Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling"

Transcriptie

1 Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

2 STAD KORTRIJK Oppervlakte: 8003 ha Aantal inwoners: (1 januari 2012) Burgemeester: Dhr. V. Van Quickenborne Stadssecretaris: Dhr. G. Hillaert Schepen Leefmilieu: Dhr. B. Herrewyn Stadhuis Grote Markt Kortrijk

3 1 INSTRUMENTARIUM 1.1 Basis Gemeentelijke diensten Organisatie De directie leefmilieu wordt zo georganiseerd dat een geïntegreerd beleid mogelijk wordt, zodat milieuproblemen steeds in hun context, en zoveel mogelijk aan de bron worden aangepakt. Bovendien wordt gestreefd naar een laagdrempelig aanspreekpunt en een efficiënte dienstverlening voor de bevolking. Er wordt ook werk gemaakt van de integratie van duurzaamheid in de stadsorganisatie. Voorbeelden van samenwerking en overleg: Integratie met directie Facility: - duurzame investeringen in gebouwen, informeel overleg en aanbrengen voorstellen. - energieboekhouding - de energiecel met als taak het heropmaken van het energiemasterplan en het reactiveren van de energiethema s bij gebouwenverantwoordelijken en bij interne milieuzorg. - kleine sensibiliserende acties, ecodriving project. Integratie met directie jeugd: inrichten van speelpleintjes in duurzame materialen: hout, gerecycleerd kunststof. Integratie in school in de stad: alle charters samen werden duurzaamheidscharter, ook voor het charter in de maak (cultuur) wordt de integratie overlegd. Integratie met gebiedswerking: trage wegen/bouwblokrenovatie/heraanleg wijkgroen en parken. Integratie met directie welzijn: stedenband, Fair Trade gemeente. Integratie met evenementen en cultuur: Dag van het Park, Big Jump, kindertekeningen, Integratie met infrastructuur: heraanleg wegen: milieu en groenaspecten/individuele waterzuivering subsidies, deelname van coördinator leefmilieu of duurzaamheidsambtenaar aan de GBC. Integratie met mobiliteit: afronden nieuw mobiliteitsplan, deelname aan stuurgroepen werkgroepen, verbreding = Integratie van milieuthema in nieuw mobiliteitsplan. Samenwerking bij sensibiliserende acties: dag van de trage weg, week van de mobiliteit. Integratie stadsplanning en ontwikkeling Betrokkenheid bij nieuwe verkavelingen: vb duurzame wijk Peperstraat. Beleid rond subsidiereglementen duurzaam wonen Samenwerking woonwinkel (planadviezen/energiescans) FRGE Integratie met personeelsdienst Communicatie met alle personeelsleden. Acties voor personeel oa: dikke-truiendag, bio-ontbijt, donderdag veggiedag. Formele overlegplatformen mbt integratie van duurzaamheid Doelgroep intern: werkgroep interne milieuzorg, energiecel. Doelgroep scholen: Overleg school in de stad, werkgroep overleg duurzaamheidcharter. Doelgroep alle inwoners: overleg uit in Kortrijk, stadskrant, communicatoren netwerk. 3

4 Personeel Directie leefmilieu Coördinator leefmilieu Team projecten Natuur Ontwerp/bebloeming Duurzaamheid Yves Baptiste Luc Vandeghinste Els Clarysse Rudi Geerardyn Lieven Vandeputte Gerda Flo Liesbeth Vanderschaeve Beleid Doelgroepen Team beheer en exploitatie Karel Dendooven Cel begraafplaatsen, containerparken, groenaanleg Cel net tot en met, afvalophaling, logistiek Team burgergerichte dienstverlening Groen meldpunt rap en rein Aanspreekpunten voor Lode Valcke Mia Vanden Bergh Ann Dendievel Doris Verlinde Mabel Lepere Milieuambtenaar Vlarem deskundige Milieudeskundige Directie Aankopen Energie verantwoordelijke Mobiliteit Infrastructuur Facility Sofie Eggermont/ Sebastien Lefèbvre Heidi Debels/ Isabel Coussement Johan Vermandere/ Eline Pyck Stadsplanningontwikkeling en Peter Tanghe (duurzaam bouwen en verbouwen, woonwinkel, stedenbouwkundige verordening) Ann Ghesquière (premies) Ciska Vereecke: uitbouw woonwinkel Centraal meldpunt voor milieuklachten De loketfunctie van het meldpunt is volledig operationeel. Meldingen worden gecentraliseerd opgenomen, verwerkt in het uniek softwaresysteem en juist doorverwezen. Sinds 4 januari 2010 werd één centraal meldpuntnummer geactiveerd werd het aanspreekpunt voor alle inwoners van de stad. Een melding doen kan via een webformulier op de website van de stad, via een mail, telefonisch of door langs te komen op het stadhuis of langs een van de dienstengebouwen van de stad (gemeentehuizen, OC s). Het meldpunt is telefonisch en fysiek te bereiken tijdens de kantooruren en openingsuren van de diensten. Tijdens het weekend en s nachts wordt voor dringende meldingen beroep gedaan op de milieupolitie Mifin ( of ; Els Laverge ) ook via mail te 4

5 bereiken: De meldingen en klachten worden geregistreerd en er wordt jaarlijks over gerapporteerd. Als bijlage IN_01: jaarverslag met meldingen voor leefmilieu ingedeeld volgens categorie Overleg diensten Maandelijks (laatste woensdag van de maand) wordt overleg gepleegd tussen Mifin en stadsdiensten (Lode Valcke, Mia Van Den Bergh, Els Laverge en Dirk Vandemeulebrouck) Bespreking van klachten die gezamenlijk opgevolgd worden, overlopen van binnengekomen meldingen/klachten en afspraken over opvolging (wie doet wat), stand van zaken opgevolgde klachten. Afmelden, bespreken voorgestelde oplossingen Handhaving MMIS Personeel Vlarem bekwaamheidsbewijs: Mia Van Den Bergh voor de stad, Els Laverge voor de politiezone Vlas Proactieve en reactieve controles klasse 2 en 3. Voor elke nieuwe vergunningsaanvraag of aanpassing van de milieuvergunning bij klasse 2 bedrijven wordt een plaatsbezoek uitgevoerd. Bij een melding wordt ofwel een plaatsbezoek uitgevoerd of wordt proactief een overleg georganiseerd op het stadhuis. De agenda van de plaatsbezoeken is ter beschikking. Bijlage IN_02 en bijlage IN_03, plaatsbezoeken door politie Logistieke ondersteuning toezichthouders de toezichthouders hebben beschikking over auto, telefoon, geluidsmeter (MIFIN), geurdetectie (brandweer) SO met politiezone De stad heeft een algemene overeenkomst met de politiezone vlas, een formeel maandelijks overleg met de dienst. De beide diensten hebben een persoon met Vlarem bekwaamheidsbewijs, dus kunnen beide zelfstandig optreden Internetverbinding Alle betrokken personeelsleden (bedieners van Meldpunt, Vlaremdeskundigen, politiemedewerkers, baliemedewerkers) hebben toegang tot internet Gegevensinvoer databanken De stedelijke gegevens over milieuklachten worden opgenomen in de centrale databank: TOPdesk Application server. De meldingen die bij de politie binnenkomen zijn opgenomen in de centrale databank van de politie Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Als bijlage IN_04 wordt het jaarverslag van de minaraad toegevoegd. De samenwerking met andere adviesraden wordt vanuit de minaraad zelf aangestuurd Gemeentelijk milieubeleid Kortrijk heeft een Milieubeleidsplan. (zie 1.2.2), gepubliceerd op de website van de stad 1.2 Onderscheidingsniveau Duurzaamheidsambtenaar De duurzaamheidsambtenaren zijn voltijds werkzaam met een contract van onbepaalde duur (Gerda Flo sinds januari 2003, Liesbeth Vanderschaeve sinds juni 2007). Contracten zijn niet gewijzigd sinds vorig jaar. 5

6 1.2.2 Milieubeleidsplan Het milieubeleidsplan werd in de GR van juli 2008 goedgekeurd en is terug te vinden op de website van de stad Milieubarometer De bestaande milieubarometer werd verder aangevuld. Naast deze barometer wordt door leefmilieu maandelijks kengetallen genoteerd en wordt op twee of driejaarlijkse basis een woonmonitor en een omgevingsanalyse van de stad gemaakt. We streven naar een meer eenvormige barometer van onze stad, waar leefmilieu, uitgebreid met leefbaarheid en wonen in kaart gebracht worden. Als bijlage IN_05 wordt de aangevulde milieubarometer, en de interpretatie van de resultaten, toegevoegd MMIS Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur De minaraad kwam dit jaar 4 keer samen. De vrouwen blijven ondervertegenwoordigd, maar aangezien we nog steeds van mening zijn dat de motivatie van een geïnteresseerde in de minaraad belangrijker is dan zijn geslacht vragen we voor dit criterium een gemotiveerde uitzondering. Er werd één open minaraad gehouden, verslag daarover werd opgenomen in de bijlage IN_04, het jaarverslag van de minaraad Handhaving 1.3 Projecten MiNa-werkers De minawerkers worden ingezet voor specifieke natuur-taken die opgenomen werden in het takenpakket van de stad. Er werden 5 VTE tewerkgesteld. Het jaarverslag van de minawerkers wordt toegevoegd als bijlage IN_06. Opnieuw werden 5 VTE aan minawerkers aangevraagd. Inhoudelijk werd deze hoeveelheid goedgekeurd, maar er werden slechts 3,3 VTE goedgekeurd. Ondanks deze lagere subsidie stelde de stad toch 5 VTE tewerk via een invoegbedrijf (sociale economie). De rapportering betreft 5,4 VTE. 6

7 2 AFVAL: Kortrijk rapporteert over het thema afval via de bijlage bij afvalstoffenenquête. Er werden echter verschillende sensibiliseringsacties uitgevoerd passief en actief rond correct sorteren en zwerfvuil, waarover niet kan gerapporteerd worden in het sjabloon van de afvalstoffenenquête. Concreet gaat het over: een actie voor inzameling van gebruikte oliën, correct sorteren van PMD, zwerfvuil achterlaten bij de glasbollen, groenafval en de nieuwe brengmethode naar inzamelpunten. Nieuwe fracties in het milieustraatje (zie project IMOG). Bovendien is het niet mogelijk om in de bijlage de punten voor het behalen van de doelstelling voor restafval te claimen. Vandaar dat hier nog wel in het MJP Kortrijk wordt over gerapporteerd. 2.2 Onderscheidingsniveau Doelstellingen mbt restafval De doelstelling mbt restafval werd in 2012 opnieuw gehaald. We produceerden ongeveer 143,7kg restafval per inwoner, een stagnatie in vergelijking met 2011 (144 kg). Zie afvalstoffenenquête voor exact cijfer. Aangezien de grenswaarde van 150kg/inwoner niet overschreden wordt, rapporteren we over deze actie in het onderscheidingsniveau en vragen we zoals vooropgesteld door het Gewest de 3 punten die in het onderscheidingsniveau worden toegekend voor dit resultaat. De acties ondernomen om het restafvalcijfer laag te houden werden verder uitgeschreven in de rapportering aan de OVAM. Hier moet onder andere zeker het proefproject voor tweewekelijkse ophaling in een zeer stedelijke deelgemeente van Kortrijk (deel van Bissegem) vermeld worden. Hier wordt met sensibiliserende, stimulerende en compenserende maatregelen gewerkt aan een vermindering van het huisvuil en een draagvlak voor tweewekelijkse ophaling. 2.3 Projecten 7

8 3 MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 3.1 Basis MVP binnen gemeentelijke diensten Duurzaam geëxploiteerd hout In bestekken opgenomen: FSC gelabeld hout, met vraag naar chain of custody certificaat. Voorbeeld: Aankoop houten zitbankenstandaard met FSC label, in natuurgebieden: grenen zitbanken met FSC label. Ook palen en bouwmaterialen voor aanleg avontuurlijk speeldomein de Warande, Bissegem OC: heraanleg terras in hout. Bestekken en geattesteerde facturen ter beschikking. Gekeurd breekpuin Het secundair breekpuin dat wordt gebruikt heeft het COPRO-label. Alle bestekken worden volgens de richtlijnen van type-bestek 250 opgemaakt, waarin dit COPRO label geëist wordt. De vrachtbrieven voor alle aanvoer bij wegeniswerken bevatten het certificaat. Deze worden ter beschikking gehouden Passieve sensibilisatie - Stadskranten: Jong en fris, groen en gezond juni compostmaand (compost), Voedselteams (lokale voeding) en Ecotuinteams (ecologisch -pesticidenvrij- tuinieren, juni 2012 p4. Deze artikelen zijn in te laden via - Website: Duurzame aankopen: Herbruikbare bekers: Voedselteams: Aankondiging van 2 infoavonden. 3.2 Onderscheidingsniveau Acties mbt MVP binnen gemeentelijke diensten a) Gebruik compost (Vlaco) Vlaco gelabelde compost wordt gevraagd voor alle aannemingswerken waar aanplant gebeurt. Voorbeeld: Heraanleg wijkgroen ter Doenaert, fase 2 Bestek en attesten ter beschikking. Voorbeeld: Heraanleg gebroeders van Raemdonckpark (in opstart, bestek ter beschikking) b) Gebruik milieuverantwoorde kantoormaterialen Er wordt geen recyclagepapier meer aangekocht. De reden is dat het duurder is. Wel wordt nu papier aangekocht met het EU Eco label. Algemeen blijft er een daling van de hoeveelheid aangekocht papier, er wordt veel minder geprint. c) Gebruik milieuverantwoorde materialen uit gerecycleerde kunststoffen In 2012: aankoop en plaatsen van zitbanken in gerecycleerde kunststoffen op vandalisme-gevoelige locaties, vb. langs de Leie, jaagpad t.h.v. Neerbeekpad. d) Gebruik milieuverantwoorde cateringproducten - Gebruik van glazen en duurzaam servies i.p.v. wegwerpbekers. - Geen wegwerpkoffielepels - Kraantjeswater in glazen kannen ingevoerd binnen de gemeentelijke diensten, ook voor vergaderingen met externen. - FT fruitsap in glazen flessen (van 1l) Werkgroep Interne Milieuzorg Deze actieve werkgroep onderneemt jaarlijks verschillende sensibiliseringsacties met betrekking tot 8

9 milieuverantwoorde producten. Voorbeelden: - Bio-lunch voor personeelsleden (donderdag 7 juni 2012), 94 deelnemers proefden van een milieuverantwoorde en duurzame lunch. - Tutti frutti: een stuk biologisch fruit tijdens de bioweek, een stuk fruit uit eerlijke handel tijdens de week van de fair-trade Acties mbt MVP bij burgers Actieve sensibilisatie a) Compost - TuinXpo: stand Imog over thuiscomposteren met de Kortrijkse compostmeesters. b) Seizoensgroenten -fruit - Leilekkerland: project buurttuinieren van Velt (telen van seizoensgroenten en fruit) op de Budatip, met financiële ondersteuning van de stad. c) Biologische producten en duurzame voeding - 2 Kortrijkse Voedselteam zijn actief, de website van Kortrijk informeert de inwoners over Voedselteams + oproep om zich aan te sluiten bij een Voedselteam. Promotie via stadskrant juni, p Projecten 9

10 4 WATER 4.1 Basis Pesticidenreductie Het reductieprogramma wordt verder gevolgd en de vooropgestelde datum voor nulgebruik is gebleven op Er werd in 2008 een weed-it in gebruik genomen, waardoor voor éénzelfde oppervlakte sproeien een kleinere hoeveelheid actieve stof nodig is. De actieve stof gebruikt in 2010 werd gereduceerd tot (vooral bestaande uit glyfosaat). De sproeistoffeninventaris werd opnieuw ingegeven in de digitale inventaris van het Vlaams gewest. Sinds juli 2009 werd geen actieve stof meer gebruikt, behalve op de type 3 oppervlakken, waar omvorming nodig zal zijn om tot sproeistofvrij onderhoud te komen. Bij heraanleg van wijkgroen en van omgeving rond openbare gebouwen wordt steeds volgens de voorwaarden van de pesticidentoets gewerkt. Zo werd bij de officiële opening van de omgevingsaanleg rond buurthuis Rollegem ook gesensibiliseerd over de reductie van pesticidengebruik. Op verschillende werken aan openbaar domein werd de pesticidentoets uitgevoerd en opgevolgd. In opvolging: 1. Test met stropellets: Op drie locaties (in totaal voor 200m²) werd de pas geplante beplantingen afgedekt met een laag van 5 cm strokorrels of Stro Pellets. Door vocht, regen, neemt het volume van 5 cm toe tot een dikke laag van 15 cm. Hierdoor komt het onkruid niet meer op en kunnen hakbeurten van onkruid uitgeschakeld worden. De resultaten van deze test zijn positief: het onkruid bleef inderdaad binnen de perken en de laag pellets nam voldoende volume aan. De investering om grote oppervlakten zo te onderhouden houdt ons vooralsnog wat tegen. Uitgevoerd: 1. Heraanleg wijkgroen ter Doenaert, Fase 2 in uitvoering: oppervlakte: gazon: 2360m²; beplantingsmassieven: 4750m²; verhardingen: waterdoorlatend (kunststofgras): 665m²; weinig water doorlatend (paden in betontegels): 1465m². 2. Begraafplaats sint Jan omgevingsaanleg dienstgebouw en dolomietpaden aan ingangscomplex. Beplanten van plantvakken met hoge dichtheden Gepland: Test met vlaspellets Sinds eind 2011 loopt een aanbesteding van kleine werkjes op afroep die ervoor moeten zorgen dat het pesticidenvrij beheren van openbaar domein minder arbeidsintensief wordt. (Dichten van voegen, verplaatsen van palen, plaatsen van maaitegels.) In 2012 werd opnieuw een budget voorzien deze werken, bestek en facturen ter beschikking. 10

11 Risico-evaluatie Voor alle gebruikte producten werd de risicoanalyse opgemaakt en de infofiches (gevarenindicatoren) worden samen met de producten zelf bewaard. De website zonderisgezonder werd steeds gebruikt voor de toetsing van de gebruikte producten aan de gedoogde producten voor een bepaalde toepassing, via Pocer index. Enkele literl round-up wordt nu nog gebruikt. Chikara werd uit de lijst met gebruikte producten geweerd en Sylvanet werd wel terug gebruikt. De grootste consumptie van gif betrof, zoals elk jaar de bestrijding van ongedierte (rat) en wespen. In de inventaris werden zowel de op openbaar domein gebruikte hoeveelheden als de hoeveelheden door de stad aan particulieren verkocht opgenomen. Voor wespen zijn de hoeveelheden verdelgingsmiddel opgenomen die de brandweer inzet zowel op openbaar domein als bij particulieren. 11

12 Pesticidentoets Werd in 2009 ingevoerd, volgens gewijzigd decreet van dec De pesticidentoets werd besproken en uitgelegd via verschillende infosessies georganiseerd door VMM én intern, zodat alle ontwerpers en alle technische medewerkers de mogelijkheid hadden om een infosessie te volgen. Er zijn echter nogal wat vragen gerezen over de toepassing van de pesticidentoets door private verkavelaars, bouwmaatschappijen die zelf infrastructuur moeten aanleggen en deze dan op termijn overdragen aan de stad. Ook voor ontwerpers die in opdracht van de stad werken is het niet duidelijk of zij moeten voldoen aan de pesticidentoets. In 2012 werd aan de aannemers die voor de stad werken bij gunning een pesticidentoets overgemaakt, Passieve sensibilisatie mbt rationeel watergebruik en/of bestrijdingsmiddelen Stadskranten: - Proper water Big Jump en pesticiden, juli/aug p19 Deze artikels zijn in te laden via Website: - Hemelwater en informatie over subsidie hemelwaterput: - Info subsidie hemelwaterput in de Stadsinfo, bedeeld aan alle gezinnen. De Stadsinfo kan ook ingeladen worden via - Folder Zuiver water ter beschikking balie Leefmilieu en balie Infrastructuur en Mobiliteit. Website: - Premie van de stad voor het afkoppelen van regenwater. Bijlage WA_ Onderscheidingsniveau Het beleid is vastgelegd in de deelbekkenbeheerplannen. Voor het thema Water worden daarom geen acties voorzien. 4.3 Projecten Hemelwaterinstallaties De subsidie voor plaatsen en in gebruik nemen van een hemelwaterput, werd in 2009 aangepast. Goedkeuring gemeenteraad 12/01/2009. Als bijlage WA_02 de dossiers met aanvragen en goedkeuringen voor een subsidie hemelwaterput Integraal waterbeheer 12

13 5 HINDER 5.1 Basis Digitaal opvolgen van milieuklachten Eigen digitaal opvolgingssysteem TOPdesk Application server. Als bijlage HI_01 een overzicht van de aangemelde en opgevolgde meldingen in verband met hinder door bedrijven. (zie ook instrumentarium voor volledig overzicht van meldingen en klachten) Passieve sensibilisatie Stadskranten: Bekommerd om de aarde? Doof even het licht. Earth Hour, maart p17 Stook slim over sluikstoken/luchtkwaliteit, juni p5 Nacht van de Duisternis over lichthinder, okt p7 Website stad Kortrijk: Sluikstoken Lawaaihinder Lichthinder beperken 5.2 Onderscheidingsniveau Doorlichting hinderklachten Analyseren en rapporteren van hinderklachten Via eigen systeem Bijlage HI_ Analyse van de opvolging van hinderklachten Via eigen systeem Bijlage HI_ Beleidskader geluidshinder Opstellen geluidshinderreglement Opleiding geluid meten en beoordelen Merijn Dhont, (Jeugddienst) volgde opleiding over de nieuwe geluidsnormen (datum: 10 december, organisatie: Provincie West-Vlaanderen. Bewijs van deelname werd ter beschikking van Caplo gesteld door de provincie. Bijlage HI_03. Els Laverge, PZVlas volgde infosessies over nieuwe geluidsnormen en omgaan met geluidshinder Beleidskader geurhinder Opstellen lichthinderreglement Actieve sensibilisatie 13

14 Nacht van de Duisternis op 20 oktober 2012 De Stad Kortrijk neemt deel aan deze Nacht van de Duisternis, verschillende directies werken constructief samen. Het initiatief van de directie Leefmilieu wordt ondersteund door Gebiedswerking en Evenementen. Ook de verenigingen Natuurpunt afd. Kortrijk en twee amateur-astronomen steunen de Kortrijkse Nacht van de Duisternis. Activiteit in Kooigem Om 19u30 en om 20u start een wandeling aan het Kastanjehuis in Kooigem. De begeleiding gebeurt door natuurgidsen van Natuurpunt afd. Kortrijk. Door het regenweer werd de sterrenkijkplaats niet ingericht. Achteraf krijgen alle deelnemers een gratis drankje aangeboden. Aantal deelnemers: +/- 40. Communicatie - UIT in Kortrijk - Website - Ledwall - Affiches en flyers Communicatiemateriaal ter beschikking Handhavingsbeleid rond hinder niet gerelateerd aan als hinderlijk ingedeelde inrichtingen Opstellen en bijhouden hinderinventaris 5.3 Projecten 14

15 6 ENERGIE 6.1 Basis Elektronisch opvolgsysteem voor bouwaanvragen De energieprestatiedatabank wordt gevoed door de directie Stadsplanning en Ontwikkeling voor alle bouwaanvragen die ingediend worden en volgens de criteria een EPB moeten indienen. Gegevens beschikbaar binnen het VEA Uitvoeren energieboekhouding Een gedetailleerde energieboekhouding is ter beschikking via de web-based tool voor opvolgen van energieverbruik (Siemens). Enkele grote gebouwen worden zo via continue datalogging opgevolgd, terwijl voor alle andere gebouwen de tellerstanden worden ingegeven door de gebouwverantwoordelijken. EMC = energy monitoring en controlling solution Passieve sensibilisatie Website met uitleg over planadvies, EPC regelgeving, uitnodiging tot deelname aan bouwteams, geeft uitleg over de samenaankoop georganiseerd door de provincie geeft info over de FRGE lening. De stad neemt voor de doelgroep de intrest op zich. 15

16 Folder voor planadvies wordt meegegeven aan iedereen die uitleg omtrent verbouwen of bouwvergunning. Stadskrant Massale interesse voor samenaankoop groene stroom, jan 2012 p18 Bekommerd om de aarde? Doof even het licht. Earth hour, maart 2012, p17 Stel energiebesparende werken niet uit - FRGE, april 2012 p17 Gas-Elektriciteit: durf vergelijken, sept p7 Energiezuinige monumentverlichting, let op jouw energiefactuur, nacht van de Duisternis energie en lichthinder, okt p7 Groepsaankoop groene stroom/ nov p18 De energiejacht is open, dec p10 Communicatiemateriaal ter beschikking. 6.2 Onderscheidingsniveau Uitbreiding energieboekhouding naar andere entiteiten (EMC). De energieboekhouding staat nu op punt voor alle gebouwen in de stad. Via de EMC web-based software is het opvolgen en rapporteren over energieverbruik zeer eenvoudig geworden. ( zie ook punt 6.1.2) Energieprestatiecertificaten voor gebouwen die niet onder energieprestatieregelgeving vallen Actieve sensibilisatie Hernieuwbare energie - Kinderen/jongeren: NUON pakket natuurlijk energie, 2 maal door een school geleend. Energiemeters te lenen voor scholen, 7 maal 4 energiemeters uitgeleend in Ondersteuning samenaankoop groene stroom: Geven van info-avonden voor samenaankoop 2011 (één in dec 2011, 3 andere in januari 2012). Organiseren van een loket voor inschrijvingen op papier van de grote samenaankoop die door de provincie werd georganiseerd. Geven van info-avonden samenaankoop 2012: 20 november en 18 december Organiseren van een infoloket en ondersteuning voor overstappen van energieleverancier indien overstappen binnen de samenaankoop niet past. Als bijlage EN_01 collegebeslissing van ondersteuning van de samenaankoop. 56 en 50 deelnemers. Infoavond samenaankoop groene stroom voor bedrijven op 4 december 2012 (Bijlage EN_02). 41 deelnemers. - Subsidiëring zonneboiler: 300 per geïnstalleerde zonneboiler in Kortrijk (aantal aanvragen in 2012: 63) REG: - Bouwblokrenovatie: na de succesvolle methodiek van bouwblokrenovatie in Pluimstraat slachthuisstraat, doen we de methodiek over in de buurt Overleie In bouwblokrenovatie kunnen de inwoners van een afgebakende buurt rekenen op een renoveer voor de helft 16

17 van de prijs premie, op renovatiebegeleiding en op extra infosessies en een open renovatievoorbeeld. Bovendien worden op Overleie de energiescans extra gepromoot en wordt de opdracht van de energiescan uitgebreid tot de woningscanplus, waar extra aspecten van woningkwaliteit ook nagegaan worden. - Energiejacht 2012: opnieuw neemt de stad deel aan klimaatwijken (energiejacht) in zijn er 2 wijken: personeel stad Kortrijk (8), geïnteresseerde burgers (9), ingeschreven op communicatie op de site van de stad. - Planadvies Folder voor planadvies wordt meegegeven aan iedereen die uitleg vraagt over verbouwen of bouwvergunning. Er werden 6 planadviezen voor Kortrijk uitgevoerd in Infoavonden over isoleren van bestaande muren en over energiezuinig verwarmen (9 oktober en 16 oktober, telkens 30-tal deelnemers) EN_03: affiches Aankoop minimum percentage groene stroom Kortrijk koos voor 100% groene elektriciteit. De leverancier is Electrabel Customer Solutions. Het contract voor levering loopt over 3 jaar, dus ook in 2012 wordt 100% groene elektrische energie aangekocht Opleiding energie Duurzame Energiescan Uitvoeren DE-scan Opmaak gemeentelijk plan voor duurzame energie Het bestaande energiemasterplan: Het college ondertekende in december 2007 het Lokaal Kyotoprotocol, via de website wordt het volledige energieverbruik ingegeven. Het college keurde in zitting van 4 maart 08 het masterplan energie voor de stad Kortrijk goed. Met het 'masterplan energie stadsgebouwen/wagenpark' stelt de directie facility voor de komende jaren, het verbruik en de uitstoot van CO 2 in de stadsgebouwen en het wagenpark drastisch beperken. Het plan omvat vier luiken, namelijk: efficiënt beheer en sensibilisatie oprichting van een energie meldpunt preventief en curatief onderhoud van de technische installaties investeren in energiebesparende maatregelen Het energiemasterplan loopt dit jaar af. De stad tast af om intern al dan niet extern een nieuw plan voor duurzaam beleid in energie en materiaal te maken Ondertussen is de intercommunale Leiedal de opmaak van een plan voor een Regionale energiestrategie gestart. Een van de sporen in deze strategie, die door de stad zelf sterk ondersteund en getrokken wordt is REG in de openbare gebouwen, een ander belangrijk aspect is de CO2 nulmeting die door 3 E voor de regio opgemaakt werd. Voor Kortrijk specifiek, werd de bijdrage van de lokale overheid meer gedetailleerd in kaart gebracht. Daarvoor werden extra cijfers van de stad uit ter beschikking gesteld. Als bijlagen EN_04 de publicatie over de publieke voorstelling van de regionale energiestrategie en bijlage EN_05: de CO2 barometer. Meer info: 17

18 6.2.7 Opnemen van energie-efficiëntie als criterium bij overheidsopdrachten Lager energieverbruik Stimuleren kleine energiebesparende maatregelen 6.3 Projecten 18

19 7 MOBILITEIT 7.1 Basis Passieve sensibilisatie Website - Met belgerinkel naar de winkel: - Vlaamse premie voor roetfilter, met downloadbaar aanvraagformulier op website en folders aan infobalie. - Trage Wegen: gebruik van trage wegen, recreatief of functioneel, goed voor milieu én gezondheid. - Cambio/Autodelen: Stadskrant Kortrijk genomineerd voor gouden spoor trage wegen, mei 2012 p12 Slechts af en toe een wagen nodig? Cambio, mei 2012 p22 Hybride huisvuilwagen in de stad, dec p Deelname Gemeentelijke Begeleidingscommissie Duurzaamheidsambtenaar Gerda Flo en/of Yves Baptiste, coördinator Leefmilieu maken deel uit van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Verslagen ter beschikking. 7.2 Onderscheidingsniveau Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag gemeentepersoneel (Ecodriving voor stadspersoneel werd georganiseerd in 2008 en 2011.) Sneltoets Werd reeds uitgevoerd in De sneltoets werd binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie besproken op 12 november Daarin gaf de GBC aan te kiezen voor het spoor 2: verbreden en verdiepen. De sneltoets werd ter kennisgeving aan de Provinciale Audit Commissie van 14 januari 2007 voorgelegd. Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan is afgerond. Het nieuwe mobiliteitsplan werd voorgelegd aan de GBC op 28 april Het mobiliteitsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 juli Luchtverontreiniging door verkeer Actieve sensibilisatie - Deelname Met belgerinkel naar de Winkel (5 mei 9 juni 2012). Ook in 2012 verleende de stad haar medewerking aan het initiatief. Oproep aan de Kortrijkse handelaars. - Trage Wegen: de volledige inventarisatie van de trage wegen is afgerond. De kaarten met de trage wegen, evaluaties en knelpunten zijn opgemaakt. In de stadskrant van mei en op de website werd daarover geïnformeerd en de kaarten werden op A3 formaat ter beschikking gesteld. - In augustus 2012 werden 2 oplaadeilanden voor elektrische fietsen en auto s geplaatst. Dit initiatief past ook bij de ambitie van de stad om tegen 2018 minstens 15 publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen aan te leggen, zoals werd bepaald in het mobiliteitsplan. Opgenomen in de communicatie: elektrische wagens veroorzaken minder geluidsoverlast en minder CO2-uitsoot in stadscentra dan benzine- of dieselauto s. - Voor doelgroep lager onderwijs wordt de verkeerseducatieve route ter beschikking gesteld. De kinderen worden op die manier gestimuleerd om de fiets als woon-school verkeer te gebruiken. Ook de verkeerskoffers zijn ter beschikking van alle basisscholen. 19

20 7.2.5 Milieuvriendelijke voertuigen - Opmaak inventaris of evaluatie Inventaris voertuigenpark 2012 (actualisatie). Zie bijlage MO_01. - Opmaak actieplan milieuvriendelijk voertuigenpark - Aankoop vervangingsvoertuig opname milieuaspecten in bestek Aankoop hybride vuilniswagen ter vervanging van een reguliere vuilniswagen. Bijlage MO_02. - Behalen resultaatsverbintenissen over de hele vloot Bedrijfsvervoersplannen Studie door Mobiscan: Verkennende analyse woon-werkverkeer. Onderzoek van bereikbaarheid, mobiliteitsprofiel en potentieel (fiets, trein, bus, carpooling). Met mogelijke actiemaatregelen en duurzame denkpistes. Studie door Mobiscan ter beschikking op aanvraag. - In 2012 is verder gewerkt aan het nieuw bedrijfsvervoersplan (met opmaak actieplan), dit wordt aan het College voorgelegd op 25 maart De enquête voor de evaluatie van het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen werd in 2011 afgenomen. 7.3 Projecten. 20

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Bijlage secundair onderwijs schooljaar 2013-2014

Bijlage secundair onderwijs schooljaar 2013-2014 Inleiding De stad Kortrijk draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. De stad neemt veel initiatieven rond duurzame ontwikkeling. Ook voor het onderwijs worden activiteiten opgezet en aangeboden. Deze acties

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2006 Colofon Redactie: Stefan Colaes Coördinatie: Johan Malcorps Met medewerking van: Stefan Colaes, Johan Malcorps, Els Keytsman, Tinne Van der Straeten, Wouter

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota Stad Vilvoorde BUDGET 2007 Beleidsnota DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers.... 1 Hoofdstuk 1: De wijkcentra

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Brussel: Gewest, gemeenten en OCMW s zetten zich in voor duurzame ontwikkeling

Brussel: Gewest, gemeenten en OCMW s zetten zich in voor duurzame ontwikkeling Brussel: Gewest, gemeenten en OCMW s zetten zich in voor duurzame ontwikkeling Agenda Iris 21 Géraldine Thomas Inhoud Lokale Agenda 21: waarover gaat het? 3 Lekker eten met oog voor het milieu 5 Groene

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie