan dat werd ontwikkeld in overleg met alle woonactoren heeft het nodige draagvlak om de slaagkansen van concrete projecten en acties te waarborgen. 2 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

3 Voorwoord De Vlaamse Overheid wil de gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid dat vertrekt vanuit de principes die in de Vlaamse Wooncode ingeschreven zijn. De wooncode geeft de gemeenten de rol van coördinator van alle huisvestingsinitiatieven op hun grondgebied. Een goede afstemming tussen de verschillende actoren is immers noodzakelijk. De Gemeente Kampenhout maakt deel uit van de interlokale Vereniging regionaal woonbeleid Noord. Hierdoor kreeg de gemeente wat meer armslag om een lokaal woonbeleid te voeren, dat beantwoordt aan de concrete noden die zich stellen inzake huisvesting. Een eerste woonbeleidsplan moet de verschillende acties en projecten kaderen in een globale visie op langere termijn, zodat inspanningen kunnen worden gedoseerd en de financiële middelen en het personeel efficiënt en doelgericht kunnen worden ingezet. Een woonbeleidsplan vormt de neerslag van de beleidsopties die voor de huidige en volgende jaren inzake huisvesting worden genomen. Het is een opsomming van concrete doelstellingen die realistisch en haalbaar moeten zijn. Het betekent tevens een engagement van de verschillende huisvestingsactoren om binnen een bepaalde termijn een aantal afspraken en projecten te realiseren. 3 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

4 Methodiek en procesverloop De samenwerking van Kampenhout met de 3 andere gemeenten (Zemst, Grimbergen en Steenokkerzeel) in de interlokale vereniging Regionaal Woonbeleid Noord geeft de mogelijkheid om het lokaal woonbeleid te kaderen en te toetsen in een ruimer intergemeentelijk kader. De leden van het beheerscomité en de stuurgroep gingen akkoord met de opmaak van een omgevingsanalyse waarin het intergemeentelijke werkingsgebied als referentiekader werd opgenomen. De medewerkers van de interlokale vereniging verzamelden alle relevante gegevens van de deelnemende gemeenten. Deze werden tegen elkaar en tegen de bovenlokale (provinciale, gewestelijke) gegevens afgetoetst. Voor de Gemeente Kampenhout werd een eerste overlegmoment gepland op 22/03/2011, dit om de omgevingsanalyse te overlopen en te finaliseren. Op een volgend overlegmoment nl. 10/05/2011 werd een denkoefening gedaan die uitmondde in een SWOT-analyse van het woonbeleid van de gemeente. Ook werden de bestaande beleidsplannen (meerjarig strategisch beleidsplan, lokaal sociaal beleidsplan) overlopen die refereerden naar het beleidsdomein wonen en werd de samenhang van de andere plannen met het woonplan in kaart gebracht. Een volgende stap bestond er dan in om de bestaande doelstellingen rond wonen samen te brengen en af te wegen tegen elkaar en te actualiseren. Ook werden voortgangsrapporten voorzien van de bestaande plannen om de voortgang te evalueren. De gemeentelijke werkgroep die het woonplan opmaakt kwam op 14/06/2011 opnieuw samen om de definitieve lijst doelstellingen goed te keuren. Na deze goedkeuring werd het plan ter advies overgemaakt aan de bevoegde commissies en adviesraden. Zo werd het woonplan besproken op de gemeenteraad van 12/01/2012. Het plan werd ook voorgelegd aan de gemeentelijke commissies Ruimtelijke Ordening op 06/10/2011 en op de OCMW raad van 17/01/ Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

5 Inhoudsopgave Leeswijzer 2 Voorwoord 3 Methodiek en procesverloop 4 Inhoudsopgave 5 Deel 1: Omgevingsanalyse 8 1. Beschrijving en situering gemeente 8 2. Inleiding 9 3. Aanbod inzake woningen Algemene beschrijving van het woningaanbod Aantal woningen en evolutie Woningdichtheid Type woningen Verhouding eigenaar/huurder Kwaliteit van het woningaanbod Comfortindicatoren Leegstand en verwaarlozing Ongeschikte en onbewoonbare woningen Conformiteitattesten Renovatie, aanpassing en verbeteringspremie Cijfers VAP: vlaamse verbeterings en aanpassingspremie RENOVATIE: vlaamse renovatiepremie Bouwen Stedenbouwkundige vergunning Verkavelingsvergunningen/wijzigingen Duurzaamheid en energieverbruik woningen Energiebronnen en verbruik Isoleren van woningen Milieusubsidies Gemeente Kampenhout Gemeente Grimbergen Gemeente Zemst Gemeente Steenokkerzeel Vergelijking gemeentelijke premies Sociale huisvesting Aanbod sociale huurwoningen Gemeentelijk bindend sociaal objectief 36 5 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

6 6.3 Kenmerken sociaal patrimonium Overzicht sociale huurwoningen per type Overzicht sociale koopwoningen en kavels Sociale woningen van het OCMW Toewijzingsreglement Providentia Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting Gemeentelijk reglement sociaal wonen Geplande sociale woonprojecten Project Tritsstraat Project Bukenhof Sociaal verhuurkantoor Webra Betaalbare woningen Huursubsidie Verkoopprijzen en hun evolutie Gebouwen Bouwgronden Goedkoop lenen: FRGE Aanbod t.a.v. specifieke doelgroepen Noodopvang Doorgangswoningen Lokaal opvanginitiatief woonzorgcentra/serviceflats Leefloners Vraag en behoeften Demografische gegevens Aantal inwoners en bevolkingsevolutie Migraties Bevolkingsdichtheid Aantal gezinnen en hun samenstelling Burgerlijke staat Leeftijdverdeling, evolutie en prognose Personen met een handicap Inkomensvervangende tegemoetkoming Socio-economische gegevens Inkomen Inkomensgrenzen sociale woningen Confrontatie vraag en aanbod: mogelijkheden 63 6 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

7 Onbebouwde oppervlakte Bebouwde oppervlakte Evolutie onbebouwde percelen Evolutie bebouwde percelen Beschrijving actoren en hun dienstverlening Dienst stedenbouw Werknemers Planning Vergunningen Premies en subsidies Woonloket OCMW Sociale dienst Maatschappelijk assistenten Ouderenzorg Woonzorgcentrum Molenstee Serviceflats de waaier Seniorenflats Zuurhaeghe Huidig lokaal woonbeleid Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sociaal lokaal beleidsplan Sociale huisvesting Hulp bij het zoeken naar een woning en het ter beschikking 70 stellen van een noodwoning Referentieadres Installatiepremie Gebruik instrumenten ter verbetering van de woningkwaliteit Leegstandsheffing Gemeentelijke premies Patrimonium en gronden Steunmaatregelen Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) Taken Samenstelling Fracties Externe deskundige Regionaal woonbeleid Noord Samenvatting omgevingsanalyse 78 7 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

8 DEEL 1: OMGEVINGSANALYSE 1. Beschrijving en situering gemeente Kampenhout is gelegen in het centrum van de driehoek Brussel-Mechelen-Leuven, de witloofstreek van Midden-Brabant, in de Brabantse laagvlakte waarvan het hoogste punt boven de zeespiegel 34 m bedraagt, langs het kanaal Leuven-Dijle, de steenwegen Leuven-Mechelen en Brussel-Haacht. Kampenhout maakt deel uit van het arrondissement Halle-Vilvoorde, van het gerechtelijk arrondissement Brussel en van het gerechtelijk kanton Vilvoorde. Kampenhout telt inwoners en bestaat uit de deelgemeenten Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel. Je kan hier prachtige wandelingen maken langs oude hoeven en kastelen, door rustieke landschappen met zijn verschillende devotiekapelletjes en in de mooie natuurgebieden Torfbroek, Ter Bronnen, Silsonbos, Weisetterbos, met een zeer zeldzame biotoop. Kampenhout had al enkele eeuwen zijn oorsprong gevonden alvorens het witlof (volksbenaming: witloof die we verder ook steeds zo zullen gebruiken) als huidige groente geteeld werd en pas eind 19de eeuw begin 20 ste eeuw, tot hier in de streek doordrong, waarna Kampenhout als het centrum van de teelt werd beschouwd (Tuinbouwveiling Brava). De totale oppervlakte van Kampenhout bedraagt 33,49 km 2 met 257 km wegenis en 107 km riolering en open grachten. Gemeente Postcode Oppervlakte Berg ,89 km² Kampenhout ,29 km² Nederokkerzeel ,16 km² Buken ,16 km² Bron: en gemeente kampenhout 8 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

9 2. Inleiding Voor Kampenhout is woonbeleid een beleidsoptie waar veel belang aan gehecht wordt. Wonen in eigen streek en betaalbaar wonen zijn geen loze begrippen voor het bestuur van Kampenhout. Om deze ambities te kunnen waarmaken maakt de gemeente deel uit van de interlokale vereniging Regionaal woonbeleid Noord, en dit samen met drie andere gemeenten uit de regio: Zemst, Grimbergen en Steenokkerzeel. Met deze Intergemeentelijke samenwerking geven de deelnemende gemeenten aan dat ze van woonbeleid een beleidprioriteit maken. Deze omgevingsanalyse is zo opgebouwd dat de (cijfer) gegevens betreffende woonbeleid van alle deelnemende gemeenten worden weergegeven (indien deze aanwezig waren). Op die manier kan men steeds een vergelijking maken met de andere deelnemende gemeenten. 3. Aanbod inzake woningen 3.1 Algemene beschrijving van het woningaanbod aantal woningen en evolutie Aantal woongelegenheden van Aantal woongelegen heden Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Vlaams-Brabant Vlaams Gewest Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ECODATA De relatieve stijging van het aantal woongelegenheden in de gemeente Steenokkerzeel is de hoogste in de regio. De stijging is ook groter dan deze in het Vlaamse gewest en de provincie Voor Kampenhout hebben we over een periode van 9 jaar een stijging van 331 woongelegenheden. 9 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

10 3.1.2 Woningdichtheid De cijfers van de bebouwde oppervlakte hangen meestal nauw samen met die van de bevolkingsdichtheid in meer verstedelijkte gemeenten is zowel het aandeel bebouwde oppervlakte als de bevolkingsdichtheid hoger. De dichtst bebouwde gemeente in het werkingsgebied is Grimbergen. bevolkingsevolutie 1/1/ /12/2010 gemeente Aantal inwoners Aantal inwoners Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel bevolkingsdichtheid 1/01/ /12/2010 Gemeente Dichtheid inw/km² Dichtheid inw/km² Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Kampenhout had op 1/01/ inwoners per vierkante kilometer, tegen het einde van het jaar was er dit ééntje per vierkante meter meer. Op 31/12/2010 waren er 29 inwoners meer in Kampenhout. 10 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

11 3.1.3 Type woningen De volgende tabel geeft de verdeling weer over de aard van de woningen: woningen in gesloten bebouwing, in halfopen bebouwing en in open bebouwing (+ hoeven en kastelen) en buildings en appartementsgebouwen, handelshuizen en tenslotte andersoortige gebouwen. Aard van de woningen (1/01/2010) Kampenhout Gebouwen woongelegenheden Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Alle andere gebouwen(*) Buildings en appartementsgebouwen Handelshuizen Totaal type gebouw In Kampenhout zijn woningen in open bebouwing het best vertegenwoordigd in het woningpatrimonium. Daarnaast komen woningen in halfopen bebouwing het meeste voor. Building, appartementsgebouwen en handelshuizen komen niet zo frequent voor. Kampenhout is dan ook een vrij landelijke gemeente. "Alle andere gebouwen": scholen, kerken, fabrieken, overheidsgebouwen, burelen, enz.. Grimbergen Gebouwen woongelegenheden Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Alle andere gebouwen Buildings en appartementsgebouwen Handelshuizen Totaal type gebouw Steenokkerzeel Gebouwen woongelegenheden Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Alle andere gebouwen Buildings en appartementsgebouwen Handelshuizen Totaal type gebouw Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

12 Zemst Gebouwen woongelegenheden Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Alle andere gebouwen Buildings en appartementsgebouwen Handelshuizen Totaal type gebouw Vlaams Brabant Gebouwen woongelegenheden Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Alle andere gebouwen Buildings en appartementsgebouwen Handelshuizen Totaal type gebouw Vlaanderen Gebouwen woongelegenheden Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Alle andere gebouwen Buildings en appartementsgebouwen Handelshuizen Totaal type gebouw Bron: FOD economie Algemene directie statistiek en economische informatie - ECODATA verhouding eigenaar / huurder Eigendomsstructuur 2001 Gemeente Eigenaars % eigenaars Huurders % huurders Kampenhout , ,2 Grimbergen , Zemst , ,7 Steenokkerzeel , ,7 Arr. Halle Vilvoorde , ,4 Vlaams Brabant , ,7 Vlaams Gewest , ,2 Bron: NIS, FOD Economie, SEE 2001 Hoge aandelen eigenaars vinden we gewoonlijk terug in de meer landelijke gemeenten, zo ook in dit werkingsgebied. Zemst heeft het hoogste percentage eigenaars. Kampenhout heeft een 12 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

13 middelmatig percentage huurders en een hoog percentage eigenaars.. De meest verstedelijkte gemeente, Grimbergen heeft het hoogste aantal huurders. De cijfers uit bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de sociaal-economische enquête van 2001 (SEE 2001 van het NIS). Er zijn geen recentere cijfers over de eigendomsstructuur van woningen beschikbaar. Kaart woningen bewoond door eigenaar Bron: provincie Vlaams Brabant 3.2 kwaliteit van het woningaanbod Comfortindicatoren Bouwjaar gebouwen volgens het kadaster (1/01/2010) Aantal gebouwen Aantal gebouwen opgericht vóór 1961 Aantal gebouwen opgericht vanaf 1962 Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Vlaams-Brabant Vlaams Gewest Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ECODATA 13 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

14 Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de oudste gebouwen (tot en met 1961) en de meest recente gebouwen (vanaf 1962). In het werkingsgebied blijkt het percentage oudere gebouwen lager dan het Vlaams en provinciaal gemiddelde. In Kampenhout is de verhouding tussen oudere en nieuwere gebouwen ongeveer gelijklopend. Woningcomfort 2001 Gemeente Woningaantal % met groot comfort % middelmatig comfort % klein comfort Kampenhout ,1 10,4 15,8 4,7 Zemst ,1 10,8 20,4 4,7 Steenokkerzeel ,3 10,2 18 3,4 Arr.Halle-Vilvoorde ,7 13,5 18,2 4,6 Vlaams-Brabant ,5 14,1 17,7 4,7 Vlaams gewest ,0 14,0 25,0 4,9 % zonder klein comfort Bron: NIS, FOD Economie, SEE 2001, via het gemeentelijk woondossier, dienst huisvesting, provincie Vlaams- Brabant Evolutie van het comfortniveau van woningen in 1991, 2001 en 2005, in % Bron: vrind 2009 vlaamse regionale indicatoren hoofdstuk 10 pg 327 De cijfers uit bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de sociaal-economische enquête van 2001 (SEE 2001 van het NIS). Er zijn geen recentere cijfers over comfortkenmerken van woningen beschikbaar. Op gemeentelijk niveau zijn de cijfers op dit gebied wel tamelijk stabiel, 14 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

15 verschuivingen op de huisvestingsmarkt gebeuren meestal erg traag, wat betekent dat deze cijfers relatief gezien toch nog een goed beeld van de toestand kunnen geven. Comfort hangt vaak samen met de ouderdom van woningen. Onder de oudere woningen zijn er vaak nog terug te vinden die niet zijn uitgerust met elementaire comfortelementen zoals een toilet met waterspoeling of badkamer. Bij woningen zonder klein comfort ontbreekt één of beide van de volgende comfortkenmerken : WC met waterspoeling en badkamer. Woningen met klein comfort hebben een badkamer en WC. Woningen met middelmatig comfort zijn de woningen met badkamer, WC en centrale verwarming. Woningen met groot comfort zijn de woningen uitgerust met badkamer, WC, centrale verwarming, een keuken van 4m² of een geïntegreerde keuken, een telefoon of GSM en een auto. Het procentueel aandeel woningen met klein comfort en zonder klein comfort op het woningbestand ligt in Kampenhout iets boven het arrondissementeel gemiddelde maar is gelijk met het Vlaams gemiddelde. Het aandeel woningen met enkel klein comfort blijft overal onder het Vlaamse gemiddelde. De cijfers voor het groot comfort liggen in alle gemeenten uit het werkingsgebied boven het Vlaamse gemiddelde. Vooral Meise en Kampenhout hebben zeer veel comfortabele woningen. Kampenhout komt met 69.1% comfortabele woningen iets boven het provinciale en arrondissementeel gemiddelde uit. 15 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

16 3.2.2 Leegstand en verwaarlozing Leegstand Vanaf 2011 zullen er opvallend meer woningen op de inventaris van leegstaande woningen staan. Dat is niet zo verwonderlijk aangezien onze gemeente, naar aanleiding van het grond- en pandendecreet, zelf verplicht is jaarlijks een oplijsting te maken van de leegstaande woningen en te inventariseren. In het voorjaar van 2011 werd uit het bevolkingsregister een lijst getrokken van alle woningen in de gemeente waar gedurende meer dan 1 jaar niemand ingeschreven was. Woningen die gebruikt worden als tweede verblijf en die hiervoor belasting betalen werden uit de lijst gefilterd. Woningen die verkocht worden, worden hier ook uit gefilterd. Die lijst werd nagekeken door de dienst stedenbouw zodat diegenen die momenteel een geldige bouwvergunning hebben ook uit de lijst gehaald konden worden. De woningen die dan nog overbleven worden bezocht door een technische medewerker van de gemeente. Als na die controle nog steeds een vermoeden van leegstand bestaat, worden de eigenaars aangeschreven. Zij krijgen de kans om het vermoeden van leegstand te weerleggen aan de hand van bewijsstukken (elektriciteitsfacturen bv.) Woningen waarvan het vermoeden niet kan tegengesproken worden, worden op de inventaris van leegstaande woningen gezet. Van zodra deze gegevens bekend zijn zullen deze ook in het woonplan aangevuld worden. Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van tenminste 12 opeenvolgende maanden niet meer effectief in gebruik is geweest. Leegstaande woningen leegstand Op de inventaris 6 6 * Opgeschort 3 3 * Bron: lijsten Wonen Vlaanderen *deze gegevens zijn momenteel nog niet gekend, het proces is nog niet beeïndigd. Zowel in 2008 als in 2009 staan er evenveel woningen op de inventaris van leegstaande woning. Voor het jaar 2010 is men nog volop bezig met de inventarisatie van de leegstaande woningen in de gemeente. In onze gemeente is er een heffing op leegstaande gebouwen. Deze belasting bedraagt: 1300 euro voor een volledig gebouw of woonhuis 100 euro voor een studentenkamer of individuele kamer 400 euro voor elke overige woongelegenheid 16 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

17 De belasting wordt vermeerderd met onderstaande bedragen per bijkomende nieuwe termijn van 12 maanden dat het gebouw of woning op de inventaris staat. 130 euro voor een volledig gebouw of woonhuis 10 euro voor een studentenkamer of individuele kamer 40 euro voor elke overige woongelegenheid Deze belasting moet betaald worden 2 maanden na de afgifte van het aanslagbiljet. Verwaarloosde woningen Een woning is verwaarloosd wanneer de buitenkant ernstige gebreken vertoont. De verwaarlozing wordt aan de hand van een uitwendig onderzoek van de woning vastgesteld. verwaarloosde woningen verwaarlozing Op de inventaris Opgeschort Bron: lijsten Wonen Vlaanderen Op basis van voorgaande tabel kunnen we besluiten dat er eind 2010, 3 woningen op de inventaris van verwaarloosde woningen stond. Hiervan werd er één opgeschort. Deze inventaris blijft, in tegenstelling tot die van leegstand, een bevoegdheid van Wonen Vlaanderen. Zij heffen hier tevens een belasting op. leegstaande en verwaarloosde woningen verwaarlozing Op de inventaris 5 5 * Opgeschort 3 3 * Bron: lijsten Wonen Vlaanderen *deze gegevens zijn momenteel nog niet gekend, het proces is nog niet beeïndigd. 17 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

18 3.2.3 Ongeschikte en onbewoonbare woningen Wanneer een woning niet aan de opgelegde minimumkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode voldoet, kan ze ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Als een onderzoeker op basis van het technisch verslag vaststelt dat een woning vijftien of meer strafpunten telt, kan de woning ongeschikt worden verklaard. Een woning is onbewoonbaar als er een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico is vastgesteld dat verdere bewoning uitsluit zolang het veiligheids- of gezondheidsrisico niet is verholpen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen verwaarlozing Op de inventaris Opgeschort Bron: lijsten Wonen Vlaanderen Op de inventaris van ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen stonden eind 2010 twee woningen. Huurders ondernemen sneller stappen indien ze twijfels hebben bij de woonkwaliteit van hun huurwoning. De klachten van de huurders zijn echter niet altijd gegrond. In een aantal gevallen gaat het eerder over een geschil tussen huurder en verhuurder Conformiteitsattesten Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen. Het is niet verplicht bij het verhuren van een woning. Het attest wordt door de verhuurder aangevraagd bij de gemeente en is tien jaar geldig, ook na overdracht van het zakelijk recht. Werden tot op heden nog niet aangevraagd in Kampenhout. Dit komt doordat dit document niet verplicht is en daardoor niet echt gekend is bij de burger. 18 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

19 3.3 Renovatie, aanpassings en verbeteringspremie cijfers Premies wonen Kampenhout en Steenokkerzeel ( ) Gemeente Premie Kampenhout VAP RENO Steenokkerzeel VAP RENO Bron : Wonen Vlaanderen In 2010 is er reeds een groter aantal verbeterings en renovatiepremies toegekend, dit doordat de premies meer bekend zijn bij de inwoners. Voor extra informatie kunnen zij terecht op het woonloket van hun gemeente, zo worden zij door de wirwar van premies geloodst. cijfers premies wonen algemeen 2008 Gemeente Premie Aanvragen Toezeggingen weigeringen Kampenhout Grimbergen Zemst VAP RENO VAP RENO VAP RENO Steenokkerzeel VAP RENO Bron: Wonen Vlaanderen cijfers premies wonen algemeen 2009 Gemeente Premie Aanvragen Toezeggingen weigeringen Kampenhout Grimbergen Zemst VAP RENO VAP RENO VAP RENO Steenokkerzeel VAP RENO Bron: Wonen Vlaanderen 19 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

20 Aanvragen lopen soms door, over verschillende jaren heen. Zo kan iemand bijvoorbeeld in 2008 een premie aangevraagd hebben die pas in 2009 geweigerd of toegezegd werd. Het is dan ook fout om de weigeringen en de toezeggingen in 1 bepaald jaar op te tellen en ervan uit te gaan dat die optelsom gelijk is aan het totaal aantal aanvragen VAP : Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie Beschrijving: Aanvraagvoorwaarden: Als u aan uw woning verbeteringwerken uitvoert, kan u in aanmerking komen voor een verbeteringspremie. Uw inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan Per persoon ten laste mag u hier bijtellen RENOVATIE : Vlaamse renovatiepremie Beschrijving: Wanneer u uw woning renoveert, kan u van de Vlaamse Overheid een premie ontvangen. Aanvraagvoorwaarden: Belangrijk verschil met de VAP is de inkomensvoorwaarde van voor samenwonenden en voor alleenstaanden. Vanaf de tweede persoon te laste mag men dit bedrag met verhogen. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat eind 2009 de voorwaarden om recht te hebben op de renovatiepremie ook gevoelig verstrengt werden. De inkomensgrenzen bleven gelijk; maar de percentages van de uitgevoerde werken en de daaraan verbonden kosten, verschillen van het vorige premiestelsel. Voor meer informatie omtrent deze premies kunnen de inwoners steeds terecht op het woonloket van de gemeente. 20 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

21 3.4 Bouwen Stedenbouwkundige vergunning Stedenbouwkundige vergunningen nieuwbouw Stedenbouwkundige vergunningen Nieuwbouw vergund Individuele woning Niet voor huisvesting bestemd Nieuwbouw geweigerd Individuele woning Niet voor huisvesting bestemd Bron: gemeente Kampenhout stedenbouwkundige vergunningen bij verbouwing Stedenbouwkundige vergunningen verbouwing vergund Individuele woning + veranda Niet voor huisvesting bestemd verbouwing geweigerd Individuele woning Niet voor huisvesting bestemd varia Slopen van woningen Kappen van bomen Reclameborden: vergund In 2008 werden er 127 stedenbouwkundige vergunningen goedgekeurd waarvan 53 voor nieuwbouw en 74 voor renovatie. In 2009 werden er 132 stedenbouwkundige vergunningen goedgekeurd waarvan 88 voor nieuwbouw en 44 voor renovatie. In 2010 werden er 111 stedenbouwkundige vergunningen goedgekeurd waarvan 58 voor nieuwbouw en 53 voor renovatie. 21 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

22 Door de jaren zien we eerst een stijging en dan in 2010 een daling van stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwbouw. Vooral renovatie is in trek in Aantal bouwvergunningen 2009 Nieuwbouw Nieuwbouw Sloop Sloop Verbouwing Verbouwing Gebouw Woning Gebouw Woning Gebouw Woning Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Vlaams Gewest Vlaams-Brabant Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ECODATA In Kampenhout werden er in 2009 ongeveer evenveel nieuwbouw woningen gezet als er woningen gerenoveerd werden. aantal bouwvergunningen Aantal gebou wen RESIDENTIEEL (woning) NIET RESIDENTIEEL (niet woning) Nieuwbouw Renovatie nieuwbouw renovatie Aantal woning en Aantal flats Aantal gebou wen met 1 woning Bewoonbare opp. (m²) Aantal gebouwen Aantal gebouwen Volume (m³) Aantal gebouwen 2008 Kampenhout Kampenhout Grimbergen Grimbergen Zemst Zemst Steenokkerzeel Steenokkerzeel Vlaams Gewest Vlaams Gewest Vlaams Brabant Vlaams Brabant Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ECODATA 22 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

23 3.4.2 Verkavelingsvergunningen / wijzigingen verkavelingsvergunningen Verkavelingsvergunningen vergund Geweigerd Bron : Gemeente Kampenhout Verkavelingswijzigingen Verkavelingswijzigingen vergund Geweigerd Bron : Gemeente Kampenhout In het algemeen waren er meer verkavelingswijzigingen dan vergunningen. In 2010 is er een stijging in het aantal verkavelingsvergunningen. 4. Duurzaamheid en energieverbruik woningen 4.1 Energiebronnen en verbruik Brandstofverbruik per huishouden / per inwoner voor Kampenhout Totaal energieverbruik per huishouden voor verwarming (Gwh) Energieverbruik per inwoner (Mwh/inw) Bron: lokale statistieken vlaanderen 105,8 102,4 99,1 92,6 87 9,8 9,4 9,0 8,4 7,9 Het brandstofverbruik per huishouden is gedaald in de loop der jaren voor de gemeente Kampenhout. Dit wil toch wel zeggen dat er meer energiezuinig gebouwd wordt en mensen hiermee rekening houden. Deze gegevens dateren van Het energieverbruik zal na 2007 nog dalen. Door de vele energiebesparende maatregelen waarvan inwoners kunnen genieten (premies, ) De ketels zijn de dag van vandaag ook energiezuiniger. Ook van kleine hulpmiddelen wordt meer en meer gebruik gemaakt: thermostatische kranen, spaarlampen, spaardouchekop, Bij de aankoop van toestellen let men meer op het electriciteitsverbruik. 23 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

24 Het opwekken van de eigen energie via zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp worden ook meer en meer toegepast. Woningen op gas Huidig aantal actieve contacten voor gas op 1 maart 2011 Som van aantal Omloopsrt(*) Gemeente Jaarlijks Maandelijks eindtotaal Kampenhout Steenokkerzeel Eindtotaal Bron: infrax, informatiebeheer *omloopsoort wil zeggen of het toegangspunt jaarlijks of maandelijks wordt opgenomen. Een maandelijks opgenomen punt is meestal een groot bedrijf. De jaarlijks opgenomen punten zijn over het algemeen de woningen en kleine bedrijven. Let op! In Kampenhout en Perk was er vroeger geen gasaansluiting, pas sinds de fusie is dit mogelijk voor deze gemeenten. Vandaar het hoge aantal aansluitingen in Steenokkerzeel. Er zijn in Kampenhout 'adressen' waar jaarlijks een afrekening toekomt. Wel deze opmerking: het zijn niet enkel gezinnen, maar ook kleine bedrijven en professionelen. Het onderscheid tussen 'gezinnen' en 'bedrijven' kunnen we maken aan de hand van het type contract dat de energie leverancier heeft met deze eindklant: residentieel of niet residentieel. Dit onderscheid wordt gemaakt in de onderste tabellen met dit kruisje. De netbeheerder werkt in eerste instantie met 'toegangspunten' of EAN's. Beide zijn synoniemen. Het is deze EAN die op de meter staat. En je kan het aanzien als een 'nummer' voor een bepaald adres. Evolutie van de productie van gas over de laatste jaren Som van aantal 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 Gemeente Jaarlijks Maandelijks eindtotaal Jaarlijks Maandelijks Eindtotaal Jaarlijks Maandelijks Eindtotaal Kampenhout Steenokkerzeel Eindtotaal Bron: infrax (Iveg) hoofdzetel 24 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

25 Som van aantal 1/01/2011 Gemeente Jaarlijks Maandelijks eindtotaal Kampenhout Steenokkerzeel Eindtotaal Huidig jaarverbruik van gas uitgedrukt in kwh op 5/04/2011 Gemeente Kampenhout EAN s Verbruik Niet residentieel residentieel Eindtotaal Gemeente Steenokkerzeel EAN s Verbruik Niet residentieel residentieel Eindtotaal Isoleren van woningen % Woningen waar het isolatie-item ontbreekt (gekend) 2001 (bron: NIS) Geen Dubbele beglazing Geen Geïsoleerd dak Geen Geïsoleerde buitenmuren Geen Geïsoleerde verwarmingsbuizen Kampenhout 24, ,4 30,5 Grimbergen 25,4 35,2 50,1 37,6 Zemst 23,1 35,4 45,7 34,9 Steenokkerzeel 23,2 36,7 47,1 34,2 Vlaams-Brabant 25,6 39,7 51,9 34,4 Vlaams Gewest ,5 Bron: GWD 2006, NIS 25 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

26 Aantal woningen die wel isolatie hebben (2001) Dubbele beglazing Geïsoleerd dak Geïsoleerde buitenmuren Geïsoleerde verwarmingsbuizen Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel (bron: OASES) Aangezien deze cijfers dateren van 2001 dient opgemerkt te worden date er ondertussen tal van premies bestaan voor het energiezuinig maken van een woning. We mogen de getallen dus zeker niet veralgemenen en doortrekken naar de actuele situatie. De dag van vandaag zijn heel wat huizen wel voorzien van dubbele beglazing en een geïsoleerd dak mede dankzij de grote hoeveelheid informatie die de overheid hierover geeft (zoals op volgende websites: ) en de gunstige financiële voorwaarden (premies netbeheerder en fiscale voordelen) Isolatieproducten verkochten beter tussen met een jaarlijks groeipercentage van 10 tot 20%. Muurisolatie steeg tussen 2007 en 2009 van 57 naar bijna 70 mm (minerale wol) De gemiddelde isolatiedikte in daken groeit met ongeveer 1 cm per jaar. Die tendens zal vermoedelijk nog enkele jaren duren. De gemiddelde dikte van dakisolatie zit in 2009 aan ongeveer 16 cm, ten opzichte van 11 cm in 2004 (minerale wol). Ook vloerisolatie wordt meer en meer toegepast. (bron: 5. Milieusubsidies 5.1 Gemeente Kampenhout thema water Hergebruik van hemelwater De gemeente levert een premie voor de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening. Het subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput werd aangepast. Voortaan dient de volledige dakoppervlakte aangesloten te worden op de hemelwaterput en het subsidiebedrag is 500 euro. De subsidie wordt verleend voor een bestaand gebouw of bij de verbouwing van een bestaand gebouw en de hemelwaterinstallatie dient gebouwd te zijn na Deze premie geldt voor bestaande woningen die deze voorzieningen niet hebben. Deze premie is eenmalig. 26 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

27 a) Hemelwaterinstallaties 1. De minimale inhoud van de hemelwaterput bedraagt 50 liter per m² horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een minimum van 3000 liter. Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 50 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden. 2. De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering. 3. Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC, 1 wasmachine en 1 kraantje. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. 4. Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater. 5. De aanvrager dient bij zijn subsidieaanvraag een (her) keuringsattest te voegen van een erkend keuringsorganisme, waaruit blijkt dat de vernieuwde installatie geplaatst werd conform de code van de goede praktijk en dat voldaan werd aan de bepalingen van het gemeentelijk subsidiereglement. 6. De overloop van de hemelwaterput moet aangesloten worden op een infiltratievoorziening op eigen terrein. 7. Enkel als er geen infiltratievoorziening is, mag de overloop van de hemelwaterput afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd is voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag de overloop van de hemelwaterput op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moet tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden. 27 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

28 8. Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen: De aanvrager dient d.m.v. een attest van een erkende keuringsinstantie aan te tonen dat een infiltratieproef heeft aangetoond dat de gekozen locatie voor infiltratie onvoldoende grote doorlatendheid vertoond om te kunnen infiltreren. Concreet betekend dit dat: 1) De aanvrager aantoont dat de doorlatendheidsfactor van de bodem op de plaats van de geplande infiltratievoorziening kleiner is dan meter/seconde. 2) De aanvrager aantoont dat infiltratie onmogelijk is wegens veelvuldig voorkomende grondwaterstanden. b) infiltratievoorzieningen Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerde infiltratiegebied Het buffervolume van de infiltratievoorziening wordt bepaald volgens onderstaande regel: 1) Als een infiltratiedebiet van minstens 180 liter per uur en per 100 m² horizontale dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 300 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd. 2) Als een infiltratiedebiet van minstens 72 liter per uur en per 100 m² horizontale dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 500 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd. 3) Als een kleiner infiltratiedebiet wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 550 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen. De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen. 3.2 Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak en/of verharding aangesloten. 3.3 De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met de code van de goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken. 3.4 Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden. 28 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

29 c) Subsidiebedrag 4.1 De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 500 euro. 4.2 De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500 euro. d) Controle Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen. Subsidie voor regenwaterputten Aantal Bron : Gemeente kampenhout Thema energie Subsidies Zonneboiler: De gemeente verleent een subsidie voor zonneboiler, dit is éénmalig 250 euro per installatie. Deze is er zowel voor bestaande woningen als voor nieuwbouw. Energieaudit: De gemeente verleent een eenmalige premie van 150 euro. Dit geldt voor bestaande gebouwen van voor Deze audit moet uitgevoerd worden door een energiedeskundige. Superisolerend glas: De gemeente verleent sinds het nieuwe subsidiereglement een premie voor superisolerende beglazing. De premie bedraagt 10 euro/m² met een maximum van 150 euro. De subsidie geldt uitsluitend voor bestaande woningen. Het isolatiemateriaal dient een U-waarde van maximum 1,3 W/m²K geldig in (in 2012 U-waarde minimum 1,1W/m²K) subsidieaanvragen: zonneboiler, energieaudit en superisolerend glas ( ) 29 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus Zonneboiler energieaudit * * * * 4 Superisolerend glas * * * * 19 Bron: gemeente Kampenhout *nog niet van toepassing

30 De energiepremies worden gepromoot in de media en dat merken we aan het stijgende aantal aanvragen. Vooral de premie voor superisolerende beglazing is voor de gemeente Kampenhout een populaire energiebesparende maatregel. VREG (van 1/01/2010 tot en met 31/12/2010 code gemeente Zonne-energie <= 10Kw Zonne-energie >10Kw totaal 1910 Kampenhout Steenokkerzeel Bron: het nieuwsblad Premies PBE (infrax) Aantal uitbetalingen in 2009 en 2010 Beglazing 10 Buitenzonwering 0 Dakisolatie 8 Buitenmuurisolatie 1 Vloerisolatie 0 Kelderisolatie 0 Zonneboilers 2 Condensatieketel aardgas 15 Condensatieketel stookolie 1 Thermostaatkranen 6 E-peil* 0 Warmtepomp 0 Ventilatiesysteem met warmterecuperatie Bron: PBe 0 Voor Kampenhout de condensatieketel op aardgas en het plaatsen van hoogrendementsglas een populaire premie, hier waren in 2009/2010 het meeste uitbetalingen voor. *E-peil Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van: de compactheid 30 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

31 de thermische isolatie de luchtdichtheid de ventilatie de verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening de oriëntatie en bezonning de koelinstallatie de verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen) De E-peil-eis geldt momenteel alleen voor de bestemmingen 'wonen', 'wonen met kantoor', 'kantoor' en 'school', bij: nieuwbouw herbouw ontmanteling gedeeltelijke herbouw met een Bouwvolume groter dan 800 m³ gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid uitbreiding met een Bouwvolume groter dan 800 m³ uitbreiding met minstens één wooneenheid Het E-peil wordt berekend voor elk deel van een gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt en voor elk deel dat een verschillende bestemming heeft: Voor 'wonen' of 'wonen met kantoor' wordt het E-peil berekend volgens de EPW-methode. (W=wooneenheid) Voor 'kantoor' of 'school' wordt het E-peil berekend volgens de EPU-methode. (U=utilitaire gebouwen) E100 of E80? Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen tot en met 31 december 2009 Voor woongebouwen, kantoren en scholen moet het E-peil van elk deelproject of elk subdossier kleiner dan of gelijk zijn aan E100. Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2010 Voor woongebouwen mag het E-peil maximaal E80 zijn. Het maximale E-peil E100 voor kantoren en scholen blijft behouden. Actie energiesnoeiers (energiescans) via pbe (nu infrax) Gratis energiescan laten uitvoeren: inschrijven via de website wat wil dit zeggen? Een energieadviseur maakt een doorlichting van je woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten,... Hij maakt een lijst van de plaatsen of toestellen waar er "energieverlies" is. 31 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

32 Op basis van deze doorlichting krijg je een verslag. Daarin vind je alle informatie en adviezen over verbetering in of aan de woning. De energieadviseur kan ook wijzen op de bepaalde "slechte gewoontes" die aanleiding geven tot energieverlies, zoals verlichting nodeloos laten branden. Gratis energiebesparende maatregelen De energieadviseur kan tijdens de rondgang of bij een later bezoek ook al enkele energiebesparende materialen aanbrengen of installeren Spaarlampen, Tochtstrips, Reflecterende folie spaardouchekop. Zowel de energiescan als de geplaatste materialen zijn helemaal gratis. Scans 2010 Uitgevoerde scans Streefcijfer % uitgevoerd/streefcijfer 64% Bron: infrax Scans reeds uitgevoerd op 1/02/2011 Uitgevoerde scans Streefcijfer % uitgevoerd/streefcijfer 2% Bron: infra 5.2 Gemeente Grimbergen Thema water De gemeente levert een premie voor de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening. Het subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput werd aangepast. Voor bestaande woongelegenheden wordt voortaan een subsidie van 0,05 euro per liter waterinhoud van de hemelwaterput toegekend, met een maximum van 500 euro. Voor infiltratievoorzieningen wordt een maximum bedrag van 250 euro toegekend. De subsidie wordt verleend voor een bestaand gebouw of bij de verbouwing van een bestaand gebouw én de hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening dient gebouwd te zijn nà Deze premie geldt voor bestaande woningen die deze voorzieningen niet hebben. 32 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

33 Deze premie is eenmalig. Thema energie Subsidies Zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen. 5.3 Gemeente Zemst Thema water De gemeente levert een premie voor de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening. De volledige dakoppervlakte dient aangesloten te worden op de hemelwaterput en het subsidiebedrag bedraagt 500 euro met een maximum van 75% van de bewezen kosten. De subsidie wordt verleend voor een bestaand gebouw of bij de verbouwing van een bestaand gebouw én de hemelwaterinstallatie dient gebouwd te zijn na De premie geldt voor bestaande woningen die deze voorzieningen niet hebben en is eenmalig. Thema energie Subsidies Zonneboiler, dakisolatie, muurisolatie en superisolerend beglazing. Actie energiesnoeiers Door energieleverancier eandis 5.4 Gemeente Steenokkerzeel Thema water De gemeente levert een premie voor de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening. Het subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput werd aangepast. Voortaan dient de volledige dakoppervlakte aangesloten te worden op de hemelwaterput en het subsidiebedrag is 250 euro. De subsidie wordt verleend voor een bestaand gebouw of bij de verbouwing van een bestaand gebouw en de hemelwaterinstallatie dient gebouwd te zijn na Deze premie geldt voor bestaande woningen die deze voorzieningen niet hebben. Deze premie is eenmalig. Thema energie De gemeente Steenokkerzeel heeft geen gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen. 33 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

34 5.5 Vergelijking premies Premies 2008 Zonneboiler Energieaudit Superisolerende Dakisolatie muurisolatie zonnepanelen beglazing Kampenhout 11 * * * * * Grimbergen 15 * * * * 14 Zemst 9 * * Steenokkerzeel * * * * * * (* niet van toepassing voor deze gemeente) Premies 2009 Zonneboiler Energieaudit Superisolerende Dakisolatie muurisolatie zonnepanelen beglazing Kampenhout * * * Grimbergen 13 * * * * 85 Zemst Afgeschaft * * Steenokkerzeel * * * * * * (* niet van toepassing voor deze gemeente) Premies 2010 Zonneboiler Energieaudit Superisolerende Dakisolatie muurisolatie zonnepanelen beglazing Kampenhout * * * Grimbergen 25 * * * * 135 Zemst Afgeschaft * * Steenokkerzeel * * * * * * (* niet van toepassing voor deze gemeente) 34 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

35 6. Sociale huisvesting 6.1 Aanbod sociale huurwoningen (SHM, SVK) Nulmeting sinds 31/12/2007 aanbod sociale huurwoningen 31/12/2007 (tot begin 2011) Gemeente Sociale huurwoningen Providentia SVK Webra totaal Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Kampenhout beschikte op het moment van de nulmeting over 21 sociale huurwoningen bij een SHM en 0 sociale huurwoningen bij een SVK. Het aandeel sociale huurwoningen ten opzichte van het aantal huishoudens bedraagt in de gemeente Kampenhout 0,49%. Sociale koopwoningen en sociale kavels 31/12/2007 Gemeente Sociale koopwoningen Sociale kavels Aandeel sociale koop / kavels Kampenhout ,75 % Grimbergen ,11 % Zemst ,56 % Steenokkerzeel % Bron: Nulmeting , gevoegd als bijlage bij het Decreet Grond- en Pandenbeleid Kampenhout beschikte op het moment van de nulmeting over 32 sociale koopwoningen en 0 sociale kavels. De provincie Vlaams-Brabant zal aan de gemeente een objectief voor sociale koopwoningen en een objectief voor sociale kavels opleggen. Deze objectieven moeten verwezenlijkt worden tegen Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

36 6.2 Gemeentelijk bindend sociaal objectief BSO sociale huurwoningen: Voor Kampenhout komt dit objectief neer op 103 sociale huurwoningen, te verwezenlijken tegen En 31 extra tegen BSO sociale koopwoningen en kavels: De provincie Vlaams-Brabant legt aan de gemeente een bindend sociaal objectief voor sociale koopwoningen en een bindend sociaal objectief voor sociale kavels op. Deze objectieven moeten verwezenlijkt worden tegen Concreet dient Kampenhout 39 sociale koopwoningen te realiseren en 2 sociale kavels. 6.3 Kenmerken sociaal patrimonium Overzicht sociale huurwoningen per type gemeente Naam project Bouwjaar app won 0 slpk 1slpk 2slpk 3slpk 4slpk 5slpk totaal Berg Loverdal TOTAAL overzicht sociale koopwoningen en kavels Trits: deel 1 Deelgemeente Sociale woningen bouwjaar Trits fase Trits fase Trits fase TOTAAL 49 In het verleden werden er door SHM Gewestelijk maatschappij voor volkshuisvesting in totaal 49 sociale koopwoningen gerealiseerd. 36 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

37 Berg-Loverdal Deelgemeente Sociale woningen bouwjaar Berg - Loverdal TOTAAL 43 In het verleden werden er door SHM Providentia in totaal 43 sociale koopwoningen gerealiseerd Sociale woningen van het OCMW Het OCMW beschikt over sociale woningen: 6 appartementen genaamd De Drie Linden, gelegen aan de Bukenstraat 2 te Kampenhout. Het sociaal verhuurstelsel wordt hier gevolgd. 6.4 lokaal (intergemeentelijk) toewijzingsreglement In de gemeente Kampenhout is een intergemeentelijk lokaal toewijzingsreglement van toepassing. Het lokaal (intergemeentelijk) toewijzingsreglement is op zitting van 08/03/2010 goedgekeurd door de gemeenteraad en goedgekeurd door de bevoegde minister van Wonen Freya Van den Bossche op 31/03/2011. SHM Providentia en de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting zullen na de absolute voorrangregels, de optionele voorrangregels volgens het intergemeentelijk toewijzingsreglement toepassen. Het intergemeentelijk toewijzingsreglement is op grond van lokale binding. Het betreft volgende criteria: Er zal voorrang gegeven worden aan de kandidaat-huurder : 1) die sinds hun geboorte in de gemeente wonen waar de toe te wijzen woning gelegen is. 2) Die minimaal 10 jaar in de gemeente wonen of gewoond hebben waar de toe te wijzen woning gelegen is. 3) Bewoners die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of zijn geweest van de gemeente Kampenhout. 6.5 Providentia C.V.B.A. Providentia is als sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) werkzaam in de gemeente Kampenhout. Tot de activiteiten van Providentia horen onder andere het verkopen en verhuren van sociale woningen, het oprichten van sociale verkavelingen, het uitvoeren van renovaties en 37 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

38 grote onderhoudswerken aan het bestaande huurpatrimonium, het toekennen van sociale leningen, het aankopen van grond en het uitvoeren van bouwprojecten. Contactgegevens Providentia: Brusselsesteenweg Grimbergen Tel.: 02/ kandidaat huurders en kopers (op 15/03/2011) Gegevens mbt de kandidaat-huurders o kandidaten gedomicilieerd in Kampenhout : 43 o kandidaten gedomicilieerd in het werkgebied van SHM providentia : 40 o kandidaten uit het Vlaams Gewest (buiten het werkgebied) 86 o kandidaten uit het Brussels Gewest 0 o kandidaten uit het Waals Gewest 2 Totaal aantal kandidaten 171 Gegevens mbt de kandidaat-kopers o kandidaten gedomicilieerd in Kampenhout : 3 o kandidaten gedomicilieerd in het werkgebied van SHM Providentia : 1 o kandidaten uit het Vlaams Gewest (buiten het werkgebied) 0 o kandidaten uit het Brussels Gewest 0 o kandidaten uit het Waals Gewest 0 Totaal aantal kandidaten Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting Deze maatschappij is werkzaam in het arrondissement Halle Vilvoorde waaronder de gemeente Kampenhout. Contactgegevens: Bezemstraat 83 bus Sint Pieters Leeuw Tel: 02/ Fax: 02/ Mail: 38 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

39 Bijkomende vestiging: uitsluitend voor sociale koopwoningen en leningen: Brusselstraat 24/ Ternat Tel: 02/ Fax: 02/ Kandidaat huurders en kopers (op 15/03/2011) Gegevens mbt de kandidaat-huurders o kandidaten gedomicilieerd in Kampenhout : 15 o kandidaten gedomicilieerd in het werkgebied van SHM GMVV : 17 o kandidaten uit het Vlaams Gewest (buiten het werkgebied) 7 o kandidaten uit het Brussels Gewest 38 o kandidaten uit het Waals Gewest 0 Totaal aantal kandidaten 67 Gegevens mbt de kandidaat-kopers o kandidaten gedomicilieerd in Kampenhout : 41 o kandidaten gedomicilieerd in het werkgebied van SHM Providentia : 5 o kandidaten uit het Vlaams Gewest (buiten het werkgebied) 1 o kandidaten uit het Brussels Gewest 2 o kandidaten uit het Waals Gewest 0 Totaal aantal kandidaten Gemeentelijk Reglement Sociaal Wonen 1. Ruimtelijke verdeling sociale woningen Art. 6. Indien een aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning wordt ingediend voor percelen gelegen in de gemeente Kampenhout wordt een sociaal woningaanbod verwezenlijkt dat gelijk is aan: 1 20% van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, indien de gronden eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen. 2 20% van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, indien de gronden eigendom zijn van natuurlijke of rechtspersonen. De cijfers worden afgerond naar boven. 2. Verhouding van de te verwezenlijken sociale woningen Art. 7 Indien een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag onderworpen is aan een sociale last voor de creatie van een bijkomend sociaal woonaanbod, wordt deze als volgt verdeeld: 39 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

40 Totaal aantal woningen Soc. huur Soc. koop Art. 8. Indien de aanvraag voor verkavelingsvergunning onderworpen is aan een sociale last voor de creatie van een bijkomend sociaal woonaanbod, wordt deze als volgt verdeeld: Totaal aantal kavels Soc. huur Soc. koop Soc. kavels 10 2 OF / 6.8 Geplande sociale woonprojecten Project Tritsstraat Initiatiefnemer: gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting Omschrijving project: Bouw van sociale huurappartementen + huur en koopwoningen in 2 fases Knelpunten: geen Locatie: Tritsstraat Molenveldweg Kampenhout Huur/koop/kavel: 53 huurwoningen en 27 koopwoningen Te financieren of te subsidiëren verrichting + timing : infrastructuur (fase 1: riolering; fase 2: woningen dan volgende fase woningen en tot slot afwerking van de omgeving) Typologie woningen: ééngezinswoningen en meergezinswoningen 40 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

41 Specifiek doelpubliek: zie toewijzingsreglement Nabijheid specifieke voorzieningen: winkels, scholen, openb.vervoer, apotheek, sportaccomodatie, rusthuis, gemeentehuis, bakker, bank, kerk Project Bukenhof Initiatiefnemer: Providentia Omschrijving project: Bouw van sociale huur en koopwoningen Knelpunten : geen Locatie: Bukenhof Kampenhout (Leuvensesteenweg) Huur/koop/kavel: 8 huurappartementen, 5 huurwoningen en 6 koopwoningen Te financieren of te subsidiëren verrichting + timing : verwerving, sloop bouwrijp maken infrastructuur omgevingsaanleg stedenbouwkundige studie nieuwbouw Typologie woningen: 4 huurappartementen: 1 slaapkamer 4 huurappartementen: 3 slaapkamers 3 huurwoningen: 3 slaapkamers 2 huurwoningen: 4 slaapkamers 6 koopwoningen: 3 slaapkamers Specifiek doelpubliek: zie toewijzingsreglement Nabijheid specifieke voorzieningen: winkels, scholen, openb.vervoer, kerk, scouts. Sociale huisvestingsmaatschappijen per gemeente Gemeente Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Providentia Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Providentia Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Providentia Cvba Elk zijn huis 41 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

42 7. Sociaal verhuurkantoor Webra Dit is het sociaal verhuurkantoor waar zowel Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst en Grimbergen gebruik van maakt. Het sociaal verhuurkantoor West-Brabant vzw, afgekort SVK WEBRA, huurt op de particuliere huurmarkt studio s, appartementen en huizen in, en verhuurt deze verder door aan kandidaathuurders die het sociaal en financieel moeilijk hebben. Het sociaal verhuurkantoor is ook actief in Kampenhout. SVK WEBRA treedt op als hoofdhuurder voor de particuliere eigenaar, met alle daaraan verbonden huurdersverplichtingen, en ziet erop toe dat ook de onderhuurder-bewoner zijn verplichtingen nakomt. In de praktijk wordt er met de eigenaar-verhuurder een 9-jarige hoofdhuurovereenkomst aangegaan. Met een kandidaat-onderhuurder, die uit de wachtlijst volgens strikte regels wordt geselecteerd, wordt een onderhuurcontract getekend. Het SVK houdt in haar toewijzingssysteem achtereenvolgens rekening met de rationele bezetting van de woning, de absolute voorrangsregels, het puntensysteem en tenslotte de chronologische volgorde van inschrijvingen in het inschrijvingsregister. Contactpersoon SVK WEBRA vzw: Marc Demol, administratie en coördinatie Brusselsesteenweg Grimbergen Tel.: 02/ Momenteel heeft webra 2 sociale huurwoningen in het beheer op het grondgebied van Kampenhout. 1. Oude Haegestraat 17, 1910 Kampenhout 2. Brouwerijstraat 6A, 1910 Kampenhout Kenmerken potentieel sociale huur/kooppubliek (op 15/03/2011) Studio of Gemeente Kampenhout 1 kamer 2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 kamers of meer totaal Kandidaten uit de gemeente Overige kandidaten totaal Bron: webra Bij deze tabel dient opgemerkt te worden dat dubbele telling van de kandidaten mogelijk is. De tabel geeft wel trendmatig de vraag naar SVK-woningen weer. 42 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

43 8. Betaalbaarheid van woningen 8.1 huursubsidies De Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als men verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een SVK, kan men de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. De tegemoetkoming in de huurprijs werd ingevoerd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Dit besluit is in werking getreden op 1 mei De Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: enerzijds is er een maandelijkse huursubsidie, anderzijds een eenmalige installatiepremie. Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (2009) Gemeente Aanvragen Toezeggingen Weigeringen Kampenhout Grimbergen Steenokkerzeel Zemst Bron : Wonen Vlaanderen Cijfers COI: periode 1/01/ /08/2009 (coi en spw is een sort webapplicatie) Cijfers SPW: periode 1/01/ /12/2009 Voor de gemeente Kampenhout is er in toezegging voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Het aantal aanvragen ligt het hoogste in de gemeente Grimbergen. Aanvragen lopen over verschillende jaren waardoor de som niet kan gemaakt worden van toezeggingen en weigeringen. 8.2 Verkoopprijzen en hun evolutie Gebouwen Gemiddelde prijs per gebouw 2009 (per kwartaal in euro voor Kampenhout) 2009 Q1 43 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus 2009 Q Q Q4 Gewone woonhuizen Villa s, landhuizen en bungalows

44 Appartementen, flats en studio s Bron: lokale statistieken vlaanderen Gemiddelde prijs per gebouw 2010 (per kwartaal in euro voor Kampenhout) 2010 Q Q Q3 Gewone woonhuizen Villa s, landhuizen en bungalows Appartementen, flats en studio s Voor de gewone woonhuizen zien we begin 2010 een daling in de prijs en dan weer een stijging De prijzen liggen momenteel wel lager als de piek die we kenden in het 3 de kwartaal van Voor villa s, landhuizen en bungalows zien we een enorme stijging. evolutie verkoopprijzen woongelegenheden Kampenhout ( ) Appartementen, Gemiddelde Niet Niet flats en studio s verkoopprijs gekend gekend Groei (2000=100) Gewone woonhuizen Gemiddelde verkoopprijs Groei (2000=100) 142,9 171,3 186,1 181,1 Villa s en bungalows Gemiddelde verkoopprijs Groei (2000=100) 118,7 130,4 144,8 138,4 Bron: gemeentelijke profielschets Vlaamse Regering Bouwgronden Verkoop van bouwgronden 2009 de gemiddelde prijs per m² Kampenhout 196,64 per m² Grimbergen 239,86 per m² Zemst 162,94 per m² Steenokkerzeel 380,63 per m² Bron: lokale statistieken Verkoop van bouwgronden 2010 (1 ste semester) de gemiddelde prijs per m² Kampenhout 243,80 per m² 44 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

45 Grimbergen 137,64 per m² Zemst 268,72 per m² Steenokkerzeel 427,87 per m² Bron: lokale statistieken De bouwgronden in de gemeente Kampenhout zijn daarentegen enorm duur geworden ten opzichte van De prijzen zijn door de jaren heen steeds blijven stijgen en dit zowel voor appartementen, studio s, flats, gewone woonhuizen, villa s en bungalows, dit lijkt een trend te zijn dat nog wel enige tijd zal blijven duren. Hierdoor wordt het voor jongere mensen steeds moeilijker om een eigen woning, flat, te kopen, men moet al een goed startbedrag hebben. evolutie verkoopprijzen bouwgronden per m² Kampenhout ( ) Kampenhout Gemiddelde 90,4 111,7 134,8 116,4 196,6 verkoopprijs per m² Groei (2000=100) 187,6 231,9 279,9 241,6 408,1 Vlaams Gewest Gemiddelde 110,8 120,1 129,2 137,0 147,5 verkoopprijs per m² Groei (2000=100) 201,1 218,2 234,6 248,8 267,9 Bron: gemeentelijke profielschets Vlaamse Regering De gemiddelde verkoopprijs van bouwgronden is enorm gestegen, dit ligt bijna dubbel zo hoog als de gemiddelde prijs in het vlaamse Gewest. 8.3 Goedkoop lenen: FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost) Wat? Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het budget. We kunnen daarentegen wel op onze energiefactuur besparen door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Daarom kan men bij 3Wplus een goedkope lening aangaan om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Maximum euro Op maximaal 5 jaar Aan 2%, mogelijk zelfs 0% of 0,5% Combineerbaar met premies en/of belastingsvermindering Voorwaarden? De woning doet dienst als hoofdverblijfplaats. 45 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

46 De woning bevindt zich op het grondgebied van één van de deelnemende gemeenten. De werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Alle huurders en eigenaars komen in aanmerking, ongeacht het inkomen. De lening wordt aangegaan per woning. Welke maatregelen? Plaatsing van dak, vloer en muurisolatie. Vervanging van oude CV-ketel door een condenserende ketel, een stookketel op hout, een warmtepomp of een installatie met microwarmtekoppeling. Onderhoud CV-ketel Plaatsing van hoogrendementsbeglazing. Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of kamerthermostaat met tijdsschakeling. Installatie van een zonneboiler. Uitvoering van een energieaudit in de woning. Gemeente 3Wplus energie: Kampenhout, Steenokkerzeel, Meise, Opwijk, Zemst, Grimbergen, Kapelle-op-den-bos, Dilbeek en Asse. Fleur Gorlee kredietbehandelaar Gsm: Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

47 9. Aanbod ten opzichte van specifieke doelgroepen 9.1 Noodopvang Plaatsen noodopvang Grimbergen 0 Zemst 2 Steenokkerzeel 0 Kampenhout 2 (*) Bron : ocmw Kampenhout & andere gemeenten (*) De noodwoning: deze wordt beheerd door het OCMW van Kampenhout (*) dit omvat 8 wooneenheden (*) t Sleutelke: deze woning wordt beheerd door de vzw t sleutelke. Er bestaat een samenwerkingsverband met het OCMW van Kampenhout. t Sleutelke staat in voor het ter beschikking stellen van woongelegenheden. Het OCMW neemt de professionele hulpverlening op zich en geeft, indien nodig, richtlijnen aan vrijwilligers wat betreft de ondersteuning en/of begeleiding van de bewoners. Dagelijks bestuur: Peggy Heens voorzitter 9.2 Doorgangswoningen De doorgangswoningen zijn bedoeld voor crisissituaties waarbij mensen tijdelijk onderdak nodig hebben (daklozen, uithuiszetting, echtscheiding, overstroming, brand, ). De doorgangswoningen worden verhuurd door middel van een verblijfsovereenkomst. Deze wordt afgesloten voor een termijn van 3 maanden en mag maximum verlengd worden met een termijn van 3 maanden. De mag dus maximum 6 maanden in een doorgangswoning verblijven. De huurprijzen van de doorgangswoningen zijn vastgelegd door de OCMW-Raad en gelden voor iedereen. Eventueel kan het OCMW wel financiële steun bieden. 9.3 Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Plaatsen LOI Kampenhout 2(*) Grimbergen 0 Zemst 30 Steenokkerzeel 0 Bron : OCMW 47 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

48 (*) 2 woningen: 1 woning voor 5 personen 1 woning voor 1 gezin van 4 personen en 2 gezinnen van 2 personen. Een LOI is meestal een gemeubelde privé-woning met de nodige faciliteiten, zodat de asielzoekers kunnen instaan voor hun dagelijkse basisbehoeften. 9.4 woonzorgcentra/serviceflats Programmatiecijfer 2011 woonzorgcentra Bevolkingsprojecties 2016 Programmatiecijfer 60j j 75-79j 80-84j 85-89j 90j Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Bron: Aantal woongelegenheden voor woonzorgcentra (1/01/2011) Programmatiecijfer 2011 (*) Erkend totaal Openbaar VZW Prive Gepland totaal Openbaar VZW Prive Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Bron: (*) het programmatiecijfer (de theoretische behoefte aan woongelegenheden) voor rusthuizen is de planningsnorm voor de vlaamse overheid en wordt als volgt bepaald: - 1 woongelegenheid per 100 bejaarden in de leeftijdsgroep 60 tot 74 jaar - 4 woongelegenheden per 100 bejaarden in de leeftijdsgroep 75 tot 79 jaar - 12 woongelegenheden per 100 bejaarden in de leeftijdsgroep 80 tot 84 jaar - 23 woongelegenheden per 100 bejaarden in de leeftijdsgroep 85 tot 89 jaar - 32 woongelegenheden per 100 bejaarden in de leeftijdsgroep van 90 jaar en ouder Hierbij wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie voor het 5 de jaar volgend op het jaar waar initiatiefnemers aanvragen voor plaatsen kunnen indienen. Om een nieuwe aanvraag ontvankelijk te kunnen verklaren worden naast de bestaande en geplande woongelegenheden ook alle aanvragen die nog wachten op een principieel akkoord meegeteld. Bij de evaluatie van de realisatiegraad van het gehele aanbod tegenover het programmatiecijfer wordt ook rekening gehouden met de principiële termijn van 5 jaar tussen vergunning en effectieve realisatie. 48 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

49 Programmatiecijfer 2011 serviceflats Bevolkingsprojecties 2016 Programmatiecijfer 60j j 75-79j 80-84j 85-89j 90j Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Bron: Aantal woongelegenheden voor serviceflatgebouwen (1/10/2010) Programmatiecijfer 2011 (*) Erkend totaal Openbaar VZW Prive Gepland totaal Openbaar VZW Prive Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Bron: Let op! Het aantal woongelegenheden voor serviceflatgebouwen is gebaseerd op het programmatiecijfer van 2010, van 2011 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. 9.5 Leefloners Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Vlaams-Brabant Vlaams Gewest Bron: jaarverslag gemeente Zemst 2009 en OCMW Kampenhout Het aantal leefloners in de gemeente is nooit een constante begin 2010 waren er 23 leefloners en eind 2010 waren er 19 leefloners. (bron; OCMW Kampenhout) 49 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

50 werkloosheidsgraad (18-64 jaar) Kampenhout Man 3,52 3,80 3,89 3,73 3,19 3,06 Vrouw 5,08 5,43 5,35 4,75 3,55 3,68 Totaal 4,24 4,55 4,58 4,21 3,36 3,35 Bron: gemeentelijke profielschets Vlaamse Regering 10. Vraag en behoeften 10.1 Demografische gegevens aantal inwoners en bevolkingsevolutie bevolkingsevolutie (telkens op 31/12) Gemeente Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Bron: Lokale Statistieken Vlaanderen & gemeente Kampenhout Evolutie inwoners (per geslacht) per jaar Kampenhout Mannen Vrouwen Totaal Bron: gemeente Kampenhout dienst bevolking Migraties Het migratiesaldo is het verschil tussen het aantal inwijkelingen en het aantal uitwijkelingen. Een cijfer hoger dan 0 wil zeggen dat er meer inwijkelingen zijn dan uitwijkelingen en geeft dus een netto resultaat van de bewolkingstoename. Een negatief migratiesaldo betekend netto gezien een bevolkingsafname: er gaan meer mensen weg dan erbij komen. Zowel interne verschuivingen, tussen twee Belgische gemeenten, als interne migraties, tussen een Belgische gemeente en het buitenland, worden hier meegeteld. Deze hoge cijfers zijn typisch voor de rand rond Brussel: er is een doorschuifbeweging op gang vanuit Brussel. 50 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

51 Migraties 2000 tot 2007 Kampenhout Interne inwijkingen Interne uitwijkingen Intern migratiesaldo Externe inwijkingen Externe uitwijkingen Verandering register Heringeschreven na schrapping Ambsthalve geschrapt Immigraties Emigraties Extern migratiesaldo Bron: gemeentelijke profielschets vlaamse overheid (2) immigraties = externe inwijkingen + veranderingen register + heringeschreven na schrapping (3) emigratie = externe uitwijkingen + ambtshalve geschrapt (4) extern migratiesaldo = immigraties (2) emigraties (3) Voor de externe of buitenlandse migratiebewegingen: Bepalingen volgens de OUDE definitie (voor eind 2009): * Externe immigratie = migratie vanuit het buitenland * Externe emigratie = migratie naar het buitenland + (herinschrijvingen na schrapping - ambtshalve geschrapten) 2. Bepalingen volgens de NIEUWE definitie (eind 2009): * Externe immigraties = Inwijkingen Externe migratiebeweging + Veranderingen register + Heringeschrevenen na schrappingen * Externe emigraties = Uitwijkingen Externe migratiebewegingen - Ambtshalve geschrapten De recentste gegevens van het migratiesaldo dateren van Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

52 Grafieken: aantal immigaties 600 Binnenlandse immigratie Buitenlandse immigratie Aantal immigraties Jaar Bron: Grafiek: aantal emigraties 600 Binnenlandse emigratie Buitenlandse emigratie 500 Aantal emigraties Jaar Bron: Deze grafieken zijn bevolkingsprojecties, voorspellingen. We moeten deze dan ook met een korrel zout nemen, het zijn geen effectieve cijfers. 52 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

53 Bevolkingsdichtheid Bevolkingsdichtheid/totale bevolking + totale oppervlakte voor Kampenhout van 2002 tot 2011 op 1/01 Kampenhout Totale bevolking Totale opp. (km²) 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 Bevolkingsdichth Bron: gemeentelijke profielschets Vlaamse Regering aantal gezinnen en de samenstelling Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal huishoudens 1 per gemeente. Aantal (*)huishoudens van Gemeente Kampenhout Grimbergen Zemst Steenokkerzeel Bron: *een huishouden bestaat uit alle mensen die onder één dak leven. Enkel private huishoudens worden hier geteld, niet de collectieve (rusthuizen, kloosterordes, ) 53 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

54 Grafiek: evolutie van het totaal aantal huishoudens Totaal aantal huishoudens Jaar Bron: In de gemeente Kampenhout zien we over de jaren heen ( ) een stijging van het aantal huishoudens. familiekernen en het aantal kinderen (1/01/2008) Woonplaats Koppel Koppel + kind Koppel + 2 kind Koppel >3 kind Alleenstaan d + 1 kind Alleenstaand + 2 kind Alleenstaand > 3 kind Totaal familiekernen kinderen Kampenhout Grimbergen Steenokkerzeel Zemst Vl. Brabant Vl. Gewest Bron: Burgerlijke staat Aantal echtscheidingen Gemeente Kampenhout Bron : gemeente Kampenhout 54 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

55 Leeftijdsverdeling, evolutie en prognose Bevolking, verdeeld volgens leeftijd ( ) totaal absoluut % absoluut % absoluut % absoluut % Kampenhout , , Grimbergen , , , Steenokkerzeel , , , Zemst , , , Vlaams-Brabant , , , Vlaams Gewest , , , * t.o.v. de totale bevolking Bron : Lokale Statistieken Vlaanderen De grootste groep inwoners situeert zich in de leeftijdscategorie jaar. Dat merken we tevens aan de provinciale en gewestelijke cijfers % van de Kampenhoutse bevolking is ouder dan Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

56 Tegen 2025 zal 29-31% van de bevolking in kampenhout ouder zijn dan 60 jaar. interne vergrijzing Kampenhout (80+ ten opzichte van 60+) ,3 18,72 18,58 18,68 Bron: Vergrijzing: 60-plussers Gemeente Index Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Kampenhout , , ,8 158 Grimbergen , , , ,7 132 Steenokkerzeel , ,7 144,9 Zemst , , , ,3 159,3 Vl-Brabant , , ,6 141,8 Vl Gewest , , , ,5 142,1 Bron: gemeentelijke profielschets vlaamse regering 56 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

57 bevolkingsprognoses 2010 en 2025 Bevolking 2005 Prognose 2010 Index Prognose 2025 Index Kampenhout Grimbergen Steenokkerzeel Zemst Vlaams Brabant Vlaams gewest Bron: informatiecentrum WVG, Vlaamse gemeenschap, update MIRA bevolkingsprojecties 2005 Opmerking: toen deze bevolkingsprognoses opgesteld werden,heeft men de toekomstige bevolkingsaangroei onderschat (zoals duidelijk wordt in deze tabellen). De nood aan woningen ligt dus hoger dan voorspeld. In 2008 publiceerde het federaal planbureau en de algemene directie statistiek en economische informatie de bevolkingsvooruitzichten Deze werden uitgewerkt per arrondissement en gaan uit van de waarnemingen van 1 januari Deze prognose houdt in tegenstelling tot deze van de vlaamse gemeenschap wel rekening met bevolkingsmigraties, wat een realistischer beeld geeft. Vergelijking Mira (= milieurapport) bevolkingsprojectie met bevolkingsvooruitzichten voor het arrondissement Halle-Vilvoorde Index Index Bron: informatiecentrum WVG Vlaamse gemeenschap en federaal planbureau * reële gegevens 2025 Index Bevolkingprojectie * Nb , ,7 - - Bevolkingsvooruitzichten * * , , , Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

58 Personen met een handicap Aantal personen door VAPH erkend (31/12/2010) Gemeente Aantal personen Kampenhout 183 Grimbergen 239 Steenokkerzeel 141 Zemst 235 Het aantal personen dat in de tabel wordt vermeld, is het aantal personen (niet-overleden) die op 31/12/2010 erkend waren door het VAPH als persoon met een handicap. Personen woonachtig in bovenstaande gemeenten die geen beroep doen op het VAPH als persoon met een handicap zijn niet opgenomen in deze tabel. VAPH: vlaams agentschap voor personen met een handicap. Aantal personen met een handicap, Vlaams Fonds 1/01/2006 Gemeente totaal jongeren (< 20 jaar) aantal % op de bevolking actieven (20-60) ouderen (60+) aantal %* aantal %* aantal %* Kampenhout 146 1, , , ,2 Grimbergen 443 1, , , ,8 Steenokkerzeel 163 1, , , ,3 Zemst 252 1, , , ,3 Vlaams-Brabant , , , ,4 Vlaams Gewest nb nb nb nb nb nb nb nb *% t.o.v. totaal aantal personen met een handicap Bron: Regionale omgevingsanalyses LSB (2006), Provincie Vlaams-Brabant Het aantal personen met een handicap in onze gemeente en dat van de andere gemeenten in het project ligt lager dan het provinciale gemiddelde. Het gaat in de meeste gevallen om jarigen. 58 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

59 Inkomensvervangende tegemoetkoming Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan worden toegekend aan een persoon met een handicap als de handicap het vermogen om te werken - en dus de mogelijkheid om een inkomen te verwerven - beperkt. Deze tegemoetkoming is echter aan voorwaarden gebonden, zoals: de nationaliteit de leeftijd de woonplaats de inkomsten (van de persoon met een handicap en van de persoon met wie hij een huishouden vormt) Wie aanspraak denkt te kunnen maken op een inkomensvervangende tegemoetkoming, wordt eerst onderworpen aan een medisch onderzoek. De arts zal daarbij de mate van ongeschiktheid als gevolg van de handicap beoordelen. Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van de gezinstoestand van de persoon met een handicap: leeft hij alleen of in een huishouden, woont hij samen, heeft hij kinderen ten laste, verblijft hij in een instelling? Begunstigden inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT)(2004) Gemeente aantal per duizend inwoners Kampenhout 80 7,4 Grimbergen Zemst 97 4,6 Steenokkerzeel 63 5,9 Vlaams-Brabant ,9 Vlaams gewest nb nb Bron: Regionale omgevingsanalyse LSB (2006) Provincie Vlaams-Brabant Aantal rechthebbende op een tegemoetkoming naar geslacht Mannen Vrouwen Totaal Bron: 59 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

60 aantal rechthebbende op een tegemoetkoming naar leeftijd > Totaal Bron: Het aantal tegemoetkomingen is in 2009 gelijk aan het totaal aantal tegemoetkomingen in De begunstigden zijn voornamelijk mensen ouder dan 80 jaar Socio economische gegevens Inkomen Gemiddeld inkomen per inwoner (in euro) Netto belastbaar inkomen (x1miljoen) 181, , , , ,080 Gemiddeld inkomen per inwoner Bron: profielschets Bron: 60 Woonplan Gemeente Kampenhout 3Wplus

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2014 Visitatierapport van 7 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel

Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel Visitatiegesprekken op 22 en 23 oktober 2013 Definitief visitatierapport van 27 januari 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Visitatierapport Volkshaard cvba-so, Gent

Visitatierapport Volkshaard cvba-so, Gent Visitatierapport Volkshaard cvba-so, Gent Visitatiegesprekken op 9 en 10 september 2014 Definitief visitatierapport van 13 december 2014 1 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT in WAAS EN DENDER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Methodologie... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren...

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen JaarVErSLaG 2012 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 1 WONINGBOUW EN INFRASTRUCTUUR (BOUWACTIVITEITEN) BOUWACTIVITEITEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN Om hun sociale opdracht te realiseren, moeten

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek inhoud inleiding deel 1: recht op wonen i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 2.1. Tekort aan betaalbare huurwoningen 2.2. Beperkte toegang tot de

Nadere informatie