Draaiboek Stroomuitval

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek Stroomuitval"

Transcriptie

1 Draaiboek Stroomuitval Gemeente -Holten Vastgesteld door B&W op: 11 november 2003

2 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 20 april 2004 De term BvD (bevelvoerder van dienst) uit het voorstel gehaald. (Er wordt niet meer gewerkt met een bevelvoerder van dienst.) 27 april Stukje over noodnet aangepast n.a.v. overleg met ICT - RAC vervangen door meldkamer Twente 2

3 Inleiding Stroomuitval is een actueel thema. In dit draaiboek wordt, aan de hand van het scenario van acht uur stroomuitval, beschreven welke acties ondernomen moeten worden. Scenario Uitgangspunt: gedurende acht uur valt de stroom uit. Een dergelijke storing heeft grote invloed op de samenleving als geheel. Het zijn vooral enkele afhankelijkheidsrelaties, een mogelijke keten van effecten en ook de gelijktijdigheid van verstoringen die tot extra problemen kunnen leiden. Bij dit scenario gaan we uit van een GRIP 1 1 situatie (bronbestrijding). Er is dan in een coördinatieteam (brandweer, GHOR en politie) in de brandweerkazerne. Verder kunnen daar bijvoorbeeld zijn vertegenwoordigers van energieleveranciers, KPN en mensen van gemeentelijke afdelingen. Wanneer de situatie daar om vraagt, wordt verder opgeschaald naar GRIP 2 en GRIP 3. In een GRIP 3 situatie komt het totale gemeentelijk beleidsteam bijeen in het gemeentehuis, locatie. Het is noodzakelijk in dit soort situaties altijd de afdeling ICT in te schakelen i.v.m. het zeker stellen van (telefoon)verbindingen gemeentehuis (beleidscentrum) en brandweerkazerne (actiecentrum), zie telefoonlijst. Risicoprofiel gemeente -Holten De onderstaande matrix geeft inzicht in de aard van de risico s die vanuit het veld van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid te voorzien zijn. Risico-object Betrokkenen Mogelijke consequenties Openbaar telefoonnet en KPN Vermindering bereikbaarheid alarmnummers, bereikbaarheid waaronder hulpver- medische voorzieningeleningsdiensten Mobiel telefoonnet Rampenzender, radio (en TV) Watervoorziening CV-installatie/verwarming Telecombedrijven Vermindering bereikbaarheid RTV Oost, telecombedrijveking Berichtgeving naar bevol- stagneert. Bedrijven, instellingen Inwoners, kwetsbare zorginstellingen De drukverhogingsinstallaties werken niet meer Ongemak, bij lange uitval voor sommige groepen verhoogde hulpvraag/weersinvloed Ventilatiesystemen Inwoners Risico s bij brand, gezondheid, ademnood Koelinstallaties bedrijven Installaties klimaat en luchtbeheer Bedrijven, o.a. Encko, Hogeslag, Udema, Boltjes en particulieren Temperatuur in koelinstallaties stijgt Agrarische sector Uitval elektriciteit, veesterfte, niet kunnen melken, geen verwarming en ventilatie stallen Maatregelen Inrichten en bemensen meldpunten (zie pagina 3) Communicatie via noodnet (zie pagina 3) Inrichten en bemensen meldpunten. Indien nodig RTV Oost inschakelen. Let op: alleen te beluisteren via transistor- en autoradio s! Geen actie bij 8 uur stroomuitval (WMO werkt volledig op noodstroom.) Eigen verantwoordelijkheid, mogelijk aggregaat regelen Prioriteit 2: Dieren in bedreigde bedrijven voorzien van stroom 1 GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure; opschalingsprocedure voor de hulpverleningsdiensten (Brandweer, GHOR en Politie) 3

4 Risico-object Betrokkenen Mogelijke consequenties Medische apparatuur en Zorginstellingen Slachtoffers, beademingsapparatuur, liften in instellingen termi- nale patiënten, mensen blijven in liften vastzitten Maatregelen Alarmeringsapparatuur in bejaarden- en thuiszorg Thuiszorg Zorginstellingen en thuiszorg Verhoogde zorgvraag Slachtoffers, verhoogde zorgvraag Verlichting Inwoners Alternatieve lichtvoorziening hoger brandrisico Eerstelijnshulp Huisartsen e.d. Ingeval van telefoonuitval verminderde bereikbaarheid. Te lage beschikbaarheid, waardoor verhoogde zorgvraag ziekenhuizen Alarmeringsinstallaties werken niet, deuren gaan wel/niet open Inrichtingen Mensen kunnen gebouwen niet meer uit. Sprinklerinstallaties Inrichtingen Elektrische pompen werken niet Verhoogde paraatheid brandweer: 1 tankautospuit bemanning in kazerne Verhoogde paraatheid brandweer: 1 tankautospuit bemanning in kazerne Spoorbomen NS Overgangen moeten bewaakt worden Drukriolering en waterzuiveringsinstallaties, pompgemalen Gemeente Stagneren van diensten Beheer Openbare Ruimte inschakelen Brandstofvoorziening Tankstations Geen brandstof meer beschikbaar Aggregaten regelen voor één of meer tankstations (o.a. mogelijkheid bij Shell, Kalanderstraat) Inrichten meldpunten Verwacht wordt dat bij stroomuitval ook de gebruikelijke telecommunicatiemiddelen voor een groot deel zullen uitvallen. Vele mensen kunnen hierdoor bijv. het alarmnummer 112 of een arts niet bereiken. Het functioneren van brandmeld- en inbraakalarminstallaties is hoogst onzeker. Ten behoeve van de burgers zijn in -Holten 11 meldpunten aangewezen. Deze meldpunten vervullen in feite een 112 -functie (o.a. alarmering in noodgevallen) en vraagbaakfunctie. De mensen kunnen hier terecht voor spoedeisende zaken, vragen of andere belangrijke zaken. De punten zijn evenredig over en Holten verdeeld en beschikken zoveel mogelijk over een vaste noodstroomvoorziening. De meldpunten worden voorzien van een draadloze verbinding met het actiecentrum in de kazerne. De meldpunten zijn in : het gemeentehuis, de brandweerkazerne, de gemeentewerf, sporthal De Stroekeld, Maranatha, de Parkstede en de Zuiderkerk. In Holten zijn de meldpunten: het gemeentehuis, de brandweerkazerne, molen De Hegeman (Dijkerhoek) en woon- en zorgcentrum De Diessenplas. Deze meldpunten worden in eerste instantie door de brandweer ingericht en bemand. De brandweerlieden nemen een koffer met inhoud en een portofoon mee naar het meldpunt. De koffers staan in de kazerne in. Met de afdeling van het Rode Kruis zijn afspraken gemaakt over bezetting van de meldpunten in tweede instantie. Deze afspraken zijn als bijlage bijgevoegd. 4

5 De inhoud van de koffers: - transistorradio - meldingsformulieren - pennen - schrijfblokken - zaklantaarn met batterijen - plattegronden - memoblokjes - portofoon instructie portofoon apart meenemen Noodnet t.b.v rampbestrijding Het gemeentehuis, locatie, beschikt over twee directe noodnettelefoonlijnen en één faxlijn via het noodnet. Deze worden door KPN van noodstroom voorzien. Eén noodnettelefoon en de fax staan op de afdeling brandweer en rampenbestrijding, kamer 112. Eén noodnettelefoon wordt, in geval van een calamiteit, aangesloten op de kamer van de burgemeester. In het gemeentehuis, locatie Holten, zijn ook een noodnettelefoon en faxlijn. Deze zijn niet standaard aangesloten, maar kunnen door ICT op iedere gewenste plek aangesloten worden. Ook de beide brandweerkazernes beschikken over een noodnettelefoon en fax. Indien (nood)stroomvoorziening in de gemeentehuizen is, kan door ICT zowel in het gemeentehuis locatie als locatie Holten een noodnetlijn op de telefooncentrale worden aangesloten, zodat men van elke werkplek via 20noodnetnummer het noodnet kan gebruiken. Overzicht noodnetnummers telefoon, gemeentehuis, kamer 112 (afdeling brandweer en rampenbestrijding) fax, gemeentehuis kamer 112 (afdeling brandweer en rampenbestrijding) telefoon, gemeentehuis, kan door ICT aangesloten worden op de kamer van de burgemeester telefoon, gemeentehuis Holten, niet standaard aangesloten fax, gemeentehuis Holten, niet standaard aangesloten telefoon, kazerne fax, kazerne, niet standaard aangesloten telefoon, kazerne Holten fax, kazerne Holten De risico s in de gemeente en de daarbij behorende maatregelen zijn nu zo veel mogelijk benoemd. De maatregelen moeten nu vertaald worden naar concrete acties. Op de volgende pagina staan de te ondernemen acties in prioriteitsvolgorde genoemd. 5

6 Actielijst stroomstoring Voorafgaand aan het in werking treden van dit draaiboek, zijn de volgende punten reeds doorlopen: - de meldkamer Twente stelt de OvD op de hoogte van stroomuitval in de gemeente - Holten; - de OvD gaat naar het actiecentrum in de kazerne, met de politie is afgesproken dat zij in geval van stroomuitval ook naar de kazerne gaan; - de OvD informeert bij Essent hoe lang de stroomstoring gaat duren; - indien blijkt dat de stroomstoring langere tijd duurt, worden de volgende acties ondernomen: Actie GRIP 1 afkondigen en Essent (laten) alarmeren Korpsen en Holten alarmeren AOV er alarmeren Burgemeester, secretaris, voorlichter, sectorhoofd Ruimte en ICT alarmeren Aggregaat voor kazerne uit Holten halen/brengen Actiecentrum kazerne inrichten Eerste vergadering coördinatieteam (burgemeester, wethouder Ligtenberg, AOV, brandweer, politie, GHOR, hoofd sector ruimte en indien nodig gemeente secretaris, voorlichter) beleggen, agendapunten: 1. voorstelronde 2. stand van zaken disciplines 3. noodzaak inrichten meldpunten 4. bereikbaarheid huisartsen regelen 5. te ondernemen acties, volgens de volgende prioriteitsvolorde: prioriteit 1: mensen in bedreigde voorzien van stroom (aggregaten regelen). Aandachtspunt: mensen met zuurstof in huis. prioriteit 2: dieren in bedreigde voorzien van stroom. Aandachtspunt: kippenbedrijven hebben het meest last van de stroomstoring, vervolgens de varkensbedrijven en daarna de melkveehouderijen. persbericht opstellen voor dagblad, zodat inwoners/bedrijven z.s.m. weten wat er aan de hand is, hoe lang het naar verwachting zal duren en welke acties ondernomen moeten/kunnen worden plaats en tijdstip persconferentie bepalen informatienummer instellen Noodstroom gemeentelijke gebouwen regelen (voor overzicht, zie volgende pagina) Nazorg: - registratie knelpunten - evaluatie maken - aanvullen werkkoffers Uitvoering door OvD OvD OvD AOV Korps /Holten AOV Burgemeester AOV Afkortingen: AOV = Ambtenaar Openbare Veiligheid. GHOR = Geneeskundige Hulp Onder Rampomstandigheden. GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. ICT = Taakveld Informatie Communicatie Technologie. OVD = Officier Van Dienst, brandweer 6

7 Overzicht noodstroomvoorzieningen gemeentelijke gebouwen Naam gebouw Adres Benodigde stroom Ampère/KvA Aggregaat Opmerkingen Gemeentehuis, Schild A / 86 KvA Nee, huren externe aansluiting Gemeentehuis, Holten Smidbelt A / 59 KvA Nee, huren externe aansluiting Brandweerkazerne Molenstalweg A / 18 KvA Ja, brandweer externe aansluiting Brandweerkazerne Holten Waagweg 6 25 A / 18 KvA Nee, huren externe aansluiting Gemeentewerf Daltonstraat 2 63 A / 45 KvA Nee, huren externe aansluiting Gemeentewerf Holten Waagweg 4 63 A / 45 KvA Nee, huren Geen externe aansluiting Parkgebouw Oosterhofweg 49, 125 A / 90 KvA Nee, huren externe aansluiting Sporthal De Stroekeld Laan Oud Indïegangers 1, 63 A / 45 KvA Nee, huren externe aansluiting Sporthal De Reggehal Niewlandweg 1, 125 A / 90 KvA Nee, huren externe aansluiting Sporthal t Mossink Keizersweg 22, Holten 125 A / 90 KvA Nee, huren Geen externe aansluiting Parkeergarage Hogewal Hogepad, 63 A / 45 KvA Ja vaste aansluiting Molen de Hegeman Dijkerhoekseweg 22, Holten Nee, huren Geen externe aansluiting Overzicht noodstroomvoorzieningen overige meldpunten Naam gebouw Adres Benodigde stroom Ampère/KvA Huize Maranatha Diekjansweg 1, Verzorgingshuis De Parkstede Zuiderkerk Woon- en zorgcentrum Diessenplas Parkstraat 32, Paulus Potterstraat 2a, Vrijheidslaan 1, Holten Aggregaat Opmerkingen Niet bekend Ja In het gedeelte aan de Diekjansweg is overname van: verlichting, lift, zusteroproep, cv, stopcontacten en brandmeldinstallatie Niet bekend Ja Volledige overname alle stroom in hoofdgebouw Niet bekend Ja Ja 7

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie

Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie Geactualiseerd juni 2009 Eerdere versie januari 2006 GHOR Hollands Midden GGD Hollands Midden Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Uitval van elektriciteit en/of ICT

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Uitval van elektriciteit en/of ICT Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Uitval van elektriciteit en/of ICT opgesteld door: Jos Berkesteijn, Ben Giltjes, Aart Klip, Vincent van Meerten, Peter Struyk en Jessica Zoethout

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade

Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade enexis.nl Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade Inleiding Inhoud Een storing in het elektriciteit- of gasnet komt altijd ongelegen. Als netbeheerder zorgt Enexis ervoor dat u hier zo

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Crisiscommunicatieplan Waterschap Rivierenland Kirsten Jeurink, juni 2010. 1.1 Inleiding

Crisiscommunicatieplan Waterschap Rivierenland Kirsten Jeurink, juni 2010. 1.1 Inleiding Crisiscommunicatieplan Waterschap Rivierenland Kirsten Jeurink, juni 2010 1.1 Inleiding Waterschap Rivierenland is goed voorbereid op een calamiteit. Het calamiteitenplan beschrijft hoe in een dergelijke

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42 AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010 Pagina 1 van 42 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2010.0.118.481 Datum Zaaknummer 2009-04-01454

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Bijlagen overzicht. 1.. Afkortingen

Bijlagen overzicht. 1.. Afkortingen Bijlagen overzicht 1.. Afkortingen 2.. Opstart evaluatiecommissie a. Opdrachtbrief b. Plan van aanpak c. Feitenoverzicht acute fase (opgesteld door evaluatiecommissie) d. Feitenoverzicht nazorgfase (opgesteld

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Noodplanning en Crisisbeheer van een Elektriciteitspanne Aanbevelingen voor de lokale overheden en een nationaal noodplan elektriciteitspanne van

Noodplanning en Crisisbeheer van een Elektriciteitspanne Aanbevelingen voor de lokale overheden en een nationaal noodplan elektriciteitspanne van Noodplanning en Crisisbeheer van een Elektriciteitspanne Aanbevelingen voor de lokale overheden en een nationaal noodplan elektriciteitspanne van grote omvang 1 Inhoudstafel Deel 1: lokale noodplanning

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Nederland Werken onder overdruk brandweer

Nederland Werken onder overdruk brandweer Werkinstructie Nederland Werken onder overdruk brandweer 2 Inhoud Voorafgaande bepalingen5 Totstandkoming5 Doelstelling en toepasselijkheid5 Vervanging en inwerkingtreding5 Geldigheidsduur, evaluatie en

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie