3. Leefbare en vitale wijken Sponsoractiviteiten 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Voorwoord 2 1. Onze koers 3 2. Tevreden en redzame huurders Dienstverlening Woningkwaliteit Keuzevrijheid Woonlasten 7 3. Leefbare en vitale wijken Sponsoractiviteiten 8 4. Duurzame leefomgeving Uitvoering milieubeleidsplan Samenwerking met energieleverancier 9 5. Continue organisatieontwikkeling Financiële continuïteit Benchmarking Rendementseisen vastgoed Jaarresultaat Onrendabele investeringen Treasury Meerjarenprognose Prognose jaarresultaten Prognose balansposten Financiële continuïteit Bestuursverklaring 16 2

3 Voorwoord Terug naar de basis, dat is wat we als l escaut woonservice in 2013 verder hebben uitgewerkt. Het jaar 2013 was een overgangsjaar, een jaar van bezinning, want er kwam vanuit de politiek veel op ons af. De heffingen bijvoorbeeld die corporaties dienen te betalen aan de overheid, dwingen ons de plannen voor versobering verder uit te voeren. We zijn meer financieel gestuurd gaan werken en minder sociaal. Dat heeft ons doen besluiten om in 2013 verder op de interne kosten te besparen, minder geld uit te geven aan leefbaarheid en er is wat minder besteed aan planmatig onderhoud. Door deze bezuinigingen kunnen we nog wel oud bezit slopen en er kwalitatief goede woningen voor terugzetten. We hebben in 2013 gekozen om niet aan inkomenspolitiek te doen. Dat vinden wij onze taak niet. De huurverhoging hebben we dus niet af laten hangen van het inkomen, maar was voor alle huurders in 2013 gelijk. Terug naar de basis past bij l escaut. Want terug naar de basis betekent sociaal verhuurder zijn. Daar voelen wij ons prettig bij en zijn wij goed in. Bij de terugkeer naar de basis of anders gezegd; de kerntaak, hebben wij onze taak als VvE-beheerder afgestoten per 1 januari Als sociaal verhuurder sturen we op de woonlasten van onze huurders. Dit doen we door in duurzaamheid te investeren. Met energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van combiketels en spouwisolatie, verbeteren van energielabels van woningen, verlagen van de woonlasten en met ingang van 2014 het plaatsen van zonnepanelen. Ondanks de bezuinigingen hebben we hier nog steeds middelen voor en kunnen we blijven investeren. Jan van Beekhuizen, directeur-bestuurder l escaut woonservice 3

4 1. Onze koers Het jaar 2013 stond in teken van bezinning, besparing en het uitzetten van een nieuwe koers. In dat jaar stonden ook de economische ontwikkelingen en het politieke klimaat centraal voor de verdere koers en toekomst van l escaut. De echte besparingsslag vormt de basis voor ons nieuwe ondernemingsplan Daarin hebben wij de doelstellingen beschreven en onze koers bepaald. Onze missie luidt: Wij bieden u goed wonen in een passende woonomgeving met aandacht voor uw woonlasten Goed wonen betekent voor ons technisch gezien een goede woning, maar ook dat de prijs-kwaliteitverhouding goed moet zijn. Met passende woonomgeving bedoelen we dat iedereen zich thuis moet voelen in zijn omgeving. Directe buren waarmee je een fijne omgang hebt; een wijk die bij je past. Dat is voor iedereen weer verschillend. De een voelt zich thuis in een drukke leefomgeving, de ander in een rustige buurt. Wij willen niet pretenderen dat het eerste voor een jonge starter geldt en dat tweede voor een 55-plusser. Daarom willen we duidelijkheid geven over waar onze huizen staan en welke sfeer er in een wijk heerst. Dan kunnen onze klanten zelf bepalen waar zij het beste passen. Een nieuw element in onze missie is woonlasten. Denken vanuit de totale woonlasten en daarop sturen, zodat wij uiteindelijk meer ruimte in de portemonnee van onze klant kunnen bieden. Dat gaat bijvoorbeeld over energielasten. Wij kunnen door middel van energiebesparende maatregelen de totale prijs van de woning beïnvloeden. Daarnaast willen we het bewustzijn van onze klant vergroten als het gaat om energie besparen. In ons strategisch jaarplan 2013 staan de volgende doelstellingen beschreven: Tevreden en redzame klanten; Leefbare en vitale wijken; Duurzame leefomgeving; Continue organisatieontwikkeling; Financiële continuïteit. 4

5 In de volgende hoofdstukken worden de doelstellingen verder uitgewerkt. Deze zijn in blauw weergegeven. 2. Tevreden en redzame klanten Redzaam en tevreden. Dat is waar het ons om gaat. Dit willen we bereiken met een efficiënte dienstverlening, betrouwbaar vastgoed en een rechtvaardige verdeling van woningen. We willen onze klanten ook redzamer maken door meer te sturen op de eigen verantwoordelijkheid. Wij denken dat eigen verantwoordelijkheid ervoor zorgt dat huurders meer tevreden zijn met hun woning en hun woonomgeving. In dit hoofdstuk beschrijven we onze doelstellingen en behaalde resultaten die voortvloeien uit het streven een klantgerichte organisatie te zijn. Het zijn vooral doelstellingen gericht op onze individuele klanten en de (woon)situatie waarin zij verkeren Dienstverlening Een efficiënte dienstverlening; daarmee willen wij onze klanten redzamer maken en tevreden stellen. De volgende doelstellingen hebben we daarvoor opgesteld om dit te bereiken. We introduceren het ééningangsprincipe door invoering van het klantcontactcentrum en implementeren een kennisbank. Met het ééningangsprincipe willen we onze dienstverlening aan en de bereikbaarheid voor de klant verbeteren. Het streven is om 80% van alle klantvragen door ons klantcontactcentrum (KCC) te beantwoorden en te integreren in een kennisbank. In het jaar 2013 hebben we het KCC gerealiseerd. De kennisbank is verder uitgewerkt, maar in de tussentijd ingehaald door verdere ontwikkelingen in de technologie. We kunnen onze bestaande systemen waarmee we werken inmiddels zo uitbouwen, dat daar een kennisbank mee gebouwd kan worden voor zowel de klanten als voor onze medewerkers. Daardoor is in 2013 besloten de kennisbank nog niet te introduceren, maar deze verder te ontwikkelen en te integreren in het klantinformatiecentrum (KIC) en hiervoor een visie uit te werken. We breiden onze online dienstverlening uit (PIP-pagina en social media) In 2013 hebben we social media en de persoonlijke informatie pagina mijn l escaut opgezet om onze basisdienstverlening te verbeteren. De online dienst mijn l escaut heeft vorm gekregen en is op allerlei manieren getest om de pagina zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Onderzocht is waarvoor de klant het meest persoonlijk contact met ons opneemt. Dit is voor het indienen van een reparatieverzoek en daar hebben we op ingespeeld. Alle huurders hebben persoonlijke inloggegevens ontvangen en daarmee toegang tot de eigen informatiepagina. Nog niet iedereen heeft hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast hebben we in 2013 social media opgezet in de vorm van Facebook, Twitter en LinkedIn. Hiermee hebben we nieuwe kanalen gecreëerd om in contact te komen met onze klanten. De eerste blog van de directeur-bestuurder is eind 2013 gerealiseerd. We geven uitvoering aan de vastgestelde visie op VvE-beheer en -eigenaarschap De visie op het uitbesteden van het beheer van Verenigingen van Eigenaren hebben we in 2012 opgesteld en uitgevoerd in Per 1 januari 2014 hebben we onze beheertaak uitbesteed en wordt deze uitgevoerd door Marsaki. Het jaar 2013 hebben wij gebruikt om de eigenaarsrol die l escaut behoudt in de gemengde complexen (koop en huur) goed te integreren binnen de organisatie. Dit zijn de complexen waarin wij als eigenaar van huurwoningen betrokken zijn. Hiervoor zijn de wijkbeheerders in 2013 geschoold om deze rol te kunnen vervullen. 5

6 2.2 Woningkwaliteit Door de kabinetsplannen waren we in 2013 genoodzaakt om verschillende plannen bij te stellen. Zo stoppen we met de kwaliteitsslag, het projectmatig updaten van woningen aan de eisen van deze tijd, en ronden we dit halverwege het jaar 2014 af. We houden de technische kwaliteit van ons bezit op peil, maar kijken goed of bepaalde onderhoudsprojecten wel echt noodzakelijk zijn. Om tot onze ideaalportefeuille te komen, kijken we naar sloop, nieuwbouw en verkoop. Bij de portefeuillestrategie gaat het om de samenstelling van de woningvoorraad in relatie tot de marktvraag. Deze is vastgesteld tot 2020, waarbij rekening is gehouden met de toekomstige vraag vanuit de klant en de toekomstige plannen die in de gemeente Vlissingen en de regio al gepland staan. Om onze woningkwaliteit op peil te houden, kijken we op complexniveau naar onderhoud en kwaliteit. Met die kennis hebben we onze onderhoudsplannen opgesteld. We geven uitvoering aan onze nieuwbouw-, sloop-, verkoop-, en onderhoudsplannen In 2013 hebben we onze onderhoudsplannen uitgevoerd, 32 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, 66 woningen gesloopt en 17 woningen verkocht. Daarmee hebben we alle plannen uitgevoerd, maar alleen onze verkoopdoelstelling niet gehaald. In 2013 hadden we 30 woningen geraamd voor de verkoop. Naast het verkoopaantal is ook de verkoopopbrengst van de verkochte woningen lager uitgevallen dan wat we vooraf als doel hadden gesteld. Dit beeld komt overeen met de woningmarkt binnen Vlissingen (maar ook landelijk) in dezelfde periode. Als vervolg hierop hebben we de begrote verkoopopbrengsten voor de komende jaren naar beneden bijgesteld. Nieuwbouw en overige projecten Groote Markt Eind augustus 2013 is de verhuur gestart van de 69 huurappartementen in het nieuwbouwproject Groote Markt. Dit project bestaat uit twee locaties met huurappartementen. Aan de Samaritaanstraat gaat het om 28 sociale huurappartementen en op de hoek van de Grote Markt/Breewaterstraat om 41 huurappartementen, waarvan 3 luxe huurappartementen. Aan de Slijkstraat zijn 18 koopwoningen en 4 huurwoningen gebouwd. Deze eengezinswoningen zijn in het voorjaar van 2013 opgeleverd en eind 2013 de eerste appartementen. Nieuw Bonedijke en omgeving: Engelse wijk Medio 2013 is de eerste fase van de Engelse wijk opgeleverd. Deze fase bestaat uit 43 woningen en is gelegen aan de westzijde van de Nieuw Bonedijkelaan. De tweede fase van de Engelse wijk bestaat uit 19 sociale huurwoningen, 8 luxe huurwoningen en 36 studenteneenheden. De verhuur van de 26 eengezinswoningen is gestart in november De studenteneenheden worden in het tweede kwartaal van 2014 opgeleverd. Herstructurering Middengebied fase III Medio 2013 zijn 16 eengezinswoningen opgeleverd aan de Beatrixlaan als onderdeel van de herstructurering Middengebied fase III. Tevens zijn er in eengezinswoningen aan de Tooroplaan/ Breitnerlaan, 46 portieketagewoningen en twee bedrijfsruimten aan de zuidzijde van de President Rooseveltlaan (hoek Irislaan) gesloopt. Aan de noordzijde van de President Rooseveltlaan zijn in 2013 tot en met april 2014 de bewoners van 38 woningen uitverhuisd, waarna de sloop van deze woningen en twee bedrijfsruimten in 2014 kan plaatsvinden. Daarnaast is in oktober 2013 het sloopbesluit ingegaan voor 24 portieketagewoningen aan de President Rooseveltlaan (hoek Calandstraat). 6

7 2.3 Keuzevrijheid Als klantorganisatie hechten we grote waarde aan keuzevrijheid voor onze klanten. Keuzevrijheid schept immers ruimte voor de klant om juist die kwaliteiten (van woning, woonmilieu, diensten) te kiezen die leiden tot tevredenheid en een goede klantwaardering. We hebben een aantal doelstellingen geformuleerd om die keuzevrijheid te optimaliseren. We brengen advies uit ter verbetering en/of vereenvoudiging van het regionale woonruimteverdelingsmodel In 2013 is gestart met het herijken van het gezamenlijke woonruimteverdelingsmodel van de samenwerkende Walcherse woningcorporaties (Woonburg, Woongoed Middelburg en l escaut woonservice). De vraag die we hierbij stelden was; past het huidige verdelingsmodel nog in deze tijd? Onze stakeholders de gemeente Vlissingen, gemeente Middelburg, gemeente Veere en de Huurdersverenigingen van deze gemeenten waren bij dit traject betrokken. In 2014 vindt de uitvoering van de resultaten van dit onderzoek plaats. Om onze huurders betere voorlichting te kunnen geven, wordt een gezamenlijke woonlastencalculator opgenomen in het herijkte woonruimteverdelingsmodel. Woningzoekenden kunnen straks vooraf meer informatie verkrijgen over wat zij naast de huur ongeveer kwijt zijn aan woonlasten zoals energielasten. We geven uitvoering aan de in 2012 vastgestelde visie op studentenhuisvesting Eerder in 2012 hebben wij onze visie op onze rol in studentenhuisvesting vastgesteld. Namelijk als een van onze kerntaken om structurele kwalitatieve studentenhuisvesting te bieden, waardoor studenten kiezen om hun opleiding te volgen in Vlissingen. In 2013 is de behoefte naar studentenhuisvesting in Vlissingen gepeild door middel van een woningbehoefteonderzoek in samenwerking met de gemeente Vlissingen. Er is onderzocht om welke aantallen studenten en daarbij horende huisvestingsmogelijkheden het gaat. Met deze resultaten hebben we in 2013 concrete plannen uitgewerkt; wij gaan ons niet alleen richten op buitenlandse studenten, maar het aanbod verbreden. Aan de Van Dishoeckstraat maken we 107 appartementen gereed voor studenten. In de Engelse wijk worden nog 36 studenteneenheden gerealiseerd, waaronder 26 zelfstandige appartementen en 10 onzelfstandige kamers. Deze worden in het voorjaar van 2014 opgeleverd. Zo zijn straks de studentenlocaties meer verspreid over de stad. We monitoren en evalueren het woningtoewijzingsbeleid in verband met inkomensgrenzen Ten minste 90% van de vrijkomende woningen met een huur tot 681,02 (prijspeil 1 januari 2013) moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de ,- (prijspeil 1 januari 2013). Deze toewijzingsnorm is ingegaan op 1 januari 2011 en geldt voor vrijwel alle nieuwe verhuringen. In 2013 hebben we met een maandelijkse informatieve notitie de stand van zaken en voortgang van het toewijzingsbeleid bewaakt. Met 92,93% zijn we binnen de gestelde grenzen van de regeling gebleven. 7

8 2.4 Woonlasten We onderzoeken de woonlasten van huurders en - afhankelijk van de uitkomst hiervan - sturen we hierop De woonlasten bestaan naast de netto huur ook uit andere lasten zoals energielasten. We willen onze klanten meer voorlichting bieden op met name energielasten, omdat deze kosten fors drukken op de maandelijkse woonlasten. Dit is in 2013 opgenomen in de herijking van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. 8

9 3. Leefbare en vitale wijken In dit hoofdstuk presenteren we de realisatie van de doelstellingen die voortvloeien uit ons streven om bij te dragen aan leefbare en vitale wijken. Het zijn vooral acties die zijn gericht op de leefbaarheid in de brede zin van het woord. We zoeken aansluiting bij de wijkaanpak van de gemeente, waarbij visie op leefbaarheid van l escaut wordt ingebracht Wij willen in ieder geval zorgdragen voor schone, prettige wijken en de zelfredzaamheid van onze bewoners stimuleren. Daarbij zoeken we vanzelfsprekend aansluiting bij de wijkaanpak van de gemeente. We hebben in 2012 prestatieafspraken gemaakt met de gemeente. De stand van zaken is terug te lezen in de Prestatiekrant die in 2013 gezamenlijk is uitgegeven door gemeente Vlissingen, Woonburg en l escaut. Daarnaast zijn drie wijkbeheerders van l escaut bezig met de leefbaarheid in ieders eigen deel in Vlissingen en Oost-Souburg. De besparing die we hierin kunnen winnen, is het sturen op burgerparticipatie door bewoners te stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het creëren van een leefbare woonomgeving. Wij denken immers dat die eigen verantwoordelijkheid ervoor zorgt dat onze klanten meer in control zijn en tevreden met hun woon- en leefomgeving. We geven samen met de gemeente en Woonburg uitvoering aan de gezamenlijke Lemon 2013 (LEefbaarheidsMOnitor) In 2013 is de leefbaarheidsmonitor uitgevoerd (Lemon). Met dit onderzoek is de beleving van de bewoners gepeild met betrekking tot de kwaliteit van woon- en leefomgeving in de eigen buurt. In de prestatieovereenkomst is afgesproken dit onderzoek tweejaarlijks uit te laten voeren. Zo krijgen de betrokken organisaties inzicht in de verandering van beleving. Op veel aspecten is voortgang geboekt ten opzichte van de voorgaande meting in De uitkomsten van het Lemononderzoek gebruikt l escaut verder om te weten wat er leeft in de buurten waar ons woningbezit staat en hier eventueel leefbaarheidsactiviteiten op te ontwikkelen. We geven gerichter uit en doen geen extra s meer. Dat betekent dat we in 2013 ingrijpend hebben bezuinigd op de leefbaarheidsuitgaven. Wel blijven we Buurtbemiddeling Vlissingen financieren. 3.1 Sponsoractiviteiten Door middel van sponsoring wil l escaut graag organisaties sponsoren die bijdragen aan een beter leefklimaat. Daarbij hanteren we een aantal sponsorvoorwaarden. We steunen alleen activiteiten die duidelijk bijdragen aan de Zeeuwse leefomgeving, bij voorkeur op Vlissings niveau. Dat kan op allerlei gebieden, zoals duurzaamheid, kunst en cultuur en sport en voor projecten gericht op de leefbaarheid in buurten. In 2013 besteedden we ruim aan sponsoring. 9

10 4. Duurzame leefomgeving In het convenant energiebesparing huursector, vastgesteld door het Ministerie, de Woonbond en Vastgoedbelang, staat de gezamenlijke ambitie om in 2020 ten minste een gemiddeld energielabel B te bereiken voor de totale huurwoningvoorraad van de corporaties. Het gemiddelde energielabel van het woningbezit van l escaut is in 2013 label D (peildatum 1 januari 2013) Uitvoering milieubeleidsplan In ons milieubeleidsplan zijn de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid beschreven. In 2013 werken we deze acties op basis van prioriteitstelling verder uit. In 2013 hebben we ruim 250 HR combiketels geplaatst in acht verschillende complexen. Daarnaast is dubbelglas geplaatst in acht complexen. De energie-index op 1 januari 2013 was 1,80 voor ons totale woningbezit. Deze index staat voor een energielabel D. Na uitvoering van de plannen is op 31 december 2013 de index gedaald tot 1,65 voor het totale bezit (ook gelijk aan een energielabel D). De ambitie om te investeren in energiebesparende maatregelen koppelen wij aan onze doelstelling om de woonlasten van onze huurders terug te brengen. Bewustwording met betrekking tot het energieverbruik onder onze huurders hoort daar ook bij. Dit is in 2013 uitgewerkt Samenwerking met energieleverancier We geven uitvoering aan de samenwerkingsovereenkomst met de lokale energieleverancier De samenwerking met de lokale energieleverancier heeft in 2013 geresulteerd in het plaatsen van 300 slimme meters in het woningbezit van l escaut. Deze meters geven onze huurders beter inzicht in hun energieverbruik. De meterstanden kunnen op afstand afgelezen worden. De afrekening wordt daardoor nauwkeuriger, zonder geschatte meterstanden. Daarnaast kunnen in de toekomst diensten worden ontwikkeld rond het individuele verbruik van klanten (bespaartips, advies over aanpassen voorschotten etc.). Inzagerecht in energieverbruiken op complexniveau behoort ook de samenwerkingsovereenkomst die we hebben afgesloten. Met behulp van deze informatie kunnen we beter inspelen op de noodzaak om te investeren en de woonlasten te reduceren in de complexen waar dat het meest nodig is. 10

11 5. Continue organisatieontwikkeling De omgeving van de organisatie is voortdurend in beweging. Zowel de regelgeving, de economische omstandigheden, de wensen van onze klanten en de manier waarop we communiceren, vragen onze aandacht. In dit hoofdstuk staan onze doelstellingen en de realisatie ervan uitgewerkt waarmee de organisatie verder is ontwikkeld in We stellen een nieuwe ondernemingsplan voor vier jaar op Het ondernemingsplan hebben we in eigen beheer opgesteld. Daarvoor hebben we twee stakeholderbijeenkomsten georganiseerd om input te krijgen. Deze bijeenkomsten zijn extern begeleid. We hebben het ondernemingsplan voor het eerst in een verkorte versie uitgebracht. Het was een uitdaging om hetgeen we als doel hebben gesteld, kort te verwoorden. Het plan is goed vertaald en kort en bondig toegelicht in zestien pagina s aan de hand van onze hoofddoelen. Deze kort, maar krachtige vorm van verslaglegging willen we voortzetten in de komende jaarplannen en volkshuisvestingsverslagen, zoals deze editie. We voeren een organisatiestructuur in die past bij een klant- en resultaatgerichte manier van werken De nieuwe organisatiestructuur is ingericht op het resultaatgericht werken. We willen dat de lijnen zo kort mogelijk zijn en de verantwoordelijkheid laag in de organisatie ligt. Dat is voor ons de basis voor een effectieve en efficiënte organisatie. De nieuwe organisatiestructuur is in 2013 uitgewerkt in een fte plan en goedgekeurd door de ondernemingsraad. De nieuwe organisatiestructuur is in 2014 zichtbaar geworden in drie afdelingen; klanten, bedrijfsvoering en vastgoed. We kiezen een locatie voor (nieuwe) bedrijfshuisvesting In 2013 is gewerkt aan een plan voor het werken vanuit een kantoor. De huur van de Spuistraat is opgezegd en het kantoor aan de Hermesweg is verbouwd zodat we onze klanten kunnen ontvangen en de medewerkers Het Nieuwe Werken kunnen aanbieden. Het werk is nu plaats- en tijdonafhankelijk, want medewerkers kunnen thuis werken. Zo worden de nieuwe flexwerkplekken in het kantoor optimaal benut. In 2013 hebben we deze filosofie uitgewerkt en gecommuniceerd en sinds februari werken we vanuit een bedrijfspand. We stellen een visie op inkoop en magazijn vast In 2013 hebben we vanuit de behoefte om meer grip te krijgen op de inkoop van goederen en diensten, onderzoek gedaan en een visie op onze inkoop opgesteld. In deze visie zijn technische en niet-technische inkopen opgenomen. We willen de inkoopfunctie vereenvoudigen en meer doen met minder leveranciers. We maken een plan van aanpak waarmee we de tevredenheid van klanten over de dienstverlening kunnen meten De tevredenheid en waardering van onze huurders over de kwaliteit van de dienstverlening hebben we jarenlang gemeten met behulp van het KWH-huurlabel. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor woningcorporaties. In 2013 hebben we dit stopgezet om in hetzelfde jaar een nieuw plan van aanpak te maken. Dit is in 2013 niet gelukt, maar pakken we verder op in Wel hebben we een doorlopende telefoonmeting laten uitvoeren, om de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven meten. 11

12 6. Financiële continuïteit 6.1 Benchmarking De bedrijfslasten benchmarken we met de cijfers van het CIP (Corporatie in Perspectief) dat in 2013 is opgevolgd door CBC (Corporatie Benchmark Centrum). In 2013 zijn de cijfers over 2012 gepubliceerd. In 2012 zijn de netto bedrijfslasten bij l escaut gedaald. In 2012 lagen de bedrijfslasten op een niveau van tegen per verhuureenheid in De bedrijfslasten in 2012 liggen 32 boven het landelijk niveau. l escaut realiseerde in 2013 opnieuw lagere bedrijfslasten (de saneringsheffing buiten beschouwing gelaten. Voor de jaren 2014 en 2015 wordt een kostenreductie van 10% ingezet. Deze besparingen leveren een lager bedrag aan bedrijfslasten per verhuureenheid op. De verwachting is dat ook het gemiddelde van de corporatiesector omlaag zal gaan. 6.2 Rendementseisen vastgoed Ter uitvoering van het besluit van de Europese Commissie (EC) van 15 december 2009 over staatssteun voor woningcorporaties trad op 1 januari 2011 de ministeriële regeling in werking die vaststelt voor welke activiteiten staatssteun is toegestaan en regels stelt voor woningtoewijzing en het aanbesteden van maatschappelijk vastgoed. Dit was de eerste fase van onder andere de implementatie van het EC-besluit. De tweede fase behelst het bij wet regelen van de administratieve scheiding bij woningcorporaties van activiteiten die zij met respectievelijk zonder staatsteun uitvoeren. De corporatie krijgt de keuze tussen een administratieve of juridische splitsing. Als we kiezen voor de administratieve splitsing gelden er aanvullende waarborgen om het vermogen maatschappelijk in te zetten, het vermijden van marktverstoring en de focus op kerntaken. Momenteel weten we nog niet wat het aanvullend toezicht inhoudt. De scheiding van ons woningbezit dwingt ons commercieel te denken, bewaken en sturen. Sturen op basis van kasstromen, onrendabele toppen en bedrijfswaarde lijkt niet meer voldoende. Dit bleek eveneens uit ons visitatierapport van september Woningcorporaties hebben in beginsel niet de doelstelling een financieel rendement te behalen om het rendement zélf. Het behalen van rendement kan worden gezien als een afgeleide doelstelling of randvoorwaarde om hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Een werkgroep buigt zich momenteel over de vraagstukken hoe de rendementseisen kunnen worden bepaald en tevens hoe hoog deze eisen dienen te zijn. De werkgroep komt in 2014 tot een voorstel. 6.3 Jaarresultaat 2013 Boekjaar 2013 hebben we afgesloten met een negatief jaarresultaat van

13 Het verschil in jaarresultaat 2013 ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten en hogere realisatie herwaardering. Een fiscale afwaardering van ons bezit zorgt voor een lagere latente belastinglast. Ten slotte was een risico-opslag begroot voor projecten in ontwikkeling in de deelneming in Marsaki Vlissingen.com B.V. 6.4 Onrendabele investeringen Tot op heden geldt - bijna per definitie - dat, uitgaande van duurzame, sociale verhuur, ieder (ver) nieuwbouwproject niet rendabel is. Dat wil zeggen dat de toekomstige investerings- en exploitatie-uitgaven hoger zijn dan de toekomstige huurinkomsten. Deze niet-rendabele investeringen zijn te kwalificeren als maatschappelijke investeringen en komen ten laste van het eigen vermogen. We willen onze huurders goed wonen bieden in een passende woonomgeving. Dat kan in financiële termen bijna nooit rendabel. Bij nieuwbouwprojecten accepteren wij dit verlies, de zogenaamde onrendabele top, omwille van de betaalbaarheid voor de doelgroep. In 2013 hebben wij in vier nieuwbouwprojecten niet-rendabel geïnvesteerd te weten: Engelse Wijk, Groote Markt, Beatrixlaan en Herstructurering Middengebied 3e fase. Het ging hierbij om een onrendabele investering van bijna 5,2 miljoen. 6.5 Treasury In 2013 heeft l escaut gebruik gemaakt van de onverminderd laag gebleven rentestand, door leningen in de nabije toekomst te herfinancieren. Het relatief renterisico van l escaut voor de komende jaren is en blijft binnen de norm, namelijk tussen de 5% en 15%. In 2013 heeft l escaut voor in totaal 40 miljoen aan financieringen aangetrokken, verstrekt of de rente(opslag) herzien. l escaut heeft een derivatenportefeuille van 25 miljoen euro. Na de Vestia-affaire heeft de minister de regels met betrekking tot de derivaten verscherpt. Dit heeft voor de woningcorporaties in het algemeen en dus ook voor l escaut voornamelijk meer administratief werk en extra verantwoordingsverplichtingen opgeleverd. 13

14 6.6 Meerjarenjarenprognose Prognose jaarresultaten Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 actualiseren we de meerjarenprognose. Hierbij mag alleen worden uitgegaan van vastgesteld beleid. In onderstaand overzicht zijn ter vergelijking de werkelijke cijfers over 2013 opgenomen. De prognose werken we bij naar aanleiding van gewijzigde (beleids)inzichten. Verkoop- en nieuwbouwbeleid spelen hierin een grote rol. Wijzigingen in bedrijfs- en marktwaardeparameters hebben direct invloed op de waarde van ons woningbezit. Dezelfde effecten zijn zichtbaar bij de afschrijvingen, overige waardeveranderingen, gerealiseerde herwaarderingen én in het eigen vermogen. Ten opzichte van de begroting zijn de resultaten verbeterd. De positieve ontwikkeling van het resultaat is het gevolg van stijgende huren en grip op onrendabele investeringen en bedrijfskosten. De toename van de onderhoudslasten is te wijten aan een hogere reservering onvermijdbaar vervangingsonderhoud (keuken/douche/toilet) en meer planmatig onderhoud. De stijging van de overige lasten wordt veroorzaakt door de verhuurdersheffing van 2.3 miljoen. Door verliesverrekening uit het verleden beperken we de te betalen vennootschapsbelasting. 14

15 6.6.2 Prognose balansposten In onderstaand overzicht zijn ter vergelijking de werkelijke cijfers over 2013 opgenomen. De post Materiële vaste activa wordt sterk beïnvloed door nieuwbouwprojecten. In onderstaande tabel worden deze projecten voor de komende drie jaar weergegeven. 15

16 6.6.3 Financiële continuïteit l escaut woonservice stuurt op een minimale omvang van het weerstandsvermogen om de financiële continuïteit te waarborgen. Het minimumpercentage dient tenminste 30% te zijn. l escaut woonservice hanteert ook een bovengrens van 40%, omdat we, indien aanwezig, de overmatige beschikbare middelen willen blijven inzetten voor de volkshuisvesting. Voor de liquiditeitstoets kijken we naar de kasstromen. Steeds belangrijker wordt de rentedekkingsgraad (ICR). Een norm die door het Waarborgfonds op 1,40 is gezet. Door de banken wordt deze norm hoger gesteld. Voor de toekomst wordt een norm van 2 niet uitgesloten. Het is goed denkbaar dat we meer financiële kengetallen gaan opnemen in ons financieel beleid, zoals de rentedekkingsgraad in- en exclusief aflossingen. Het herzien van het financieel beleid is onderdeel van ons ondernemingsplan Uit de grafiek blijkt dat we alle jaren ruim boven de gestelde norm blijven. Het bovenmatige vermogen gebruiken we om financiële tegenvallers op te vangen en mogelijk om (portefeuille) beleidsdoelstellingen te herijken. 16

17 17

18 jaarverslag 2013 Hermesweg ND Vlissingen 18

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2015 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag 2014

Volkshuisvestingsverslag 2014 Jaarverslag 2014 Volkshuisvestingsverslag 2014 Voorwoord 3 1. Onze koers 4 2. Redzame en tevreden klanten 5 Efficiënte dienstverlening 5 Betrouwbaar vastgoed 6 Woonlasten en duurzaamheid 8 Rechtvaardige

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Voor woord. Jan van Beekhuizen directeur-bestuurder l escaut woonservice

Voor woord. Jan van Beekhuizen directeur-bestuurder l escaut woonservice Jaarplan 2016 Voor woord De herziene Woningwet heeft per 1 juli 2015 nieuwe spelregels vastgesteld voor de sociale huursector. De wet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak:

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Pagina

1 Inleiding. 3 Pagina Strategisch jaarplan 2013 Meerjarenprognose 2012-2018 Pagina 2 1 Inleiding... 3 2 Missie, visie, positie en maatschappelijke verankering... 5 3 Doelstellingen 2013... 7 3.1 Tevreden en redzame klanten...

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 INhoud voorwoord Sleutelwoorden: professionalisering en concrete doelen SLEUTEL 1: Klanttevredenheid woning en woonomgeving minimaal een 7 SLEUTEL 2: Slaagkans

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Voorwoord. Jan van Beekhuizen

Voorwoord. Jan van Beekhuizen Jaarplan 2017 Voorwoord Sinds de invoering van de nieuwe woningwet zijn er veel dingen veranderd in corporatieland. Door de overheidsmaatregelen krijgen we minder speelruimte; ruimte voor eigen beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Resultaten Huurdersoordeel (bouwsteen Kwaliteit) Wat is het belangrijkste resultaat van het huurdersoordeel? Het Huurdersoordeel

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag 2015

Volkshuisvestingsverslag 2015 Jaarverslag 2015 Volkshuisvestingsverslag 2015 Voorwoord 3 1. Onze koers 4 2. Redzame en tevreden klanten 5 Efficiënte dienstverlening 5 Betrouwbaar vastgoed 6 Nieuwbouw 6 Bestaand bezit 7 Leefbare woonomgeving

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012. - Welkomst dia bij binnenkomst.

Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012. - Welkomst dia bij binnenkomst. Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012 - Welkomst dia bij binnenkomst. 1 Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing Thom Wolters Gert Boels 2 Introductie Aanleiding Introductie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Bouwvereniging "Huis en Hof" voor de gemeente Nijmegen Nijmegen Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

De woningcorporatiesector in beeld 2016

De woningcorporatiesector in beeld 2016 De woningcorporatiesector in beeld 1 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) brengt jaarlijks de financiële positie en prestaties van de woningcorporatiesector in beeld. Dit gebeurt op basis van de cijfers

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Waar het echt om gaat!

Waar het echt om gaat! Waar het echt om gaat! Ondernemingsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De omgeving waarin we werken 4 2. Het huis dat we willen bouwen 6 2.1 Betaalbaar wonen 6 2.2 Wonen en zorg 7 2.3 Duurzaam

Nadere informatie

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 211-215 Naarden, 23 mei 211 211 Factsheet woningcorporaties 29-215 Verwachte* realisatie 21 versus realisatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0305 Langedijk Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

ZOwonen in Lekker wonen

ZOwonen in Lekker wonen ZOwonen in 2015 Lekker wonen 1 Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van het jaarverslag 2015. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan uw woonplezier. Wat hebben we allemaal gedaan en wat hebben

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

De Bedoeling

De Bedoeling De Bedoeling 2017-2020 ONDERNEMINGSPLAN Inhoudsopgave Voorwoord Thuis in Barendrecht Terug naar de bedoeling! Wat is onze bedoeling? 1. Betaalbare woningen voor mensen die minder te besteden hebben 2.

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN 8 peiling TEK ST: L ATIFA VAN HEERDE 9 CORPORATIEBAROMETER 2015 ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN Bijna 90 procent van de directeur-bestuurders van woningcorporaties verwacht dat ze meer huizen gaan verhuren

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

Minder middelen, meer ambitie

Minder middelen, meer ambitie Inleiding Bij Woonstad Rotterdam kunnen Rotterdammers terecht voor betaalbare huur- en koopwoningen, die staan in wijken waar zij zich thuis voelen. Meer dan 50.000 huishoudens en bedrijven vinden onderdak

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden

Nadere informatie