Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012 Veiligheid, Juridische Zaken & Bestuursondersteuning November 2011 kbe/ra

2 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid Juridische Zaken & Bestuursondersteuning Datum November 2011 gemeente Eindhoven

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding Georganiseerde criminaliteit De rol van de gemeente Stads-en regioscan Taskforce B Beleidskader Leeswijzer 6 2. Terugblik actieplan Realisatie van doelstellingen Realisatie van acties en maatregelen 6 3. Plan van aanpak georganiseerde criminaliteit Doelstelling Beleidsthema s Georganiseerde hennepteelt Witwassen onverklaarbaar verkregen vermogen Illegaal gokken Mensenhandel Vastgoedfraude/witwassen Taskforce Borgen aanpak georganiseerde criminaliteit binnen de organisatie Voorkomen vermenging onderwereld/bovenwereld Maatregelen/actiematrix per deelthema Overlap Overlegstructuur en actoren Verantwoordingscyclus Middelen 18 gemeente Eindhoven 3

4 I Inleiding Eindhoven heeft jarenlang in de top 3 van de jaarlijkse AD-misdaadmonitor gestaan. Dit jaar zijn wij gedaald naar de zesde plaats. Dit resultaat is hoofdzakelijk bereikt omdat meer effectief is opgetreden tegen de aangifte gerelateerde c.q. zichtbare criminaliteit (diefstal, inbraken, zakkenrollerij, overvallen). Er is echter nog een grote slag te maken ten aanzien van de niet aangifte gerelateerde of minder zichtbare criminaliteit zoals heling 1 en de georganiseerde criminaliteit. De gebeurtenissen in het afgelopen jaar hebben dit zodanig manifest gemaakt dat er verschillende ontwikkelingen op gang zijn gekomen (zie hierna). 1.2 Georganiseerde criminaliteit Om een goed beeld te krijgen van hetgeen met georganiseerde criminaliteit bedoeld wordt kan de volgende definitie als uitgangspunt gelden: Er is sprake van georganiseerde criminaliteit als groepen / samenwerkingsverbanden van personen die primair gericht zijn op illegaal/financieel gewin, systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door corruptie uit te schakelen. Als voorbeelden van georganiseerde criminaliteit zijn te noemen: de handel in verboden goederen of diensten (drugs, wapens, gokken), en het illegaal opereren op legale markten (handel in gestolen auto s, EU-fraude). Bij het illegaal opereren op legale markten worden niet alleen illegale activiteiten ontplooid om geld te verdienen in legale bedrijfstakken (bijvoorbeeld mensenhandel/uitbuiting in de prostitutiebranche), maar ook om illegaal verdiend geld (bijvoorbeeld met hennepteelt) te investeren in economische sectoren, zoals de vastgoed-of horecabranche (witwassen). Door infiltratie van de zogenaamde onderwereld in de bovenwereld kunnen onaanvaardbare machtsposities ontstaan die ontwrichtend zijn voor de samenleving. Dat is onaanvaardbaar. De lokale overheid heeft de taak en de mogelijkheden daartegen maatregelen te treffen. 1.3 De rol van de gemeente In de loop der tijd is het steeds duidelijker geworden dat Politie en Openbaar Ministerie de criminaliteit weliswaar aanpakken via het strafrecht maar dat hun slagkracht beperkt is. Soms zijn dubieuze praktijken met het strafrecht alléén moeilijk aan te pakken. Op bepaalde momenten heeft het lokaal bestuur meer slagkracht. Voor de georganiseerde criminaliteit is het vrijwel onmogelijk om illegale activiteiten uit te voeren zonder daarvoor ook gebruik te maken van diensten van de legale markt. Denk aan distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Daarnaast zijn misdaadgroeperingen altijd op zoek naar manieren om crimineel vermogen wit te wassen, bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed. De bestuurlijke aanpak richt zich op het moment waar de onderwereld in contact treedt met de bovenwereld. Met de bestuurlijke aanpak wordt beoogd: 1 het plan van aanpak vermogensdelicten kent een project aanpak heling. 4 gemeente Eindhoven

5 b b b Te voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd; Te voorkomen dat er vermenging ontstaat tussen de onder- en bovenwereld; de economische machtsposities te doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal dat (voornamelijk) met criminele activiteiten is verdiend. Met de Wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) hebben overheden een belangrijk instrument gekregen om hun eigen integriteit te waarborgen en criminelen te weren uit het legale circuit; vergunningen in bepaalde branches -horeca, prostitutie, bouw en milieu- kunnen met toepassing van de Wet BIBOB worden geweigerd of ingetrokken. Daarnaast heeft de overheid tal van andere bestuurlijke instrumenten waarmee gericht barrières kunnen worden opgeworpen. Denk aan het intrekken van subsidies, het terugvorderen van uitkeringen, het opleggen van een preventieve dwangsom. De Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC s) ondersteunen gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. 1.3 Stads- en regioscan In 2010 is gebleken dat versteviging van de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit noodzakelijk is en geborgd dient te worden. Dit is de conclusie uit de Stad en regioscan die op verzoek van de vijf grote Brabantse Steden gemaakt is door het instituut Politie en Wetenschap. Aanleiding daarvoor was dat deze vijf steden ook blijkens de Gemeentelijke Veiligheidsindex (GVI) 2 behoren tot de meest onveilige steden van Nederland. Zware geweldsincidenten die eind 2010 hebben plaatsgevonden 3 onderstrepen dat. Uit deze Stads- en regioscan komt (kortweg) het volgende naar voren: De hoge score in de GVI hangt direct en indirect samen met de verwevenheid tussen een deel van de reguliere zichtbare probleemgroepen (zoals jeugdgroepen, straatdealers, veelplegers) en minder zichtbare criminele samenwerkingsverbanden (georganiseerde criminaliteit). Veiligheidsbeleid dat zich uitsluitend richt op aanpak van zichtbare probleemgroepen is daarmee beperkt effectief. De burgemeesters van de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, s Hertogenbosch en Tilburg (de B5) en de Minister van Veiligheid en Justitie hebben hierop op 2 december 2010 afgesproken de bestuurlijke, fiscale - en justitiële aanpak van de georganiseerde misdaad in Brabant per direct te intensiveren waarbij de overheid als één front tegen de georganiseerde misdaad optreedt. Dat gebeurt langs drie lijnen: b criminele bendes (die o.a. achter de wietteelt en handel zitten) worden opgerold; b onderliggende criminele structuren worden afgebroken; b crimineel vermogen wordt afgepakt. 2 De GVI geeft inzicht in de ontwikkeling van veiligheid voor gemeenten. Eindhoven staat op plaats 3, s- Hertogenbosch op 4, Tilburg op 7 en Breda sluit de rij met een notering op Onder meer: Moord op 16 november te Eindhoven, aanslag op 28 november te Eindhoven, de bedreiging van de burgemeester van Helmond, het op 22 november aangetroffen lichaam van een door een misdrijf om het leven gekomen man, twee aanslagen gepleegd op coffeeshop Carpe Diem te Helmond (9 juni en 30 juni). gemeente Eindhoven 5

6 1.4 Taskforce B5 Om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de 5 Brabantse steden te verstevigen is een Taskforce ingesteld en daarmee de veiligheid van burgers in Brabant te verbeteren. Deze Taskforce B5 bestaat naast de minister van V&J uit deelnemers van genoemde vijf grootste Brabantse gemeenten, de politie (nationale recherche, Bovenregionale Recherche Zuid Nederland en drie Brabantse regiokorpsen), de arrondissementsparketten Breda en s-hertogenbosch, de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst. De Taskforce wordt ondersteund door het RIEC Zuid West Nederland en het RIEC Brabant Zuid-Oost. De noodzakelijke acties, zoals aanpak hennepkwekerijen en controles van growshops en woonwagencentra, zijn vervat in het programma bestrijding georganiseerde misdaad in Brabant. Het programma moet ervoor zorgen dat de georganiseerde criminaliteit effectiever wordt bestreden door de krachten van de verantwoordelijke overheidsinstanties te bundelen Vooralsnog blijft de Taskforce tot eind 2013 in werking. 1.5 Beleidskader De gemeente Eindhoven heeft in haar beleidskader de aanpak van de georganiseerde criminaliteit tot één van haar negen prioriteiten benoemd. Het doel is het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit waarbij de focus bij de aanpak ligt op de inzet van het BIBOB instrumentarium en de aanpak van de drugsgerelateerde criminaliteit. Het beleidskader is de basis voor jaarlijkse actieplannen. In deze actieplannen staan de activiteiten die in een bepaald jaar moeten leiden tot het realiseren van de doelstellingen zoals verwoord in het beleidskader. 1.6 Leeswijzer Dit actieplan blikt eerst terug op het actieplan In hoofdstuk 3 staan de acties voor 2012 en een toelichting daarop. Tot slot wordt aangegeven welke actoren betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van de plannen/beleid. 2 Terugblik Realisatie van doelstellingen 2.2 Realisatie van acties en maatregelen Actiepunt Stand van zaken Eventueel vervolg. 1. de armslag van Bureau BIBOB wordt versterkt door uitbreiding van capaciteit met 2 formatieplaatsen, waardoor in 2010 het beleid kan worden De uitbreiding van de formatie is gerealiseerd maar sinds 2011 worden de plaatsen niet langer ingevuld. Dit als gevolg van arbeidskwesties. 1 fte is tijdelijk ingevuld, de andere niet.. Aan het bestaande BIBOB beleid (fase I) is nadere invulling gegeven; een Op het moment dat de arbeidskwestie is afgewikkeld kan de formatie definitief worden ingevuld. 6 gemeente Eindhoven

7 bijgesteld en de uitvoering verbeterd. 2. in 2010 wordt het barrière model voor de cannabislijn(regio) verder uitgewerkt en uitgevoerd. 3. er wordt een bestuurlijke aanpak hennepteelt geformuleerd 4. er wordt in 2010 beleid ontwikkeld om alle growshop van een vergunning te voorzien. 5. de pilot coffeeshopbeleid wordt uitgevoerd; de gebiedsgerichte en branchegerichte aanpak is daarmee mogelijk. Aan het nieuwe beleid is nog geen uitvoering gegeven in verband met het ontbreken van een analyse en de beperkt beschikbare capaciteit. Een aantal vergunningen is na BIBOB toetsing door het Landelijk Bureau BIBOB verleend, een aantal is geweigerd en een aantal is ingetrokken (aantallen) De politie heeft een HOT (Hennep Ondersteuning Team) opgericht dat werkzaam is in de regio. Medio 2010 is een convenant gesloten tussen de minister van Justitie, de bond van verzekeraars, netbeheer Nederland, de korpsbeheerders en de korpschefs van de 6 zuidelijke politieregios` (Zuid 6 verband 4 ) om informatie uitwisseling mogelijk te maken met als doel de georganiseerde hennepteelt een slag toe te brengen. De samenwerking met externe partners (politie, belastingdienst en energieleveranciers)bij het ontmantelen van hennepkwekerijen is voortgezet. De doelstellingen ten aanzien van de controles hennepteelt en controles coffee- en growshops, 167 resp. 20 zijn (ruimschoots) gehaald o.a. ten gevolge van acties van de Taskforce B 5 (zie inleiding). In Eindhoven zijn 11 growshops. Allen zijn aangeschreven om een vergunning aan te vragen. 2 vergunningen zijn verleend. 6 aanvragen zijn nog in behandeling en 3 aanvragen zijn geweigerd; daartegen lopen gerechtelijke procedures. De eerste helft 2012 wordt de Opiumwet gewijzigd in die zin dat growshops verboden worden. APV bepalingen en vergunningen moeten worden ingetrokken. Vooruitlopend daarop dient te worden bepaald hoe we omgaan met de situatie tot de invoering van het verbod. (Laatste kwartaal 2011) Na toekenning van de pilot coffeeshopbeleid is het huidige kabinet Het beleid komt expliciet aan de orde in het actieplan Komt expliciet aan de orde in het actieplan 2012 De acties worden voortgezet. De handhaving van het verbod op growshops moet in de driehoek worden besproken. Komt expliciet aan de orde in het 4 onder Zuid 6 worden de 6 zuidelijk politieregio s verstaan; Limburg Zuid, Limburg Noord, Brabant Zuid- Oost, Brabant Noord, Brabant Midden-West en Zeeland. gemeente Eindhoven 7

8 kleinschaligheid van de bestaande coffeeshops wordt gestimuleerd door het treffen van diverse maatregelen, met als doel terugdringen van de criminaliteit rond de teelt. We verwachten dit medio 2010 te hebben gerealiseerd aangetreden. In het Regeerakkoord en de concretisering daarvan is een aantal maatregelen ten aanzien van het drugs - coffeeshopbeleid opgenomen die hebben geleid tot het bevriezen van de uitvoering van de pilot. actieplan het RIEC wordt in het eerste kwartaal van 2010 geoperationaliseerd. Het RIEC Brabant Zuid Oost is verhuisd van Valkenswaard naar Eindhoven en heeft zich verder ontwikkeld. De wijziging van de Politiewet per 1 januari 2012 brengt voor het RIEC een verdere doorontwikkeling met zich mee. Landelijk is bepaald dat de RIECS worden gekoppeld aan de nieuwe politie regio s. Het eerste kwartaal 2012 is het RIEC Brabant Oost gerealiseerd en operationeel. De samenwerking met het RIEC Zuid West NL wordt geïntensiveerd; In Eindhoven blijft een front office. 8 gemeente Eindhoven

9 3 Plan Aanpak georganiseerde criminaliteit Doelstellingen In het beleidskader ligt de focus bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit op de inzet van het BIBOB instrumentarium en de aanpak van de drugsgerelateerde criminaliteit. In dit actieplan ligt de focus op een groter aantal thema s waarbij aansluiting is gezocht bij de thema s van het RIEC en de Taskforce. Het doel is meer effectief een bijdrage te leveren aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit om daarmee te voorkomen dat de onderwereld infiltreert in de bovenwereld. De op te zetten projectplannen en de daaruit vloeiende maatregelen kunnen ook meerwaarde hebben bij het aanpakken van de zichtbare criminaliteit of het tegengaan van overlast door drugsgebruik of prostitutie. Onderstaande maatregelenmatrix geeft de projecten aan die in 2012 uitgevoerd gaan worden om de georganiseerde criminaliteit op korte termijn slagen toe te brengen. In ligt de focus op de aanpak van: 1. georganiseerde hennepteelt 2. mensenhandel 3. illegaal gokken 4. witwassen onverklaarbaar verkregen vermogen 5. vastgoedfraude 6. persoonsgerichte aanpak 7. borgen aanpak georganiseerd criminaliteit binnen de organisatie 8. voorkomen vermenging Onderwereld / Boven wereld Met opmaak: opsommingstekens en nummering 3.2 Beleidsthema s Hoewel ieder beleidsthema nader uitgewerkt wordt in de vorm van projectplannen, geeft dit actieplan per aspect een korte uiteenzetting weer georganiseerde hennepteelt Landelijk is het drugsbeleid in beweging. Nieuwe maatregelen zijn aangekondigd om overlast van de verkoop van softdrugs via coffeeshops tegen te gaan en de georganiseerde criminaliteit die samenhangt met de teelt aan te pakken. Aanpak georganiseerde criminaliteit achter de hennepteelt De Taskforce B5 is opgericht om de bestuurlijke, fiscale - en justitiële aanpak van de georganiseerde misdaad in Brabant per direct te intensiveren (zie inleiding). Door een intensieve samenwerking tussen partners en informatiedeling nemen zij de meest effectieve maatregelen tegen criminelen. Er is sprake van een branche gerichte- en persoongerichte aanpak. Aanpak hennepkwekerijen De bestuurlijke aanpak van hennepkwekerijen wordt voortgezet. Een maatregel met veel effect is dat huurders uit hun woning worden gezet bij het aantreffen van een gemeente Eindhoven 9

10 kwekerij. De woningcorporaties hebben zich daartoe verplicht in het hennepconvenant. De wens is soortgelijke maatregelen te treffen tegen eigenaren van panden. Daartoe moet het hennepconvenant aangepast en uitgebreid worden. Onderzocht wordt of ook de (kring van) makelaar(s), hypotheekverstrekker en verzekeraar bereid zijn maatregelen te treffen in geval een kwekerij wordt aangetroffen. In B5 verband wordt op experimentele basis bezien welke andere bestuurlijke maatregelen effectief zouden kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld hercontroles, het sluiten van een drugspand op basis van artikel 13b Opiumwet of het opleggen van een bestuurlijke boete. Voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet wordt beleid ontwikkeld. Coffeeshops coffeeshopbeleid Zowel in het kader van de B5 als in Zuid 6 (zes zuidelijke regios s) verband als in de regio en lokaal wordt gewerkt aan een strategisch coffeeshop (en growshops)beleid om de maatregelen van het kabinet te implementeren en zoveel mogelijk de uitbreiding van de illegale handel in softdrugs te voorkomen. Pilot coffeeshops Na vaststelling van het softdrugsbeleid in de Tweede kamer wordt onderzocht of de pilot coffeeshopbeleid zodanig kan worden aangepast dat de gemeenteraad akkoord gaat met uitvoering ook al is de daarin voorgestelde gereguleerde hennepteelt niet toegestaan witwassen onverklaarbaar verkregen vermogen De opbrengsten uit misdrijven worden voor een deel opnieuw geïnvesteerd in nieuwe criminele activiteiten en blijven daardoor verborgen voor de legale economie. Een ander deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de legale economie of gebruikt door criminelen voor levensonderhoud: dan is er sprake witwassen. Witwassen van onverklaarbaar verkregen vermogen manifesteert zich vaak in de horeca en vastgoed branche. Een van de instrumenten om witwassen tegen te gaan is het BIBOB instrument. Toepassing daarvan is alleen mogelijk ten aanzien van in de wet genoemde branches en alleen als sprake is van een vergunningplicht. BIBOB en witwassen in de horeca De reguliere BIBOB toets wordt voortgezet. Daarnaast wordt op basis van de nadere invulling van het beleid en op grond van een analyse een gebiedgebonden toetsing ingezet met als doel in geval van witwaspraktijken of het plegen van strafbare feiten vergunningen in te trekken of te weigeren cq het pand te sluiten. De partners worden geïnformeerd (belastingdienst). BIBOB en witwassen in de vastgoedbranche De wet BIBOB maakt het mogelijk ook aanvragen om een bouwvergunning te toetsen en vergunningen te weigeren of in te trekken indien er sprake is van witwassen. Het beleid daarvoor wordt begin volgend jaar geïmplementeerd en toegepast. 10 gemeente Eindhoven

11 BIBOB en witwassen via vastgoedtransactie; Vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, komen onder de wet BIBOB te vallen. Zolang deze nog niet van kracht en de overheid geen civiele partij is, maakt de aanpak onderdeel uit van een persoonsgerichte aanpak of de aanpak van vastgoed fraude illegaal gokken Het illegale gokcircuit staat per definitie niet, zoals het legale aanbod, onder toezicht van de overheid. De exploitanten van de illegale kansspelen ondernemen geen activiteiten om gokverslaving in te dammen; ze bieden daarentegen een vluchthaven voor gokkers, die niet meer in het legale circuit terecht kunnen of willen in verband met hoge schulden. De grote bedragen die met de exploitatie gemoeid zijn maken de sector aantrekkelijk voor personen met een criminele achtergrond. Er zijn dan ook indicaties voor de verwevenheid van delen van het illegale gokcircuit met ernstige vormen van criminaliteit. Denk aan uitlokking van strafbare feiten, uitbuiting, afpersing bedreiging en afpersing. Ook kan vanuit het lokaal of de inrichting waarin gegokt wordt, overlast voor de omgeving ontstaan. Aangezien strafrechtelijk de bewijslast zwaar is, is een integrale aanpak noodzakelijk. Uitgangspunten bij de aanpak: Naast het strafrechtelijk traject daar waar mogelijk; afpakken van vermogen b afpakken van exploitatie gerelateerde vergunningen b afpakken van subsidies b sluiting van het pand b in beslag name goederen mensenhandel Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit en onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit. Onder mensenhandel vallen vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, maar ook de uitbuiting van mensen in andere sectoren, zoals de horeca, tuinbouw, huishoudelijk werk of fabriekswerk. Ook loverboys worden gezien als mensenhandelaren. Bepaalde doelgroepen zijn vaak slachtoffer van mensenhandel; denk aan MOE - landers. In verband met de effectiviteit is het noodzakelijk dat mensenhandel niet alleen wordt aangepakt via de strafrechtelijke weg, maar ook bestuurlijk en preventief. Door het opwerpen van barrières door diverse instanties wordt mensenhandel steeds verder ingeperkt. gemeente Eindhoven 11

12 Uitgangspunten bij de aanpak: b communicatie intern en extern over herkennen signalen van mensenhandel b integrale controles branches waar vermoeden is van mensenhandel b naast het strafrechtelijk traject waar mogelijk: b intrekken vergunning b sluiting pand b afpakken vermogen b opleggen boetes vastgoedfraude/witwassen Vastgoedfraude doet zich voor in veel verschillende gedaanten. De meest voorkomende vorm van vastgoedfraude is hypotheekfraude. Via trucs in de vastgoedmarkt kunnen fraudeurs in korte tijd veel geld verdienen en kan zwart geld worden witgewassen. Een fraudeur kan in korte tijd bij verschillende banken hypotheken aanvragen en meerdere panden kopen. Aan deze panden kan hij geld verdienen door ze voor veel geld onder te verhuren aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten (uitbuiting, woonoverlast) of er hennepkwekerijen in te zetten. Daarnaast is het mogelijk dat de fraudeur niet aan zijn (financiële) verplichtingen voldoet. Banken zijn dan genoodzaakt de panden op een executieveiling tegen een lage prijs te verkopen. Om deze maatschappij ontwrichtende activiteiten aan te pakken moeten publieke en private partners barrières opwerpen. Uitgangspunten bij de aanpak: b integrale controles panden b sluiting pand b afpakken vermogen b samenwerking banken en notarissen Vastgoedfraude kan worden onderscheiden van woonfraude. Daarbij is te denken aan onderhuur, onterechte (huur) uitkeringen of toeslagen,een woning die als hotel of pension wordt gebruikt, een wietplantage in een woning, verhuur van eigen koopwoning Taskforce woonwagencentra Uit de eerder genoemde Stad- en regioscan blijkt dat bepaalde criminele groeperingen zoals kampers vaak in verband gebracht kunnen worden met de niet aangifte gerelateerde en/of georganiseerde criminaliteit. daarom is door de Taskforce een programma opgezet om de woonwagencentra stelselmatig te controleren. persoonsgerichte aanpak In Brabant zijn minimaal 24 criminele samenwerkingsverbanden actief. Die moeten aangepakt worden. Politie en het openbaar ministerie kunnen dat niet alleen. De opsporings- en vevolgingscapaciteit is beperkt. Bovendien zijn dubieuze praktijken 12 gemeente Eindhoven

13 soms met het strafrecht moeilijk aan te pakken. De overheid en haar verschillende organen en diensten beschikken echter over diverse andere mogelijkheden om het criminelen lastig te maken, om misdaad niet te helpen maar tegen te houden. Voorwaarden zijn dan bewustzijn en herkenning, het delen van alle beschikbare belangrijke informatie en het afstemmen van het overheidshandelen op het tegenhouden van georganiseerde misdaad. Dit vergt een intensieve samenwerking tussen betrokken overheidspartijen. Het RIEC is daarbij een instrument en ondersteunt de acties van de diverse overheden borgen aanpak georganiseerde criminaliteit binnen de organisatie Binnen de organisatie is het fenomeen georganiseerde criminaliteit en de interventies die het lokaal bestuur daarop kan inzetten nog niet voldoende bekend. Daarom zal vanuit de afdeling veiligheid voorlichting worden gegeven over het belang van signaleren, informatie verzamelen, informatie vast leggen, informatie delen, analyseren, en adviseren. Uiteindelijk kan dan op basis van eigen informatie onderzoek gedaan worden naar achter de zichtbare criminaliteit bestaande criminogene structuren voorkomen vermenging onderwereld / bovenwereld Door infiltratie van de zogenaamde onderwereld in de bovenwereld kunnen onaanvaardbare machtsposities ontstaan die ontwrichtend zijn voor de samenleving. Dat is onaanvaardbaar en dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. De lokale overheid heeft samen met verschillende partners de taak en de mogelijkheden daartegen maatregelen te treffen. Het opzetten van een actieplan en het vormen van een "kring" door gemeente brancheorganisaties en politie zijn middelen om een barrièremodel op te zetten en gerichte acties uit te voeren. 3.3 Maatregelen/actiematrix beleidsthema Aspecten Actie/beleid Inzet Landelijke ontwikkelingen (soft)drugsbeleid Strategische beleidsnotitie softdrugs ; VH, politie,vth en andere externe partners (o.a. OM) input leveren VH Pilot coffeeshopbeleid Implementatie beleid; actie Aanpassen pilot iom min V&J;beleid VH politie,vth en andere externe partners (o.a. OM) input leveren VH de raad om instemming vragen VH, VTH, andere partners nntb gemeente Eindhoven 13

14 1. georganiseerde hennepteelt Aanpak hennepkwekerijen; convenant Integrale controle en hercontrole voor uitvoering pilot.dossier maken beleid evt. uitvoering pilot;actie Per partner uitvoeren van maatregelen convenant.; (voortzetting) acties VH, VTH, politie, andere externe partners (inzet bij handhavingsacties en het vervolg daarop). VH iom andere en externe partners nntb Evalueren en aanpassen convenant; waar mogelijk uitbreiden met partners : hypotheek-verstrekkers, makelaars en verzekeraars benaderen;beleid VH, VTH (input leveren) alternatieve bestuurlijke maatregelen waaronder Sluiten van panden met toepassing artikel 13b Opiumwet Voorstellen inzet alternatieve bestuurlijke maatregelen; beleid ontwikkelen en vaststellen beleid artikel 13b Opiumwet;beleid VH 2. witwassen onverklaarbaar / wederrechtelijk verkregen vermogen Horeca vergunningen BIBOB Horeca branche; inzet BIBOB preventief en repressief,gebiedsgericht, informatie gestuurd voortzetting reguliere BIBOB toetsing horeca.;actie gerichte inzet BIBOB op gebieden; Stratumseind Boschdijk e.o; actie VH, VTH (inzet verg.verlening) VH, VTH (inzet verg.verlening) VH Overlegstructuur opzetten met interne vastgoed branche inzet BIBOB en externe partners Maken projectplan. actie VH, VTH (input leveren) 14 gemeente Eindhoven

15 Ontwikkelen en implementeren BIBOB beleid bouw.;beleid BIBOB toepassen op bouwvergunningen. VH, VTH (toetsing aanvragen eerste aanleg) 3. illegaal gokken Informatiegestuurd, voorlichting handhaving en repressie; opwerpen van barrières Onderzoeken welke maatregelen -naast bestuursrechtelijk - optimaal ingezet kunnen worden (strafrechtelijk, fiscaal) ; beleid uitvoeren beleid;actie VH, politie, VTH (input leveren) VH, VTH,politie (inzet bij handhavingsacties )Om evt vervolging 4. mensenhandel Informatiegestuurd, voorlichting, handhaving en repressie opwerpen van barrières Aanpak prostitutie/uitzendbranche; Onderzoeken welke maatregelen naast bestuursrechtelijk - optimaal ingezet kunnen worden (strafrechtelijk, fiscaal) ; beleid VH, VTH politie, OM (input leveren) uitvoeren beleid;actie. VH/VTH/politie/ (inzet bij handhavingsacties) /OM evt. vervolging 5.vastgoedfraude Informatiegestuurd, voorlichting, handhaving en repressie. Onderzoeken welke maatregelen (naast strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale) optimaal ingezet kunnen worden;beleid (zie toelichting) VH iom externe partners nntb (zoals hypotheekbverstrekkers, notarissen) VH iom externe partners nntb Uitvoeren beleid; actie 6 Taskforce acties persoonsgerichte aanpak, opwerpen van barrières Onderzoeken welke maatregelen - naast bestuursrechtelijk - optimaal ingezet kunnen worden (strafrechtelijk, fiscaal) ; beleid uitvoeren beleid;actie VH iom samenwerkende partners VH iom samenwerkende partners locatie gerichte aanpak: woonwagenlokaties Project aanpak 3 nieuwe woonwagenlocaties en hercontroles reeds aangepakte locaties; actie VH, VTH,politie (inzet bij handhavingsacties), OM evt. vervolging gemeente Eindhoven 15

16 branche gerichte VH, VTH, Politie en andere externe partners aanpak (inzet bij handhavingsacties) hennepkwekerijen Project aanpak 25 growshops hennepkwekerijen 10 controle dagen coffee-growshops (voortzetting) actie. 7. borgen aanpak Voorlichten, signaleren, Opzetten van een VH georganiseerde informatiedelen, informatiesysteem;actie criminaliteit binnen informatie verzamelen, organisatie analyseren, informatie Voorlichtingsrondes over Taskforce, VH vastleggen georganiseerde criminaliteit en barrière modellen;actie 8. voorkomen Voorlichten, signaleren, Opzetten van een actieplan en vormen VH iom externe partners nntb vermenging informatiedelen, van een "kring" Door gemeente / Onderwereld / informatie verzamelen, brancheorganisaties / politie. Boven wereld analyseren, informatie beleid/actie vastleggen 3.4 Overlap Veiligheidsthema s beïnvloeden elkaar vaak wederzijds en zijn zelden scherp begrensd. Zo kan woonoverlast veroorzaakt worden door risicojeugd of door georganiseerde criminelen. Dit actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit bevat dan ook een aantal thema s die ook in de actieplannen Risicojeugd en Woonoverlast en Veilig Uitgaan terugkomen: Georganiseerde criminaliteit Horeca veilig uitgaan/geweld Gebiedsgericht screenen horeca ondernemers (horeca veilig uitgaan) + Stratumseind, kop Boschdijk e.o. Loverboys (geweld) Georganiseerde criminaliteit Woonoverlast Versterking aanpak crimineel gedrag cq asociaal gedrag Aanpak huisjesmelkers/uitbuiting/vastgoedfraude Voortzetting aanpak illegale kamerbewoning Georganiseerde criminaliteit Drugsbeleid-handel en risicojeugd Risocojeugd Vanzelfsprekend hebben de betreffende managers omtrent deze thema s goede afstemming en taakverdeling. 16 gemeente Eindhoven

17 4. Overlegstructuur en actoren portefeuillehouder(s) ambtelijk trekker interne uitvoeringspartners externe uitvoering-gespreks partners samenwerkings-/overlegstructuur Burgemeester, wethouder Wonen, Manager IVZ/aanpak georganiseerde criminaliteit GBO (kwartiermaker Veiligheid en wijkcoördinatoren), VTH, stadtoezicht, Veiligheid, Bestuursondersteuning en Juridische Zaken (manager Integrale veiligheidszorg,/woonoverlast en veilig uitgaan, projectleider 112/BITE), Zorg&Inkomen, Werk, Publiekszaken, Control Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Arbeidsinspectie, RIEC, Endinet, banken bond van verzekeraars, notarissen advocaten. Overleg Taskforce B5 gemeenten over aanpak en afstemming beleid. Overleg zuidelijk 6 regio s (Zuid 6) over eventuele afstemming nieuwe drugsbeleid. Regionaal overleg. over aanpak en afstemming beleid waar mogelijk. Intern op te starten overleggen per beleidsthema Activiteitenprogramma BITE Verantwoordingscyclus Het college van Burgemeester en wethouders wordt drie maal geïnformeerd over de voortgang en resultaten van het actieplan, waaronder die van de verschillende beleidsthema s. Het actieplan kent een doorlooptijd van 12 maanden. Verantwoordingsperioden zijn: januari t/m april, mei t/m augustus en september t/m december De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de afdeling Veiligheid. Hiervoor worden afspraken gemaakt met alle betrokkenen in de uitvoering (cfm. de doelstelling van de business case "informatiegestuurde veiligheidsorganisatie"). Het college kan de raad via een Raadsbrief periodiek informeren. gemeente Eindhoven 17

18 6. Middelen Per project wordt zover mogelijk zicht gegeven op de gevraagde capaciteit en voorwaarden voor uitvoering. In de eerste fase van de uitvoering van het plan worden de projectplannen nader uitgewerkt en wordt inzet en capaciteit afgestemd met partners. Hierbij wordt in de eerste plaats bekeken hoe reguliere interne en externe capaciteit, structuren en voorzieningen gerichter ingezet kunnen worden. Tijdens de uitvoering ontstaat ook concreter zicht op eventuele leemtes. Geconstateerde leemtes en de daarvoor gevraagde middelen worden ter besluitvorming voorgelegd aan sectorhoofden of bestuur. Voor wat betreft de acties van de Taskforce B5 dient een bedrag van ,- gereserveerd te worden. De noodzakelijke acties zijn vervat in het Programma bestrijding georganiseerde misdaad in Brabant. Voor de aansturing van de uitvoering is per 1 februari 2011 programmabureau opegricht met 12fte.Om dit te bekostigen een begroting opgemaakt. b B5 gemeenten betalen ieder jaar: ,- b Provincie Brabant betaalt ieder jaar: ,- b V&J betaalt ieder jaar: ,-- kosten en dekking 2012 Taskforce Bijdrage projectbureau Taskforce Bedrag ,-- dekking afdeling veiligheid ,-- 18 gemeente Eindhoven

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

BIBOB beleid Gemeente Waalwijk

BIBOB beleid Gemeente Waalwijk BIBOB beleid Gemeente Waalwijk Versie behorend bij collegebesluit van 30 januari 2007 BIBOB beleid Gemeente Waalwijk 1 INHOUD 1. Algemeen... 3 1.1 De wet BIBOB... 3 1.2 Toepassingsbereik van de wet BIBOB...

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

De samenwerking zoals die nu geborgd is binnen de provinciale stuurgroep en het nieuwe Convenant zie ik als kans voor een succesvolle aanpak.

De samenwerking zoals die nu geborgd is binnen de provinciale stuurgroep en het nieuwe Convenant zie ik als kans voor een succesvolle aanpak. Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 is een bijzonder jaar geweest voor de samenwerking. Inmiddels hebben alle partners in Limburg het nieuwe Convenant "Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit,

Nadere informatie

Niet-vergunde, illegale en gedwongen prostitutie

Niet-vergunde, illegale en gedwongen prostitutie Niet-vergunde, illegale en gedwongen prostitutie Evaluatie Utrechts Prostitutiebeleid deelrapportage 3 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

MASTERPLAN VERMOGENSCRIMINALITEIT

MASTERPLAN VERMOGENSCRIMINALITEIT MASTERPLAN VERMOGENSCRIMINALITEIT Beste collega, Hierbij treft u het Masterplan bestuurlijke aanpak Vermogenscriminaliteit aan. Een plan dat is opgesteld door en voor de vijf grootste Brabantse steden

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Dealers de deur wijzen Aanpak drugs en dealeroverlast in Amsterdam West

Dealers de deur wijzen Aanpak drugs en dealeroverlast in Amsterdam West Dealers de deur wijzen Aanpak drugs en dealeroverlast in Amsterdam West Erik de Groot en Jori Keijsper PvdA Amsterdam West Mei 2012 Index 1. Introductie. 2 2. Casuïstiek 3 3. Beschrijving mogelijkheden

Nadere informatie

Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit

Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit Een overzichtsstudie: aard en oorzaken Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zuid-West Nederland in samenwerking met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Nota prostitutie en seksbranche

Nota prostitutie en seksbranche Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 pag. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.2. Uitgangspunten nota prostitutie en seksbranche 6 2. Vergunningen seksbranche

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar?

De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar? De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar? - Een onderzoek naar de noodzakelijkheid van nieuwe Opiumwetgeving, rekening houdend met de grondrechten van de verdachte - Naam: Nadieh van Noort Studentnummer:

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie

Nadere informatie

Noord-Holland Noord. Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015

Noord-Holland Noord. Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015 ONTVANRFN - 1 MEI 2012 programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord *B201208198* Colleges van B&W in de politieregio Noord-Holland Noord Alkmaar, 27 april 2012 Kenmerk 12/0004653 Kadernotitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld

Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld Rapport van de parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld Cisca Joldersma Fred Teeven Jan de Wit Ton Heerts Ed Anker Raymond de Roon

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Handhaving openbare en bebouwde omgeving

Handhaving openbare en bebouwde omgeving Handhaving openbare en bebouwde omgeving Programma 2014 www.utrecht.nl 27 november 2013 Versie 2.6 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio Utrecht Vastgesteld 17 december 2013 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio

Nadere informatie