Integraal veiligheidsprogramma VEILIG ZIJN EN BLIJVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN"

Transcriptie

1 Integraal veiligheidsprogramma VEILIG ZIJN EN BLIJVEN 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie 6 3. Prioriteiten Veiligheidsthema: Jeugdoverlast Veiligheidsthema: Inbraken Veiligheidsthema: Woonoverlast Veiligheidsthema: Alcohol en Drugs Veiligheidsthema: Georganiseerde criminaliteit Veiligheidsthema: Verkeersveiligheid Organisatorische borging 21 2

3 Inleiding 1 Dit veiligheidsprogramma beschrijft de wijze waarop het bestuur in samenwerking met anderen vorm en inhoud wil geven aan de lokale veiligheidssituatie. De raad stelt met deze nota de speerpunten voor de komende vier jaar vast. Wat is integrale veiligheid? Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks veiligheidsonderwerpen, variërend van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid. Integraal betekent kortweg allesomvattend. Veiligheid is integraal. Veiligheid strekt zich uit tot alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg), benut de mogelijkheden van alle relevante partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. Kernbeleid Veiligheid De opzet van het nieuwe veiligheidsbeleid van Haaksbergen komt overeen met de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid. Deze landelijk beproefde methode wordt door veel gemeenten gehanteerd en biedt een stappenplan om tot veiligheidsbeleid te komen. In Augustus 2011 is de startnotitie (stap 1) vastgesteld door het college van B&W. Deze notitie beschrijft het proces, zoals de VNG dat ook voorschrijft in de methode Kernbeleid Veiligheid. Deze methode zorgt er voor dat de juiste partners worden betrokken bij het proces. Het belang van een integraal veiligheidsbeleid De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid en is, tot op bepaalde hoogte, verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Regie valt of staat met het hebben van een plan, in dit geval de Nota Integraal Veiligheidsbeleid. Onveiligheid is een weerbarstig verschijnsel. Met een vastgesteld veiligheidsbeleid is de gemeente beter in staat concrete stappen te nemen om deze onveiligheid te bestrijden. De inzet van politiecapaciteit wordt mede bepaald aan de hand van het gemeentelijk integrale veiligheidbeleid om aan te sluiten bij de lokale problematiek. Veiligheidsmonitor De volgende fase is de Veiligheidsmonitor. Dit onderzoek, door onderzoeksbureau I&O Research uitgevoerd in de periode September tot en met November 2011, bevraagt inwoners over leefbaarheid en veiligheid. In totaal hebben inwoners deelgenomen aan dit onderzoek. De resultaten zijn door I&O Research verwerkt in het onderzoeksrapport Integrale Veiligheidsmonitor Haaksbergen Rondetafelgesprekken Op basis van de Veiligheidsmonitor hebben vervolgens per veiligheidsthema zogeheten rondetafelgesprekken plaatsgevonden met betrokken professionals. Dit heeft geleid tot een advies aan de commissie Middelen & Bestuur over de prioriteiten voor het veiligheidsprogramma. Prioriteiten zijn nodig om gericht beleid te voeren. 3

4 4

5 Prioriteringssessie De Commissie Middelen en Bestuur heeft op 14 juni 2012 de volgende prioriteiten vastgesteld: Inbraken Woonoverlast in de buurt/wijk Alcohol- en drugsgebruik Jeugdoverlast Verkeersveiligheid (snelheid en parkeren), Aanpak georganiseerde criminaliteit Deze prioriteiten zijn in hoofdstuk 3 van dit rapport verder uitgewerkt. Regionaal IVZ platform Omdat veiligheid niet ophoudt bij de gemeentegrens, werken we sinds 2009 samen met de veertien Twentse gemeenten op het gebied van integrale veiligheid, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Eind 2010 is op basis van een evaluatie besloten dit structureel voort te zetten. Voor de periode wordt een regionaal actieplan opgesteld, met daarin regionale prioriteiten die tot stand zijn gekomen op basis van alle lokale prioriteiten van gemeenten. Integraal veiligheidsprogramma De regionale prioriteiten zijn: De genoemde prioriteiten vormen de basis voor dit Integraal Veiligheidsprogramma Om de gestelde doelen te behalen, worden concrete acties in jaarplannen omschreven. Deze acties dragen allemaal bij aan de doelen die in dit programma gesteld zijn. De jaarplannen worden jaarlijks vastgesteld door het college van B&W. Landelijke normen en prioriteiten diefstal uit box/schuur/garage/tuinhuis en fietsendiefstal. mensenhandel, BIBOB (RIEC) Landelijke en lokale ontwikkelingen Integraal veiligheids programma Jaarplan 2013 Jaarplan 2014 Jaarplan 2015 Jaarplan 2016 Regionaal Actieplan Platform IVZ Regionaal Actieplan Platform IVZ

6 Visie 2 Strategische doelstelling Samen met burgers en bedrijven zorgen wij voor een veilige gemeente, op het gebied van wonen, werken en recreëren. We willen dat inwoners zich over vier jaar in elk geval nog net zo veilig voelen in Haaksbergen als nu het geval is. Uitgangspunten Regie voeren De gemeente pakt signalen op, brengt partners bij elkaar, coördineert processen, inventariseert activiteiten, stemt af en evalueert. Goede onderlinge organisatorische en beleidsmatige afstemming en samenwerking tussen de ketenpartners, zowel binnen de gemeente als tussen externe partners, is van belang voor de effectiviteit van het veiligheidsbeleid. Integraal Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt nadrukkelijk samengewerkt. Deze integraliteit komt tot stand door het maken van verbindingen tussen partners, bewoners en ondernemers. Daarnaast gaat het om het integreren van veiligheid in verschillende beleidsvelden. Gebiedsgebonden werken Door goed te onderzoeken waar zich problemen voordoen, is een gerichte aanpak mogelijk. Het effect is groter bij een efficiëntere inzet van capaciteit en middelen. Dat betekent dat de activiteiten van de gemeente in een wijk zo goed mogelijk zijn afgestemd op de vraag en de behoefte van bewoners. Tijd en energie worden daar ingezet waar het nodig is. De samenwerking tussen de wijkraden, de wijkcoördinator en de wijkagenten stelt de gemeente in staat om beter wijkgericht te werken. 6

7 Prioriteiten 3 Aan effectief beleid liggen keuzes ten grondslag. Niet ieder veiligheidsthema kan, vooral gezien de beperkte financiële middelen en menskracht, met evenveel aandacht worden aangepakt. Het is daarom van belang dat de belangrijkste veiligheidsthema s, door de raad gekozen, met extra aandacht en inzet worden aangepakt. Dit wil niet zeggen dat andere thema s geen aandacht krijgen. Ze zijn onderdeel van lijnwerkzaamheden van verschillende clusters en organisaties en worden niet in dit plan omschreven. Dit veiligheidsprogramma beperkt zich tot die thema s die de komende jaren een extra impuls nodig hebben. 3.1 Beheerder: Beleidsmedewerker jeugd Veiligheidsthema: Jeugdoverlast Huidige situatie In Haaksbergen wonen sinds 1 januari 2012 ruim jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Jongeren vormen een kwetsbare groep. Ze lopen niet alleen een groter risico dan anderen om als verdachte in de criminaliteitsstatistieken terecht te komen, maar ook om zelf slachtoffer te worden. Uit politiecijfers blijkt dat in gevallen van jeugdoverlast door de politie zijn geregistreerd. In 2010 waren dit er 106. Opvallend is het (grote) aantal door de politie geregistreerde vernielingen. In 2011 zijn er 240 vernielingen geregistreerd. In 2010 waren dat er 248. In Haaksbergen vinden, op de drie grote Twentse gemeenten na, de meeste vernielingen plaats. 7

8 In 2012 zijn er drie hinderlijke jeugdgroepen in Haaksbergen door de politie geïnventariseerd, volgens de zogeheten Shortlist-methode. Een hinderlijke groep is de laagste categorie volgens deze methode, daarna komen, in volgorde van zwaarte, de overlastgevende en de criminele jeugdgroep. Het aantal verwijzingen naar Halt laat, ondanks de genoemde cijfers over meldingen van jeugdoverlast en vernieling, de afgelopen jaren een dalende trend zien. In 2009 vonden 33 verwijzingen plaats, in verwijzingen en in 2011 werden 17 jongeren door de politie naar Halt verwezen (aantallen op basis van verwijzingen op plaats delict). Uit de Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Haaksbergen 2011 blijkt ten slotte dat de inwoners minder tevreden zijn over goede voorzieningen voor jongeren dan gemiddeld in Twente en Nederland. Met betrekking tot het aantal en de aard van de jeugdgroepen wordt gestreefd naar handhaving op het huidige aantal en aard. Dat wil zeggen hooguit drie hinderlijke jeugdgroepen in De Halt-afdoening geeft jongeren de kans recht te zetten wat verkeerd is gegaan, zonder dat zij in aanraking komen met justitie. Ook de ouders van de jeugdige dader worden nadrukkelijk bij de afdoening betrokken. Halt Twente kent ook de afdoeningen Alcohalt en Drugshalt, voor Haltwaardige delicten die gepleegd zijn onder invloed van alcohol of drugs. De gemeente en haar partners kunnen jeugdoverlast niet altijd voorkomen of effectief bestrijden. Jeugdproblematiek is weerbarstig, jongeren laten zich lastig sturen. Ook ouders en andere opvoeders hebben vanuit de opvoeding een voorname rol in het voorkomen en bestrijden van jeugdoverlast. Het zal de komende jaren naar verwachting niet makkelijker worden om het gemeentelijk voorzieningenniveau op peil te houden. De economische crisis zorgt er voor dat er op veel terreinen bezuinigd moet worden. De ambitie is echter wel de tevredenheid over de voorzieningen voor jongeren op gelijk niveau te houden. Inwoners kunnen jongeren aanspreken op hun gedrag. Als jongeren grenzen overschrijden en aanspreken door buurtbewoners geen soelaas biedt, dan komen de professionele organisaties (politie, jongerenwerk en toezichthouders) in beeld. 8

9 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Aantal meldingen jeugdoverlast 119 (2011) 115 (2015) Politiecijfers Vandalisme/vernielingen 240 (2011) 230 (2015) Politiecijfers Tevredenheid voorziening jongeren 15% (percentage eens) in % (percentage eens) in 2015 Veiligheidsmonitor Aantal en aard van de jeugdgroep 3 hinderlijke jeugdgroepen Hoogstens 3 hinderlijke jeugdgroepen (2016) Shortlist Doorverwijzingen Halt 17 (2011) 25 (2015) Jaarcijfers Halt Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde Beter afstemmen van openstelling jeugdcentra / activiteiten op behoeften van jongeren Jongerenparticipatie Jeugdcentra centraal huisvesten 9

10 3.2 Beheerder: Veiligheidscoördinator Veiligheidsthema: Inbraken Huidige situatie Vergeleken met 2010, is het aantal woninginbraken in Haaksbergen in 2011 ongeveer gelijk gebleven. De cijfers uit 2010 en 2011 liggen wél hoger dan de cijfers uit 2008 en De meeste woninginbraken in 2011 hebben plaatsgevonden in het eerste en laatste kwartaal. Met name in februari is een piek te zien. Ook is opvallend dat een groot aantal insluipingen in de maanden mei tot en met juli 2011 plaatsvond. De meeste woninginbraken en insluipingen vonden plaats aan of rondom de invalswegen en in het centrum van Haaksbergen. In het buitengebied is meerdere keren ingebroken. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat 5 procent van de respondenten woninginbraken als een buurtprobleem ziet. Dit ligt iets hoger dan het Twentse gemiddelde van 4 procent en onder het landelijke gemiddelde van 9 procent. In Buurse staat woninginbraak op de eerste plek van buurtproblemen die met voorrang aangepakt zouden moeten worden. In Sint Isidorushoeve komt woninginbraak op de tweede plek. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid schuurinbraken die hier heeft plaatsgevonden. Haaksbergen, vooral het buitengebied, werd in de tweede helft van 2010 geteisterd door een groot aantal schuurinbraken. Die inbraken vonden voornamelijk plaats bij boerderijen en andere afgelegen woningen. De buit bestond uit zitmaaiers, gereedschap en fietsen. In 2010 hebben in Haaksbergen 44 schuurinbraken plaatsgevonden. In 2011 is dit gedaald tot 20. Het is niet helemaal duidelijk of deze daling komt door de inzet van politie en gemeente of dat het probleem zich verplaatst heeft. Schuurinbraken komen veel voor langs de landsgrens met Duitsland. In januari, februari en maart 2011 vond een explosieve stijging van het aantal auto-inbraken plaats. Dit was genoeg reden voor de gemeente Haaksbergen en de politie om de handen ineen te slaan en het aantal auto-inbraken terug te willen dringen. Vonden er in de periode mei 2010 tot april 2011 maar liefst 98 auto-inbraken in Haaksbergen plaats, in dezelfde periode een jaar later daalde dat aantal naar 51. Doordat vanaf mei 2011 gestart is met een gezamenlijke aanpak, toezichthouders van de gemeente Haaksbergen en politie, is het aantal auto-inbraken gehalveerd. Het probleem van de woninginbraken maakt grote inbreuk op de privacy en het veiligheidsgevoel van mensen. Het overstijgt de grenzen van Haakbergen en heeft regionaal een hoge prioriteit. 10

11 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Diefstal/inbraak woningen 68 (2010) - 66 (2011) 60 (2016) Cijfers Politie Diefstal/inbraak garage-box-schuur 38 (2010) - 18 (2011) 18 (2016) Cijfers Politie Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen * 65 (2010) - 81 (2011) 65 (2016) Cijfers Politie * De verhoging van het aantal auto-inbraken 2011 heeft met name te maken met de piek in januari-februari Daarna is het aantal autoinbraken maandelijks sterk gedaald. Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde Voorlichting/informatieavonden 11

12 3.3 Beheerder: Wijkcoördinator Veiligheidsthema: Woonoverlast Huidige situatie De woonoverlast die in de wijken en kernen van Haaksbergen ervaren wordt, bestaat uit diverse elementen. Een aantal van deze elementen is ondergebracht bij het onderwerp Jeugd en Veiligheid (alcohol en drugsoverlast, jeugdoverlast) en bij het onderwerp Fysieke veiligheid (verkeersveiligheid). In de monitor is door de inwoners uit verschillende delen van Haaksbergen op het onderdeel leefbaarheid woonbuurt ook duidelijk verschillend geoordeeld. Vooral binnen het thema de kwaliteit van de woonomgeving toont het oordeel van de inwoners over de saamhorigheid in de buurt en het actief meedoen de bewoners dit aan. Het oordeel in de kerkdorpen is hierover positief. Maar het gebied Centrum-Zuid scoort hierbij duidelijk minder. Hetzelfde geldt voor de beoordeling van de woonomgeving, waarbij het element leefbaarheid woonomgeving in het gebied Centrum-Zuid laag scoort. Buurtproblemen worden in Haaksbergen minder ervaren dan in de referentiegebieden Twente en Nederland. Maar ook op dit onderdeel zijn er verschillen in de verschillende delen van Haaksbergen aanwezig. Opnieuw scoort Centrum-Zuid slechter bij de verschillende buurtproblemen. De buurtproblemen die het vaakst worden aangegeven zijn overlast door jongeren (thema Jeugd en Veiligheid) en te hard rijden (thema Fysieke veiligheid). Daarnaast wordt ook rommel op straat als een vaak voorkomend buurtprobleem genoemd. 12

13 Uit de gebiedsscan van de politie blijkt dat ook het aantal meldingen over burengerucht, na een aantal jaren gedaald te zijn, weer is toegenomen. Het gebied Centrum-Zuid scoort ook hierin hoog. De leefomgeving is van belang voor het welbevinden van de inwoners. Het is dus zaak de kwaliteit van de leefomgeving minimaal te houden op het huidige niveau. De gemeente Haaksbergen doet echter de komende jaren een steeds groter beroep op de betrokkenheid van onze inwoners. Hierdoor ligt er een uitdaging voor de inwoners in de verschillende gebieden van Haaksbergen om de sociale cohesie te behouden en waar mogelijk te versterken. Zowel in de persoonlijke sfeer als op het gebied van de onderlinge samenwerking wordt steeds meer van de inwoners gevraagd. De overheden bezuinigen op veel terreinen en daarom zal het initiatief vaak uit de inwoners zelf moeten ontstaan. Om deze redenen is het de ambitie om de inzet voor de leefomgeving van de inwoners minimaal op hetzelfde niveau te houden. De taak van de gemeentelijke overheid is hierbij vooral om de inwoners te ondersteunen bij deze doelstellingen. Het goed samenwerken tussen de gemeente en haar partners die in de diverse gebieden actief zijn staat voorop. Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Saamhorigheid in de buurt 60 % (percentage eens) in % (percentage eens) in 2015 Veiligheidsmonitor Actief bij verbeteren buurt 19 % (actief) 20 % (actief) in 2015 Veiligheidsmonitor Aantal meldingen van burengerucht 69 (2011) 40 (2015) Gebiedsscan politie Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde zorginstellingen wijkactieplannen 13

14 3.4 Beheerder: Beleidsmedewerker volksgezondheid Veiligheidsthema: Alcohol en drugs Huidige situatie Uit E-MOVO onderzoek blijkt dat in de gemeente Haaksbergen 8 procent van de leerlingen in klas 2 en 68 procent van de leerlingen in klas 4 in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken. Dit is een daling t.o.v. van de cijfers uit eerdere onderzoeken in 2007 en Het percentage binge-drinkers (5 of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid) is 28 procent. Ook dit is een daling t.o.v en Uit de volwassenenmonitor blijkt dat 84 procent van de volwassenen (19-65 jaar) alcohol drinkt. Het percentage drinkers is het hoogst onder volwassenen tussen de 50 en 65 jaar. Jongvolwassenen (19-35 jaar) drinken gemiddeld minder dagen per week dan oudere volwassenen (35-65 jaar), maar zij drinken per keer meer glazen. Overmatig en zwaar alcoholgebruik komt in deze categorie het meest voor. Haaksbergen steekt hierbij gunstig af bij de landelijke situatie. Het indrinken onder jongeren, voordat ze uitgaan, blijft bestaan, zowel in de stad als op het platteland. 28 procent van de leerlingen drinkt weleens alcohol voor het uitgaan. Van alle leerlingen gaf 19 procent aan dat ze (onder meer) thuis met vrienden gaan indrinken. Het drugsgebruik in Haaksbergen is, in vergelijking met andere Twentse gemeenten, relatief laag. Veelal wordt wiet of hasj gebruikt. In vmbo-klassen is het gebruik twee keer zo hoog als in havo- en vwo-klassen. Jongens gebruiken vaker dan meisjes. Een kleine groep jongeren komt in aanraking met harddrugs. De percentages voor overmatig drinken en per keer te veel drinken liggen bij ouderen aanzienlijk lager dan bij volwassenen. Het percentage ouderen dat op meer dan vijf opeenvolgende dagen drinkt ligt echter hoger dan bij volwassenen. Ongetwijfeld hangt dit samen met verschillen in uitgaansgedrag. Bij volwassenen spitst het uitgaan zich veel meer toe op het weekend, terwijl dat voor ouderen veel minder geldt. 14

15 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Alcoholgebruik jaar Softdrugs jaar Harddrugs jaar (Klas 2 en klas 4 Vmbo-Havo/vwo) 47% (2011) 10% (2011) 3% (2011) 40% (2016) 10% (2016) 1% (2016) E-MOVO onderzoek Volwassenen: Overmatig alcoholgebruik Softdrugs Harddrugs 16 % (2008) 10 % (2008) 3 % (2008) 12% (2014) 10 % (2014) 1 % (2014) Volwassenen monitor 65+ onaanvaardbaar alcoholgebruik; +14 glazen per week/+6 glazen per dag) 8 % (2010) 5 % (2014) Ouderenonderzoek GGD Drank- en drugsoverlast 10 (2011) 6 (2016) Politiecijfers Drugshandel 8 (2011) 6 (2016) Politiecijfers Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde beleidsterrein Jeugd en Sport 15

16 16

17 3.5 Veiligheidsthema: georganiseerde criminaliteit Huidige situatie Sinds 1 januari 2011 is Haaksbergen officieel aangesloten bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON). Het RIEC ON biedt bestuursorganen ondersteuning in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. In de praktijk betekent dit dat het RIEC ON adviseert op het gebied van onder andere de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene plaatselijke verordening, de omgevingsvergunning en de (implementatie van de) wet BIBOB. Het RIEC ON kan, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders, onderzoeken of een aanvraag om een vergunning, subsidie of een aanbesteding misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. Binnen de gemeente Haaksbergen wordt tot op heden vooral samengewerkt met het RIEC ON op het gebied van horeca, de wet op de kansspelen, drugs, en de prostitutiewetgeving. Op andere terreinen, zoals milieu, bouwen, aanbestedingen en subsidies, zal de samenwerking in nog verder ingevuld moeten worden. Hiervoor zullen nieuwe beleidsregels worden vastgesteld, samen met de daarbij behorende werkinstructies. Naast de samenwerking met het RIEC ON participeert de gemeente Haaksbergen ook in het Regionaal Hennep Convenant. Dit convenant is in februari 2011 ondertekend door de veertien Twentse gemeenten, de politie Twente, het Openbaar Ministerie, energieleverancier Enexis en het samenwerkingsverband van de negentien woningcorporaties in Twente. De hoofddoelstelling van het convenant is om het aantal hennepkwekerijen en de daarmee samenhangende overlast, verloedering en gevaren terug te dringen en potentiële henneptelers te ontmoedigen. 17

18 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Ingetrokken verzoeken om een aanvraag om vergunning na een intake (BIBOB) gesprek 10 (2011) 10 (2016) Gemeente Ondersteuningsverzoeken RIEC ON 5 (2011) 10 (2016) Jaarcijfers RIEC Aanvragen landelijk bureau BIBOB 1 (2011) 5 (2016) Gemeente Hennepkwekerijen 4 (2011) 2 (2016) Politie Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde 18

19 3.6 Veiligheidsthema: Verkeersveiligheid Huidige situatie De verkeersveiligheid heeft sterk te maken met het veilig inrichten van de omgeving. Minstens zo belangrijk is het gedrag. Ongeveer 15 procent van de verkeersdeelnemers houdt zich overal aan de regels. Voor deze groep zijn maatregelen niet nodig. Voor 70 procent van de verkeersdeelnemers is een kleine correctie vaak voldoende om goed gedrag te stimuleren. De resterende 15 procent is niet met reguliere maatregelen tot goed gedrag te bewegen. Voor hen rest slechts de correctie door de politie. De ongevallencijfers geven de onveiligheid het beste weer. Telcijfers, waaruit ook de snelheden te destilleren zijn, bieden inzicht in het aantal overtreders en de tijdstippen waarop dit plaatsvindt. Een belangrijke factor binnen het verkeer is, naast de objectieve onveiligheid, de subjectieve onveiligheid. Dit is de onveiligheid die ervaren wordt. Die is te beïnvloeden door het nemen van ruimtelijke maatregelen. Overlast komt voornamelijk binnen de bebouwde kom voor. In dertigkilometerzones en op wegen waar vijftig kilometer per uur gereden mag worden. Ongevallen vinden voornamelijk op de kruisingen plaats. Duidelijk zichtbaar is dat het landelijke verkeersveiligheidsprogramma Duurzaam Veilig goed werkt. In de wijken die goed ingericht zijn vinden nauwelijks ongevallen plaats. De aandacht moet vooral liggen op het verbeteren van de dertigkilometerzones en de kruisingen van de verkeersaders. De ongevallen buiten de bebouwde kom vinden voornamelijk plaats op de provinciale wegen en de N18. Die zijn niet in eigendom van de gemeente, waardoor het treffen van maatregelen bij de andere wegbeheerders ligt. De overige wegen buiten de bebouwde kom zijn sinds de zomer van 2012 allemaal als zestigkilometerzone ingericht en de resultaten zijn positief. Verkeersonveiligheid maakt inbreuk op het (dagelijkse) veiligheidsgevoel van inwoners. Ook overstijgt het de grenzen van Haakbergen en heeft het regionaal een hoge prioriteit. 19

20 Indicator Nulsituatie Streefsituatie Bron Aantal ongevallen met letsel 15 (2007) - 17 (2008) 12 (2016) Viastat ongevalsgegevens Deelnemende basisschoolleerlingen een verkeerspraktijkexamen 0 % (2010) - 0 % (2011) 100 % (2016) Veilig Verkeer Nederland Aantal tellingen met de wegkantradar 8 (2010) - 10 (2011) 20 (2016) Politie en inzet eigen wegkantradar Percentage basisscholen met verkeersouders 40% (2012) 80% (2016) Veilig Verkeer Nederland Acties die bijdragen aan het realiseren van de streefwaarde 20

21 Organisatorische borging 4 Politiek/bestuurlijke inbedding Binnen het college van B&W van Haaksbergen is de burgemeester de portefeuillehouder voor Openbare orde & Veiligheid. Hierbij is wel sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gehele college voor veiligheid. Openbare orde en veiligheid spelen namelijk een rol binnen diverse beleidsterreinen, zoals bij Jeugd, Verkeer en Handhaving. Veiligheid raakt dus niet alleen de portefeuille van de burgemeester, maar ook die van de wethouders. De aanpak van integrale veiligheid ligt in hoofdlijnen vast in deze beleidsnotitie. Voor de uitwerking wordt een jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld in samenwerking met de partners. Dat programma wordt gezamenlijk met de partners uitgevoerd. Het college stelt het vast. Veiligheid als facetbeleid In 2011 is begonnen met het leggen van de basis voor een effectief lokaal integraal veiligheidsbeleid. De gemeente Haaksbergen benadert lokaal integraal veiligheidsbeleid als facet van andere beleidsvelden. Facetbeleid is beleid dat inhoudelijk raakvlakken heeft met de andere beleidsvelden. Een facetbenadering houdt in dat de raakvlakken zo veel mogelijk tot de primaire verantwoordelijkheid van de vakinhoudelijke clusters worden gerekend. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat de verkeersambtenaar zich bezighoudt met het onderwerp verkeersveiligheid. Het voordeel van facetbenadering is dat er gemeentebreed aan veiligheidsbewustzijn wordt gewerkt. Veiligheidsbewustzijn ontstaat niet vanzelf, er is iemand nodig om dit onder de aandacht te brengen. Deze aanjaagfunctie hoort bij de gemeentelijke beleidsmedewerker IVZ. 21

22 Financiën Uitgangspunt is dat veiligheid integraal onderdeel uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoeringsprocessen en dat dus bekostiging zoveel mogelijk plaatsvindt via reguliere budgetten. Vanuit veiligheid kunnen stimuleringsbijdragen geleverd worden of inzet van extra maatregelen ten behoeve van de prioriteiten. In de begroting 2013 is verzocht het budget gelijk te houden met voorgaande jaren. Dit komt neer op: Integrale veiligheid ,00 Openbare orde en veiligheid ,00 Rampenbestrijding * ,00 TOTAAL ,00 * In dit programma is niet specifiek ingegaan op rampenbestrijding. De uitvoering hiervoor ligt hoofdzakelijk bij de Veiligheidsregio Twente, waarbij de nadruk ligt op opleiden, trainen en oefenen van gemeentefunctionarissen voor hun rol in de crisisorganisatie. 22

23 23

24

Integraal Veiligheidsplan

Integraal Veiligheidsplan 2017-2020 Integraal Veiligheidsplan Beleidsplan november 2016 Inleiding Oldenzaal wil een levendige, vernieuwende en duurzame stad zijn waarin betrokken inwoners mee doen, samen wonen, samen zorgen, samen

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid

Integraal veiligheidsbeleid Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 Concept Integraal veiligheidsbeleid 2014-2017 projectopdracht Integraal veiligheidsbeleid 2014-2017 projectopdracht Interne Memo 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Gemeente Doesburg Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Intern projectleider Extern projectleider: Cluster: Documentversie / status: Burgemeester / K.

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015. Gemeente Haaksbergen

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015. Gemeente Haaksbergen Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015 Gemeente Haaksbergen 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Terugblik jaarplan 2014... 4 2.1 Veilige woon- en leefomgeving... 4 2.2 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Integrale Veiligheid

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Integrale Veiligheid gemeente Eindhoven Openbare orde 5 Veiligheid Raadsnummer 09.R3302.00I Inboeknummer o9bstor94o Beslisdatum B&W a9 september 2009 Dossiernummer 94O.I53 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Naar een Integraal Veiligheidsbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Aanleiding beleidsontwikkeling 3 1.1 Aangekondigde wijziging Gemeentewet 3 1.2 Kernbeleid Veiligheid

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven KADERNOTA VEILIGHEID 2015-2018 Veilig zijn en veilig blijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Waarom een Kadernota Veiligheid? 3 Doel: het verbeteren van de veiligheid 3 Onze missie 3 Leeswijzer 3 2. Huidige

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2011 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2011 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2011 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Rolstoeltoegankelijke openbare ruimte 1.2 Veiligheidsaanpak

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie