Integraal veiligheidsprogramma VEILIG ZIJN EN BLIJVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN"

Transcriptie

1 Integraal veiligheidsprogramma VEILIG ZIJN EN BLIJVEN 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie 6 3. Prioriteiten Veiligheidsthema: Jeugdoverlast Veiligheidsthema: Inbraken Veiligheidsthema: Woonoverlast Veiligheidsthema: Alcohol en Drugs Veiligheidsthema: Georganiseerde criminaliteit Veiligheidsthema: Verkeersveiligheid Organisatorische borging 21 2

3 Inleiding 1 Dit veiligheidsprogramma beschrijft de wijze waarop het bestuur in samenwerking met anderen vorm en inhoud wil geven aan de lokale veiligheidssituatie. De raad stelt met deze nota de speerpunten voor de komende vier jaar vast. Wat is integrale veiligheid? Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks veiligheidsonderwerpen, variërend van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid. Integraal betekent kortweg allesomvattend. Veiligheid is integraal. Veiligheid strekt zich uit tot alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg), benut de mogelijkheden van alle relevante partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. Kernbeleid Veiligheid De opzet van het nieuwe veiligheidsbeleid van Haaksbergen komt overeen met de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid. Deze landelijk beproefde methode wordt door veel gemeenten gehanteerd en biedt een stappenplan om tot veiligheidsbeleid te komen. In Augustus 2011 is de startnotitie (stap 1) vastgesteld door het college van B&W. Deze notitie beschrijft het proces, zoals de VNG dat ook voorschrijft in de methode Kernbeleid Veiligheid. Deze methode zorgt er voor dat de juiste partners worden betrokken bij het proces. Het belang van een integraal veiligheidsbeleid De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid en is, tot op bepaalde hoogte, verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Regie valt of staat met het hebben van een plan, in dit geval de Nota Integraal Veiligheidsbeleid. Onveiligheid is een weerbarstig verschijnsel. Met een vastgesteld veiligheidsbeleid is de gemeente beter in staat concrete stappen te nemen om deze onveiligheid te bestrijden. De inzet van politiecapaciteit wordt mede bepaald aan de hand van het gemeentelijk integrale veiligheidbeleid om aan te sluiten bij de lokale problematiek. Veiligheidsmonitor De volgende fase is de Veiligheidsmonitor. Dit onderzoek, door onderzoeksbureau I&O Research uitgevoerd in de periode September tot en met November 2011, bevraagt inwoners over leefbaarheid en veiligheid. In totaal hebben inwoners deelgenomen aan dit onderzoek. De resultaten zijn door I&O Research verwerkt in het onderzoeksrapport Integrale Veiligheidsmonitor Haaksbergen Rondetafelgesprekken Op basis van de Veiligheidsmonitor hebben vervolgens per veiligheidsthema zogeheten rondetafelgesprekken plaatsgevonden met betrokken professionals. Dit heeft geleid tot een advies aan de commissie Middelen & Bestuur over de prioriteiten voor het veiligheidsprogramma. Prioriteiten zijn nodig om gericht beleid te voeren. 3

4 4

5 Prioriteringssessie De Commissie Middelen en Bestuur heeft op 14 juni 2012 de volgende prioriteiten vastgesteld: Inbraken Woonoverlast in de buurt/wijk Alcohol- en drugsgebruik Jeugdoverlast Verkeersveiligheid (snelheid en parkeren), Aanpak georganiseerde criminaliteit Deze prioriteiten zijn in hoofdstuk 3 van dit rapport verder uitgewerkt. Regionaal IVZ platform Omdat veiligheid niet ophoudt bij de gemeentegrens, werken we sinds 2009 samen met de veertien Twentse gemeenten op het gebied van integrale veiligheid, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Eind 2010 is op basis van een evaluatie besloten dit structureel voort te zetten. Voor de periode wordt een regionaal actieplan opgesteld, met daarin regionale prioriteiten die tot stand zijn gekomen op basis van alle lokale prioriteiten van gemeenten. Integraal veiligheidsprogramma De regionale prioriteiten zijn: De genoemde prioriteiten vormen de basis voor dit Integraal Veiligheidsprogramma Om de gestelde doelen te behalen, worden concrete acties in jaarplannen omschreven. Deze acties dragen allemaal bij aan de doelen die in dit programma gesteld zijn. De jaarplannen worden jaarlijks vastgesteld door het college van B&W. Landelijke normen en prioriteiten diefstal uit box/schuur/garage/tuinhuis en fietsendiefstal. mensenhandel, BIBOB (RIEC) Landelijke en lokale ontwikkelingen Integraal veiligheids programma Jaarplan 2013 Jaarplan 2014 Jaarplan 2015 Jaarplan 2016 Regionaal Actieplan Platform IVZ Regionaal Actieplan Platform IVZ

6 Visie 2 Strategische doelstelling Samen met burgers en bedrijven zorgen wij voor een veilige gemeente, op het gebied van wonen, werken en recreëren. We willen dat inwoners zich over vier jaar in elk geval nog net zo veilig voelen in Haaksbergen als nu het geval is. Uitgangspunten Regie voeren De gemeente pakt signalen op, brengt partners bij elkaar, coördineert processen, inventariseert activiteiten, stemt af en evalueert. Goede onderlinge organisatorische en beleidsmatige afstemming en samenwerking tussen de ketenpartners, zowel binnen de gemeente als tussen externe partners, is van belang voor de effectiviteit van het veiligheidsbeleid. Integraal Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt nadrukkelijk samengewerkt. Deze integraliteit komt tot stand door het maken van verbindingen tussen partners, bewoners en ondernemers. Daarnaast gaat het om het integreren van veiligheid in verschillende beleidsvelden. Gebiedsgebonden werken Door goed te onderzoeken waar zich problemen voordoen, is een gerichte aanpak mogelijk. Het effect is groter bij een efficiëntere inzet van capaciteit en middelen. Dat betekent dat de activiteiten van de gemeente in een wijk zo goed mogelijk zijn afgestemd op de vraag en de behoefte van bewoners. Tijd en energie worden daar ingezet waar het nodig is. De samenwerking tussen de wijkraden, de wijkcoördinator en de wijkagenten stelt de gemeente in staat om beter wijkgericht te werken. 6

7 Prioriteiten 3 Aan effectief beleid liggen keuzes ten grondslag. Niet ieder veiligheidsthema kan, vooral gezien de beperkte financiële middelen en menskracht, met evenveel aandacht worden aangepakt. Het is daarom van belang dat de belangrijkste veiligheidsthema s, door de raad gekozen, met extra aandacht en inzet worden aangepakt. Dit wil niet zeggen dat andere thema s geen aandacht krijgen. Ze zijn onderdeel van lijnwerkzaamheden van verschillende clusters en organisaties en worden niet in dit plan omschreven. Dit veiligheidsprogramma beperkt zich tot die thema s die de komende jaren een extra impuls nodig hebben. 3.1 Beheerder: Beleidsmedewerker jeugd Veiligheidsthema: Jeugdoverlast Huidige situatie In Haaksbergen wonen sinds 1 januari 2012 ruim jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Jongeren vormen een kwetsbare groep. Ze lopen niet alleen een groter risico dan anderen om als verdachte in de criminaliteitsstatistieken terecht te komen, maar ook om zelf slachtoffer te worden. Uit politiecijfers blijkt dat in gevallen van jeugdoverlast door de politie zijn geregistreerd. In 2010 waren dit er 106. Opvallend is het (grote) aantal door de politie geregistreerde vernielingen. In 2011 zijn er 240 vernielingen geregistreerd. In 2010 waren dat er 248. In Haaksbergen vinden, op de drie grote Twentse gemeenten na, de meeste vernielingen plaats. 7

8 In 2012 zijn er drie hinderlijke jeugdgroepen in Haaksbergen door de politie geïnventariseerd, volgens de zogeheten Shortlist-methode. Een hinderlijke groep is de laagste categorie volgens deze methode, daarna komen, in volgorde van zwaarte, de overlastgevende en de criminele jeugdgroep. Het aantal verwijzingen naar Halt laat, ondanks de genoemde cijfers over meldingen van jeugdoverlast en vernieling, de afgelopen jaren een dalende trend zien. In 2009 vonden 33 verwijzingen plaats, in verwijzingen en in 2011 werden 17 jongeren door de politie naar Halt verwezen (aantallen op basis van verwijzingen op plaats delict). Uit de Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Haaksbergen 2011 blijkt ten slotte dat de inwoners minder tevreden zijn over goede voorzieningen voor jongeren dan gemiddeld in Twente en Nederland. Met betrekking tot het aantal en de aard van de jeugdgroepen wordt gestreefd naar handhaving op het huidige aantal en aard. Dat wil zeggen hooguit drie hinderlijke jeugdgroepen in De Halt-afdoening geeft jongeren de kans recht te zetten wat verkeerd is gegaan, zonder dat zij in aanraking komen met justitie. Ook de ouders van de jeugdige dader worden nadrukkelijk bij de afdoening betrokken. Halt Twente kent ook de afdoeningen Alcohalt en Drugshalt, voor Haltwaardige delicten die gepleegd zijn onder invloed van alcohol of drugs. De gemeente en haar partners kunnen jeugdoverlast niet altijd voorkomen of effectief bestrijden. Jeugdproblematiek is weerbarstig, jongeren laten zich lastig sturen. Ook ouders en andere opvoeders hebben vanuit de opvoeding een voorname rol in het voorkomen en bestrijden van jeugdoverlast. Het zal de komende jaren naar verwachting niet makkelijker worden om het gemeentelijk voorzieningenniveau op peil te houden. De economische crisis zorgt er voor dat er op veel terreinen bezuinigd moet worden. De ambitie is echter wel de tevredenheid over de voorzieningen voor jongeren op gelijk niveau te houden. Inwoners kunnen jongeren aanspreken op hun gedrag. Als jongeren grenzen overschrijden en aanspreken door buurtbewoners geen soelaas biedt, dan komen de professionele organisaties (politie, jongerenwerk en toezichthouders) in beeld. 8

9 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Aantal meldingen jeugdoverlast 119 (2011) 115 (2015) Politiecijfers Vandalisme/vernielingen 240 (2011) 230 (2015) Politiecijfers Tevredenheid voorziening jongeren 15% (percentage eens) in % (percentage eens) in 2015 Veiligheidsmonitor Aantal en aard van de jeugdgroep 3 hinderlijke jeugdgroepen Hoogstens 3 hinderlijke jeugdgroepen (2016) Shortlist Doorverwijzingen Halt 17 (2011) 25 (2015) Jaarcijfers Halt Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde Beter afstemmen van openstelling jeugdcentra / activiteiten op behoeften van jongeren Jongerenparticipatie Jeugdcentra centraal huisvesten 9

10 3.2 Beheerder: Veiligheidscoördinator Veiligheidsthema: Inbraken Huidige situatie Vergeleken met 2010, is het aantal woninginbraken in Haaksbergen in 2011 ongeveer gelijk gebleven. De cijfers uit 2010 en 2011 liggen wél hoger dan de cijfers uit 2008 en De meeste woninginbraken in 2011 hebben plaatsgevonden in het eerste en laatste kwartaal. Met name in februari is een piek te zien. Ook is opvallend dat een groot aantal insluipingen in de maanden mei tot en met juli 2011 plaatsvond. De meeste woninginbraken en insluipingen vonden plaats aan of rondom de invalswegen en in het centrum van Haaksbergen. In het buitengebied is meerdere keren ingebroken. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat 5 procent van de respondenten woninginbraken als een buurtprobleem ziet. Dit ligt iets hoger dan het Twentse gemiddelde van 4 procent en onder het landelijke gemiddelde van 9 procent. In Buurse staat woninginbraak op de eerste plek van buurtproblemen die met voorrang aangepakt zouden moeten worden. In Sint Isidorushoeve komt woninginbraak op de tweede plek. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid schuurinbraken die hier heeft plaatsgevonden. Haaksbergen, vooral het buitengebied, werd in de tweede helft van 2010 geteisterd door een groot aantal schuurinbraken. Die inbraken vonden voornamelijk plaats bij boerderijen en andere afgelegen woningen. De buit bestond uit zitmaaiers, gereedschap en fietsen. In 2010 hebben in Haaksbergen 44 schuurinbraken plaatsgevonden. In 2011 is dit gedaald tot 20. Het is niet helemaal duidelijk of deze daling komt door de inzet van politie en gemeente of dat het probleem zich verplaatst heeft. Schuurinbraken komen veel voor langs de landsgrens met Duitsland. In januari, februari en maart 2011 vond een explosieve stijging van het aantal auto-inbraken plaats. Dit was genoeg reden voor de gemeente Haaksbergen en de politie om de handen ineen te slaan en het aantal auto-inbraken terug te willen dringen. Vonden er in de periode mei 2010 tot april 2011 maar liefst 98 auto-inbraken in Haaksbergen plaats, in dezelfde periode een jaar later daalde dat aantal naar 51. Doordat vanaf mei 2011 gestart is met een gezamenlijke aanpak, toezichthouders van de gemeente Haaksbergen en politie, is het aantal auto-inbraken gehalveerd. Het probleem van de woninginbraken maakt grote inbreuk op de privacy en het veiligheidsgevoel van mensen. Het overstijgt de grenzen van Haakbergen en heeft regionaal een hoge prioriteit. 10

11 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Diefstal/inbraak woningen 68 (2010) - 66 (2011) 60 (2016) Cijfers Politie Diefstal/inbraak garage-box-schuur 38 (2010) - 18 (2011) 18 (2016) Cijfers Politie Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen * 65 (2010) - 81 (2011) 65 (2016) Cijfers Politie * De verhoging van het aantal auto-inbraken 2011 heeft met name te maken met de piek in januari-februari Daarna is het aantal autoinbraken maandelijks sterk gedaald. Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde Voorlichting/informatieavonden 11

12 3.3 Beheerder: Wijkcoördinator Veiligheidsthema: Woonoverlast Huidige situatie De woonoverlast die in de wijken en kernen van Haaksbergen ervaren wordt, bestaat uit diverse elementen. Een aantal van deze elementen is ondergebracht bij het onderwerp Jeugd en Veiligheid (alcohol en drugsoverlast, jeugdoverlast) en bij het onderwerp Fysieke veiligheid (verkeersveiligheid). In de monitor is door de inwoners uit verschillende delen van Haaksbergen op het onderdeel leefbaarheid woonbuurt ook duidelijk verschillend geoordeeld. Vooral binnen het thema de kwaliteit van de woonomgeving toont het oordeel van de inwoners over de saamhorigheid in de buurt en het actief meedoen de bewoners dit aan. Het oordeel in de kerkdorpen is hierover positief. Maar het gebied Centrum-Zuid scoort hierbij duidelijk minder. Hetzelfde geldt voor de beoordeling van de woonomgeving, waarbij het element leefbaarheid woonomgeving in het gebied Centrum-Zuid laag scoort. Buurtproblemen worden in Haaksbergen minder ervaren dan in de referentiegebieden Twente en Nederland. Maar ook op dit onderdeel zijn er verschillen in de verschillende delen van Haaksbergen aanwezig. Opnieuw scoort Centrum-Zuid slechter bij de verschillende buurtproblemen. De buurtproblemen die het vaakst worden aangegeven zijn overlast door jongeren (thema Jeugd en Veiligheid) en te hard rijden (thema Fysieke veiligheid). Daarnaast wordt ook rommel op straat als een vaak voorkomend buurtprobleem genoemd. 12

13 Uit de gebiedsscan van de politie blijkt dat ook het aantal meldingen over burengerucht, na een aantal jaren gedaald te zijn, weer is toegenomen. Het gebied Centrum-Zuid scoort ook hierin hoog. De leefomgeving is van belang voor het welbevinden van de inwoners. Het is dus zaak de kwaliteit van de leefomgeving minimaal te houden op het huidige niveau. De gemeente Haaksbergen doet echter de komende jaren een steeds groter beroep op de betrokkenheid van onze inwoners. Hierdoor ligt er een uitdaging voor de inwoners in de verschillende gebieden van Haaksbergen om de sociale cohesie te behouden en waar mogelijk te versterken. Zowel in de persoonlijke sfeer als op het gebied van de onderlinge samenwerking wordt steeds meer van de inwoners gevraagd. De overheden bezuinigen op veel terreinen en daarom zal het initiatief vaak uit de inwoners zelf moeten ontstaan. Om deze redenen is het de ambitie om de inzet voor de leefomgeving van de inwoners minimaal op hetzelfde niveau te houden. De taak van de gemeentelijke overheid is hierbij vooral om de inwoners te ondersteunen bij deze doelstellingen. Het goed samenwerken tussen de gemeente en haar partners die in de diverse gebieden actief zijn staat voorop. Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Saamhorigheid in de buurt 60 % (percentage eens) in % (percentage eens) in 2015 Veiligheidsmonitor Actief bij verbeteren buurt 19 % (actief) 20 % (actief) in 2015 Veiligheidsmonitor Aantal meldingen van burengerucht 69 (2011) 40 (2015) Gebiedsscan politie Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde zorginstellingen wijkactieplannen 13

14 3.4 Beheerder: Beleidsmedewerker volksgezondheid Veiligheidsthema: Alcohol en drugs Huidige situatie Uit E-MOVO onderzoek blijkt dat in de gemeente Haaksbergen 8 procent van de leerlingen in klas 2 en 68 procent van de leerlingen in klas 4 in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken. Dit is een daling t.o.v. van de cijfers uit eerdere onderzoeken in 2007 en Het percentage binge-drinkers (5 of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid) is 28 procent. Ook dit is een daling t.o.v en Uit de volwassenenmonitor blijkt dat 84 procent van de volwassenen (19-65 jaar) alcohol drinkt. Het percentage drinkers is het hoogst onder volwassenen tussen de 50 en 65 jaar. Jongvolwassenen (19-35 jaar) drinken gemiddeld minder dagen per week dan oudere volwassenen (35-65 jaar), maar zij drinken per keer meer glazen. Overmatig en zwaar alcoholgebruik komt in deze categorie het meest voor. Haaksbergen steekt hierbij gunstig af bij de landelijke situatie. Het indrinken onder jongeren, voordat ze uitgaan, blijft bestaan, zowel in de stad als op het platteland. 28 procent van de leerlingen drinkt weleens alcohol voor het uitgaan. Van alle leerlingen gaf 19 procent aan dat ze (onder meer) thuis met vrienden gaan indrinken. Het drugsgebruik in Haaksbergen is, in vergelijking met andere Twentse gemeenten, relatief laag. Veelal wordt wiet of hasj gebruikt. In vmbo-klassen is het gebruik twee keer zo hoog als in havo- en vwo-klassen. Jongens gebruiken vaker dan meisjes. Een kleine groep jongeren komt in aanraking met harddrugs. De percentages voor overmatig drinken en per keer te veel drinken liggen bij ouderen aanzienlijk lager dan bij volwassenen. Het percentage ouderen dat op meer dan vijf opeenvolgende dagen drinkt ligt echter hoger dan bij volwassenen. Ongetwijfeld hangt dit samen met verschillen in uitgaansgedrag. Bij volwassenen spitst het uitgaan zich veel meer toe op het weekend, terwijl dat voor ouderen veel minder geldt. 14

15 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Alcoholgebruik jaar Softdrugs jaar Harddrugs jaar (Klas 2 en klas 4 Vmbo-Havo/vwo) 47% (2011) 10% (2011) 3% (2011) 40% (2016) 10% (2016) 1% (2016) E-MOVO onderzoek Volwassenen: Overmatig alcoholgebruik Softdrugs Harddrugs 16 % (2008) 10 % (2008) 3 % (2008) 12% (2014) 10 % (2014) 1 % (2014) Volwassenen monitor 65+ onaanvaardbaar alcoholgebruik; +14 glazen per week/+6 glazen per dag) 8 % (2010) 5 % (2014) Ouderenonderzoek GGD Drank- en drugsoverlast 10 (2011) 6 (2016) Politiecijfers Drugshandel 8 (2011) 6 (2016) Politiecijfers Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde beleidsterrein Jeugd en Sport 15

16 16

17 3.5 Veiligheidsthema: georganiseerde criminaliteit Huidige situatie Sinds 1 januari 2011 is Haaksbergen officieel aangesloten bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON). Het RIEC ON biedt bestuursorganen ondersteuning in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. In de praktijk betekent dit dat het RIEC ON adviseert op het gebied van onder andere de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene plaatselijke verordening, de omgevingsvergunning en de (implementatie van de) wet BIBOB. Het RIEC ON kan, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders, onderzoeken of een aanvraag om een vergunning, subsidie of een aanbesteding misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. Binnen de gemeente Haaksbergen wordt tot op heden vooral samengewerkt met het RIEC ON op het gebied van horeca, de wet op de kansspelen, drugs, en de prostitutiewetgeving. Op andere terreinen, zoals milieu, bouwen, aanbestedingen en subsidies, zal de samenwerking in nog verder ingevuld moeten worden. Hiervoor zullen nieuwe beleidsregels worden vastgesteld, samen met de daarbij behorende werkinstructies. Naast de samenwerking met het RIEC ON participeert de gemeente Haaksbergen ook in het Regionaal Hennep Convenant. Dit convenant is in februari 2011 ondertekend door de veertien Twentse gemeenten, de politie Twente, het Openbaar Ministerie, energieleverancier Enexis en het samenwerkingsverband van de negentien woningcorporaties in Twente. De hoofddoelstelling van het convenant is om het aantal hennepkwekerijen en de daarmee samenhangende overlast, verloedering en gevaren terug te dringen en potentiële henneptelers te ontmoedigen. 17

18 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Ingetrokken verzoeken om een aanvraag om vergunning na een intake (BIBOB) gesprek 10 (2011) 10 (2016) Gemeente Ondersteuningsverzoeken RIEC ON 5 (2011) 10 (2016) Jaarcijfers RIEC Aanvragen landelijk bureau BIBOB 1 (2011) 5 (2016) Gemeente Hennepkwekerijen 4 (2011) 2 (2016) Politie Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde 18

19 3.6 Veiligheidsthema: Verkeersveiligheid Huidige situatie De verkeersveiligheid heeft sterk te maken met het veilig inrichten van de omgeving. Minstens zo belangrijk is het gedrag. Ongeveer 15 procent van de verkeersdeelnemers houdt zich overal aan de regels. Voor deze groep zijn maatregelen niet nodig. Voor 70 procent van de verkeersdeelnemers is een kleine correctie vaak voldoende om goed gedrag te stimuleren. De resterende 15 procent is niet met reguliere maatregelen tot goed gedrag te bewegen. Voor hen rest slechts de correctie door de politie. De ongevallencijfers geven de onveiligheid het beste weer. Telcijfers, waaruit ook de snelheden te destilleren zijn, bieden inzicht in het aantal overtreders en de tijdstippen waarop dit plaatsvindt. Een belangrijke factor binnen het verkeer is, naast de objectieve onveiligheid, de subjectieve onveiligheid. Dit is de onveiligheid die ervaren wordt. Die is te beïnvloeden door het nemen van ruimtelijke maatregelen. Overlast komt voornamelijk binnen de bebouwde kom voor. In dertigkilometerzones en op wegen waar vijftig kilometer per uur gereden mag worden. Ongevallen vinden voornamelijk op de kruisingen plaats. Duidelijk zichtbaar is dat het landelijke verkeersveiligheidsprogramma Duurzaam Veilig goed werkt. In de wijken die goed ingericht zijn vinden nauwelijks ongevallen plaats. De aandacht moet vooral liggen op het verbeteren van de dertigkilometerzones en de kruisingen van de verkeersaders. De ongevallen buiten de bebouwde kom vinden voornamelijk plaats op de provinciale wegen en de N18. Die zijn niet in eigendom van de gemeente, waardoor het treffen van maatregelen bij de andere wegbeheerders ligt. De overige wegen buiten de bebouwde kom zijn sinds de zomer van 2012 allemaal als zestigkilometerzone ingericht en de resultaten zijn positief. Verkeersonveiligheid maakt inbreuk op het (dagelijkse) veiligheidsgevoel van inwoners. Ook overstijgt het de grenzen van Haakbergen en heeft het regionaal een hoge prioriteit. 19

20 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Aantal ongevallen met letsel 15 (2007) - 17 (2008) 12 (2016) Viastat ongevalsgegevens Deelnemende basisschoolleerlingen een verkeerspraktijkexamen 0 % (2010) - 0 % (2011) 100 % (2016) Veilig Verkeer Nederland Aantal tellingen met de wegkantradar 8 (2010) - 10 (2011) 20 (2016) Politie en inzet eigen wegkantradar Percentage basisscholen met verkeersouders 40% (2012) 80% (2016) Veilig Verkeer Nederland Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde 20

21 Organisatorische borging 4 Politiek/bestuurlijke inbedding Binnen het college van B&W van Haaksbergen is de burgemeester de portefeuillehouder voor Openbare orde & Veiligheid. Hierbij is wel sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gehele college voor veiligheid. Openbare orde en veiligheid spelen namelijk een rol binnen diverse beleidsterreinen, zoals bij Jeugd, Verkeer en Handhaving. Veiligheid raakt dus niet alleen de portefeuille van de burgemeester, maar ook die van de wethouders. De aanpak van integrale veiligheid ligt in hoofdlijnen vast in deze beleidsnotitie. Voor de uitwerking wordt een jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld in samenwerking met de partners. Dat programma wordt gezamenlijk met de partners uitgevoerd. Het college stelt het vast. Veiligheid als facetbeleid In 2011 is begonnen met het leggen van de basis voor een effectief lokaal integraal veiligheidsbeleid. De gemeente Haaksbergen benadert lokaal integraal veiligheidsbeleid als facet van andere beleidsvelden. Facetbeleid is beleid dat inhoudelijk raakvlakken heeft met de andere beleidsvelden. Een facetbenadering houdt in dat de raakvlakken zo veel mogelijk tot de primaire verantwoordelijkheid van de vakinhoudelijke clusters worden gerekend. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat de verkeersambtenaar zich bezighoudt met het onderwerp verkeersveiligheid. Het voordeel van facetbenadering is dat er gemeentebreed aan veiligheidsbewustzijn wordt gewerkt. Veiligheidsbewustzijn ontstaat niet vanzelf, er is iemand nodig om dit onder de aandacht te brengen. Deze aanjaagfunctie hoort bij de gemeentelijke beleidsmedewerker IVZ. 21

22 Financiën Uitgangspunt is dat veiligheid integraal onderdeel uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoeringsprocessen en dat dus bekostiging zoveel mogelijk plaatsvindt via reguliere budgetten. Vanuit veiligheid kunnen stimuleringsbijdragen geleverd worden of inzet van extra maatregelen ten behoeve van de prioriteiten. In de begroting 2013 is verzocht het budget gelijk te houden met voorgaande jaren. Dit komt neer op: Integrale veiligheid ,00 Openbare orde en veiligheid ,00 Rampenbestrijding * ,00 TOTAAL ,00 * In dit programma is niet specifiek ingegaan op rampenbestrijding. De uitvoering hiervoor ligt hoofdzakelijk bij de Veiligheidsregio Twente, waarbij de nadruk ligt op opleiden, trainen en oefenen van gemeentefunctionarissen voor hun rol in de crisisorganisatie. 22

23 23

24

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie