Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012 Veiligheid, Juridische Zaken & Bestuursondersteuning November 2011 kbe/ra

2 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid Juridische Zaken & Bestuursondersteuning Datum November 2011 gemeente Eindhoven

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding Georganiseerde criminaliteit De rol van de gemeente Stads-en regioscan Taskforce B Beleidskader Leeswijzer 6 2. Terugblik actieplan Realisatie van doelstellingen Realisatie van acties en maatregelen 6 3. Plan van aanpak georganiseerde criminaliteit Doelstelling Beleidsthema s Georganiseerde hennepteelt Witwassen onverklaarbaar verkregen vermogen Illegaal gokken Mensenhandel Vastgoedfraude/witwassen Taskforce Borgen aanpak georganiseerde criminaliteit binnen de organisatie Voorkomen vermenging onderwereld/bovenwereld Maatregelen/actiematrix per deelthema Overlap Overlegstructuur en actoren Verantwoordingscyclus Middelen 18 gemeente Eindhoven 3

4 I Inleiding Eindhoven heeft jarenlang in de top 3 van de jaarlijkse AD-misdaadmonitor gestaan. Dit jaar zijn wij gedaald naar de zesde plaats. Dit resultaat is hoofdzakelijk bereikt omdat meer effectief is opgetreden tegen de aangifte gerelateerde c.q. zichtbare criminaliteit (diefstal, inbraken, zakkenrollerij, overvallen). Er is echter nog een grote slag te maken ten aanzien van de niet aangifte gerelateerde of minder zichtbare criminaliteit zoals heling 1 en de georganiseerde criminaliteit. De gebeurtenissen in het afgelopen jaar hebben dit zodanig manifest gemaakt dat er verschillende ontwikkelingen op gang zijn gekomen (zie hierna). 1.2 Georganiseerde criminaliteit Om een goed beeld te krijgen van hetgeen met georganiseerde criminaliteit bedoeld wordt kan de volgende definitie als uitgangspunt gelden: Er is sprake van georganiseerde criminaliteit als groepen / samenwerkingsverbanden van personen die primair gericht zijn op illegaal/financieel gewin, systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door corruptie uit te schakelen. Als voorbeelden van georganiseerde criminaliteit zijn te noemen: de handel in verboden goederen of diensten (drugs, wapens, gokken), en het illegaal opereren op legale markten (handel in gestolen auto s, EU-fraude). Bij het illegaal opereren op legale markten worden niet alleen illegale activiteiten ontplooid om geld te verdienen in legale bedrijfstakken (bijvoorbeeld mensenhandel/uitbuiting in de prostitutiebranche), maar ook om illegaal verdiend geld (bijvoorbeeld met hennepteelt) te investeren in economische sectoren, zoals de vastgoed-of horecabranche (witwassen). Door infiltratie van de zogenaamde onderwereld in de bovenwereld kunnen onaanvaardbare machtsposities ontstaan die ontwrichtend zijn voor de samenleving. Dat is onaanvaardbaar. De lokale overheid heeft de taak en de mogelijkheden daartegen maatregelen te treffen. 1.3 De rol van de gemeente In de loop der tijd is het steeds duidelijker geworden dat Politie en Openbaar Ministerie de criminaliteit weliswaar aanpakken via het strafrecht maar dat hun slagkracht beperkt is. Soms zijn dubieuze praktijken met het strafrecht alléén moeilijk aan te pakken. Op bepaalde momenten heeft het lokaal bestuur meer slagkracht. Voor de georganiseerde criminaliteit is het vrijwel onmogelijk om illegale activiteiten uit te voeren zonder daarvoor ook gebruik te maken van diensten van de legale markt. Denk aan distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Daarnaast zijn misdaadgroeperingen altijd op zoek naar manieren om crimineel vermogen wit te wassen, bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed. De bestuurlijke aanpak richt zich op het moment waar de onderwereld in contact treedt met de bovenwereld. Met de bestuurlijke aanpak wordt beoogd: 1 het plan van aanpak vermogensdelicten kent een project aanpak heling. 4 gemeente Eindhoven

5 b b b Te voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd; Te voorkomen dat er vermenging ontstaat tussen de onder- en bovenwereld; de economische machtsposities te doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal dat (voornamelijk) met criminele activiteiten is verdiend. Met de Wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) hebben overheden een belangrijk instrument gekregen om hun eigen integriteit te waarborgen en criminelen te weren uit het legale circuit; vergunningen in bepaalde branches -horeca, prostitutie, bouw en milieu- kunnen met toepassing van de Wet BIBOB worden geweigerd of ingetrokken. Daarnaast heeft de overheid tal van andere bestuurlijke instrumenten waarmee gericht barrières kunnen worden opgeworpen. Denk aan het intrekken van subsidies, het terugvorderen van uitkeringen, het opleggen van een preventieve dwangsom. De Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC s) ondersteunen gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. 1.3 Stads- en regioscan In 2010 is gebleken dat versteviging van de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit noodzakelijk is en geborgd dient te worden. Dit is de conclusie uit de Stad en regioscan die op verzoek van de vijf grote Brabantse Steden gemaakt is door het instituut Politie en Wetenschap. Aanleiding daarvoor was dat deze vijf steden ook blijkens de Gemeentelijke Veiligheidsindex (GVI) 2 behoren tot de meest onveilige steden van Nederland. Zware geweldsincidenten die eind 2010 hebben plaatsgevonden 3 onderstrepen dat. Uit deze Stads- en regioscan komt (kortweg) het volgende naar voren: De hoge score in de GVI hangt direct en indirect samen met de verwevenheid tussen een deel van de reguliere zichtbare probleemgroepen (zoals jeugdgroepen, straatdealers, veelplegers) en minder zichtbare criminele samenwerkingsverbanden (georganiseerde criminaliteit). Veiligheidsbeleid dat zich uitsluitend richt op aanpak van zichtbare probleemgroepen is daarmee beperkt effectief. De burgemeesters van de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, s Hertogenbosch en Tilburg (de B5) en de Minister van Veiligheid en Justitie hebben hierop op 2 december 2010 afgesproken de bestuurlijke, fiscale - en justitiële aanpak van de georganiseerde misdaad in Brabant per direct te intensiveren waarbij de overheid als één front tegen de georganiseerde misdaad optreedt. Dat gebeurt langs drie lijnen: b criminele bendes (die o.a. achter de wietteelt en handel zitten) worden opgerold; b onderliggende criminele structuren worden afgebroken; b crimineel vermogen wordt afgepakt. 2 De GVI geeft inzicht in de ontwikkeling van veiligheid voor gemeenten. Eindhoven staat op plaats 3, s- Hertogenbosch op 4, Tilburg op 7 en Breda sluit de rij met een notering op Onder meer: Moord op 16 november te Eindhoven, aanslag op 28 november te Eindhoven, de bedreiging van de burgemeester van Helmond, het op 22 november aangetroffen lichaam van een door een misdrijf om het leven gekomen man, twee aanslagen gepleegd op coffeeshop Carpe Diem te Helmond (9 juni en 30 juni). gemeente Eindhoven 5

6 1.4 Taskforce B5 Om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de 5 Brabantse steden te verstevigen is een Taskforce ingesteld en daarmee de veiligheid van burgers in Brabant te verbeteren. Deze Taskforce B5 bestaat naast de minister van V&J uit deelnemers van genoemde vijf grootste Brabantse gemeenten, de politie (nationale recherche, Bovenregionale Recherche Zuid Nederland en drie Brabantse regiokorpsen), de arrondissementsparketten Breda en s-hertogenbosch, de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst. De Taskforce wordt ondersteund door het RIEC Zuid West Nederland en het RIEC Brabant Zuid-Oost. De noodzakelijke acties, zoals aanpak hennepkwekerijen en controles van growshops en woonwagencentra, zijn vervat in het programma bestrijding georganiseerde misdaad in Brabant. Het programma moet ervoor zorgen dat de georganiseerde criminaliteit effectiever wordt bestreden door de krachten van de verantwoordelijke overheidsinstanties te bundelen Vooralsnog blijft de Taskforce tot eind 2013 in werking. 1.5 Beleidskader De gemeente Eindhoven heeft in haar beleidskader de aanpak van de georganiseerde criminaliteit tot één van haar negen prioriteiten benoemd. Het doel is het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit waarbij de focus bij de aanpak ligt op de inzet van het BIBOB instrumentarium en de aanpak van de drugsgerelateerde criminaliteit. Het beleidskader is de basis voor jaarlijkse actieplannen. In deze actieplannen staan de activiteiten die in een bepaald jaar moeten leiden tot het realiseren van de doelstellingen zoals verwoord in het beleidskader. 1.6 Leeswijzer Dit actieplan blikt eerst terug op het actieplan In hoofdstuk 3 staan de acties voor 2012 en een toelichting daarop. Tot slot wordt aangegeven welke actoren betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van de plannen/beleid. 2 Terugblik Realisatie van doelstellingen 2.2 Realisatie van acties en maatregelen Actiepunt Stand van zaken Eventueel vervolg. 1. de armslag van Bureau BIBOB wordt versterkt door uitbreiding van capaciteit met 2 formatieplaatsen, waardoor in 2010 het beleid kan worden De uitbreiding van de formatie is gerealiseerd maar sinds 2011 worden de plaatsen niet langer ingevuld. Dit als gevolg van arbeidskwesties. 1 fte is tijdelijk ingevuld, de andere niet.. Aan het bestaande BIBOB beleid (fase I) is nadere invulling gegeven; een Op het moment dat de arbeidskwestie is afgewikkeld kan de formatie definitief worden ingevuld. 6 gemeente Eindhoven

7 bijgesteld en de uitvoering verbeterd. 2. in 2010 wordt het barrière model voor de cannabislijn(regio) verder uitgewerkt en uitgevoerd. 3. er wordt een bestuurlijke aanpak hennepteelt geformuleerd 4. er wordt in 2010 beleid ontwikkeld om alle growshop van een vergunning te voorzien. 5. de pilot coffeeshopbeleid wordt uitgevoerd; de gebiedsgerichte en branchegerichte aanpak is daarmee mogelijk. Aan het nieuwe beleid is nog geen uitvoering gegeven in verband met het ontbreken van een analyse en de beperkt beschikbare capaciteit. Een aantal vergunningen is na BIBOB toetsing door het Landelijk Bureau BIBOB verleend, een aantal is geweigerd en een aantal is ingetrokken (aantallen) De politie heeft een HOT (Hennep Ondersteuning Team) opgericht dat werkzaam is in de regio. Medio 2010 is een convenant gesloten tussen de minister van Justitie, de bond van verzekeraars, netbeheer Nederland, de korpsbeheerders en de korpschefs van de 6 zuidelijke politieregios` (Zuid 6 verband 4 ) om informatie uitwisseling mogelijk te maken met als doel de georganiseerde hennepteelt een slag toe te brengen. De samenwerking met externe partners (politie, belastingdienst en energieleveranciers)bij het ontmantelen van hennepkwekerijen is voortgezet. De doelstellingen ten aanzien van de controles hennepteelt en controles coffee- en growshops, 167 resp. 20 zijn (ruimschoots) gehaald o.a. ten gevolge van acties van de Taskforce B 5 (zie inleiding). In Eindhoven zijn 11 growshops. Allen zijn aangeschreven om een vergunning aan te vragen. 2 vergunningen zijn verleend. 6 aanvragen zijn nog in behandeling en 3 aanvragen zijn geweigerd; daartegen lopen gerechtelijke procedures. De eerste helft 2012 wordt de Opiumwet gewijzigd in die zin dat growshops verboden worden. APV bepalingen en vergunningen moeten worden ingetrokken. Vooruitlopend daarop dient te worden bepaald hoe we omgaan met de situatie tot de invoering van het verbod. (Laatste kwartaal 2011) Na toekenning van de pilot coffeeshopbeleid is het huidige kabinet Het beleid komt expliciet aan de orde in het actieplan Komt expliciet aan de orde in het actieplan 2012 De acties worden voortgezet. De handhaving van het verbod op growshops moet in de driehoek worden besproken. Komt expliciet aan de orde in het 4 onder Zuid 6 worden de 6 zuidelijk politieregio s verstaan; Limburg Zuid, Limburg Noord, Brabant Zuid- Oost, Brabant Noord, Brabant Midden-West en Zeeland. gemeente Eindhoven 7

8 kleinschaligheid van de bestaande coffeeshops wordt gestimuleerd door het treffen van diverse maatregelen, met als doel terugdringen van de criminaliteit rond de teelt. We verwachten dit medio 2010 te hebben gerealiseerd aangetreden. In het Regeerakkoord en de concretisering daarvan is een aantal maatregelen ten aanzien van het drugs - coffeeshopbeleid opgenomen die hebben geleid tot het bevriezen van de uitvoering van de pilot. actieplan het RIEC wordt in het eerste kwartaal van 2010 geoperationaliseerd. Het RIEC Brabant Zuid Oost is verhuisd van Valkenswaard naar Eindhoven en heeft zich verder ontwikkeld. De wijziging van de Politiewet per 1 januari 2012 brengt voor het RIEC een verdere doorontwikkeling met zich mee. Landelijk is bepaald dat de RIECS worden gekoppeld aan de nieuwe politie regio s. Het eerste kwartaal 2012 is het RIEC Brabant Oost gerealiseerd en operationeel. De samenwerking met het RIEC Zuid West NL wordt geïntensiveerd; In Eindhoven blijft een front office. 8 gemeente Eindhoven

9 3 Plan Aanpak georganiseerde criminaliteit Doelstellingen In het beleidskader ligt de focus bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit op de inzet van het BIBOB instrumentarium en de aanpak van de drugsgerelateerde criminaliteit. In dit actieplan ligt de focus op een groter aantal thema s waarbij aansluiting is gezocht bij de thema s van het RIEC en de Taskforce. Het doel is meer effectief een bijdrage te leveren aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit om daarmee te voorkomen dat de onderwereld infiltreert in de bovenwereld. De op te zetten projectplannen en de daaruit vloeiende maatregelen kunnen ook meerwaarde hebben bij het aanpakken van de zichtbare criminaliteit of het tegengaan van overlast door drugsgebruik of prostitutie. Onderstaande maatregelenmatrix geeft de projecten aan die in 2012 uitgevoerd gaan worden om de georganiseerde criminaliteit op korte termijn slagen toe te brengen. In ligt de focus op de aanpak van: 1. georganiseerde hennepteelt 2. mensenhandel 3. illegaal gokken 4. witwassen onverklaarbaar verkregen vermogen 5. vastgoedfraude 6. persoonsgerichte aanpak 7. borgen aanpak georganiseerd criminaliteit binnen de organisatie 8. voorkomen vermenging Onderwereld / Boven wereld Met opmaak: opsommingstekens en nummering 3.2 Beleidsthema s Hoewel ieder beleidsthema nader uitgewerkt wordt in de vorm van projectplannen, geeft dit actieplan per aspect een korte uiteenzetting weer georganiseerde hennepteelt Landelijk is het drugsbeleid in beweging. Nieuwe maatregelen zijn aangekondigd om overlast van de verkoop van softdrugs via coffeeshops tegen te gaan en de georganiseerde criminaliteit die samenhangt met de teelt aan te pakken. Aanpak georganiseerde criminaliteit achter de hennepteelt De Taskforce B5 is opgericht om de bestuurlijke, fiscale - en justitiële aanpak van de georganiseerde misdaad in Brabant per direct te intensiveren (zie inleiding). Door een intensieve samenwerking tussen partners en informatiedeling nemen zij de meest effectieve maatregelen tegen criminelen. Er is sprake van een branche gerichte- en persoongerichte aanpak. Aanpak hennepkwekerijen De bestuurlijke aanpak van hennepkwekerijen wordt voortgezet. Een maatregel met veel effect is dat huurders uit hun woning worden gezet bij het aantreffen van een gemeente Eindhoven 9

10 kwekerij. De woningcorporaties hebben zich daartoe verplicht in het hennepconvenant. De wens is soortgelijke maatregelen te treffen tegen eigenaren van panden. Daartoe moet het hennepconvenant aangepast en uitgebreid worden. Onderzocht wordt of ook de (kring van) makelaar(s), hypotheekverstrekker en verzekeraar bereid zijn maatregelen te treffen in geval een kwekerij wordt aangetroffen. In B5 verband wordt op experimentele basis bezien welke andere bestuurlijke maatregelen effectief zouden kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld hercontroles, het sluiten van een drugspand op basis van artikel 13b Opiumwet of het opleggen van een bestuurlijke boete. Voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet wordt beleid ontwikkeld. Coffeeshops coffeeshopbeleid Zowel in het kader van de B5 als in Zuid 6 (zes zuidelijke regios s) verband als in de regio en lokaal wordt gewerkt aan een strategisch coffeeshop (en growshops)beleid om de maatregelen van het kabinet te implementeren en zoveel mogelijk de uitbreiding van de illegale handel in softdrugs te voorkomen. Pilot coffeeshops Na vaststelling van het softdrugsbeleid in de Tweede kamer wordt onderzocht of de pilot coffeeshopbeleid zodanig kan worden aangepast dat de gemeenteraad akkoord gaat met uitvoering ook al is de daarin voorgestelde gereguleerde hennepteelt niet toegestaan witwassen onverklaarbaar verkregen vermogen De opbrengsten uit misdrijven worden voor een deel opnieuw geïnvesteerd in nieuwe criminele activiteiten en blijven daardoor verborgen voor de legale economie. Een ander deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de legale economie of gebruikt door criminelen voor levensonderhoud: dan is er sprake witwassen. Witwassen van onverklaarbaar verkregen vermogen manifesteert zich vaak in de horeca en vastgoed branche. Een van de instrumenten om witwassen tegen te gaan is het BIBOB instrument. Toepassing daarvan is alleen mogelijk ten aanzien van in de wet genoemde branches en alleen als sprake is van een vergunningplicht. BIBOB en witwassen in de horeca De reguliere BIBOB toets wordt voortgezet. Daarnaast wordt op basis van de nadere invulling van het beleid en op grond van een analyse een gebiedgebonden toetsing ingezet met als doel in geval van witwaspraktijken of het plegen van strafbare feiten vergunningen in te trekken of te weigeren cq het pand te sluiten. De partners worden geïnformeerd (belastingdienst). BIBOB en witwassen in de vastgoedbranche De wet BIBOB maakt het mogelijk ook aanvragen om een bouwvergunning te toetsen en vergunningen te weigeren of in te trekken indien er sprake is van witwassen. Het beleid daarvoor wordt begin volgend jaar geïmplementeerd en toegepast. 10 gemeente Eindhoven

11 BIBOB en witwassen via vastgoedtransactie; Vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, komen onder de wet BIBOB te vallen. Zolang deze nog niet van kracht en de overheid geen civiele partij is, maakt de aanpak onderdeel uit van een persoonsgerichte aanpak of de aanpak van vastgoed fraude illegaal gokken Het illegale gokcircuit staat per definitie niet, zoals het legale aanbod, onder toezicht van de overheid. De exploitanten van de illegale kansspelen ondernemen geen activiteiten om gokverslaving in te dammen; ze bieden daarentegen een vluchthaven voor gokkers, die niet meer in het legale circuit terecht kunnen of willen in verband met hoge schulden. De grote bedragen die met de exploitatie gemoeid zijn maken de sector aantrekkelijk voor personen met een criminele achtergrond. Er zijn dan ook indicaties voor de verwevenheid van delen van het illegale gokcircuit met ernstige vormen van criminaliteit. Denk aan uitlokking van strafbare feiten, uitbuiting, afpersing bedreiging en afpersing. Ook kan vanuit het lokaal of de inrichting waarin gegokt wordt, overlast voor de omgeving ontstaan. Aangezien strafrechtelijk de bewijslast zwaar is, is een integrale aanpak noodzakelijk. Uitgangspunten bij de aanpak: Naast het strafrechtelijk traject daar waar mogelijk; afpakken van vermogen b afpakken van exploitatie gerelateerde vergunningen b afpakken van subsidies b sluiting van het pand b in beslag name goederen mensenhandel Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit en onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit. Onder mensenhandel vallen vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, maar ook de uitbuiting van mensen in andere sectoren, zoals de horeca, tuinbouw, huishoudelijk werk of fabriekswerk. Ook loverboys worden gezien als mensenhandelaren. Bepaalde doelgroepen zijn vaak slachtoffer van mensenhandel; denk aan MOE - landers. In verband met de effectiviteit is het noodzakelijk dat mensenhandel niet alleen wordt aangepakt via de strafrechtelijke weg, maar ook bestuurlijk en preventief. Door het opwerpen van barrières door diverse instanties wordt mensenhandel steeds verder ingeperkt. gemeente Eindhoven 11

12 Uitgangspunten bij de aanpak: b communicatie intern en extern over herkennen signalen van mensenhandel b integrale controles branches waar vermoeden is van mensenhandel b naast het strafrechtelijk traject waar mogelijk: b intrekken vergunning b sluiting pand b afpakken vermogen b opleggen boetes vastgoedfraude/witwassen Vastgoedfraude doet zich voor in veel verschillende gedaanten. De meest voorkomende vorm van vastgoedfraude is hypotheekfraude. Via trucs in de vastgoedmarkt kunnen fraudeurs in korte tijd veel geld verdienen en kan zwart geld worden witgewassen. Een fraudeur kan in korte tijd bij verschillende banken hypotheken aanvragen en meerdere panden kopen. Aan deze panden kan hij geld verdienen door ze voor veel geld onder te verhuren aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten (uitbuiting, woonoverlast) of er hennepkwekerijen in te zetten. Daarnaast is het mogelijk dat de fraudeur niet aan zijn (financiële) verplichtingen voldoet. Banken zijn dan genoodzaakt de panden op een executieveiling tegen een lage prijs te verkopen. Om deze maatschappij ontwrichtende activiteiten aan te pakken moeten publieke en private partners barrières opwerpen. Uitgangspunten bij de aanpak: b integrale controles panden b sluiting pand b afpakken vermogen b samenwerking banken en notarissen Vastgoedfraude kan worden onderscheiden van woonfraude. Daarbij is te denken aan onderhuur, onterechte (huur) uitkeringen of toeslagen,een woning die als hotel of pension wordt gebruikt, een wietplantage in een woning, verhuur van eigen koopwoning Taskforce woonwagencentra Uit de eerder genoemde Stad- en regioscan blijkt dat bepaalde criminele groeperingen zoals kampers vaak in verband gebracht kunnen worden met de niet aangifte gerelateerde en/of georganiseerde criminaliteit. daarom is door de Taskforce een programma opgezet om de woonwagencentra stelselmatig te controleren. persoonsgerichte aanpak In Brabant zijn minimaal 24 criminele samenwerkingsverbanden actief. Die moeten aangepakt worden. Politie en het openbaar ministerie kunnen dat niet alleen. De opsporings- en vevolgingscapaciteit is beperkt. Bovendien zijn dubieuze praktijken 12 gemeente Eindhoven

13 soms met het strafrecht moeilijk aan te pakken. De overheid en haar verschillende organen en diensten beschikken echter over diverse andere mogelijkheden om het criminelen lastig te maken, om misdaad niet te helpen maar tegen te houden. Voorwaarden zijn dan bewustzijn en herkenning, het delen van alle beschikbare belangrijke informatie en het afstemmen van het overheidshandelen op het tegenhouden van georganiseerde misdaad. Dit vergt een intensieve samenwerking tussen betrokken overheidspartijen. Het RIEC is daarbij een instrument en ondersteunt de acties van de diverse overheden borgen aanpak georganiseerde criminaliteit binnen de organisatie Binnen de organisatie is het fenomeen georganiseerde criminaliteit en de interventies die het lokaal bestuur daarop kan inzetten nog niet voldoende bekend. Daarom zal vanuit de afdeling veiligheid voorlichting worden gegeven over het belang van signaleren, informatie verzamelen, informatie vast leggen, informatie delen, analyseren, en adviseren. Uiteindelijk kan dan op basis van eigen informatie onderzoek gedaan worden naar achter de zichtbare criminaliteit bestaande criminogene structuren voorkomen vermenging onderwereld / bovenwereld Door infiltratie van de zogenaamde onderwereld in de bovenwereld kunnen onaanvaardbare machtsposities ontstaan die ontwrichtend zijn voor de samenleving. Dat is onaanvaardbaar en dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. De lokale overheid heeft samen met verschillende partners de taak en de mogelijkheden daartegen maatregelen te treffen. Het opzetten van een actieplan en het vormen van een "kring" door gemeente brancheorganisaties en politie zijn middelen om een barrièremodel op te zetten en gerichte acties uit te voeren. 3.3 Maatregelen/actiematrix beleidsthema Aspecten Actie/beleid Inzet Landelijke ontwikkelingen (soft)drugsbeleid Strategische beleidsnotitie softdrugs ; VH, politie,vth en andere externe partners (o.a. OM) input leveren VH Pilot coffeeshopbeleid Implementatie beleid; actie Aanpassen pilot iom min V&J;beleid VH politie,vth en andere externe partners (o.a. OM) input leveren VH de raad om instemming vragen VH, VTH, andere partners nntb gemeente Eindhoven 13

14 1. georganiseerde hennepteelt Aanpak hennepkwekerijen; convenant Integrale controle en hercontrole voor uitvoering pilot.dossier maken beleid evt. uitvoering pilot;actie Per partner uitvoeren van maatregelen convenant.; (voortzetting) acties VH, VTH, politie, andere externe partners (inzet bij handhavingsacties en het vervolg daarop). VH iom andere en externe partners nntb Evalueren en aanpassen convenant; waar mogelijk uitbreiden met partners : hypotheek-verstrekkers, makelaars en verzekeraars benaderen;beleid VH, VTH (input leveren) alternatieve bestuurlijke maatregelen waaronder Sluiten van panden met toepassing artikel 13b Opiumwet Voorstellen inzet alternatieve bestuurlijke maatregelen; beleid ontwikkelen en vaststellen beleid artikel 13b Opiumwet;beleid VH 2. witwassen onverklaarbaar / wederrechtelijk verkregen vermogen Horeca vergunningen BIBOB Horeca branche; inzet BIBOB preventief en repressief,gebiedsgericht, informatie gestuurd voortzetting reguliere BIBOB toetsing horeca.;actie gerichte inzet BIBOB op gebieden; Stratumseind Boschdijk e.o; actie VH, VTH (inzet verg.verlening) VH, VTH (inzet verg.verlening) VH Overlegstructuur opzetten met interne vastgoed branche inzet BIBOB en externe partners Maken projectplan. actie VH, VTH (input leveren) 14 gemeente Eindhoven

15 Ontwikkelen en implementeren BIBOB beleid bouw.;beleid BIBOB toepassen op bouwvergunningen. VH, VTH (toetsing aanvragen eerste aanleg) 3. illegaal gokken Informatiegestuurd, voorlichting handhaving en repressie; opwerpen van barrières Onderzoeken welke maatregelen -naast bestuursrechtelijk - optimaal ingezet kunnen worden (strafrechtelijk, fiscaal) ; beleid uitvoeren beleid;actie VH, politie, VTH (input leveren) VH, VTH,politie (inzet bij handhavingsacties )Om evt vervolging 4. mensenhandel Informatiegestuurd, voorlichting, handhaving en repressie opwerpen van barrières Aanpak prostitutie/uitzendbranche; Onderzoeken welke maatregelen naast bestuursrechtelijk - optimaal ingezet kunnen worden (strafrechtelijk, fiscaal) ; beleid VH, VTH politie, OM (input leveren) uitvoeren beleid;actie. VH/VTH/politie/ (inzet bij handhavingsacties) /OM evt. vervolging 5.vastgoedfraude Informatiegestuurd, voorlichting, handhaving en repressie. Onderzoeken welke maatregelen (naast strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale) optimaal ingezet kunnen worden;beleid (zie toelichting) VH iom externe partners nntb (zoals hypotheekbverstrekkers, notarissen) VH iom externe partners nntb Uitvoeren beleid; actie 6 Taskforce acties persoonsgerichte aanpak, opwerpen van barrières Onderzoeken welke maatregelen - naast bestuursrechtelijk - optimaal ingezet kunnen worden (strafrechtelijk, fiscaal) ; beleid uitvoeren beleid;actie VH iom samenwerkende partners VH iom samenwerkende partners locatie gerichte aanpak: woonwagenlokaties Project aanpak 3 nieuwe woonwagenlocaties en hercontroles reeds aangepakte locaties; actie VH, VTH,politie (inzet bij handhavingsacties), OM evt. vervolging gemeente Eindhoven 15

16 branche gerichte VH, VTH, Politie en andere externe partners aanpak (inzet bij handhavingsacties) hennepkwekerijen Project aanpak 25 growshops hennepkwekerijen 10 controle dagen coffee-growshops (voortzetting) actie. 7. borgen aanpak Voorlichten, signaleren, Opzetten van een VH georganiseerde informatiedelen, informatiesysteem;actie criminaliteit binnen informatie verzamelen, organisatie analyseren, informatie Voorlichtingsrondes over Taskforce, VH vastleggen georganiseerde criminaliteit en barrière modellen;actie 8. voorkomen Voorlichten, signaleren, Opzetten van een actieplan en vormen VH iom externe partners nntb vermenging informatiedelen, van een "kring" Door gemeente / Onderwereld / informatie verzamelen, brancheorganisaties / politie. Boven wereld analyseren, informatie beleid/actie vastleggen 3.4 Overlap Veiligheidsthema s beïnvloeden elkaar vaak wederzijds en zijn zelden scherp begrensd. Zo kan woonoverlast veroorzaakt worden door risicojeugd of door georganiseerde criminelen. Dit actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit bevat dan ook een aantal thema s die ook in de actieplannen Risicojeugd en Woonoverlast en Veilig Uitgaan terugkomen: Georganiseerde criminaliteit Horeca veilig uitgaan/geweld Gebiedsgericht screenen horeca ondernemers (horeca veilig uitgaan) + Stratumseind, kop Boschdijk e.o. Loverboys (geweld) Georganiseerde criminaliteit Woonoverlast Versterking aanpak crimineel gedrag cq asociaal gedrag Aanpak huisjesmelkers/uitbuiting/vastgoedfraude Voortzetting aanpak illegale kamerbewoning Georganiseerde criminaliteit Drugsbeleid-handel en risicojeugd Risocojeugd Vanzelfsprekend hebben de betreffende managers omtrent deze thema s goede afstemming en taakverdeling. 16 gemeente Eindhoven

17 4. Overlegstructuur en actoren portefeuillehouder(s) ambtelijk trekker interne uitvoeringspartners externe uitvoering-gespreks partners samenwerkings-/overlegstructuur Burgemeester, wethouder Wonen, Manager IVZ/aanpak georganiseerde criminaliteit GBO (kwartiermaker Veiligheid en wijkcoördinatoren), VTH, stadtoezicht, Veiligheid, Bestuursondersteuning en Juridische Zaken (manager Integrale veiligheidszorg,/woonoverlast en veilig uitgaan, projectleider 112/BITE), Zorg&Inkomen, Werk, Publiekszaken, Control Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Arbeidsinspectie, RIEC, Endinet, banken bond van verzekeraars, notarissen advocaten. Overleg Taskforce B5 gemeenten over aanpak en afstemming beleid. Overleg zuidelijk 6 regio s (Zuid 6) over eventuele afstemming nieuwe drugsbeleid. Regionaal overleg. over aanpak en afstemming beleid waar mogelijk. Intern op te starten overleggen per beleidsthema Activiteitenprogramma BITE Verantwoordingscyclus Het college van Burgemeester en wethouders wordt drie maal geïnformeerd over de voortgang en resultaten van het actieplan, waaronder die van de verschillende beleidsthema s. Het actieplan kent een doorlooptijd van 12 maanden. Verantwoordingsperioden zijn: januari t/m april, mei t/m augustus en september t/m december De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de afdeling Veiligheid. Hiervoor worden afspraken gemaakt met alle betrokkenen in de uitvoering (cfm. de doelstelling van de business case "informatiegestuurde veiligheidsorganisatie"). Het college kan de raad via een Raadsbrief periodiek informeren. gemeente Eindhoven 17

18 6. Middelen Per project wordt zover mogelijk zicht gegeven op de gevraagde capaciteit en voorwaarden voor uitvoering. In de eerste fase van de uitvoering van het plan worden de projectplannen nader uitgewerkt en wordt inzet en capaciteit afgestemd met partners. Hierbij wordt in de eerste plaats bekeken hoe reguliere interne en externe capaciteit, structuren en voorzieningen gerichter ingezet kunnen worden. Tijdens de uitvoering ontstaat ook concreter zicht op eventuele leemtes. Geconstateerde leemtes en de daarvoor gevraagde middelen worden ter besluitvorming voorgelegd aan sectorhoofden of bestuur. Voor wat betreft de acties van de Taskforce B5 dient een bedrag van ,- gereserveerd te worden. De noodzakelijke acties zijn vervat in het Programma bestrijding georganiseerde misdaad in Brabant. Voor de aansturing van de uitvoering is per 1 februari 2011 programmabureau opegricht met 12fte.Om dit te bekostigen een begroting opgemaakt. b B5 gemeenten betalen ieder jaar: ,- b Provincie Brabant betaalt ieder jaar: ,- b V&J betaalt ieder jaar: ,-- kosten en dekking 2012 Taskforce Bijdrage projectbureau Taskforce Bedrag ,-- dekking afdeling veiligheid ,-- 18 gemeente Eindhoven

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar

Nadere informatie

Actieplan Integrale Veiligheid 2012

Actieplan Integrale Veiligheid 2012 A gemeente Eindhoven Actieplan Integrale Veiligheid 2012 Samenvatting Sector November 2011 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Sector Datum November 2011 gemeente Eindhoven 2 A gemeente Eindhoven Inhoudsopgave

Nadere informatie

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M.

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M. GEMEENTE Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders Bestuurszaken Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@)oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss

Nadere informatie

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC Gert Urff senior beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke invalshoek Witgewassen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college,

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college, gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00125 Beslisdatum B&W 3 februari 2015 Dossiernummer 15.06.103 (2.1.1) Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college, Op straat,

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

BIBOB-BELEIDSLIJN GEMEENTE NEDERWEERT

BIBOB-BELEIDSLIJN GEMEENTE NEDERWEERT BIBOB-BELEIDSLIJN GEMEENTE NEDERWEERT De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende: dat de ernst

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Infographic Jaarverslag 2015 Werkgroep Hennep Twente Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Werkgroep Hennep Twente 2015 Integrale afstemming met alle partners onder hennep- en RIEC convenant

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontruiming wietkwekerijen. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontruiming wietkwekerijen. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontruiming wietkwekerijen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie VVD heeft 19

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen

RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen RIEC Zuid-West NL Wim Gerritsen 13-01-2011 Inhoudelijk Opfrisser Bestemming en route Wat kan er morgen anders? Opfrisser De overheid weet niet wat ze weet Het strafrecht alleen is lang niet genoeg en altijd

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies Gemeente Breda Bibob-Beleidslijn Subsidies Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wet Bibob 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Beleidsuitgangspunten 3 3. Begripsomschrijving 4 3.1 Risico analyse 4 3.2 Start onderzoek 4 3.3 Onderzoek

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Aanpak Ondermijning Wet Bibob. Utrecht 24 Maart 2017 Dag van de Ondermijning Hein Maas

Aanpak Ondermijning Wet Bibob. Utrecht 24 Maart 2017 Dag van de Ondermijning Hein Maas Aanpak Ondermijning Wet Bibob Utrecht 24 Maart 2017 Dag van de Ondermijning Hein Maas Programma 15.20 uur: korte introductie Bibob i.r.t. Ondermijningsaanpak Bibob Beleid Bibob in de praktijk Organisatie

Nadere informatie

Een korte introductie

Een korte introductie Een korte introductie 3/23/15 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Zeeland - West-Brabant & Oost-Brabant Wat is het RIEC? Regionaal Informatie Expertise Centrum Een georganiseerde overheid tegen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen Vastgesteld door het college van B&W op 16 mei 2006, herzien op 4 maart 2008 en op 19 oktober 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Offensief tegen georganiseerde misdaad

Offensief tegen georganiseerde misdaad Offensief tegen Een combinatie van preventie en repressie Paul van Voorst, 20 april 2011, CIROC Fase 1 1985 1992 De ontdekking van de in Nederland misdaad. CIROC, 20 april 2011 2 20 april 2011 1 De ontdekking

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie D66 heeft 21 juni 2015 schriftelijke

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Aanpak Vastgoedfraude

Aanpak Vastgoedfraude Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B BURGEMEESTER EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 05239227 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Van afdeling: BOO en BB Opgesteld door: mr. W.F.N. Bronkhorst en J.M. Vaal Datum: 12 november

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2/261576 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Claim capaciteitsbudget programma Ondermijning Gevraagd besluit Instemmen met het beschikbaar stellen van budget voor de jaren 217 tot en met 221 ten behoeve

Nadere informatie

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27 WELKOM RIEC Zeeland West-Brabant Eén RIEC? 10 RIEC s en 1 LIEC Korte bestaansgeschiedenis, (vanaf einde 2008) Met name lokaal gericht. Het LIEC facilitaire ondersteuning Ontwikkeling: AWARENESS in noodzaak

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT

CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT 1 CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Korpsbeheerders van de regiopolitie Zeeland, Midden- en West Brabant, Brabant Noord,

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Toelichting beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Oss

Toelichting beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Oss Toelichting beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Oss 1. Inleiding Een van de conclusies die de Parlementaire Enquête Commissie Van Traa in 1996 trok was dat de ernst van georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Ondermijnende Criminaliteit Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Opbouw Waar doen we het voor? Hoe pakken we het aan? (rol riec s/liec daarbij ) Wat doen we concreet? Stap 1 Waar doen we

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu De rol van Wet BIBOB Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een appartementengebouw

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

' Wet van 20 juni 2002, Stb. 2002, 347. Nota van B&W. Inleiding. Integriteitbeoordelingen (Wet BIBOB)'.

' Wet van 20 juni 2002, Stb. 2002, 347. Nota van B&W. Inleiding. Integriteitbeoordelingen (Wet BIBOB)'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder T. Netelenbos Collegevergadering 6 ;) - 2 0$9 Inlichtingen P.B. Klav Registratienummer 2 O Inleiding De lokale overheid kan op een consequente

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen I Toepassing Wet BIBOB in Vaals De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een preventief instrument in handen om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen. Bij misbruik moet met name gedacht worden aan

Nadere informatie

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT.

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. mei 2006 1 De convenantpartners: De gemeente Woensdrecht, vertegenwoordigd door burgemeester M.A. Fränzel, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Sinds de opheffing van het bordeelverbod in oktober 2000 staan gemeentelijke diensten en andere instanties voor de opgave om de prostitutiebranche te reguleren,

Nadere informatie

Bibob-beleid gemeente Beek 2016

Bibob-beleid gemeente Beek 2016 Bibob-beleid gemeente Beek 2016 De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende: dat de ernst van georganiseerde

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;

Nadere informatie

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen; de teelt van nederwiet is omvangrijk en zorgt voor veel overlast, verloedering en gevaarszetting in woonwijken.

Nadere informatie

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER Het Bredase beleid voor de seksbranche na opheffing van het bordelenverbod. CONCEPT CONCEPT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Het integraal appèl. Van speculeren naar inzicht. Ondermijning Ondermijnen

Het integraal appèl. Van speculeren naar inzicht. Ondermijning Ondermijnen Workshop Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit Even Wat voorstellen.. is het RIEC? Ondermijning Ondermijnen Regionaal Informatie Expertise Ben van der Hoeven Accountmanager / projectleider Zeeland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid?

Nadere informatie

Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek

Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek 1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in werking sinds 1 juli 2003 (10 jaar geleden!). aanleiding: onderzoek

Nadere informatie

P LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche

P LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche P LIT E Korps landelijke politiediensten Dienst Nationale Recherche Bestu urlijke rapportage growshops Dienst Nationale Recherche 1 1 Inleiding Op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld is grootschalige

Nadere informatie

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) -1- Onmisbaar voorstel aan rijksoverheid De politie constateerde landelijk een stijgende trend in diefstallen en vermissingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Nee tegen Nederwiet in grensstreek

Nee tegen Nederwiet in grensstreek 22 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Fotoserie Werken tegen wiet Nee tegen Nederwiet in Nederlandse grensstreek Werkvloer Een toestroom van drugstoeristen, levensbedreigende hennepkwekerijen en wapengevaarlijke

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Evaluatie RIEC en Veiligheidshuis gemeente Sliedrecht

Evaluatie RIEC en Veiligheidshuis gemeente Sliedrecht Evaluatie RIEC en Veiligheidshuis gemeente Sliedrecht 1. Aanleiding Tijdens de begrotingsbehandeling van 8 en 9 november 2011 heeft waarnemend burgemeester van de Vondervoort toegezegd dat de raad een

Nadere informatie

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant

Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant 2013-2014 Deze infographic geeľľ kort de inhoud van heľ

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O (19-12-2017) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren.

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren. DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht. nl Datum 13 oktober 2015 Ons kenmerk SBC/1499024

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie