Plan van Aanpak. Jouliette. 14 april Een coproductie van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. Jouliette. 14 april 2014. Een coproductie van"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Jouliette 14 april 2014 Een coproductie van

2 [2] Inhoud Begrippen en ideeën 3 1 Jouliette Missie en visie De instabiele economie Ongebruikt menselijk kapitaal Ontwikkelingen Idee achter Jouliette 7 Bijlagen , Procap adviseurs en projectmanagers en In de Tussentijd. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Procap adviseurs en projectmanagers en In de Tussentijd.

3 [3] Begrippen en ideeën De energieke samenleving: volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een samenleving van mondige burgers met een hoge reactiesnelheid, leervermogen en creativiteit. De echte energieke samenleving: een samenleving die gebruikt maakt van duurzame energie en menselijke arbeid(svreugde) om een duurzame samenleving vorm te geven. Waarbij een hoge veerkracht, zelfontplooiing en leervermogen centraal staan. Dit door eigen initiatieven te ontplooien en gedachten over de maatschappij uit te werken. One Planet gedachte: One Planet Thinking (OPT) is een gezamenlijk ontwikkeltraject van Eneco, WNF en Ecofys. Het doel is om inzicht te krijgen in de manier waarop bedrijven hun waardeketens zodanig kunnen verduurzamen dat hun activiteiten op termijn minder negatieve impact hebben op de menselijke gezondheid, de kwaliteit van ecosystemen en de beschikbaarheid van grondstoffen. Circulaire economie: in een circulaire economie worden producten, componenten en grondstoffen hergebruikt, waardoor hun waarde zoveel mogelijk behouden blijft. Bernard Lietaer: een Belgisch econoom, schrijver en professor. Hij is bekend geworden als auteur van het boek "The Future of Money: Beyond Greed and Scarcity". Lietaer toont aan dat lokale gemeenschappen baat hebben bij het maken van een aanvullende, lokale eigen munt. Deze lokale munt circuleert dan aanvullend op het bestaande officiële muntsysteem.

4 [4] 1 Jouliette 1.1 Missie en visie Missie: Wij verbinden duurzame energieopwekking met het versterken van de lokale economie. Bezit is in steeds mindere mate belangrijk, omdat tegenwoordig veel gedeeld wordt. Tijd, ervaring en toegankelijkheid hebben tegenwoordig de overhand. Dit wordt ook wel collaborative consumption genoemd. Mensen kunnen (en moeten) meer met minder. Een trend van minder consumeren en meer gericht op een waardevolle, duurzame en evenwichtige manier van leven is zichtbaar. Desondanks zijn grote delen van onze economie nog steeds gestoeld op uitputting van mens en milieu in plaats van het delen zoals bij collaborative consumption het geval is. Dit leidt tot verspilling en vervuiling. Om dit tegen te gaan moeten we naar een circulaire economie, waarin gedacht wordt in waardeketens. Deze economie gaat zo efficiënt en effectief als mogelijk om met grondstoffen en productieprocessen. De focus ligt hierbij minder op product-marktcombinaties, maar op productservicecombinaties. Dit heeft tot gevolg dat verhoudingen tussen producent en consument veranderen. Waar voorheen veelal sprake was van enkelvoudige relaties is tegenwoordig vaak sprake van meervoudige relaties. Belangrijke trend is de transitie van verbruik naar gebruik. Daarnaast heeft de overheid inmiddels twee ontwikkelingen in gang gezet: - Een energietransitie; - Een transitie naar de participatiesamenleving. Om deze ontwikkelingen verder te helpen is het nodig dat de overheid een initiator en facilitator wordt, in zoverre dat zij dit nog niet is. In de Tussentijd en Procap gaan aan deze ontwikkelingen een bijdrage leveren. Wij onderscheiden hiervoor drie belangrijke impulsen: geld, energie en sociale cohesie. Overheden moeten leren van

5 [5] lokale initiatieven en daarop gepaste actie ondernemen, zorgen voor focus en de ontwikkeling niet afremmen, maar juist aanjagen. Hoe leveren In de Tussentijd en Procap die bijdrage? Dat doen wij middels Jouliette. Samen hebben wij Jouliette ontwikkeld. Jouliette is dé manier om de twee (bovengenoemde) beleidsontwikkelingen samen te brengen en te laten accelereren. Jouliette heeft de volgende doelen: - stimuleren van de energietransitie en dus het verkleinen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen; - versterken van de sociale structuur/gemeenschapsleven; - creëren en het vergroten van het gevoel van eigenaarschap van lokale gemeenschappen; - creëren van werkgelegenheid in het veld van duurzame energie; - stimuleren van de échte energieke samenleving; - stimuleren van lokale duurzame initiatieven; - mobiliseren van arbeid (lees: ongebruikt menselijk kapitaal) t.b.v. duurzame initiatieven; - dichterbij brengen van de circulaire economie. Op dit moment zijn er nog geen voorbeelden bekend van een instrument als Jouliette. De manier waarop Jouliette werkt, wordt in paragraaf 1.4 uitgelegd 1.2 De instabiele economie Tegenwoordig trekt de overheid zich steeds meer terug. Waar de overheid vroeger dankzij het Keyniaanse beleid een aanjager en afremmer kon zijn van de economie, is zij tegenwoordig steeds meer een speler aan de zijlijn. Dit betekent dat de invloed van de overheid op (economische en maatschappelijke) ontwikkelingen is afgenomen. Met name door de grote schuldenlast kan de overheid niet altijd meer interveniëren. Dit maakt de economie minder stabiel. Jouliette is een manier om toch invloed uit te oefenen en zodoende stabiliserende effecten te hebben voor de (lokale) economie. Doordat de overheid minder kan doen voor de maatschappij in de huidige economische context, is het van belang bepaalde ontwikkelingen te ontkoppelen van de economische omstandigheden. Jouliette doet dit door het energievraagstuk te verbinden met maatschappelijke initiatieven. Het stimuleert daarmee de ontwikkeling van de echte energieke samenleving. Dit zorgt voor groei en stabiliteit van de (lokale) economie aan de ene kant en maatschappelijke verandering

6 [6] en diversiteit aan de andere kant. Belangrijk is om te begrijpen dat mensen zorgen voor zichzelf, hun nakomelingen én elkaar. Hiervoor ontwikkelen ze (innovatie) manieren om de samenleving in hun eigen voordeel te gebruiken én bij te dragen aan de ontwikkeling van deze samenleving. De echte energieke samenleving doet dit op een intelligente wijze, gericht op aanpassing aan de voortdurend veranderende omgeving; zoals organismen in een ecosysteem. Hoe dit werkt volgt uit de volgende paragrafen. 1.3 Ongebruikt menselijk kapitaal Via kleine veranderingen in het heden kan Jouliette grote veranderingen teweeg brengen op de (middel)lange termijn. De manier waarop is doordat Jouliette mensen in beweging zet. Dit is ook een doel van Jouliette. Het moet het ongebruikte kapitaal, analoog aan het werk van Bernard Lietaer, activeren. Er is namelijk sprake van ongebruikt kapitaal in de vorm van arbeid(svreugde). Stel, iemand heeft de behoefte om meer te betekenen voor de maatschappij, maar die wordt niet vervuld omdat daar geen euro s tegenover staan. Door het invoeren van een alternatief betalingssysteem, kan op kosteloze wijze wel voorzien worden in het faciliteren van die behoefte. Jouliette kan die functie vervullen. Jouliette is namelijk een complementaire betaal/ruileenheid. Zo wordt voorzien in die behoeften, waar het huidige monetaire systeem dat niet kan. Dit leidt volgens Lietaer dan ook tot een hoger niveau van welvaart en welzijn. Het brengt mensen in beweging, terwijl het de overheid minder kost. Hierin ligt de kracht van Jouliette, het heeft een accumulatieve werking en kan exponentieel groeien, want het stimuleert mensen en organisaties die andere behoeften hebben dan alleen geld. Zij mobiliseren hun ongebruikte kapitaal ten behoeve van de (duurzame) samenleving. Zie paragraaf 1.4 voor de werking hiervan. 1.4 Ontwikkelingen Zoals gezegd brengt Jouliette twee beleidsontwikkelingen, die door de overheid in gang zijn gezet samen; die van de duurzame energietransitie en die van de participatiesamenleving. De overheid ziet hierbij een rol voor zichzelf. De overheid wil onder andere optreden als facilitator. Ze wil dat verbindingen gelegd worden tussen onder meer burgers, organisaties en ondernemers.

7 [7] Daarnaast zet de overheid in op een participatiesamenleving. Burgers kunnen bepaalde lacunes die de terugtrekkende overheid creëert overnemen, waarbij het weer vanzelfsprekend wordt om elkaar te helpen. Decentralisatie van de zorg en zorg op maat zijn andere uitingen om invulling te geven aan de participatiesamenleving. Op economisch vlak kunnen ook nieuwe lokale economieën gestimuleerd worden. Dit is een vorm van participatie op lokale schaal. Jouliette is een vehikel dat een verbinding legt tussen burgers en organisaties (waaronder overheden en ondernemers) en zo beide ontwikkelingen helpt/ondersteunt. 1.5 Idee achter Jouliette Jouliette is zoals gezegd het middel om duurzame energieopwekking te verbinden met het versterken van de lokale economie. Het idee is dat particuliere initiatieven en projectvoorstellen/initiatieven van maatschappelijke organisaties en ondernemers ten behoeve van de lokale samenleving aanspraak kunnen maken op energie (met als naam Jouliettes) in plaats van een subsidie in de vorm van geld. Om aanspraak te kunnen maken op Jouliettes worden de initiatieven beoordeeld op hun impact door een panel. Niet elk idee kan namelijk gehonoreerd worden vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare energie (Jouliettes). En daar ligt de kracht van Jouliette. Vanwege het gegeven dat elk jaar de energieopbrengst onzeker is stimuleert Jouliette menselijke inventiviteit. Degenen die energie oftewel Jouliettes ontvangen voor hun initiatieven kunnen die weer gebruiken om hun energierekening te betalen, producten en/of diensten van andere ondernemers of bedrijven te betalen of om deze energie bijvoorbeeld te verhandelen op een beurs. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 1kWh 1 gelijk staat aan 1 Jouliette. Jouliette waardeert ongebruikte kapitaal (lees: arbeid) wel, dat maakt Jouliette voor mensen en organisaties interessant. Als dit eenmaal doordringt in de samenleving en de initiatieven hun waarde bewijzen, zullen meer mensen willen aanhaken en zich willen inzetten. Jouliette stimuleert de participatiesamenleving dus enorm. Mensen willen er weer bij horen. Als dat eenmaal bereikt is, is er een ontwikkeling in gang gezet die niet meer gestopt kan worden. Daar komt ook het moment dat de inventiviteit gestimuleerd wordt, want ideeën zullen beter moeten worden doordat de hoeveelheid ideeën groeit en de waarde van de Jouliettes toeneemt door de schaarste ervan. 1 Op dit moment wordt alleen nog elektriciteit opgewekt voor Jouliettes. Op een later moment kan daar ook biogas bij komen.

8 [8] De filosofie hierbij is dat hiermee de energieke samenleving een gezicht krijgt. Het is gestoeld op de idee van de circulaire economie en One Planet gedachtegoed. Idee / Initiatief Een idee / initiatief wordt ingediend Honorering Energie (Jouliettes) voor gehonoreerde ideeën Inzet Jouliettes Verkregen Jouliettes kunnen gebruikt worden voor bekostigen energierekening Figuur Basis werking Jouliette: Jouliette als stimulans voor de energieke samenleving Om tot uitvoering van het idee te komen moet een duurzame energiebron beschikbaar gesteld worden. Dat kunnen verschillende partijen doen zoals een gemeente, provincie, NGO of een bedrijf die maatschappelijke en duurzame doelen wil combineren met zakelijke belangen. In deze uitleg wordt de aanname gedaan dat een gemeente een windmolen financiert/subsidieert en beschikbaar stelt voor Jouliette. Dit is een eenmalige investering. 2 Uitgangspunt is dat de energieleverancier de molen in beheer neemt. Gezien de maatschappelijke relevantie van Jouliette en de zakelijke kansen die het project levert stelt moet dit kosteloos mogelijk zijn. De leverancier onderneemt twee acties: a) verkoopt een deel van de opbrengst ten behoeve van het beheer en onderhoud van de windmolen en opdat bij einde levensduur een nieuwe windmolen aangeschaft kan worden. b) stelt de rest van de opgewekte energie beschikbaar als Jouliettes ten behoeve van duurzame activiteiten. 2 Een deel van de energieproductie wordt verkocht en wordt opzij gezet zodat bij einde levensduur er voldoende geld is om een nieuwe bron aan te schaffen, oftewel onafhankelijkheid wordt gecreëerd.

9 [9] c) na honorering van een projectplan (idee/initiatief) maakt de leverancier Jouliettes over naar de betreffende partijen. Een aparte panel beoordeeld welke ideeën/initiatieven in aanmerking komen voor Jouliettes. Dit levert de volgende relatie op: Energieleverancier - De energieleverancier levert Jouliettes aan gehonoreerde ideeën/initiatieven 3 - Gehonoreerde ideeën/initiatieven kunnen de ontvangen Jouliettes vervolgens gebruiken om te voorzien in hun energiebehoefte en leveren die in bij de energieleverancier. Gehonoreerde ideeën/initiatieven Figuur 2 3 Een leverancier kan de opgewekte elektriciteit niet opslaan. Dit betekent dat de opbrengst op de markt gebracht wordt. Jouliettes betreft dus geen echte energie, maar een soort van munt dat energie representeert.

10 [10] Uitbreiding Jouliette: Jouliette als ruilmiddel Jouliette maakt het ook mogelijk om de lokale economie te versterken. De Jouliettes zijn dan vergelijkbaar met een alternatieve munt, ze kunnen onderling verhandeld worden. Oftewel voor de uitwisseling van diensten en producten wordt de Jouliette als ruilmiddel ingezet. Dit versterkt dus de lokale economie alsmede de saamhorigheid. De ondernemers en bedrijven kunnen de Jouliettes weer gebruiken om hun energierekening te betalen. Jouliettes inleveren bij de energieleverancier: hoe werkt dat? Omdat de energieleverancier de opgewekte energie niet kan opslaan wordt een Jouliette gezien als een korting. Het inleveren van 10 Jouliettes betekent dat de energieleverancier 10 kwh minder in rekening brengt op de energierekening. De onderlinge relaties zien er in figuurvorm als volgt uit: Figuur 3 Bedrijven / ondernemers Energieleverancier bedrijven/ondernemers. Gehonoreerde ideeën/initiatieven - De energieleverancier levert Jouliettes aan gehonoreerde ideeën/initiatieven - Gehonoreerde ideeën/initiatieven kunnen de ontvangen Jouliettes vervolgens gebruiken om te voorzien in hun energiebehoefte en leveren die in bij de energieleverancier OF de Jouliettes uitgeven voor bepaalde diensten/producten bij bepaalde - Bedrijven kunnen de ontvangen Jouliettes vervolgens inleveren bij de energieleverancier en gebruiken om te voorzien in hun energiebehoefte.

11 [11] Uitbreiding Jouliette: de beurs Vervolgens is er nog een uitbreidingsmogelijkheid. Aangezien een Jouliette altijd hetzelfde waard is (1kWh) en de energieprijs schommelt, kan het interessant zijn om Jouliettes te verhandelen voor een bepaalde prijs. Hier komt de circulaire economie van Jouliette in aanraking met de monetaire economie. Vervolgens kunnen alle relaties als volgt weer gegeven worden zoals in de figuur hiernaast. Ook kunnen organisaties tijdens de beurs bieden op de Jouliettes om betrokkenheid te tonen, dan wel betrokken te geraken bij de gehonoreerde ideeën / initiatieven. Dit als vernieuwde vorm van R&D en/of sponsoring. De pijl tussen de energieleverancier en de cirkel staat voor transacties van Jouliettes en energie. Figuur 4 In figuur 4 wordt duidelijk dat Jouliette de verbindende factor is tussen de verschillende actoren. Zij hebben allen een gemeenschappelijk middel (Jouliette) en doel (versterken lokale economie en stimuleren opwekking duurzame energie) waardoor zij een relatie met elkaar hebben en zo willen samen werken. Partijen komen samen om een maatschappelijke behoefte in te vullen. Dit gegeven vormt een van de pijlers van Jouliette. Op deze wijze stimuleert Jouliette de energieke samenleving om de benoemde doelen te behalen. Het wordt hiermee een punt van focus. Het zorgt dat de oorspronkelijke enkelvoudige verhoudingen meervoudige worden en het zorgt voor een gemeenschappelijk belang. Hierin zit de meerwaarde van Jouliette ten behoeve van de beleidsontwikkelingen.

12 [12] Figuur Belanghebbenden: Jouliette is voor: - Overheden die werk (willen) maken van de Energieke samenleving en een impuls willen geven aan de lokale economie/samenleving; - Energiebedrijven en netwerkbedrijven die werk (willen) maken van duurzame energie, de transitie en een positieve impact willen hebben op de circulaire economie; - Bewoners / maatschappelijke organisaties die duurzame initiatieven willen ontplooien met behulp van een alternatief systeem; - Bedrijven die in (willen) zetten op duurzaamheid, nieuwe manieren van zaken doen zoeken (Nieuwe Business Modellen) en alternatieve betalingsvormen (fiscaal) interessant vinden.

13 [13] De volgende voordelen zijn er voor voornoemde belanghebbenden: Voordelen voor een energieleverancier: - Meer klanten, want alleen Jouliettes inwisselbaar bij hem; - Nieuwe manier van zaken doen exploreren en exploiteren; - Klantenbinding; - Duurzaam initiatief, oftewel marketingtechnische mogelijkheden. Voordelen voor creatieve initiatieven: - Levert een bijdrage aan verduurzaming van de maatschappij; - Creativiteit wordt beloond in energie, minder afhankelijk van geldinkomsten en geld; - Ontkoppeling van economische omstandigheden en duurzame groei maatschappij. Voordelen voor een overheid: - Maatschappelijke initiatieven worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving/maatschappij, vaak hun eigen woonomgeving. De energieke samenleving komt tot leven; - Meer duurzame energie; - Ontkoppeling van economische omstandigheden en duurzame groei maatschappij. Voordelen voor de markt (bedrijven): - Levert een bijdrage aan het versterken van de lokale economie; - Klantenbinding en binden van eigen personeel; - Mogelijkheid tot uitkeren loon in Jouliettes. Daarnaast geldt in het algemeen: het is iets nieuws wat meerdere doelen dient, men kan zeggen Wij zijn de eersten om. Hierbij worden relaties aangegaan die duurzaam zijn en die bovendien betekenisvol zijn. Dit leidt tot energie en opwinding onder de deelnemers Faciliteren Jouliette Om Jouliette te kunnen laten werken, moeten er een aantal randzaken geregeld zijn. Het gaat om de volgende zaken: a) Bijhouden transacties: De transacties zullen verlopen via een onlinebetalingsplatform, wat in principe gelijkenis toont met een bankrekening. De exacte wijze waarop moet nog vormgegeven worden.

14 [14] b) Beoordelen initiatieven en bepalen waarde van initiatieven: Alle ingediende ideeën/initiatieven worden beoordeeld door een samengestelde panel die tevens een richtlijn opstelt voor wat de waarde er van is wat van waarde is van bepaalde type ideeën/initiatieven. Dit panen wordt ondersteunt door een kennisinstelling die (op wetenschappelijke wijze) bepaalt wat de maatschappelijke waarde is van de ideeën/initiatieven. Dit wordt de maatschappelijke waarde wig genoemd. Het plan (of de plannen) met de hoogst mogelijke maatschappelijke waarde per Jouliette, wordt uiteindelijk gehonoreerd. Hierdoor worden initiatiefnemers gestimuleerd betere plannen in te dienen, waardoor Jouliette kan accumuleren en accelereren.

15 [15] Bijlagen In onderstaande matrix staan de mogelijke investeerders en participanten voor het concept van Jouliette benoemd. Daar waar er een groen vakje is, is er een mogelijke relatie. Participanten kunnen bij die partijen Jouliettes inleveren in ruil voor een dienst/product of ontvangen juist Jouliettes van investeerders. Andersom kunnen de investeerders uitbetalen in Jouliettes of dus een dienst/product leveren.

16 [16] Financieel plaatje Kosten Per jaar Opbrengst Per jaar Annuiteit afl. bouwkosten en financiering ,00 Verkoop opbrengst 7500MW 9 ct/kwh ,00 Onderhoud ,00 Subsidie 7500MW 7 ct/kwh ,00 Pacht ,00 Vervanging gespreid over 15 jr ,00 Vergoeding Procap / In de Tussentijd 0,01 ct/kwh ,00 Totaal , ,00 Verschil kosten opbrengsten ,00 > is omgerekend 6200MW vrij voor Jouliettes Uitgangspunten: Aantal vollasturen 2500 hr Kosten onderhoud 2 ct/kwh Rente 5% Kosten bouw en fin. Etc ,00 Kosten nieuwbouw over 15jr (2% infl.) , ,08

De energieke student onderdeel van programma Energie als ruilmiddel

De energieke student onderdeel van programma Energie als ruilmiddel De energieke student onderdeel van programma Energie als ruilmiddel In de Tussentijd {Nieuwe vensters op duurzaamheid} ## Richard Kok Maatschappelijke veranderingen: Aanleiding A Y B X Z Complexe maatschappij

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE 1. Rol van de gemeente bij het opzetten en ondersteunen van lokale duurzame energie initiatieven. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden plaatsing

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

Participeren moet je leren NWEA, 23 januari 2015

Participeren moet je leren NWEA, 23 januari 2015 ... Participeren moet je leren NWEA, 23 januari 2015 Anne Melchers Projectontwikkelaar Eneco Wind Agenda... Introductie Eneco Energietransitie Transformatie binnen Eneco Effecten Eneco Wind Participatie

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

EEN DUIM VOOR DELEN. ik deel INFOFICHE. daar wordt iedereen beter van

EEN DUIM VOOR DELEN. ik deel INFOFICHE. daar wordt iedereen beter van daar wordt iedereen beter van EEN DUIM VOOR DELEN INFOFICHE 1 1.1 DEFINITIE Delen is een vorm van consuminderen (minder verbruiken) en consumanderen (anders verbruiken). Bij delen ligt het accent op gebruiken

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming.

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming. Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming. Wat kost het plaatsen van 100 zonnepanelen en wat betekent een prijs

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Peter den Biesen Energie Transitie Groep

Peter den Biesen Energie Transitie Groep Peter den Biesen Energie Transitie Groep Het kan anders: persoonlijker, duurzamer en met partners! Energie is niet voorbehouden aan grote bedrijven! Groot geen garantie voor goed en goedkoop Kansen voor

Nadere informatie

De toekomst van energie

De toekomst van energie De toekomst van energie Duurzame Energie door Redactie ElectricityMatters 15-08-2017 Dat ons wereldwijde energiesysteem niet duurzaam is, blijkt duidelijk uit onze steeds schaarsere hulpbronnen, de regelmatig

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Energietransitie Papierketen De ambities binnen Energietransitie Papierketen: Halvering van het energieverbruik per eindproduct in de keten per

Nadere informatie

1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat

1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat 1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat niet Missie, visie en kernwaarden Droom Benadering Waarom

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

whitepaper zakelijke zonnepanelen

whitepaper zakelijke zonnepanelen whitepaper zakelijke zonnepanelen zonnepanelen zakelijk de zon onze meest krachtige natuurlijke energiebron De zon straalt in 45 minuten voldoende energie op de aarde om te voorzien in de totale energiebehoefte

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

Probleemanalyse Vaststellen nul- alternatief Definitie beleidsalternatieven

Probleemanalyse Vaststellen nul- alternatief Definitie beleidsalternatieven Probleemanalyse De vuilstort van de AVRI in Geldermalsen is gesloten. Het idee is om op deze gesloten vuilstort alsmede op de gebouwen van de AVRI in totaal 9,3 MWp zonpv te realiseren. Daarnaast kunnen

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Winst: overproductie, werkloosheid

Winst: overproductie, werkloosheid 1 van 9 25-04-17 15:06 achterdesamenleving.nl Winst: overproductie, werkloosheid en slavernij door Pieter 10-13 minuten Een artikel van Pieter Stuurman De meeste mensen menen te weten dat winst* goed is.

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

DEventer Energieke Verbinding Pilot ESCo

DEventer Energieke Verbinding Pilot ESCo DEventer Energieke Verbinding Pilot ESCo Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een ESCo? 3. Wat is de meerwaarde van een ESCo? 4. Organisatie en positionering 5. Belemmeringen en risico s 1.1 DEventer Energieke

Nadere informatie

Sterker, Slimmer, Schoner

Sterker, Slimmer, Schoner Sterker, Slimmer, Schoner D66 visie op duurzaamheid en groei C100 01-11-2014 Stientje van Veldhoven Groene genen Van Mierlo Terlouw Club van Rome Richtingwijzer: streef naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Samen sterk ondernemen

Samen sterk ondernemen Samen sterk ondernemen mei 2017 Ontwikkelvisie 2017-2020 Samengevat Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014 opgericht als publiek-privaat samenwerkingsverband in het landelijk gebied van de Gelderse Vallei,

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

slim investeren in zonnepanelen

slim investeren in zonnepanelen Duurzaam ondernemen met SDE+ slim investeren in zonnepanelen SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie pvsystems.nl Gebruikt uw bedrijf of organisatie veel energie? Wilt u duurzaam ondernemen met subsidie?

Nadere informatie

Les 5: Sociaal ondernemen

Les 5: Sociaal ondernemen Les 5: Sociaal ondernemen praktisch theoretisch Vakken Nederlands, Moraalleer, Cultuurwetenschappen, Economie, Godsdienst, Maatschappelijke Vorming, Project Algemene Vakken. Doelstellingen en eindtermen

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? Windenergie in Almere

Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? Windenergie in Almere Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? In dit boekje is te vinden: Rekening houden met de omgeving Geluid Slagschaduw Veiligheid Uitzicht Ecologie Geldstromen (opbrengsten en kosten) Professionele

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Crises en kansen: van klimaatverandering tot circulaire economie

Crises en kansen: van klimaatverandering tot circulaire economie Crises en kansen: van klimaatverandering tot circulaire economie Inhoud Inleiding Uit de interviews / circulaire economie Afronding Overzicht jaren met hoogst gemeten temperatuur Wereldgemiddelde oppervlaktetemperatuursverandering

Nadere informatie

C-153 Green Deal Groen Bouwen

C-153 Green Deal Groen Bouwen C-153 Green Deal Groen Bouwen Partijen 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J Kamp, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, ieder handelende in haar of

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM 1 van 7 08-05-17 11:08 ftm.nl Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM Nadine Maarhuis 9-11 minuten In ons huidige economische systeem staat het creëren van waarde voor mens

Nadere informatie

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle. Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet?

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle. Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet? Introductie Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor een veilig

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam.

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam. ENERGIE 1 Kolencentrales sluiten (Rijks) Een grote reductie in broeikasgassenemissies in Nederland. 2 Niet langer meer worden gezien als ondernemer wanneer je energie deelt met je buurt en hier dus geen

Nadere informatie

Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013

Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013 Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013 Programma > 20.00 U. Welkom namens de dorpsraad door Joost Brunink > 20.10 U. Welkom namens de gemeente door Rienk van der Werff, en toelichting op duurzaamheidsbeleid

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Onderwerpen presentatie

Onderwerpen presentatie Community of Prac/ce LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN Onderwerpen presentatie - Welke kaders geeft het Energieakkoord voor energiebesparing en efficiency? Welke doelen zijn gesteld en welke instrumenten/regelingen

Nadere informatie

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Zeeuws Energieakkoord Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Aanleiding SER-ENERGIEAKOORD Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 100 PJ aan energiebesparing

Nadere informatie

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster.

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster. Het MNF Concept Een concept voor bibliotheken om een (vernieuwde) positie, identiteit en nieuwe vormen van dienstverlening vorm te geven. En hun waarde te kunnen aantonen, die zoveel meer is dan geld en

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Het Nederlandse geldstelsel is als een timmerman zonder hamer

Het Nederlandse geldstelsel is als een timmerman zonder hamer Het Nederlandse geldstelsel is als een timmerman zonder hamer De Nederlandse centrale bank heeft haar instrumenten verloren aan de Europese centrale bank. Toen ik in de jaren 70 en 80 economieonderwijs

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Ons groene buurtproject en de gemeente!

Ons groene buurtproject en de gemeente! Ons groene buurtproject en de gemeente! Groen Dichterbij! Bouw aan een goede relatie met jullie gemeente en creëer een gemeenschappelijke win-win 24 november 2012 Energieke Buurt Jitske Tiemersma Workshop

Nadere informatie

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN Maatschappelijke meerwaarde November 2016 Lokale participatie & werkgelegenheid Lokale participatie is voor Solarfields een zeer belangrijk onderdeel in het realiseren van

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2016-2021 Wie zijn we en wat doen we? De Natuur en Milieufederaties (NMF s) werken aan groene, duurzame en klimaatbestendige provincies. Provincies waar we duurzaam kunnen wonen en

Nadere informatie

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI = sociale duurzaamheid, van A naar anders. Anders denken, nieuwe wegen bewandelen en nieuwe, niet voor de hand liggende samenwerking tot stand brengen

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg MKB-bedrijven worden geconfronteerd met nieuw beleid met betrekking tot producentenverantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren.

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Duurzame Energieinfrastructuur en Gebiedsontwikkeling

Duurzame Energieinfrastructuur en Gebiedsontwikkeling Duurzame Energieinfrastructuur en Gebiedsontwikkeling 6 maart 2017 ir. A. Schiltmans MCD Meeting Bouwcampus, Grip op de Maas (heel) kort DGO Context van gas naar warmte Welke alternatieven zijn er Grootschalige

Nadere informatie

Circulaire economie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Naar bevordering van samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen

Circulaire economie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Naar bevordering van samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen Circulaire economie voor bedrijven en bedrijventerreinen Naar bevordering van samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen Een holistisch, integrale kijk naar organisaties, de balans tussen organisatie

Nadere informatie

Financieren zonder banken

Financieren zonder banken Financieren zonder banken Jan Willem Zwang 15 november 2012 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 026 352 75 72 www.greencrowd.nl Wat is crowdfunding? 1 idee, veel financiers,

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

Zonnestroom voor het Friese MKB

Zonnestroom voor het Friese MKB Zonnestroom voor het Friese MKB Informatiebijeenkomst, Provinciehuis Jadranka Cace, projectleider j.cace@fryslan.nl 2 oktober 2014 Ambities Structurele toepassing van zonnestroom bij MKB Praktijktoepassing:

Nadere informatie